19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Сарай айылдык кенешинин V-чакырылышынын XXIII-сессиясынын токтомдору

Сарай айылдык кенешинин V-чакырылышынын XXIII-сессиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 1                  23.03.2015-ж.

Сарай айыл аймагындагы жалпыжерлерди аныктоо боюнча комиссиянын курамын т\з\\ жън\ндъ

Сарай айыл аймагындагы жалпы жерлерди аныктоо боюнча комиссиянын курамын т\з\\ боюнча сунушун эске алып Сарай айылдык Кенеши 

Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл аймагындагы жалпы жерлерди аныктоо \ч\н убактылуу комиссиянын курамы т\з\лс\н:

     1. Б.Аманов                    - Комиссиянын търагасы

     2. А. Салимов     - Комиссиянын орун басары

     3. А.Анарбаев                - Комиссиянын м\чъс\

     4. Ж.Мундузбаев          - Комиссиянын м\чъс\

     5. Г.Зулпукаров             - Комиссиянын м\чъс\

     6.Э.Матазимов   - Комиссиянын м\чъс\

     7.Ж.Караев                     - Комиссиянын м\чъс\

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айылдык Кеёешинин жер  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                          А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 2                                23.03.2015-ж.

ҮДТ тобунун туз шахтасынын

тузун алмаштырып бер\\

 жън\ндъ

          Сарай айылдык аймагында /БД тобунун жетекчиси К.Тажимаматованын билдир\\с\н угуп жана талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        1.Сарай айылдык аймагында жайгашкан /БД тобунун туз шахтасынын тузун алмаштыруу \ч\н акча каражаты бъл\н\п берилсин.

 2.Тийишт\\ акча каражатын бъл\п бер\\ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н фин-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

        3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айылдык Кенешинин бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык

Кеёешининтърагасы:                                             А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 3                                23.03.2015-ж.

Билим бер\\ мекемелерине

жана бала бакчаларына

акча каражатын бъл\\ жън\ндъ

           1.Сарай айыл ъкмът\н\н №49 Тельман жана №2 Н.Калмурзаев атындагы орто мектебинин от жагуучу казандарын жанылоо \ч\н акча каражаты бъл\н\п берилсин.

           2.Сарай айыл ъкмът\н\н Тельман айылындагы «Нурданек» балдар бакчасына 1даана компютер алып бер\\ жана Конурат айылындагы «Балбереке» балдар бакчасына балдар \ч\н спорт аянтчасын куруу \ч\н акча каражаты бъл\н\п берилсин.

3.Сарай айыл аймагындагы 6 билим бер\\ мектептерине интерактивд\\ доскаларды бер\\ \ч\н акча каражаты бъл\н\п берилсин.

            4.Тийишт\\ акча каражатын бъл\п бер\\ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н финансы-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

             5.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айылдык Кенешинин бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                               А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 4                                23.03.2015-ж.

Сарай айыл аймагындагы элдердин

жер \л\ш\ндъг\ жана кайрак жерге

эгилгенэгиндергет\ш\п кеткен мал

жандыктардынээлерине айып

салуу жън\ндъ

            Сарай айылдык аймагында элдердин жер \л\ш\ндъг\ жана кайрак жерге эгилген эгиндерге т\ш\п кеткен мал жандыктардын ээлерине айып салуубоюнча жайыт комитетинин билдир\\с\н угуп жана талкуулап,депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, депутаттардын Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        1. Сарай айылдык аймагында элдердин жер \л\ш\ндъг\ жана кайрак жерге эгилген эгиндерге т\ш\п кеткен мал жандыктардын ээлерине айып салуу тъмъндъг\дъй бекитилсин:

1.Жылкы – 3000 (\ч миё)сом.

 3.Ири м\й\зд\\ малга  - 2000(эки миё) сом.

 4.Кой-эчки – 500(беш ж\з )сом болуп тълъъ айып акысы бекитилсин.

            2.Айып акысын ънд\р\\дъ мыйзам бузуларга жол бербъъ жагыСарай айылдык аймактык тескъъч\ К.Матназаровго милдеттендирилсин.

