25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Материалы

Савай айылдык Кенешинин 22-декабрындагы 2-сессиясынын №2-1, №2-2, №2-3, №2-4, №2-5, №2-6, №2-7, №2-8 токтомдору

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

Савай айылдык Кенешинин 2018-жылдын 22-декабрындагы 2-сессиясынын №2-1,№2-2,№2-3,№2-4,№2-5,№2-6, №2-7, №2-8 токтомдору жана тиркемелери

    

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН   АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ      САВАЙСКОГО АИЛЬНОГО АЙМАКА  

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

2/1- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы                                                                                                              22.12.2018-ж.

Савай айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин

киреше жана чыгаша бъл\ктър\н аткарылышы

жана 2019-жылга бюджети бекит\\ жън\ндъ

  

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 18-беренесинин негизинде Савай айылдык Кеёеши

                                                               ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 1.2019- жылга карата   Савай айыл ъкмът\н\н бюджетинин кирешелери жана чыгашалары 24738,0 миё сомго анын ичинен 2620,0 миё сом атайын каражаттар менен биргеликте алымча кошумчасы менен бекитилсин.
 2. 2.Айыл аймагындагы мекеме ишканалар, атайын эсеп каражаттарына т\шкън акчаны аймактык казына бъл\м\ аркылуу ж\рг\з\лс\н,ъз алдынча кассадан чыгымдалышына жол берилбесин.
 3. Эсеп каражаттарында кърсът\лгън чыгымдар ъз беренелери жана тармактары боюнча бъл\шт\р\л\ш\н жана корголгон беренелерди биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын.(эмгек акы,соц фонд,льгота,тамак аш, электр энергия,комуналдык кызматтар).
 4. 4.Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 8 –июлундагы №466 сандуу мыйзамы менен штаттык расписание негизинде 35 штатка эмгек акы толонуп берилсин, анын ичинен 8 айыл башчыга (эмгек акы жетектъъч\ адистин деёгээлинде эсептелсин). 5 ВУС инспектору жана 4 тейлъъ кызматкери бекитилсин. Келишим менен иштеген кызматкерге КР Ъкмът\н\н токтому менен №384 08,07,2013-жылдагы мыйзамы менен эмгек акы тълън\п берилсин.
 5. Жыл ичинде айыл ъкмътт\н ФЭБ башчысына бюджеттин чыгаша бъл\ктър\нъ ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\гъ уруксат берилсин.
 6. 6. Савай айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы бюджети 2018- жылдын калган калдык 4731102,57

сом менен толукталып бекитилсин жана кошумча смета т\з\л\п, ошол сметанын негизинде акча каражаты жумшалсын.(смета тиркелет).

 1. 7.Айыл ъкмът\н\н резервдик фондуна 240,0 миё сом ълчъм\ндъ белгиленсин.
 2. 8. Савай айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлерине жылдын жыйынтыгы менен профсоюз чогулушунун чечиминин негизинде бир айлык эмгек акы менен сыйлансын.

9 Савай айыл ъкмът\н\н 2019-2020-2021-жылдарга карата т\з\лгън бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н божомолу бекитилсин.

 1. 10.Савай айыл ъкмът\н\н кассада акча ж\г\рт\\с\ 50,0 миё сом ълчъм\ндъ ж\рг\з\лс\н.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика,финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                                                                                        А.Баимбетов

        "Утверждаю"    
        Сумма:      
               
        Глава айылного округа Савай  
            М.Сайпидинов  
               
               
СМЕТА  
Свод расходов по остаткам бюджетных средств на 1 январь 2019 года  
               
Айылный округ Савай  
(Наименование айылного округа)            
               
Айылный округСавай  
(Наименование получателя бюджетных средств)            
               
код лицевого счета 4407041251008852.  
               
Код ведомственной классификации 92320    
               
Код функциональной классификации      
               
Наименование РОК Кара-Суу РОК  
               
Численность штатных единиц      
               
кроме того: ТОП      
МОП        
               
               
  Наименование Всего в том числе  
  статьи   1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  
  расхода    
2111 Заработная плата 0,0          
2121 Отчис. в соцфонд 0,0          
2211 Командировочные 0,0          
2212 Услуги связи 0,0          
2213 Арендная плата помещений 0,0          
2214 Транспортные услуги 0,0          
2215 Приобретение прочих товаров и услуг (за проведение ярмарок) 155,0 155,0 0,0 0,0 0,0  
2218 Приобретение продуктов питания 0,0          
2221 Расходы на текущий ремонт имущества 470,0 470,0        
2222 Приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей 0,0          
2232 Плата за электроэнергию 0,0 0 0,0 0,00 0,00  
2721 Льгота населению 0,0          
2824 Резервный фонд 0,0          
3111 Здания и сооружения 4026,1 4026,1 0,0 0,0 0,0  
3112 Машины и оборудование 80,0 80        
3113 Прочие основные фонды 0,0          
  ИТОГО 4731,1 4731,1 0,0 0,00 0,00  
               
               
               
               
Начальник финансово-экономического отдела     Каримжанов.С  
               
               
                           
        "Утверждаю"
        Сумма:    
             
        Глава айылного округа Савай
                                                 Э. Исмаилов М.Сайпидинов
             
СМЕТА
РАСХОДОВ     ПО   БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ
             
Айылный округ Савай
(Наименование айылного округа)          
             
Айылный округ Савай
(Наименование получателя бюджетных средств) Савайского сельского управа      
             
код лицевого счета 4407041251008852.
             
Код ведомственной классификации    
             
Код функциональной классификации Свод по айылному округу  
             
Наименование РОК Кара-Суу РОК
             
Численность штатных единиц 35  
             
кроме того: ТОП 2  
МОП   2  
             
             
  Наименование Всего в том числе
  статьи   1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
  расхода  
2111 Заработная плата 5547,9 1383,55 1397,05 1383,55 1383,75
2121 Отчис. в соцфонд 830,5 206,95 209,35 207,05 207,15
2211 Командировочные 110,3 25,0 50,3 20,0 15,0
2212 Услуги связи 74,0 24,0 25,0 15,0 10,0
2214 Транспортные услуги 210,0 110,6 33,1 33,1 33,2
2215 Приобретение прочих товаров и услуг 3139,6 1156,40 738,35 619,25 625,60
2218 Приобретение продуктов питания 1425,6 356,20 356,20 357,00 356,20
2221 Расходы на текущий ремонт имущества 743,6 111,90 340,0 53,50 238,20
2222 Приобретение предметов и материалов для текущих хоз.целей 338,0 100,0 180,0 40,0 18,0
2224 Приобретение угля 1966,0 0,0 0,0 1966,0 0,0
2231 Комунальные услуги вода 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2232 За электро энергию 1777,5 440,90 297,20 488,45 550,95
2721 Льгота населению 1635,0 405,0 225,0 525,0 480,0
2824 Резервный фонд 240,0 58,0 70,0 50,0 62,0
3111 Здания и сооружения 5750,0 900,0 1250,0 500,0 3100,0
3112 Машины и оборудование 500,0   200,0 150,0 150,0
3113 Прочие основные фонды 150,0 100,0 50,0 0,0 0,0
  ИТОГО 24438,0 5378,5 5421,6 6407,90 7230,1
             
             
Начальник финансово-экономического отдела       Каримжанов.С.
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН   АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ      САВАЙСКОГО АИЛЬНОГО АЙМАКА  

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№2/2- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы                                                                                                                22.12.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын жергиликт\\

ъз алдынча башкаруулардын Союзунун

Союзга м\чъл\к тълъмдърд\ тълъп бер\\

жън\ндъ.

  

   Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамынын 13-беренесине ылайык жана Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруулардын Союзунун Союзга м\чъл\к тълъмдърд\ тълъп бер\\ боюнча кайрылууларын карап чыгып,талкуулап Савай айылдык Кеёеши

  

                                                            ТОКТОМ КЫЛАТ:

Търага                                                                                                                                                    А.Баимбетов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН   АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ      САВАЙСКОГО АИЛЬНОГО АЙМАКА  

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№2/3- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы                                                                                                          22.12.2018-ж.

Савай айыл ъкмът\н\н Бузуулар                                                                                                       жън\ндъ иштерди кароо боюнча                                                                                                                 комиссиялары тууралуу                                                                                                                       жобону жана комиссиянын курамын                                                                                                              бекит\\ жън\ндъ

   Кыргыз Республикасынын Бузуулар жън\ндъ кодексинин 313-беренесин,Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 14-апрелиндеги №120-р буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жън\ндъ кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процессетик кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, Кыргыз Республикасынын Бузуулар жън\ндъ кодексин,»Пробация жън\ндъ»,»Мунапыс бер\\ негиздери жана аны колдонуу тартиби жън\ндъ» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын ишке ашыруу боюнча иш чаралардын планын турмушка ашыруу жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 17-октябрь 2018-жылындагы №01-18/26 буйругун аткарууга алуу максатында Савай айыл ъкмът\н\н Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу Жобону жана комиссия курамын талкуулап чыгып Савай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

1 Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 17-октябрь 2018-жылындагы «Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо   боюнча комиссиялары туралуу Типт\\ жобону бекит\\ жън\ндъг\ №01-18/26 буйругун негизинде тиркемеге ылайык Савай айыл ъкмът\н\н Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу   Жобо бекитилси. (тиркеме тиркелет 6 барак)

2. Савай айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиянын курамы тъмъндъг\дъй бекитилсин:

- С ултанов Замир- Савай айылдык Кеёешинин депутаты,комиссиянын търагасы;

- Осмоналиев Алишер – Савай айылдык Кеёешинин депутаты, комиссиянын търагасынын орун басары;

- Алымова Гулмира - Савай айыл ъкмът\н\н юристи,комиссиянын катчысы;

Комиссиянын м\чълър\:

-Хакимов Базарбай - Савай айылдык Кеёешинин депутаты;

-Акымбеков Абибилла - Савай айыл ъкмът\н\н башкы адиси;

-Аматова Бусайра - Аялдар Кеёешинин търайымы;

-Кундузов Манас – Жаштар комитетинин м\чъс\;

- Хайдаров Мамашарип - Курбан-Кара айылынын айыл башчысы;

- Айткурбанова Венера - С.Аристанбеков мектебинин директору;

-Аманова Гулмира - Савай айыл ъкмът\н\н соц адиси;

- Чырмашов Батыр - Кесен-Жар айылынын айыл башчысы;

3. Т\з\лгън комиссияга   ъз ишмерд\\л\г\н кабыл алынган Жобонун негизинде мыйзам чегинде ж\рг\з\\ милдеттендирилсин.

Търага                                                                                                                               А.Баимбетов

Савай айылдык Кенешинин Депуттаттарынын 2018-жылдын «22 » декабрында VI Чакырылышынын кезектеги II сессиясынын

№ 2/3 токтому менен бекитилген

                                                                                 _____________________________________                                                                                                                            

                                                                                                                                                   МО

САВАЙ АЙЫЛ ЪКМЪТ/Н/Н БУЗУУЛАР ЖЪН/НДЪ ИШТЕРДИ КАРОО БОЮНЧА КОМИССИЯЛАРЫ ТУУРАЛУУ

ЖОБОСУ

                                                           2018-ж

                                              

 1. I.Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын бузуулар жън\ндъ кодексинде (мындан ары –Кодекс)каралган жобонун негизинде ушул жобо Савай айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссияларын (мындан ары Комиссия) т\з\\н\н жана алардын ишинин тартибин аныктайт.

2. Комиссия Савай айылдык Кенеши тарабынан т\з\лът жана туруктуу иштъъч\ коллегиалдуу орган болуп эсептелет.

3. Комиссия жън\ндъ жобо, анын сандык жана персоналдык курамы Савай айылдык кенешинин чечими менен бекитилет.

4. Комиссия ъз ишмерд\\л\г\ндъ Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын бузуулар жън\ндъг\ кодексин,, башка ченемдик укуктук актыларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

5. Комиссия Кыргыз Республикасынын бузуулар жън\ндъ кодексинде каралган   бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча ыйгарым укуктарга ээ.

6. Комиссия Савай айылдык Кенешинин алдында отчет берет. Комиссия жыл сайын,

15-январдан кеч эмес ъткън календарлык жылда аткарган ъз иштери тууралуу отчет даярдап Савай айылдык Кеёешке киргизет.

7. Комиссиянын ишмердуулугун материалдык-техникалык жактан камсыздоо жергиликтуу бюджеттн каралган каражаттардын эсебинен ж\рг\з\лът.

           II. Комиссияны т\з\\н\н жана анын ишмерд\\л\г\н токтотуунун тартиби

8. Комиссия так санда , 5-11 адамдан, Комиссиянын търагасынын , търагасынын орун басарынын, катчысынын жана м\чълър\н\н курамында т\з\лът.

10. Савай айылдык Кеёеши тарабынан бекитил\\ч\ Комиссиянын курамына   тъмъндъг\лър киришет:

- жергиликт\\ кеёештин депутаттары;

- муниципалдык кызматчылар;

- айыл аймагынын чегинде жашаган жарандык коомдун жана жергиликт\\ жамааттын ък\лдър\ (макулдашуу боюнча).

- айыл аймагынын чегинде жашаган жарандык коомдун жана жергиликт\\ •. жамааттын ък\лдър\ (макулдашуу боюнча).

Комиссиянын търагасы комиссиянын м\чълър\н\н ичинен, ал эми Комиссиянын катчысы Савай айыл ъкмът\н\н муниципалдык кызматчысы болгон комиссиянын м\чълър\н\н ичинен дайындалат.

11. Жарандык коомдун жана жергиликт\\ жамааттын ък\лдър\нън 21 жашка толгон, атайын орто жана (же) жогорку билимдуу Кыргыз Республикасынын жараны Комиссиянын м\чъс\ боло алат.

12. Жарандык коомдун жана жергиликт\\ жамааттын ък\лдър\нън:

- соттун чечими менен аракетке жъндъмсъз же аракетке жъндъмд\\л\г\ чектелген деп. табылган;

- соттулугу бар же мыйзамда аныкталган тартипте алынбаган же жабылбаган соттуулугу бар;

- акталбаган негиздер боюнча соттук куугунтуктоосу (жазык иши) токтотулган, мурда

жазык жоопкерчилигиие тартылган;

- медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы Комиссиянын м\чъс\н\н ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган

адамдар Комиссиянын м\чъс\ боло албайт.

13. Комиссиянын иштеп жаткан курамынын ыйгарым укуктары Савай айылдык Кеёеши Комиссияны т\з\\ жън\ндъ чечим кабыл алган к\ндън тартып башталат жана Комиссиянын жаёы курамы бекитилген учурдан тартып токтотулат.

14. Комиссиянын м\чълър\н\н ыйгарым укуктары ошондой эле:

- жарандык коомдун жана жергиликт\\ жамааттын ък\л\ болуп эсептелген Комиссиянын м\чъс\ ъз ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жазуу ж\з\ндъ арыз берген учурда;

• Комиссиянын м\чъс\ муниципалдык кызматын токтоткондо;

- Комиссиянын м\чъс\нъ карата соттун айыптоочу ък\м\ к\ч\нъ киргенде;

- к\ч\нъ кирген соттун чечими менен Комиссиянын м\чъс\ болуп эсептелген адам аракетке жъндъмс\з же аракетке жъндъмд\\л\г\ чектелген, дайынсыз жок болгон же ългън деп табылганда;

- медициналык корутундуга ылайык Комиссиянын м\чъс\н\н ден соолугунун абалы ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган учурда;

- Комиссиянын м\чъс\ болуп эсептелген адам Комиссиянын м\чъс\н\н намысын жана кадыр-баркын кетир\\ч\ жоосун жасаган учурда;

- Комиссиянын м\чъс\ ългъндъ;

- Комиссиянын м\чъс\ Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жерге туруктуу жашоо \ч\н чыгып кеткенде;

- Комиссиянын м\чъс\ Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;

- жергиликт\\ кеёештин депутаты катары ыйгарым укуктарынын мъънът\ аяктаганда;

- жарандык коом жана жергиликт\\ жамаат тарабынан ъз ък\л\н кайра чакырып алганда

токтотулат.

15. Комиссиянын жаёы м\чъсу Комиссиянын мурдагы м\чъс\н\н ыйгарым

укуктарын токтотуу жън\ндъ чечим кабыл алынгандан 15 календарлык к\ндън кеч эмес бекитилет

16. Комиссиянын ыйгарым укуктары Комиссия ъз ыйгарым укуктарын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарганда Савай айылдык Кеёешинин чечими менен токтотулушу м\мк\н.

17. Комиссиянын жаёы курамы Комиссиянын мурдагы курамынын ыйгарым

укуктары токтотулгандан 5 календарлык к\ндън кеч эмес т\з\лът

                           III. Комиссиянын ишинин тартиби

18. Комиссиянын ыйгарым укуктары   Кыргыз Республикасынын бузуулар жън\ндъ кодексинде аныкталган.

19. Комиссия бузуулар жън\ндъ иштерди отурумдарда карайт. Комиссиянын

отурумдары зарылчылыгына жараша (материалдардын т\ш\ш\нъ карата) ъткър\лът.

Комиссиянын отурумдарынын мезгилд\\л\г\ бузуулар жън\ндъ иштерди кароонун мыйзам тарабынан аныкталган мъънъттър\н сактоо камсыз кылынгандай болууга тийиш.

20. Эгерде Комиссиянын жалпы м\чълър\н\н \чтън экиси катышса, Комиссиянын отуруму укуктуу болот.

Эгерде Комиссиянын жалпы м\чълър\н\н жарымынан къб\ добуш берсе чечим кабыл алынды деп эсептелет.

21. Бузуулар жън\ндъ ишти Комиссия иштин материалдары келип т\шкъндън баштап он к\нд\к мъънътто. Кодексте аныкталган тартипте карайт.

22. Савай айыл ъкмът\н\н башчысы ъз чечимдери менен бузуулар жън\ндъ протокол т\з\\ боюнча ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт:

23. Комиссия чечимди аныктама же токтом т\р\ндъ чыгарат.

^ 24. Комиссия, бузуу жън\ндъ ишти карап чыгып:

а) тъмъндъг\ токтомдордун бирин чыгарат:

1) жаза чарасын колдонуу жън\ндъ;

2) туумду кошуп эсептъъ жън\ндъ (Кодекстин 29-беренеси);

3) иш боюнча ънд\р\шт\ кыскартуу жън\ндъ.

б) ишти кароо Комиссиянын компетенциясына кирбей тургандыгы аныкталган кезде, ишти ведомстволук караштуулугу боюнча ъткър\п бер\\ жън\ндъ аныктама чыгарат.

25. Иш боюнча чыгарылган токтомго даттануу тартиби, жаза чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер жън\ндъ токтомду аткаруунун тартиби Кодексте каралган тартипте ж\зъгъ ашырылат.

                   IV. Комиссиянын м\чълър\н\н укуктары жана милдеттери

26. Комиссиянын ишмерд\\л\г\н Комиссиянын търагасы уюштурат.

