19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Шарк айылдыкм кенешинин 2014-жылдын токтомдору

Шарк айылдыкм кенешинин 2014-жылдын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин (Vшайланган)кезексизVХсессиясынын

№ 1/ 1  Токтому

Шарк айылы                                                                   «25_»март 2014-ж

Шарк айылдык аймагынын кайра болуштуруу фондунун эсебиндеги айыл чарба жерлерин ижарага беруу боюнча аукцион откоруу комиссиянын курамын бекитуу жонундоо.

Кайра болуштуруу фондунун жерлерин сарамжалдуу жана ачык пайдалануу максатында жерлерди ижарага беруу боюнча аукцион откоруу комиссиясынын курамын бекитууну карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

Токтом кылат:

 1. Шарк айыл аймагынын кайра болуштуруу фондунун эсебиндеги айыл чарба жерлерин ижарага беруу боюнча аукцион откоруу комиссиясынын томондогу сунуш кылынган курамы бекитилсин. 1. Тажибай уулу Нурбек - айылдык кенештин депутаты, комиссиянын торогасы.

         Мучолору:

 1. Миралимов Шаробидин - айылдык кенештин депутаты
 2. Исмаилов Махамаджон - айылдык кенештин депутаты
 3. Абдуганиев Абдукадир - салык кызматкери
 4. Тезекбаев Таалай - жер жана муниципалдык менчик боюнча башкы адис
 5. Хурбаев Низамидин - жер адиси
 6. Султанов Улугбек-Падаван айылынын айыл башчысы.
 7. Балтабаев Халикжан -Шарк айылынын айыл башчысы
 8. Абдувалиев Махамадсалы -Маданият айылынын айыл башчысы
 9. Алыкулов Ороз-Медресе айылынын айыл башчысы
 10. Жакыпов Асан-ФЭБдун башчысы

2. Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айылдык кенешинин жер жана агрардык реформа боюнча туруктуу комиссиясына  тапшырылсын.

                                                                                                                                        

          

  Шарк айылдык кенешинин торагасы                                                              А.Салиев                                                                                                                                                                                       

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезексиз IХ сессиясынын                                 

                                          № 1/2Токтому

     Шарк айылы                                                                             « 25» Март 2014-ж

Шарк айылдык аймагынын айыл чарба багытындагы эмес жана ыцгайсыз жер аянттарын ижарага беруу, туз сатуу боюнча аукцион, конкурс откоруу комиссиясынын курамын бекитуу жонундо.

Айыл чарба багытындагы эмес жана ынгайсыз жерлерден сарамжалдуу, ачык пайдалануу учун аларды         ижарага беруу жана туз сатуу аукцион откоруу комиссиясынын курамын бекитууну карай жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

Токтом  кылат:

 1. Шарк айыл аймагынын айыл чарба багытындагы эмес жана ыцгайсыз жерлерди ижарага беруу жана туз сатуу боюнча аукцион откоруу боюнча сунуш кылынган комиссиянын теменку курамы бекитилсин.
 2. 1 Маматкулов Мадамин-айылдык кенештин депутаты,комиссиянынтерагасы

Мучолору:

 1. 'Гезекбаев Таалай - жер жана муниципалдык менчик боюнча башкы адис.
 2. Хурбаев Низамидин - жер адиси.
 3. Абдуганиев Абдикадир - салык кызматкери.
 4. Сатвалдиев Бахтияр - айылдык кенештин депутаты.

2. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык кенештин жержана  агрардык реформа туруктуу комиссиясыга тапшырылсын

  Шарк айылдык кенешинин торагасы                                                              А.Салиев  

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк         айылдык кенешинин  (V- шайланган) кезексиз  IХ-сессиясынын

№ 1/3 Токтому

     Шарк айылы                                                                                                 25»март 2014-ж

Шарк айыл аймагынын тургундарынын турак жай куру учун жер тилкесин сурап жазган арыздарын кароо боюнча турак жай комиссиясынын курамын бекитуу жонундо

Атуулдардын жеке менчик турак куруу учун жер тилкесин сурап жазган арыздары айылдар боюнча айылдык турак жай комиссиялары гарабынан каралган жыйынтыгынын негизинде кошумча турдо кароо комиссиясынын сунуш кылынган курамын бекитууну карап жана талкуулап Шарк айылдык кецеши

Токтом кылат:

1. Шарк айылдык аймагынын айыл окмотунун атуулдардын турак жай куру учун жер тилкесин сурап жазган арыздарын кароо боюнча комиссиянын сунуш кылынган томонку курамы бекитилсин,

 1. Хурбаев Низамидин - жер адиси, комиссиянын терагасы.
 2. Тургунов Адил - жооптуу катчы, комиссиянын катчысы

     Мучолору:

 1. Султанов Улугбек - Падаван айылынын айыл башчысы
 2. Абдувалиев Махамадсалы - Маданият айылынын айыл башчысы
 3. Балтабаев Холикжон - Шарк айылынын айыл башчысы
 4. Юсупов Бахтиер - Ташлак айылынын айыл башчысы
 5. Алыкулов Орозбай - Медресе айьтлыны айыл башчысы
 6. Тезекбаев Таалай - Жер жана муниципалдык менчик боюнча адис
 7. Ашуров Равшан - райондук архитектура жана шаар куру башкармасынын адиси.   10.Абдыкайымов Мурат - Мамкаттоо башкармасынын адиси

11.Маматкулов Мадамин - айылдык кецештин депутаты

2. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык кецешинин жер, агрардь: реформа, соода жана курулуш боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                                    А.Салиев

                   

                 

                              КыргызРеспубликасы Ош облусу Кара-Суурайону Шарк айылдыккенешини                                                                                    (V-шайланган) кезектеги Х-сессиясынын

                                                                       

                                                                 № 1 Токтому

       Шарк айылы                                                                                           19-апрель 2014-ж

Шарк айылдык кенешинин 2014-жылга тузулген иш-планы бекитуу женунде

Айылдык кенештин жана туруктуу комиссиялардын ишмердуулугунун 2014- жылга карата тузулген иш-планы карап жана талкуулап, Шарк айылдык кенеши

Токтомкылат:

 1. Шарк айылдык кенешинин 2014-жылга карата тузулген жылдык жана

кварталдык иш-планы бекитилсин.

