17Август2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу шаардык кенешинин № 16 токтому

Кара-Суу шаардык кенешинин № 16 токтому

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/1П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                               2-март, 2017-жыл

 

“Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жън\ндъ”

“Кара-Суу райондук согуш жана эмгек ардагерилеринин Кенеши” коомдук бирикмесинин райондук кенешинин жана ардагерлер чогулушунун 2016-жылдын 11-ноябрындагы чечиминин негизинде “Кара-Суу райондук согуш жана эмгек ардагерилеринин Кенеши” коомдук бирикмесинин райондук кенешинин търагасы Тажибаев Абиджанга “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу \ч\н Кара-Суу шаардык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. “Кара-Суу райондук согуш жана эмгек ардагерилеринин Кенеши” коомдук бирикмесинин райондук кенешинин жана ардагерлер чогулушунун 2016-жылдын 11-ноябрындагы чечиминин негизинде “Кара-Суу райондук согуш жана эмгек ардагерилеринин Кенеши” коомдук бирикмесинин райондук кенешинин търагасы Тажибаев Абиджанга “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Кара-Суу шаардык кенешинин тийишт\\ туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                             Р.Х.Хатамов


 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/2П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                               2-март, 2017-жыл

 

“Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жън\ндъ”

Кара-Суу шаар мэриясынын 2017-жылдын 24-январындагы чыгыш №75 катынын негизинде Кара-Суу шаардык кенешинин търагасы Хатамов Рустам Хакимжановичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу \ч\н Кара-Суу шаардык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаардык кенешинин търагасы Хатамов Рустам Хакимжановичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара -Суу шаар мэриясына, токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Кара-Суу шаардык кенешинин тийишт\\ туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                             Р.Х.Хатамов


 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/3П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                               2-март, 2017-жыл

 

Кара-Суу шаарындагы Темир-Жолу

къчън\н атын ъзгърт\\ жън\ндъ

         Кара-Суу шаарынын Темир-Жолу къчъс\н\н тургундарынын арызынын  жана Кыргыз Республикасынын “Географилык аталыштар жън\ндъг\” мыйзамынын негизинде Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Кара-Суу шаарынындагы Темир-Жолу къчън\н атын Кара-Суу шарынын тургуну,  шаардык кенешинин бир нече жолку депутаты, коомдук ишмер  “Хакимов Адылжан” атындагы къчъс\ деп аталсын.
 2. “Хакимов Адылжан” атындагы къчън\ таза кармоо, кърктънд\р\\, жашылдандруу жакшы абалда кароо жана аты ъзгър\лгънд\г\нъ байланыштуу келип чыккан чыгымдарды кътър\\ жагы Хакимов Адылжандын \й-б\лъс\н\н м\чълър\нъ милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Кара-Суу шаардык кенештин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов


 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/4П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                               2-март, 2017-жыл

Кара-Суу шаар мэринин Кара-Суу шаарынын

2016-жыл ичи аткарган иштери жън\ндъ»

Кара-Суу шаар мэринин 2016-жыл ичи аткарган иштерин угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаар мэри З.Тургунбаевдин 2016-жылда аткарган иштери «Канаатандыраарлык» деп табылсын.
 2. Кара-Суу шаарындагы Юбилейный, Арашан кичи районундагы почта бъл\м\ Кара-Суу шаар мэриянын балансында калтырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

         Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов


КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/5 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                                02-март, 2017-жыл

«Кара- Суу шаарынын 2016-жылга бюджетинин аткарылышын отчетун жана

2017-жылга т\з\лгън бюджетин  бекит\\ жън\ндъ»

 КараСуу шаардык Кенеши «Кара-Суу шаарынын 2016-жылга бюджетинин аткарылышынын отчетун жана 2017-жылга т\з\лгън бюджетин бекит\\ жън\ндъ» маселени карап жана талкуулап, бул маселе Кара-Суу шаардык Кенешинин экономика, бюджет, ивестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясынын берген корутундусун эске алып Кара-Суу шаардык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын 2016 – жылдын 30 – декабрындагы № «Кыргыз Республикасынын 2017–жылга Республикасынын бюджети жана 2017-2018-жылдарга божомолдору жън\ндъгу»  мыйзамы аткарууга алынсын. 