27. Бузуу жън\ндъ иштерди кароодо Комиссиянын м\чълър\ бирдей укукка ээ.

28. Комиссиянын м\чълър\:

Тъмъндъг\лъргъ милдетт\\:

- Комиссия тарабынан каралып жаткан бузуу жън\ндъ иштердин материалдары менен таанышууга;

- бузуу жън\ндъ   иштер боюнча иликтъъгъ жана далилдерге баа бер\\гъ катышууга:

- Комиссиянын чечимдерин чыгарып жатканда талкуулоого жана добуш бер\\гъ катышууга;

- ж\р\м-турумдун этикасынын эрежелерин сактоого;

- Комиссиянын отурумдарынын протоколуна кол коюуга.

Тъмъндъг\лъргъ укуктуу;

- бузуу жън\ндъ иштерге катышып жаткан адамдарга суроолорду бер\\гъ;

- бузуу жън\ндъ иштер боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер боюнча сунуштарды кийир\\гъ;

- Кодексте каралган башка укуктарга.

29. Комиссиянын търагасы, Комиссиянын м\чъс\н\н милдеттеринен сырткары. Тъмъндъг\лъргъ милдетт\\:

- Комиссиянын ишмерд\\л\г\н пландаштыруу, уюштуруу жана жетектъъ;

- Комиссиянын отурумдарында търагалык кылуу;

- Комиссиянын отурумунун к\н тартибин бекит\\;

- Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго) ошондой эле Комиссиянын башка документтерине кол коюу;

- Комиссиянын ишмерд\\л\г\нъ къзъмъл ж\рг\з\\.

Комиссиянын търагасы, Комиссиянын м\чъс\н\н укуктарынан сырткары. Тъмънк\дъй укуктарга ээ:

- ъз компетенциясынын чегинде Комиссиянын атынан ишеним катсыз аракеттерди жасоого жана мамлекеттик бийликтин органдары, жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар менен болгон мамилелерде Комиссиянын кызыкчылыктарын билдир\\гъ;

- Комиссиянын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча тапшырмаларды бер\\гъ;

- ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка укуктарга.

30. Комиссиянын търагасынын орун басары Комиссиянын м\чъс\н\н милдеттеринен сырткары:

- бузуулар жън\ндъ иштерди Комиссиянын отурумунда кароого алдын-ала даярдоону уюштурат;

- Комиссиянын търагасынын тапшырмаларын аткарат;

- Комиссиянын търагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын ишке ашырат;

- ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка функцияларды аткарат.

31. Комиссиянын катчысы, Комиссиянын м\чъс\н\н милдеттерин аткаруудан сырткары:

- бузуулар жън\ндъ иштерди Комиссиянын кароосуна даярдоону уюштурат;

- ъз ишмерд\\л\г\н Комиссиянын търагасынын жетекчилигинин астында ишке ашырат;

- Комиссиянын търагасынын тапшырмаларын аткарат;

- келип т\шкън материалдарды, билдир\\лърд\ жана арыздарды, ошондой эле бузу, жагдайы бар экендигин кърсъткън, массалык маалымат каражаттарында (анын ичинде Интернетте) жарыяланган кабарларды кабыл алат жана каттайт;

- бузуулар жън\ндъ протоколдорду, Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорду жана аныктамаларды Кодекстин жана ушул Жобонун талаптарына ылайык даярдоону жана тариздъън\ камсыз кылат;

- Комиссиянын м\чълър\н, бузуулар жън\ндъ ънд\р\шкъ катышып жатышкан адамдарды талаптагыдай ишти кароонун убактысы жана орду тууралуу кабарландырат, аларды Комиссиянын кароосуна киргизилген иштердин материалдары менеи тааныштырат:

- Комиссиянын отурумдарынын протоколун ж\рг\зът жана тариздейт, аларга кол

коет;

- Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго)

кол коет;

- амыктамалардын жана токтомдордун къч\рмълър\н тиешелуу адамдарга белгиленген мъънъттърдъ тапшырууну же жънът\\н\ камсыз кылат;

- Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорго жана аныктамаларга даттанууларды кабыл алат, аларды кароону уюштурат;

Комиссия тарабынан чыгарылган аныктамалардын жана токтомдордун аткарылышына къзъъмъл ж\рг\зът;

- Комиссиянын иш кагаздарынын ж\рг\з\л\ш\н жана сакталышын камсыз кылат;

- бузуулар жън\ндъ иштерди кароонун тажрыйбасын иликтейт жана жалпылайт. Комиссиянын ишмерд\\л\г\н жънгъ салуучу ченемдик укуктук актыларды ърк\ндът\\ боюнча сунуштарды даярдайт;

- отчеттуулукту жана статистикалык отчеттуулукту ж\рг\зът;

- Кодекске жана ушул Жобого ылайык башка милдеттерди аткарат.

Комиссиянын катчысы убактылуу жок болгон учурда анын милдеттерин комиссиянын търагасынын тапшыруусу боюнча комиссиянын м\чълър\н\н бири аткарып турат.

32. Эгерде Комиссиянын м\чълър\:

- бузуу \ч\н жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын, жабырлануучунун, анын мыйзамдуу ък\лдър\н\н, коргоочусунун, ък\л\н\н, адвокатынын, ошондой эле к\бъс\н\н, эксперттин. адистин, котормочунун туугандары болушса;

- иштин чечилишине тике же кыйыр т\рдъ кызыкдар болушса,

алардын бузуулар жън\ндъ иштерди кароого катышууга акысы жок.

                     V. Комиссиянын иш кагаздарын ж\рг\з\\

33. Иш кагаздарын ж\рг\з\\гъ жалпы жетекчилик Комиссиянын търагасы тарабынан ишке ашырылат, ал бул иштин абалы \ч\н жоопкерчилик тартат.

34. Эсеп журналдарынын сакталышы, аларга маалыматтардын ъз убагында жана анык, так киргизилиши \ч\н жоопкерчиликти Комиссиянын катчысы тартат.

35. Бузуулар жън\ндъ иш еънд\р\ш\н\н катышуучуларына бардык зарыл документтерди жънът\\ Комиссиянын катчысы тарабынан ж\рг\з\лът.

36. Бузуулар жън\ндъ иштер боюнча кабарламалар ишти кароонун датасы дайындалгандан кийинки к\ндън кеч эмес жиберилиши керек (№-3тиркеме).

Жиберилген кабарлама адресатка тапшырылбай калганы билинген учурда. Комиссиянын жооптуу катчысы ошол замат тапшырылбай калуунун себептерин аныктоого, бул тууралуу Комиссиянын търагасыиа биллир\\гъ, анын кърсътмъс\ боюнча кабарламанын ъз убагында тапшырылышын камсыз кылуучу чараларды кър\\гъ милдетт\\.

Комиссиянын отурумуна келбеген адамдардын кабарламадарынын айырма бъл\г\ ишке тигилет.,

37. Бузуу жасалган жерде айып пул ънд\ргън учурда айып пулду тълъъ банк картасын пайдалануу менен терминал аркылуу ж\рг\з\лът, ал эми тълъън\н мындай формасы м\мк\н болбогондо, Комиссиянын катчысы бузуу учун жоопкерчиликке тартылып жаткан адамга кабыл алынган \лг\дъг\, атайын финансылык отчеттулуктун документи болуп эсептел\\ч\ жана эки нускада т\з\л\\ч\ айып пул д\м\рчъг\н (квитанциясын) берет. Жоопкерчиликке тартылып жаткан адам салынган айып пулду ыктыярдуу тълъъгъ макулдугун билдирип айып пул д\м\рчъг\н\н (квитанциясынын ) биринчи нускасына кол коет, экинчи нускасы жаза чарасы колдонулуп жаткан адамга берилет.

38. Комиссиянын катчысы бузуулар жън\ндъ иштерди т\з\\н\, аларды тъмъндъг\дъй хронологиялык тартипте топтоштуруп тиг\\н\ камсыздайт:

- бузуулар жън\ндъ протокол жана ишке байлаиыштуу башка материалдар;

отурумдун процессинде ишке кошулган, келип т\шкън иретинде жайгаштырылган бардык документтер;

- белгиленген тартипте кол коюлгаи комиссиянын отурумунун протоколу;

- ишти кароонун жыйынтыгында отурумда чыгарылган аныктамалар, токтомдор.

Бардык документтер къктъмъгъ алардын тексти кър\н\п тургандай болуп

къктълът.

39. Комиссия тарабынан каралган бардык иштер эсепке алынууга жатат. Иштин номуру каттоо журналындагы катар номурун жана келип т\шкън жылды камтыйт.

40. Бузуулар жън\ндъ протокол т\з\\ч\ кызмат адамдары бузуулар жън\ндъ каралган иштер тууралуу маалыматтарды Комиссия менен ай сайын салыштырып турушат.

41. Комиссия ай сайын Комиссия тарабынан салынган айып пулдардын келип т\ш\ш\н казначылыктын райондук бъл\му\ менен салыштырып текшерип турат.

42. Комиссия тъмънк\дъй эсеп журналдарын ж\рг\зъ алат:

- бузуулар жън\ндъ иштерди эсепке алуу журналы;

- айып пул салынган адамдарды эсепке алуу журналы;

- бузууну жасоо \ч\н жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдарга жиберилген кабарламаларды эсепке алуу журналы (№4-тиркеме).

43. Журналдардын барактары номурланган, къктългън, мъър менен бекитилтен болууга тийиш, эсеп журналындагы бардык жазуулар окуй алгыдай даана, кък же сыя кък т\стъг\ сыя (паста) менен жазыдат.

44. Журналдарды сактоо мъънът\ 3 жыл. Бузуулар жън\ндъ иштерди сактоо мъънът\ 5 жыл. Кърсът\лгън мъънът аяктаганда алар тизим боюнча архивге тапшырылат.

45.Эсепке алуу журналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана мекеме-уюмдарга, жеке жарандарга же кызмат адамдарына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан сырткары, Комиссиянын търагасынын уруксатысыз берилбейт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН   АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ      САВАЙСКОГО АИЛЬНОГО АЙМАКА  

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

2/4- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы                                                                                                     22.12.2018-ж.

Савай айылдык Кеёешинин депутаттарынын

Этикалык кодексин бекит\\ жън\ндъ.

     Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 2018-жылдын 24-июлундагы №01-181-89 Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ кеёештеринин Типт\\ этикалык кодексин бекит\\ жън\ндъг\ буйругунун жана Савай айылдык Кеёешинин депутаттарынын Этикалык кодексин талкуулап чыгып Савай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

1 . Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ кеёештеринин Типт\\ этикалык кодексинин негизинде тиркемеге ылайык Савай айылдык Кеёешинин   депутаттарынын Этикалык кодекси бекитилсин. (тиркеме тиркелет 6 барак)

Търага                                                                                                                                                   А.Баимбетов

Савай айылдык Кенешинин Депуттаттарынын 2018-жылдын 22-декабрындагы VI Чакырылышынын кезектеги II сессиясынын № 2/4 токтому менен бекитилген

                                                                              _______________________________________ МО

САВАЙ АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИНИН     ДЕПУТАТТАРЫНЫН     ЭТИКАЛЫК

КОДЕКСИ

                                                       2018-жыл

САВАЙ АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЭТИКАЛЫК КОДЕКСИ

Бул Кодекс Савай айылдык кеңешинин депутаттарына сөзсүз аткарууга милдеттүү болгон моралдык принциптерин жана жүрүм-турум эрежелерин аныктайт.

Депутаттык этика – бул депутаттардын депутаттык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу учурундагы негизги моралдык жана адептүүлүк жүрүм-турум нормаларынын жыйындысы.

Ар бир депутат өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууда үлгү болууга умтулуп, кынтыксыз кесиптик жана жарандык беделге ээ болуусу керек.

 1. I.ЖАЛПЫ ЖОБО
 1. 1.Савай айылдык Кеңешинин депутаттары (мындан ары - депутаттар) тийиштү\ айылдардын калкынын өкүлү катары өзүнүн ишмердүүлүгүндө алардын кызыкчылыктары ошондой эле социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүү максаттарын жетекчиликке алуу керек.
 2. 2.Депутаттар өз макамын аймактын жана алардын жашоочуларынын кызыкчылыктарына зыян келтирген аракеттерге жумшабаш керек.
 3. 3.Депутаттар өз аракеттерин Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ,жергиликтүү өз алдынча башкаруунун Жобосуна, Свай айылдык Кеңешинин регламентине жана башка Свай айыл ъкмът\н\н ченемдик укуктук актыларынын негизинде жүргүзүшөт.
 4. 4. Депутаттар өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө, анын ичинде депутаттык ыйгарым укуктарын аткарбаган учурларда дагы, жалпыга таанылган моралдык жана адептүүлүк нормаларды жетекчиликке алуу керек.
 5. 5.Депутаттар депутаттын жана аймактын, Савай айыл ъкмът\нъ шек келтирүүчү аракеттерден жана жоруктардан алыс болуш керек.
 6. 6.Депутаттар өзүнүн кадырын сактоо менен бирге башка депутаттардын, кызматтык адамдардын жана жарандардын кадырын сыйлаш керек.
 7. 7.Депутаттар өзүнүн депутаттык мандатын депутаттык ишмердүүлүккө тиешеси жок максаттарга пайдалана албайт.

II. САВАЙ АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ ТИЙИШТҮҮ ДЕПУТАТТЫК ЭТИКАНЫН ЭРЕЖЕЛЕРИ

2.1.   Депутаттар айылдык Кеңештин ишине өзүнүн позициясын коркутуп-үркүтүү, кескин талаптарды коюу жана башка ушул сыяктуу аракеттерди жасабай иштиктүү жана жөндүү катышууга тийиш.

2.2. Ар бир депутат айылдык Кеңеште иштиктүү кызматташтык жана өз ара колдоо, ак ниеттүү жана жолдоштук чөйрөнү түзгөнгө жардам кылат.

2.3. Депутаттар өзүнүн жумушун каралып жаткан маселелер боюнча теңчиликтин негизинде жана эркин жамааттык талкуулоо принцибинде чечим кабыл алып, ар түрдүү пикирлерди сыйлоо менен, чыр-чатакка жеткирбей, пикир келишпестиктерди талкуулоо менен чечүү жолдорун табуу менен жүргүзүү керек.

2.4. Депутаттар бири-бирине жана жыйындар өтүүчү залдагы бардык катышуучуларга расмий түрдө кайрылуу керек. Ыгы жок теңтушсунуп жана тоотпостук менен кайрылууларга жол берилбейт. Айылдык Кеңештин сессия жана комиссиялары өтүп жаткан учурларда депутаттар иштиктүү стилде кийинүү керек.

2.5.   Депутаттар чыгып сүйлөөрдүн алдында өзүнүн айта турган сөзүн даярдап анан сүйлөш керек. Талкууланып жаткан маселе боюнча так жана багыттуу, жеткиликтүү тил менен, ар кандай мааниси жок сөздөрдү колдонбой сүйлөш керек. Депутаттарга жергиликтүү кеңештин жана комиссиялардын иши жүрүп жаткан учурда уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүүгө тыю салынат.

2.6. Депутаттар, калктын кызыкчылыктарын көрсөтүүдө башка депутаттардын ынанымына, салттарына, этникалык жана социалдык топтордун, диний конфессиялардын маданий өзгөчөлүктөрүн сыйлоо жана чыдамдуулук менен мамиле кылуу керек. Этностор аралык жана конфессия аралык биримдикке жана тынчтыкка жардам берет.

2.7. Депутаттар айылдык Кеңештин тийиштүү комиссияларынын отурумдарына катышууга тийиш. Депутат айылдык кеңештин отурумдарына жүйөсүз катары менен 3 жолу катышпаса депутаттык милдетин аткарбагандыгы тууралуу маселе депутаттык этика боюнча комиссияда каралат.

Жүйөлүү себептер менен жыйындарга катышууга мүмкүнчүлүгү болбосо, депутат жыйынга чейин 2 күндөн кечиктирбей жергиликтүү кеңештин төрагасына маалымдап коюу керек.

Жүйөлүү себептерге депутаттын ооруп калуусу, командировкада жана эмгек өргүүсүндө болуусу, маанилүү үй-бүлөлүк жагдайлар кирет.

2.8. Айылдык кеңештин сессиясында каралып жаткан маселеде катышып жаткан депутаттын, же анын жакындарынын финансылык же кандайдыр бир жеке кызыкчылыктары болсо, токтоосуз түрдө бул жөнүндө маалымдап, бул маселе боюнча добуш берүүдөн баш тартышы керек.

2.9. Депутаттар өздөрү кабыл алган Савай айылдык Кеңешинин Регламентин, анын талаптарын жана тартипти сактоого чакырган сессияда төраганын талаптарына баш ийиши керек. Жүйөлүү себепсиз сессияга, комиссиялардын ишине, депутаттык угууларга жана башка айылдык кеңештин иш-чараларына кечикпей келиши керек.

2.9.1. Айылдык кеңештин депутаттарына – отурумду үзгүлтүккө учуратып же жөнү жок себептер менен башка шылтоо айтып нааразылык көрсөтүү иретинде отурум өтүп жаткан залдан чыгып кетүүгө, сөз берилбесе деле сүйлөөгө, күн тартибине коюлган маселеден сырткары же мааниси жок сүйлөгөнгө, кыйкырууга жана сүйлөп жаткан адамдын сөзүн бөлүп жарууга болбойт.

2.9.2 Депутат айылдык кеңештин отурумунда, депутаттык угууларда, туруктуу комиссиянын жана жумушчу топтордун ишине катышып жатканда отурумга төрагалык кылуучуга, башка депутаттарга, аткаруу органынын аппаратынын кызматкерлерине жана айылдык кеңештин отурумуна катышып жаткан башка адамдарга сылык мамиле кылуу менен адептүүлүгүн көрсөтүп, сый урмат менен мамиле кылуусу керек.

2.9.3. Депутат орой сөздөрдү колдонуп жана одоно мамилелерди жасабашы керек.

2.9.4. Депутаттар депутаттык ишмердүүлүгүн аткаруу учурунда жана аткарбай жүргөн убагында үчүнчү тараптан   белектерди, акча түрүндө акы албашы керек жана алардын кызматынан пайдаланууга болбойт.

2.9.5. Депутаттар айылдык кеңеште сыйакы алып кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын сүрөмөлөөгө укуксуз.

III. ДЕПУТАТТАРДЫН ШАЙЛООЧУЛАР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИНДЕГИ ДЕПУТАТТЫН ЭТИКАЛЫК ЭРЕЖЕЛЕРИ

3.1. Депутаттар өздөрүнүн округундагы шайлоочулар менен тыгыз байланышта болуусу керек, депутаттар шайлоочуларынын алдында жоопкер жана отчет берип турат. Депутаттар айыл аймагындагы бардык жашоочулардын кызыкчылыгын көздөйт.