 1. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык кенешинин депутаттык

этика боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин

           терагасы:                                                                                                              А.Салиев

Кыргыз Республикасы, Ош облусу . Карасуу району. Шарк айылдык Кенеши (V шайланган) кезектеги X - сессиясынын

№2Токтому

Шарк айылы.                                                                            19 апрель 2014 - жыл

     Шарк айыл окмотунун                  20 1 3-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2014-жылга каралган бюджета жонундо

Шарк айыл окмотунун 201 3-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2014-жылга каралган бюджетин бекитуу маселесин айыл окмотунун финансы боюнча алистери, айыл башчылары бюджегтик мекемелердин жетекчилери катышуусу менен такталып тузулгон бюджет айылдык кенештин бюджети жана финансы боюнча туруктуу комиссиясында каралып. алар тарабынан киргизилген сунуштардын негизинде тузулгондугун эске алып айылдык Кенеши

Токтом кылат:

 1. 2014-жылга Шарк айыл окмотунун бюджетинин кирешелер жана чыгашалары 29344.4 мин сом суммасында беки тилсин.
 2. 2014-жылга Шарк айыл екметунун бюджетинин кирешелерин тузуу булактары жана чыгашалары боюнча багыттар аныкталсын. 2014 - жылга тушкен кирешелердин жана гранттардын чегинде ошону менен бирге биринчи кезекте каргоого алынган статьяларга (эмгек акы,социалдык фонд го тогумдор) каржылануусу белгиленсин.
 3. Айыл окмот аймагындагы айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалану

укугу учун бирдиктуу айыл чарба салыгынын дифференцияланган базалык ставкалары 5 жылдын денгелинде сакталып 2013-жылга бекитилсин.

2014-жылга башкаруу аппараттын каржылоосу 7935,3 мин сом, экономикалык маселелерине 1 1 17,0 мин сом, турак жай коммуналдык кызмат керсетуулоруне 4247.7 мин сом, китепкана учун 441,7 мин сом, маданият сарайларды жана уйлорду, клубдарды каржылоосу 1415.2 мин сом, маданият боюнча башка иш чараларды откорууго 1 830,0 мин сом. мектепке чейинки билим берууго 3551,5 мин сом, билим берууго 956.0 мин сом жана социалдык жактан коргоо учун 850,0 мин сом олчомундо белгиленсин.

5. 2013-жылы же р I и л и кг у у бюджеггердин чыгашаларынын айрым болумдору боюнча каржыланбай калган чыгымдар 2014-жылдын бюджетинин эсебинен жана анын чегинде жургузуу жагы белгиленсин.

 1. Кыргыз  Республикасынын 2013-жылдын 2-октябрындагы № 543 токтомуна жана Кыргыз Республикасынын айылдардын айыл башчылары женундегу 2006-жылдын 6 - октябрындагы типтуу жобосунун негизинде айыл екмет кызматчыларынын (жалпы саны 39 штат бирдиги анын ичинен тех кызматчилер 4 штат бирдиги ), ал эми айыл башчылары 5 штат болуп жетектеечу адис денгээлинде бекитилсин.
 2. Шарк  айыл екметунун 2013-жылдагы бюджетин аткарылышы атайын эсеп жана бюджетин жыйынгыгы боюнча ,кирешелер боюнча 58426,7 мин сом жана чыгашалар боюнча 53043,3 мин сом олчомундо бекитилсин.
 3. Шарк айыл екметунун бюджетин сметасынан ашыкча тушкон болугу толугу менен айыл екмет эсебинде калып, социалдык обьектилерине жумшалары белгиленсин..
 4. Жыл  ичинде зарыл болгон учурда айыл екметунун бюджетные езгертуулерду жана толуктоолорду киргизуу жагы финансы - экономика белумуне жуктелсун.

10.Шарк айыл екметунун салыктардын ставкаларын темендегу суммада бекитилсин :

а.Короо       жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы - 1 м2*0,10 сом

б.  Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы

а)  суулу жер - 1 га * 504 сом 24 тыйын

б)  кайрак жер - 1 га * 46 сом 30 тыйын

в)  чеп чабык жер - 1 га * 27 сом 90 тыйын

г)  бак - дарак жер - 1 га * 247 сом 90 тыйын

д)  шарттуу суулу жер - 1 га * 46 сом 30 тыйын ж)жайыт жер - 1 га * 12 сом

в.Фуркат      мал базары 0,3 коэффииент менен бекитилсин.

Бул чечимдин аткарылышын кеземелге алуу жагы айылдык Кенештин бюджета жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Шарк айылдык кенешинин торогасы :                                                      А.Салиев

           

                         Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                                            (V-шайланган) кезектеги Х-сессиясынын

№3/1 Токтому

Шарк айылы                                                                                            19-апрель 2014-ж

Шарк айылынын жацы элдик конушунун тургундарынын кечеге аыл чарба ендурушуне эмгеги сыцген, айылдын тургуну, маркум Маткаримов Муллажандын атын коюуну арызын жана кайрылуусун карп жана талкуулап Шарк айылдык кецеши

Токтом кылат:

 1. Шарк айьшынын жацы элдик Маткаримов Муллажандын жылы ыйгарылсын.
 2. Кечеге ат коюу менен байланышкан уюштуруучулук иштерди жургузуу М.Маткаримовдун жакын туугандарына сунушталсын.
 3. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылынын айыл башчысы Х.Болтабаевге тапшырылрьш.

       Шарк айылдык кенешинин торогасы:                                                                          А.Салиев

                                         

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                          (V-шайланган) кезектеги Х-сессиясынын

                                                        №3/2 Токтому

Шарк айылы                                                                       19-апрель 2014-ж

Айыл тургундарынын арыз жана кайрылуулары женунде.