2. Кара-Суу шаарынын 2017 - жылга жергиликт\\ бюджети кирешелер жана чыгышалар боюнча атайын каражаттарды кошкондо жалпысы 57063,5 мин сом ълчъм\ндъ № 1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. Кара – Суу шаарынын 2017-жылга атайын каражаттар боюнча бюджетинин кирешелер жана чыгашалары 6923,7 мин сом ълчъм\ндъ № 3 тиркемеге ылайык бекитилсин.

4. Кара-Суу шаарынын жергиликт\\ бюджетинин 2017-2018- жылдарга бюджетинин кирешелер булактары болжолдору № 2 тиркемеге ылайык т\ш\\лърд\н эсебинен т\з\лъър\н эске алып колдоого алынсын.

5. Кара-Суу шаарынын жергиликт\\ бюджетинин 2017-жылга чыгаша бъл\г\н\н негизги параметрлери № 4 тиркемеге ылайык бекитилсин.

   -  Чыгымдарды каржылоо биринчи кезекте коргоого алынган беренелер боюнча (эмгек акы, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна чегеруулор, дары - дармек, тамак - аш, аз камсыз болгон \й-б\лълъргъ жана милдеттуу медициналык камсыздандыруу фондуна чегер\\лър)  ж\рг\з\лъър\ белгиленсин.

  6.Чыгашалардын корголгон беренелери штаттык бирдиктер ъзгъргъндъ жана нормативдик актылардын кабыл алынышына байланыштуу азайтылышы жана къбъйт\л\ш\ белгиленсин.

  Чыгашалардын корголгон беренелерин каржылоо \ч\н жоопкерчилик шаар мэриясына, аны ъз багытында иштетуу ишкана жетекчилерине ж\ктълс\н.

7. Кара-Суу шаар мэриясы тарабынан муниципалдык имараттарды жана муиципалдык жерлерди ижарага бер\\дън алынуучу каражаттар толугу менен жергиликт\\ шаар бюджетинин киреше бъл\г\нъ келип т\ш\ус\ белгиленсин.

Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды  казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Кърсът\лгън тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы республикалык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.

9. Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык департаментинин штаттык бирдиктери 5 тиркемеге ылайык жана 2017 - жылда муниципалдык менчикти башкаруу  департаменти аркалуу кет\\ч\ акча каражаты сметага ылайык бекитилсин.О.эле он адамдар турган жумушчулар тобу айлык акылары менен мурдагы орду АО Ак-Мээнеттен кайтарылсын. жана эки штатка адис, айлык акылары 8000 мин сом олчомундо белгиленсин..

10. Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы «Манас» стадионунун штаттык бирдиктери 2017 - жылга 6  тиркемеге ылайык бекитилсин.

11. Кара-Cуу шаар мэриясынын  кварталдык комитеттеринин 2017 – жылга штаттык бирдиктери,  эмгек акыларынын олчомдору № 7  тиркеме менен бекитилсин.(эмгек акылары 4000 мин сом олчомундо )

12.  Кара-Суу шаарынын 2016- жылда башталып, б\тпъй калып кабыл алынган нормативдик актылардын негизинде кошумча чыгымдарды талап кылган чыгашаларды келерки 2017 -  бюджет жылына киргизилсин: (алар томондокулор: Администрация алдына-588,0 мин сом,Манас мектебинин ажатканасына 135,0 мин сом,Асфалтга кошумча 2651,4 мин со баардыгы 3374,4 мин сом.)

12. Кара - Cуу шаарынын 2016 - жылга жергиликт\\ бюджетинин аткарылуусу кирешелер бъл\г\ 67843,6 мин сом, чыгышалар бъл\г\ 67381,4 мин сом суммасында бекитилсин.

