19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Сарай айылдык кенешинин 22-сессиясынын №1, №2, №3, №4 токтому

Сарай айылдык кенешинин 22-сессиясынын №1, №2, №3, №4 токтому

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 1                                                     15.01.2015-ж.

Айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчик жерлерди пайдалангандыгы \ч\н ижара акылырын аныктоо жън\ндъ

            Сарай  айыл ъкмът\н\н жер адиси И.Ашырбеков айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчик жерлери (жер тилкелери) пайдалангандыгы \ч\н ижара акыларын аныктоо боюнча эсептъълър боюнча Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык жер салыгынын ставкасыныны функционалдык багыттардын коэфциенти картасы айыл ъкмът\ боюнча экономикалык пландаштыруу зоналарынын картасы менен таанышып, билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып,  Сарай айылдык Кеёеши    

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

  1. 2015-жылдын 15-январындагы  кезектеги сесссиясынын №1 тиркемеде  кърсът\лгън Сарай айыл ъкмът\ндъг\ муниципалдык жерлерди пайдалангандыгы \ч\н ижара акыларын  аныктоо боюнча эсептъълър  бекитилсин.
  2. Сарай айыл ъкмът\н\н экономикасын жогорулатуу максатында, айыл чарба багытындагы  эмес жерлерге т\з\лгън ижара келишимдерин жокко чыгарып, 2015-жылдын январь айынан тиркемеде кърсът\лгън   жаёы тариф менен ижара келишимдери  убактылуу бир жылдык мъънът менен т\з\лс\н.
  3. Бул токтомдун аткарылышы Сарай айыл ъкмът\н\н жер боюнча  жетектъъч\ адисине ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                      А.Салимов.

“Сарай айылдык кенешинин депутаттарынын 2015 -жылдын 15 -январындагы кезектеги сессиясынын №1 токтомуна №1 тиркеме

Сарай айыл ъкмът\ндъг\ муниципалдык жерлерди (жер тилкелерин)

П андалангандыгы \ч\н ижара акыларын аныктоо боюнча эсептъълър

Бул  эсептъълър  Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексинин, КРнын Жер Кодексинин,  КРньн мыйзамынын, Айыл чарба багытындагы жерлерди, короо алдындагы дачалык жер участкаларын калктуу конуштардын жана айыл чарбалык эмес багыттагы жерлерди пайдалангандыгы \ч\н жер салыгынын базалык ставкалары жън\ндъг\ КРнын мыйзамынын  Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик миграция жън\ндъг\ КРнын мыйзамынын 27-беренесинин,

АК = Н х S X К1 X К2

Ар бир  айлык ижара акысы;

Н-Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык жер салыгынын ставкасы S-жер тилкесинин аянты,чарчы метр;

К1- функционалдык багыттардын коэффициенти ;

-   ънър жай , курулуш, кампа ишканалары                                                              -бассейиндер, кълъкълът\\ \ч\н курулган навестер; - 1,5

-   базарлар, Соода сатык комплекстери, офистер, компьютердик класстар,

-   биззнес борборлор, биржалар;                                                                               - 4

- нан сатуучу т\й\ндър, турмуш тиричилик жактан тейлъъ, байланыш т\й\ндър\,

гааета сатуу т\й\ндър, башка жактан кир\\ч\ т\з\л\штър\ бар кайра жасалган квартиралар;                                                                                                         -6

-     с\рът тартуу т\й\ндър, банктар, ломбарддар, оюн-зоок жайлары (казино,к\нк\ клубдар), акча алмаштыруу т\й\ндър\, д\къндър, киосктор, ларектор, д\кънд\н алдына чыгарып ж\рг\з\\ч\ соода, къчъдъг\ соода т\й\ндър,                                                                                           - 7

-убактылуу аянтчалар, коомдук тамак аш, мейманканалар, автосервис т\й\ндър\; -8

Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу борбордук къчълърдъ, жана борбордук базардын айланасында же эл къп жайгашкан жерлерде убактылуу ижара шартында

  пайдаланууга берилген банктар, акча алмаштыруучу жайлар жана соода т\й\ндър\н\н

зонасына  карабастан бир чарчы метр (1м2) жер тилкеси 94 сомдон кем эмес болсун.

-реклама илинген жайлар;

-    уюлдук байланыш т\й\ндър\н\н мунарасы \ч\н жайгашкан жерине карабастан биринчи зона менен чыгарылып, бирок бир айлык ижара акы 2925 сомдон кем эмес болсун.