Боболашкар айылынын жаны элдик конущунун тургундарынын кечеге колхоздук ендуруште кеп жыл катардагы колхозчу болуп эмгектенип эмгеги синген, ушул айылдын тургуну маркум Сатвалдиев Махмуджандын атын коюуну арызын жана кайрылуусун карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

Токтом кылат:

 1. Боболашкар айылынын жаны элдик конушунун кечесуне айылдын тургуну Сатвалдиев Махмуджандын ысмы ыйгарылсын.
А.Салиев
 1. Кечеге ат коюу менен байланышкан уюштуруучулук иштерди жургузуу М.Сатвалдиевдин туугандарына сунушталсын.

3. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылынын айыл башчысы Х.Балтабаевге тапшырылсын.

Шарк айылдык кецешинин торогасы:

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк                           айылдык   кенешинин (V- шайланган) Х- кезектеги сессиясынын

№ 3/3 ТОКТОМУ

Шарк айылы                                                                 19-апрель 2014-жыл

          Элден тушкон арыздарды кароо жонундо.

1.Шарк айылдык аймагынын Медресе айылынын жаны чектеги кочонун аты Бакытов Баяман Бакытович деп коюлсун.

2Кочого ат коюуу боюнча уюштуруучулук жагы Б.Бакытовтун туугандарына сунушталсын.

А

3     Бул токтомду аткаруу жагы Медресе айылынын айыл башчысы О.Алыкуловко жуктолсун.

   

 Шарк айылдык кенешинин торогасы:                                            А.Салиев


Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                                                       (V- шайланган) Х- кезектеги сессиясынын

№ 3 /4 ТОКТОМУ

Шарк айылы                                                                19-апрель 2014-жыл

Элден туш кон арыздарды кароо жонундо.

 1. Шарк айылдык аймагындагы Шарк айылынын тургуну Рахманжан Абдувахабовтордун уй булосуна жардам катары Шарк айылдык аймагынын бюджетинен 50,00 (элуу мин) сом.
 2. Маданият айылынын тургуну Айгерим Курбанбаеванын журок операциясы учун айылдык аймагынын бюджетинен 50,000 (элуу мин ) сом,
 3. Бешкапа айылынын тургуну Гапирова Махпиратхондын уйу куйгондугуно байланыштуу жардам катары айылдык аймагынын бюджетинен 50.000 (элуу мин) сом .
 4. Беш-капа айылынын тургуну Зулхае Камилованын козун операция жасатуу учун жардам катары айылдык аймагынын бюджетинен 50.000 (элуу мин ) сом акча каражаты ажыратылып берилсин.
А.Салиев
 1. Бул токтомдун аткаруу жагы Шарк айылдык аймагынын ФЕБ башчысы А. Жакыповго жуктолсун.

Шарк айылдык кенешинин торагасы:

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                        (V-шайланган) Х- кезектеги сессиясынын

                                                                  № 3/5 Токтому

Шарк айылы                                                              19-апрель 2014-жыл.

Элден тушкон арыздарды кароо максатында .

        Шарк айылдык округунун аймагындагы элдин жашоо турмушун          жакшыртуу, инфраструктурами онуктуруу жана атуулдарды турак-                           жай менен камсыз кылуу максатында Шарк айылдык кенеши

Токтом кылат:

1 .Шарк айылдык аймагындагы Данияр уулу Ажымырзанын жеке менчигиндагы « Ч» 130805 номери менен катталган 5.00 ( беш) га жер аянтын 2(эки) га жер аянтын ондуруштук, 3(уч) га жер аянтын турак жай куруу учун максаттык багытын озгортулуп берилсин.

2.Ушул токтомду аткаруу жагы Шарк айылдык аймагынан суралсын.

А.

Шарк айылдык кенешинин торагасы                                 А.Салиев

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                               (V- шайланган) Х- кезектеги      сессиясынын

                                               № 3/6 Токтому

Шарк айылы                                                              19-апрель 2014-жыл.

Элден тушкон арыздарды кароо   максатында .

Шарк айылдык округунун аймагындагы элдин жашоо турмушун жакшыртуу, инфраструктураны онуктуруу жана атуулдарды турак- жай менен камсыз кылуу максатында Шарк айылдык кенеши

Токтом кылат:

 

1.Шарк  айылдык аймагындагы Маткаримова Гулмира Арзыбековнанын жеке менчигиндагы « Ч» 349971 менен катталган 10,00 (он) га жер аянтын жана « Ч » 349972 каттосундагы 10,00 га жалны 20,00 га жер анын ичинен 8,00 (сегиз) га жер аянтын ондуруштук жана12(он эки) га жер аянтын турак жай куру учун максаттык багытын озгортуп берилсин . 2.Ушул токтомду аткаруу жагы Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынан суралсын.

      Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                                А.Салиев

   

 Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара Суу району Шарк айыл Округу Шарк айылдык депутаттар кенешиннин (V шайланган) кезектеги   Х-сессиясынын

       №3/7ТОКТОМУ

Шарк айылы.                                           19 апрель 2014 жыл.

     Шарк айыл округунун жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2014 жылга карата иш планы жанадолбоордук бюджетинин болжолу жонундо

       Шарк АО жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2013 жылдагы аткарган иштерин   талкуулап 2014 жылга карата жайыт пайдалануунун жамааттык планын жана бюджетин   карап жана талкуулап депутаттардын Шарк айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Шарк айыл округуну Жайыт комитетинин 2013 - жылдагы жыйынтыктарын эске алып 2014 жылга карата жайыт пайдалануунун жамааттык планы жактырылсын .

Шарк АО жайыт комитетинин 2014 жылга карататузулгондолбоордук кети бекитилсин.