13. Кара-Cуу шаарынын бюджетинин 2016-жылда аткарылуусунун жыйынтыгы менен 2017 -  жылдын 1-январына карата калган 2264,9 мин сом (негизги бюджет 1887,3 мин сом, атайын каражат 377,6 мин сом) эркин калдык №8 тиркемеге ылайык иштетилиши бекитилсин.Калган тамак-аш карыздарын кийинки тамак-ашка болгон тендерлердин экономунан келишим тузупоткоруп беру жагы милдеттендирилсин.

14. Кара-Суу шаар мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин 2017-жылда т\з\лгън сметасына ылайык республикалык бюджеттен т\ртк\ бер\\ч\ гранттан каралган Кара-Суу шаарындагы Манас мектебинин ремонтуна  667,0мин сом,Ленин мектебинин ремонтуна 2164,0 мин сом, №4 бала бакчасын ремонтуна туртку беруучу гранттан  991,0 мин сом олчомундо акча каражаты болунсун.

15. Кара-Cуу шаар бюджети боюнча ж\г\рт\\дъг\ кассалык накталай акча 2017 -жылдын 1-январына карата 10,0 мин сом суммасында белгиленсин.

16. Кара - Cуу шаар мэриясы 2017 – жыл ичинде жергиликт\\ бюджетинин аткарылуусунда тъмънк\лъргъ укуктуу жана милдетт\\:

-эгерде бул шаардын жергиликт\\ бюджетинин киреше бъл\г\н азайтууга алып келбесе, ушул токтомдун 1-беренесинде бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун № 4 - тиркемесине ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ;

- шаар мэриясы тарабынан киргизилген ъзгърт\\лър жана толуктоолор Кара-Суу шаардык Кенеши тарабынан каралат жана  кабыл алынат.

- керектуу учурларда бюджеттин чыгашалар бъл\г\нъ киргизилген ъзгърт\\лъргъ байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык Кенешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердуулук боюнча туруктуу комиссиясынын маакулдугу менен иштет\\гъ;

-кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча т\ш\\лър\н\н эсебинен шаардын жергиликт\\ бюджеттин чыгаша бъл\г\н къбъйт\\н\ карап чыгууга;

- тиешелуу органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун бюджеттери менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин ъз ара эсептеш\\лър\нъ тактоолорду киргиз\\гъ;

- Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2011 – жылдын 30 – декабрындагы № 767 жана 2006 – жылдын 18-сентябрындагы № 672 токтомдоруна ылайык менчик женил автоууналарын кызматтык максаттарга пайдалангандык \ч\н шаардык кенештин търагасына жана шаар мэриясынын вице мэрине  сметада каралган куйуучу майларды жана ондоого тетиктерди болуп берлсин.

17. Ушул токтом 2017-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин. Токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, анын аткарылышын  къзъмълдъъ жагы  Кара-Суу шаардык Кенешинин  экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

кеёешинин търагасы:                                                          Р.Х.Хатамов.


 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/6П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                                  2-март, 2017-жыл

«Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы

авто токтомдор жана авто гараждар дирекциясы жън\ндъ»

 

Кара-Суу шаар мэринин 2017-жылдын 27-январындагы чыгыш №86 сандуу катынын жана 2016-жыл ичи аткарган иштерин угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2015-жылдын март айынан баштап Сарай айылдык округу ъз\нъ караштуу (жалпы 1570) участогун кайтарып алган жана Ленин къчъс\нъ коюлган темир бетон тосмосунун орнотулушу, Ленин къчъс\н\н Бакиев къчъс\нън МЭЗ къчъс\нъ чейинки аралыкка авто унаа токтотууга жана автоунаа кыймылына тыюу саланганына байланыштуу Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы авто токтомдор жана авто гараждар дирекциясы жоюлсун.
 1. Бул токтомдун аткарылышын шаар мэриясына милдеттендирилсин къзъмълдъън\ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

         Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов


КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М   №16/7   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                         2-март, 2017-жыл

Кара-Суу шаар мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин  аткарып жаткан иштери жън\ндъ»

