19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Шарк айылдык кенешинин №17-18-19-20- сессияларынын токтомдору

Шарк айылдык кенешинин №17-18-19-20- сессияларынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

                             Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району

           Шарк йылдык кенешинин (V-шайланган) кезексиз ХVII-сессиясынын

                                                     №1    Токтому

Шарк айылы:                                                                                 25-май 2015-жыл

                                                                                          Шарк айыл ъкмът\н\н 2015-жылга

                                                                                          карата т\з\лгън бюджетине

                                                                                           ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ.

Айылга инвестиция таратуу аркылуу, айыл калкынын турмун денгээлин кътър\\, инфраструктуранын ондоо жана элди таза суу менен камсыз кылууну жакшыртуу максатында Ташлак айылынын  Б.Козубаев къчъс\нъ , жалпы долбоордук сметасы 1,2млн сом болгон  таза суу т\т\ктър\н\н курулушу ПРООН тарабынан  565,0миё сом  айыл ъкмът  тарабынан  каржылануусу каралган.

            Ушул 485,0миё сом акча каражатын таза суу т\т\ктър\н\н  курулушуна которуп бер\\  \ч\н  Шарк айылдык кенеши Шарк айыл  ъкмът\н\н 2015-жылга  карата т\з\лгън бюджетинен курулмаларды учурдагы оёдоо -22211200-статясында  Медресе  айылына жана Ташлак айылынын  Маруфий къчълър\нъ  жаныдан таза суу  т\т\ктър\н тартуу  \ч\н  суу тазалоочу  курулмаларды  курууга каралган 2,0млн сом эсебинен 485,0миё сом жогоруда белгиленген  суу т\т\ктър\н  куруу \ч\н  жумшоону карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши.

                                                           Токтом кылат

Шарк айыл ъкмът\н\н 2015-жылга карата  т\з\лгън бюджетинин 22211200  «Курулмаларды   учурдагы оёдоо» статьясындагы Медресе айылына жана Ташлак айылынын Маруфий къчълър\нъ жаныдан таза суу т\т\ктър\н тартуу \ч\н суу тазалоочу курулмаларды курууга каралган  2000,0миё сом эсебинен 485,0миё сом Ташлак айылынын  Б.Козубаев  къчъс\нъ ПРООНдун долбоору менен  курулушу каралган таза суу т\т\ктър\н куруу \ч\н  коруп берилсин.

Айыл ъкмът\н\н  2015-жылга карата т\з\лгън бюджетине тийишт\\ ъзгърт\\н\ киргиз\\ айыл ъкмъткъ ж\ктълс\н.

Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Шарка йылдык кенешинин бюджет муниципиалдык менчик  жана финансылык ън\г\\  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк  айылдык кенешинин търагасы:                                                   А.Салиев

                      Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району

                   Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезексиз ХVII-сессиясынын

                                                      №2    Токтому

Шарк айылы:                                                                                 25-май 2015-жыл

                                                                                                      Мамлекеттик салык кызматынын

                                                                                                     2015-жылдын 14-апрелиндеги

                                                                                                     чыг №025\15\08\894\6521

                                                                                                     сандуу каты жън\ндъ.

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы Мамлекеттик кызматынын 08.04.2015-жылдагы №09-3-6.4848 сандуу катына ылайык  Кыргыз Респуьликасынын  салык Кодексинин 6-бъл\м\н\н 337-беренесинин негизинде  айылдык кенештин  сессиясында карап, айыл чарба багытындагы  жер аянттарын  пайдалануу \ч\н жер салыгынын  базалык ставкаларынын  ълчъм\н кътър\\н\ сураган Мамлекеттик салык кызматынын  Кара-Суу району  боюнча  башкармалыгынын  14.04.2015-жылдагы   чыг.   №025\15\08\894\6521       сандуу  катын карап жана талкуулап  Шарк айылдык кенеши.

                                                        Токтом кылат

Айыл чарба ъс\мд\ктър\н ъстр\\ чяыгымдарынын  кийинки мезгилде кар жаап \ст\б\здъг\жыл дыйкандар \ч\н ътъ татаал болуп, жаз мезгилинде  кар жаап суук болгондугунун кесепетинен  эгилген айыл чарба эгиндерин кайрадан эгилгендиктен , ага бологон  чыгымдардын  ого бетер ъскънд\г\нъ байланыштуу  2015-жылда айыл чарба багытындагы  жер аянттарынын  жер салыгынын базалык ставкалары  мурдагыдай ълчъмдъ калтырылсын.

Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Шарк айылдык кенешинин , муниципиалдык менчик жана  финансылык ън\г\\ боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин търагасы:                                                    А.Салиев

                          Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району

Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезексиз ХVII-сессиясынын

                                                                  №3   Токтому

Шарк айылы:                                                                                 25-май 2015-жыл

                                                                                                              Маданият айылындагы  жаны

                                                                                                              элдик конуштун къчъс\н атын

                                                                                                              атоо жън\ндъ.