           

            3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айылдык Кеёешинин айыл чарбасы, айлана чъйрън\\ коргоо жана жер  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                       А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIII-сессиясынын

                                                       Т О К Т О М У

Киров айылы                                  №5                                  24.03.2015-жыл

“Сарай айыл өкмөтүнүн 2016-2018-жылга

карата бюджеттин божомолун бекитүү жөнүндө”

Сарай айыл өкмөтүнүн 2016-2018-жылдарга карата   бюджеттин божомолунун киреше жана чыгаша бөлүгүн талкуулап чыгып Сарай айылдык Кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

1. Сарай айыл өкмөтүнүн 2016-2018-жылдарга карата   бюджеттин божомолунун киреше жана чыгаша бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин.

-2016-жылга - 151 081,8 сом

-2017-жылга - 168 162,8 сом

         -2018-жылга- 179 234,8 сом

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы эканомика, финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 6                             23.03.2015-ж.

Айыл чарба сервистик

борборуна акчалай жардам

бер\\ жън\ндъ

            Сарай айыл ъкмът\н\н Айыл чарба сервистик борборуна ГСМ,жер семирткич, арпа,буудай урук алууга жана айыл чарба техникаларын оёдоо жън\ндъг\ маселени талкуулап чыгып  Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

        1. Сарай айыл ъкмът\н\н Айыл чарба сервистик борборуна ГСМ,жер семиркич, арпа, буудайурук алууга жана  айыл чарба техникаларын оёдоо \ч\н 1 300 000 сом акча каражаты бъл\н\п берилсин.

        2.Тийишт\\ акча каражатын бъл\п бер\\ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н фин-экономика бъл\м\нъ тапшырылсын.

        3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айылдык Кенешинин бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                              А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 7                              23.03.2015-ж.

Сарай айыл аймагынын

арык каналдарды казып

тазалоо жөнүндө

            Сарай айыл өкмөтүнүн "Мөнгү-Суу" СПАсына арык каналдарды казып тазалоо жөнүндөгү маселени талкуулап чыгып  Сарай айылдык Кенеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ

        1.Сарай айыл өкмөтүнүн “Мөнгү-Суу” СПАсына арык каналдарды казып тазалоо  үчүн 600,0мин сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

        2.Сарай айыл өкмөтүндө 1,0га айыл чарба өсүмдүктөрүнө сугат суу берүү нормасы боюнча суунун төлөө тарифи төмөндөгүдөй бекитилсин:

Аталышы  Төлөө тарифи 1,0га сом
1 Пахта 700сом
2 Тамеки 800сом
3 Күздүк буудай 700сом
4 Дандык жүгөрү 700сом
5 Жашылча 1000сом
6 Карташка 1000сом
7 Күн карама 700сом
8 Бак-дарак 1000сом
9 Бакча(коон,дарбыз) 1000сом
10 Беде чъп 1000сом
11 Пияз 3000сом
12 Шаалы 3600сом

        3.Тийиштүү акча каражатын бөлүп берүү жагы Сарай айыл өкмөтүнүн фин-экономика бөлүмүнө тапшырылсын.

4.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы Сарай айылдык Кенешинин бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Сарай  айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                       А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                  № 8                            23.03.2015-ж.

Калкты ич\\ч\ таза суу менен

камсыздообоюнча тълъъ тарифин

бекит\\ жън\ндъ». 

Сарай айыл аймагындагы калкты таза суу менен камсыздоо боюнча тълъъ тарифин бекитип бер\\ сунушун  эске алып, алымча кошумчасы менен Сарай айылдык Кеёеши 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

1.Калкты ич\\ч\ таза суу менен камсыздоо боюнча ИСКАКБларды биргелешкен жалпы жыйында кабыл алынган тълъъ тарифин ар бир айылдын шартына ылайык бекитилсин.

 2.Суу пайдалануучулар \й ичинде ич\\ч\ суу т\т\г\г барлар 30сомдон, къчъдън ташып ичкендер 15сом ар бир жанга тълъъ тарифи бекитилсин.

3.Бекитилген тълъъ тарифтери боюнча иш алып баруу жагы ИСКАКБ башчыларына милдеттендирилсин.

4.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айылдык Кенешинин бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                              А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин (V шайланган) кезектүү

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 9 23.03.2015-ж.