3.2. Депутаттар менен шайлоочулардын ортосундагы мамиле сый урмат, сылык мамиле жана жарандардын кайрылууларына жана арызданууларына ыкыластуулук менен жасалган мамиледен куралат.

3.3. Депутаттар өздөрүнүн шайлоочуларынын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого чараларды көрөт: шайлоочулардан түшкөн кайрылууларды жана арыздарды кароодо өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде чечүүгө милдеттүү.

3.4. Депутаттар шайлоочуларынын алдында жылына 1 жолудан кем эмес отчет берет, өзүнүн жергиликтүү кеңештин сессиясынын отурумундагы ишмердүүлүгү боюнча шайлоочулары менен болгон жолугушуулардыжалпыга маалымдо каражаттары аркылуу билдирип турат. Шайлоочуларга берилген маалыматтар толук, анык жана объективдүү болушу керек.

3.5. Депутаттар ай сайын белгиленген график боюнча шайлоочуларды жеке кабыл алууну жүргүзөт.

3.6. Депутаттар дайыма чыдамкайлыкты жана сыпайы, сылыктыкты көрсөтүүсү керек, айрыкча депутаттын ой пикири менен шайлоочунун ой пикири дал келбей калган учурда.

IV. ДЕПУТАТТЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР, САВАЙ АЙЫЛ ЪКМЪТ/, ЮРИДИКАЛЫК ЖАНА ФИЗИКАЛЫК ТАРАПТАР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИНДЕГИ ДЕПУТАТТЫК ЭТИКАНЫН                 ЭРЕЖЕЛЕРИ

 1. 1.Депутаттар атайын ыйгарым укуктарга ээ болбогон айылдык кеңештин атынан чыгуусуна, анын атынан мамлекеттик аткаруу органдарынын, Савай айыл ъкмът\н\н жана башка уюмдардын алдында расмий билдирүүлөрдү жасоого укугу жок.
 2. 2.Депутаттар депутаттын макамына байланыштуу мүмкүнчүлүктөрүн мамлекеттик органдар,Савай айыл ъкмът\, юридикалык жана физикалык тараптар менен болгон мамилелеринде өз кызыкчылыгына пайдаланбашы керек.
 3. 3.Депутаттар айылдык кеңештин расмий бланкаларын депутаттын ыйгарым укуктарынын чегинде талаптарды чечүүдө, расмий каттарды жана документтерди жөнөтүүдө гана пайдаланууга милдеттүү.
 4. 4.Депутаттар депутаттык ишмердүүлүгүн аткарууга байланышпаган учурда айылдык кеңештин имаратын, телефондорун, автотранспортун жана башка материалдык-техникалык каражаттарын пайдаланууга болбойт.
 5. 5.Депутаттардын ыйгарым укуктарын аткаруу учурунда белгилүү болуп калган маалыматтарды жайылтууга болбойт, эгерде ал маалыматтар:

- мамлекеттик, коммерциялык же кызматтык сыр болсо;

-жарандардын жеке турмушу менен, юридикалык тараптардын ишкердик бедели жана ишмердүүлүгү менен байланыштуу болуп, аны жарыя кылбоо боюнча депутатка ишеним берилген болсо.

 1. 6.Депутат жарандардын жеке турмушу же үй-бүлөгө байланышкан маалыматтарды, юридикалык тараптардын ишкердик бедели жана ишмердүүлүгү боюнча жарыяланбай турган талаптарды атайлап же байкабастыктан олдоксон бузган болсо тараптардан кечирим суроосу керек.
 2. 7.Депутаттардын чет мамлекеттерге баруусундагы жүрүм-туруму Кыргыз Республикасынын жаранынын беделин жана депутаттык корпустун кадыр баркын көтөрүүгө багытталыш керек.
 3. 8.Депутаттар чет өлкөлөрдөгү сапарларында барган мамлекеттердин өзгөчөлүктөрүн, салт-санаасын жана мыйзамдарын сыйлоосу керек, этиканы сактап, конфликтик кырдаалды болтурбоого милдеттүү.

V. ДЕПУТАТТАРДЫН ЭЛ АЛДЫНДА ЧЫГЫП СҮЙЛӨӨ ЭТИКАСЫ

5.1. Депутаттар айылдык кеңештин отурумунда, депутаттык угууларда, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы чыгып сүйлөөлөрүндө, мамлекеттик бийлик органдарынын, Савай айыл ъкмът\н\н, уюмдардын жана жарандардын ишмердүүлүгү боюнча баяндама жасаганда текшерилген анык фактыларга гана таянышы керек.

5.2. Депутаттар эл алдында чыгып сүйлөгөндө же жалпыга малымдоо каражаттары аркылуу билдирүүлөрдү жасаганда сылык сыпайы болуп, жарандардын, кызмат адамдарынын абийирин, ар-намысын каралоого, юридикалык жана физикалык тараптардын ишкердик беделин булгоого жол бербеш керек.

5.3. Депутаттардын эл алдына чыгып сүйлөө учурунда жана билдирүүлөрүндө такталбаган фактылар айтылып калган болсо, ошондой эле жарандардын абийирин, ар намысын каралоого, юридикалык жана физикалык тараптардын ишкердик беделин түшүрүүгө атайын же кандайдыр бир себептер менен аракеттер жасалса, депутаттын эл алдында кемчилдигин мойнуна алуу менен алардан кечирим суроого милдеттүү.

Ушул пункт менен белгиленген депутаттын жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алдында ушул бөлүм боюнча тартип бузуу жоопкерчиликке тартуудан бошотпойт.

VI. ДЕПУТАТТЫН ЭТИКАЛЫК КОДЕКСИН САКТОО БОЮНЧА КӨЗӨМӨЛ ЖАНА АЛАРДЫ БУЗГАНДЫГЫ ҮЧҮН ДЕПУТАТТЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

6.1. Депутаттардын депутаттык этикасы боюнча Эрежелеринин сакталышын депутаттардын ишмердүүлүгү жана этикасы боюнча Комиссия (мындан ары комиссия) көзөмөлдөйт.

Комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрү депутаттар тарабынан депутаттык этиканын сакталышы боюнча тийиштүү чараларды көрүүгө милдеттүү.

6.2. Депутаттык этиканын эрежелерин бузуу боюнча маселени Комиссия өзүнүн демилгеси менен же айылдык Кеңештин демилгеси боюнча карай алат.

6.3. Депутаттардын этикасын бузуу далили боюнча маселени кароо үчүн Комиссияга айыл аймагынын, мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары, ишкана, уюмдардын жана коомдук уюмдардын,бирикмелердин өкүлдөрү арыз менен кайрыла алат.

6.4. Депутаттардын этиканы бузгандыгы боюнча күнөөлөгөндө депутаттар Комиссияга кагаз жүзүндө документтерди көргөзүү менен негизделген каршылык көрсөтүүгө жана күнөөлөнгөндүгү боюнча оозеки түшүндүрмө бергенге укуктуу.

6.5. Депутаттардын ар намысына, кадыр баркына, ишмердүүлүк беделине шек келтирген негизсиз арыздануу боюнча депутаттар өздөрүнүн укугун мыйзамга каршы келбеген ыкмалар менен коргонууга укуктуу.

6.6. Депутаттардын мамлекеттик бийлик органдарына, Савай айыл ъкмът\нъ же сот органдарына ар намысын, кадыр баркын, ишмердик беделин коргоо боюнча Комиссияга кайрылуусуна аткаруу органдарынын аппараты депутаттын ар намысын коргоо боюнча көмөк көрсөтөт жана керектүү учурда анын кызыкчылыгын сот органдарынын алдында коргоого көмөктөшөт.

6.7. Комиссия депутаттын этикалык Кодексин бузуу боюнча маселени кароодо депутаттын этикалык Кодексин бузулгандыгы же бузулбагандыгы бар же жок экендигин аныктаган чечим кабыл алат.

6.8. Депутаттардын этикалык Кодексин бузуу фактысы боюнча Комиссиянын рекомендациясы боюнча гана каралат. Депутаттар тарабынан жергиликтүү кеңештин отурумунда ушул эрежелердин бузулуусуна карата айылдык Кеңештин Регламентинде белгиленген тартипте жоопкерчилик чаралары колдонулушу мүмкүн.

6.9. Савай айылдык Кеңешинде депутаттын этикалык Кодексин бузган адамга төмөндөгүдөй чаралар көрүлүшү мүмкүн:

-депутаттын этикалык Кодексине туура келбеген жүрүм-турумун токтотууну сунуштайт жана кечирим суроону талап кылат.

-депутаттын этикалык Кодексин бузган факты боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу округдун шайлоочуларына жана мүчөлүгүнө жараша саясий партиясынын башкаруу органдарына маалымдайт.

6.9.1. Ушул пунктта белгиленген эрежелерди депутат одоно түрдө бузган болсо, Комиссия тарабынан этикалык Кодексин бузган депутатка чара көрүү маселеси айылдык Кеңештин сессиясына чыгарылат.

         Савай айылдык Кеңеши депутаттын жоопкерчилиги боюнча маселени алдын ала Комиссиянын кароосу жок эле чечет. Этика кодекси одоно бузулгандыгын Савай айылдык Кеңеши аныктайт.

6.9.2. Депутаттын айылдык кеңеште жана анын органдарында өз милдеттерин системалуу түрдө аткарбай жүргөн учурда, айылдык кеңештин иштөө тартибин бузган учурда Комиссиянын алдын ала кабыл алган чечими менен айылдык кеңеш шайлоочуларга депутаттын өз милдеттерин аткарууга болгон мамилеси боюнча билдирет.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН   АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ      САВАЙСКОГО АИЛЬНОГО АЙМАКА  

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

2/5- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы                                                                                                            22.12.2018-ж.

Савай айыл ъкмът\н\н

Аксакалдар сотторунун Регламентин

бекит\\ жън\ндъ.

     Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 2018-жылдын 24-июлундагы №01-18/88 буйругун жана Кыргыз Республикасынын Асксакалдар сотторунун Типт\\ регламентинин негизинде иштелип чыккан Савай айыл ъкмът\н\н аксакалдар сотунун Регламентин талкуулап чыгып Савай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

1 .   Кыргыз Республикасынын Асксакалдар сотторунун Типт\\ регламентинин негизинде иштелип чыккан Савай айыл ъкмът\н\н Аксакалдар сотторунун Регламенти тиркеме ылайык   бекитилсин. (тиркеме тиркелет 13 барак)

Търага                                                                                                                                                    А.Баимбетов

               

                                                             Савай айылдык Кенешинин Депуттаттарынын 2018-жылдын «22 » декабрындагы VI Чакырылышынын кезектеги II сессиясынын № 2/5 токтому менен бекитилген

                                                                                        _______________________________________МО

          

          

Савай айыл ъкмът\н\н аксакалдар сотторунун ишинин

РЕГЛАМЕНТИ

2018-жыл.

                             I глава. Жалпы жоболор

 1. Аксакалдар сотунун ушул регламенти Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамына (мындан ары – Мыйзам) ылайык иштелип чыгылды жана Савай айылдык аймагында түзүлүүчү аксакалдар сотторунун ишмердүүлүгүн уюштурууну жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартибин жөнгө салат.
 2. Аксакалдар соттору - булар ыктыярдуу башталыштарда жана шайлануучулук жана өз алдынча башкаруу негизинде түзүлүүчү, белгиленген тартипте сот, прокурор, кылмыш иштерин кароо укугуна ээ башка укук коргоо органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жөнөтүлүүчү материалдарды, ошондой эле жарандардын ортосундагы талаш-тартыштар боюнча иштерди Мыйзамда белгиленген учурларда жана тартипте кароону жүзөгө ашырууга чакырылган коомдук органдар.
 3. Аксакалдар сотторунун укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодекси, Кыргыз Республикасынын жер кодекси, Кыргыз РеспубликасынынЖарандык процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси),Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамы түзөт.
 4. Ушул Регламентте колдонулган терминдер.

Аксакалдар сотунун мүчөсү – Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган, элүү жашка чыккан, бүткөн жалпы орто билимге ээ, көрсөтүлгөн жерде беш жылдан кем эмес жашаган, соттуулугу жок, айылдардын, шаарчалардын жана шаарлардын калкынын арасында урмат-сыйга жана кадыр-баркка ээ, ишкердик жана адеп-ахлактык сапаттары боюнча аксакалдар сотторунун алдына коюлган милдеттерди аткарууга жөндөмдүү адам.

Аксакалдар сотунун мүчөсүн чыгарып салуу - талашып-тартышкан тараптардын жакын тууганы болсо, ошондой эле соттун мүчөсү иштин жыйынтыгына кызыкдар деп эсептөөгө негиз берген башка жагдайлар болсо аксакалдар сотунун мүчөсүн ишти (материалдарды) кароого катышуудан четтетүү.

Аксакалдар сотунун отуруму – курамында аксакалдар сотунун бардык курамынын үчтөн экисинен кем эмес мүчөсү, тараптар жана ишке катышып жаткан башка адамдар катышкан, олуттуулугу боюнча ишти (материалдарды) кароо боюнча отуруму.

Тарап – жабырлануучу же жоопкер.

Аксакалдар сотунун чечими –ишти олуттуулугу боюнча чечүү тууралуу аксакалдар сотунун жазуу жүзүндө чыгарылган токтому.

Таасир көрсөтүү чарасы – ишти (материалдарды) кароонун жүрүшүндө күнөөлүүлүгү аныкталган адамга карата аксакалдар соту тарабынан чыгарылган жаза.

 1. Аксакалдар соту жылына 1 жолу – июль айында бүт курамы менен каникулга тарайт жана иштерди материалдарды кабыл албайт, карабайт.

II глава. Аксакалдар сотун уюштуруу тартиби

6. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча жергиликтүү жамааттын чогулушу жергиликтүү жамааттын өкүл болуп шайланган мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлөт. Өкүлчүлүктүн нормасын Савай айылдык Кеңеши жана чогулуштун демилгечилери менен макулдашуу боюнча Савай айыл ъкмът\ аныктайт.

7. Аксакалдар соту 5тен кем эмес жана 9дан ашык эмес адамдардын курамында шайланат, ошону менен бирге алардын саны милдеттүү түрдө так эмес болууга тийиш.Аксакалдар сотунун мүчөлөрү жергиликтүү жамааттын өкүлчүлүктүү чогулуштарында ачык добуш берүү менен үч жылдык мөөнөткө шайланышат.Чогулушка катышкандардын көпчүлүк добушун алган талапкерлер соттун курамына шайланды деп эсептелинет.

8. Мыйзамдын 10-беренесинде көрсөтүлгөндөй, аксакалдар соттору эреже катары айылдык аймакта бир калктуу конушта - бир аксакалдар соту, болбосо бир айыл өкмөтүндө - бир аксакалдар соту, шаарларда тургундардын саны боюнча ар бир 25 миңден адамга - бир аксакалдар соту, кичи райондору жана жаңы турак-жай конуштары бар шаарларда - тургундардын санына карабастан бир кичи район (бир жаңы турак-жай конушу)- бир аксакалдар соту принциби боюнча түзүлөт.

9. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча чогулуш төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

9.1. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча чогулуш жарандардын демилгеси боюнча өткөрүлгөн учурда, чогулуш өткөрүүдөн бир жарым ай мурда демилгечи топ чогулушту өткөрүүнүн датасын, убактысын жана ордун Савай айыл ъкмът\н\н башчысы менен макулдашат. Тиешелүү аймакта жашаган жарандарды шайлоо күнү жөнүндө кабарландыруу Савай айыл ъкмът\н\н айыл башчылары тарабынан чогулуш болордон бир ай мурда жүргүзүлөт. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча чогулуш өткөрү тууралуу кабарлоо көчөлөргө, үйлөргө жана айылдарга кулактандырууларды илүү, Савай айыл ъкмът\н\н (ТОС) активи, Савай айыл ъкмът\н\н айыл башчысы, аппарат кызматкерлеринин көчөлөрдү жана үйлөрдү кыдырып айтуусу аркылуу ишке ашырылат.

Аксакалдар сотунун мүчөлүгүнө талапкерлер Мыйзамда аныкталган талаптарга жооп бериши керек жана калктуу конуштун аймагын толук камтуу менен Савай айыл ъкмът\ аныктаган чөлкөмдүк бөлүктөрдүн (квартал, көчө жана үйлөрдүн тобу) ар биринен көрсөтүлүшү керек.

9.2. Жергиликтүү жамааттын өкүл болуп шайланган мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлгөн чогулушун чогулушта катышып жаткан жергиликтүү жашоочулардын ичинен жөнөкөй көпчүлүк добуш менен шайланган чогулуштун төрагасы жана катчысы алып барат.

9.3. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча чогулушту өткөрүү үчүн жергиликтүү жашоочулардын керектүү саны чогулбаган учурда, чогулушту өткөрүү ушул күнгө карата 15 күндөн ашык эмес белгилүү бир мөөнөткө которулат.

9.4. Аксакалдар сотунун мүчөлөрүн шайлоо боюнча чогулушту өткөрүү үчүн жергиликтүү жашоочулардын керектүү саны кайрадан чогулбаган учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы аймактын коомчулугунун (кварталдык же үй комитети, аялдар жана жаштар кеңеши, ардагерлер кеңеши ж.б.) өкүлдөрү менен бирдикте тиешелүү аймактын жашоочуларынын ичинен аксакалдар сотунун мүчөлүгүнө талапкерди көрсөтөт жана бекитүү үчүн жергиликтүү кеңешке сунуштайт.

9.5.Жергиликтүү жамааттын чогулушунда шайланышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө Савай айылдык Кеңешинин токтомунун долбоорун Савай айыл ъкмът\ даярдап Савай айылдык Кеңешинин кароосуна киргизет. Токтомдун долбоору шайланышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүн чакыруу менен Савай айылдык Кеңешинин жакынкы сессиясында каралат жана бекитилет.

9.6.Аксакалдар сотунун мүчөлөрү бекитилгенден кийин 7 календарлык күндүн ичинде алар тарабынан өз курамынан аксакалдар сотунун төрагасы жана катчысы шайланат. Аксакалдар сотунун төрагасын жана катчысын шайлоо боюнча аксакалдар сотунун отуруму ага аксакалдар сотунун курамы толугу менен катышканда ыйгарым укуктуу деп эсептелинет.

Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүн анын төрагасы жана катчысы уюштурушат.

10. Аксакалдар сотун каттоодон өткөрүү төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

10.1. Мыйзамдын 11-беренесинде жана ушул регламентте көрсөтүлгөн талаптарга ылайык шайланган аксакалдар сотунун төрагасы аксакалдар сотун каттоодон өткөрүү тууралуу Савай айылдык Кеңешинин төрагасынын наамына арыз менен кайрылат.