Айылдын Т.Алтыбаев къчъс\нън кийинки жаны элдик конуштун къчъс\нъ , аталары Сыдыков Шакирдин ысымын ыйгарууну сураган , анын болдары , айылдын тургундары  Турдубек, Баатыр жана Наби Шакировдун арызын карап жана талкуулап, Шарк айылдык кенеши

                                               Токтом кылат.

Маданият айылынын  Т.Алтыбаев  къчъс\нън кийинки  жаны элдик конуштун къчъс\, айылдын тургуну, колхоздук ънд\р\шкъ  ъз\н\н  къп жылдык  \з\рл\\ эмгеги менен салымын кошкон , маркум Сыдыков Шакирдин  ысымы менен аталсын.

Къчън\н аталышы жана аны тартипке келтир\\ ,ондоо менен байланышкан уюштуруучулук  жумуштар Ш.Сыдыковдун балдары  жана  жакындары  тарабынан  ж\рг\з\л\ш\  белгиленсин.

Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Маданият айылынын айыл башчысы М.Абдувалиевге тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин търагасы:                                                        А.Салиев

                                  Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району

Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезексиз ХVII-сессиясынын

                                                                  №4   Токтому

Шарк айылы:                                                                                 25-май 2015-жыл

                                                                                                              Шарк  айылындагы  жаны

                                                                                                              элдик конуштун къчъс\н атын

                                                                                                              атоо жън\ндъ.

Шарк айылынын  жаны элдик конуштун къчъс\нъ ,  айылдын тургундарынын арызын карап жана талкуулап, Шарк айылдык кенеши

                                               Токтом кылат.

1.Шарк айылынын    жаны элдик конуштун къчъс\, Улуу ата мекендик соогушунун ардагери айылдын тургуну, колхоздук ънд\р\шкъ  ъз\н\н  къп жылдык  \з\рл\\ эмгеги менен салымын кошкон , маркум Сыдыков Бодош атанын   ысымы менен аталсын.

2.Къчън\н аталышы жана аны тартипке келтир\\ ,ондоо менен байланышкан уюштуруучулук  жумуштар Б.Сыдыковдун балдары  жана  жакындары  тарабынан  ж\рг\з\л\ш\  белгиленсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  Шарк айылынын айыл башчысы  Х.Балтабаевге тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин търагасы:                                                        А.Салиев

      

                        Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району

Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезексиз ХVII-сессиясынын

                                                                  №5   Токтому

Шарк айылы:                                                                                 25-май 2015-жыл

                                                                                                              Падаван   айылындагы  жаны

                                                                                                              элдик конуштун къчъс\н атын

                                                                                                              атоо жън\ндъ.

Падаван айылынын  жаны элдик конуштун къчъс\нъ ,  айылдын тургундарынын арызын карап жана талкуулап, Шарк айылдык кенеши

                                               Токтом кылат.

1.Падаван  айылынын    жаны элдик конуштун къчъс\, эмгектин ардагери айылдын тургуну, колхоздук ънд\р\шкъ  ъз\н\н  къп жылдык  \з\рл\\ эмгеги менен салымын кошкон , маркум  Марифжан Тургунов  атанын   ысымы менен аталсын.

2.Къчън\н аталышы жана аны тартипке келтир\\ ,ондоо менен байланышкан уюштуруучулук  жумуштар М.Тургуновдун балдары  жана  жакындары  тарабынан  ж\рг\з\л\ш\  белгиленсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  Шарк айылынын айыл башчысы  Х.Балтабаевге тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин търагасы:                                                        А.Салиев

      Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району 

Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги ХVIII-сессиянын

                                                             №1  ТОКТОМУ.

Шарк айылы:                                                                                 30-июль 2015-жыл

Шарк айылдык аймагынын 2015-жылдын

1-жырым жылынын социалдык-экономикалык

ън\г\\с\н\н жана  бюджетинин  аткарылышы

боюнча ж\рг\з\лгън иштер жън\ндъ.

2015-жылдын 1-жарым жылдыгында  айылдын  социалдык-экономикалык  ън\г\\с\ жана бюджеттин аткарылыш боюнча ж\рг\з\лгън иштерди  карап жана талкууулап Шарка йылдык кенеши.

                                               Токтом кылат

.