№3 “Мээрим”бала бакчасына

жана жаш өспүрүмдөргө өнөр

үйрөтүү үчүн акчалай жардам

көрсөтүүжөнүндө

Кара-Суу шаарындагы №3 “Мээрим” бала бакчасына курулуш материалдарын сатып алууга жана Тельман айылынын тургуну Социалистик эмгектин баатыры,  А.Абдыраимовго жылына 36000 сом акча каражатын бөлүү, Киров айылынын тургуну Сакулова Кадычанын жаш өспүрүмдөргө өнөр үйрөтүүгө акчалай жардам берүү сунуштарын эске алып Сарай айылдык Кенеши 

ТОКТОМКЫЛАТ

1.Кара-Суу шаарындагы №3“Мээрим” бала бакчасына жайкы беседкасын ремонттоо, курулуш материалдарын сатып алууга 70,0мин сом акчалай жардам берилсин.

 2.Киров айылынын тургуну Сакулова Кадича жаш өспүрүмдөргө өнөр үйрөтүүгө 10,0 мин сом акчалай жардам берилсин.

3.Сарай айыл аймагындагы Тельман айылынын тургуну Социалистик эмгектин баатыры,  А.Абдыраимовго айына 3000 (үч мин) сомдон бөлүнүп берилсин.

          4.Тийиштүүакча каражатын бөлүп берүү жагы Сарай айыл өкмөтүнүн фин-экономика бөлүмүнө тапшырылсын

      5.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы Сарай айылдык Кенешинин бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Сарай  айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                       А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин (V шайланган) кезектүү

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 10                              23.03.2015-ж.

Жеке менчик турак жайдан

намазкана ачуу жөнүндө”

                Киров айылынын Ак-Өргө жаны конушуна намазкана куруу  үчүн Даниярбек уулу Таирбек өзүнүн менчик 0,4га жерин бөлүп берүү жөнүндөгү сунуш катын угуп жана талкуулап, депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, Сарай айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

          1. Киров айылынын Ак-Өргө жаны конушуна намазкана куруу үчүн, Даниярбек уулу Таирбектин  өзүнүн менчик 0,4га жерин  намазкана кылуу үчүн берилсин.

          2.Кара-Суу райондук шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы, Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы менен биргеликте Сарай айыл өкмөтүнө тиешелүү иш кагаздарын даярдап берүү жагы суралсын.

3.Бул намазкананын азыркы диний агымдарга каршы ар кандай терс көз караштардан алыс болуу жоопкерчилиги Д.Эрматовго жүктөлсүн.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Сарай айылдык депутаттарынын Кенешинин туруктуу комиссиясынын төрагасы Б. Амановго жүктөлсүн.

Сарай айылдык

Кенешининтөрагасы                                                                                      А.Салимов    

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIII-сессиясынын

                                                       Т О К Т О М У

Киров айылы                                  №11                              23.03.2015-жыл

“Киров  айылынын  ички  жолдорунун

тардыгынан  жана  ал  жолдордун  тургундар

\ч\н кооптуу  болгондуктан  борбордук къчълъргъ

жол тосмолорун (леж. полицейский) орнотуу

жөнүндө”

 1. Киров айылынын ички жолдорунун тардыгынан жана ал жолдордун тургундар \ч\н кооптуу болуп  айрым  учурда жол кырсыктары катталып жаткандыктан жолдорго жол тосмолору (леж. полицейский) орнотулсун.

2. Акча каражаты Сарай айыл ъкмът тарабынан каржылансын.

         3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы жергиликт\\ кенештин депутаттарына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин (V шайланган) кезектүү

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 12                                         23.03.2015-ж.

“Кара-Суу Эл базарынын айланасындагы авто унаа жолдорунун  жээктериндеги жайларды Сарай айыл өкмөтүнө авто токтоочу жай катары пайдалануу жөнүндө”

            Сарай айыл өкмөтүнүн Кара-Суу Эл базарынын айланасындагы авто унаа жолдорунун  жээктериндеги жайларды айыл өкмөтүнө авто токтоочу жай катары пайдалануу жана анын тарифин бекитип, түшкөн пайданы бюджетке чегерүү боюнча маселени талкуулап чыгып  Сарай айылдык Кенеши

ТОКТОМКЫЛАТ:

        1. Сарай айыл өкмөтүнүн Кара-Суу Эл базарынын айланасындагы авто унаа жолдорунун  жээктериндеги жайларды Сарай айыл өкмөтүнүн  авто токтоочу жай катары пайдаланууга берилсин.

