19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Толойкон айылдык кенешинин 2017-жылы кабыл алынган токтомдорун жарыялоо

Толойкон айылдык кенешинин 2017-жылы кабыл алынган токтомдорун жарыялоо

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги ХХVIII  сессиясынын

(Vшайланган)

ТОКТОМУ 28-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                               14.10.2016-жыл

Коомучулукту ън\кт\р\\ жана инвестициялоо

агенттиги.Тълъйкън айыл аймагынын айылдык

кеёеши,Тълъйкън айыл аймагынын айыл

ъкмът\, Тълъйкън айыл аймагынын жайыт

пайдалануучулар бирикмесинин ортосунда

т\з\лгън алкактык макулдашууну кароо

жън\ндъ

Коомучулукту ън\кт\р\\ жана инвестициялоо агенттиги.Тълъйкън айыл аймагынын айылдык кеёеши, Тълъйкън айыл аймагынын айыл ъкмът\, Тълъйкън айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин ортосунда т\з\лгън алкактык макулдашуу маселе жън\ндъг\ жайыт пайдалануучулар ассоциациясынын жетекчиси С.Токсонбаевдин билдир\\с\н угуп жана талкуулап Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Коомчулукту ън\кт\р\\ жана инвестициялоо агенттиги.Тълъйкън айыл аймагынын айылдык кеёеши, Тълъйкън айыл аймагынын айыл ъкмът\, Тълъйкън айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин ортосунда т\з\лгън алкактык макулдашуу бекитилсин.
 2. Келишимде кърсът\лгън шарттарды аткаруу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар жетекчиси С.Токсонбаевге милдеттендирилсин.
 3. Жогорудагы токтомду къзъмългъ алуу жагы  тийишт\\ туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айыл кеёешинин

търагасы:                                                                                                    И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги ХХVIII  сессиясынын

(Vшайланган)

ТОКТОМУ 28-2

Дыйкан-Кыштак айылы                                                               14.10.2016-жыл

Суу пайдалануучулар ассоциациясынынГФЭРден

болгон карызын тълъп бер\\ \ч\н жылдын

жыйынтыгы менен айыл ъкмът\н\н бюджетинин

эсебинен кошумча т\шкън акча каражатынан

500 000 (беш ж\з миё)сом ъткър\п бер\\ жън\ндъ;

Суу пайдалануучулар ассоциациясынын ГФЭРден болгон карызын тълъп бер\\ \ч\н жылдын жыйынтыгы менен айыл ъкмът\н\н бюджетинин эсебинен кошумча т\шкън акча каражатынан 500 000 (беш ж\з миё) сом ъткър\п бер\\ боюнча Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Кадыровдун билдир\\с\н угуп жана талкуулап Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Суу пайдалануучулар ассоциациясынын ГФЭРден болгон карызын тълъп бер\\ \ч\н жылдын жыйынтыгы менен айыл ъкмът\н\н бюджетинин эсебинен кошумча т\шкън акча каражатынан 500 000 (беш ж\з миё) сом ъткър\п берилсин.
 2. Бул токтомдун мыйзамдуу ишке ашырылышы  финансы-экономика бъл\м\н\н башчысы Г.Бердиевага милдеттендирилсин.
 3. Жогорудагы токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы  Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы  А.Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                    И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги ХХVIII  сессиясынын

(Vшайланган)

ТОКТОМУ

№28-3

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                 14.10.2016-ж.

«Тълъйкън айыл аймагындагы Тълъйкън

айылынын Бодур-Таш участкасынын

тургундарынын арызы жън\ндъ»

            Тълъйкън айыл аймагындагы Тълъйкън айылынын Бодур-Таш участкасынын тургундарынын ашар жолу менен 1992-жылы курулган мечиттин жер тилкесин бекитип бер\\ жън\ндъг\арыздарын карап,  жана талкуулап Тълъйкън айылдык кенеши.

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл аймагындагы Тълъйкън айылынын Бодур-Таш участкасында ашар жолу менен 1992-жылы курулган мечиттин жер тилкесин бекитип бер\\ боюнча токтом кабыл алып бер\\ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы А.Абдукаримовдон сунушталсын.
 2. Керект\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы Кара-Суу райондук архитектура жана курулуш жана Кара-Суу райондук мамлекеттик м\лкт\ каттоо башкармалыгынан суралсын.
 3. Бул токтомду мыйзамдын негизинде аткарылышы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н юристи А.Осмоновго милдеттендирилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы А. Абдукаримовдон суралсын.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                             И. Ажиматов  

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги ХХVIII  сессиясынын

(Vшайланган)

ТОКТОМУ 28-4

Дыйкан-Кыштак айылы                                                               14.10.2016-жыл

Тълъйкън айыл аймагынын денгээлиндеги

конкурстук комиссиянын жыйынтыгын

бекит\\ жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын коомучулукту ън\кт\р\\ жана инвестициялоо агенстовосу немец ън\кт\р\\ банкы тарабынан каржыланган коммуналдык инфраструктураларды каржылоо VIP-KFW, 3-этап (АИД-3) долбоорун иш ж\з\нъ ашыруу, Тълъйкън айыл аймагынын денгээлиндеги конкурстук комиссиянын отурумунун 08.11.2016-жылдагы  №1 протоколунун жыйынтыгын бекит\\ \ч\н Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Кыргыз Республикасынын коомучулукту ън\кт\р\\ жана инвестициялоо агенстовосу немец ън\кт\р\\ банкы тарабынан каржыланган коммуналдык инфраструктураларды каржылоо VIP-KFW, 3-этап (АИД-3) долбоорун иш ж\з\нъ ашыруу \ч\н  Тълъйкън айыл аймагынын денгээлиндеги конкурстук комиссиянын отурумунун 08.11.2016-жылдагы №1 протоколунун негизинде  Кыргызстан айылындагы спорт аянтчасын курууга жана Дыйкан-Кыштак айылынын коомдук борборун курууга АРИСтин конкурстук катышуучу комиссиясынын жыйынтыгы бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы  ъз\мъ калтырылсын.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                    И.Ажиматов

Айыл аймагынын конкурстук комиссиясынын отурумунун

ПРОТОКОЛ №1

Дыйкан кыштак айылы                                                                           14.10.2016

         Тълъйкън айыл аймагынын коомдук угууларынын протоколунун негизинде, ар бир айылдын комиссиясынын отурумунда тъмъндъг\ къйгъйлър\ боюнча Кыргыз Республикасынын коомчулукту ън\кт\р\\ жана инвентициялоо агенствосу, немец ън\кт\р\\ банкы тарабынан каржыланган комуналдык инфраструктураларды каржылоо VIP-KFW, 3-этеп (ПСИ-3) долбоорун иш ж\з\нъ ашыруу \ч\н Тълъйкън айыл аймагынын № 183 сандуу 08.11.2016-жылындагы буйругунун негизинде, комиссиянын курамы инвестициялык конкурска киргиз\\гъ тъмъндъг\ социалдык обьектилерди сунуштайт.

 1. Спорт зал – Кыргызстан айылы
 2. Коомдук борборду куруу – Дыйкан-Кыштак айылы
 3. Жолду асфальттоо - Дыйкан-Кыштак айылы Коргон участкасы
 4. Балабакча куруу -  Учар айылы
 5. Балабакча куруу -  Тълъйкън айылы
 6. Спорт зал куруу -  Тълъйкън айылы
 7. Балабакча куруу -  Озгур айылы
 8. Жолду асфальттоо - Учар айылы Жапалак участкасы

Жогорудагылардын негизинде Тълъйкън айыл аймактык конкурс комиссиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ

Тълъйкън айыл аймагынын 5 айылдарынан Дыйкан-Кыштак, Кыргызстан, Учар, Озгур жана Тълъйкън айылдарынын демилгел\\ топту т\з\\ жана анын м\чълър\н бекит\\ жън\ндъг\ протоколу менен Коомдук угуулардын протоколдорунун негизинде Кыргызстан айылындагы спорт аянтчасын курууга АРИСтин конкурсуна катышуусуна комиссиянын жыйынтыгы менен, Тълъйкън айылык кеёешинин сессиясында бекитип бер\\с\нг сунуштайт.

Комиссиянын търагасы                                              У.Кадыров

Комиссиянын катчысы                                                         А.Осмонов

Кыргыз Респбликасынын Ош облусу Кара-Суу району Төлөйкөн айылдык Кеңешинин кезектеги XXIX сессиясынын

(5-шайланган)

29/1 ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                       09.12.2016-жыл.

Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн 2016 - жылга каралган бюджетинин 9 айлык аткарылышы жана бюджетке өзгөртүү,толуктоолордукиргизүү жөнүндө.

Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн 2016-жылга каралган бюджетинин 9айлык аткарылышы жън\ндъг\ маселе боюнча айылдык округдун ФЭО бөлүмүнүн башчысы Г.Бердиеванын  отчетун  угуп  жана бюджетке өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү сунуштарын эске алып депутаттардын Төлөйкөн айылдык Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2016-жылга 9 айлыкка карата Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн бюджетинин кирешелери 15215,5мин сомго ал эми чыгашалары 115б5,3миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин.
 2. 2016-жылга 9 айлык Төлөйкөн айылъкмөтүнүн атайын каражатынын кирешелер жана чыгашалары 500,3миң сомго аткарылгандыгы белгиленсин.
 3. Финансы экономика бөлүмүнүн башчысы Г.Бердиеванын 2016-жылдын 9 айлык аткарылышы боюнча берилген отчету канааттандыраарлык деп табылсын.
 4. Бюджетке 9 айлык пландан ашыкча түшкөн 860,8мин сом акча каражатынын эсебинен Айыл өкмөттүн имаратынын аймагына навес курууга 493,8мин сом, ар т\рд\\ чыгымдарга 19,9мин сом акча каражаты берилсин.
 5. Айыл өкмөткө эмерек (мебель) сатып алууга 3112-стаьясына 300,0миё сом акча каражаты,билим бер\\бөлүмүнөн 2224-көмүр сатып алуу статьясынан 276,7мин сом, айыл өкмөттүн 3411-кап ремонт статясынан үнөмдөлгөн акча каражаттын 23,3 миё сом 3111-кап ремонт статясынан которулсун.
 6. Айыл өкмөттү  жасалгалоого (оформлениесине) 100,0мин сом акча каражаты, библиотека бөлүмүнөн ар түрдүү чыгымдар-статьясынан которулсун.
 7. 70629-Турак жай бөлүмүнүн 3111 -Имараттар жана курулмалар статьясынан 39,1 мин сом акча каражаты  айыл  өкмөттүн  газ               түтүктөрүн жылдыруу   кызматына төлөө үчүн 70111-бөлүмүнүн 2215-ар түрдүү  чыгымдар  статьясына которулсун.
 8. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Төлөйкөн айыл өкмөтунун башчысы А.Абдукаримовго жүктөлсүн.

Тълъйкън айылдык

кеёешинин търагасы:                                         И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги ХХIX  сессиясынын

(Vшайланган)

ТОКТОМУ 29-2

Дыйкан-Кыштак айылы                                                               09.12.2016-жыл

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагындагы

 мектептерди жаны окуу жылына карата

жана кышка даярдыгы жън\ндъ

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагындагы мектептерди жаны окуу жылына карата жана кышка даярдыгы жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н соц.адиси Т.Алимбубаеванын маалыматын угуп жана талкуулап Тълъйкън айылдык кенеши  

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагындагы мектептерди жаны окуу жылына карата жана кышка даярдыгы жън\ндъ маалыматы жактырылсын.
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагындагы мектептерди жаны окуу жылына карата жана кышка даярдыгы жън\ндъ айылдык кенештин депутаттары тарабынан айтылган сын-сунуштарды ъз убагында аткаруу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровго  ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомду къзъмългъ алуу жагы  айыл ъкмът\н\н башчысы А.Абдукаримовго милдеттендирилсин.