 1. Жайыт пайдалануучуларга томондокулор:
 • Озуно болунуп берилген жайытга гана мал-жандыктарын жаюусу;
 • Мал-жандыктарын ветеринардык эмдоодон откоруусу, жайытты пайдаланууда сарамжалдуу паайдаланууну жайыт кыртышын бузбоону;
 • Жайытка чыгуусунан мурда алдын ала ЖКне кайрулуусун;
 • Жайыт билет алууда жайыт толомун 50 % алдын ала толоосун;
 • Жайыт пайдаланууда коргозулгон келишимдеки графикти сактоону милдеттендирилсин
 1. Жайыт толомунун олчому томондокудой белгиленсин:
 • Бир шарттуу мал башына эсеп менен 125 сом тариф белгиленсин. Сырттагы АО дан келген жайыт пайдалануучуларга эки эсе тарифде белгиленсин.
 • Уруксатсыз мал-жандыктарын жайытка алып чыккан адамдарга 1000 сомдон 5000 сомго чейин жазана белгиленсин.
 • Жайыт толомдорун оз убагында толобогон учурда 0,02 % ден 0,05 % олчомунда пеня белгиленсин.
 • Кышкы тоют камдоого 1 га учун 500 сом толом белгиленсин. Сырттан келген ЖПга 1000 сомдон толонсун.
 1. Жайытга мал-жандыктарын беруучулор менен жайыт пайдалануучунун ортосунда келишимде томондокулор камтылсын:
 • келишим тузуу учурунда ветеринардык инспектор жана жайыт комитетинин мучолоору, депутаттардан катышкан комиссиянин

Мал багуучуга мал багуудагы эмгек акысынын ичинде жайыт толому кошо айыл кенешинин сессиясында бекитилген токтом негизинде белгиленсин.

Келишим торт нускадан тузулуп ветеринардык инспектордо, малдын ээсинде, жайыт комитетинде бир нуска, комиссия торагасында бирден нуска болушу шарт.

Мал - жандыктар олгон же жоголгон учурда учурда ушул эле комиссиянын чечими менен мыйзам аркылуу токтомдо коргозулгон пунктардын негизинде ишке ашырылсын.

6.Жайыт комитетине Карбан-Кол участогунун жана башка участоктордагы баруучу жолдорго кириш жерине контролдук тейлоо - каттоо посту куруу жуктолсун.

7.Ачы участогундо туризм боюнча кирген автоууналарга 200 сом белгиленсин.

8.Ушул токтомдун аткарылышын Шарк АО нун жайыт комитетинин торагасы Н.Солтоиовго жуктолсун                                                                                               9  Козомолдоо      жагы Шарк айылдык округунун жер жана айыл чарба боюнча орун басары А.Тагаевге милдеттендирилсин.

      Шарк айылдык кенешинин торагасы                                                А.Салиев                                                        

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                              (V-шайланган) кезектеги Х-сессиясынын

                                               №3/8 Токтому

Шарк айылы                                                                       19-апрель 2014-ж

Шарк айылдык аймагынын борборундагы стадионду ижарага беруу жонундо

   айыл жаштарын спортко тартуу, жана спорту енуктуруу максатында айыл аймагынын борборундагы курулушу бутпеген иштетуу учун аларды ижарага берууну карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                           Токтом кылат:

 1. Айыл аймагынын борборундагы спорт аянты жана курулуш бутпеген спорттук комплексиннн имараты аларды иштетууну ижарасынын каражаты эсебинен каржылоо шарты менен ижарага берилсин.
 2. Ушул токтомду аткаруу Шарк айыл екметуне, ал эми аны кеземелдее Шарк айылдык кенешинин социалдык маселе, туризм жана спорт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 Шарк айылдык кенешинин   торагасы:                                                  А.Салиев

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                                              (V-шайланган) кезектеги ХI-сессиясынын                                                                                                                                                №1 Токтому

Шарк айылы                                                                           30-июль 2014-жыл

Шарк айыл екметунун 2014-жылдын 1-жарым жылынын социалдык-экономикалык енугусуунун жана бюджетинин аткарылышы боюнча жургузулген иштер жонундоо.

     2014-жылдын I-жарым жылында айылдын социалдык-экономикалык                      онугуусу жана бюджеттин аткарылышы боюнча жургузулген иштерди                 карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                            Токтом кылат:

 1. Шарк айыл екметунун 2014-жылдын I-жарым жылдыгында айылдын социалдык-экономикалык енугуусу жана бюджеттин жетишилген ийгиликтер менен жол коюлган кемчилдиктерди бар экендиги белгиленсин.
 2. Элдин турмуш денгээлин ар тараптуу жогорулатуу, социалдык маданий жакшыртуу, жумушсуздукту азайтуу максатында чарба жургузуу сувбектерди енер жай, чекене товар жургузуу, элге акылуу кызмат керсетуу, транспорт жана айыл чарбасын енуктуруу ишкана-мекеме башчыларына милдеттендирилсин.
 3. Шарк айыл екметунун бюджетинин аткарылышы боюнча 2014-жылдын I- жарым жылдыгына карата киреше белугу 20582,8 миц сом, ал эми чыгаша белугу 1 1753,3 миц сом болуп бекитилсин.
 4. 2014-жылдын П-жарым жылдыгында салык жана башка телемдерду жыюу иш-аракеттерин мындан ары дагы кучетуп, ендурулбеген карыздарды азайтууну камсыз к'ылуу айыл екметке жуктелсун.
 5. Айыл екметтун бюджетинин кирешесинин айылдар боюнча, мекеме- ишканалар жана жеке ишкерлер боюнча так, тушунуктуу маалыматтарды даярдоо жана тийиштуу анализдерди жургузуу ФЭБне милдеттендирилсин.
 6. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык кецешинин бюджет, муниципалдык менчик жана финансы-экономикалык енугуу боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                                                   А.Салиев

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                                    (V-шайланган) кезектеги XI-сессиясынын

                                                          №2 Токтому

Шарк айылы                                                                           30-июль 2014-жыл

Айыл аймагынын социалдык-экономикалык жактан программалары боюнча тышкы жана ички инвестиялар менен иштее, окмоттук эмес жана жамааттык уюмдардын альт барган иштеринин абалы жонундоо.