Кара-Суу шаар мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин  директору С.Исмаиловдун отчетун угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин  директору С.Исмаиловдун отчетун “Канаатандыраарлык” деп табылсын.
 2. Кара-Суу шаар мэриясына Кара-Суу шаарындагы тъмъндъг\ ички къчълър асфальтоо иштери ж\рг\з\лс\н:

-  Школьный къчъс\ узуну-107,0 туурасы-6,0 метр сметалык баасы 445744 сом,

-  Толстой къчъс\ узуну-183,0 туурасы-6,0 метр сметалык баасы 751253 сом,

-  Памир къчъс\ узуну-107,0 туурасы-6,0 метр сметалык баасы 445744 сом,

-  Ош къчъс\ узуну-200,0 туурасы-4,0 метр сметалык баасы 695 370 сом,

-  Комсомольский къчъс\ узуну-430,0 туурасы-4,0 метр сметалык баасы 1732820 сом,

-  Космедемянский къчъс\ узуну-276,0 туурасы-6,0 метр сметалык баасы 984273 сом,

-  Азимова къчъс\ узуну-396,0 туурасы-4,0 метр сметалык баасы 1417203 сом,

-  Гагарин къчъс\ узуну-197,0 туурасы-4,0 метр сметалык баасы 709369 сом,

-  Токтогул къчъс\ Нариман къчъс\нъ чеийнки аралык  узуну-100,0 туурасы-6,0 метр сметалык баасы 414967 сом,

-  Терешкова, Панфилов къчълър\ узуну-302,0 туурасы-6,0 - 4,0 метр сметалык баасы 1121791 сом,

-  Ж.Бъкънбаев атындагы къчъс\н асфальтоо \ч\н бъл\нгън 1067017  сом алты айдын жыйынтыгы менен асфальтоо иштери киргизилсин, анын ордуна  Кара-Суу шаарындагы Рабочий къчъс\н асфалтоо иштерине жумшалсын.

-  Темир жол къчъс\н\н асфальтоо \ч\н бъл\нгън 869,9 сом акча каражаты тартыш болгондуктан башка жумуштарга бъл\н\п, алты айыдын жыйынтыгы менен асфальтоого киргизилсин.

-  Арашан участкасындагы М.Рахимов атындагы къчъс\ 2017-жылдын алты айдын жыйынтыгы менен асфальтоо иштери ж\рг\з\лс\н.

-  Навои къчъс\н\н асфальтоо \ч\н бъл\нгън  1574638 сом акча каражаты тартыш болгондуктан башка жумуштарга бъл\н\п, алты айыдын жыйынтыгы менен асфальтоого киргизилсин.

-  №4 Айданек балдар бакчасына курулуш иштерине бъл\нгън 300 000 (/ч ж\з мин) сом сом МЧС ке бъл\нгън 300,0 сом акча каражатына кошумча 150,0 син сом сел ът\\ч\ каналды тазалоого 450 бъл\н\п, калган 150 мин сом акча каражатын мурдагы Пахтазавод къчъс\нъ, балдар аянтчасын курууга бъл\нс\н.

-  Х.Турсунов мектебине жана от казан куруу \ч\н керект\\ документтерин даярдоого 200,0 сом бъл\н\п ага кошо Б.Мадазимов атындагы музыкалык мектебинин жылытуу системасына кошуу ж\ктълс\н.

-  Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин 2016-жылы аткарылып бирок тълънбъй калган 3605336 (\ч миллион алты ж\з беш мин \ч ж\з отуз алты сом) 2017-жылдын бюджетинин эсебинен тълънс\н.

-  Ош къчъс\ латок коюу 500,0 сом бъл\нс\н.