 1. Шарк  айылдык аймагынын 2015-жылдын  I-жырым жылдыгына  айылдын социалдык-экоеномикалык  ън\г\\с\ндъ  жана бюджеттин  аткарылышында  жетишилген ийгиликтер  менен жол  коюлган  кемчилдиктердин  бар экендиги белгиленсин.
 2. Айыл калкынын жашоо денгээлин  ар тараптуу жакшыртуу, социалдык маданий жактан  жогорулатуу , жумушсуздукту азайтуу масктында ънър жай  жана айыл чарба  продукцияларын ънд\р\\ кълъм\н\н ъс\\ темпин  жогорулатуу , чекене товар  ж\рг\з\\,элге акылуу кызмат кърсът\\, транспорт тармагы  ън\кт\р\\ субьктилердин  жана  ишкана мекемелердин  жетекчилерине милдеттендирилсин.
 3. Шарк айыл ъкмът\н\н  аткарылышы боюнча  2015-жылдын I-жарым жылдыгына карата киреше бъл\г\  20946,5миё сом  ал эми чыгаша  бъл\г\ 17529,8 миё сом   блолуп бекитилсин.
 4. 2015-жылдын II-жарым жылдыгында салык жана башкы тълъмдърд\ жоюу иш-аракеттерин  андан ары  дагы к\чът\п , ънд\р\лбъгън карыздарды кыскартууну  камсыз кылуу  айыл ъкмъткъ ж\ктълс\н.
 5. Айыл ъкмътт\н бюджетинин  киреше бъл\г\н  айылдар, мекеме-ишканалар жана жеке ишкерлер   боюнча так, т\ш\н\кт\\ маалыматтарды жана анализдерди  даярдоо  ФЭБнъ милдеттендирилсин.
 6. Ушул токтомдун аркарылышын  къзъмълдъъШарк айылдык кенешинин  бюджет , муниципиалдык менчик  жана финансы-экономикалык  ън\г\\  боюнча  туруктуу  комиссияна  тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин търагасы:                                      А.Салиев

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району 

Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги ХVIII-сессиянын

                                               №2 ТОКТОМУ.

Шарк айылы:                                                                                 30-июль 2015-жыл

Шарк айылдык аймагынын

социалдык-экономикалык  ън\г\\

программалары боюнча ички жана

тышкы инвестицияларды  таратуу

менен иштъъ, ъкмътт\к эмес жана

жамааттык  уюмдардын алып

барган иштеринин абалы жън\ндъ.

2015-жылда айылдын социалдык-экономикалык жактан ън\кт\р\\ программалыры боюнча ички жана тышкы инвестицияларды  тартуу менен иштъъ , ъкмътт\к  эмес  жана  жамаатык уюмдардын алып карап иштеринин абалын карап жана талкуулап  Шарк айылдык кенеши.

                                               Токтом кылат

1. Айылдын соцталдык-экономикалык ън\г\\ программалары айрыкча тышкы инвестицияларды  тартуу багытында  ъткън жылга салыштырмалуу  иш-аракеттер  жасалгандыгы  жана ошого карабастан  ъкмътт\к эмес  жана жамаатык уюмдардын  бул багыттагы  ишмерд\\л\г\ дагы эле болсо  жетишсиз экендиги  белгиленсин.

2. Айылды ън\кт\р\\ программалыры  \ч\н   айрыкча тышкы  ишвестицияларыды  тартуу боюнча  ишмерд\\л\г\н к\чът\\н\н анык иш-чараларын  иштеп чыгуу багытында уюштуруучулук иштерди алып баруу   айыл башчыларга  жана Шарк айылдык аймагынын  башчысынын орун басары А.Акматовго милдеттендирилсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Шарк айылдык кенешинин  социалдык маселелер , билим бер\\ , маданият , саламаттыкты сактоо  жана жаштар саясаты боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешини търагасы:                                                    А.Салиев

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району 

Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги ХVIII-сессиянын

                                               № 3 ТОКТОМУ.

Шарк айылы:                                                                                 30-июль 2015-жыл

Айыл аймагынын мекеме-уюмдарын

жана калкын 2015-2016-жылдын к\з-

кыш  мезгилине карата  даярдоонун 

ж\р\ш\ жън\ндъ.

2015-2016-жылдын к\з-кыш мезгилине карата  айыл аймагынын  мекеме уюмдарын  жана калкын   даярдоонун абалын карап  Шарк айылдык кенеши

                                               Токтом кылат

 1. Айыл аймагынын мекеме-уюмдарын жана калкын 2015-2016-жылдын к\з-кыш мезгилине карата даярдоодо  2015-2016-жылдын к\з-кыш мезгилине карата даярдоодо аткарылган иштер менен  жол коюлган кемчиликтердин  бар экендиги  белгиленсин.
 2. Кышка даярдык кър\\ боюнча  жол берилген  кемчилдиетерди жоюу, даярдык иштерин  ъз мъънът\ндъ  ж\рг\з\\, жеткарилген към\рд\н сапаты  боюнча  уюштуруучулук иштерди  к\чът\\ айыл ъкмъткъ жана атайын т\з\лгън  штабка ж\ктълс\н.
 3. Към\р сатуучулур  тарабынан каяка сатылып жаткан към\рд\н баасын  жогорулап кетпъъс\н къзъмълдъп туруу  штабга милдеттендирилсин.
 4. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Шарк айылдык  кенешинин сойиалдык маселер боюнча  туруктуу  комиссиясына тапшырылсын

Шарк айылдык кенешини търагасы:                                        А.Салиев

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району 

Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги ХVIII-сессиянын

                                               № 4  ТОКТОМУ.

