19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Савай айылдык Кенешинин 2016-жылдын №5 -сессиясынын токтомдору

Савай айылдык Кенешинин 2016-жылдын №5 -сессиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Савай айылдык Кенешинин 2016-жылдын 28-июлундагы кезектеги 5-сессиясынын токтомдору 

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V сессиясынын

№ 1 - Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                      28.07.2016-ж.

Айыл ъкмът\н\н статист-экономист

кызматкерине эмгек акы тълъън\\с\н

Республикалык бюджеттин эсебине

ъткър\п бер\\ жън\ндъ

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдында башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 19-беренесинин негизинде Савай айылдык Кенеши

Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Савай айыл ъкмът\н\н статист-экономист кызматкеринин айлык маянасы Республикалык бюджеттин эсебинен тълъп бер\\ жагы суралсын.
 2.  Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  айыл ъкмът\н\н ФЭБ бъл\м\нъ милдеттендирилсин.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                  Б.Мамашов         

 

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V-сессиясынын

          № 2 -Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                         28.07.2016-ж

Айыл ъкмът\н\н аймагындагы

суу баскан жер аянттарын тактоо,  салыктын т\рлър\нън бошотуу жана айыл тургундарына турак жай куруу \ч\н берилбей калган жер участогун ажыратып бер\\ жън\ндъ

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдында башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 31-беренесинин жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н №377- токтомунун  негизинде Савай айылдык Кенеши

Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Савай айыл ъкмът\н\н аймагындагы суу баскан жер аянттарына болгон салыктын тълъмдър\нън бошотуу жагы акттын негизинде райондук салык, социалдык фонд башкармалыктарынан суралсын.
 2. Айыл ъкмът\н\н аймагындагы тургундардын жеке турак жай алуу жън\ндъ арыз даттануулары къп болгондугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н № 377- токтомунун негизинде трансформация болуп берилбей калган жер аянты бъл\шт\р\л\п берилсин.
 3.  Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык Кенештин туруктуу жер комиссиясына  ж\ктълс\н.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                  Б.Мамашов         

                                                                                 

 

      

 Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V-сессиясынын

№ 3 - Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                         28.07.2016-ж

Савай айыл ъкмът\н\н

аймагындагы участкалык

шайлоо комиссиясынын

курамын бекит\\ жън\ндъ

          Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ъткър\\ боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъ мыйзамынын 19-беренесинин негизинде Савай айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        1.Савай айыл ъкмът\н\н аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын курамына жана резервине талапкерлерди  кърсът\\дъ жарандардын макулдугун, алардын шайлоо комиссияларынын ишине даярдык деёгээлин, иш тажрыйбасы эске алынсын.

        2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Савай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                  Б.Мамашов         

                                                                              

 

        Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V-сессиясынын

        

 № 4-Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                         28.07.2016-ж

Савай айыл ъкмът\н\н

Савай жана Кызыл-Шарк

 айылдарынын тургундарына

материалдык жардам бер\\ жън\ндъ

 1. Кыргыз Республикасынын калкты тейлъъ социалдык жактан тейлъън\н негиздери  жън\ндъ мыйзамынын 2003-жылдын 12-апрелинин №71, 2005-жылдын 22-июнундагы №111, 2008-жылдын 28-июлундагы №177, 2013-жылдын 23-апрелиндеги №56-редакциясынын негизинде Савай айыл ъкмът\

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        2. Савай            айыл ъкмът\н\н Савай айыынын тургуну Ерова Гулбахарга, Кызыл-Шарк айылынын тургуну Заитбаева Махпиратханга материалдык жардам берилсин.

       3. Мыйзам чегинде акча каражатын бъл\п бер\\ жагы ФЭБ бъл\м\нъ милдеттендирилсин.