-  Кара-Суу шаарынын ички къчълър\н жыртыктарды жамоого (ямочный) 300,0 сом акча каражаты бъл\нс\н.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын шаар мэриясына жана Кара-Суу шаар мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментине, къзъмълдъън\ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                                        Р.Х.Хатамов


 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/8П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                                  2-март, 2017-жыл

«Кара-Суу шаарындагы  Наристе жеке менчик балдар бакчасын Кара-Суу шаар мэриясына ижарага алуу жън\ндъ»

Кара-Суу шаар мэринин 2016-жыл ичи аткарган иштерин угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. /ч тараптуу келишимдин негизинде Кара-Суу шаарындагы Наристе жеке менчик балдар бакчасын Кара-Суу шаар мэриясына ижарага алынсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын шаар мэриясына, къзъмълдъън\ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

         Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов


 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/9П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                                              2-март, 2017-жыл

«Кара-Суу шаарындагы балдардын ден-соолугунун

чындоо борбору жън\ндъ»

Кара-Суу шаар мэриясынын 2017-жылдан 24-февралындагы чыгыш № 190 катынын негизинде  Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Шаардагы балдардын ден соолугунун чындоо борбору Кара-Суу райондук билим бер\\ бъл\м\н\н алдындагы Кара-Суу шаарындагы балдар-ъсп\р\мдър спорт мектебинин карамагына ъткър\п  бер\\дън баш тартылсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышын шаар мэриясына, къзъмълдъън\ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

         Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов


 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/10П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                                  2-март, 2017-жыл

« Кара-Суу шаар мэриясына кошумча штат ачуу жън\ндъ»

«Кара-Суу шаар мэриясынын 2017-жылдан 28-февралындагы чыгыш №208 катынын негизинде  Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын Европа реконструкциялоо жана ън\кт\р\\ банкы талабына ылайык Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин алдында Европа реконструкциялоо жана ън\кт\р\\ банкы тарабынан колдоого алынган Кара-Суу шаарынын суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын жакшыртуу долбоорун ишке ашыруу боюнча жумушчу консултанттарга  жардам бер\\ жана инвестиция тартуу боюнча адис жана юрист консультант адис алуу мыйзам чегинде ж\рг\з\лс\н.
 1. Бул токтомдун аткарылышын шаар мэриясына, къзъмълдъън\ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

         Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов

        


 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/11П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                                  2-март, 2017-жыл

 

«Кара-Суу шаарындагы Ж.Бъкънбаев атындагы эс алуу багына Б.Сыдыковдун эстелигин орнотуу жън\ндъ»

 

«Кара-Суу шаар мэриясынын 2017-жылдан 28-февралындагы чыгыш №207 катынын негизинде  Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин бир нече жолку депутаты, коомдук жана мамлекеттик ишмер, эмгек ардагери Батырали Сыдыковду Кара-Суу шаарындагы Ж.Бъкънбаев атындагы эс алуу багына эстелигин жана аллея курууга уруксат берилсин.
 2. Кара-Суу шаарындагы Ж.Бъкънбаев атындагы эс алуу багына Б.Сыдыковдун эстелигин жана аллея курууга байланыштуу келип чыккан чыгымдарды кътър\\ жагы Батырали Сыдыковдун \й-б\лъс\н\н м\чълър\нъ милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун мыйзам чегинде аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Кара-Суу шаардык кенештин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов


 

 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/12П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                                  2-март, 2017-жыл

 

« Кара-Суу шаардык кеёешинин 2017-жылга

 иш-планын бекит\\ жън\ндъ»

Кара-Суу шаардык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Кара-Суу шаардык кеёешинин 2017-жылга иш-планы бекитилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ шаардык кеёештин туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                               Р.Х.Хатамов


 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/13П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                                  2-март, 2017-жыл

 

«Кара-Суу шаарында кылмыштуулукту алдын алуу жана болтурбоо боюнча т\з\лгън биргелешкен план жън\ндъ»

Кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жумушчу топтун жетекчиси, Кара-Суу шаарынын вице-мери Ш.Осмоналиевдин Кара-Суу шаарында кылмыштуулукту алдын алуу жана т\ш\нд\р\\ иштери боюнча т\з\лгън биргелешкен план жън\ндъ маалыматын  угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу шаарында кылмыштуулукту алдын алуу жана т\ш\нд\р\\ иштери боюнча 2016-жыл ичи аткарылган биргелешкен планы бекитилсин.