Тълъйкън айыл кеёешинин

търагасы:                                                                                                    И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги ХХIX  сессиясынын

(Vшайланган)

ТОКТОМУ 29-3

Дыйкан-Кыштак айылы                                                               09.12.2016-жыл

«Данги-Суу» таза суу пайдалануучулардын

коомдук бирикмесинин аталышын

«Капчыгай-Суу» ИСКАКБне ъзгърт\\

жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тил жън\ндъ» мыйзамынын талаптарына ылайык жана «Данги-Суу» суу пайдалануучулар бирикмесин «Капчыгай-Суу» ИСКАКБне ъзгърт\л\п Ош облустук мамлекеттик юстиция башкармалыгынан мамлекеттик каттоодон ъткънд\г\нъ байланыштуу айылдык Кеёештин 2016-жылдын 23-мартындагы ХХIIсессиясынын 22-1 токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ \ч\н:

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. 2016-жылдын ХХIIсессиясынын 22-1 «Данги-Суу» деген съз бирикмеси «Капчыгай-Суу» деген съз менен ъзгърт\лс\н.
 2. Бул  токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ  Тълъйкън ъкмът\н\н башчысы  А.Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык  кеёешинин

търагасы:                                                                                                    И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги ХХIX  сессиясынын

(Vшайланган)

ТОКТОМУ 29-4

Дыйкан-Кыштак айылы                                                               09.12.2016-жыл

Тълъйкън айылында жайгашкан эски

Н.Сайдиев орто мектептин имаратын

ремонттоп балдар бакчасына ъзгърт\п

бер\\ жън\ндъ

Тълъйкън айылында жайгашкан эски Н.Сайдиев орто мектептин имаратын капиталдык ремонттоп, балдар бакчасына ъзгърт\п бер\\ \ч\н, айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын бюджетинин эсебинен акча каражатын которуу жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровдун сунушун угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън  айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылында жайгашкан эски Н.Сайдиев орто мектептин имаратын капиталдык ремонттоп анын ордуна 120 орундуу балдар бакчасын куруу максатында,  айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын бюджетинин эсебинен 2 млн 512 мин 632 тыйын акча каражаты ажыратылып берилсин.
 2. Бул токтомдун ъз убагында аткарылышын айыл ъкмът\н\н финансы-экономика бъл\м\н\н башчысы Г.Бердиевага милдеттендирилсин.
 3. Бул  токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айылдык кеёешинин туруктуу комиссиясына жана айыл ъкмът\н\н башчысы А.Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык  кеёешинин

търагасы:                                                                                                    И.Ажиматов

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-1

Дыкан-Кыштакайылы                                                                  10.02.2017ж.

Тълъйкън айылдык кеёешинин 2017-жылга карата

т\з\лгън иш планын бекит\\ жън\ндъ

Тълъйкън айылдык кеёешинин 2017-жылга карата т\з\лгън иш планын бекит\\ жън\ндъг\ маалыматты угуп жана талкуулап депутаттардын айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кеёешинин 2017-жылга карата т\з\лгън иш планы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин (алымча кошумчалары менен).
 2. Бул токтомдун аткарылышы айылдык кеёештин жооптуу катчысы Х.Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                            И.Ажиматов

«Бекитемин»  ________________

Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы И.Ажиматов Депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёешинин кезектеги 30-сессиясынын №30/1 токтомуна тиркеме

Депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёешинин 2017-жылга карата т\з\лгън

ИШ  ПЛАНЫ

Тълъйкън айылдык кеёешинин сессияларында каралуучу маселелер

XXX-сессия

 1. Тълъйкън айылдык кеёешинин 2017-жылга т\з\лгън иш планын бекит\\ жън\ндъ.

Айылдык кеёешинин търагасы – И.Ажиматов          февраль 2017ж.

2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2016-жалга карата социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н аткарылышы жън\ндъ маалымат.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын

орун басары – У.Кадыров                                                          февраль 2017ж

3. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу жайыт  комитетинин 2017-жылга карата т\з\лгън иш планы жън\ндъ

докладчы- С.Токсонбаев                                                                   февраль 2017ж   

4. Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча т\з\лгън  «Айыл активдерин» бекит\\ жън\ндъ

Докладчы. жооптуу катчы Х.Сулайманов         февраль 2017ж

5. Тълъйкън айыл аймагындагы арык каналдарды тазалоо, эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларынын ънд\р\л\ш\ жън\ндъ

Докладчы – Жаны-Арык СПАсынын жетекчиси       февраль  2017ж.

    6. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2017-жылга карата социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н индикативдик болжолу жана 2013-2017-жылдарга карата стратегиялык жана инвестициялык ън\г\\  планы жън\ндъ.

Айыл ъкмът статист-экономисти                                              февраль 2017ж

7. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2016-жылга  бюджетинин аткарылышы жана 2017-жылга бюджетин   бекит\\ жън\ндъ

ФЭБ башчысы – Г.Бердиева                                          февраль 2017ж

8. Ар т\рд\\ маселелер

31- сессия

 1. КР Президенти, КР Ъкмът\н\н, КР Ъкмът\н\н Ош облусундагы ыйгарым укуктуу ък\л\ жана Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан чыгарылган жарлыктар,токтомдор жана буйруктарын ишке ашыруу жън\ндъ.

Докладчы – жооптуу катчысы Х.Сулайманов                           май 2017ж.

2. Айыл аймагындагы жарандардын малдарын каттоо жана жайытка даярдоо боюнча ветеринардык кызматкерлердин маалыматы

Вет адиси – М.Джолчиев                                                                май 2017ж.

3. Тълъйкън айыл аймагында жаздык эгиндерди эг\\ боюнча ж\рг\з\лгън иштери жън\ндъ.

Орун басар – У.Кадыров                                                                 май 2017ж.

4. Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча салык инспекторлорунун ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча маалымат

Докладчы  иага салык инспектору – С.Арзибаев   май 2017ж

5. Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча участкалык инспекторунун жарандардан т\шкън арыз даттануулар жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат.

Аймактык тескъъч\лър. май 2017ж

6. Тълъйкън айыл аймагын тейлеген Кара-Суу райондук мамкаттоо башкармасы жана  райондук архитектура башкармасынын адистеринин маалыматтары.

Башкармалыктын адистери.                                               май 2017ж             

7. Сегиз мандаттуу Тълъйкън шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

Отчет: Депутаттар.                                                                     май 2017

8.Ар т\рд\\ маселелер

32-сессия

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2017-жылга бюджетинин аткарылышын жарым жылдык отчету жана бюджетке ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ

Айылдык кенештин туруктуу комиссиясы:

Айыл ъкмът\н\н  ФЭБ башчысы Г.Бердиева   август – 2017-жыл.

2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н  аймагында иштеп жаткан инвестициялар, аларды тартуу боюнча ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча билдир\\ жана айыл ъкмът\н\н аймагындагы мектептерди 2017-2018-жылдарына даярдыгы жън\ндъ билдир\\.

Айыл ъкмът\н\н соц.кызматкери Т.Алимбубаева

Мектеп директорлору                                                     август – 2017-жыл.

3. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарын жарандык паспорт менен камсыз кылуу жана аскер кызматына чакыруу  боюнча ВУС инспекторлорунун ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат.

Докладчы  ВУС инспектору  А.Жороев.         август – 2017-жыл.

4. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагында т\з\лгън айыл активдеринин ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалыматтары.

Докладчы Х.Сулайманов.                                              август – 2017-жыл.

                                 

5. Кылкандуу  дан эгиндерин оруп жыйноого даярдык кър\\ жана к\зг\ дан эгиндерин себ\\ боюнча ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат

Докладчы   У.Кадыров.                                       август – 2017-жыл.

6. 8 мандаттуу Учар шайлоо округунан шайланган депутаттардын депутаттык ишти ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

докладчы   депутаттар.                                        август – 2017-жыл.

7. Ар т\рд\\ маселелер.

33-сессия

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин 2018-жылга т\з\лгън иш планын бекит\\ жън\ндъ маалымат

Докладчылар  айылдык кенешинин туруктуу комиссиялары, айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлери.      ноябрь –декабрь . 2017ж.

2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н айыл башчыларынын аткарып жаткан иштери боюнча отчеттору.

Айыл башчылар.                                       ноябрь –декабрь . 2017ж.

3. 5 мандаттуу Кыргызстан шайлоо округунан шайланган депутаттардын депутаттык иштери боюнча ж\рг\з\п жаткан отчеттору.

Айылдык кенештин депутаттары.         ноябрь –декабрь . 2017ж.

4. Тълъйкън айылдык кенеишинин туруктуу комиссияларынын ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ билдир\\лър\.            

Айылдык кенешининин туруктуу комиссияларынын търагалары.

                                                                                  ноябрь –декабрь . 2017ж.

5. Айыл ъкмът\н\н аймагындагы социалдык обьектилердин жана кожолуктардын кышкы даярдыгы боюнча маалымат.

Докладчылар   У.Кадыров, ФЭБ башчысы Г.Бердиева      

                                                                                  ноябрь –декабрь . 2017ж.

6. Ар т\рд\\ маселелер

Тълъйкън айылдык кенешинин

жооптуу катчысы:                                                                        Х.Сулайманов

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-2

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2016-жылга карата

социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н аткарылышы

жън\ндъ

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2016-жылга карата социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н аткарылышы жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровдун билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2016-жылга карата социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н аткарылышы  канаттандырарлык деп табылсын.
 2. 2017-жылга карата Тълъйкън айыл ъкмът\н\н социалдык-экономикалык ън\г\\с\н жана айылдардын инфраструктурасын кътър\\ \ч\н пайдаланбай калган резервдерден пайдалануу максатында айыл ъкмът\ндъ атайын иш чаралар иштелип чыгып, тийишт\\ адистерге тапшырма бер\\ жагы айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.
 3. Бул буйруктун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы А.Абдукаримовдон суралсын.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                            И.Ажиматов

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-3

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар

бирикмесинин  2016-жылдагы аткарган иштери

жана  2017-жылга бюджеттик иш-планын  бекит\\

жън\ндъ

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2016-жылдагы  аткарган иштерин талкуулап  2017-жылга карата жайыт пайдалануунун жамааттык планын жана бюджетин карап Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2009-жылдын 19-июнь №386 «Жайыттар жън\ндъ»  токтомунун негизинде  Тълъйкън айылдык кеёеши 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2016-жылдагы  аткарган иштери эске алынып,   2017-жылга карата жайыт пайдалануунун бирикмесинин жамааттык планы жактырылсын.
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ жайыт пайдалануучулар бирикмесинин  2017-жылга карата т\з\лгън долбоордук бюджети 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
 3. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2017-жылга жайыт пайдалануу \ч\н акы тълън\\ ълчъмдър\ жана бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\ктър\ №2, №3 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 4. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар бирикмесине жайыт жерлерин башкаруу жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча ыйгарым укуктар Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н №386 токтомуна ылайык ишке ашырылсын.
 5. Токтомдун аткарылышы жана къзъмълдъъ жагы тийишт\\ туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.
 6. Чек араны аныктоо боюнча комиссия т\з\лс\н жана жайыт м\чълър\ бекитилип берилсин.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                            И.Ажиматов

Тълъйкън айылдык   кеёешинин XXX сессиясынын №30-3 токтомуна

Тиркеме 1

Толойкон айылдык ЖПБ нин 2017 жылга карата долбоордук

БЮДЖЕТИ

Жалпы пайдаланучуу жер аянты - 3078га,

Киреше болугу
Аталышы сумма
1 Толойкон айыл окмотунун ЖПнын толомдору 151870
2 Сырткы айыл аймактарынын жайыт пайдалануу толомдору 90030
3 Жайыттагы кыйыр пайдалануудан 8100
  жалпысы 250000
Чыгаша болугу
Аталышы сумма
1 мамлекетгик толомдор 85930
2 жайыт ондоо инфр.жакшыртуу 164070
  Жалпысы: 250000
     
     
     

Тълъйкън айылдык   кеёешинин XXX сессиясынын №30-3 токтомуна

                                                                                                                               Тиркеме 2   

Бюджеттин киреше жана чыгаша болуктору

Киреше болугу 250000 (эки жуз элуу мин) сом

Чоп-чабык ресурстуу жерге коюлган баалар

Мал жандыктын туру Бирдик жанга Коэф-т Пайдалануу мооноту Жалпы мал Жалпы
1 Чон Бодо мал, жылкы 125 1 сезон 910 113750
2 Жаш Бодо 1-жашка чейинки торпок, кулун 88 0,7 сезон 378 23285
3 Кой, эчки 25 0,2 сезон 2967 14835
             
  Жалпы:         151870

Башка аймактардын участкасынан чыккан жайыт пайдалануучулардын жандыктарына коюлган баалар

Мал жандыктын туру Бирдик жанга Коэф-т Пайдалануу мооноту Жалпы мал Жалпы
1 Чон Бодо мал, жылкы 250 1 сезон 31 78750
2 Жаш Бодо 1-жашка чейинки торпок, кулун 175 0,7 сезон 48 5880
3 Кой, эчки 52 0,2 сезон 522 5429
             
  Жалпы:         90030

Чоп чабык ресурстуу жерге коюлган баалар

Жердин туру Бирдик олчому Пайдалануу мооноту 1 га толом Жалпы жер аянты Жалпы толом
1 Ресурстарды пайдаланууда га сезон 500 8,0 4000
2 Тоют камдоодон   сезон 1000 4,1 4100
             
  Жалпы:         8100

Тълъйкън айылдык   кеёешинин XXX сессиясынын №30-3 токтомуна

Тиркеме 3

Чыгаша болугу 250000(эки жуз элуу мин) сом

Жайыт жерлердин инфраструктурасын ондоо

Аткарылуучу иштин аты Олчому Саны Бирдик басы (сом) Суммасы (сом)
Жайлоо шартын ондоого        
Участка жолдорун жакшыртуу Км     34970
Булактарга лотокторду орнотуу Даана     100000
Долбоордун иш кагаздары, смета чыгымдары Даана 3 7000 29100
Жалпы       164070

Мамлекеттик толомдор

Кармоо ЖПБ эсебинен Баары
Жер салыгы 54600 54600
Соц фонду толомдору 11730 11730
Соодадан алынуучу салык НСП 9600 9600
Мучо толому Кара суу ЖКК 10000 10000
Жалпысы: 85930 85930

Ош облусу, Кара-Суу району,V шайланган Төлөйкөн айылдык кеңешинин кезексиз XXX сессиясьшын №30-3 токтомуна

№4 тиркеме

10.02.2017-ж.