Айылды социалдык-экономикалык жактан енуктуруу программалары боюнча тышкы жана инвестициялар менен иштее, екметтук эмес жана жамааттык уюмдардын алып барган иштеринин абалын карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                   Токтом кылат:

 1. Айыл аймагындагы социалдык-экономикалык онугуу программалары боюнча тышкы жана ички инвестициялар менен иштоо,окмоттук эмес жана жамааттык уюмдардын алып барган иштери жетишерсиз экендиги белгиленсин жана айылдарда, мекеме-ишканаларда айрыкча тышкы инвесторлор менен иштоонун анык пландар иштелип, анны турмушка ашыруу айыл окмотко жуктолсун.
 2. Айыл окмотундо окмоттук эмес жана жамааттардын инвестиция тартуу багытында жургузгон иштери дагы эле болсо солгун экендиги белгиленсин, аны кучетуу уюштуруучулук иштерди алып баруу айыл башчыларга жана Шарк айылдык аймагынын башчысы А.Акматовго милдеттендирилсин.
 3. Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айылдык кенешинин социалдык маселелер, билим беруу, маданият, саламаттыкты сактоо жана жаштар саясаты боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.                                                      

                   Шарк айылдык кенешинин торагасы:                       А.Салиев

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кецешинин                               (V-шайланган) кезектеги ХI-сессиясынын

№3 То кто м у

    Шарк айылы                                                                       30-июль 2014-жыл

Айыл аймагындагы мекеме-уюмдарынын жана калкынын 2014-2015-жылдын куз-кыш мезгилине карата даярдыгы жонундоо

2014-2015-жылдын куз-кыш мезгилине карата айыл аймагынын мекеме- уюмдары жана     калкын даярдоонун абалын карап жана талкуулан Шарк айылдык кенеши

Токтом кылат:

 1. Айыл аймагынын мекеме-уюмдарды жана калкын 2014-2015-жылдардын куз-кыш мезгилине карата даярдоо аткарылган иштер менен кошо жол коюлган кемчиликтердин бар экендиги белгиленсин.
 2. Кышка даярдык керуу боюнча жол коюлган кемчилдиктерди жоюу жана даярдык иштерин талап даражасында жургузуу боюнча уюштуруучулук иштерди кучетуу айыл окметко жана кышка даярдык боюнча атайын тузулгон штабга жуктелсун.
 3. Кемур сатуучулар тарабынан калкка сатылып жаткан кемурдун баасынын жогорулап кетбеесу жана аны козомолдоп туруу боюнча уюштуруучулук
А.Салиев

                   Шарк айылдык кенешинин торагасы:

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                        (V-шайланган) кезектеги ХI-сессиясынын

                                              №4/2 Токтому

Шарк айылы                                                                           30-июль 2014-жыл

Айыл аймагындагы социалдык обектилердин абалын жакшыртуу, инфрактруктураны оцдоого жана чек арачыларды колдоого каражат болуп беруу жонундо.

Айылдык аймактургундарынын, социалдык обектилердин, таза ичимдик суу тутуктерунун. айылдардын ички жолдорунун абалын жакшыртуу, жана материалдык жардам берууну сураган арыз кайрылууларын, ошондой эле Баткен облусунун мамлекеттик чек араларында учурда тузулгон кырдаалга байланыштуу патриоттук сезим менен чек арачыларга материалдык жардам берууну карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                       Токтом кылат:

 1. Шарк айылындагы "Ак Шоола" балдар бакчасы учун курулуп жаткан кошумча имараттын чатырын жабуу учун 600,0 мин сом каражат болуп берилсин.
 2. Баткен облусунун мамлекеттик чек араларында учурда тузулгон татаал кырдаалды эске алып, Ата-Мекенге болгон патриоттук сезим менен облустагы кызматына 500,0 мин сом эсебинде акчалай жардам берилсин.
 3. Медресе айылынын алма бактагы жаны элдик конушка беруучу жолго шагыл тошоо учун 100,0 мин сом каражат болунсун.
 4. Ташлак айылындагы "Эрахабор" таза суу тутугун жаныдан куру боюнча долбоорун дярдоого 120,0 мин сом каражат ажыратып берилсин.
 5. Ташлак айылынын Ш.Рахман кочосундогу жаны элдик конуштун тургундарынын суранычы боюнча таза суу тутукторун куру учун 300,0 мин сом эсебинде каражат болуп берилсин.
 6. Падаван айылынын АХолматов" кочосундогу " 1-МагГ каналынан отуучу копурону ондоого 150,0 мин сом каражат ажыратып берилсин.
 7. Маданият айылынын тургуну, дуйнодон кайтыш болгон Тагаев Асанбайдын узак убакыт ооруп жаткандыгын жана уй-булосунун турмуш шартын эске алып, анын уй-булосуно 50,0 мин сом эсебинде материалдык жардам берилсин.
 8. Шарк айыл окмотунун киреше болумунун башчысынын билдируусуно ылайык финансылык иш-чараларды жургузуудогу банктын кызматы учун 20,0 мин сом каражат ажыратылсын.
 9. Кара-Чукур жайлоосунда откон чарбалардын слотуна Шарк айылдык аймагынын мал чарба багьггындагы кызматкерлеринин катышуусун камсыз кылуу боюнча иш-чаралар учуй 50,0 мин сом ажыратылсын.
 10. Ташлак айылында Ош-Бишкек, Ош-Памир жолдоруна орнотулган жарыткычтарды эксплуатацияга кабыл алууда аныкталган 325,0 мин сом карызы учун мурда 200,0 мин сом каралгандыктан аны толук толоп беруу учун кошумча 125,0 мин сом болуп берилсин.
 11. СССР мезгилинде "Ош строй" трестине комокчу катары пайдаланууга "Ачы" массивинен берилген 200 га жер аянтын айылокмоттун балансына

алуу учун кайрадан инвентаризациялап, тиешелуу карта даярдоо учун "Гипрозем" мекемесине которуу максатында 200,0 мин сом карат белунсун.