        4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Савай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                  Б.Мамашов         

 

 

        Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V-сессиясынын

№ 5-Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                         28.07.2016-ж

Савай айыл ъкмът\н\н

аймагында ыксыз чыгымдардын

алдын алуу жън\ндъ

       Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\»  мыйзамынын 31-беренесинин  негизинде Савай айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Айыл ъкмът\н\н аймагындагы айылдарда маркумду узатуу к\н\ндъ ашыкча чыгым коротпоо максатында ийри м\й\зд\\ мал жана жылкы союуга тыюу салынсын.
 2. Айыл ъкмът\н\н аймагында маркумду узатуу к\н\ндъ ийри м\й\зд\\ мал жана жылкы союуну къзъмъл кылуу айыл башчыларына жана райондук ички иштер бъл\м\н\н Савай айыл ъкмът\ндъг\ ыйгарым укуктуу ък\л\нъ милдеттендирилсин.

        2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Савай айылдык Кеёешинин Мамлекеттик тил, маданият, дин жана каада салт боюнча иуруктуу комиссияга   ж\ктълс\н.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                  Б.Мамашов         

                                                                                 

       

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V-сессиясынын

№ 6-Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                         28.07.2016-ж

Савай айыл ъкмът\н\н аймагындагы

соода д\къндър\ндъ спирттик

ичимдиктерди сатууга тыюу салуу

жън\ндъ

              Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\»  мыйзамынын 31-беренесинин  негизинде Савай айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Савай айыл ъкмът\н\н аймагындагы соода сатык д\къндър\ндъ спирттик ичимдиктерди сатууга тыюу салынсын.
 2. Айыл ъкмът\н\н аймагында спирт ичимдиктерин сатылуусун къзъмъл кылуу айыл башчыларына жана райондук ички иштер бъл\м\н\н Савай айыл ъкмът\ндъг\ ыйгарым укуктуу ък\л\нъ милдеттендирилсин.

        2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Савай айыл ъкмът\нъ  ж\ктълс\н.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                 Б.Мамашов                                                                                       

 

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V-сессиясынын

7- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                         28.07.2016-ж

Савай айыл ъкмът\н\н

бюджетине ъзгърт\\лър

киргиз\\ жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын негизинде Савай айылдык Кенеши

Т О К Т О М      К  Ы  Л  А  Т:

 1. 2016-жылдын сметасындагы айылдык Кенешинин чечиминин негизинде бекитилген суммага 70111 тармагынын, 3111 статьясынын 31112390 элементинен 650 миё сомго ъзгърт\\ жана толуктоо киргизилсин. ( IV кварталга)
 2. Савай айыл аймагынын 2016-жылга Жергиликт\\ Кенештин депутаттарынын чечими менен жергиликт\\ бюджетинде каралаган акча каражаттарына 70629 тармагынын 3111 статьясына 1440,0 сомго жана 100,0 миё сомго 70921 тармагынын 2215 статьясына,70911 тармагынын 3111 статьясына 200,0 мин сомго: 70421 тармагынын 3111 статьясынан 70,0 миё сом,  70629 тармагынын3112 статьсынан 260,0сом.3113 статьясынан 25,0 мин сом, 70111 тармагынын 3112 статьясынан 150,0 миё сом, 3111 статьясынан 1200,0 миё сом 2211 статьясынан 35,0 миё сомго ъзгърт\\ жана толуктоо киргизилсин.
 3. Савай айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетине кошумча т\шкън кирешенин эсебинен тъмъндъг\ тармактарга №1-тиркемеге ылайык -2 баракта смета т\з\лс\н жана аткарууга алынсын.
 4. Айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин IV кварталына 70629 тармагынын 3111 статьясына 350,0 миё сом, 3112 статьясына 320,0 миё сом, 2215 статьясына 40,0 миё сом, 70111 тармагынын 2222 статьясына 25,0 миё сом 70421 тармагынын 2221 статьясына 17,0 миё сомго 70911 тармагынын 3111 статьясынан 400,0 миё сом 70921 тармагынан 2231 статьясынан 200,0 миё сомго 2224 статьясынан 152,0 миё сомго ъзгърт\\ толуктоо киргизилсин.
 5. Сметанын негизинде акча каражатын болуп беруу жагы ФЭБ бъл\м\нъ милдеттендирилсин.