Жайыт комитетинин төрагасы: С.Токсонбаев

Айыл өкмөтүнүн башчысы: А.Абдукаримов

Төлөйкөн айылөкмөтүнүн соц адиси: Т.Алимбубаева

Төлөйкөн айылынын айылбашчысы: А.Тургунбаев

Төлөйкөн айылдык кеңешшшн депутаты:Б.Сатыбалдыев

Төлөйкөн айылыньш айыл башчысы:М.Туменов

Жайыт пайдалануучу:А.Коконова

Жайыт пайдалануучу: И.Топчубаев

Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты: Г.Азимова

Жайыт пайдалануучу:А.Токсонбаева

Кыргызстан айылынын айыл башчысы: Ү.Төлөнбаев

Төлөйкөн айылдык кеңешиининдепутаты: Турсунбай уулу С.

Озгур айылынын айыл башчысы: А.Толубаев

Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты;К.Мадимаров

Жайыт пайдалануучу: Ж.Тиленов

 

 

Жооптуу катчы:                                       Х.Сулайманов


КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-4

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча т\з\лгън

«Айыл активдерин» бекит\\ жън\ндъ

Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча т\з\лгън «Айыл активдерин» бекит\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 01.02.2017-жылдагы №9 буйругун талкуулап депутаттардын айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н айылдарында т\з\лгън  «Айыл активдери» тиркемеге ылайыкбекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                            И.Ажиматов

Тълъйкънайылдыккенешинин 13.10.2017-жылдагы №30-4 токтомуна тиркеме №1

Озгурайылы: жооптуу –                             АлимбубаеваТопчуг\л – соц. адис

                                                                       ТолубаевАсилбек – айылбашчы

                                                                       БабалаевЗайнабидин – имам

                                                                       МадимаровКурстан – а-к депутат

                                                                       СуюноваЗулфия – мектеп директору

                                                                       ЧыныбековЭмил – аймактыктескъъч\

                                                                       Бактыбекуулу Канат – имам

                                                                       ТилекбекуулуТокобай – ИДН

Тълъйкънайылы: жооптуу –                      АрапбаевАбдукарим – жерадис

                                                                       МанасовАкыл-жерадис

                                                                       АрзибаевСамат-салык инспектор

ТургунбаевАбдисатар – айылбашчы

                                                                       Исмаилов Тойчу – имам

                                                                       ТуменовКарыбек – имам

                                                                       УлукбековНурали – мектеп директору

                                                                       Боронбаев Денис – а-к депутат

                                                                       ЭрматовАзим – аксакалдарсоту

                                                                       Бактыбекуулу Канат – аймак-к тескъъч\

                                                                       ТилекбекуулуТокобай – ИДН

Учарайылы: жооптуу -                                МукамбетоваКулпунай – соц.адис

                                                                       ЭдилбековМанапбай – ЪК боюнчаадис

АсылбековМыктыбек – айылбашчы

                                                                       СабировМаксат – имам

                                                                       АкчаловБалтабай – а-к депутат

                                                                       Садыкова Кулпунай – мектеп директору

                                                                       ТурдубековАширбек - /ДТ жетекчиси

                                                                       Жалил уулуМирбек – аймак-к тескъъч\

                                                                       ТилекбекуулуТокобай – ИДН

Жапалакайылы: жооптуу -             Туленбаев Заир – ВУС инспектор

                                                                       ПарайдинуулуЭсенбек - бухгалтер

СансызбаевАлтынбек – айылбашчы

                                                                       АтазаковНургазы – а-к депутат

                                                                       Жалил уулуМирбек – аймак-к тескъъч\

                                                                       ТилекбекуулуТокобай – ИДН

Кыргызстан айылы: жооптуу -      ЖороевАйбек – ВУС инспектор

                                                                       МирзафаизоваЭлнура – ВУС инспектор

                                                                       ТълънбаевУсон – айылбашчы

                                                                       АрапбаевКарабай – имам

                                                                       Турсунбай уулу С\йърбек – а-к депутаты

                                                                       МаматкуловаСалтанат – мектепдир-у

                                                                       СултанбековАкмат – аймактыктескъъч\

ТилекбекуулуТокобай – ИДН

Д-Кыштакайылы: жооптуу -                      Исраилуулу Шер – статист-экономист

                                                                       ШериевНурлан – бухгалтер- кассир

                                                                       КиргизбаеваОминахан – салык инспектор         

                                                                       УсмоновРавшан – ВУС инспектор

                                                                       АбидовСардор – имам

                                                                       ШариповАбдирашит – имам

                                                                       МамасидиковИсмаилжон – имам

                                                                       Мирзаев Муса – имам

                                                                       ЗикировАрапжан – а-к депутаты

                       Азимова Гулнара – а-к депутаты

                                                                       Абдыкалыков Темир – аймак-к тескъъч\

                                                                       ТилекбекуулуТокобай – ИДН

Коргонучастогубоюнча:                             ОсмоновАсылбек – юрист

                                                                       КамбаровБакытбек – а-к депутаты

                                                                       Амирбекова Фатима – салык инспектор.

                                                                       ЧомчоеваРабия-аялдаркенешиндем\чъ

Тълъйкън айылдык кенешинин

жооптуу  катчысы:                                                                         Х.Сулайманов

                                                              

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-5

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Жаёы-Арык

СПАсынын аткарып жаткан иштери жън\ндъ

Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Жаёы-Арык СПАсынын аткарып жаткан иштери жън\ндъг\ Жаны-Арык СПАсынын  жетекчиси И.Топчубаевдин билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Жаёы-Арык СПАсынын арык калдарды тазалоо,  эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларын ънд\р\\ боюнча аткарып жаткан иштери жалпысынан канаттандырарлык эмес деп  табылсын.
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Жаёы-Арык СПАсынын арык калдарды тазалоо,  эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларын ънд\р\\ боюнча депутаттар тарабынан айтылган сын-сунуштар жана кемчиликтерди жоюу боюнча тез аранын ичинде иш чаралар иштелип чыгып, анын аткарылышы боюнча бир айдын ичинде депутаттарга кайрадан отчет бер\\ жагы И.Топчубаевге ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\н\н башчысы А.Абдукаримовдон суралсын.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                            И.Ажиматов

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-6

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.          

Тълъйкънайылаймагынын 2013-2017-жылдардагы

инвестициялык планына ъзгърт\\, толуктоолорду

киргиз\\ жана 2017-жылга социалдык-экономикалык

ън\г\\ планын бекит\\ жън\ндъ

            Тълъйкънайылаймагынын 2013-2017-жылдардагы инвестициялык планына ъзгърт\\, толуктоолорду киргиз\\ жана 2017-жылга социалдык-экономикалык ън\г\\ планын бекит\\ жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н статист-экономистинин билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън  айылдык кеёеши 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. Тълъйкънайылаймагынын 2013-2017-жылдардагы инвестициялык планына ъзгърт\\, толуктоолорду киргиз\\ жана 2017-жылга социалдык-экономикалык ън\г\\ планы бекитилсин.
 2. Тълъйкънайылаймагынын 2013-2017-жылдардагы инвестициялык планына ъзгърт\\, толуктоолорду киргиз\\ жана 2017-жылга социалдык-экономикалык ън\г\\ планынын аткарылышы айыл ъкмът\н\н орун басарына, финансы экономика бъл\м\нъ жанаайылъкмът\н\н статист-экономистине ж\ктълс\н.
 3. БулбуйруктунаткарылышынкъзъмълдъъжагынТълъйкънайылъкмът\н\нбашчысыА.Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкънайылдыккеёешинин

търагасы:                                                                                        И.Ажиматов

Төлөйкөн айылдык аймагы

Төлөйкөн айылдык аймагынын 2013-2017-ЖЫЛДАРГА ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ

жана инвестициялык планы

Бул документ Кыргыз Республикасынын «2013-2017- жылдар мезггтинде КРнын туруктуу өнуктуруунун Улуттук Стратегшсы жөнундөгу» Програлтасына негизденип, айъы өкмөтунун СИПРМТ uiumen чыгуу боюнча жумушчу тобу тарабынан айылдык кенештин депутаттары жана жергиликтууоз алдынча башкаруунун башчысы, айыл окмотунун аппаратынын кызматкерлери менен биргелешип даярдалган жана 2017- жьглга карата өзгөртуулөр киргизилди

 

 

 

 

2017-жыл


МАЗМУНУ

Киришүү

Айыл аймагынын кыскача аннотациясы

Айыл аймагынын келечеги-элеси

Учурдагы кырдаалды талдоо жана баалоо SWOT-анализ. (Айыл аймагынын күчтүү жана чабал жактары, айыл аймагынын мүмкүнчүлүктөрү жана коркунучтары)

4. Айыл аймагынын стратегиялык артыкчылыктуу багыттары

5 Артыкчылыктуу багыттар боюнча койгойлор, тоскоолдуктар 6. Коюлган милдеттер

7 Аткарылууучу иш-чаралар Б.Күтүлгөн жыйынтыктар, натыйжалар.

9 Айыл аймагынын 2017-жылга карата Инвестициялык планы.

10. Мониторинг жана баалоо планы, анын индикаторлору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИРИШҮҮ

2017-2022-жылдарга карата Төлөйкөн айыл аймагынын социалдык, экономикалык тармактары боюнча өнүктүрүүнүн стратегиясы баяндалат.

2017-2022-жылдарга айыл аймагынын өнүктүрүүнүн ушул стратегиясынын базалык принңиптери төмөнкүлөр:Төлөйкөн айыл аймагынын экономикасынын мындан ары да туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн, айыл аймагынын экономикасынын бүгүнкү күндөгү абалын, жаратылыш шарттарын, географиялык жайгашуусун жана материалдык-сырьелук базасын эске алуу менен узак мөөнөтүү, реалдуу иш чараларды иштеп чыгуу бүгүнкү күндүн негизги талаптарынын бири болуп эсептелет.Ошондой эле кабыл алынган иш чараларды турмушка ашыруунун механизмдерин иштеп чыгуу менен бирге, аларга өз убагында жагдайга жараша түзөтүлөрдү киргизип туруу зарыл.

Төлөйкөн айыл аймагы негизинен айыл чарба жана өндүрүш багытындагы айыл аймак. Ошондуктан айыл аймагында ырааттуу түрдө агрардык реформаларды жүргүзүү жана жаңы технологияларды киргизүү менен талаачылык продукцияларынын сапатын жакшыртуу, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканалардын санын көбөйтүү менен алардын толук кандуу иштешин камсыз кылуу, кабыл алынуучу иш чаранын негизи болуп саналат.Айыл аймагынын Өнүгүү Стратегиясынын дагы бир негизги багыты - айыл аймагында жалпы дүң продукциясында өнөр жай продукциясынын үлүшүн жогорулатуу.Айыл округдун географиялык жактан ыңгайлуу жайгашышы, айыл аймагынын чекене товар жүгүртүү жана кызмат көрсөтүү ишканаларын ачууга жакшы шарт түзөт. Ошондой эле, айыл аймагында жаңы технологиянын негизинде экспорт багытындагы продукңияларды чыгаруучу ишканаларды ачуу зарыл.

Ак-Буура дарыясын бойлото туристтик зоналарды уюштуруп жана туристтер эс алуучу мейманкана-жатаканаларды куруп


туристтерди тартуу менен бирге, айыл аймагынын экономикасын жана жергиликтүү элдин кирешесин көбөйтсө болот.Айыл аймагынын экономикасына инвестициянын үзгүлтүксүз келип туруусу кабыл алынган иш чаранын аткарылышынын негизги шарты болуп эсептелет. Айыл аймагынын Өнүгүү Стратегиясынын аткарылышынын жыйынтыгы болуп, айылдардын көйгөйлүү маселеси болгон жумушсуздуктун жана жакырчылыктын деңгээлинин төмөндөшү, инвестициялык-бюджеттик салымдардын көлөмүнүн өсүүсү жана айыл аймагынын экономикасынын туруктуу өсүүсүнүн камсыз болушу эсептелет.