10.2. Мыйзамдын 12-беренесинде жана өзүнүн регламентинде көрсөтүлгөн тартипте Савай айылдык Кеңеш жаңыдан түзүлгөн аксакалдар сотун эсепке алуу каттоосунан өткөрөт, (Кыргыз Республикасынын Жогорку соту) Савай айылдык Кеңеши бекиткен үлгүдөгү аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн күбөлүгүн, каттоо күбөлүгүн берет.

10.3. Мурда түзүлгөн аксакалдар соту кайрадан эсепке алуу каттоосунан өткөрүлбөйт жана ага каттоо күбөлүгү берилбейт.

11. Мыйзамдын 14-беренесинде каралган аксакалдар сотунун мүчөсүн терс жүйөөлөр боюнча соттун курамынан чыгаруу жана чакырып алуу жөнүндө ченемди ишке ашыруу төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

11.1. Ал чөлкөмдөн терс жүйөөлөр боюнча соттун курамынан чыгаруу/чакырып алуу жөнүндө маселе көтөрүлүп жаткан аксакалдар сотунун мүчөсү шайланган тиешелүү аймактагы (тиешелүү калктуу конуштагы) жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү Савай айылдык Кеңешине анын жүктөлгөн милдеттерди аткара албоосун, же татыксыз жүрүм-турумун, укук бузууларды жана аксакалдар сотунун мүчөсүнүн наамына ылайык келбеген башка жоруктарды жасоосун бышыктаган фактыларды жанае документтерди беришет. Алар соттун курамынан чыгарылып жаткан мүчөнүн ордуна өздөрүнүн аймагынан көрсөтүү үчүн жаңы талапкерди сунуштай алышат.

11.2. Аксакалдар сотунун мүчөсүн мөөнөтүнөн мурда курамдан чыгаруу/чакырып алуу тууралуу чечим тиешелүү Савай айылдык Кеңешинин сессиясында кабыл алынат.

11.3. Курамдан чыгарылган аксакалдар сотунун мүчөсүнүн ордуна жаңы мүчөнү шайлоо Мыйзамдын11-беренесинде, ушул регламенттин 5-, 6,1-6,3-пункттарында көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт.

III глава. Аксакалдар сотторунда иштерди (материалдарды) кароого даярдоонун жана кароонун тартиби

12. Аксакалдар соттору Кыргыз РеспубликасынынЖарандык кодекси, Кыргыз РеспубликасынынЖазык кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси),Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамыменен аныкталгаништерди (материалдарды) карашат.

13. Аксакалдар сотторунда келип түшкөн иштерди (материалдарды) кабыл алуу,кароого даярдоо төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

13.1.Аксакалдар сотторунун кароосуна келип түшкөн бардык материалдар (иштер жана арыздар) келип түшкөн күнү зарыл маалыматтарын көрсөтүү менен атайын журналга катчы же төрага (же атайын кыска мезгилге бекитилген соттун мүчөсү) тарабынан катталат.

13.2. Аксакалдар сотунун төрагасы жана мүчөлөрү келип түшкөн бардык иштерди (материалдарды) кароого даярдоодо милдеттүү түрдө ушул ишти кароо аксакалдар сотунун компетенциясына кирер-кирбесин, ушул ишти аксакалдар сотунун кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу жагдайлар бар же жок экендигин, олуттуулугу боюнча ишти кароо үчүн андагы материалдардын жетиштүүлүгүн, соттун мүчөсүн соттун курамынанчыгаруу жөнүндө өтүнүчтүн (ходатайствонун) бар же жок экендигин аныкташат.

13.3. Аныктоонун жыйынтыгында:

13.3.1. Мыйзамдын 15-беренесинде каралган аксакалдар сотунун компетенциясына кирбей турган келип түшкөн иштер (материалдар) соттун кириш-чыгыш каттарды каттоо журналдарына белги коюу менен коштомо катка тиркелип артка кайтарылат;

13.3.2. аксакалдар соту ишти кароонун убакытын жана ордун дайындоо жөнүндө, чечим кабыл алат.

13.4. Соттун төрагасы, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча соттун мүчөсү ишти (материалдарды) кароо менен байланыштуу арыздарды жана башка материалдарды текшерүүнү жүргүзөт, сотко тартылган адамды, жабырлануучуну жана талаш-тартыштын башка катышуучуларын колдо болгон материалдар менен тааныштырат, зарыл болгондо сотко тартылган адамды, жабырлануучуну, күбөлөрдү сурайт же алардан түшүнүк алышат.

Анын жыйынтыктары боюнча текшерүү жүргүзгөн адам корутунду жазат, анда иштин нукура жагдайы, жасалган жоруктун себептери, аксакалдар сотуна тартылган адам жөнүндөгү маалыматтар көрсөтүлөт.

14. Ишти (материалдарды) кароо16 жашка чейинки адамдарга байланыштуу болгондо аксакалдар соту алардын мыйзамдуу өкүлдөрүн (ата-энесин, көзөмөлчүсүн, камкорчусун, алар жок болгондо-балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлерин), алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн ишти олуттуу кароо боюнча отурумдун убагы жана орду тууралуу кабарландырат.

15. Аксакалдар соту ишти (материалдарды) кароонун мөөнөтүн, убактысын, ордун дайындоону, сот отурумуна катыша турган адамдарды кабарлоону Мыйзамдын 16-17-беренелеринде көрсөтүлгөн тартипте аткарат.

IV глава. Аксакалдар сотторунун иштерди (материалдарды) кароосунун тартиби

16. Аксакалдар сотунун иши отурум түрүндө өтөт.Аксакалдар сотунун отурумунда иштер (материалдар) олуттуулугу боюнча каралат.Аксакалдар сотунун отуруму зарылчылыгына жараша, материалдардын келип түшүшүнө карата өткөрүлөт.Аксакалдар сотунун отурумун өткөрүүнүн мезгилдүүлүгү иштердиМыйзамда каралган мөөнөттөрдө кароону камсыз кылгандай болууга тийиш.

17. Аксакалдар сотунун отурумунда иштер коллегиалдуу – соттун төрагасынын жана мүчөлөрүнүн катышуусу менен каралат.

Аксакалдар сотторунун курамынын так эмес сандагы үчтөн экиси катышканда аксакалдар соту ишти кароого укуктуу. Отурумга катышып жаткан аксакалдар сотунун мүчөлөрү жуп санда болгондо жана алардын добушу теңме-тең (барабар) болгондо төраганын добушу чечүүчү болот.

Соттук отурумда ишти карап жатканда пайда болгон ар кандай маселелер аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен чечилет.

18. Аксакалдар сотунун катчысы сот отуруму башталганга чейин паспортун же өздүгүн тактоочу башка документин текшерүү менен процесске катышуучулардын келип-келбегендигин тактайт жана төрагага кабарлайт.

19. Соттун төрагасы, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча соттун бир мүчөсүаксакалдар сотунун отурумуначат,соттун курамын, карала турган ишти (материалдарды) жарыялайт.

20. Иштер (материалдар) ишке тиешелүү тараптардын, зарылчылыгы болгон учурда, мыйзамдуу өкүлдөрдун сөзсүз (милдеттүү) катышуусу менен каралат.

21. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү ишти кароонун каалаган этабында тараптардын өз ара кабыл алына турган макулдашуусун кабыл алуу – бүтүмгө келүүменен жарашуу мүмкүндүгү бар экендигин тараптардын эсине салып турушат.

22. Отурумду өткөрүүдө аксакалдар сотужабырлануучунун, анан жоопкердин түшүндүрмолөрүн угат.Процесске катышып жатышкан күбөлөр жана башка адамдар соттун мүчөлөрүнүн талабы боюнча иш боюнча аныкталууга жаткан, аларга белгилүү жагдайлар тууралуу маалыматтарды билдиришет.

23. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн сырткары иштеги башка далилдерди алышат жана талдап изилдешет.

V глава. Аксакалдар сотунун чечим чыгаруусу

24.Аксакалдар соту ишти (материалдарды) карап, чечим чыгарууда:

24.1.Ишти (материалдарды) карап бүткөндөн кийин аксакалдар сотунун мүчөлөрү иштин бардык жагдайларын талдап чыгып, иш боюнча чечим чыгаруу үчүн отурум өтүп жаткан жерден катышуучуларды сыртка чыгарышат же болбосо өздөрү башка жакка чыгышат.

24.2. Аксакалдар сотунун чечими ишти кароого катышып жаткан соттун мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Чечимге макул болбогон соттун мүчөсү өзүнүн өзгөчө пикирин айтат, жазат жана ал чечимге тиркелет.  

24.3. Каралган иштердин жыйынтыгы боюнча протокол жана токтом жазылат.

24.4. Аксакалдар сотунун протоколу Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 229-231-беренелеринде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык жүргүзүлгөнү максатка ылайыктуу.

24.4.1. Протокол далилдик мааниге ээ болгон документ. Аксакалдар сотунун протоколунда соттун отурумунун жүрүшүндө, ошондой эле отурумдан тышкары жасалган ар бир өз алдынча процесстик аракеттер баяндалат. Протокол так жана кыска, кош маанилүү болбогондой, процессте болуп өткөн бардык аракеттерди, сүйлөгөндөрдүн сөздөрүн даана чагылдырып, отурумдагы териштирүүнүн жүрүшүндө болуп өткөн бардык болгон окуяларды калтырып (аттап кетпей), жазылышы керек.

24.4.2. Протокол компьютердик, электрондук (санариптик аудио жазууну кошо алганда) жазуу, машинада басуу же кол менен жазуу аркылуу түзүлөт.

24.4.3. Аксакалдар соту протоколду толук түзүүнү камсыз кылуу үчүн соттун отурумунда же болбосо отурумдан тышкары айрым процесстик аракет жасалганда аудио жана видео жазууларды колдоно алат.Мындай учурларда аудио жана видео жазуулар протоколго тиркелет.

24.4.4. Протоколго сот отурумунун төрагалык кылуучусу жана катчысы кол коет. Протокол соттун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

24.5.Аксакалдар сотунун токтому чечим түрүндө, жазуу жүзүндө чыгарылат.   Аксакалдар сотунун чечими киришүү, баяндоо, жүйөө жана корутунду (резолютивдик) бөлүктөрүнөн турат.

24.5.1.Аксакалдар сотунун чечиминин киришүү бөлүгүндө аксакалдар сотунун аты, чечимди чыгаруунун убагы жана орду, соттун, ишке катышкан адамдардын курамы, талаштын предмети же укук бузуунун мазмуну, ишти аксакалдар сотунда кароого тараптардын макулдугу көрсөтүлөт.

24.5.2.Аксакалдар сотунун чечиминин баяндоо бөлүгүндө арыз ээсинин (доогердин) талаптары, же болбосо укук бузуунун маңызы, коюлган талапка каршы пикирдин жүйөөлөрү, ишке катышкан адамдардын түшүндүрмөлөрүкөрсөтүлөт.  

24.5.3.Аксакалдар сотунун чечиминин жүйөө бөлүгүндө аксакалдар соту тарабынан каралган иш боюнча аныкталган жагдайлар, аксакалдар соту тыянак чыгарууда таянган далилдер, ишке катышкан адамдардын укуктары жана милдеттери, аксакалдар соту тигил же бул далилдерди четке какканда негиз болгон жүйөөлөр,чечим чыгарууда аксакалдар соту шилтеме берген Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жан башка ченемдик укуктук актылары камтылат.

24.5.4.Корутунду бөлүгү каралган иш боюнча аксакалдар соту кабыл алган тыянакты, чечимге даттануунун тартибин жана чечимди аткаруунун мөөнөтүн камтууга тийиш.Корутунду бөлүгү аны аткарууда талаш чыкпагыдай так жана түшүнүктүү жазылышы керек.

24.5.6.Чечимге аны отурумда жарыялаганга чейин аксакалдар сотунун төрагасынын жана мүчөлөрүнүн колдору коюлат.    

24.5.7.Көпчүлүктүн чечими менен макул болбогон соттун мүчөсү бул чечимге кол коюшу жана өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндашы зарыл. Өзгөчө пикир ишти олуттуу чечүүнүн олуттулугуна таасир этпейт, бирок ал чечимге тиркелет.  

25. Мыйзамдын 28-беренесинде көрсөтүлгөндөй:

25.1. аксакалдар сотунун чечими төмөндөгү таасир көрсөтүү чараларынын бирин дайындоо менен же ансыз кабыл алынышы мүмкүн:

а) эскертүү берүү;

б) жабырланган тараптан эл алдында кечирим суроого милдеттендирүү;

в) коомдук уяткаруу жарыялоо;

г) материалдык зыяндын ордун толтурууну күнөөлүү тарапка милдеттендирүү;

д) акчалай жазапул салуу.

25.2. коомдук таасир көрсөтүү чараларынын жогоруда белгиленген тизмеси толук делип эсептелинет жана аксакалдар соту тарабынан кеңири чечмеленүүгө жатпайт.

25.3.Таасир көрсөтүү чаралары аксакалдар соту тарабынан сотко тартылган адамдын күнөөсүнө ылайык жана өлчөмдүү түрдө, ушул маселеге тиешелүү мыйзамдардагы жана элдик салт-адаттардагы ченемдерди эске алуу менен дайындалат.

26. Каралып жаткан иштер (материалдар) боюнча соттук өндүрүш тараптардын жарашуу жөнүндөгү макулдашуга (бүтүмгө) келишине, арыз ээсинен тосмо арыз түшкөндүгүно байланыштуу Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин ченемдерине, Мыйзамга ылайык токтотулат (кыскартылат) жана ал жөнүндөаксакалдар сотунун аныктамасы чыгарылат.

27. Аксакалдар соту тарабынан жазапул салуу жөнүндо чечим чыгарылганда аксакалдар соту укук бузуучуга соттун чечиминин көчүрмөсүн жана кабыл алынган формадагы жазапул квитанциясын берет.

28. Аксакалдар сотунун чечими чечимде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылууга тийиш. Аксакалдар сотунун катчысы чечимдердин аткарылышына көзөмөл жүргүзүп турат.

29. Тараптар белгиленген мөөнөттө чечимди аткарбаган учурда:

29.1. Мыйзамдын 32-беренесинде көрсөтүлгөн тартипте аксакалдар соту мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арыз менен райондук (шаардык) сотко кайрылат;

29.2.мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арызга төмөндөгү документтер тиркелет:

1) аксакалдар сотунун чечиминин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

2) аксакалдар сотунун чечиминин аткарылбагандыгын тастыктоочу документтер;

3) аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арыздын көчүрмөсүн башка тарапка жиберүүнү тастыктаган тапшыруу жөнүндө кабарлама же башка документ;

4) арызга кол коюучу адамдын ыйгарым укуктарын тастыктаган ишеним кат же башка документ.

29.3.райондук (шаардык) сот тарабынанаксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинде аныкталган тартипте ишке ашырылат.

VI глава. Аксакалдар сотторунун башка органдар менен өз ара мамилеси

30. Аксакалдар соту Савай айылдык Кеңешинен каттоодон өтүп, каттоо күбөлүгүн алгандан кийин 10 күн ичинде Кара-Суу райондун аймагындагы райондук (шаардык) сотко, Кара-Суу райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнө каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсүн, аксакалдар соту тууралуу кыскача маалыматты тиркеп кат жиберет.

31. Кара-Суу райондук (шаардык) сот:

Мыйзамдын 34-беренесине ылайык:

31.1. аксакалдар соттору менен байланыш жүргүзүп турууга, аларга усулдук жардам көрсөтүүгө жана окууларды өткөрүп турууга жооптуу бир судьяны буйрук менен бекитет;

31.2. аксакалдар соту Савай айылдык Кеңешинен каттоодон өткөндөн кийин бир айдын ичинде Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы, же болбосо Савай айыл өкмөтү менен макулдашып,Кара-Суу райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнүн жетекчилерин катыштырып, аксакалдар соттору үчүн нускамалык-усулдук семинар-кеңешме өткөрөт;

31.3. кварталына бир жолу аксакалдар сотунун катынын негизинде (эгер келип түшсө) өз кеңсесинде же жеринде жолугушуу откөрүп, каттагы маселелер боюнча кыскача оозеки (зарыл болгон учурда жазуу жүзүндө да) түшүндүрмөлөрдү берет;

31.4. аксакалдар сотунун төрагасынын отурумда кароо үчүн иштерди (материалдарды) изилдөөсүнүн жүрүшүндө аны тоскоолдуксуз кабыл алышат жана ага зарыл жардамдарды көрсөтүшөт;

Мыйзамдын 32-беренесине ылайык:

31.5. аксакалдар соту кайрылган учурда аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуу боюнча зарыл көмөктөрдү көрсөтүшөт.

32. Аксакалдар соту кварталына бир жолу:

32.1. Кара-Суу райондук (шаардык) сотко иштерди (материалдарды) карап чечим чыгаруудагы укук колдонуунун түшүнүксүз маселелери боюнча;

32.2. Кара-Суу райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнө сот отурумдарына укук бузган жоопкерлерди алып келүүнүн, сот отурумунда коомдук тартипти камсыз кылуунун абалы боюнча, сотто каралган иштер (материалдар) боюнча (мааалымат);

32.3. Савай айыл өкмөтүнө калган бардык маселелер, анын ичинде соттун ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыздоонун маселелери, сотто каралган иштер (материалдар) боюнча (маалымат);

каттарды жиберет.                                                                                                    

33. Аксакалдар сотуна Кара-Суу райондук (шаардык) сот тарабынан көрсөтүлүүчү усулдук жардам төмөндөгү маселелерди түшүндүрүүнү камтыйт:

1) аксакалдар сотунун иштерди (материалдарды) кароого даярдоо боюнча аракеттерин (башкача айтканда келип түшкөн арыздарды текшерүү, жабырлануучуларды, күбөлөрдү суроо, аксакалдар сотуна тартылып жаткан адамдын өздүгү тууралуу маалыматтар ж.б.у.с.);

2) аксакалдар соту тарабынан иштерди (материалдарды) кароонун тартибин, кароонун мөөнөттөрүн;

3) сот отурумунун протоколун жүргүзүүнүн (процессуалдык форма) жана иш боюнча чечим кабыл алуунун, ошондой эле аксакалдар сотунун чечимине даттануунун тартибин;

4) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн ченемдик укуктук актыларын түшүндүрүүнүн;

5) аксакалдар соту тарабынан укук бузуулар жөнүндө иштерди кароонун жана жаза берүүнүн тартибин.

34. Кара-Суу райондук (шаардык) ички иштер бөлүмү:

34.1. өзүнүн буйругу менен аксакалдар соттору менен иштөөгө жооптуу кызматкерлерди, анын ичинде милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн бекитет;

34.2. кварталына бир жолу аксакалдар сотунун катынын негизинде (эгер келип түшсө) өз кеңсесинде же жеринде жолугушуу өткөрүп, каттагы маселелер боюнча кыскача оозеки (зарыл болгон учурда жазуу жүзүндө да) түшүндүрмөлөрдү берет;

34.3. Мыйзамдын 17-беренесине ылайык, аксакалдар сотунда катышуусу зарыл болгон адамдарды (укук бузуучуларды, жоопкерлерди, күбөлөрдү, зарыл болгон учурларда, арыз ээлерин) отурумга чакырууну, зарыл болгон учурда аларды мажбурлап алып келүүнү, соттук отурумда коомдук жана укуктук тартипти камсыз кылуунумилициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу жүргүзөт.