12.Айыл окметтун 2014-жылга карата бюджетине тиешелуу озгортуулорду Киргизии, аталган каражаттардын белунушун камсыз кылуу Шарк айыл окметуно жуктелсун.

В.Ушул токтомдун аткарылышын кеземвлдее Шарк айылдык кенешинин бюджет, муниципалдык менчик жана финансы-экономикалык онугуу боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                            А.Салиев

            Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                                (V-шайланган) кезектеги X 1-сессиясынын

                                                            №4/3 Токтому

                   Шарк айылы                                                                     30-июль 2014-жыл

                                                 Шарк айылынын тургундарынын арызы женунде.

Айылдын аялдардан турган тургундарынын айылда "Аялдардын куран уйронуу борборун" ачууга уруксат берууну сураган арыздарын карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                                 Токтом кылат:

 1. Шарк айылында "Аялдардын куран уйренуу борборун" ачууга уруксат берилсин жана каржылоо демеерчулер жана жеке жактардын эсебинен жургузулуусу белгиленсин.
 2. Куран окуу борборунуна ишмердуулугуно коземелдул кылуу Шарк айылдык аймагынын башкы имам-хатибине жуктелсун.
 3. Ушул токтомдун аткарылышын кеземолдео Шарк айылдык кенешинин укук коргоо коомдук тартипти сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштее боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин

торагасы:                                                                           А.Салиев

КыргызРеспубликасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                     (V-шайланган) кезектегиХ1-сессиясынын

                                                 №4/4 Токтому

Шарк айылы                                                                           30-июль 2014-жыл

Айыл тургундарынын арызы женунде.

Маданият айылынын айыл башчысынын айыл тургундарынын атынан жазган айылдагы элдин конуштун кечесун "Мол-Булак" деп атоо женундегу арызын карап жана талкуулап Шарк айылдыккенеши

                                                        Токтомкылат.

 1. Шарк айылдык аймагынын Маданият айылындагы жаны элди конуштун кечесу "Мол-Булак" атындагы кече деп аталсын.
 2. Кечеге ат коюу менен байланышкан уюштуруучулук иштер кече тургундары жана айыл башчы тарабынан жургузулуусу белгиленсин.
А.Салиев
 1. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык кенешинин жер, соода жана курулуш боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин терагасы

КыргызРеспубликасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин(У-шайланган) кезектеги XI-сессиясынын

                                                           №4/5 Токтому

Шарк айылы                                                                            30-июль 2014-жыл

Айылаймагындагы корустендер ажыратуу учун жерлердин максаттык багьггын которуу жонундоо.

Айыл аймагынын айылдарындагы керустендерунде чеек коюу учун бош жай калбагандыктан, кошумча жер аянттарын ажыратып беруу учун, жерлердин максаттык багытын озгертуу маселесин карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                          Токтомкылат:

 1. Шарк айылдык аймагынын айылдары боюнча керустендун учун кошумча жер ажыратуу максатында Маданнят айылындагы №138 контурдагы 2,0 га, Ташлак айылындагы ,№298 контурдагы 1,15 га, Медресе айылындагы №335 контурдагы 1,0 га, Шарк айылындагы №172 контурдагы 3,0 га жана №170 контурдагы 2,0 га жана айылындагы №18 контурдагы 4,0 га жалпысы 13,15 га айылчарба багытындагы жер аянттарын керустен пайдаланууга которуу тиешелуу жогорку мамлекеттик органдардан суралсын.

  2.Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айылдык кенешинин "Жер,              агрардык реформа, соода, курулуш жана байланыш боюнча туруктуу          комиссиясына тапшырылсын.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                             А.Салиев

        КыргызРеспубликасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык                кенешинин(V-шайланган) кезектегиХ1-сессиясынын

                                                                

                                      

                            

                                                 №4/6 Токтому

Шарк айылы                                                              30-июль 2014-жыл

Шарк айылдыкаймагынын "Ачы" массивиндеги сугат суу пландалган суу тутукторунун жана электр линиясынын ээлеп турган жеринин максаттык багытын которуу жонундо.

"Ачы" массивинде жаныдан туптелуп жаткан элдик конуштун жерлерин сугарууга пландалган суу тутукторунун жана электр чубалгылары, мамычалар ээлеген жер аянттарынын максаттык багытын которуу маселесин карап Шарк айылдык кенеши

                                       Токтомкылат:

 1. Шарк айылдык аймагынын "Ачы" массивинде сугат суу учун пландалган суу тутуктору ээлеген жайыт 5,02 га, кайрак айдоо жер 1,52 га бардыгы 6,54 га жана электр чубалгылары, мамычалар ээлеген жайыт 8,3 га, кайрак айдоо жер 3,1 га, айыл чарба багытында пайдаланылбаган жерлер 0,7 га, трансформатордук подстанция куру учун 0,2га бардыгы 12,3 га, ал эми жалпысы 18,84 га болгон жер аянттарын "ънържай, транспорт, байланыш. коргоо жана башка" жерлер багытына которуу жогорку тиешелуу мамлекеттик органдардан суралсын.
 2. Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айылдык кенешинин "Жер, агрардык реформа, соода, курулуш жана байланыш боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

    Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                             А.Салиев

                                

КыргызРеспубликасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                                                  (V-шайланган) кезектегиХ1-сессиясынын

                                                          №4/7 Токтому

Шарк айылы                                                                                     30-июль2014жыл

Айыл аймагындагы балдар бакчаларынын башчыларынын кайрылуусун кароо  жонундоо.