Ошондойэле азыркы учурда сезондук соода-сатыктардын тъмъндъг\дъй таблицалык формасы бекитилсин. Эгерде жайгашкан жери бардык талаптарга жооп берген болсо \ч    айга т\з\лс\н;

Сооданын  аталышы Ижар келишиминин мъънету

Ижара акынын

болжолду

суммасы

Дарбыз,  коон 1 ай 500
Жашылча -жемиштер 1 ай 500
            Газ суу шербет ж.б суусундуктар 1 ай 500
Балмуздак 1 ай 500

К2- зоналар ооюнча ижара акынын нормативдик ставкасы;

1-зона \ч\н

Эгерде  К-1 коэффициента айрым обьектилер боюнча жогоруда кърсът\лбъсъ курулуш  курулбаса же  курулуп бирок иштебей турса, К1 коэффициентине коэффициентине жол берет.

Айрым  бир учурларда, эгерде жер тилкеси эл абдан кеп жерде ,къчълърд\ келишиминде, чон мекеме иш каналардын жана административдик борборлорду жанында жайланышкан болсо К1 коэффициента 1,1 ден 2,0 ге чейинки т\зът\\ коэффициенттери колдонууга  жол берилет бул учурда негиздъъ  тийишт\\  адистер тарабынан эсептъъ  корутундусу же  акт т\р\ндъ т\з\лът.

Кърктънд\р\\  жана жашылдандыруу аянтына жараша (таблица №1):

50 гъ

чейин

51 -100 101 -200 201 -300 301 -500 501 -1000

1000ден

жогору

жашылдандыруу чейин 100 200 300 500 1000 жогору
Баасы (сом)кв метр 0.6 0.52 0.44 0.4 0.32 0.24 0,2

Таблица №1

        Апз=(SхС)

Апз-жер  тнлкеси \ч\н айлык ижара акынын ълчъм\

S-жер тилкесинин аянты;

          С-ижара акынын нормативдик ставкасы (сом: кв.м)

Сарай айылдык кенешинин търагасы                                                                    А Салимов

“Сарай айылдык кенешинин депутаттарынын

2015-жылдын 15-январындагы кезектеги сессиясынын

№1 токтомуна №2 тиркеме

 Имараттарды  (имараттын ичиндеги жайларды ) анын ичинде административдик имараттарды пайдалангандыгы \ч\н ижара акысын аныктоо боюнча эсептее

Бул эсептъъ Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодексине ,

Кыргыз  Республикасынын мамлекеттик м\лкт\ башкаруу жана т\з инвестицияларды тартуу боюнча. мамлекеттик комитетинин коллегасынын 2003-жылдын 28-мартындагы №8-пк токтомуна жана башка ижаралык мамилелерди аныктоочу нормативдик актыларга ылайык иштелип  чыккан,ошондой эле ижара акыны эсептее жана муниципалдык менчиктин ижара келишимдерин бекитуу тартибин аныктай .

Муниципалдык имараттарды (имараттардын ичиндеги жайларды мындан ары жайларды )пайдалангандыгы учун айлык ижара акыны ълчъм\ тъмънк\ формула боюнча аныкталат:

Аг.пл = Тб х(1+К1+К2+КЗ) х К4 х S :12

Бул жерде;

Аг.пл. - жай (имарат) учун ижаранын айлык акысынын елчему;

Тб - 200 сомго барабар болгон 1 кв.м, учун жылдык ижара акынын базалык тарифи;

К1 - жайдын орун алуу коэффициента;

К2 - техникалык тузулуш (обустройство) коэффициента;

КЗ - жайды пайдалануунун тармактык коэффициенти;

К4 - жайдын орунга жайгашуу коэффициенти;

S - жайдын аянты

Эсептъън\ колдонууда коэффициенттердин чоцдугу теменку критерии боюнча аныкталат. а)К1 - жайдын орун алуу коэффициенти

1. белек жайгашкан имарат 0,5
2. имараттын ичиндеги жай 0,4
3. кошумча курулган жай 0,3
4. жарым жер тълъъ (цоколь) 0,2
5. жер телее жай 0,1
б) К2 - техникалык тузулуш коэффициенти
1. суу тутугу,канализация, ысык суу, борбордук жылуулук 0,5
2. суу тутугу канализация, борбордук жылуулук 0,4
3. суу тутугу канализация,ысык суу 0,3
4. борбордук жылуулук 0,2
5. суу тутугу,канализация 0,2
6. техникалык эч кандай т\з\л\ш жок 0,0

в) КЗ - жайды пайдалануунун тармактык коэффициенти

1.С\рътчулърд\н,    айкелчилердин, архитекторлордун жана элдик чеберлердин ънърканалары; - 0,5

2.Гараждар, кампалар жана башка къмъкч\ жайлар;                       - 0,3

3. Турмуш-тиричилик багытында кызмат кърсът\\ аянтары (бут кийимдерди, \й тиричилигине керект\\ буюмдарды ремонттоо, химиялык тазалоо чач-тарачканалар,сулуулук салондору, косметикалык салондор, прокат пункттары мончолор);                               -0,4