 1. Кара-Суу шаарында кылмыштуулукту алдын алуу жана т\ш\нд\р\\ иштери боюнча т\з\лгън биргелешкен планынын негизинде аткарылган тъмънк\ иштер эске алынсын:

- Кара-Суу шаарында наркомания боюнча т\ш\нд\р\\ иштери;

- Диний экстремизм боюнча;

- Кара-Суу шаарындагы мектептердеги рекетчилик, мектеп окуучулары арасындагы башаламандыкты жоюу;

-  Кара-Суу шаарында ъсп\р\мдър арасындагы кылымыштулукту алдын алуу.

3. Кара-Суу шаарында кылмыштуулукту алдын алуу жана болтурбоо иштери боюнча биргелешкен план (иш-чара) 2017-2018-жылдарга карата т\з\лс\н.

4. Бул токтомдун аткарылышын  Кара-Суу шаар мэриясына,  къзъмълдъъ Кара - Суу шаардык кенешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комиссиясынын ж\ктълс\н.

 

 

 

 

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                     Р.Х.Хатамов


КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М                      №16/1           4          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                               2 - март, 2017-жыл

““Кара-Суу Таза Суу” муниципалдык ишканасынын суу жана канализация менен колдонуу тартибин жана уставын бекит\\ жън\ндъ”

 

Кара-Суу шаарындагы “Кара – Суу Таза Суу” муниципалдык ишканасынын материалдык – техникалык базасын чындоо,ошондой эле Европалык Ън\кт\р\\ жана реконструкция банкынын тарабынан колдоого алынган “Кара – Суу шаарында суу жана канализация системасын реконструкциялоо, акыр – чикирлерди тазалоочу обьекти куруу” долбоорун колдоо жана къмък кърсът\\ максатында Кара – Суу шаардык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

            1.         Кара – Суу шаарындагы “Кара – Суу Таза Суу” муниципалдык ишканасынын суу жана канализация менен колдонуу тартиби жана уставы бекитилсин.

            2.         Кара – Суу шаарындагы “Кара – Суу Таза Суу” муниципалдык ишканасынын уставын Ош областык жана Ош шаардык юстиция башкармалыгында каттоодон ъткър\\ жагы “Кара – Суу Таза Суу” муниципалдык ишканасынын директору Х. Турдукуловго ж\ктълс\н.

            3.         Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

Кара-Суу шаардык

Кеёештин  търагасы                                                          Р.Хатамов

 


 

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №16/15 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Кара-Суу шаары                                                         2-март, 2017-жыл

 

«Кара-Суу шаардык Кенешинин  экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясынын 2014-жылдын 7-октябрындагы протоколун кароо жън\ндъ»

Кара-Суу шаардык Кенешинин депутаты Ы.Чырмашевдин  маалыматын  угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаарынын Бакиев къчъс\ндъ кароосуз калган 350 кв.метр жерди А.Самиева ижара акысы женилдетилген тартипте тълъъ  ж\ктълс\н.
 1.  Бул токтомдун мыйзам чегинде аткарылышын шаар мэриясына жана Кара-Суу шаар мэриясынын муниципалдык менчикти башкаруу департаментине, къзъмълдъън\ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын

 

 

 

 

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                Р.Х.Хатамов

 

 

Кара-Cуу шаардык кеёешинин 2017-жылдын 2- мартындагыХVI-сессиясынын №16/12 токтому менен бекитилди

КАРА-CУУ ШААРДЫК  КЕЁЕШИНИН 2017-ЖЫЛГА

ИШ-ПЛАНЫ

Каралуучу  маселелер

Мъънът\ Жооптуулар
  2016-жылдын январь-декабрь айларында Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык ън\кт\р\\н\н жыйынтыктары жън\ндъ 2017-2018-жылдарга карата экономикалык божомолу

I квартал

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиясы Н.Кочкорбаев

  Кара-Суу шаарынын 2017-жылга бюджетин бекит\\  жън\ндъ. Кара-Суу шаарынын мэриясынын ФЭБ, туруктуу комиссия
 

«Кара-Cуу шаардык кеёешинин 2017-жылга иш-планын бекит\\  жън\ндъ»