          

Балдар бакчаларынын башчыларынын кийинки мезгилде азык тамак аш продукцияларынын баасынын кескин ескондуктен ата-энелерден алынуучу 450 сом елчомундегу каражаттын жетишсиз болгондугуна аны 500 сомго кетеруу жонундогу кайрылуусун карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                                       Токтом кылат:

 1. Кийинки мезгилде азык-оокатпродукцияларынын басы кескин осеенуукеен айыл аймагындагы балдар бакчаларынын тарбиялануучулары учун ата-энелерден алынуучу каражаттын елчему 500 сом болуп бекитилсин.
 2. Ушул токтомдун аткарылышына коземолдук кылуу Шарк айылдык кенешинин бюджет, муниципалдык менчик жана финансы-экономикалык онугуу боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
А.Салиев

Шарк айылдыккецешинин торагасы:

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык   кенешинин                     (V-шайланган) кезектеги Х1-сессиясынын

№4/8 Токтому

Шарк айылы                                                                                           30-июль 2014-жыл

Шарк айылында жацыдан социалдык обект ачуу жонундоо.

Айыл аймагынын Шарк айылында 11200 адам жашап андан 1890 мектепке чейинки жаштагы балдар тузет. Бугунку кунде айылда бир гана балдар бакчасы иштейт, ал эми жанысын ачууга айыл баш турган муниципалдык жок. Ошого байланыштуу кептеген айыл тургундарынын кайрылуусуна ылайык айылдагы жеке турак-жайда балдар бакчасы учун ылайыктуу, бош турган имаратты айыл екмет тарабынан шартында пайдаланууга алып, 60 орундуу мектепке чейинки тарбия беруу мекемесин ачууну карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

Токтом кылат:

 1. Шарк айылында 60 орундуу мектепке чейинки тарбия беруу мекемеси ачылсын.
 2. Кара-Суу райондук жергиликтуу мамлекеттик администрациясынан штаттык бирдиктерди бюджетке киргизуу жагы суралсын.
 3. Бул токтомду ишке ашыруу жагы Шаркайды окмотуно жуктолсун.

    Шарк айылдык кенешинин торагасы:                                             А.Салиев

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин

(V-шайланган) ХII-сессиясынын

№ 1 Токтому

       Шарк айылы                                                                        27-сентябрь 2014-жыл

      Айыл аймагынын калкын, ишкана мекемелерин 2014-2015-жылдардын куз-кыш мезгилине карата

      2014-2015-жылдардын куз-кыш мезгилине карата айылдын калкын,экономика тармактарын жана мекеме-уюмдарын даярдоонун журушун карай жана талкуулап Шарк айылдык

Токтом кылат.

 1. Айыл аймагынын калкын, экономика тармактарын жана мекеме-уюмдарын 2014-2015-жылдардын куз-кыш мезгилине карата даярдоо багытында Шарк айыл окмоту тарабынан

     уюштуруучулук иштердин жургузулгондугу жана ошону менен бирге кемчиликтергс даты жол коюлгандыгы белгиленсин.

 1. Учурда айыл аймагындагы мектептер жана балдар бакчалары 54,7 пайыз, ал эми калк 55,1 пайыз комур отун менен камсыз болгондугун эске алып, кышка даярдыкды 2014-жылдын 15-октябрына чейин бутууру тузулгон штабга жана мекеме-уюмдардын жетекчилерине милдеттендирилсин.
 2. Айыл калкын комур отун толук камсыз кылуу жана 2014-2015-жылдардын куз-кыш мезгилине карата оз убагында максатында айылдарда эл арасында тушундуруу иштернн кучетуу айыл башчыларга жана штабга милдеттендирилсин.
 3. Айылдарда комур сатуу пункттарын кенейтуу жана анын баасына коомчулуктун окулдору менен биргеликте козомолдоону кучотуу штабга жана айыл башчыларга жуктолсун.
 4. Айылдын жаратылыш газы менен пайдалануучу аз камсыз болгон 300 уй-булеге

     баллон газдардын берууну камсыз кылуу боюнча угоштуруучулук иштерди кучотуу айыл окмотко жуктолсун.

 1. 2014-жылдын 15-апрелине жылытуу тармагынын жабдууларынын толук кышка даярдыгын камсыз кылуу мектеп директорлоруна, балдар бакчаларынын башчыларына жана штабга милдеттсрилсын .
 2. Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо  Шарк айылдык кенешинин «Социалдык маселе элге билим беруу, саматтыкты сактоо, маданият, спорт, туризм жана жаштар саясаты» боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.
А.А.Салиев.

Шарк айылдык кенешинин: торагасы                                                         

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара - Суу району Шарк айылдык кенешинин                    ( V - шайланган ) кезектеги XII - сессиясынын

№ 2 Токтому

Шаркайылы                                                                       27 - сентябрь 2014 жыл

Шарк айыл екметунун 2014 - жылга карата бюджетные езгертуулерду жана толуктоолорду киргизуу жонундоо

Шарк айылдык кенешинин «Бюджет, муниципалдык менчик жана финансы - экономикалык енугуу » боюнча туруктуу комиссиясынын 2014 - жылдын 25 - сентябрындагы отурумунун токтомунда айылдык аймак тургундарынын, социалдык обьектилердин, таза ичимдик суу тутуктерунун, айылдардын ички жолдорун абалын жакшыртуу максатында акча каражатын белуп берууну карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши :

Токтом кылат:

1. Айылдык кенештин 2014 - жылдын 27 - сентябрындагы №2 токтомундо керсетулген кошумча сметанын 70629 Турак жай коммуналдык кызмат керсетуулер тармагынын 22154900 - ар турдуу чыгашалар статьясында керсетулген айлана чейрену керктендуруу жана таштандыларды тегуучуу жай курууга каралаган - 700000 ( жети жуз мин ) сомду, 70911 - мектепке чейинки билим беруу тармагынын 2224100 - кемур сатып алуу статьясында каралган 225000 (эки жуз жыйырма беш мин ) сом эсебинен - 94500 (токсон торт мин беш жуз ) сомду, 70921 - билим беруу тармагынын 2224100 - кемур сатып алуу статьясында каралган 3201000 ( уч миллион эки жуз бир мин ) сом эсебинен - 1455500 (бир миллион торт жуз элуу беш мин беш жуз ) сомун жана ошол эле тармактын 22321100 - электр знергиясы учун акы телее статьясы эсебинен 793500 ( жети жуз токсон уч мин беш жуз ) сомун жалпысы болуп 3043500 ( уч миллион кырк уч мин беш жуз ) сом акча каражаты теменку жумуштар учун жумшалсын              1.1. Айыл екметуне жана айылдык УБДТ не компьютер жана компьютердик жабдуулар сатып алуу га 100000 ( бир жуз мин ) сом 70111 Башкаруу аппаратынын 31123230 - компыотерлердин камсыз

кылууларын алуу статьясына еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.