Бул милдеттерди чечүү үчүн, конкреттүү аракеттер жана чаралар белгиленген, алар төмөнкүлөрдү жүзөөгө ашырууга багытталган:

айыл аймагында саясий жана экономикалык туруктуулукту сактоо;

Төлөйкөн айыл аймагынын туруктуу өнүгүүсү, эффективдүү башкарууну түзүү, мамлекеттик башкаруунун, жергиликтүүөзүн өзу башкаруунун жана калктын кызыкчылыктарынын балансын сактоо;

улуттар аралык мамилелерди чыңдоого, калктын арасында этникалык мамилелерди сыйлоого жетишүү;

ички ресурстарды жана тыштан тартылган инвестицияны натыйжалуу пайдалануу;

эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана энергияны пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу аркылуу өндүрүштү көтөрүү;

экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу;

жакырчылыктын деңгээлин кескин түрдө төмөндөтүү;

бюджеттин киреше жагынын өсүшүн жергиликтүү салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү менен камсыздоо;

коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү;

-экономикалык потенциалды жогорулатуу менен айыл аймагынын экономикасынын өсүү деңгээлин сактап калуу;

*

Айыл аймагынын келечек элеси

Төлөйкөн айыл аймагы - Ош илаары менен чектешкен ,географиялык жактан жагымдуу жайгашкан, инфраструктурам, жаны технологиялардын негизинде өнөр жай ишканалары, айыл чарбасы, транспорт жана байланыш өнуккөщтуризм учун жагымдуу, калктын коомдук активдуулугу жогору болгон шаар тибиндеги аймак.

Айыл аймагынын стратегиясынын максаттары

Айыл аймагынын өнүгүү стратегиясынын негизги максаты - жарандардын жашоо деңгээлин жана сапатын жогорулатууга, жашоого жана ден-соолуккажагымдуу айлана-чөйрө, биримдүү коом, элдин маданият жана адеп-ахлактыкбаалуулуктарын сактоого жана көбөйтүүгө, жарандык укуктарды коргоого,натыйжалуу демократиялык башкарууга багытталган жогорку жана сапаттуунатыйжаларга жетишүү.Өлкөбүздө жүрүп жаткан жаңы экономикалык саясаттын негизинде жаңы ишканаларды ачуу, иштеп жаткан ишканалардын материалдык-техникалык базасын чыңдоо, аларды кайрадан техникалык куралдануунун негизинде айыл аймагынын экономикасын көтөрүү.

Белгиленген негизги максаттарга жетишүү төмөнкү негизиги иш чараларды жүзөгү ашыруу менен аткарылмакчы:

жергиликтүү сырьелук базаны жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен өнөр жай тармагында жыл сайын 5-8 % кем эмес, айыл чарба тармагында 5-7% кем эмес өсүү


темпине жетишүү менен айыл аймагынын экономикасын туруктуу, динамикалуу өсүшүн камсыз кылуу;

айыл аймагынын элинин эмгектик жана ишкердик мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу пайдаланышына шарт түзүү, колдо бар эмгек ресурстарын эффективдүү пайдалануу;

калктын кирешесинин көбөйүшү, аларга көрсөтүлүүчү социалдык кызматтардын түрүн көбөйтүү, калкка жагымдуу жашоо шарттарын түзүү;

Акыркы жылдардагы айыл аймагынын экономикасынын сезилээрлик өсүп жаткандыгына карабастан, айыл аймагынын экономикасынын негизин түзгөн өндүрүш тармагы дагы эле туруксуз жана алсыз бойдон калууда.

Айыл аймагында жакырчылыктын жалпы деңгээли төмөндөгөнүнө карабастан, калктын көпчүлүк бөлүгүнүн жашоо деңгээли төмөн бойдон калууда. Ошондуктан, жогорудагы белгиленген иш чараларды толук түрдө ишке ашырылышы айыл аймагынын экономикасы жана калктын турмуш деңгээлинин жакшырышы үчүн да мааниси зор.

Учурдагы кырдаалды талдоо жана баалоо.

КР нын Президентинин 1996-жыл 20-мартындагы «Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жоопкерчилигин жогорулатуу жөнүндө чаралары» жөнүндөгү указынын негизинде жана Кыргыз Өкмөтүнөн 1996-жыл 24-апрелиндеги «КР нын аймагындагы Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу- тескөөчү органдарын - айыл өкмөтүн (сельская управа) түзүү» жөнүндөгү №187 токтомун ишке ашыруу максатында 1996-жылы июнь айында Төлөйкөн жана Папан савхозунун караштуу болгон бөлүмдөрдүн базасында, Төлөйкөн айыл өкмөтү түзүлгөн.

Географиялык жайгашуусу. Төлөйкөн айыл аймагы Кыргыз Республикасынын, Ош областынын, Кара-Суу районуна карайт. Төлөйкөн Жергиликтүү өз алдынча аймагынын курамына 5 айыл болуп, алар: - Озгур,Төлөйкөн, Учар, Кыргызстан, Дыйкан- Кыштак айылдары кирет. Төлөйкөн айыл аймагы деңиз денгээлинен

800 метр бийиктикте жайгашкан. Административдик имараты райондун борборунан 25 км, ал эми облустун борборунан 1 км аралыкта жайгашкан. Территориясынын жалпы аянты 4456 га. Жеринин рельефи аралаш. Айыл аймагынын маданиятынын, социалдык абалынын жана экономикасынын өнүгүшүнө жер шартынын географиялык абалы ынгайлашкан

Жер-суу ресурстары. Аймактын жалпы аянты - 16795 кв.км. Айыл чарба багытындагы айдоо 1224 га, сугат айдоо 829 га, кайрак айдоо 395 га, көп жылдык бак-дарак 42 га , жайыт - 3048 га , саздак   жерлер-     5га га, анын ичинде: айыл чарба багытындагы жерлер -39775 га

Сугат системанын булактары катары аймактын Ак-Буура дарыясы пайдаланылат.Ак-Буура дарыясынан буруп Озгур айылын жана Төлөйкөн, Учар, Кыргызстан айылдарына канал аркылуу сугат суу жетип турат.

Климаты боюнча - кышкысын көп суук эмес, жайкысын ысык, Ак-Буураны бойлой жайгашкан айылда жайкысын салкын болуп , абанын температурасы 35-40 граду ска чейин жетет, жаан-чачыны нормалдуу болуп , куз мезгили мелүүн, салкын.

Адам ресурстары. Төлөйкөн айыл аймагы боюнча 8-шайлоо округу 14700 шайлоочу бар. Алардын ичинен 11306 шайлоочу биометрикалык каттоодон өткөн. Калгандары ар кандай себептерден улам (миграция ж.б.) каттоодон өтө элек , калктын саны 26230 адам, анын ичинен 12815 эркек, 13415 аял . Ишке жарактуу калктын саны 8653. Акыркы үч жылдын ичинде калктын саны 10%өстү. Айыл аймагында 2217 пенсионер, 229 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Сезондук миграцияда ЗОООден ашуун адам жүрөт. Айыл аймагы боюнча жыл ичинде 372 адам каттоодон чыгып кетти, 303 адам каттоого турду.

Калктын жумуштуулук жана кирешелуулук деңгели. Айыл аймактын калкы көбү мал чарбачылык, талаачылык жана калкты тейлөө        менен алектенет. Төлөйкөн айыл аймагындагы 4211кожолуктун ичинен жакырчылык картасы боюнча жакыр уй бүлөөлөр деп жалпысы 121 кожолук эсептелет, алардын ичинен орто жакыр - 82 кожолук. Жалпы майыптардын саны - 229, анын ичинен 18 жашка

чейинки -49, эмгектин жана согуштун ветерандары - 24, жумушсуздар (официалдуу катталгандар) - 180 .

Мамлекеттик башкаруу органдарында - 55 адам иштешет, соода тармагында - 800 киши иштейт.

Айыл аймагы боюнча 2016-жылы өнөр жай продукцияларын чыгаруунун көлөмү 38,5 млн. сомго жетип, физикалык көлөмүнүн индекси 111,7 пайызды түздү. Андан сырткары калктын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында, 240 тонна нан жана нан азыктары чыгарылды. Айыл аймагы боюнча 2016-жыл ичинде 1 жаңы өнөр жай ишканасы ишке киргизилип, 12 жаңы жумушчу орундары түзүлдү. Алсак, Учар айылында 1 пластик эшик терезе жасоочу ишкана жана 2 акиташ чыгаруучу ишканалар иштеп, Жапалак айылында 1 таш майдалоочу ишкана ишке кирүү алдында турат. Калкка керектүү товарларды чыгаруунун көлөмү 12 айдын жыйынтыгы менен 7059,1 миң сомду түздү. Өнөр-жай тармагынын өсүүсүн камсыз кылуу үчүн, жергиликтүү сырье менен иштей турган өнөр-жай ишканаларынын санын көбөйтүп, ишканалардын жоопкерчилигин көтөрүү зарыл, себеби, көптөгөн ишканалар көмүскөдө иштешүүдө. Иштеген иштеринин көлөмүн жашырууда, же азайтып беришүүдө. Таза экономика болуу үчүн таза ишкана болуусу зарыл. Алардын жүргүзгөн иштери толук маалымат чагылдырылышы керек, иш жүзүндө андай болбой келүүдө

Мамлекеттик      жана         муниципалдык  кызмат көрсөтүу. Төлөйкөн айыл аймагындагы 4 мектепте 126 мугалим эмгектенет, 1400 окуучу окуйт. Кыргызстан айылында “Алтын- Таажы” бала бакчада жалпы 150 бала тарбияланат. Бала бакчалардын жетишсиздигине байланыштуу мектепке чейинки балдарды тарбиялоо иштери толук кандуу жүргүзүлбөйт.

Билим берүү тармагындагы кемчиликтер:

Мектепке чейинки балдарга билим берүү мүмкүнчүлүгүнүн төмөндүгү.

Бала бакчалардын жетишсиздиги

Билим берүү мекемелердеги кадрлардын жетишсиздиги.

Мектепте заманбап оргтехникалардын жетишсиздиги.

Мугалимдердин статусунун төмөндүгү

Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу шарттарынын жоктугу

Психолог мугалиминин жоктугу жана ушул сабакты мектепке милдеттүү түрдө киргизүү (окуучулар арасында суициддин, уулануу фактыларын алдын ала чара көрүү)

Спорт, дене-тарбия иштеринин начардыгы

Ыр-бий кружокторунун жоктугу

Бош убакытта алек боло турган мекеме, үй кружокторунун, компьютер курстарынын, тил, тигүү, ашпозчу кружокторунун жоктугу

Инфраструктура жана турак жай, коммуналдык чарба. Төлөйкөн айыл аймагынын ички авто жолунун узундугу 61 км., кээ бир айылдардагы көчөлөрдүн, жолдордун абалы начар, көпчүлүгү топурак жолдор, кээ бирөөлөрүнө шагыл, кум төгүлгөн, асфальтталган жолдор аз , талкаланган. Электроэнергия менен 100% камсыз болгон,

Туризм - Төлөйкөн айылында орун алган Кыргызстандын түштүгүндөгү белгилүү ден -соолукту чыңдоочу “Мамакеев” саноториясы жана айтылуу Ак-Буура дарыясын бойлото, жеке ишкерлер тарабынан салынган заманбап эс алуу жайлары (14даана) азыркы күндө жергиликтүү жана коңшу облус райондордон келген эс алуучуларды кабыл алып, алардын ден-соолугун чыңдоосуна, эс алуусуна то лук шарттарды түзүп берүүдө.

Капиталдык салым жана курулуш - Капиталдык курулушсуз айыл-кыштактарды өнүктүрүү, же жаңылоо мүмкүн эмес. Акыркы жылдарда шаардын чегинде, айыл жерлеринде жана архитектуралык тартипте салынып жаткан жеке үйлөр, шаар айыл кыштактарды көркүнө көрк кошууда . Айрыкча эки кабаттуу үйлөрдүн салынышы элдин жашоо турмушунун жакшырып бараткандыгын далилдейт. Инвесторлордун жардамы менен көп кабаттуу үйлөрдү куруу зарыл. 2014-2022-жылдары капиталдык курулуш тармагы, орточо жылына 2-3 эсеге өсөт.

Чекене товар жүгүртүү жана акы төлөп кызмат көрсөтүү -

Элдин жашоо тиричилигин жакшыртууда күнүмдүк керектөөчү товарлар менен камсыздоо боюнча көрүлгөн чараларга жараша

чекене товар жүгүртүүнүн көлөмү 2016-2018-жылдары 90518,0 миң сомго жетүүсү күтүлүүдө.

Элдин турмуш тиричилигин көтөрүүдө жана күнүмдүк муктаждыгын жоюуда бир багыт болуп тейлөө кызматы эсептелинет. Калктын калың катмарына акы төлөп кызмат көрсөтүү жылдан жылга жакшырып, аракеттүү тармактардан болууда. 2016-2018-жылдары акы төлөп кызмат көрсөтүү көлөмүнүн өсүүсү 8 пайызга жеткирилиши күтүлүүдө.