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссия
  Кара-Суушаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин 2016-жылга аткарган иштери жън\ндъ Муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору
  Кара-Суу шаарында кърктънд\р\\, жашылдандыруу жана санитардык тазалоо боюнча аткарылган иштер боюнча отчет

II квартал

Кара-Суу шаарынын мэри, мэриянын кызматкерлери, 

мун.менчик департаменти

   «Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын ж\рг\з\п  жаткан иштеринин абалы жън\ндъ Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору Х.Турдукулов
  Кара-Суу шаарынын инфрастуктурасын жакшыртуу максатында чет элдик инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча алып барылып жаткан иштери жън\ндъ Кара-Суу шаарынын мэриясы
  Кара-Суу шаарындагы мектептерде  окуу тарбиялык  иштеринин жана  шашке  тамактарынын уюштурулушу, жаш ъсп\р\мдър  арасына  кылмыштуулуктун алдын алуу жън\ндъ

Ш.Осмоналиев

Б.Муминов

Р.Джумашева

Мектеп директорлору, ИДН, шаардык участкалык инспекторлор, туруктуу комиссия

  Кара-Суу  шаар башкармасынын  укук  коргоо органдары  менен бирдикте  коомдук  тартипти  камсыз  кылуу,укук  бузуулардын  алдын алуу, кылмыштуулукка  каршы  к\ръш\\  боюнча коомдук  алдын алуу борборлорунун  ж\рг\з\п  жаткан ишмерд\\л\г\ жън\ндъ

З.Кадыров

Туруктуу комиссия, туруктуу комиссия

  Кара-Суу шаарындагы Бобур, Турсунов орто мектептеринде кыргыз тили класстарын ачуу жана Кара-Суу шаарындагы «Наристе» балдар бакчаларын Кара-Суу шаар мэриясынын 2017-жылга бюджетке алуу жън\ндъ

Ш.Осмоналиев

Р.Джумашева

Мектеп директорлору, туруктуу комиссия

  Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  ън\г\\с\н\н 2017-жылдын биринчи кварталындагы  жыйынтыктары жана экинчи кварталындагы милдеттери жън\ндъ

III квартал

Кара-Суу шаарынын мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар Кара-Суу шаарынын мэриясы

  Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин жаёы окуу жылына даярдыктары жън\ндъ Кара-Суу шаарынын мэриясы,туруктуу комиссиялар
  «Кара-Суу шаарынын калкынын жана экономика тармактарынын 2017-2018-жылдардын к\з-кыш мезгилине карата даярдыктары жън\ндъ» Кара-Суу шаарынын мэриясы,туруктуу комиссиялар
  Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2017-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык жактан ън\г\\с\ жана жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жън\ндъ

IV квартал

Кара-Суу шаарынын мэриясы
  Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармасынын башкы архитекторунун отчету Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы
  Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу  боюнча департамент 2017-жылы аткарган иштери боюнча отчету Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу  боюнча департамент
  Кара-Суу шаарынын мэринин 2017-жылы аткарган иштери боюнча отчету Кара-Суу шаарынын мэри
  Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2017-жылдын жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жън\ндъ   Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ, туруктуу комиссия

                         

  Уюштуруу-практикалык ишчаралар

  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тил жън\ндъ» мыйзамына ылайык шаардын аймагында кърнък-жарнактарды тартипке келтир\\ иштерин ж\рг\з\\ дайыма
  Кара-Суу шаарындагы жаштар комитеттери, маданият кызматкери менен биргеликте элдин ынтымагы, биримдигин даёазалаган маданий массалык иш чараларды ъткър\\ ай сайын
  Шаардагы билим бер\\ч\ мектептерде окуучулардын билим алуусун сапаттык кърсътк\ч\н жогорулатуу боюнча иш план т\з\\ январь
  Мыйзамсыз курулуштар боюнча 2017-жылы ж\рг\з\л\п жаткан иштерди жандандыруу квартал сайын
  Ънд\р\ш процессине оперативд\\ таасир тийгиз\\ максатында шаардын  ънър жай  ишканаларынын иштерин талдоо жана мониторинг ж\рг\з\\ дайыма
  Азык-т\л\к коопсуздугун камсыз кылуунун туруктуу чараларын къър\н\ уюштуруу, тиешел\\ чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу дайыма
  Шаардын укук коргоо органдарынын коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча ж\рг\з\п жаткан иштеринин жыйынтыгын квартал сайын кароо квартал сайын
  Кыргыз Республикасынын кесиптик майрамдарына жана даталуу к\ндъргъ байланышкан иш-чараларды сапаттуу жана уюшкандыкта ъткър\\н\ камсыз кылуу дайыма