35.Савай айыл ъкмът\:

1) Савай айылдык Кеңеш эсепке алуучу каттоо жүргүзгөндөн кийин аксакалдар сотуна анын аты жазылган мөөр берет;

2) аксакалдар сотунун мүчөлөрүн шайлоо жана өз ишмердүүлүгү жөнүндө отчет берүү боюнча жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн чогулуштарын өткөрүүгө аксакалдар сотуна көмөк көрсөтөт;

3) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнө тиешелүү өзүнүн чечимдери жана Савай айылдык Кеңешинин токтомдору менен аксакалдар сотторунун төрагаларын тааныштырууну жүргүзөт;

4) аксакалдар сотуна иш кагаздарын сапаттуу жүргүзүүгө жардам көрсөтөт;

5) зарыл болгон учурда аксакалдар сотунун иш кагаздарын басып жана чыгарып берүүгө жардам берет;

6) Савай айыл өкмөтүнүн буйругу менен аксакалдар сотунун отурумдарын өткөрүү үчүн имаратты (имараттын ичиндеги бөлмөнү) туруктуу бекитип берет (ылайыгы келсе коомдук алдын алуу борбору менен бириктирсе болот);

7) аксакалдар сотунун отурумуна катышуусу зарыл болгон адамдарды, аксакалдар соту менен макулдашуу боюнча, өзүнүн кызматкерлерин, тиешелүү мекеме-ишканалардын кызматкерлерин чакырууга жана катыштырууга көмөк көрсөтөт;

8) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү аяктаганда алар караган иштер боюнча материалдарды, эсептик каттоо тууралу күбөлүгүн жана мөөрүн жана аксакалдар сотунун өтүнүчү боюнча андан башка учурда аксакалдар сотунун документтерин кабыл алат жана сактап турат.

36.Аксакалдар соту каралган иштердин (материалдардын)статистикалык эсебин жүргүзөт жана жыл сайын жылдык статистикалык отчетун тиешелүү Савай айылдык Кеңешине жана райондук (шаардык) сотко жөнөтөт.

37. Аксакалдар соту жылына бир жолудан кем эмес өз ишмердүүлүгү тууралуу жергиликтүү жамааттын чогулуштарында, конференцияларында же өзүн каттоодон өткөргөн Савай айылдык Кеңешинин сессиясында (тиешелүү туруктуу комиссиясынын отурумунда) отчет берет.

VII глава. Аксакалдар сотунун иш кагаздарын жүргүзүү

38. Аксакалдар сотунда кабыл алынган материалдарды (иштерди) эсепке алуу, материалдар боюнча кабыл алынган чечимдер, аксакалдар сотунда иштерди (материалдарды) кароого катышуу үчүн адамдарга жиберилген кабарламалар, ж.б. маселелер боюнча журналдар жүргүзүлөт.

39. Журналдардын барактары номурланат, көктөлөт жана мөөр менен бекитилет.

40. Кабыл алынган материалдарды эсепке алуу, материалдар боюнча кабыл алынган чечимдер журналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда аксакалдар сотунун төрагасынын уруксатысыз өткөрүлүп берилбейт же колго берилбейт.

41. Журналдарды жүргүзүү жана сактоо, аларга жазылуучу маалыматтардын өз убагында жазылышы жана ишенимдүүлүгү үчүн аксакалдар сотунун катчысы жоопкерчилик тартат.

42. Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүндө иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик анын абалы үчүн жоопкерчилик тартуучу соттун төрагасы тарабынан ишке ашырылат.

43. Журналдарды жана иштерди (материалдарды) сактоонун мөөнөтү үч жыл жана бул мөөнөт өткөндөн кийин алар тизим (опись) боюнча Савай айыл өкмөтүнө, өткөрүлүп берилет.

VIIIглава. Аксакалдар сотторун материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу

44.Аксакалдар сотторунун ишин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жана аксакалдар сотторунун мүчөлөрүн акчалай сыйлоо төмөнкү каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат:

1) жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен;

2) аксакалдар соту салган жаза пулдардан түшкөн каражаттардын эсебинен;

3) ар кандай юридикалык жактардан жана жарандардан спонсорлук жардам иретинде түшкөн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, каражаттардын эсебинен;

4) Савай айылдык Кеңеши, Савай айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн (табылган) бюджеттен сырткаркы акчалай жана материалдык каражаттардын, төлөмдүк жана башка жеңилдиктердин эсебинен.

45. Аксакалдар соту салган жаза пулдардан түшкөн каражаттардын 70 пайызы аксакалдар сотунун төрагасы менен макулдашылган Савай айыл өкмөтү түзгөн сметага ылайык аксакалдар сотуна бөлүнүп берилет.

46. Аксакалдар соту кварталына бир жолу казыналыктын Кара-Суу райондук (шаардык) бөлүмү менен атайын эсепке түшкөн жаза пулдар боюнча текшерүү (сверка) жүргүзүп турат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН   АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ      САВАЙСКОГО АИЛЬНОГО АЙМАКА  

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

                                                                      № 2/6 ТОКТОМ

Кызыл-Шарк айылы                                                                                                            22.12.2018-ж.

Кара-Суу аймактык шайлоо

комиссиясынын резервине

талапкерлерди кърсът\\ жън\ндъ

Савай айылдык Кеёеши айылдык жамааттардын чогулуштарынын протоколдору менен таанышып чыгып, талкуулап, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ъткър\\ боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъ» Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын «Шайлоо комиссиясынын резервин т\з\\ жана ж\рг\з\\ тартиби жън\ндъ» жобосуна ылайык Савай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын резервинин курамына тъмънк\лър кърсът\лс\н:

- Мурзалиева Бусапар Абдыкалиевна

- Усонов Кадырбек Туратбекович

 1. Токтомдун къч\рмъс\ Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына берилсин.
 1. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

 

 

 

 

 

 

Търага                                                                                                                                                    А.Баимбетов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН   АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ      САВАЙСКОГО АИЛЬНОГО АЙМАКА  

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№ 2/7-Т О К Т О М У

         Кызыл-Шарк айылы.                                                                                                           22.12.2018-ж.                                                                      

Савай айыл ъкмът\н\н Жайыттарды                                                                                                                 башкаруу жана пайдалануу боюнча                                                                                                                                                                                                                жамааттын орто мъънът\\ планын                                                                                                                                                                                        бекит\\ жън\ндъ

       Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 26-январындагы №30 ”Жайыттар жън\ндъ” мыйзамына ылайык Савай айыл аймагынынын Жайыттарды   башкаруу жана пайдалануу боюнча                                                                                                                           жамааттын орто мъънът\\ 2018-2022 жылдарга карата планын   талкуулап чыгып Савай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Савай айыл аймагынынын Жайыттарды   башкаруу жана пайдалануу боюнча                                                                                                                           жамааттын орто мъънът\\ 2018-2022 жылдарга карата планы бекитилсин.
 1. Иш пландын негизинде иш алып баруу Савай айыл аймагынын жайыт комитетинин търагасына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомду къзомълдъъ жагы Савай айылдык Кеёешинин айыл чарба, жер, жайыттар жана курулуш боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Търага                                                                                                                                                    А.Баимбетов

               

Савай айыл аймагынын

жергиликтуу кеңешинин

депутаттарынын сессиясында

2019-жылдын “22” декабрь

«Бекитилген»

_______________________

МО

Кыргыз РеспубликаСЫ, Ош облУсУ

Кара-Суу районУ, савай айыл аймаГЫ

ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА

ЖАМААТТЫН ОРТО МӨӨНӨТТУУ ПЛАНЫ

2018-2022-ЖЫЛДАРГА КАРАТА

ЖАЙЫТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ ПЛАНЫ

2019-ЖЫЛГА

Кызыл-Шарк

2019-жыл.

МАЗМУНУ

1.      КИРИШУУ.. 4

2.      ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ.. 4

2.1.     Географиялык орду, климаты, айылдары жана калкы.. 4

2.2.     Жер ресурстары.. 5

2.3.     Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнундө кыскача маалымат.. 6

2.4.     Айыл аймагы боюнча жайыттардын кыскача мунөздөмөсу жана инфраструктурасы   8

2.5.      Жайыт карталары..............................................,.........................................................9

3.      МАЛДАРДЫН САНЫ, АЛАРДЫН ЖАЙЫТКА ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРГА БОЛГОН МУКТАЖДЫГЫ... 10

3.1.     Быйылкы жылга шарттуу малдын башы.. 10

3.2.     2018-2022-жылдарга карата болжолдуу шарттуу малдын башы.. 10

3.3.     Быйылкы жылга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга муктаждык……...11

4.      БЫЙЫЛКЫ ЖЫЛГА КАРАТА ЖАЙЫТ ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРДЫН КӨЛӨМУ ЖАНА ТОЮТ БАЛАНСЫ... 11

4.1.     Жайыттардагы жана мал жайылуучу участоктордогу тоюттун көлөму. 11

4.2.     Даярдалуучу тоюттун көлөму. 12

4.3.     Тоют балансы.. 13

5.      КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРУШУН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖАЙЫТТАРДЫН АБАЛЫН БААЛОО ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНУ КОРГОО, ЖПБ МУКТАЖДЫКТАРЫ... 15

5.1.     Климаттын өзгөрушун эске алуу менен жайыттардын абалын баалоо анализи. 16

5.2.     Фокус топтордун жыйынтыктарынын негизинде ЖПБнын муктаждыктарын баалоо анализи. 18

6.2.     Бешжылдык иш-чаралардын планы жана бюджети. 20

6.3.ЖПБ/ЖКнын беш жылга карата келечектуу пландын бюджети.24

6.4.     Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу боюнча беш жылдык планы   25

7.      ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖЫЛДЫК ПЛАНЫ    26

7.1.     Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жылдык планы.. 26

7.2.     Мал жайуунун жылдык календардык планы.. 29

7.3.     Жылдык иш-чаралар графиги (ЖКнын операциондук планы)28

7.4.     Малдардын ден соолугун коргоо боюнча жылдык планы*. 30

7.5.     2018-жылга жылдык иш-чаралардын планы.. 41

7.6.     ЖПБнин 2018-жылга инвестициялык планы. Жылдык бюджет.. 42

8.      ЖПБ/ЖКнын ИЧКИ ЭРЕЖЕЛЕРИ.. 43

9.      МАЛ ЖАЙУУ ЭРЕЖЕСИН БУЗГАНДЫК УЧУН ЖООПКЕРЧИЛИК.. 44

10. ГЕНДЕРДИК ОНУГУУ ПЛАНЫ…………………………………………………..47

11.ЖБПЖПнын АТКАРЫЛЫШЫНА МОНИТОРИНГ ЖАНА БААЛОО ЖУРГУЗУУ ПЛАНЫ.......................................................................................................48

 

12.САВАЙ ААнын "2018-2022-ЖЫЛДАРГА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУНУН ЖАМААТТЫК ПЛАНЫН" ИШКЕ АШЫРУУДАН КУТУЛУУЧУ НАТЫЙЖАЛАР   ..........................................................................................49

13.   ТИРКЕМЕЛЕР.. 50


ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР

АА Айыл аймагы
АӨ Айыл өкмөту
АРИС Коомчулукту өнуктуруу жана инвестициялоо агенттиги
КӨЖЫ Климаттын өзгөруулөрунө жараша ыңгайлашуу
ВБ Дуйнөлук банк
ВП Ветеринардыкпалата
МДСТ Малдардын ден соолугун коргоо тобу
ЖД АЧТММ Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти
ЖК ЖПБ Жайыт комитетиЖПБнын аткаруучу органы катары
БМ Бодо мал
МБ Мониторинг жана баалоо
ЖӨБ Жергиликтуу өз алдынча башкаруу
ЖЖ Жергиликтуу жамаат
АЧТММ КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
ЧДТ Чакан долбоордук тобу
ЧДС Чакан долбоордук сунуш
КЭ Кой-эчки
   

АӨЭФ

ВФКМИРБ

Айыл чарбаны өнуктуруунун эл аралык фонду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтунө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын райондук башкармалыгы

РАӨБ Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы
ЖӨБО Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдары
АДИБ АЧТММга караштуу Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлуму
ЖПБ Жайыт пайдалануучулар бирикмеси
МДК Малдардын ден-соолугун коргоо

МРӨД

ЖБПЖП

Мал чарбасын жана рынокту өнуктуруу долбоору

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы

   
ЖУП Жасалма уруктандыруу пункту
МДКП Малдардын ден-соолугун коргоо планы
КЗ Кургак зат
ШМБ Шарттуу малдын башы
ЖВА

Жеке ветеринардык адис

 1. КИРИШУУ

Савай айыл аймагындагы Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ) Жайыт комитети тарабынан иштелип чыкканЖайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы (ЖБПЖП) Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жалпы чогулушунда жайыт пайдалануучулар, айыл өкмөту жана башка кызыкдар тараптар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кара-Суу райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы менен 2018-2022- жылдардын мезгилине макулдашылган.

Кыргыз Республикасынын жайыттар боюнча колдонуудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык, ЖБПЖП жергиликтуу кеңештин сессиясында да каралып чыгып, бекитилген жана Жайыт комитети менен жайыттарды башка максаттарга пайдалануу боюнча тийиштуу келишимдерди тузгөн бардык жайыт билетин алуучулар жана башка физикалык жана юридикалык жактар тарабынан аткарылышы милдеттуу турдө талап кылынат.

Пландын биринчи бөлугундө Савай айыл аймагынын географиялык жайгашышы, табигый-климаттык шарттары, калктуу конуштары (айылдары) жана калкы, жер ресурстары жөнундө жалпы маалымат берилген.

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу, малдардын ден соолугун коргоо жана жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну жакшыртуу жана мал чарбасын өнуктуруу жаатындагы жергиликтуу потенциалды кучөтуу боюнча беш жылдык жана жылдык пландар ЖБПЖПнын негизги бөлугу болуп саналат.

Документтин жыйынтыктоочу бөлугундө ЖБПЖПнын жузөгө ашырылышына жана жыйынтыктарына мониторинг жургузуу жана баа беруу боюнча кеңири план чагылдырылган.

Негизги пландын ажырагыс бөлугу болуп эсептелген деталдуу чакан долбоордук сунуштар, айыл аймактын профайлы (паспорту), жайыт участокторунун абалына баа беруунун жыйынтыктары, ж.б.у.с. материалдар планга тиркелген.

Ушул ЖБПЖП, бугунку кундогу климаттын озгоруусун эске алуу менен,келечектеги орто мөөнөттуу жана кыска мөөнөттуу көрунуштө жалпысынан жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну, малдардын ден соолугун коргоону жана малды тоюттандырууну жакшыртуу аркылуу мал чарбачылыгын өнуктуруудө жергиликтуу калктын кирешелерин көбөйтуугө багытталган.

 1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
 2. 2.1.Географиялык орду, климаты, айылдары жана калкы

Савай айыл аймагы Кара- Суу районунун күн чыгыш тарабынан орун алып Ош облусунун Кара-Суу районунун курамына кирет. Райондун борборунан 10км, областтын борборунан 35 км алыстыкта жайгашкан. Савай айыл аймагыКара-Суу районунун Кызыл-Суу, Сары-Колот, Сарай, Шарк, Отуз-Адыр, Жаны-Арык, Ак-Таш айыл аймактары жана Озгон районунун Кара-Таш айыл аймагы менен чектешет. Ошондой эле Савай айыл аймагынын копчулук айылдары Озбекстандын Хан-Абад району менен чектеш жайгашкан.

Савай айыл аймагынын климаты негизинен континенталдуу климаттарга кирет. Июнь айындагы абанын орточо температурасы 25-30°C, июль айында28-38°C. Эң суук кундөр январь айына туш келет - 5°C тен - 25°C ке чейин.

Савай А/Адатогуз айыл бар. Кызыл-Шаркайылы айыл аймактын административдик борбору болуп саналат.

Калктын жана тутундөрдун саны тууралуу маалымат

1аблица

Айылдардын аталышы калктын саны кожолук саны  
1 Кызыл-Шарк 5744 1147  
2 Кен-Сай 6349 1042  
3 Кескен-Жар 515 102  
4 Курбан-Кара 2823 462  
5 Кыдырша 2543 568  
6 Октябрь 2386 461  
7 Ынтымак 2371 444  
8 Савай 3815 834  
9 Султан-Абад 595 81  
  Жалпы: 27143 5141  

                            

Айыл тургундарынын негизги киреше булактары

2аблица

Иш чөйрөсу 2018г.
Мал чарбачылык 40 %
Дыйканчылык 55 %
Кызмат көрсөтуу чөйрөсу (соода, ж.б.) 5 %
БАРДЫГЫ: 100 %
 1. 2.2.Жер ресурстары

Айыл аймагындагы жайыт жерлерди кошкондо жер ресурстарынын жалпы аянты2954 гектарды тузөт. Төмөнку 3-таблицада айыл чарба жерлеринин категориялар боюнча аянты көрсөтулгөн.

3-таблица

 1. 2.3.Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнундө кыскача маалымат

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” мыйзамы кабыл алынгандан кийин, Жаны-Арыкайылаймагында жайыт пайдалануучулардын демилгеси менен жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык,аткаруу органы – жайыт комитети, ал эмиЖайыт пайдалануучулар бирикмеси - Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы катары катталган.

4-таблица

Юридикалык дареги:

Ош облусу, Кара-Суу району, Савай АА,

Кызыл-Шарк айылы.