Стратегиялык багыттарга SWOT-анализ

Күчтүү жактары

Мал чарба жана талаа дыйканчылыкты өнүктүрүү шарттары бар

A W                                       W                                            1                                            W                                          V#

Айыл аимактын географиялык жактан ыңгаилуу жаигашышы, Ош шаарына, аэропортко жакындыгы, темир жол станциясынын жакын аралыктагы орун алгандыгы

Сугат жерлердин элге пайда алып келиши

АК менен АӨ ортосундагы ынтымагы жана активдүүлүгү

Айыл аймакка мини ГЭСтерди курууга ыңгайлуу

Айыл аймакка айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү менен калкка сапаттуу айыл чарба продукңиялары менен камсыз кылууга шарт бар.

Алсыз жактары

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү төмөн боюнча калууда

Калкка маалыматтын кеч жана жетпей калышы

Төлөмдөрдүн убагында калк тарабынан төлөнбөшү

Жараандардын жоопкерчиликтерин сезбөөсү жана пассивдүүлүгү.

Мүмкүнчүлүктөр

Райондун борборунун жакындыгы

Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү чакан ишканаларды, цехтерди куруу менен (айран, каймак, творог, кыям, джем, сок-шире, йогурт ж.б.) айыл аймагынын калкын кошумча жумуш менен камсыздаса болот.

Айыл аймагындагы көмүр кен бассейиндерине инвеститция тартуу менен, жеке ишкерлер жана чет элдик инвесторлор иштете баштаса, калк жумуш менен камсыз болуп, айыл аймагынын экономикасы көтөрүлөт

Айыл аймагынын жаратылыш кооз аймактарына санаториялык курорттук зоона куруп, республиканын жарандарынын ден соолугун чыңдаганга ыңгайлуу

Айыл аймагында айыл чарба продукцияларын өндүрүүчү күнөсканаларды көбөйтүүгө ыңгайлуу

Коркунучтар

Саясий стабилдүүлүктүн бузулушу

Мамлекеттик органдардын жергиликтүүөз алдынча башкаруунун иштерине негизсиз кийлигишүү

Текшерүүлөрдүн көптүгү

Табигый кырсыктар, сел суусунун каптоосу

Жерлердин арыктап түшүмдүүлүгүнүн азайышы.

Төлөйкөн айыл аймагынын артыкчылыктуу

багыттары:

1-Артыкчылыктуу багыт:

Айыл чарбасын жаңы технология колдонуу менен өнүктүрүү.

2017-жылга айыл аймагынын айыл чарба багытындагы абалы төмөндөгүдөй:

Төлөйкөн айыл аймагында айыл чарба багытындагы жерлердин жалпысы 1224 га, сугат айдоо 829 га, кайрак айдоо 395 га, көп жылдык бак-дарак 42 га , жайыт - 3048 га , саздак жерлер- 5га. Бул жерлерди дыйкан, фермер, жеке чарбалар пайдаланууда. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн аймагындагы дыйкандарга техникалык кызмат көрсөтүп жаткан айыл чарба техникаларынын саны: каз тамандуу техникалар 2 даана, дөңгөлөктүү техникалар 14 даана жана 4 даана чөп оруучу комбайндар элдин кызматтарын аткарып келүүдө.

Мал чарбачылыгы боюнча'. малдын башынын өсүшү стабилдүү болуп, 2017-жылдын 1-январына карата айыл аймагы боюнча 3823 баш ири мүйүздүү малдар, 12040 кой жана эчкилер, 404 жылкылар жана 19699 баш бакма уй канаттуулары аныкталды.2016-жылдын январь- декабрь айларында мал чарбачылыгынан өндүрүлүүчү продукциялар эт (тирүүлөй салмакта)- 679,4 тн , сүт - 2419 тн , жумуртка - 1936 миң даана , жүн - 87,6 тн өндүрүлдү.Агрардык сектор биздин айыл аймакта экономиканын манилүү бөлүгү бойдон калууда. Ал эми жайыт жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча жайыт комитеттери түзүлүп, иштер жүргүзүлүүдө. Учурда жайыт пайдалануу боюнча көзөмөлдөө жана түшүндүрүү иштери айыл чарба департаменти тарабынан колго алынышы керек.Айыл аймагында ветеринардыкпландык иштерди аткарууда 4 жеке менчик ветеринардык сервистер иш алып барышууда.Айыл аймагында 283 дыйкан, фермердик чарбалар, 2 айыл чарба кооперативдери, 4 мамлекеттик чарбалар катталган.

1-багыттын көйгөйлөру: - Айыл чарба багыты жаны технологиялар менен камсыз болгон эмес.

Айыл чарбасынан алынуучу киреше аз

Айыл чарба техникаларынын жетишсиздиги

Малдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча Көйгөйдүн себептери: -Айыл аймагынын экономикасын көтөрүүдө , сапаттуу үрөндүн, жер семирткичтердин жетишсиздиги көйгөй жаратууда. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү өнөр жайлар аз санда.

Дыйкандарды жаны технология менен иштөө тажрыйба аз болгондуктан , өндүрүлгөн продукциянын түшүмдүүлүгү аз болуп, дыйкандардын эмгек акысы толук акталбай калууда. Көйгөйдүн кесепеттери: - Акча каражатынын жетишсидиги

Дыйкандардын билим денгээлинин төмөндүгү

Үрөндөрдүн сапатсыздыгы жана жер семирткичтердин кымбат баада келиши жана жетишсиздиги.

Дыйканчылык мезгилде күйүүчү майлардын жана тетиктеринин кымбат баада болушу

Түшүм жыйноодо ижарага алынган техникалардын кымбат баада болушу.

багыттын милдеттери: -Дыйкандарды жаны технология боюнча окутуу

Заманбап техникаларды алуу

Үрөнчүлүк борборлорун уюштуруп, жер семирткичтер менен күйүүчү майларды камсыздоо.

артыкчылыктуу багыт боюича Иш -чаралар: -

Дыйкандарды атайын адистештирилген окууларга жөнөтүү

Заманбап техникалар менен камсыз кылуу

Сапаттуу үрөндөр менен жер семирткич жана күйүүчү майлар менен камсыз кылуу

багыт боюнча күтүлгөн жыйынтыктар: Айыл аймагы айыл чарба техникалары менен жетиштүү камсыздалып, тажрыйбалуу, адистешкен дыйкандар көбөйүп, сапаттуу үрөндөр менен камсыздалып, айыл чарбасында түшүмдүүлүк жогорулап, айыл чарба түшүмдөрүн башка өлкөлөргө экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Артыкчылыктуу багыт:

Социалдык обьектилердин абалын жакшыртуу жана айылдын ннфраструктурасын өнүктүрүү (Медициналык кызмат көрсүтүүнүн мумкунчулукторун кенейтуу жана

оспурумдордун жалпы билим алуусунун натыйжалуулугуна жетишуу);

Багытка жетуудогу ички, тышкы проблемалар (тоскоолдуктар), алардын себептери

Учурда айылдык кенештин аймагында 4 орто мектеп, 1 балдар бакчасы бар. Мындан 6 жыл мурда эле мектептердин материалдык-техникалык базасы ото начар болуп, мектеп имараттары эски, талапка жооп бербеген абалда болсо бугуку кундо алардын абалы толук жакшырды. Тактап айтканда, Төлөйкөн айылында жаны мектеп имараты, Учар айылында эки кабаттуу типтуу зангыраган мектеп имараты спорт аянтчасы менен курулду. Ушул кундору Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Кыргызстан айылында жаны мектеп имараты курулуш иштери башталууда. Кыргызстан айылындагы балдар бакчасынын имараты жергиликтуу бюджеттин эсебинен откон жылы капиталдык ремонттон откорулду, айланасына тосмо, дарбаза курулуп тегереги корктондурулду. Төлөйкөн айылындагы ФАП тын имараты да жаныдан курулуп, ишке берилди. . Дээрлик бардык мектептер учун жергиликтуу бюджеттин эсебинен керектуу болгон мектеп эмеректери сатыпып берилди.

Учурда айрым мектептердеги негизги көйгөй бул- компьютерлердин жетишсиздиги жана Озгур айылындагы «Ак-Буура» мектептин спорт аянтчасынын жоктугу.

Төлөйкөн айылдык кенешинин айылдарында жаш жеткинчектердин мектепке чейинки тарбиясы үчүн айылда бала бакчалардын жетишсиздиги көйгөй жаратууда. Тактап айтканда, айыл аймагында балдар бакчасы жетишсиздиги. Кыргызстан айылындагы балдар бакчасы ремонттолуп, эмеректер менен жабдылып, азыркы учурда 150 бала тарбияланууда. Бирок бул бакча айылдардагы бакчага болгон муктаждыкты толук чече албайт. Учурда ар бир айылда балдар бакчаларын куруу зарылдыгы курч турат.

Айыл аймагында учурда 1-уй-булоолук дарыгерлер тобу жана 5-ФАП элге медициналык кызмат корсотуп келет.

*

Акыркы 3 уч жылда аталган аймактагы медициналык мекемелердин материалдык-техникалык абалы кескин жакшырды. Мында Төлөйкөн айыл аймагынын салымы зор. Жергиликтуу бюджеттин эсебинен ФАПтардын, ҮДТнын имараттары ондолду, керектүү жабдуулар менен камсыз болдушту.

Төлөйкөн айыл аймагында 1 маданият уйу 1 китепкана бар. Бул имараттар да кийинки жылдары жергиликтуу бюджеттин эсебинен ремонттолуп, керектуу жабдуулар жана эмеректер менен камсыз болот.

Ошондой эле аталган айыл аймагында спортко да озгочо маани берилген. Учурда айылдарда 2 стадион, 1 спорт комплекси иштейт. Төлөйкөн айыл аймагына караштуу Төлөйкөн айылында түрткү берүүчү гранттын эсебинен заманбап кичи футбол аянтчасы курлуп, пайдаланууга берилди. Бүгүнкү күндө Кыргызстан айылына спорт аянтчасы куруу зарылдыгы бар.

2-артыкчылыктуу багыттын көйгөйлөру: Айылдар Ош шаарына жакын жайгашкандыгына жана айылдын онугуусуно жакшы шарттар бар экендигине карабастан айылдарда коомдук мончо аз. У чар айылында гана мончо иштейт. Башка айылдын жашоочулары мончо кызматы учун шаарга барууга туура келуудо.

2-артыкчылыктуу багыттын негизги себептери:

Айыл Окмотунун бюджетинин жакшы болгонуна карбастан, бардык муктаждыктарды бир убакта чечууго АӨнүн мүмкүндүлүгү чектелуу болуусу

Азыркы мезгил талабына жараша жабдуулардын жетишсиздиги

Жергиликтуу адистердин айылдан башка жактарга кетип калышы

Багытка жетуудогу ички, тышкы мумкунчулуктор                                             Тышкы мумкунчулуктор

 

 


Ички М\мк\нч\л\ктър

 • Бир уй булолук дарыгерлер тобу,

5 ФАП бар

 • Жогорку квалификациялуу кызматкерлер жетиштуу
 • Туруктуу жашаган коомчулук бар жана калктын осуусу тез
  • Балдар бакчаларын ишке киргизип иштетуу учун айылдарда эски имараттар бар
  • Кыргызстан айылында Спорт аянтчасын курууга жер участогу бөлүнгөн

 

Тышкы м\мк\нч\л\ктър

 • Айыл окмоту Ош шаары менен чектешет
 • Донорлордун аймакка болгон кызыгуусу бар
 • Медицина мекемелерин Райондук уй булолук дарыгерлер борбору колдойт
  айылына ТОСтун имаратын куруу        
4.

Кыргызстан жана У чар айылына бала бакча

куруу

2017­-2018-жылдар

2018-

жылдар

+ +  
5. О. Курбанбаев атындагы орто мектебинин жаңы имаратын куру 2017­2018-жылдар + +  
6. Озгур, Учар айылдарынын жолдорун капиталдык ремонттоо (асфальттоо) 2017-жыл + +  
7. Учар айылына жана Жаңы-Турмушучасткасына таза суу түтүктөрүн тартуу 2017-жыл + +  
8. Жапалак айылына саркынды суу агуучу түтүктөрүн тартуу (канализация) 2017-жыл + +  
9 Жапалак жана Озгур айылдарынын көчөлөрүн жарыктандыруу 2017-жыл   +  

1

0

Төлөйкөн айылына көпүрө куруу 2017-жыл + +  

1

1

Төлөйкөн айылынын каналын ондоо 2017-жыл + +  
1 Бардык айылдарды 2017-   + +
2 Бардык айылдарды газдаштыруу 2017-2018-жылдар   + +

Төлөйкөн айыл аймагынын социалдык-инфраструктуралык деңгээли жогорулап, айылдарда элдердин жашоо шарты жакшырат. Жаштардын аң-сезими өсүп, келечекке умтулуусу, спортко болгон кызыгуулары күчөп, маданияттуулукка, адептүүлүккө, ыймандуулукка тарбияланышат.