        2. Кара-Суу Эл базарынын айланасындагы авто унаа жолунун жээгиндеги автопарковкага бир автомашинага бир келип токтоп кеткенине 20 сом тарифи бекитилсин.

         3.Кара-Суу Эл базарынын айланасындагы авто унаа жолунун жээгиндеги автопарковкадан түшкөн акчаны Кара-Суу Эл базарынын айланасын ондоо түзөө,жашылдандыруу жана курулуш иштери үчүн Сарай айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетине чегерилсин.

        4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө  жагы Сарай айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.

Сарай  айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                       А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIII-сессиясынын

                                                          Т О К Т О М У

                                                               №13

Киров айылы                                                                                              24.03.2015-жыл

“Сарай айыл өкмөтүнүн 2015-жылга

карата бюджетин бекитүү жөнүнжө”

Сарай айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы С.Бекмуратованын 2015-жылга бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү жана айыл өкмөтүнүн штаттык бирдиги боюнча билдирүүсүн талкуулап чыгып Сарай айылдык Кенеши

  Т О К Т О М   К Ы Л А Т

1.Сарай айыл өкмөтүнүн 2015-жылга карата каралган бюджетинин киреше жана чыгаша  бөлүгү 138123,8 мин сом өлчөмүндө алымча кошумчасы менен бекитилсин.

2. Сарай айыл өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышын толук камсыз кылуу боюнча жеткиликтүү иш алып баруу жана ай сайын коюлган пландарды аткарууга жетишүү жагы айыл өкмөтүнүн салык инспекциясына жана ФЭБ нө милдеттендирилсин. Башкаруу аппаратынын кызматкерлери 35, анын ичинен ФЭБ башчысы 1, айыл башчылары 5, вус инспектору 5, башкы адис 5, жетектөөчү адис 6 жана адис-3, тейлөө кызматкерлери 4 штат бирдиги,  КР өкмөтүнүн токтому №403 келишим менен 3 штат бирдиги өлчөмүндө бекитилсин. Келишим менен  иштеген кызматкерлерге КР өкмөтүнүн токтому №384 08.07.2013-жылдагы мыйзамы менен эмгек акы төлөнүп берилсин.

3.Сарай айыл өкөмтүнүн аппарат кызматкерлерине кварталдын жыйынтыгы менен профсоюздук чогулуштун чечими менен функционалдык милдетин жакшы аткарган кызматкерлерге бир айлык эмгек акы өлчөмүндө сыйлансын.

4.Эмгек келишиминин негизинде 5 штат бирдиги комуналдык тейлөө бөлүгүнөн кармалсын, КР өкмөтүнүн токтому №22  23. 01.2008-ж негизинде эгек акы төлөнүп берилсин.

5.Сарай айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгү сметанын негизинде 2015-жылга түшкөн кирешелердин чегинде, ошону менен бирге биринчи кезекте корголгон статияларга (эмгек акы, соц.фонд, дары дармек, тамак ашка чегерүү) каржылануусу менен белгиленсин.

6.Жыл ичиндеги бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнө киргизиле турган кошумчалар жана толуктоолор бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен жүргүзүлсүн..

7.Сарай айыл өкмөтүнүн бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы 6 айдын жыйынтыгы менен Сарай айылдык Кенешинин сессиясында каралсын.

8.Сарай айыл өкмөтүнүн 2014-жылы жумшалбай калган акча каражаты 2 162,7 мин сом кошумча сметанын негизинде жумшалсын.

9.Сарай айыл өкмөтүнүн 2016-2017-жылдарга карата түзүлгөн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн божомолу бекитилсин (тиркеме тиркелет).

 10.Сарай айыл өкмөтүнүн кассада акча жүгүртүүсү 400 000 сом өлчөмүндө белгиленсин.

11. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы эканомика, финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                                                А.Салимов

                                                                 Сарайайылдык кеёешинин 2015-жылдын

24-мартындагы кезектеги сессиясынын                               №13 токтомуна  №1 тиркеме

1. Сарай айыл өкмөтүнүн 2016-2017-жылдарга карата   бюджеттин божомолунун киреше жана чыгаша бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин.

-2016-жылга - 151 081,8 сом

-2017-жылга - 168 162,8 сом

        

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы эканомика, финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин (V шайланган) кезектүү

XХIII сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 14                                            23.03.2015-ж.

“Сарай айыл аймагынын жайыттарга

мал жандыктар ичүүчү суу булактарын

тазалап ондоо  жөнүндө”

            Сарай айыл аймагынын жайыттардагы мал жандыктар ичүүчү суу булактарын тазалап ондоо үчүн жайыт комитетинин билдирүүсүн талкуулап  чыгып Сарай айылдык Кенеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

        1.Сарай айыл аймагынын жайыттардагы мал жандыктар ичүүчү суу булактарын тазалап ондоо үчүн 500,0 мин сом акча каражаты бөлүнүп берилсин.

        2.Тийиштүү акча каражатын бөлүп берүү жагы Сарай айыл өкмөтүнүн фин-экономика бөлүмүнө тапшырылсын.

        3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айылдык Кенешинин бюджет жана финансы боюнча  туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

.

Сарай  айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                       А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIIIсессиясынын

                                                       Т О К Т О М У

Киров айылы                                  №15                              23.03.2015-жыл

“Ош-Кара-Суу жолунун жээгине тратуар 

тъшъъ, арча эг\\,  суу латогун коюу жана

т\нк\ чырактарды орнотуу жөнүндө”

            Сарай айыл аймагындагы Ош-Кара-Суу жолунун жээгине тратуар тъшъъ, арчаэг\\, жана суу латокторун коюуу, т\нк\ чырактарды орнотуу, мыйзамсыз орнотулган  столбалар, трансформаторлорду, жолдун жээгине эгилген дарактарды кыюу, жън\ндъг\ сунушун угуп жана талкуулап, депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, Сарай айылдык Кенеши

                                            Т О К Т О М   К Ы Л А Т

         1.Ош-Кара-Суу жолунун жээгине тратуар тъшъл\п суу латоктору орнотулсун, ага ылайык жолдун жээгиндеги буга чейинки орнотулган электр мамычалары жана трансформаторлор  Кара-Суу райондук Электр тармактар ишканасынын макулдугу  менен жылдырылсын.

         2.Ош-Кара-Суу жолунун жээгиндеги тургундар эккен бак дарактар кыйылып тазалансын.

         3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айылдык Кенешинин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIII сессиясынын

                                                       Т О К Т О М У

Киров айылы                                  №16                              23.03.2015-жыл

“Кыргыз Республикасынын

 Каржы Министирлигинин

2015-жылдын 20-майындагы

№14-01-2/5506 катына ылайык

2016-2018-жылдарга карата

жергиликт\\ бюджеттин киреше

бъл\г\н\н жергиликт\\  Кеёеш

менен макулдашылган долбоорун

бекит\\ жън\ндъ”

         Сарай айыл ъкмът\н\н 2016-2018-жылдарга карата бюджеттин киреше бъл\г\н\н долбоору жън\ндъг\ атайын каты менен Финансы экономика бъл\м\н\н башчысы С. Бекмуратованын билдир\\с\н угуп жана талкуулап Жергиликт\\ Кеёештин бешинчи шайланган кезект\\ 23-сессиясы

                                               ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н киреше бъл\г\н\н макулдашылган долбоору айыл ъкмът\ндъ жайгашкан баардык салык тълъъч\ ишкана-мекемелердин тизмесин тактоо менен 2014-жылда, 2015-жылдын  4 айы ичинде тълънгън салыктар боюнча ж\рг\з\лгън эсеп-кысаптардын негизинде ж\рг\з\лс\н.
 2. Сарай айыл ъкмът\н\н 2016-2018-жылдарга бюджеттин киреше бъл\г\н\н макулдашылган бъл\г\н\н долбоору тъмъндък\дъй акча каражатынын эсебинде белгиленсин.