       3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Савай айыл  кенешинин бюджеттик комиссиясына ж\ктълс\н.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                  Б.Мамашов 

        "Утверждаю"
        Общая сумма
       
             
      Глава с\у Савай __________________М Сайпидинов
             
        __________ ________________2016г.
СМЕТА
РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ
Карасуйский район     с\управа Савай л\счет 704701122
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Карасуйский район     с\управа Савай л\счет 704701122
(наименование получателя бюджетных средств)
  Код лицевого счета 440704125100976 1    
             
  Код ведомственной классификации 92310    
             
  Код функциональной классификации 70629    
             
  Наименование РОК Карасу региональное отделение казначейства
             
  Численность штатных единиц      
             
  Кроме того ТОП - МОП      
       
                 (тыс сом)
  Наименование Всего в том числе
  статьи   1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
2111 Заработная плата 0,0        
2121 Отчис. в соцфонд 0,0        
2211 Командировочные 0,0        
2212 Коммунальные услуги 0,0        
2214 Транспортные услуги 0,0        
2215 Прочие расходы связанные с оплатой прочих услуг 222,0       222
2218 Приобретение продуктов питания 0,0        
2221 Текущий ремонт 0,0        
2222 Приобретение предметов и материалов 0,0        
2224 Пиобретение угля 0,0        
2232 Плата за электроэнергию 0,0        
2721 Льгота населению 0,0        
2824 Резервный фонд 0,0        
3111 Капитальный ремонт сооружении 302,0       302,0
3112 Приобретения оборудование 0,0        
  И Т О Г О 524,0 0,0 0,0 0,0 524,0
             
             
             
Начальник финансово-экономического отдела      
             

Савай айыл окмотунун 2016-жыл учун

               Савай айылдык кенешинин чечиминин негизинде
    Турак жай коммуналдык тармагына болунгон акча каражатынын
       тизмеси                                                              (мин сом)                                        )
Статья Элемент Аталышы Сумма
  2215 перепись населения 222,0
  3111 Курбан кара айылына линия тартууга 302,0
       
       
       
       
       
      524,0
       
Савай айыл окмотунун башчысы                                          М Сайпидинов  
       
Савай а/о ФЭБ башчысы                                                                                  Каракожоева Ж. К.  
       

       

 

            Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V-сессиясынын

8- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                         28.07.2016-ж

Савай айыл ъкмът\н\н

Савай айылындагы «Савай»

балдар бакчасынын аталышын

ъзгърт\\ жън\ндъ  

Савай айылынын тургундарынын чогулушунун отурумунун жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2008-жылдын 21-июлундагы №159-токтомунун негизинде Савай айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Савай айыл ъкмът\н\н Савай айылындагы “Савай” балдар бакчасынын аталышы “Батма эне” атындагы балдар бакчасы болуп ъзгърт\лс\н.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ  жагы Савай айыл ъкмът\нъ  ж\ктълс\н.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                  Б.Мамашов         

         

 

            Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (V шайланган) кезект\\

V-сессиясынын

9- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                         28.07.2016-ж

Савай  айыл ъкмът\нъ караштуу

Ынтымак  айылынын борбордук

чоё  къчъс\нъ Улуу Ата-Мекендик

согуштун катышуучусу Мырзалиев

Абдылланын ысымын ыйгаруу

 жън\ндъ  

Савай айылдык Кеёеши Ынтымак айылынын тургуну Мырзалиев Абдрасулдун арызын жана 2016-жылдын 5-июлундагы чогулушунун отурумун, Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н 2008-жылдын 21-июлундагы №159-токтомуна ылайык Савай айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Ынтымак айылынын тургуну Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучусу Мырзалиев Абдылланын ысымы ъз\ жашап ъткън айылдын къчъс\нъ ыйгарылсын.

Савай  айылдык

Кеёешинин търагасы                                                                                  Б.Мамашов