Эсептешуу эсеби: №1360244174873638;ФОАО «Росинбанк».
Жеке идентификациялык номери: 02311200910134.
Мамлекеттик каттоодон өткөндугу тууралуу кубөлук: 108922– 3306– У-е, Серия Гр № 0060120, 23.11.2009-жыл.
Башкаруу структурасы:
 • Жогорку башкаруу органыЖПБ мучөлөрунун жалпы чогулушу
 • Текшерууөзөмөлдөө органыТекшеруукомиссиясы
 • Аткаруучу орган – Жайыт Комитети.
Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органы менен Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин ортосундагы жайыттарды башкаруу жана пайдалануу жөнундө келишим (№ жанакуну) жеЖергиликтуу кеңештин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча өзунун ыйгарым укуктарын Жайыт пайдалануучуларга өткөруп беруу жөнундө протоколу (№ жанакуну)

20-апрель 2018-жылдагы келишим

2018-жылда жайыт билеттерин алган жайыт пайдалануучулардын тизмеси

Жайыт билети бар жайыт пайдалануучулардын саны –16адам (Тизме 1-тиркемеде берилген)

Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдарынын жана ЖПБнын Жайыт комитеттеринин жетекчилери жана жооптуу адамдары:

5-таблица

Аты-жөну Мекеме Кызмат орду Электрондук почта Байланыш телефону
1 Байымбетов Али Жергиликтуу кеңеш Төрага   0554-194194
2 Сайпидинов Мунарбек Айыл өкмөту Башчысы   0770-000090
3 Ираимкулов Эрнис Жайыт комитети Төрага   0556-219960
4 Карыбеков Сапар Жайыт комитети Бухгалтер   0773-678851
5 Дуйшобаев Бакыт Жайыт комитети Малдардын ден соолугун коргоо тобунун башчысы   0559-606870
6 Кундузов Манас Жайыт комитети Жайыттардын абалына мониторинг жургузуугө ж/а баа беруугө жооптуу адам   0777-715757
7 Жээнмуратов Алмаз Жайыт комитети Жайыт акы   жыйноого жооптуу адам   0552902024
8 Дадажанов Музафар Текшеруу комиссиясы Төрага   0773-800029

 

 

 1. 2.4.Айыл аймагы боюнча жайыттардынкыскача мунөздөмөсу жанаинфраструктурасы

Савай ААда жайыт аянттарынын олчому жалпысынан –2226гектарды тузот. Бирок анын пайдаланылып жатканы- 1600гектар. Пайдаланылган жайыт участокторунун саны-3.

Савай ААнын карамагындагы жайыттарда учурда томондогудой инфраструктура объектилери иштейт: 2 даана купка, 4даана мал суу ичуучу курулма, 67 км узундуктагы жайыт жолдору, жайыт жолдорун ондоо учун алынган 2 даана спецтехника бар.

6-таблица

*Мал жайууга мумкун болгонайыл чарба айдоо аянттары – Буларга сугат жана кайракы айдоо жерлер, кысыр аңыздар жана көп жылдык бак-дарактар ж.б. кирет, ошондой эле тушум жыйналгандан кийин гана жайылат (3-табицаны караңыз).

Маалымдама

Малды жайытка жайууу жана аларды короодо кармоо мезгили боюнча жайыттар жана мал жайылуучу участоктор төмөнку мезгилдерге бөлунөт:

 • жазгы(жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)
 • жайкы (жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)
 • кузгу (жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)
  • кышкы (короодо кармоо)
Жыл мезгили Жайытка жаюу/кармоо мезгили Кун Эскертуу
1 Жаз 01.04.-31.05. 61 Жаз мезгилинен куз мезгилине чейин мал жайыттарда жана мал жайылуучу участоктордо жайылат. Малды жайытка жаюунун жалпы укзактыгы 229 кунду тузөт.
2 Жай 01.06.-31.08. 92
3 Куз 01.09.-15.11. 76
4 Кыш 16.11.-31.03 136 Кыш мезгилинде, б.а. 136 кун, мал адатта короодо багылат.
 1. МАЛДАРДЫН САНЫ,АЛАРДЫН ЖАЙЫТКА ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРГА БОЛГОН МУКТАЖДЫГЫ
 2. 3.1.Быйылкы жылгашарттуу малдын башы

2018-жылдын 1 январына каратаСавайA/A эсептелип чыккан малдын башы (ШМБ) 7634 ту тузгөн (7-таблица). Малдын бир нече туру багылат, жана алардын ар бир турунө карата кун сайын жана ай сайын канча КЗ керектелери эсептелген. Айыл аймагында 5141 уй чарбасы жайгашкан. Алардын көпчулугу негизинен сут жана эт өндурууучун бодо мал кармайт. Сут базарда жана сут жыйноочуларга сатылат. Жылкыны кымыз өндуруу жана айыл чарба жумуштарын аткаруу учун багышат.

2018-жылга карата малдын башы жана турунө жараша тоюттун керектелиши7-таблица*КоэффициентМалдардын тируулөй салмагын аныктоо Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2009-жылдын 4-ноябрындагы №386 токтомуна ылайык белгиленди..

 1. 3.2.2018-2022-жылдарга карата болжолдуу шарттуу малдын башы

 

№8 таблицада айыл чарба багытындагы малдардын өсушу2014-2018-жылдардагы малдын ар кандай туру боюнча өсуудинамикасынын негизинде алынган маалыматтар.Малдын айрым категориясында өсуу тенденциясы, айрымында кыскаруу байкалып турат. Малдын санынын өсушу тууралуу маалымат божомолдуу болуп саналат жана 2018-жылдын планында берилген маалыматтан айырмаланышы мумкун.                                                          

8-таблица

8-таблицаны чычкандын оң баскычын басып, “Объект лист – открыть” деген аракетти жасоо менен ушул таблицанын ылдый жагынан 2014-2018-жылдардагы малдын жалпы санынын өсуу динамикасын көрө аласыздар

 1. 3.3.Быйылкы жылга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

2018-жылга карата мезгилдер боюнча жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

9-1 таблица

2018-жыл ичинде малдын жалпы санын тоют менен талаптагыдай камсыз кылуу учун 20 897 тонна тоют керектелет, анын ичинен 13 111 тонна жайыт тоюту жана 7 786 тонна даярдалуучу тоюту кирет. Адатта мал жайытка бир жыл ичинде 229 кун жайылат, ал эми короодо 136 кун кармалат.

 1. БЫЙЫЛКЫ ЖЫЛГА КАРАТА ЖАЙЫТ ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРДЫН КӨЛӨМУЖАНА ТОЮТ БАЛАНСЫ
  1. 4.1.Жайыттардагы жана мал жайылуучу участоктордогу тоюттун көлөму

2018-жылга жайыттардын жана мал жайылуучу участоктордун мезгил боюнча тушумдуулугу жана сыйымдуулугу 2018-жылы Савай ЖПБнин жаздоо жана жайлоо жайыттарынын абалына жургузулгон мониторинг жана баалоонун маалыматтарынажана кузгу жайыттар боюнча «Кыргызгипрозем» институтунан 2010-жылдагы жайыттардын мониторингинин жыйынтыгы боюнча маалыматтан, ошондой эле жазгы жана кышкы тоюттардынтушумдуулугу боюнча райондук статистика комитетинен алынган маалыматтардын негизинде иштелип чыкты.10-таблица

2018-жылга карата мезгилдер боюнча жайыттардын жана мал жайылуучу участоктордун тушумдуулугу жана сыйымдуулугу боюнча жыйынтыкталган таблица

                                                                                                                        таблица 10-1

 1. 4.2.Даярдалуучу тоюттункөлөму

Колго даярдалуучу тоюттардын тушумдуулугу жөнундө маалымат райстаттын маалыматтары боюнча тушумдуулуктун орточо көрсөткучтөрунон алынды.

2018 –жылга карата дардалуучу тоюттар

11-таблица

1-график

 1. 4.3.Тоют балансы

Жайыттардын тушумдуулугунө жанаколго даярдалуучу тоюттардын көлөмунө жургузулгөн анализге ылайык (11 жана 12-таблица), айыл аймакта жайыт жана даярдалуучу тоюттар жетиштууэмес өлчөмдө камдалган. Тактап айтканда, даярдалган тоют 103 кунго гана жетет. Демек, дагы 33 кундук тоютту сатып алууга туура келет. Айыл аймактын ар бир тургунуна айдоо аянттары улуш катары берилип, малды багууга жетиштуу өлчөмдөгутоют даярдап алууга мумкунчулук бар. Андыктан,   улуш жерден жетиштуу тоют осумдукторун остуруп алуу сунушталат.

2018-жылга каратаар бир мезгилге жараша тоют балансы

12-таблица

                                                2-график

Савай А/А мал жаюу системасына 3 участок жемал жаюуну башкаруу зонасы (коктулар) кирет. Ар бир коктуда талаа жана шалбаа-талаа жерлери бар. Жайыттын тушумдуулугу1 чарчы жайыт жеринен “Чөп чабуу” ыкмасынын негизинде аныкталат.Жайытка жаюуга уруксат берилген ченемдер 60% тузөт, бирок Савай А/А жургузулгөн анализде “жарымын алуу жана жарымын калтыруу” белгилуу стандарты колдонулат.

 1. КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРУШУН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖАЙЫТТАРДЫН АБАЛЫН БААЛОО ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНУ КОРГОО, ЖПБ МУКТАЖДЫКТАРЫ
 1. 5.1.Климаттын өзгөрушун эске алуу менен жайыттардын абалын баалоо анализи

Акыркы 100 жылдын ичинде Кыргызстанда аба ырайынын өзгөрушу байкалып, температура 0,8 градуска жогорулаган. Бул болсо негизинен жайындасы жаан-чачындын салыштырмалуу аз болушуна, ал эми, кышындасы анын коломунун жогорулашына байланыштуу озгоргону байкалууда. Мындай корунуш республиканын аймагында жайыттардын тушумдуулугунун жана продуктуулугунун томондошуно алып келуудо.

2016-жылы кургакчылык болду, жай мезгили жамгырсыз өтуп, аба ырайынын температурасы абдан жогорулады. Айрым жайыт жерлериндеги чөптөр куйуп кетти, кээ бир булактар соолуп калды, мунун баары малдын азыктуулугуна терс таасирин тийгизди. Натыйжада, мал жайыттан керектуу болгон тоютту ала албады жана мал чарба продукциясынын коломуно жана сапатына таасир этти.

Ал эми 2017-жылы жазында жана жайында жамгыр көп жаап, жайыт өсумдуктөрунунун өсушунө шарт тузду, бирок ошону менен катар эле малды жайкы жайыттарга өз убагында айдап чыгуу туйшуктуу болду (аба ырайынын төмөн температурасына байланыштуу жайыттарда чөптун кеч чыгышы, нөшөрлөп жааган жамгыр, сел ж.б.).

Мындай терс көрунуштөргө климаттын өзгөрушу да өз таасирин тийгизип келет. Жайыттарды пайдалануу планын иштеп чыгууда климаттын өзгөрушунө ыңгайлашуу чараларын Кыргызгидромет тарабынан иштелип чыккан орто жана кыска мөөнөттуу аба ырайынын божомолун пайдаланып, карап чыгуу зарыл.

2017-жылы Савай ЖПБ тарабынан жайыттарга МжБ жургузулгон эмес. 2018-жылы болсо МжБ тобу тузулуп, алар жайыттарга жазгы, жайкы мониторинг жургузушкон. Натыйжада, жайкы жайыттардын абалы жакшы экендиги, ал эми жаздоо-куздоо жайыты болгон Карангы-Колот жайыты женил деградация болгондугу аныкталды. Мунун себеби мурунку кургакчылык жылдарга жана малды ашыкча жаюуга байланыштуу. Мындай учурда климаттын өзгөрушунө ыңгайлашуу жолдорунун бири жайыттардын жугун 50% азайтуу болуп саналат. Башка участоктордун абалы жакшы. Жайыттардын сыйымдуулугун аныктоодо бул натыйжалар жазгы жана жайкы жайыттарда гана пайдаланылган, ал эми кузгу жана кышкы жайыттарда Кыргызгипроземдин 2010-жылга берилген маалыматтары колдонулган. Мындан ары Савай А/А ЖК бардык участоктордо мезгил боюнча пландык мониторинг жургузуугө ниеттенуудө. Жайыттарга мониторинг жургузуу жана баалоо планы 4-тиркемеде берилген(Кыргыз Республикасындагы жайыттардын абалын “Кайчылаш сызыктар” ыкмасы менен баалоо боюнча колдонмо).

Мезгилдин ортосунда чөптун оттолушун көзөмөлдөө жана жайыттарды пайдалануу максаттарынын аткарылышына ишендирууучун чөптун оттоо деңгээлин аныктоо учун “Негизги өсумдуктөрдун ыкмасы” менен жургузуу сунушталат.Мониторингдин натыйжаларын сактап коюу зарыл.

Жайыттарды пайдалануу планында климаттын өзгөрушунө ыңгайлашуу боюнча негизги чаралары томондогулор:

 • Жайыт пайдалануучуларга климаттын өзгөрүүсүнүн малдардын продуктивдүүлүгүнө жана жайыттарга тийгизген таасири жөнүндө маалыматтарды жеткирип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.
 • Жайыттарга мал жайуунун оркундотулгон натыйжалуу системаларынын тартибин кийируу;
 • Малды жайытка жайууну жана климатка ынгайлашуу чараларын пландаштыруу учун жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу;
 • Илимпоздордун сунуштамаларына ылайык, жайыт жугун 10%га азайтуу;
 • Жайыттардын сыйымдуулугуна жараша малдарды жайытка жайуу планын иштеп чыгуу;
 • Жайыттарды эс алдыруу жана жайыттарга мал жайуунун календарлык планынын аткарылышын козомолдоо;
 • Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу, ондоо же жаныдан куруу;
 • Кышка карата жана кургакчылык болушунун алдын алып, малдын тоют запасын кенен даярдоо;
 • Малдын асыл тукумдуулугун жакшыртуу;
 • Алыскы жайыттарды пайдалануу менен жайыт аянттарын кенейтуу.
 • Мамлекеттик токой фондунун жайыттарын пайдалануу;
 • Альтернативдуу ишкердикти онуктуруу (айыл чарба жана мал чарба продуктуларын кайра иштетуу ж.б.).

Жогорудагы белгиленген иш чаралардын негизги максаты климаттын озгорушуно жергиликтуу коомчулуктун туруктуулугун жана мал чарбачылыгынын мумкунчулугун жогорулатуу болуп эсептелет.


 1. 5.2.Фокус -топтордун жыйынтыктарынын негизинде ЖПБнын муктаждыктарын баалоо анализи

Фокус топторунда жургузулгөн талкуулоолордун жыйынтыгында, ЖПБнын жалпы чогулушунда жактырылган төмөнку өнуктуруунун артыкчылык багыттары аныкталган (14-таблицаны караңыз).

Өнуктуруунун артыкчылык багыттары

14-таблица

Артыкчылык багыттары Жайгашкан орду
1 Боон-Жар жайытынын 2 км жолдорун ондоо Боон-Жар участогунда
2 Карангы-Колот жайытынын 1,2 км жолдоруна шагал тогуу жана тегиздеп ондоо Карангы-Колот жайыты
3 Боон-Жар жайытында 4 жерге мал суу ичуучу курулмаларды куруу Боон-Жар жайыты
4 Кызыл-Шарк айылында ветеринардык клиника куруу Кызыл-Шарк айылы.
5 Жайыттарга мониторинг жана баалоо жургузуу бардык жайыттарда
6 Ийри-Суу жайытынын 2 км жолдорун ондоо жана суу отуучу куурларды орнотуу Ийри-Суу жайыты
7 Боон-Жар жайытынын жолдоруна суу отуучу куурларды орнотуу Боон-Жар жайыты
8 Карангы-Колот жайытында   мал суу ичуучу курулмаларды куруу Карангы-Колот жайыты
9 Боон-Жар жайытындагы чабандардын уйуно жана мал сарайга тартылган электр чубалгылары учун столбаларды орнотуу Боон-Жар жайыты
10 Аймакта асыл тукум малдарды кобойтуу учун фермердик чарбаларды уюштуруу ААнын айылдарында
11 Боон-Жар жана Карангы-Колот жайыттарындагы купкаларды ондоп, ишке киргизуу Боон-Жар,             Карангы-Колот жайыттары
12 ЖПБ/ЖКнын мүчөлөрүнүн билим денгээлин жогорулатуу ЖПБ/ЖК үчүн
13

Жунду жана сутту кайра иштетуучу цехтерди уюштуруу

ААнын Айылдарда
 1. 6.2018-2022-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖАМААТТЫН ОРТО МӨӨНӨТТУУ ПЛАНЫ

Мындан ары жайыт аянттарын мезгил-мезгили менен дем алдыруу, жайыттарды колдонуунун графигин жакшыртуу, эгерде зарылчылык жаралса ал аянттарды агротехникалык жактан жакшыртуу пландаштырылууда. Бул иш-чараларды аткаруу үчүн негизги кадамдардын бири болуп биринчи жылы малдарды жайыттын сыйымдуулугуна ылайык жайып эгерде мүмкүнчүлүк болсо көп кыйналган жайыттарга тыныгуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берүү керек.

Жайыттарды которуштуруу планы Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн (ЖАМБЖны 3-тиркемеден толук тааныша аласыздар) жыйынтыктаранын негизинде жеңил деградацияга учураган участокторду узак мөөнөттүү же 50% эс алдыруу боюнча иш-чаралар төмөндөгү 15-таблицада көрсөтүлгөн.

 1. 6.1.2018– 2022-жалдарга карата жайыт которуу планы

15-таблица               

 1. 6.2.Бешжылдык иш-чаралардын планы жана бюджети

Бешжылдык иш-чаралардын планы

16-таблица

Пландалган иш-чаралар Жайгашкан орду Мөөнөту (башталышы жана аякталышы) Жооптуулар
  Жайыттарды жакшыртуу      
1 Жайыттарга мониторинг жана баалоо жургузуу   04.2018 – 11.2022  
  Инфраструктураны жакшыртуу      
2 Боон-Жар жайытынын 2 км жолдорун ондоо Боон Жар жайыты 05.2018 – 09.2018  
3 Карангы-Колот жайытынын 1,2 км жолдоруна шагал тогуу жана тегиздеп ондоо Карангы-Колот жайыты 05.2018 – 09.2018  
4 Ийри-Суу жайытынын 2 км жолдорун ондоо жана суу отуучу куурларды орнотуу Ийри-Суу жайыты 06.2019-09.2019  

5

Боон-Жар жайытында 4 жерге мал суу ичуучу курулмаларды куруу Боон-Жар участогу 05.2018 – 07.2018  
6 Карангы-Колот жайытында   мал суу ичуучу курулмаларды куруу Карангы-Колот жайыты 05.2020-08.2020  
7 Боон-Жар жайытынын жолдоруна суу отуучу куурларды орнотуу Боон Жар жайыты 05.2021-08.2021  
8. Боон-Жар жайытындагы чабандардын уйуно жана мал сарайга тартылган электр чубалгылары учун столбаларды орнотуу Боон-Жар жайыты 05.2021-08.2021  
9 Боон-Жар жана Карангы-Колот жайыттарындагы купкаларды ондоп, ишке киргизуу       Боон-Жар,             Карангы-Колот жайыттары 05.2022-08.2022  
  Мал чарбачылыгын жакшыртуу      
10 Кызыл-Шарк айылында ветеринардык клиника куруу Кызыл-шарк айылы 10.2018 – 06.2019  
11 Аймакта асыл тукум малдарды кобойтуу учун фермердик чарбаларды уюштуруу ААнын айылдарында 05.2021-08.2021  
  Потенциалды жогорулатуу      
12 ЖПБ/ЖКнын мүчөлөрүнүн билим денгээлин жогорулатуу Савай   АӨ 2019-2022-ж.ж.  
13 ЖК/ЖПБнын мүчөлөрүнө жайыттарды жана мал чарбасын башкаруунун укуктук негиздери боюнча окутууларды өткөрүү Кызыл-Шарк айылы 2018  
14 ЖК/ЖПБнын мүчөлөрүнө иш кагазадарын жана эсеп-кысап жүргүзүү боюнча окутууларды өткөрүү Кызыл-Шарк айылы 2018  
  Маркетинг   планы      
15 Жунду кайра иштетуу учун цехтерди тузуу Кызыл-Шарк айылы 2022  
16 Сутту кайра иштетуучу цехтерин тузуу Кызыл-Шарк айылы 2022  


6.3.Савай ЖПБ/ЖКнын беш жылга карата келечектуу пландын бюджети17-таблица

 1. 6.4.Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу боюнча беш жылдык планы.