Артыкчылыктуу багыт:

Кайра иштетүү жана чакан, орто бизнести өнүктүрүү менен жумуш орундарын көбөйтүү. Багытка жетүүдөгү ички, тышкы көйгөйлөр (тоскоолдуктар), алардын себептери

Төлөйкөн айылдык аймагында бүгүнкү күндө 1- кирпич чыгаруучу заводу, 4 таш майдалоочу заводу, 2 акиташ чыгаруучу ишканаД кондитер дик цехи,7 набайкана,2 тегирмен, 3 -тигуу цехи, 5 АЗС , 2 пахта тытуучу цехи, 42 авто унаа оңдоочу жай жана 39 соода туйуну , 7 ашкана, 11 жайкы эс алуучу жайы жана 1 санатория бар. Бирок айыл аймагындачакан жана орто бизнес обьектилери, кайра иштетүү ишканалары элдин муктаждыгын толук канааттандыра албайт. Өндүрүлгөн мөмө жемиштер, жашылчалар кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугунанчийки түрүндө арзан баада сатылып, эл мал чарбачылыгынан жана дыйканчылыктаназ пайда алып жатат. Жумуш орундары жетишсиздигинен, калк арасында, өзгөчө жаштар арасында миграция күндөн күнгө өсүүдө.

Эл керектөөчү товарларды айылдарда өндүрүлгөн арзан баадагы айыл чарба продукцияларынан кайра иштетүү жолу менен өндүрүп камсыз кылуу жолго коюлган эмес. Ишкердүүлүктү баштоо үчүн алгачкы капиталдын жетишсиздиги,

айыл жергесиндеги күрөөгө коюлуучу кыймылсыз мүлктөрдүн баасынын төмөндүгү кредиттик мекемелерден жетиштүү өлчөмдөгү акча каражаттарын алууга тоскоолдук болуп жатат.

Айыл өкмөтүнүн айылдары Ош шаарына жакын жайгашкандыктан бул аймакта чакан жана орто бизнес ишканаларын түзүүгө, өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк чон.

Негизги себептери

Кайра иштетуучу ишканаларды иштетуучу тажрыйбалуу адистердии жетишсиздиги

Кичи жана орто ишканаларды колдоо учун берилген кредиттердин толом пайызынын жогору болушу

Коомчулуктун ичинде кайра иштетуучу ишканаларды курууга жана жургузууго каражаты бар адамдардын аздыгы

Киреше алып келуучу ишканаларды колдоо учун донорлор тарабынан берилуучу кайтарымсыз гранттардын суммасынын аздыгы

Багытка жетуудогу ички, тышкы мумкунчулуктор

Ички мумкунчулуктор      Тышкы мумкунчулуктор


 


Чакан жана орто ишканалар учун жумушчу кучу жетиштуу

Чакан жана орто ишканалар учун жергиликтуу табигый ресурстар жетиштуу

Айылдын жашоочуларынын жер улушунун бар болушу

Ош шаарынын борборуна жакын жайгашкандыгы

Чакан жана орто ишканаларды өнүктүрүүгө кредит беруучу уюмдар коп

Ишканалар өндүргөн продукциянын кардарлары бар


 


Аткарылуучу иштер, же долбоорлор


Аткарылуучу иштер

Аткару

унун

болжолдуу убакты сы

Аткарууга кимдер катышат
    ЭЛ

Айыл

өкмөт

Ү

башка

уюмдар

1 Айылдарда айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу чакан ишканаларды ачуу, онуктуруу

2017-

жыл

+ + +
2 Айылдарда устачылык, жыгачты иштетуучу, эмерек жасоочу ишканаларды тузуу

2017-

жыл

+ + +
3 Айылдарда кондитердик, нан бышыруучу цехтерди ачуу

2017-

жыл

+   +
4 Айылдарда тигүү цехтерин ачуу

2017-

жыл

+ + +
5 Айылдарда курулуш материалдарын иштеп чыгаруучу ишканаларды түзүү, анда жаны технологияларды өркүндөтүү

2017­

2018-

жылдар

+ + +

З-Артыкчылыктуу багыт:

Жергиликтуу өз алдынча башкаруунун сапатын жакшыртуу.

Багытка жетүүдөгү ички, тышкы проблемалар (тоскоолдуктар), алардын себептери

Жергиликтуу оз алдынча башкарууну чындоо айылдык кенештин аймагын онуктуруунун негизги багыттарынын бири. Аймакка «оз алдынчалык беруу, коомчулуктун активдуулугун

 

 

 

 

 

арттыруу, айылдардын абалын жакшыртууга калкты катыштыруу негизги маселе болуп саналат. Анткени, мурдагы союздук системадагыдай эмес, ар бир атуул озунун турмуштук шартын ондоого, үй бүлөөсүн жетиштуу камсыз кылууга озу аракеттенуусу зарыл.

Жергиликтуу оз алдынча башкаруу талаптагы денгээлге жеткенде гана аймактарыбыз онуго алат. Бугунку кундо айыл окмотунун бардык айылдарында коомдук бирикмелер жана окмоттук эмес уюмдар тузулуп, оздорунун айылдарында оз алдынча башкарууну чындоо максатында аракеттенип жатышат. Айыл окмотунун аймагындагы ар бир айылда аялдар кенеши, аксакалдар соту, жаштар комитеттери, ардагерлер кенеши, ошондой эле Таза суу пайдалануучуларынын коомдук бирикмелери (СООППВ) иштеп жатат. Бирок учурда алардын өзүнүн ишине коомчулукту тарта билүүсү, катыштыруу су талаптагыдай эмес. Бул уюмдар актив дүү иштөөсү, элге, калкка оз алдынча башкаруунун принциптерин жеткируусу зарыл маселе болуп саналат.

Негизги себептери •   Айылдык коомдук уюмдардын формалдуу иштөосү

Коомдук уюмдардын потенциалынын төмөндүгү

Коомдук уюмдарды окутуучу, аларга маалымат берүүчү маалымат борборлорунун жоктугу

Багытка жетуудогу ички, тышкы мумкунчулуктор

ИЧКИ МүМКүНЧүЛүКТөр Тышкы МүМКүНЧүЛүКТөр

Айылдарда коомдук бирикмелердин бар болушу

Айылдарды онуктурууго элдин ынтызарлыгы

Аймактагы жашаган элдердин сабаттуулугу жогору

Айылдардын облустук борборго жакын жайгашышы

Донорлордун аймакка болгон кызыгуусу


Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткаруунун

болжолдУУ

убактысы

Аткарууга кимдер катышат
    ЭЛ

Айыл

окмоту

Башка

уюм

1 Айылда маалымат борборун ачуу

2017­-2018-

жылдары

+ + +
2 Айылдарда ишке ашып жаткан кичидолбоорлорго калкты активдуу катыштыруу

2017­-2018-

жылдары

+ + +
3. Айылды онуктуруу боюнча жалпы элдик чогулуштарга, чечим кабыл алууга элди катыштырууга жетишуу

2017­-2018-

жылдары

+ + +
4. Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын жургузуп жаткан иштери боюнча Эл алдында отчет беруусун жакшы жолго коюу

2017­-2018-

жылдар

+ + +
5.

Элдин коомдук активдуулугуно жетишуу учун аларга

маалыматтарды жеткируу жана окутуу

2017­-2018-

жылдар

+ + +

 

Мониторинг жана баалоо.

Алынган оперативдүү маалыматтардын негизинде пайдаланылбай калган резервдерди ишке киргизүү жана керектүү чараларды кабыл алуу.

Ар бир тармактар боюнча негизги көрсөткүчтөрдү статистикалык отчетко киргизүү.  Бул программанын

аткарылышына коомдук жана мамлекеттик эмес уюмдарды тартуу менен коюлган максаттарга жетүү.

Инвеститциялык проектилердин сөзсүз аткарылышын камсыз кылуу, инвестициялык проектилерди аткаруунун каржы булактары негизинен чет элдик инвеститцияларды тартуу менен, ошондой эле, жеке ишкерлердин каражаттарынын, республикалык жана жергиликтүү бюджеттеринин эсебинен болот. Бул программанын аткарылышынын натыйжасында, айыл аймактын экономикасы жогорулап өнөр жай продукцияларынын өндүрүлүшүнүн көлөмү көбөйөт, калкты тейлөө жакшырат, айыл чарбасында сугат айдоолор толук пайдаланылып, талаачылык өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү жогорулайт, мал чарбасынан алынуучу продукцияларынын өндүрүлүшүнүн көлөмү көбөйөт, билим берүү тармагында окуучуларга жакшы шарттар түзүлөт, калк таза суу менен камсыз болуп, ден соолугу чың болот.

Жыйынтыктап айтканда, айыл округдун социалдык- экономикалык артыкчылыктарын, материалдык-сырьелук базасын, географиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен төмөндөгү тармактарга артыкчылык берүү максатка ылайыктуу деп эсептесе болот.

Айыл чарбасы - өндүрүштүк, сервистик жана башка кооперативдерди өнүктүрүү, тармакка азыркы илимдин жетишкендиктерин жана алдынкы тажрыйбаларды жайылтуу.

Кайра иштетүү өнөр жайы, мал чарба жана талаачылыкты өнүктүрүү, айыл чарба продукцияларын өндүрүүчү парниктерди көбөйтүү, кайра иштетүүчү цехтерди куруу, иштеп жаткан ишканалардын негизги каражаттарын жаңылоо. Айыл өкмөт аймагында малдардын терисин кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугунан, бул сырье арзан баада кайра иштетилбестен, айыл өкмөт аймагынан сыртка чыгып кетүүдө.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төлөйкөн айыл аймагынын 2013-2017 -жылдарга карата түзүлгөн өнүгүү программасынын иш чаралары

Иш чаралар Жооптуу аткаруучулар

Аткаруу

мөөнөтү

Күтүлүүчү жыйынтыктар
Онөр жайы
1. * Айыл аймагында кичи жана орто бизнес субьектилеринин ишмердүүлүгүн стабилдүү өнүктүрүү, жогорулатуу үчүн туруктуу жагымдуу шарт түзүү менен бирге бюрократтык жана административдик тоскоолдуктарга, мыйзамсыз текшерүүлөргө жол бербөөнү камсыз кылуу. Айыл аймагы, айыл аймагына тиешелүү мекемелер жана айыл башчылар 2013-2014-ж. Ишкерлердин ишмердүүлүгү жогорулайт, кичи ишканалардын иштөөсүнө шарт түзүлөт.
2. Жергиликтүү сырьелорду жана экономикалык потенциалды толук иштетүү менен экономикалык өсүштү камсыз кылуу Айыл аймагы, чарба субьектилери, орто жана кичи ишканалар 2013-2017 Дыйкан-фермердик чарбалар өндүргөн продукцияны жогорку баада сатуу мүмкүнчүлүгү пайда болот
3. Иштеп жаткан ишканаларды жаны технологиялардын жардамы менен өзгөртүү, товарлардын сапатын көтөрүү Айыл аймагы, чарба субьектилери 2013-2017 Чыгырылып жаткан товарлардын өтүмдүүлүгү жогорулайт
4. Токтоп турган ишканаларды жандандыруу, инвесторлорду тартуу Айыл аймагы, ишкерлер 2013-2017 Өндүрүш өнүгөт, жаңы жумуш орундары түзүлөт
5. Өндүрүштү өнүктүрүү максатында инвестицияларды тартуу менен экспортго багытталган продукцияларды чыгарууга жарамдуу ишканаларды ишке киргизүү Айыл аймагы, чарба субьектилери 2013-2017 Райондун экономикасы өнүгөт, жаңы жумуш орундары түзүлөт
6. Өнөр жай ишканаларынын чыгарылган продукцияларынын көлөмүн эки эсеге жогорулатуу. Орто жана кичи ишканалар 2013-2017 Элдин керектүү продукциялар менен камсыз б олушу жогорулайт
7. Айыл аймагында текстиль жана тигүүчү өнөр жай тармактарын өнүктүрүү үчүн шарт түзүү, кичи тигүү цетерин ачуу. Айыл аймагы, чарба субьектилери, ишкерлер 2013-2016 Кыз-келиндер жумуш менен камсыз бол ушат
Айыл чарабасын жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү
1. Ветеринарияны өнүктүрүү жана малдардын ар кандай ооруларына карты күрөшүүнү күчөтүү

