17Август2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Сарай айылдык кенешинин 24-сессиясынын токтомдору

Сарай айылдык кенешинин 24-сессиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIV сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 1                                                     06.11.2015-ж.

Сарай айылдык Кеёешинин

депутаттарынын курамын

толуктоо жън\ндъ.

            Сарай  айылдык Кеёешинин депутаттарынын билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттар тарабынан айтылган сунуштарды эске алып,  Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

  1. Сарай айылдык кеёешинни депутаты Тургунбаев Замирбек Жолболдуевичтин айыл ъкмът\н\н башчысы кызмат ордуна ъткън\нъ байланыштуу жана Ахматалиев Мурзабектин Райондук билим бер\\ бъл\м\н\н башчысы кызмат ордуна  ъткънд\г\нъ байланыштуу аталган депутаттардын ыйгарым укуктарын мъънът\нъ мурда токтотуу жагы  Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынан суралсын.
  2. Жогорудагы мъънът\нън мурда депутаттык ыйгарым укуктары токтотулган депутаттардын ордуна кезектеги эё къп добуш алган депутаттардын чакырылуусу суралсын.
  3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъън\  ъз\мъ калтырамын.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     А.Салимов.

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIV сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 2                                                     06.11.2015-ж.

Айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчик жерлерин пайдаланып келишим т\збъй ж\ргън жарандарга чара колдонуу жън\ндъ

            Сарай айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчик жерлерин (жер тилкелерин) пайдаланып келишим т\збъй жарандар боюнча  сын сунуштарды угуп, Сарай айылдык Кеёеши   

                                            Т О К Т О М  К Ы Л А Т

  1. Сарай айыл ъкмът\ндъг\ муниципалдык жерлерди пайдалангандыгы \ч\н ижарачылар 2015-жылдын 15-январындагы  кезектеги 22-сесссиясынын №1-токтомунун №1 тиркемесинде  кърсът\лгън тариф менен тълънс\н.
  2. Айыл чарба багытындагы  эмес жерлерге ижара келишимдерин т\збъгън жарандарды тийишт\\ органдарга ъткър\п бер\\ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н   жер адистерине милдеттендирилсин.
  1.  Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысына  ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                  А.Салимов.

        Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIV сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 3                                             06.11.2015-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н Ак-Ъргъ

жаёы конушуна жеке бала бакча

ачуу уруксат бер\\ жън\ндъ

          Сарай айылдык ъкмът\н\н Ак-Ъргъ жаёы конушунун тургуну Р.Абдрасулованын \й\нъ  жеке бала бакча ачуу  боюнча билдир\\с\н угуп жана талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        1.Сарай айыл ъкмът\н\н   Ак-Ъргъ жаёы конушунун тургуну Р.Абдрасулованын \й\нъ жеке бала бакча ачууга уруксат берилсин.

        2.Р.Абдрасулованын жеке \й\н бала бакча ачуу \ч\н санитардык абалга жана  кышкысын жылуу шарттарды камсыз кылуусун къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н социалдык коргоо бъл\м\нъ милдеттендирилсин.

        3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                  А.Салимов

        Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIV сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 4                                             06.11.2015-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н Миялы

айылындагы  ашар жолу менен

б\ткър\лгън мечитке мечит макамын

бер\\ жън\ндъ

          Сарай айылдык аймагынын Миялы айылынын айыл башчысы  К.Исаковдун жана элдердин билдир\\с\н угуп жана талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        1.Сарай айыл ъкмът\н\н Миялы айылынын айыл башчысы К.Исаковдун жана айылдын тургундарынын билдир\\с\н\н негизинде ашар жолу менен курулган мечитке мечит макамын бер\\гъ  уруксат берилсин.

        2.Миялы айылындагы мечиттин иш кагаздарын жана токтомдорун даярдоо жагы Сарай айыл ъкмът\нъ милдеттендирилсин.

        3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     А.Салимов

        Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIV сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 5                                             06.11.2015-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н Киров

айылынын тургуну Дадаев Манастын

жер \л\ш\н\н четине жол боюна

тынымсыз акыр-чикирлерди тъг\п

кеткенине байланыштуу къзъмъл кылуу

жана пайдаланууга бер\\  жън\ндъ.