                                                                                                                                                                                                                20-таблица


 1. ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУЖАНА ПАЙДАЛАНУУБОЮНЧАЖЫЛДЫК ПЛАНЫ

7.1.Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жылдык планы

Савай А/Анын ЖПБне откорулуп берилген жерлердин аянты райондогу башкаААна салыштырганда алда канча аз. ААнын калкы болсо коп, 9 айыл бар. Ага жараша калктын мал жандыктарынын саны да коп. Жайыт пайдалануучулары көпчулук жайыт участокторун 2-3 мезгилде бир пайдаланышат, ал эми айрым участоктор (озгочо айылга жакынкы жайыттар)жыл бою пайдаланылат. Айыл аймагынын айылдарынын тургундары жайыт жерлеринен тышкары айыл чарба жерлердин башка категорияларын дагы мал жаюу участоктору катары пайдаланышат (тушум жыйналгандан кийин айдоо жерлер, көп жылдык бак-дарактар отургузулган, короонун жанындагы жерлер, бадал өсумдуктөру, ошондой эле айдалган айдоо аянттары жана башка жерлер).

Төмөнку 22-таблицада Савай А/А боюнча мал жаюу участоктордун аталышы жана аянты, ошондой эле мал жайылуучу участоктордун пайдалануу мезгилдери көрсөтулгөн.

Жайыт пайдалануунун учурдагы жана учурдан кийинки пландоо системасы

22-таблица

Эскертуу:Жайыттардын абалын баалоо учурунда айрым жайыт жерлерин ашыкча пайдалануу же аз пайдалануу байкалса, алардын себеби аныкталат, мисалы, сууга жетуу жолдорунун же суу ичуучу жайлардын жоктугу.

“Жайыт пайдалануучуларды которуштуруп жайгаштыруу” таблицасы менен тереңирээк таанышуу учун 22-таблицага курсорду алып барып, чычкандын оң жактагы баскычын басып, «Объект лист – Открыть» - деген аракетти жасоо менен Excel форматындага таблицанын 2-чи барагынан же ушул документтин эң аягындагы 6-тиркемесинен көрө аласыз.

ЖК сунуштаган жайыт жугун өзгөртуу төмөнку тартипте ишке ашырылат:

А/А боюнча жазгы жайыттарда оптималдуу сыйымдуулук 61 жайыт/кундө 263 ШМБ тузөт. Пландан кийин көрсөтулгөн мөөнөттө жазгы жайыттарды 281 ШМБ жайылат, жайыт жугу1,07 % тузөт. Жаздоо жайыттары аз болгондуктан , малдар башка кошуна ААнын жайыттарына, токой чарбасына айдалат. Жайыт пайдалануучулар менен суйлөшуулөрду жургузуу учурунда жаз мезгилинде жайыттарга ШМБ оптималдуу саны жайыла тургандыгы жөнундө чечим кабыл алынган.

-жай мезгилинде жайкы жайыттарда оптималдуу сыйымдуулугук-773 ШМБ тузот жана пландан кийин бул жайыттарга 830 ШМБ жайылат. А/А боюнча жайкы жайыттардын ресурстары жетишсиз. Алыскы жайыттарды пайдаланган чабандарга жеңилдиктер берилген.

-куз мезгилинде, кузгу мал жайылуучу участоктордун ресурстары 888 ШМБ тузөт. Пландан кийин бул жайыттарга 967 ШМБ жайылат, жайыт жугу 1,09 % тузөт. Мында айыл ичиндеги айдоо аянттарында мал жаюу мумкунчулугу да эске алынган.

- кышында, кышкы мал жайылуучу участоктордун ресурстары 54 ШМБ тузөт. Пландан кийин бул жайыттарга 53 ШМБ жайылат, жайыт жугу 0,98 % тузөт. Жайыт олчому аз болгондуктан айыл аймагынын 99% малы короодо кармалат. Андыктан, кышкы тоюттун запастарын жетишерлик деңгээлде жыйноого туура келет. ЖПБ/ЖКнын мучөлөру жайыт пайдалануучулардын арасында жайыт пайдалануучулардын пландары, башка жайыт участокторуна Мезгил боюнча которуулар жөнундө маалымат таратышат.

   2018-жылга карата келечектуу планда малдын тукумун жакшыртуу жана сандан асыл тукумдуулукту жакшыртууга өтуу, малдын азыктуулугун жогорулатуу жана жайыт тиешелуу турдө пайдалануучулардын кирешелерин өстуруу максатында жасалма уруктандыруу боюнча көчмө пунктту сатып алуу, айылда ветеринардык клиниканы куруу пландалган.

 1. 7.2.Мал жаюунун жылдык календардык планы

Савай А/А мал жаюу участокторун пайдалануу планы жана мал жаюу графиги 6-тиркеменин 8-картасында көрсөтулгөн.

Мындан тышкары, ЖК мал жаюу графигин иштеп чыккан. Бул графикте ар турдуу участоктордо мал жаюу тартиби, болжолдуу кундөру жана мезгили белгиленген. Мал жаюу графиги Кыргызгидрометтин аба ырайы боюнча божомолун (бир айга божомол, 3 суткага божомол жана аба ырайынын чукул өзгөрушун эскертуу)эске алуу менен тузулөт.Бир айга божомол, иш учурунда, 3 кундук божомол жанааба ырайынын чукул өзгөрушу тууралуужайыттар боюнча берилген эскертуулөр менен такталат.

Мал жаюу графиги мал жаюу схемасынын ажырагыс бөлугу болуп эсептелинет (22.1-таблица).

Мал жаюу графигин бир нече жыл бою колдонуу жайыттардын абалын жакшыртуу макстанда мал жаюуну пландоо жана тузөтуулөрду киргизуу боюнча Жайыт комитетин иштиктуу курал менен камсыздайт. Жайыт комитети тарабынан аныкталган жана жайыт пайдалануучулар менен макулдашылган жайыт участокторунда мал жаюу мөөнөтун Айылдык кеңеш бекитет.

Көп жылдык байкоолор далилдегендей, такыр болуп бараткан жерлер эгер жыл жакшы болуп, жаан-чачын көп, малдын саны аз болсо жыл өткөн сайын кайрадан калыбына келээри белгилүү. Ошондуктан жайытка малды эрте жана өтө эле көп жаюууга жол бербөө өтө зарыл.

ЖАМБЖ (Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу) жана жайыттардын жугун төмөндотуудө малдарды которуштуруп жайгаштыргандан кийинки мал жаюунун жылдык календардык планы                            

           

Таблица №22.1


                                     


 1. 7.3Жылдык иш-чаралар графиги ( Савай ЖКнын 2018-жылга операциондук планы)

23-таблица

Иш-чаралар Айлар Жооптуулар
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Жайыт пайда-лардын жылдык чогулушу                         ЖК
2 А/Акатталган малдарды тактоо                         А/Ө, ЖК
3 Мезгил боюнча жайытка чыгуучу малдарды тактоо                         ЖК
4 ЖБПЖПны иштеп чыгуу, ЖПБ жана РАӨБдун жалпы чогулушунда талкуулоо жана макулдашуу                         ЖК/ЖПБ
5 ЖБПЖПныАК сессиясында бекитуу                         ЖК/АК
5 Жайыт пайдалануучу-лар менен келишим тузуу, жайыт билеттерин беруу                         ЖК
6 Жайыт участокторунун абалына мониторинг жургузуу жана баалоо                        

ЖК/

МБТ

7 Ветеринардык- профилактикалык иштердин аткарылышын контролдоо                         ЖК, ЖДСТ
8 Бруцеллез, лейкоз жаналептоспирозга изилдөө учун кандын улгусун алуу                         ЖВ
9 Аллергиялык метод менен (байкоо иретинде теринин алдына) туберкулинизация жургузуу                         ЖВ
10 Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иш-чаралар                         ЖК
11 Мезгил боюнча малды которууну уюштуруу                         ЖК
12 Жайыт жерлерин пайдалануу учун акыны жыйноо                         ЖК
13 ЖК/ЖПБнын мучөлөрунун потенциалын жогорулатуу учун окутуулар                         ЖК


 

 1. 7.3.Малдардын ден соолугун коргоо боюнча жылдык планы*

Эпизотиялык абалга кыскача мунөздөмө

ВФКМИ жана ЭЭБдин веб-сайттарында жайгашкан расмий маалыматтын анализине таянсак, жаныбарлар дагы да болсо жугуштуу ылаңдардан жабыркап келишет. Алардын кесепетинен малдын азыктуулугу төмөн болуп, мал чарбачылыгына көз каранды болгон уй-булөлук бюджетти толуктоодо фермердик чарбаларга жана уй чарбаларынаолуттуу экономикалык зыян келтирилуудө. Мындай абал бир катар жугуштуу жана инвазивдик ылаңдардын козгогучтарын өрчутуугө шарт тузгөн региондордун табигый-климаттык шарттарынын өзгөчөлугунө, жаныбарларды багуу жана кармоо талаптардын бузулгандыгына байланыштуу.

Жургузулгөн анализге көңул бурсак, айрым жугуштуу ылаңдарга чалдыгуу дээрлик жок экендиги көрунуп турат, андыктан аларга каршы алдын ала пландуу иш-чаралар Савай айыл аймагында туура жолдо бараткандыгынан кабар берет

Малдардын ээлерин жана малдардын ден соолугун коргоо боюнча ветеринардык кызмат көрсөтуучу ветеринардык адисти сурамжылоо, ошондой эле лабораториялык анализдин жана ушул айыл аймактагы мамлекеттик ветеринардык кызматтын отчетторун изилдөөнун жыйынтыктары бул айыл аймактын аймагындагы мал айрым жугуштуу ылаңдар менен аз санда ылаңдап тургандыгын көрсөтуп турат. Бул ылаңдардын ичинен бодо малдын бруцеллозу жыл сайын катталып турат. Мындан тышкары, табигый очоктору бар же жаныбарларды тоюттандыруу жана багуу эрежелери бузулганда пайда болуучу бир катар жугуштуу ылаңдар да кездешет. Алардын алдын алуу учун белгиленген пландуу иш-чараларды өткөруу талап кылынат. Кара-Суу районундагы Савай айыл аймагынын малдардын ден соолугун коргоо планы ушулардын баарын эске алуу менен тузулгөн.

«Согласовано» «Согласовано» «Согласовано»

Председатель Жайыт Комитета

Савайского АА

Глава Савайского

айыл окмоту

Начальник Карасуйского районного Управления ВФБ

________________Э. Ираимкулов

«___» ____________2018г.

_______________ М.Сайпидинов

«____» __________2018г.

_______________   А.Сулайманов

«____»_________2018г.

ПЛАН

мероприятий по охране здоровья животных в Савайском

айыльном аймаке Карасуйского района на 2018 год

1. Ветеринарно-диагностические исследования

24-таблица

пп

Название ветеринарных мероприятий (болезни, какой материал исследуют и каким методом)

Кол-во ж/х подлежащие к

исследованию

Кратность исследо-вания

Всего иссл-й

в год

Сроки исследо-вания

Примечание

Крупный рогатый скот, всего 5487 голов

1

Взятие образцов проб крови для исследования на бруцеллез

460

4 раза в год

1839

Ежеквартально Исследуют: быков-производителей, дойных коров и нетелей.
  Взятие образцов проб крови для исследования на лейкоз 11 4раза в год 44 Ежеквартально Исследуют: дойных коров
  Взятие образцов проб крови для исследования на лептоспироз 3 4раза в год 12 Ежеквартально Исследуют: дойных коров

2

Проведение туберкулинизации аллергическим методом (внутрикожная проба).

300

2 раза в год

600

Весна -осень

Исследуют дойных коров. Кроме этого, необходимо   исследовать животных, предназначенных на экспорт, перед их отправкой

3

Проведение клинического осмотра на наличие   подкожного овода непланируется       Исследуют   осмотром и пальпацией поясничной области от холки до крестца

4

Взятие проб фекалий для исследований на гельминтозы (копрологическими методами)

4

4 раза в год

   16

Ежеквартально

Исследуют фекалии от 10% молодняка на следующие гельминтозы: диктиокаулез, фасциолез, дикроцелиоз, мониезиоз. Пробы берут методом случайной выборки
5 Лептоспироз-сер.исследов. 2-3 4 раза 10 Ежекварт.  
6 Серомониторинг на лейкоз 12 4 раза 50 Ежекварт.  
7 Взятие проб крови для исследования на наличие титра антител после вакцинации (ящур) 5 проб 2раза в год 10 проб После вакц.   ч/з 21 день Пробы берут методом случайной выборки *
Мелкий рогатый скот, всего 12348

1

Взятие образцов проб крови для исследования на бруцеллез

19

4

74

Ежеквартально Исследованию подлежат только б/производители до трех кратного отрицательного результата.
2 Взятие образцов проб крови для исследования на инфекционный эпидидимит 19 4 74 Ежеквартально Исследованию подлежат только бараны/производители до трех кратного отрицательного результата.
3 Взятие образцов проб крови для исследования на хламидиоз 19 4 74 Ежеквартально Исследованию подлежат только бараны/производители до трех кратного отрицательного результата.
4 Взятие проб фекалий для исследований на гельминтозы (копрологич.методами) 8 4 32 Ежеквартально 10% от общего поголовья случайной выборки *
5 Взятие образцов проб крови для исследования на оспу овец 4 4 15 Ежеквартально  
6 Взятие образцов проб крови для исследования на чуму МРС 4 4 15 Ежеквартально  
7 Акт надзор программы пр. Бруцеллеза методом случайной выборки 3 3 8    
Лошади, всего 381
1 Взятие образцов проб крови для исследования на бруцеллез 6 4раза      21 ежеквартально Исследованию подлежат конематки и ж/производители
2 Взятие образцов проб крови для исследования на сап 6 4      21 ежеквартально Исследованию подлежат конематки и ж/производители
3 Взятие образцов проб крови для исследования на трипонозомоз 6 4        21 ежеквартально Исследованию подлежат ж/производители
4 Взятие образцов проб крови для исследования на лептоспироз 1-2 2        3 Январь-февраль 20% от общего количество ж/произв. и 20% конематок методом случайной выборки*

5

Проведение маллеинизации аллергическим методом (глазная проба).

3-4        3        10   20% от общего кол-ва ж/произв. и конематок методом случайной выборки. Кроме этого*, необходимо   исследовать животных, предназначенных на экспорт, перед их отправкой.
6 Взятие проб фекалий для исследований на гельминтозы (копрологическ.метод.) 3    2        6 Август, декабрь Исследуют молодняк до одного года
Собаки, кошки, всего 1075

1

Взятие проб фекалий для исследований на гельминтозы (копрологическими методами)

5

     4

     20

Ежеквар-тально

Исследуют на эхинококкоз, альвеококкоз, ценуроз и на другие цестодозы
2 Серомониторинг на бруцеллез 10        2      20    
3 Актив.надзор программы пр. Эхинококкоза метод.случ. выборки 4          2        8    
Птицы, всего 14878
1 Взятие проб фекалий (помета) для исследований на гельминтозы (копрологическими методами) 8          4      30 ежеквартально Исследуются выборочно
2

Аллергическое исследование на туберкулез

300          2 600 Май, ноябрь Исследуются выборочно

Примечание. При возникновения случаев аборта, объязательно исследуют кровь, смывы из половых органов или абортированный плод, этого необходимо учесть.

II. Профилактическая вакцинация против заразных болезней животных и птиц

Болезни, против которых необходимо вакцинировать Кол-во ж-х, подлежашых вакцинации

Кратность

Всего ж-х

за год

(гол)

Сроки

Примечание

 
                                                   Крупный рогатый скот, всего   5487    

1

Ящур

3010

4

12040

ежеквартально

Вакцинации подлежать все животные, старше 4 месячного возраста  

2

Эмкар

848

4

3390

ежеквартально Вакцинируется поголовья животных в возрасте от 3 месяцев до 4 лет  

3

Сибирская язва

           *

1359

4

5434

ежеквартально

*В зависимости от эпизоотической обстановки планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
4                    Пастереллез 109 4 435 ежеквартально *В зависимости от эпизоотической обстановки планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
5             лептоспироз 219 4 875 ежеквартально    
Мелкий рогатый скот, всего 12348

1

Сибирская язва

3088*

4

12353

ежеквартально

*В зависимости от эпизоотической обстановки, планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
2        Оспа 1544 4 6176 ежеквартально Вакцинации подлежать все животные, старше 3 месячного  
3 Бруцеллез (РЭВ-1), конъюнктивально 1235 3 3705 Май, август, ноябрь Вакинируют ярочек в возрасте 8 месяцев (старше 3-месяцев)  
4 Пастереллез 272 4 1087 ежеквартально животные, старше 3 месячного возраста  

5

Чума мелкого рогатого скота

*1544

4

6176

ежеквартально

*В зависимости от эпизоотической обстановки, планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
6 Лептоспироз 124 4 494   *В зависимости от эпизоотической обстановки, планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
7 Брадзот 433 4 1730      
Лошади, всего 381 голов

1

Сибирская язва

94*

4

375

ежеквартально

*В зависимости от эпизоотической обстановки, планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
2          Пастереллез 10 3 30 Май, август, ноябрь В зависимости от эпизоотической обстановки  
3               Лептоспироз 6 3 19 Май, август, ноябрь    
Собаки и кошки, всего 1075
1 Бешенство 167 4        666 ежеквартально Вакцинируют раз в год  

2

Дегельминтизация против цестодоз

непланируется

   

Октябрь -ноябарь

   
Птицы, всего 14878

1

               Болезнь Ньюкасла

2982

4

11926

Согласно схеме вакцинации    
2 “Ла-сота” 4356 2 8711 Согл. схеме вакцинации    
                 

Примечание: После истечения одного месяца после вакцинации, с целю мониторинга , проводять исследования животных. Для этого пробы кровы берут от 20 (от крупных) - 50 (от мелких) животных, методом случайной выборки и своевременно их доставляют в лабораторию.