Шарк айылы:                                                                                 30-июль 2015-жыл

Шарк айылдык аймагынын  айыл

чарба багытындагы эмес жана

ынгайсыз жерлерди  аукцион  аркылуу

ижарага бер\\ , аукцион жана

т\з сатуу  боюнча комиссиясынын

 курамына киргизилген  ъзгърт\\-

лърд\ жана  толкутоолорду бекит\\

жън\ндъ.

Айылдык кенештин 21.04.2014-жылдагны ХI-сессиясынын  №1.1 токтому менен  бекитилген  Шарк айылдык аймагынын  айыл чарба багытындагы  эмес жана ынгайсыз  жер аянттарын аукцион  аркылуу ижарага  бер\\, аукцион жана  т\з сатуу  боюнча  комиссиянын  курамына  шартка жараша  ъзгърт\\лърд\  жана  толуктоолорду киргиз\\н\ карап жана талкуулап Шарк айыллык кенеши

                                               Токтом кылат

 1. Шарк айылдык аймагынын айыл чарба багытындагы  эмес жана ынгайсыз  жер аянттарын  аукцтон  аркылуу  ижарага бер\\ , аукцион жана т\з сатуу  боюнча  комиссиясынын  курамы, киргизилген ъзгърт\\лър  жана толуктоолор менен  тъмънк\ курамда бекитилсин.
 1. Куkмирзаев Ш-жер адси, комисся търагасы

М\чълър\

 1. Тезекбаев Т-Жер,жерге жайгаштыруу  жана айыл чарбасы  боюнча

Башкы адис.

 1. Абдуганиев А-Киреше бъл\м\н\н башчысы
 2. Хурбаев Н-Жер адиси
 3. Исмаилов М-Жер адиси
 4. Сатвалдиев Б-Шарк айылдык кенешинин   депутаты
 5. Маматкулов М- Шарк айылдык кенешинин   депутаты.
 1. Ушул буйруктун аткарылышын къзъмълдъъ Шарк айылдык кенешинин , «Жер» агрардык реформа , соода, курулуш жана  байланыш»  боюнча туруктуу  комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин търагасы:                                      А.Салиев

Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району 

Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги ХVIII-сессиянын

                                               № 5  ТОКТОМУ.

Шарк айылы:                                                                                 30-июль 2015-жыл

Шарк айылдык аймагынын

муниципиалдык  менчигиндеги

жер аянты  \ч\н ижара акысынан

бошотуу жън\ндъ.

Медресе, Ташлак жана Фуркат айылдарынын тургундарынын кайрылуусуна ылаыйк таза ичимдик суу менен камсыз кылууну  жакшыртуу максатында Ташлак  айылында  суу тазалоочу курулма куруу \ч\н  берилген айыл ъкмътт\н муниципиалдык менчигинде  0,05га  айыл чарба багытындагы эмес жер аянты \ч\н ,СООППВ «Эрахабор» суу менен камсыз кылуучу уюмду ижара акы тълъъдън бошотууну карап  жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                          Токтом кылат.

 1. Медресе, Фуркат жана Ташлак  айылдарынын эллин таза ичимдик  суу менен камсыз кылууну жакшыртуу максатында Ташлак айылында суу тазалоочу курулма  к\р\\ \ч\н  бъл\п берилген  0,05га  айыл чарба багытындагы  эмес жер аянты  муниципиалдык  менчикте жана  ичимдик суу жалпы пайдаланууда болгондуктан  таза суу  менен камсыз кылуучу СООППВ «Эрахабор» уюму бъл\п  берилген жер аянтынын  ижара акысынан  бошотулсун.
 2. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  Шарк айылдык кенешинин «Бюджет, муниципиалдык менчик жана  финансы-экономикалык ън\г\\» боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин търагасы:                                      А.Салиев

                  Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району 

             Шарк айылдык кенешинин (V-шайланган) кезектеги ХVIII-сессиянын

                                                           № 6  ТОКТОМУ.

Шарк айылы:                                                                                 30-июль 2015-жыл

Атуулдарга жеке менчик турак-жай

куруу \ч\н  «Ачы» Массивинен

«Калктуу конуштардын жерлери»

котегориясына  которулган жайыт

жер аянтынын  бар бъл\г\н Шил-били

участкасына которуу жън\ндъ.

Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясынын  15.02.2011-жылдагы  №331, №332 токтомдорунун негизинде  депутаттардын Кара-Суу райондук кенешинин 28,02,2011-жылдагы №13.18 токтому менен  айылдын инфроструктурасын ън\кт\р\\, атуулдарды турак жай менен камсыз кылуу  максатында  «Ачы» массивинен  ъзгъчъ баалуу жерлерге кирбеген  категориядагы  «Калктуу конуштардын жерлери» катергориясына которулган  160,0га жайыт  жер аянты  эсебинен шартка жараша  20,0га жерди турак жай  куруу \ч\н  Шил-били усаткасына которууну карап  жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                                     Токтом кылат.

1.  Шарк айылдык аймагынын  «Ачы» массивинен  атуулдарга турак жай куруу \ч\н жер тилкелерин бъл\п бер\\ максатында ъзгъчъ баалуу жерлерге  кирбеген категориядагы  жайыт жерлерден  «Калктуу конуштардын жерлери» категориясына  которулган  160,0га жер аянты эсебинен 20,0га жер аянты  айыл тургундарыгна , турак жай курууга   жер тилдкелерин бъл\п бер\\ \ч\н Шил-били участкасына  которулсун.

2. Ушул  токтомду ишке ашыруу жана бул боюнча тийишт\\ иш кагаздарды  кароо жагы Шарк айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Шарк айылдык кенешинин  «Жер, агрардык реформа, соода  ,  курулуш  жана байланыш» боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин търагасы:                                      А.Салиев

                            Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

               Шарк айылдык кеёешинин (V-шайланган) кезексиз XIX-сессиясынын

                                                                № 1 Токтому

     Шарк айылы                                                                                     17-октябрь 2015-жыл

                                                                                        Шарк айыл окмотунун Медресе

                                                                                        айылынын жаштарын арызын

                                                                                                  кароо жонундо

  Шарк айылдык аймагындагы элдин турмуш денгелин которуу инфрастурктурасын оёдоо,       айылдык аймактарда жаштар арасында кылмыштуулукту алдын алуу аларды ден соолугун чиндоо учун спорттук мекемелерди куруу  ,элдин турмуш абалын  жакшыртуу максатында

                                                          Токтом кылат

Шарк айылдык аймагындагы элдин турмуш денгелин которуу инфрастурктурасын оёдоо,       айылдык аймактарда жаштар арасында кылмыштуулукту алдын алуу аларды ден соолугун чиндоо учун спорттук мекемелерди куруу  ,элдин турмуш абалын  жакшыртуу максатында Фуркат айылындагы КБФ нун эсебинде болгон 137-контурдагы жер аянтынан 1,0 га жер аянты спорттук аянтка жана спорт залын куруу \ч\н ажыратып берилсин.

Спорттук аянтча жана спорт залын куруу учун жер тилкесин ажыратып беруу жагы Шарк айыл окмотунун жер маселелери боюнча адиси Т.Тезекбаевке тапшырылсын.

Спорттук аянтча жана спорт залын куруу учун  тийиштуу  архитектуралык  иш кагаздарын долборлоо,документтерин тузуу ,жеринде жайгаштыруу жагы Кара-Суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан суралсын.  

                                                                                 

Шарк айылдык кеёешинин търагасы:                                               А.Салиев.

                           Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

          Шарк айылдык кеёешинин (V-шайланган) кезексиз XIX-сессиясынын

                                                                 №2 Токтому

Шарк айылы                                                                                         17-октябрь 2015-жыл

                                                                                              Шарк айыл ъкмът\н\н 2015-жылга

                                                                                              карата бюджетине ъзгърт\\лърд\

                                                                                              кирит\\ жън\ндъ

            Айыл аймагынын тургундарынын дарыланууга жана турак жайы ърттъл\п кеткендиктен материалдык жардам кайрылууларын канааттандыруу \ч\н жана социалдык къйгъйл\\ иш-чараларды каржылоого Шарк айыл ъкмът\н\н 2015-жылга карата бюджетинин тийишт\\ бъл\м жана беренелеринде каражат жок болгодуктан, Падаван айылындагы “Хайитбаев” къчъс\нъ асфальт тъшъъ \ч\н каралган 400,0 миё сом акча каражаты иштетилбей калгандыктан, аны жогорууда аталган максаттарга пайдалануу \ч\н бюджетке ъзгърт\\ киргиз\\н\ карап жана талкуулап Шарк айылдык кеёеши

                                                                 Токтом кылат:

Шарк айыл ъкмът\н\н 2015-жылга бюджетинин 70629- Турак жай, коммуналдык кызмат кърсът\\лър бъл\м\н\н 31113320-курулмаларды оёдоо статьясында каралган 400,0 миё сом акча каражаты тъмънк\ бъл\м жана беренелерге которулсун.