айыл аймагы, айыл

аймагынын

вет.сервистери

2013-2017 Ар кандай малдардын ооруларын алдын алуу жана мал чарбасынын өнүгүшүнө ынгайлуу шарттар түзүлөт.
2. Майда чарба субьектилерин айыл чарба кооперативдерине бириктирүү. Айыл округдары, чарба субьектилери   Айыл чарба азык-түлүгүнүн дүң өндүрүлүүсү көбөйөт
      2013-2017  
3. Суу системасынын жана суу курулуштарынын эффективдүүлүгүнүн жогорулатуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу. Айьш аймагы, чарба субьектилери, суу чарба башкармасы 2013-2017 Суу барбаган жерлерге суу барат жана элге жерди иштетүү үчүн ынгайлуу шарттар түзүлет.
4. Сугат суу линияларын куруу жана суу каналдарды тазалоо. Айьш аймагы, чарба субьектилери 2013-2017 Эл таза суу жана арык суусу менен камсыз болот.
5. * Сапаттуу айыл чарба өсүмдүктөрүн үрөнүн даярдап, дыйкан-фермердик чарбаларга сунуштоо Агрардык өнүктүрүү департаменти, айыл аймагы, үрөнчүлүк чарбалар 2013-2017 Дыйкан-фермердик чарбалар сапаттуу үрөн менен камсыздалып, түшүмдүүлүк жогорулайт
6. Түшүмдүн өндүрүмдүүлүгүн максималдуу түрдө жогорулатуу Айыл аймагы, чарба субьектилери 2013-2017 Айыл чарба продукциясынын өндүрүмдүүлүгү жогорулайт
7. Айыл аймагында айыл чарба продукцияларын өндүрүүчү парниктерди көбөйтүү Айылбашчылар, ишкерлер, эл аралык уюмдар 2013-2015 Калкты айьш чарба продукциялары менен камсыздоо
8. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүнү өнүктүрүү максатында Ата-Мекендик жана чет элдик инвестицияларды тартуу. Айьш округдары, Чарба субьектилери 2013-2017 Айыл чарба продукцияларынын дүң өндүрүүлүсү көбөйөт
9. Жергиликтүү ишкерлердин жана инвестициянын эсебинен айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча кичи- цехтердин курулушуна көмөктөшүү. Айыл округдары, Чарба субьектилери, жеке ишкерлер 2013-2017 Иш орундарынын өсөт жана продукциялардын сапатынын жогорулайт.
10. Айыл чарба продукцияларын сатуу боюнча базарлардын аянтын чонойтуу. айьш аймагы, чарба субьектилери 2013-2017 Айыл чарба продукцияларын сатууга жакшы шарттар түзүлөт.
11. Мал союучу кушканаларды легалдаштыруу жана ал жердеги шарттардын санитардык абалын жакшыртуу. Вет сервистер, айыл аймагы, чарба субьектилери 2013-2017 Эл сапаттуу эт менен камсыз болот жана кошумча каражаттардын түшүшү көбөйөт.
12. Дүңү менен соода кылуу базарларды түзүү жана айыл чарба продукцияларын ички жана тышкы базарларга чыгаруу. айьш аймагы, чарба субьектилери 2013-2017 Дүңү менен соода кылуучу базарларды көбөйтүү.
Энергетика  
13. Папан жана Жаңы-Арык айыл аймагындагы дарыяларга инвесторлордун жардамы менен кичи ГЭСтерди куруу Айыл аймагы, демөөрчүлөр жеке ишкерлер 2013-2017 Калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо
  Курулуш
1. Турак жай курулушуна жеке инвестицияларды эффективдүү тартуу менен турак жай көйгөйлөрүн чечүү. Айьш аймагы, жер адистер 2013-2017 Жеке инвестицянын көлөмү өсөт
 
         
Туризм
1. Айыл аймагындагы туристик обөектилер, жаратылыш кооз жерлёри жөнүндө видео роликтерди, жарнактарды, буклеттерди жана башка маалымат булактарын чыгаруу менен туризмди өнүктүрүү. айыл аймагы, ММК 2013-2017 Туристер районго көп тартылат
2. Сырткы жана жергиликтүү инвесторлордун жардамы менен райондогу туристик обьектилерди ондоп түзөө иштерин жүргүзүү айыл аймагы Жыл сайын Туристердин эс алуусу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт.
3. Туристик обөектилерге баруучу жолдордун абалын жакшыртуу айьш аймагы, айьш башчылар 2013-2017 Туристер айьш аймагына көп тартылат
С'осда жана кызмат көрсотуү
1 Айыл аймагында борбордук базарларды өнүктүрүү планын аткаруу, шартынын жана элге кызмат көрсөтүүсүнүн абалынын жакшыртуу. Айьш аймагы,, ишкерлер Жыл сайын Сатып алуучу кардарлардын саны өсөт
2 Элге акчалай кызмат көрсөтүүнүн көлөмүнүн өстүрүү. Айьш аймагы 2013-2017 Элге кызмат көрсөтүүнүн көлөмү өсөт
3 Күз-кыш мезгилинде элди көмүр менен камсыз кылуу максатында көмүр пунктарын ачуу Айыл аймагы Жыл сайын Элге кызмат көрсөтүүнүн көлөмү өсөт  
           
Транспорт жана баиланыш  
1. Жалпы колдонуудагы унаа жана жөө жолдорду ремонттоо жана аларды такай көзөмөлдөө. айьш аймагы, айыл башчылар Жыл сайын Жолдордун абалы жакшырат. Жашоо үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт.
2. Айыл аймагына караштуу айланып етүүчү айланма жолдорду бүтүрүү Айыл башчылар 2013-2017 Жолдордун ондолушу
3.        
Мсктсптик бил им беруу  
1. Билим берүү мекемелеринин жана обьектилерин куруу жана ондоо Айыл аймагы 2013-2017 Билим сапатын жогорулатуу, жаңы окуучулук орундарьшын санын көбөйтүү
2. Сапаттуу билимге жетүү үчүн шарттарды түзүү, материалдык техникалык базасын чындоо Айыл аймагы, мектеп директорлору 2013-2017 Компьютердик техника, көрсөтмө куралдар, китеп менен камсыз кылуу
3. Айыл аймагына караштуу мектептерди педагогикалык кадрлар менен камсыздоо Айыл аймагы, мектеп директорлору 2013-2017 Билим сапатын жогорулайт
4. Мектеп окуучуларынын арасындагы кылмыштуулукту жоюу максатында атайын иш-чараларды аткаруу Айыл аймагы, мектеп директорлору 2013-2017 Жаштар арасындагы кылмыштуулук азаят.
Саламаттык сактоо тармагында
1. Саламаттыкты сактоо обьектилериннн куруу, ондоо жана медициналык жабдуулар менен камсыздоо(ФАПтар) Айыл аймагы, ҮДТ 2013-2017 Алыскы айылдарда жашаган тургундарга өз убагында биринчи медициналык жардам көрсөтүлөт
2. Медициналык кызматкерлердин нштерин активдештирүү Айыл аймгы Ар дайыма Атуулдардын ден солугун чыңдоого үйрөтүү, ар түрдүү жугуштуу оорулар жөнүндө калк арасында санитардык агартуу иштерин күчөтүү
Укук коргоо тармагм
1. Коомдук коопсуздукту камсыздоо жана укуктук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун деңгээлин түшүрүү Айьш аймагына караштуу участкалык инспекторлор 2013-2017 Калктын коопсуздугун сактоо
Эмгек миграциясы жана иш менен камсыздоо
1. Калкты жумуш менен камсыз кылуу деңгээлин коомдук акы төлөө жумуштарын уюштуруу менен жогорулатуу. жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу адиси,айыл башчылар 2013-2017 Калктын жумуш орду,эмгек базары маселелери боюнча билдирүүлөр менен камсыз болуу деңгелин жогорулатуу
2. Жаңы жумуш орундарын түзүү жумушка жайгашкан атуулдардын санын көбөйтүү жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу адиси, айыл башчылар 2013-2017 Жумушсуздардын санын кыскартылат
3. Эмгек миграциясын оптималдаштыруу чет элдик атуулдардын жумуш ордуна дайыма мониторинг жасоо жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу адиси, айьш башчылар 2013-2017 Жергиликтүү бюджеттке камсыздоо төлөмдөрүн түшүрүү
4. Эмгек рыногу маселесинде калктын маалыматтуулугун жогорулатуу боюнча иш-чараларды уюштуруу Айьш аймагы, жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу адиси, айыл башчылар 2013-2017 Калктын маданияттуулугун жогорулатуу
5. Жаштар үчүн бизнес-инкубаторлорду түзүү менен аларды кесипке үйрөтүү, жумуш менен камсыз кылуу Айыл башчылар, эл аралык уюмдар 2013-2017 Жумушсуз жаштардын саны азаят
Маданият тармагьшда
1. Маданиятты өнүктүрүү боюнча айылдык конкурстарды өткөрүү Айыл аймагы, айьш аймагынын маданият кызматкерлери, 2013-2017 дүйнөлүк маданият алкагында Кыргызстанды интеграциялоо
2. Маданият мекемелерин курууну жана капиталдык ремонттон өткөрүүнү тиешелүү каражаттардьш жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашыруу

Айьш аймагы., маданият

кызматкерлери, а-к депутаттары

2013-2017 Чыгармачыл ишмерлер үчүн тийиштүү шарттарды түзүү
Дене тарбчя, спортгу өнүктүрүү жана жанггар саясаты
1. Денетарбия жана спортту өнүктүрүү, спорттук комплекстерди, аянттарды жана башкаларды куруу Айыл аймагы, айыл башчылар 2013-2017 Материалдык-техникалык базасын чындоо
2. Калк арасьшда чын ден-соолукта жашоо образын үгүттөөнү күчөтүү Айьш аймагы, айьш башчылар 2013-2017 Ден соолукта жашоону жакшыртуу
3. Айыл аймагында жаштар борборлорун түзүү, семинар, түрдүү конкурстарды, КВН, дебаттарды уюштуруу менен алардын интелектуалдык деңгээлин, билимин жогорулатуу, өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымдарын Айыл аймагы, айыл башчылар, эл аралык уюмдар 2013-2017 Жаштар арасында кылмыштуулук азаят

  коштуруу.      
Экологиялык коопеуздукту камсыздоо.
1. Экологиялык абалды жакшыртуу максатында иш чараларды иштеп чыгуу Айьш аймагы, айыл башчылар 2013-2017 Экологиялык абалдын жакшырышы
2. Айыл аймагындагы экологиялык корук аймактардын абалдарын жакшыртуу боюнча ички жана тышкы инвестицияларды тартуу айьш аймагы, а-к депутаттары,айыл башчылар 2013-2017 Коопсуз экологиялык аймакты түзүү
3. Экологияга зыяндарды альш келүүчү факторлор менен такай иш алып баруу айьш башчылар 2013-2017 Экологиялык булганычтарды алдын алуу.
4. Экологияны коргоо боюнча ар кандай массалык маалымат иштерин жүргүзүү жана семинар-тренингдерди өткөрүү. айьш аймагы 2013-2017 Экология боюнча билимдерди жогорулатуу.
Өзгөчө кырдаалдар боюнча иш чаралар .
1. Жалпы элдин арасында өзгөчө кырдаалдар учурундагы абал боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана бул боюнча чет элдик уюмдар менен иш алып баруу МЧС бөлүмү (жер адистери), айыл башчылар, мекеме- уюмдар 2013-2017 Ар кандай өзгөчөкырдаалдарга элдин даяр б олушу жана ал боюнча сабаттулугунун жогорулашы.
2. Ар кандай кырсыктарга каршы иш чараларды иштеп чыгуу. МЧС бөлүмү ( жер адистери), айьш башчылар, мекеме- уюмдар 2013-2017 Элдин маалыматтар менен камсыз б олушу.
3. Селге жана ар кандай көчкүлөргө каршы жумуштарды күчөтүү максатында инвестицяларды тартуу. МЧС бөлүмү, айьш округдар, мекеме- уюмдар 2013-2017 Жалпы экологиялык абалдын жакшырышы.

(.