 1. III.Лечебно-профилактические обработки животных

Виды дегельминтизаций

и обработки

Кол-во ж-х подлежещих к

дегельминтизации илиобработке

Кратность

Всего ж-х

за год

(гол)

Сроки

Примечание

Крупный рогатый скот, всего 5487 голов

1

Обработка против подкожного овода (сайгак, окура)

незапланировано

   

Ранная - май,

поздная - октябрь

При ранней обработке оприскивают препараты на кожный покров животных, а при поздней: препарат, специальной меркой или шприцом без иглы наносят вдоль позвоночника от холки до крестца
Мелкий рогатый скот, всего 12348 голов
1 Обработка против эктопаразитов (чесотка) незапланировано     Май, октябрь К обрабатке подлежат все поголовье животных

2

Дегельминтизация против мониезиоза

незапланировано    

Май – июнь, июль-август

Взрослое овцепоголовье подлежат к дегельминтизации 2 раза в год, а молодняк не менее 3 – 4 раза, после 22-25 дней с выгона их на пастбище.

3

Дегельминтизация против фасциолеза и дикроцелиоза

незапланировано    

Октябрь-ноябрь

Овцепоголовье подлежат к дегельминтизации осенью. В зависимости от эпизоотической обстановки, сроки можеть быть разные.
4 Дегельминтизация против диктиокаулеза незапланировано     Октябрь-ноябрь Дегелминтизации подлежат молодняк до одного года
Лошади, всего 381 голов

1

Дегельминтизиция против параскаридоза и других нематодозов незапланировано       Дегельминтизации подлежат молодняк до 1 года
2 Дегельминтизация против аскаридоза незапланировано       * В зависимости от эпизоотической обстановки

Составил:   __________          __________________       Дата: _________


 1. 7.4.2018-жылга жылдык иш-чаралардын планы

25-таблица

Участок Иш-чаралар Аткаруу мөөнөтү Эскертүү
Инфраструктураны жакшыртуу  
Боон-Жар жайыты Боон-Жар жайытынын 2 км жолдорун ондоо Июнь-август  
Карангы-Колот жайыты Карангы-Колот жайытынын 1,2 км жолдоруна шагал тогуу жана тегиздеп ондоо Июнь-август  
Боон-Жар жайыты Боон-Жар жайытында 4 жерге мал суу ичуучу курулмаларды куруумал суу ичуучу жайларын куруу жана айланасын тосуу август-октябрь  
Боон-Жар жайыты Кызыл-Шарк айылында ветеринардык клиника куруу Июль август  
Жергиликтүү потенциалды өнүктүрүу  
Савай А/А ЖК/ЖБПнын мүчөлөрүн жайыттардын абалын МБ боюнча окутуу Март  
ЖК/ЖБПнын мүчөлөрүн жамааттык картага түшүрүү боюнча окутуу Апрель  
ЖК/ЖБПнын мүчөлөрүн ЖБПЖП иштеп чыгуу жана ЖПЖП боюнча окутуу Февраль  
Чакан долбоорлорду иштеп чыгуу жана экологиялык баалоо жүргүзүү боюнча тренинг жана консультациялар Февраль  
ЖКнын мүчөлөрүн финансылык туруктуулук жана финансылык отчетту даярдоого үйрөтүү боюнча окуулар Март  
ЖКнын мүчөлөрүнө сатып алуу жол-жоболору боюнча окууларды өткөрүү Март  
ЖК /ЖПБнын мүчөлөрүнө жайыттарды башкаруудагы укуктук маселелер боюнча окууларды өткөрүү

Апрель-

сентябрь

 
Жайыттардын абалын баалоо  

Карангы-Колот,

Боон-Жар, Ийри-Суу (Кок-Жар)

Жайыттардын абалына мониторниг жүргүзүү жана баалоо

апрель-

ноябрь

 
 1. 7.5.       Савай   ЖПБнин 2018-жылга Инвестициялык планы

ЖПБ/ЖКнын жайыт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жылдык иш-чараларпланы жана бюджети

26-таблица

27-таблица

Иштелип чыккан бюджет жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунда талкууланат жана Савай айыл аймагынын айылдык кеңеши тарабынан бекитилет. Жайыт пайдалануу акысы жалпы чогулушта жана айылдык кеңеш менен макулдашылгандан кийин жайыт пайдалануу акысынын көлөму ар бир жайыт билеттин ээси учун малдын туру боюнча аныкталат. Жайыт жерлерин пайдалануу акысы жайыт билетинде көрсөтулөт.

А/А боюнча малдын ар бир турунө жайыт жерлерин пайдалануу учун төлөнуучу акынын эсеби төмөндө берилген:

- Бодо мал – 150 сом,

- Жаш бодо мал (1 жашка чейин) -105 сом,

- Жылкы – 150 сом,

- Жаш мал (жылкы 1 жашка чейин) - 105 сом,

- майда мал – 30 сом.

2018 –жылы жайыт пайдалануучуларга 16 жайыт билетин беруу пландалууда, анын ичинде, чабандарга – 5, ири жайыт пайдалануучу фермерлерге – 5, орто жана майда жайыт пайдалануучуларга – 6 билет.

Жайыт комитети жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөөнүн стандарттуу графигин ЖПБнын накталай акча каражаттарынын зарыл агымынын, жайыт пайдалануучулардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн жана административдик жөнөкөйлөтүүнүн негизинде белгилеши керек.

 1. ЖПБ/ЖКнын ИЧКИ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Савай А/А

жергиликтуу кеңешинин сессиясында

2019-жылдын«22 » декабрь

№2/7токтому менен

«Бекитилген»

ЖПБ/ЖКнын ички эрежелери

Мал жайуу эрежелери

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” мыйзамына ылайык жайыт пайдалануучу төмөнкулөрду аткарууга милдеттуу:

 1. Мал жайуунун алдында Жайыт комитетинен жайыт билетин алууга.
 2. Ветеринардык палатада катталган жергиликтуу ветеринардан бардык эмдөөлөр жана вакцинациялар жургузулгөндугу тууралуу маалымкат алууга.
 3. Малды Райондук агрардык өнуктуруубашкармалыгы менен макулдашылып жана жергиликтуу кеңештин сессиясында бекитилгенден кийин гана Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына ылайык жайытка жаюуга (мал жаюу планы жана графиги бул пландын негизги бөлуктөрунун бири болуп саналат).
 4. Жайыт мезгили 1 апрелде башталат.
 5. Кузгу жайыт мезгили 15 ноябрда аяктайт, климаттын шарттарына жараша 30 ноябрга чейин узартылышы мумкун.
 6. Жайыт пайдалануучуларды жазгы (орто) жайыттарга которуу 1-майдан 10-майга чейин жургузулушу шарт.
 7. Жайыт пайдалануучуларды жайкы жайыттарга которуу 25-майдан 30-майга чейин жургузулушу керек.
 8. Ортоңку кузгу жайыттарга 1-сентябрдан баштап кайтып келсе болот, ал эми мал жайылуучу участокторго тушум жыйналгандан кийин, 1-октябрдан баштап көчсө болот.
 9. Айдоо аянттарына жакын жерде жайгашкан бардык жайыт пайдалануучулар 20-апрелден баштап жазгы жайыттарга которулуусу талап кылынат.
 10. Жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунда кабыл алынган чечимге ылайык, айыл ичинде 1 жумушчу ат, саан уйлар, 3-5 койду калтырууга уруксат берилет, калган мал жайкы жайыттарга чыгарылышы керек.
 11. Башка учурларда бардык жайыт пайдалануучулар менен келишим тузулөт, жана жайыт пайдалануу акысы келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтунун 2013-жылдын 13-сентябрындагы №515 токтому менен бекитилген Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун беруунун тартиби жөнундө типтуу жобого ылайык төлөнөт.
 12. Жайыт пайдалануучулар жайыттан кайткандан кийин чарбасы менен жайытка конгон ордун тазалап, таштандыларын чогултуп ала кетиши талап кылынат.
 13. Айлана чойрону коргоо багытындагы бардык талаптарды сактоо.
 1. МАЛ ЖАЙУУ ЭРЕЖЕСИНБУЗГАНДЫКУЧУН ЖООПКЕРЧИЛИК
 1. Райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы менен макулдашылып жана жергиликтуу кеңештин сессиясында бекитилген өлчөмдөгу жайыт пайдалануу акысын төлөөдөн баш тартылган учурда, жайыт комитети карызды жана айыпты жана жайыт пайдалануучунун укуксуз иш-аракетинин натыйжасында келип чыккан башка чыгымдарды өндуруп алуу учун документтерди сотко беруугө укугу бар.
 2. Жайыт пайдалануу учун акы төлөө мөөнөту өтуп кеткен учурда жайыт билетинде көрсөтулгөн төлөмдун жалпы көлөмунөн ар бир кечиктирилген кун учун 0,5% өлчөмундөгу туум алынат.
 3. Эгерде айылда 1 аттан, саануйлардан, 3-5 койдон ашык мал калтырылса, төмөнку чаралар колдонулат: Жалпы чогулуштун чечими жана аксакалдар сотунун чечими боюнча малдын ар бир башына 500 сом өлчөмундө айып салынат.
 • Эгерде мал айдоо аянттарына жайылып кетсе, алгачкы жолу ооз эки эскертуу берилет, андан кийин:
 • Бодо малга биринчи жолу - 250 сом, экинчи жолу -500 сом өлчөмундө айып салынат.
 • Майда малга биринчи жолу 50 сом, экинчи жолу 100 сом өлчөмундө айып салынат, эреже бузуу учунчу ирет кайталанган учурда, кетирилген зыян эсептелип, иш аксакалдар сотуна же сот органдарына жөнөтулөт.
 1. Жазгы, жайкы жана кузгу жайыттарда мал жаюу графигин бузган жайыт пайдалануучуларга, бодо малдын ар бир башына – 250 сом, майда малга – 50 сом өлчөмундө айып салынат жана жайытка 1 сутканын ичинде кайтып баруу жөнундө жазуу жузундөгу билдирме берилет.
  1. Жайыт пайдалануучу айып төлөөдөн баш тарткан учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат.
  2. Айлана–чойрону коргоо багытындагы талаптар аткарылбаган учурда административдик жоопкерчилик боюнча кодекске ылайык жоопкерчилик тартат.
 1. ЖПБнын ГЕНДЕРДИК ОНУГУУ ПЛАНЫ
 
Иш-чаралар Индикаторлору Аткаруу мооноттору Жооптуулар
1 Жайыттарды башкарууда аял- дардын катышуусун жогорула туу учун ЖКнын курамын кайрадан карап чыгуу ЖК   курамынын 30% аялдар тузот 01.01.2019–ж.чейин ЖКнин торагасы жана мучолору
2 ЖПБнин Текшеруу комиссия-сынын курамын карап чыгуу ТКнын 30% аялдар тузот 01.01.2019 –ж.чейин ЖКнин торагасы жана мучолору
3 ЖБПЖП иштеп чыгуу ЖБПЖПда аялдардын кызыкчылыгы эске алынган 01.04.2019 –ж.чейин Жамааттык планды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ.
4 ЖБПЖПны ишке ашырууга Мониторинг жургузуу МжБ тобунун 30% аялдар тузот 01.04.2018--01.04.2019ж ЖКнин торагасы
5 Жайыттарды жана анын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча койгойлорду аныктоо Жайыт койгойлорунун 25 % ЖПБнин мучолору болгон аялдар тарабынан аныкталды 01.04.2018 –ж.чейин ЖКнин торагасы
6 Инвестициялык долбоорлорду аныктоо Инвестициялык долбоорлордун 25% ЖПБнин мучолору болгон аялдар тарабынан аныкталды 01.04.2018-ж. чейин ЖКнин торагасы жана мучолору
7 Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу Жайыттардын абалын жакшыртууга байланышкан маселелерди талкуулоого аялдарды тартуу

01.04.2018ж-нан 01.04.2019

чейин

ЖКнин торагасы жана мучолору

Савай жайыт комитетиаялдарЖПБнин карамагындагы жайыт ресурстарын туруктуу башкаруусу учун оздорунун койгойлорун чечууго багытталган жыйындарга аз катышып жаткандыктарын айтышкан. Андыктан, ЖПБнин жалпы чогулушунда мал чарбачылыгына байланышкан бардык иш чараларга аялдардын катышуусу 30 % дан кем болбошу керектиги белгиленген.

 1. 11.ЖБПЖПнын АТКАРЫЛЫШЫНА МОНИТОРИНГ ЖАНА БААЛОО ЖУРГУЗУУ БОЮНЧА ПЛАНЫ

ЖБПЖПнын аткарылышына мониторинг жана баалоо жумушу жыл сайын Савай ААнын башчысынын буйругу менен тузулгон мониторинг тобу тарабынан мезгил- мезгили менен жургузулуп турат. Мониторинг тобуна ЖКнин мучолорунон, АОнун кызматкерлеринен, АКтин депутаттарынан, айыл тургундарынан аялдардан, жаштардан окулдор кирет.

            ЖПБнин жыл сайын отуучу жылдык чогулуштарында ЖБПЖПнын аткарылышы жонундо маалымат сунуш беруу укугу менен берилип турат, ал эми АКтин сессиясында маалыматтын жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Натыйжада, ЖК мониторинг тобунун сунуштары менен жамааттык планга озгортуулорду киргизе алат.

ЖБПЖПнын аткарылышына мониторинг жана баалоо томондогу корсоткучтор боюнча жургузулот:

 • Жайыттардын инфраструктурасынын жакшырышы;
 • Жайыт абалынын жакшырышы: жайыттарды башкаруу, туура пайдалануу (агротехникалык иш чаралар ж.б.);
 • Тоют базасын чындоо, жакшыртуу;
 • Малдын ден соолугун коргоо боюнча иш чаралардын сапатын жакшыртуу;
 • Жайыт ресурстарын башкарууда калктын жакыр катмарынын катышуусунун денгээлин жогорулатуу;
 • Калктын жашоо денгээлинин жакшырышы-кирешенин осушу(аймактын социалдык-экономикалык корсоткучтору-райстаттын маалыматтары боюнча).

Мониторингдин жыйынтыктары ЖБПЖПнын аткаруу мооноту бутконго чейин жыл сайын козомолдонуп турат.Савай ЖПБнин жургузгон ишкердиги боюнча маалымдуулук жана ачык-айкындуулук максатында жарым жылдык жана жылдык Мониторингдин жыйынтыктары ААнын бардык жашоочуларына жарыяланып турат.

            Жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун жамааттык планынын аткарылышына мониторинг жургузуудо зарыдыгына жараша ар кандай ыкмалар пайдаланылышы мумкун.

Аталган Пландын аткарылышына Савай ААнын коомчулугунун кызыктар тараптары, донордук же партнердук уюмдар, АРИС жана ар кайсы денгээлдеги тиешелуу мамлекеттик органдар мониторинг жургузууго акылуу.

           

 1. 12.САВАЙ ААнын "2018-2022-ЖЫЛДАРГА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУНУН ЖАМААТТЫК ПЛАНЫН" ИШКЕ АШЫРУУДАН КУТУЛУУЧУ НАТЫЙЖАЛАР

«2018-2022-жылдарга жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун жамааттык Планын» иштеп чыгуунун максаттарына ылайык,Савай ААнын жайыт пайдалануучуларынын 50 пайызы пайда корот.

Жайыттарды башкаруунун жамааттык планынан кутулуучу натыйжа корсоткучтору томондогу таблицада келтирилди.

Натыйжалары(келтирген пайдасы) Корсоткучтору Маалымат булактары
1 Жайыттардын инфраструктурасынын жакшырышы -Жайлоолорго жана алыскы жайыттарга баруу мумкунчулугу жакшырды.
 • ЖПБнин Профайлы
 • Мониторингдин натыйжалары
2 Жайыт абалынын жакшырышы Жайыттардын продуктуулугу жогорулады Жайыт сыйымдуулугу осту.
 • Жайыт абалына мониторингдин натыйжалары
2 Тоют базасын чындоо, жакшыртуу -Малдын салмагы жана саап алынуучу суттун колому осту.
 • Мониторингдин натыйжалары
 • Аналитикалык маалыматтар
3 Малдын ден соолугун коргоо боюнча иш чаралардын сапатын жакшыртуу

-50% уй чарбаларында уй жаныбарларынын олуму азайды.

-Малдын ыландары 10 %га азайды.

 • Мониторингдин натыйжалары
 • ЖВ, ПОЗЖ, райондук ветеринария станциясынан
4 Жайыт ресурстарын башкарууда калктын жакыр катмарынын катышуусунун денгээлин жогорулатуу

-Жайыт ресурстарын башкарууда калктын жакыр катмарынан

10 % (жаштардын, аялдардын) катышуусуна жетишилет.

 • ЖПБнин Профайлы
 • Мониторингдин натыйжалары
 • ЖПБнин иш чараларынын протоколдору
5 Калктын жашоо денгээлинин жакшырышы-кирешенин осушу.

-Жайыт пайдаланучуу

Уйбулолордун кирешеси долбоор башталганга чейинкиге салыштырмалуу жогорулады.

 • Мониторингдин натыйжалары
 • АОнунСоциалдык-экономикалык корсоткучтору
 1. ТИРКЕМЕЛЕР
Тиркемелердин аталышы Документ Эскертуу
1 Жайыт пайдалануучулардын тизмеси    
2 Малдардын тируулөй салмагын аныктоо боюнча жыйынтыктары    
3 А/А жайыттарынын абалына мониторинг жана баалоо жургузуунун жыйынтыктары    
4 КР “Кайчылаш сызыктар” ыкмасы менен жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу колдонмосу.    
5 Жайыттардын басымын төмөндөтууучун жайыт пайдалануучуларды которуштуруу    
6 ЖПБ/ЖКнын жайыт сыйымдуулугуна жараша которуштуруу картасы    
7 Малдардын ден соолугун коргоо планы    
8 Башка максаттарга пайдаланууга беруу боюнча типтуу келишимдин улгусу
(
КР Өкмөтунун 2013-жылдын 13-сентябрындагы N 515 токтому мененбекитилген)
   
9

Жайыт билетинин типтуу формасы

(КР Өкмөтунун2009-жылдын 19-июнундагы N 386 токтому менен бекитилген)

   
10 ЖПБнын чакан долбоору    
11 Оор техниканын техникалык спецификациялары (бульдозер).    
12 ЖБПЖПдагы Excel форматында иштелип чыккан бардык таблицалары    
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН   АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ      САВАЙСКОГО АИЛЬНОГО АЙМАКА  

                                                          

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№ 2/8-Т О К Т О М У

         Кызыл-Шарк айылы.                                                                                                             22.12.2018-ж.                                                                      

Савай айыл ъкмът\н\н Савай

Кызыл -Шарк, Кыдырша

айылдарынын тургундарына материалдык

жардам бер\\ жън\ндъ

        

   Кыргыз Республикасынын калкты тейлъъ социалдык жактан тейлъън\н негиздери жън\ндъ мыйзамынын 2003-жылдын 12-апрелинин №71, 2005-жылдын 22-июнундагы №111, 2008-жылдын 28-июлундагы №177, 2013-жылдын 23-апрелиндеги   №56-редакциясынын негизинде Савай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

Търага                                                                                                                                                  А.Баимбетов