А) 71092- Социалдык коргоо боюнча тармагынын 27213100-Социалдык тълъмдър беренесине 70,0 миё сом;

Б) 70911-мектепке чейинки билим бер\\ тармагынын 22241100-беренесине 35,0 миё сом към\р сатып алуу \ч\н;

В) 70629-бъл\м\н\н 22154900-ар т\рд\\ чыгашалар беренесине 70,0 миё сом;

2. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Шарк айылдык кеёешинин “Бюджет, муниципалдык менчик жана финансылык ън\г\\” боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Шарк айылдык кеёешинин търагасы:                                                  А.Салиев.

   

                          Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

             Шарк айылдык кеёешинин (V-шайланган) кезексиз XIX-сессиясынын

                                                                          №3 Токтому

Шарк айылы                                                                                                    17-октябрь 2015-жыл

                                                                                    Шарк айылдык аймагындагы

                                                                                    элден т\шкън  арыздарды кароо                                 

                                                                                            жонундо.

Шарк айылдык аймагындагы элдин турмуш денгелин которуу инфрастурктурасын оёдоо,       айылдык аймактарда санитардык-гигиеналык абалды жакшыртуу максатында

                                                                           Токтом кылат:

Шарк айылдык аймагындагы элдин турмуш денгелин которуу инфраструктурасын оёдоо, айылдык аймактарда санитардык гигиеналык абалды жакшыртуу максатында айыл аймагында тиричилик таштандыларды ташуу \ч\н келишимдин негизинде автомашина уюштурулсун.

Айылдык аймактын жашоочуларын тиричилик таштандыларын ташып кет\\ \ч\н белгиленген сметанын негизинде ай сайын 100 (ж\з) сом ълчъм\ндъ акы тълъъ белгиленсин.

Айылдык аймактын жашоочулары менен эки тараптуу келишимдер т\з\лс\н.

Ушул токтомдун ишке ашыруу жагы Шарк айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

  Шарк айылдык кеёешинин търагасы:                                                                А.Салиев

                              Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

          Шарк айылдык кеёешинин (V-шайланган) кезексиз XIX-сессиясынын

                                                                  № 4  Токтому

          Шарк айылы                                                                        17-октябрь 2015-жыл

                                                                                                         Айыл тургундарынын арызын

                                                                                                        кароо жонундо. 

                                           

            Маданият айылынын тургуну Д.Ахуновдун Шарк айыл ъкмът\н\н 22.10.2014-жылдагы №40 токтомунун негизенде, 22.10.2014-жылда т\з\лгън №25 келишимге ылайык ъз\н\н ижара шартында пайдалануусундагы Нариман-Ташлак жолунун боюнда, “Ак-Дъбъ” каналынын жээгиндеги 0,12 га айыл чарба багытындагы эмес жер аянтына калкка к\ндъл\к керектел\\ч\ товарлардын соода т\й\н\н жана тамактанып эс алуучу жай ачууга уруксат бер\\н\ сураган арызын карап жана талкуулап Шарк айылдык кеёеши

Токтом кылат:

Айыл аймагында ишкердикти ън\кт\р\\, жаёы жумушчу орундарын т\з\\, калкка кызмат кылууну жакшыртуу жана айыл ъкмът\н\н бюджетинин кирешесин ъст\р\\ максатында, Маданият айылынын тургуну Ахунов Даниярга, ижара шартында ъз\н\н пайдалануусундагы 0,12 га айыл чарба багытындагы эмес жер аянтына жеёил типтеги жабык (теневой навес) куруп жана коюп к\ндъл\к керектел\\ч\ товарлардын соода т\й\н\н жана тамактанып эс алуучу жай ачууга уруксат берилсин.

Бул токтомду ишке ашыруу Шарк айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Шарк айылдык кеёешинин “Жер, агрардык реформа жана курулуш” боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

    Шарк айылдык кеёешинин

                     търагасы:                                                                                         А.Салиев

                          Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

            Шарк айылдык кеёешинин (V-шайланган) кезексиз XIX-сессиясынын

                                                                          № 5  Токтому

         Шарк айылы                                                                              17-октябрь 2015-жыл

                                                                                                         Муниципалдык кызматкерлерди

                                                                                                         сыйлоо жън\ндъ.

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жана мамлекеттик администрациялар жън\ндъг\” мыйзамынын 17-беренесине таянуу менен муниципалдык кызматкерлердин к\н\нъ карата аларды сыйлоону карап жана талкуулап Шарк айылдык кеёеши

                                                                             Токтом кылат:

1.Муниципалдык кызматкерлердин октябрь айынын аягында белгилен\\ч\ к\н\нъ карата Шарк айыл ъкмът\н\н кызматкерлерине бир айлык эмгек акы эсебинде акчалай сыйлык берилсин.