4     Нан жана нан азыктарын, сут азыктарын, азык-т\л\к товарларын, кондитердик азыктарды  алкоголсуз ичимдиктерди,  дары-дармектерди, сатуу \ч\н пайдалануучу аянттар, тамак-аш  даярдоочу жана сатуучу коомдук тамак - аш ишканалары, долбоордук изилдъъ иштерин ж\рг\з\\ \ч\н лабораториялардын аудиториялардын, почталык медициналык спорттук ден-соолукту чындоочу кызмат кърсът\\ жайлары, ънд\р\шт\к

максатта  пайдалануучу жайлар ;                                                                                          -0,5

 5 Автомобилдерди,эсептъъ техникаларын жана башка жабдууларды оёдоо жана

техникалык тейлъъ, материалдарды ксеро - кечурмел\к иштет\\ \ч\н жайлар ; - 0,7

6. баппса соода ишканалары;                                                                                   -0,8

7. электрондук,компютердик жана башка кенул ачуу оюндар залдары              -1,3

  1. офис \ч\н пайдалануучу жайлар;                                                                        -1,5
  2. финансы мекемелери,камсыздоо компаниялары,биржалар;                             -2,0

10. ресторандар, барлар, кафелер, дискотекалар, сауналар;                                 -2,5

11 .валюта алмаштыруучу кассалар видео продуксиялардын жазуу жана прокат

пункттары                                                                                                                  -3,0

12.казино, бильярд, кумар оюндары салондору;                                                   -4,0

13.1-12 позицияларда керсетулгендерден башка жайлар                     -4,0

Г) К4 - имараттардын орунга жайгашуу коэффициенти

Бул коэффициентти аныктоодо, ижарага бериле турган жайга болгон суроо талап, анын жакка  белин пайдалануу м\мк\нч\л\кт\р\, аймактык экономикалык зонанын м\нъздъмъс\    жана жогоруда кърсът\лгън коэффициентер менен эске албаган жайдын башка сапат критерийлери эске алынышы керек .

  1. Айыл ъкмъттън муниципалдык менчигиндеги, зоналоонун биринчи жана экинчи квадратында жайланышкан, турак-жайга кирбеген имараттар,курулуш жайлар

же жайлар \ч\н;                                                                                                       -2,1

  1. Айыл ъкмътт\н муниципалдык менчигиндеги, зоналоонун \ч\нч\ жана търт\нч\ квадратында жайгашкан кыймылсыз обьекттер \ч\н                                   -1,7
  2. Зоналоонун биринчи,экинчи,  \ч\нч\ жана търт\нч\ квадратында жайланышкан обьекттерден тышкары;                                                                                    -1,5

Эгерде, баланс кармоочунун ижарга бер\\ч\ 1 кв.м, аянтты кармоого кеткен чыгымы  эсептелген Тб ълчъм\нън къп болсо, бул учурда 1 кв.м жылдык ижара акысы сапатында баланс кармоочунун чыгымы кабыл алынат.

Айыл ъкмътт\н муниципалдык менчигине караштуу имараттарды (жайларды) пайдалангандыгы \ч\н ижар акы бул эсептъъ боюнча эсептелген ижара акынын ълчъм\нън тъмън боло албайт.

Ижара акынын ълчъм\ имаратты жана жайды эксплуатациялоого жана майда (текуший) ремонт боюнча кеткен жана ошондой эле жылуулук бер\\ жана коммуналдык :кызмат \ч\н кеткен чыгымдары камтыбайт.

Айлык ижара акы, ижарчы тарабынан, келишимге ылайык тълън\\ч\ так белгиленген тълъмдър суммалары т\р\ндъ 10 банктык к\ндъ, жергиликт\\ бюджетке толугу менен ъткър\п бер\\ баланс кармоочунун эсеп счетуна тъг\лът.

Ижара акынын ълчъм\, келишимде каралган мъънъттърдъ ъзгърт\л\ш\ м\мк\н бирок ъзгърт\\ бир жылда бир жолудан къп болбошу керек.

Ижара акынын ълчъм\ жън\ндъ жактар тарабынан жазуу т\р\ндъ: макулдашылган шарттар жок болсо,анда ижара келишими т\з\лбъгън болуп эсептелет.