          Сарай айылдык ъкмът\н\н Киров айылынын тургуну М.Дадаевдин \л\ш жеринин четине жол боюна тынымсыз акыр-чикирлерди тъг\п кетип жатканына  байланыштуу къзъмълдъп жана пайданлануу боюнча билдир\\с\н угуп жана талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Киров айылынын тургуну М.Дадаевдин \л\ш жеринин четине жол боюна тынымсыз акыр-чикирлерди тъг\п кетип жатканына  байланыштуу къзъмълдъп туруу \ч\н контейнер коюуга уруксат берилсин.
  2. М.Дадаевге  жер \л\ш\н\н четине жол боюна акыр-чикирлерди тъкт\рбъъ жана ошол жолдун боюна убактылуу  унаа жуучу жай куруп  ошол жердин   тазалыгын къзъмълдъъ милдеттендирилсин.

        3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                     А.Салимов

        Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIV сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 6                                             06.11.2015-ж.

Сарай айыл ъкмът\н\н Тельман айылынын

тургунуна кайракы жерден тамчылатып

сугарып бак ъст\р\\ \ч\н жер бъл\п бер\\

жън\ндъ.

          Сарай айылдык ъкмът\н\н Тельман айылынын тургуну К.Исмаиловго кайракы жерге тамчылатып сугарып бак ъст\р\\ билдир\\с\н угуп жана талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        1.Сарай айыл ъкмът\н\н кайра бъл\\шт\р\\ фондунун    кайракы жеринен  жер тилкесин тамчылатып сугарып бак ъст\р\\ \ч\н кайрылган жарандарга 2016-жылга биринчи кезекте жер тилкеси берилсин.

        2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                    А.Салимов

        Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIV сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 7                                             06.11.2015-ж.

Сарай айыл аймагындагы жарандардан

турак-жай куруу \ч\н арыздардын

къбъйгънд\г\н эске алып кайра бъл\шт\р\\

фондунун жеринен атуулдарга турак-жай

\ч\н бъл\п бер\\ жън\ндъ

     Сарай айыл аймагынын тургундарынын саны къбъйгънд\г\нъ байланыштуу депутаттардын сын пикирлерди угуп  талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        1.Сарай айыл аймагындагы жарандарга турак-жай куруу \ч\н  кайра бъл\шт\р\\ фондунун жеринен бъл\п берилсин.

        2.Сарай айыл аймагында жер участкасын алуу \ч\н токтому бар атуулдардын тизмесин текшерип, мыйзам чегинде жер берилсин.

        3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айылдык Кеёешинин жер  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                    А.Салимов

        Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

XХIV сессиясынын

Т О К Т О М У

Киров айылы.                                           № 8                                               06.11.2015-ж.

Сарай айыл аймагындагы атулдардын

Присавай айылындагы кайракы жер \л\ш\нън

№9-контурдагы 110,30 га жер тилкеси жън\ндъ

          Сарай айылдык ъкмът\н\н ижара бухгалтеринин кайрылусунун негизинде мындан мурда №9-контурундагы 110,30 га жери суулу жер деп Сарай айылдык кеёешинен суулу жер деп чыгарылган токтомун жокко чыгаруу боюнча таанышып  жана талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        1.Сарай айыл ъкмът\н\н Присавай айылындагы №9-контурдагы 110,30 га жерди кайракы жер деп табылсын.

        2.Сарай айыл ъкмът\н\н тургундарынын кайракы \л\ш жери деп бекитилсин.

        3.Сарай айылдык кеёешиндеги 2014-жылдын 11-январындагы болуп ъткън 12-сессиядагы №1-токтому “ Сарай айыл ъкмът\н\н Присавай участкасындагы №9- контурдагы 110,30 га кайрак айдоо жер аянтын сугат айдоо жер аянтына которуу жън\ндъ”  чыгарылган токтом жокко чыгарылсын.

        4.Ушул жокко чыгарылган токтом боюнча тийишт\\ органдарга кайрылып, чара кър\лс\н.

         5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айылдык Кеёешинин жер  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай  айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                    А.Салимов