2.Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Шарк айылдык кеёешинин “Бюджет, муниципалдык менчик жана финансылык ън\г\\” боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                Шарк айылдык кеёешинин

                                              търагасы:                                                                        А.Салиев

                       Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара –Суу району

Шарк айылдык  кенешинин      (V-       шайланган)   кезектеги XX-сессиясынын

                                                                           № 1 Токтому

Шарк айылы                                                                                    26-декабрь 2015-жыл .

                                                                                           Шарк   айылдык  аймагынын башчысы 

                                                                                          А . Жолдошевдин

                                                                                           2015-жылдын жыйынтыктары

                                                                                           боюнча  отчету    жонундо .

       Айыл аймагынын  социалдык – экономикалык  онугуусу боюнча  Шарк  айыл окмотунун ишмердуулугунун 2015-жылдагы жыйынтыктарын карап жана талкуулап Шарк айылдык кенеши

                                                                              Токтом кылат .

1.Шарк  айылдык аймагынын башчысынын  2015-жылдын  жыйынтыктары боюнча отчету негизинен канааттандырарлык деп табылсын .

2.Айыл окмоттун 2015-жылдагы ишмердуулугундо онор жай-айыл  чарба продукцияларын ондуруудо,бюджеттин киреше болугунун аткарууда  жана социалдык –маданий маселелерди чечуудо бир топ талашсыз ийгиликтер жаралгандыгы ,менен биргеликте кээ бир кемчилдиктерге жол коюлгандыгы жана мындан ары жоюу боюнча конкреттуу иш-чараларды коруу зарылчылыгы белгиленсин.

3. Кийинки жылдарда мамлекеттин туштук регионунда табыгый кырсыктын кесепеттеринен кыйроолор коп болуп жаткандыгын эске алуу айыл окмоттун 2015-жылга жергиликттуу бюджетин бекитуудо озгочо кырдаалдарды жоюуга 1,5млн.сом ,андан  тышкары материалдык жардамдар учун жылдагыга салыштырмалуу кобуроок каражат болуу булактарын табуу ,ошондой эле мугалимдер кунун дагы эске алуу айыл окмотко тапшырылсын .

4.Айыл аймагындагы жол бойлорунда курулуп жаткан мыйзамсыз курулуштарга тыюу салу боюнча Кара-суу райондук архитектура жана,шаар куруу ,ошондой мамкаттоо башкармалыктары менен  биргеликте иш жургузуу жер маселелери боюнча башкы адис Т.Тезекбаевке жуктолсун

5.Курамына айылдык кенештин  деутаттары ,айыл башчылары ,дыйкан чарба башчылары жана башка тийиштуу адистер кирген камиссия тузуп ,жеке менчик уй салуу учун алынган улуш жерлердин башка контурларга которулушун айылдар боюнча тактоо   айыл окмотко жуктотулсун .

6.Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айылдык кенешинин бюджет жана жер маселелери боюнча туруктуу комиссияларына тапшырылсын.  

      

Шарк айылдык кенешинин торагасы :                                                                          А.Салиев

                          Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара –Суу району

Шарк айылдык  кенешинин (V-шайланган) кезектеги XX-сессиясынын

                                                                  № 2 Токтому

Шарк айылы                                                                                    26-декабрь 2015-жыл .

                                                                                    Шарк   айыл окмотунун 2015-жылга

                                                                                   карата бюджетинин айрым

                                                                                    статьяларына озгортуу киргизуу жонундо .

Медресе жана Ташлак айылын таза суусу курулу жаткан суу тазалаткычтын  курулушуна каражат болууну карап жана талкуулап ,Шарк кенеши

                                                                        Токтом кылат:

1.Шарк айыл акмотунун 2015-жылга карата бюджетинин 70629-турак жай ,камуналдык кызмат корсотулор болумундогу маданият айылын таза суу тутугун тартууга каралып, бирок азырынча пайдаланылбаган 1400,0 мин эсебинен 465,0мин сом медресе жана Ташлак айылынын таза суусу учун суу тазалагычтын курулушу учун 2221-статьясына которулуп айыл окмоттун бюджетине озгортуу киргизилсин .

2.Ушул токтомду ишке ашыруу Шарк айыл окмотуно жуктолсун.

3.Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк айылдык кенешинин бюджети боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын .

Шарк айылдык

кенешинин торагасы                                                                                                     А.Салиев

                           Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара –Суу району

            Шарк айылдык  кенешинин (V-шайланган) кезектеги XX-сессиясынын

                                                                  № 3 Токтому

Шарк айылы                                                                                    26-декабрь 2015-жыл .