Эсептъълърд\н мисалдары;

1.мисал. борбордук  ооруканада жайгашкан, турак - жайга кирбеген ълчъм\ 125,73 кв.м болгон жай \ч\н ижарачы тъмъндъг\дъй айлык ижара акыны тълъйт:

Аг.пл = Тб х (1+К1+К2+КЗ) х К4 х S : 12

Аг.пл - 200х (1+0,5+0,2+0,5) х 2,1 х 125,73: 12 = 9681 сом айына ,1 кв.м \ч\н 76.99 сом

2 мисал. Балдардын жугуштуу оорууга каршы ооруканасында жайгашкан,турак - жайга кирбеген ълчъм\ 12,0 кв.м болгон даарыкана пункту \ч\н ижарачы тъмъндъг\дъй айлык ижара акыны тълъйт;

Аг.пл = Тб х (1+К1+К2+КЗ) х К4 х S: 12ь

Аг.пл = Тб х (1+0,4+0,0+0,5) х 2,1 х 12,0 :12=798 сом айына ,1 кв.м \ч\н 66,5 сом

 

Сарай айылдык кеёешинин търагасы                                                               А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин 2015- жылдын 15-январындагы кезектеги V сессиясынын №1          токтомуна №3 тиркеме      Сарай айыл ъкмът\ боюнча экономикапык пландаштыруу зоналарынын

картасы.

1-зона екметуне караган Кара-Суу эл базары.

2-зона Кара-Суу эл базарынын айланасындагы чсщжолдун бойлору, Кара-Суу-Ъзген, Ленин   къчъс\  Кара-Суу-Отуз-Адыр, жана Ош-Кара-Суу жолдорунун бойлору жана Киров айылы

3-зона Тельман айылы

4-зона Эркин айылы

5-зона Коёурат айылы

6-зона Присавай айылы

7-зона Миялы айылы

Сарай айылдык кеёешинин търагасы                                                                   А.Салимов 

 

 Сарай айылдык Кецешинин (V шайланган) кезексиз

XXII сессиясынын

№2 ТОКТОМ

15.01.2015-ж

АРИС программасынын

алкагында керект\\ курула

турган маселелерди кароо жън\ндъ

АРИС программасынын алкагында Сарай айылдык аймагынын

Тельман жана Конурат айылдарына эё керектуу болгон (КТП) подстанция  куруп бер\\ жана Коёурат айылдын элинин саламаттыгы ФАП курууну талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. АРИС программасынын алкагында Сарай айылдык аймагынын

Тельман жана Конурат айылдарына (КТП) подстанция куруу проектисин Конурат айылына элдин саламатыгы \ч\н ФАПтын куруу проектиси  АРИСке сунушталсын.

2.Тийишт\\ документтерди даярдоо жагы Сарай айыл ъкмът\нъ

тапшырылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айылдык кеёешинин соода ънър жай ън\кт\р\\ жана инвестицияларды тартуу туруктуу комиссиясынын търагасы Т.Сеитовго тапшырылсын.

Сарай айылдык кеёешинин търагасы                 А.Салимов

Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезексиз XXII сессиясынын№3ТОКТОМ                                                                                                  15.01.2015-жыл.                                                                                                            Бала-бакчалардагы

тълъъ взносторунун

баасын кътър\\ жън\ндъ

Сарай айылдык аймагынын бала-бакчалардагы тълъъ взностордун баасын кътър\\  боюнча ата-энелер менен болгон чогулушунун протоколун карап талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Сарай айылдык аймагынын бала-бакчаларынын ата-энелер тарабынан тамак-аш \ч\н берил\\ч\ взнос 550(беш ж\з эл\\)сом деп бекитилсин.

2.Камкордук акча 100(ж\з)сом деп белгиленснн жана ата-энелер тарабынан айына 650 (алты жуз элуу)сом тълъъ белгиленснн.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айылдык кеёешинин соода ънър жай ън\кт\р\\ жана инвестнцняларды тарттуу боюнча туруктуу комиссиясынын търагасы Т.Сеитовго тапшырылсын.

Сарай айылдык кеёешинин търагасы                                                        А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кецешинин (V шайланган) кезексиз

XXII сессиясынын


ТОКТОМ

№4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2015-ж


Сарай жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мал жандыктар \ч\н пайдаланылган жайыт акысынын тълъмдър\н бекитуу жън\ндъ

Сарай айылдык аймагында Сарай жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мал жандыктары \ч\н пайдаланылган жайыт акысынын тълъмдър\ боюнча жайыт комитетинин билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, депутаттардын Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Сарай айылдык аймагында Сарай жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мал жандыктары \ч\н пайдаланылган жайыт акысынын тълъмдър\ тъмъндъг\дъй бекитилсин

1.Жылкы    - 185 (бирж\з сексен беш)сом.

2.Кара    мал - 125 (бир ж\з жыйырма беш)сом.

3. Жашбодомал          -87(сексен жети) сом.

2.Кой-эчки     - 25(жыйырма беш)сом болуп тълъъ тарифи бекитилсин.

3.Сарай айыл аймагындагы ижарага берилген жайыт жерлеринин ижара акысы 650(алты ж\з элуу)сом бекитилсин.

4.Бул             токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айылдык Кецешинин айыл чарбасы жана айлана чъйрън\ коргоо жана жер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай  айылдык  кеёешинин търагасы                                         А.Салимов