-         2016 –жылдын долбоору – 142 423,3

-         2017 – жылдын долбоору – 147 868,3

-         2018 – жылдын долбоору – 150 001,6

 1.  Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика финансы, бюджет, соода жана ишмерд\\л\к боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIII сессиясынын

                                                       Т О К Т О М У

Киров айылы                                  №17                              23.03.2015-жыл.

Сарай айылдык округунун

 аймагында “Сарай” жайыт

пайдалануучулар бирикме-

сининмал жандыктары

\ч\н пайдаланылган жайыт

акысынын тълъмдър\н

 бекит\\ жън\ндъ.

         Сарай айылдык округунун аймагында “Сарай” жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мал жандыктары \ч\н пайдаланылган жайыт акысынын тълъмдър\ боюнча жайыт комитетинин билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, депутаттардын Сарай айылдык Кеёеши:

                                               ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Сарай айылдык округунун аймагында “Сарай” жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мал жандыктары \ч\н пайдаланылган жайыт акысынын тълъмдър\ тъмъндъг\дъй бекитилсин:
Мал  жандыктар Бир башка тълън\\ч\ акы, сом
Кара мал 125-00
Жаш бодо мал 87-00
Кой - эчки 25-00
Жылкы 125-00
х х

 1. Бекитилген ълчъм боюнча иш ж\рг\з\\ жагы “Сарай” жайыт пайдалануучулар бирикмесинин башчысы Зульпукаров Гайыпназарга милдеттендирилсин.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIII сессиясынын

                                                       Т О К Т О М У

Киров айылы                                  №18                              23.03.2015-жыл.

Сарай айыл аймагындагы

жашаган элдин көйгөйлө-

рүнүн бири мазарга жер

ажыратуу сунуш катын

кароожън\ндъ

         Сарай айыл аймагындагыжашаган элдин көйгөйлөрүнүн бири мазарга жеражыратуусунуш катын кароожън\ндъг\ сунушун угуп жана талкуулап, депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып, Сарай айылдык Кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1.  Сарай айыл ъкмът\ндъг\ жер адистердин сунушу менен Тельман жана Киров айылдарына 64 контурдан 6,8 га жер. Эркин айылынан  238 контурдан  5 га жер. Конурат айылынан 249 контурдан 2 га жер жана Присавай айылынан 146 контурдан 3 га  жер ажыратып берилсин.
 1. Токтомдун  ишке  ашырылышын къзъмълдъъ жагытуруктуу жер комиссиясына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIII сессиясынын

                                                       Т О К Т О М У

Киров айылы                                  №19                              23.03.2015-жыл.

Айыл – чарба багытындагы

КБФ нун жерлерине ижара

акысын бекит\\ жън\ндъ

Сарай айыл аймагындагы айыл – Чарба багытындагы  КБФнун жерлерине ижара акысынын тарифин бекитип бер\\ сунушун эске алып, алымча кошумчасы менен сарай айылдык Кеёеши

                                      ТОКТОМ   КЫЛАТ:

 1. Сарай айыл  аймагындагы  Айыл-Чарба  багытындагы КБФнун сугат жерлерине ижара акысы 5000 сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 2. Шарттуу сугат жерлери 3500 сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы сарай айылдык кеёешинин бюджет  жана  финансы боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов

Депутаттардын Сарай айылдык Кенешинин ( V-шайланган) кезектүү

XXIII сессиясынын

                                                       Т О К Т О М У

Киров айылы                                  №20                               23.03.2015-жыл.

Сарай айыл ичиндеги

айылдардын къчълър\нъ

шагыл тъшъъ жън\н\дъ

Сарай айылдык кенешинин финансы жана бюджет комиисиясынын сунушун эске алып, Сарай айылдык Кеёеши

                                      ТОКТОМ   КЫЛАТ:

 1. Сарай айыл  ъкмът\ боюнча айылдардагы асфальт басылбаган, бузулган къчълъргъ шагыл тъшъъ боюнча 2 млн сом акча каражаты ажыратып берилсин.
 2. Тийишт\\ акча каражаты бъл\н\п тендер ъткър\лс\н.
 3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы сарай айылдык кеёешинин бюджет  жана  финансы боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык

Кенешинин төрагасы:                                                           А.Салимов