                                                                                                  “Таздар” жоопкерчилиги чектелген

                                                                                                   коомунун директору М.Усмановдун

                                                                                                   каршы билдируусу жонундо

Ташлак айылында Ош –Памир жолунун боюнда айыл чарба багытындагы эмес.955,0-чарчы метр жер аянтын убактылуу пайдаланууга Шарк айыл окмотунун 03.05.2012-жылдагы №88токтомунун негизинде  ижарага алган “Таздар ”ЖЧкнун директору М.Усманов ижара акысын толоого каражаты жетишпегендиктен  ижара келишимин ижара моонотуно чейин токтотууну сураган каршы билдирусун карап ,Шарк айылдык кенеши

                                                                            Токтом кылат

1.“Таздар” жоопкерчилиги чектелген коомнунун директору М.Усмановдон Ош-Памир жолунун боюнда айыл чарба багытындагы эмес ,убактылуу пайдалануу учун ижарага берилген 955,0 чарчы метр жер аянты учун ижара келишимин бузгандиги учун аталган жераянты кайтарып алынсын .

2.Токтомду ишке ашыруу Шарк айыл окмотуно жуктотулсун .

3.шул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк аылдык кенешинин жер маселелери боюнча туруктуу камиссиясына тапшырылсын .

Шарк айылдык

кенешинин торагасы                                                                                       А.Салиев

                      Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара –Суу району

Шарк айылдык  кенешинин (V-шайланган) кезектеги XX-сессиясынын

                                                                       № 4 Токтому

Шарк айылы                                                                                    26-декабрь 2015-жыл .

                                                                                      Шарк айылдык аймагынын

                                                                                      Ташлак айылындагы Ош-Мал

                                                                                      базары жонундо .

Айыл аймагындагы жеке менчик Ош-мал базары  озунун  ишмердуулугун багытын озгортуп ,анын жерине социалдык курулушу каралгандыгына байланыштуу жана элдин суроо-талабын эске алуу менен  мал базар башка жерге которуп ,Шарк айыл аймагынын муниципиалдык менчиги катарында уюштуруп ачууну карап жана талкулап  Шарк айылдык кенеши .

                                                                       Токтом кылат .

1.Шарк айылдык аймагынын Ташлак айылында  жайгашкан Ош-Мал базары озунун ишмердуулугун багытын озгортуп ал жерге социалдык объект куруу каралгандыгына байланыштуу мал базар ошол эле айылдагы кайра болуштуруу фондунун эсебиндеги №788контурда мунисипиалдык менчиктеги ,Шарк айыл окмотунун балансында турган болуп ачылсын .

2.Шарк  айыл аймагынын мунисипиалдык менчигинде болгон мал базар ачуу учун Ташлак айылындагы кайра болуштуру фондунун эсепиндеги №788 контурдан 3,0га айыл чарба багытындагы жер аянты болуп  берилсин .

3.Муниципиалдык менчиктеги мал базар учун кайра болуштуруу фондунун эсебиндеги №788контурдан болуп берилген ,айыл чарба багытындагы жерлер категориясында 3,0га жер аянтынын багытын озгортуп ,онор жай,транспорт ,байланыш,коргонуу жана башка жерлер категориясына котору жагын тийиштуу жогорку органдардан суралсын .

4 .Ушул токтомдун аткарылышын козомолдоо Шарк аылдык кенешинин жер,агрардык реформа жана курулуш боюнча туруктуу камиссиясына тапшырылсын .

Шарк айылдык кенешинин

торогасы                                                                                                                А.Салиев

                            Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара –Суу району

Шарк айылдык  кенешинин(V-       шайланган)  кезектеги XX-сессиясынын

                                                                          № 5 Токтому

Шарк айылы                                                                                    26-декабрь 2015-жыл .

                                                                                         Шарк   айылдык  аймагынын 

                                                                                         Падаван айлынын элинен тушкон

                                                                                         арызын кароо жонундо.                                

                                                                         

Шарк айылдык аймагындагы элдин турмуш денгелин которуу ,инфрастурктурасын ондоо,       айылдык аймактарда  жаш балдарды балдар  бакчалары  менен камсыз кылуу аларды ден соолугун чиндоо  ,элдин турмуш абалын  жакшыртуу максатында Шарк айылдык кенеши токтом

                                                                           Токтом кылат 

                                                                           

1.Шарк айылдык аймагындагы элдин турмуш денгелин которуу ,инфрастурктурасын ондоо,       айылдык аймактарда  жаш балдарды балдар  бакчалары  менен камсыз кылуу аларды ден соолугун чиндоо  ,элдин турмуш абалын  жакшыртуу максатында Падаван айылынын “Ахмадалиев” кочосундо Бакирова Г. тарабынан   уюштурулган 40 орундуу  “Дюмовочка “  балдар бакчасы  мамлекеттин эсебине откорулсун.

2.Ушул токтомдун аткарылышын  козомолго алуу  жагын Шарк айылдык кенешинин социалдык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына  тапшырылсын.

Шарк айылдык кенешинин торогасы:                                                А.Салиев