Төлөйкөн айыл аймагын өнүктүрүү боюнча 2017-жылга карата түзүлгөн инвестиӈиялык план

К­

м

Долбоордун аталышы

Кичи

долбоор

гүрү

( коду)

Аткаруу мөөноту(баштоо аяктоо айлары) Бекитилген жалпы сумма (сом) Анын ичинен, каражылоо булактары (план) (сом) Эскертүү
ЖБ АРИС Башкалар
1 Кыргызстан айылына спорт зал куруу   2017-ж 10 ООО ООО 1 600 000 8 400 000  

2017-жылга

сунушталган

2 Коргон айылынын ички жолун асфальттоо   2017-жыл 1 961 515 253 642 1 500 000 207 873

2017-жылга

сунушталган

3 Дыйкан-Кыштак айьшына коомдук борбор куруу   2017-ж 8 758 403 3 000 000   5 758 403

2017-жылга

сунушталган

4 Учар айьшына таза суу түтүктөрүн тартуу   2017-ж 1 500 000 1 500 000    

2017-жылга

сунушталган

                 
5 Айылдарга 25 даана столба сатып алуу   2017-ж 250 000 250 000    

2017-жылга

сунушталган

6

Жапалак айылынын көчөсүн

жарыктандыруу

  2017-ж 350 000 350 000    

2017-жылга

сунушталган

7 Жапалак айылына канализация тартуу   2017-ж 1 000 000 1 000 000    

2017-жылга

сунушталган

9 Чурулдай көчөсүнүн жолдорун асфальттоо   2017-жыл 1 200 000 1 200 000    

2017-жылга

сунушталган

10 О.Курбанбаев орто мектебинин имаратын курулушу   2017-жыл 65 000 000     65 000 000

2017-жылга

сунушталган


11 Төлөйкөн айылына скважинадан суу чыгаруу   2017-жыл 600 ООО 600 000    

2017-жылга

сунушталган

12 Озгур айьшынын жолун асфалытоо   2017-жыл 1 200 ООО 1 200 000    

2017-жылга

сунушталган

13 Кыргызстан айылына сугат суу түтүктөрүн тартууга   2017-жыл 2 ООО ООО 1 500 000    

2017-жылга

сунушталган

14 Жаңы -Турмуш таза суу түтүктөрүн орнотуу   2017-жыл 200 000 200 000    

2017-жылга

сунушталган

15              

2017-жылга

сунушталган

  Н.Сайдиев орто мектебинин эски иамартын капиталдык ремонттон өткөрүп, бала бакчага ылайыкташтыруу   2017-ж 5 512 632 2 512 632   3 000 000

2017-жылга

сунушталган

 

 

 

Төлөйкөн айыл аймагынын башчысы:                                               А.Абдукаримов

 

ФЭБ башчы:                                                     Г. Бердиева


Кыргыз Респбликасынын Ош облусу Кара-Суу району Төлөйкөн айылдык кеңешинин кезектеги XXX сессиясынын

(VI шайланган)

ТОКТОМУ 30-7

Дыйкан-Кыштак айылы                                                       10.02.2017-жыл.

«Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн 2016-жылга

аткарылышы жана 2017-жылга карата

бюджетин бекитүү жөнүндө»

Төлөйкөн айылөкмөтүнүн 2016-жылга аткарылышы жана 2017-жылга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн бекитүү маселесин айылдык кенештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясында каралып, алардын корутундусунун негизинде жана Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмүнүн башчысы Г. Бердиеванын билдирүүсүн угуп, талкуулап Төлөйкөн айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2016-жылга бюджеттик кирешелер 21695,2миё сом, чыгашалар бөлүгү 19490,6 миё сомго аткарылгандыгы белгиленсин.
 2. 2017-жылга карата Төлөйкөн айылөкмөтүнүн бюжетинин кирешелери жана чыгашалары 18655,6 мин сомго бекитилсин.
 3. 2017-жылга Төлөйкөн айылөкмөтүнүн атайыл каражатынын кирешелер жана чыгашалары 1079,0 миң сомго бекитилсин
 4. Атайын эсеп каражаттарында көрсөтүлгөң чыгымдар өз статьялары жана бөлүмдөрү боюнча бөлүпггүрүлсүн жана корголгон статьяларды\ биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын (эмгек акы, соц-фонд. коммуналдык кызмат жана тамак-аш жана башкалары).
 5. Айыл өкмөткө 2017-жылдын бюджетине берилүүчү толуктоо грант 6732,9 мин сом өлчөмүндө бекитилсин.
 6. 2016-жылга бюджеттин чыгаша бөлүгү башкаруу аппараттын

каржылоосуна 5308,0 миң сомго, айыл чарбасына 700,0 миң сом, турак-жайга 8638,2 мин сом, библиотекага 185,0 миң сом, маданиятка 500,0 миң сом, бала бакчага 466,2 миң сом, билим берүүгө 2068,2миң сом, соц. жардамга 790,0миё сом өлчөмүндө бекитилгени менен суралсын.

7. Төлөйкөн айылөкмөтүнүн атайыл каражаты 1079,0мин сом бала бакчага жумшалсын.

8.К.Р.Ъкмът\н\н 2013-жылдын 8-июлунун №403 токтомуна ылайык аппарат

кызматкерлердин 33 штат бирдиктери каралсын, анын ичинен 4 айыл башчысы жана 4 тейлөө кызматкерлери бекитилсин.

9. Жыл ичинде айыл өкмөтүнүн башчысыжана ФЭБ башчысына: айылөкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүктөрүнө айрым өзгөртүүлард\ киргизүүгө «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктук  негизги принциптери жөнүндө» мыйзамынын 15-беренесине ылайык айылдык кенештин депутаттарынын макулдугу менен уруксат брилсин.

10.2015-жылдан Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн эсебинде калган 4279, бмин сом акча каражаты:

179,6 сом башкаруу аппаратына;

4100,0миң сом турак-жай, бөлүмүнъжумшалсын.

11. К.Р. «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктук негизги принциптери жөнүндө» мыйзамынын 21-беренесине ылайык айыл өкмөтүн\нрезервдик фонду 181,6миң сом өлчөмүндө белгиленсин.

12. Жогорудагы аныкталган жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жана киреше, чыгаша бөлүмдөр\ боюнча Төлөйкөн айылдык кенештин төрагасына жана айылдык кенешинин финансы жана бюджет комитетине 6-9 айлык жыйынтыгы боюнча билдирүү берип туруу жагы ФЭБ башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин.

13. Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн 2017-2018-жылдарга карата түзүлгөн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүүн божомолу бекитилсин. (тиркеме тиркелет)

14. Бул токтомдун аткарьшын көзөмөлдөө жагы айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

Тълъйкън айылдык

кеёешинин търагасы:                                         И.Ажиматов

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-8

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Тълъйкънайылдык кеёешинин (VI шайланган

кезексиз) 22.04.2013-жылдагы VIсессиясынын

№6-3 сандуу «Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н

2007-жылдын 29-июнундагы №243 токтому менен

жактырылган КБФнун жерлерин ижарага бер\\

шарттары туралуу типт\\ жобого ылайык жана

2005-жылдын 6-майындагы №177 токтомунун

негизинде чыккан жобого ылайык жер комиссиясын

бекит\\ жън\ндъ» токтомуна ъзгърт\\лърд\

киргиз\\ жън\ндъ

Тълъйкън   айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровдун  жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын айылдык кенеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1. ълъйкън айыл ъкмът\н\н КБФнун жана муниципалдык менчиктеги жерлерин ижарага бер\\, аукцион аркылуу сатуу жана атуулдарга турак-жай куруу \ч\н жер участкаларын бъл\шт\р\\ боюнча комиссиянын курамы №____ тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы А.Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                        И.Ажиматов

Төлөйкөн айылдык Кеңешинин 10.02.2017- жылдагы кезектеги XXX сессиясынын №30-8 токтомуна

1-тиркеме

Төлөйкън айыл өкмөтүнүн КБФнын жерлерине тоорук өткөрүү жана
ижарага берүү боюнча комиссиясынын курамы

 

Б.Акчалов - Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты, комиссиянын

төрагасы,

У.Кадыров - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, комиссиянын төрагасынын орун басары,

Х.Сулайманов - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы, комиссиянын катчысы,

Мүчөлөрү:

А.Арапбаев – Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жер адиси,

Г. Бердйева - Тёлөйкөн айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы,

А. Манасов - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн ижара боюнча жер адиси,

Т.Алимбубаева - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн соц.сектор башчысы,

С.Арзибаев - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн салык инспектору,

А. Нарматов - Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты,

Т.Арзибаев - Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты,

Аукцион өтүп жаткан айылдын башчысы.

Төлөйкөн айыл өкмөтунүн

жооптуу катчысы:                                                       X. Сулайманов

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-9

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Жаны-Турмуш

айылындагы №1197 жана №1198 контурларда

жайгашкан КБФнун 10 га жерлеринин багытын

«Къп жылдык бак дарактар» багытыны ъзгърт\\

жън\ндъ

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Жаны-Турмуш айылындагы №1197 жана №1198 контурларда жайгашкан КБФнун 10 га жерлеринин багытын «Къп жылдык бак дарактар» багытыны ъзгърт\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровдун билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Жаны-Турмуш айылындагы №1197 жана №1198 контурларда жайгашкан КБФнун 10 га жерлеринин багытын «Къп жылдык бак дарактар» багытына ъзгърт\\ жактырылсын.
 2. Бул токтомдун мыйзамдуулугун жана аткарылышын  къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                        И.Ажиматов

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-10

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Кезектеги депутатты чакырып

алуу жън\ндъ

            10 мандаттуу №4 Дыйкан-Кыштак шайлоо округунун депутаты Х.Сулайманов ъз каалосу менен жазган арызын карап, талкуулап, кезектеги депутатын чакырып алуу \ч\н, Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамынын 4-главасынын 22, 24ч\ жана 31чи беренесине ылайык Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кеёешинин депутаты Х.Сулайманов Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы болуп дайындалганына байланыштуу кезектеги депутат чакырылып алынсын.
 2. Кезектеги келе турган депутаттыкка талапкерге мандат бер\\ жагы Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынан суралсын.
 3. Жогорудагы токтомду къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                        И.Ажиматов

Кыргыз Респбликасынын Ош облусу Кара-Суу району Төлөйкөн айылдык Кеңешинин кезектеги XXX сессиясынын

(VI шайланган)

ТОКТОМУ 30-11

Дыйкан-Кыштак айылы                                                       10.02.2017-жыл.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентярындагы №571 токтому менен бекитилген муниципаддык менчиктетурган жер участокторуна менчик же ижараукугун берүүнүн тартиби жана шарттарытууралуу Типт\\ Жобого ылайык муниципалдык    менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүү боюнча комиссиясын  бекитүү жөнүндө

Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн орун басары У.Кадыровдун жер комиссиясына өзгөртүү киргизүү жөнүндө маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын айылдык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүү боюнча комиссиясынын курамы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Төлөйкон айыл ъкмөтүнүн орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык

кеёешинин търагасы:                                         И.Ажиматов


Төлөйкөн айылдык Кеңешинин 10.02.2017- жылдагы кезектеги XXX сессиясынын №30-11 токтомуна 1-тиркеме

Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер
участокторуна менчик же ижара укугун берүү боюнча комиссиясынын

курамы

У.Кадыров - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, комиссиянын төрагасы,

А.Арапбаев - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жер адиси, комиссиянын төрагасыньдн орун басары,

А.Манасов - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн ижара боюнча жер адиси, комиесиянын катчысы,

Мүчөлөрү:

Г. Бердиева - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы,

Х.Сулайманов - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы,

Т.Алимбубаева - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн соц.сектор башчысы,

С.Арзибаев - Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн салык инспектору,

А. Нарматов - Төлөйкөн айыддык кеңешинин депутаты,

Б.Акчалов - Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты,

Т.Арзибаев - Төлөйкөн айылдык кеңешинин депутаты,

Аукцион өтүп жаткан айылдын башчысы

 

Төлөйкөн айыл өкмөтунүн

жооптуу катчысы:                                                       X. Сулайманов


КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-12

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Ош шаардык боорукерлик балдар \й\ убактылуу

пайдаланып жаткан Тълъйкън айыл ъкмът\н\н

муниципалдык менчигинде турган  жер аянтын

кайтарып алуу жън\ндъ

Ош шаардык боорукерлик балдар \й\ убактылуу пайдаланып жаткан Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигинде турган 2,87 га жер аянтын кайтарып алуу боюнча Тълъйкън айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровдун билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Ош шаардык боорукерлик балдар \й\ убактылуу пайдаланып жаткан Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигинде турган 2,87 га жер аянты Тълъйкън айыл ъкмът\нъ кайтарып алынсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                        И.Ажиматов

КыргызРеспубликасынын Ош облусу Кара-Суу району ТълъйкънайылдыкКеёешининкезектеги ХХXсессиясынын

ТОКТОМ 30-13

Дыкан-Кыштакайылы                                                                              10.02.2017ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\нъ жарандардан

т\шкън арыздарын кароо жън\ндъ

            Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Дыйкан-Кыштак айылынын Коргон участкасынын №1502 контурунда жайгашкан Абдуллаев Русланга тиешел\\ болгон 1,30 га жер аянтын  жылдырып бер\\ жън\ндъг\ арызын карап депутаттардын айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Дыйкан-Кыштак айылынын Коргон участкасында жайгашкан Абдуллаев Русланга тиешел\\ болгон  1,30 га жер аянтын №1502 контурунун т\нд\к жагынан т\шт\к-батыш жагына жылдырылуусу Тълъйкън айыл ъкмът\нъ сунушталсын.
 2. Бул токтомдун  мыйзамдуулугу жана аткарылышы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                        И.Ажиматов