 1. Шарк айылынын Парпиев жана Сары - Мазар кечелерундегу жаны элдик конушка таза суу тутуктерун тартуу \чун 195500/(бир жуз токсон беш мин беш жуз ) сом 70629 Турак жай коммуналдык кызмат корсотуулер тармагынын 22211200 - курулмаларды учурдагы ондоо статьясына откорулуп жана акча каражаты жумшалсын.
  1. Шарк айылынын Парпиев кечесундегу жаны элдик конушка жолдорго шагыл тешее учун 100000/(бир жуз мин ) сом 70629 Турак жай коммуналдык кызмат керсетуулер тармагынын 31113320 - жолдорду капиталдык ондоо еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.
  2. Падаван айылынын Навбахор кечесундегу жаны элдик конушка таза суу тутуктерун тартуу учун 73000^ жетмиш уч мин ) сом 70629 Турак жай коммуналдык кызмат керсетуулер тармагынын 22211200 - курулмаларды учурдагы ондоо статьясына еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.
  3. Ташлак айылынын Маруфий кечесундегу жаны элдик конушка таза суу тутуктерун тартуу учун ЗООООО^ уч жуз мин ) сом 70629 Турак жай коммуналдык кызмат керсетуулер тармагынын 22211200 - курулмаларды учурдагы ондоо 'статьясына еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.
  4. Падаван айылынын Азимова кечесуне асфальт тешее учун 400000 ( торт жуз мин ) сом жана Шарк айылынын Боболашкар кечесуне асфальт тешее учун - 400000 ( торт жуз мин ) сом болуп жалпысынан 800000^сегиз жуз мин ) сом 70629 Турак жай
  5. коммуналдык кызмат керсетуулер тармагынын 31113320 - жолдорду капиталдык ондоо статьясына еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.
  6. Айылда жашап еткен керунуктуу инсандардын жана « Энеге таазим » эстеликтер куруу учун 300000^ уч жуз мин ) сом 70629 Турак жай коммуналдык кызмат керсетуулер тармагынын 31113390 - башка курулмаларды капиталдык ондоо статьясына еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.
  7. Ташлак айылынын Бекмурзаев кечесуне электр мамычалары жана чубалгылар сатып алууга 150000^ бир жуз элуу мин) сом 70629 Турак жай коммуналдык кызмат керсетуулер тармагынын 22154900 - ар
 1. Ташлак айылынын тургуну Абдуллаева инаоаттын шу жашеш жаткан турак жайы ерттелуп кеткендыгыне байланыштуу ага материалдык жардам беруу учун ЗШШО ( отуз мин ) сом 71092 социалдык жактан коргоо боюнча тармагынын 27216100 - кайтарылбас жардам статьясына еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.
 2. Шарк айьшынын Ош - 3000 кечесунун тургуну Азимова Мияссардын баласын операция жасатуу учун материалдык жардам берууге 100000 ( бир жуз мин ) сом 71092 социалдык жактан коргоо боюнча тармагынын 27213100 - элге жецилдиктер статьясына еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.
 3. Шарк айьшынын Боболашкар айылынын тургуну Камильджанова Замираханга журегунун операция жасатуу учун материалдык жардам катары 1500ГП он беш миц ) сом 71092 социалдык жактан коргоо боюнча тармагынын 27213100 - элге жецилдиктер статьясына еткерулуп жана акча каражаты жумшалсын.
  1. Айыл екметтун 2014 - жылга карата бюджетные тиешелуу езгертуулерду киргизип, аталган каражаттарды белунушун камсыз кылуу Шарк айыл екметуне жуктелсун.
  2. Ушул токтомдун аткарылышын кеземелдее Шарк айылдык кенешинин бюджет, муниципалдык менчик жана'финансы - экономикалык енугуу боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин торагасы                                                               А. Салиев.

    Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району Шарк айылдык кенешинин                                                                                                           (V- шайланган)кезектеги XIII- сессиясынын

                                                                № 1ТОКТОМУ

  Шарк айылы                                                                                 25-декабрь 2014-жыл

Шарк айыл окмотунун 2014-жылда социалдык-экономикалык онугуусунун жана бюджетинин планынын аткарылышы боюнча жургузулгон иштер жонундо

2014- жылында айылдын социалдык-экономикалык жактан онугуусу жана      бюджетин               аткарылышы боюнча отчетун угуп жана талкуулап Шарк айылдык       кенеши

                                                                  ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Шарк айыл окмотунун башчысы А.Жолдошевдун отчетун угуп 2014-жыл социалдык-экономикалык онугуусу жана бюджетин аткарылышы боюнча Шарк айыл окмотунун жургузгон иштеринде жетишилген ийгиликтер менен жол коюлган кемчилдиктер бар экендиги белгиленсин. 2.Элдин жашоо денгээлин ар тараптуу жогорулатуу, социалдык маданий жагдайды жакшыртуу, жумушсуздукту азайтуу максатында чарба жургузуучу субьектгерди онор жай, чекене товар жургузуу элге акылуу кызмат корсотуу, транспорт жана айыл чарбасын онуктуруу ишкана мекеме, башчыларына, м илдетте ндирилсин

З.Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айылдык кенештин бюджет, муницпиалдык менчик жана фннансы-экономикалык онугуу боюнча туруктуу комиссиясына

                  Шарк айылдык кенешинин  торагасы                                   А.Салиев