Кара-Суу шаардык кеёешинин

      жооптуу катчысы:                                                Н.Кочкорбаев

Кара - Суу шаарынын 2016-жылдын 12 айындагы социалдык- экономикалык жактан ън\г\\с\ боюнча маалымат.

  Кара - Суу шаарынын 2016 – жылдын 12  айында социалдык - экономикалык жактан стабилд\\ ън\г\\с\, жергиликт\\ бюджеттин кирешелер жана чыгашалар бъл\г\н\н аткарылышын камсыздалышы \ч\н Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н, облустук, райондук мамлекеттик администрацияларынын кърсътмълър\н, шаардык Кенештин 2016-жылга каралган жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы боюнча токтому менен бекитилген иш - чараларды иш ж\з\нъ ашырууда шаар мэриясы тарабынан бир топ алгылыктуу иштер ж\рг\з\лд\. Бекитилген иш-чаралардын аткарылыштарынын жыйынтыктары боюнча жыл ичинде квартал сайын райондук мамлекеттик администрациясына отчеттор тапшырылып, шаардык кенешке маалыматтар берилип турулду, тапшырылган отчеттор жана маалыматтар боюнча белгиленген кемчиликтер, сунуштардын жыйынтыктарымэриянын аппараттык кеёешмелеринде каралып, кетирилген кемчилдиктерди ъз убагында жоюу боюнча иштер алып барылды.

  Натыйжада, отчеттук мезгилде ънър жай продукцияларын чыгаруучу ишканалары тарабынан 2016-жылдын 12 айында 16819,1 миё сомдук ънър жай продукциялары чыгарылдыжана ъткън жылга салыштырганда 105,2 %  аткарылды.

Бюжеттин киреше бъл\г\

Шаардын жергиликт\\ шаар бюджетине 2016 - жылдын 12 ай ичинде жалпысынан (атайын каражаттарды кошкондо) 67857,6 миё сом т\шт\ же такталган планга карата 100,6 пайызга камсыздалган.

  Ъз ыктыяры менен алунуучу патент сатуудан 7632,7 миё сом, кыймылсыз жана кыймылдагы м\лктърдън алынуучу салыктан 11289,8 миё сом, жер салыктарынан 2522,9 миё сом, сатуудан алынган алынуучу салыктан 18478,8 миё сом,  атайын каражаттардан 5619,1 миё сом т\шт\.

  Ошону менен бирге эмгек акыдан эсептел\\ч\ подоходдук салыктан 20534,0 миё сом т\шт\. 

  Кара-Суу шаарынын муниципалдык жерлеринен алынуучу ижара акысы 2016-жыл ичинде 1402,2 миё сомду т\зд\.

Бюджеттин чыгаша бъл\г\.

Кара - Суу шаарынын 2016 – жылга бекитилген бюджеттин чыгашалар бъл\г\ндъ каралган сметадан ашыкча каржылоо ж\рг\з\лгън жок.

Капиталдык салым, курулуш жана инвестиция тартуу боюнча Европа реконструкциялоо жана ън\кт\р\\ банкы тарабынан колдооого алынган таза суу системасын жакшыртуу жана таштанды сууларды тазалоочу курулманын курулушу боюнча I  этапта 6,320 млн евро акча каражатын каржылоо каралып, кредиттик жана гранттык келишимдер т\з\лд\.

  Азыркы учурда Европа ън\кт\р\\ банкы тарабынан консультанттар келишип, 2017-жылдын 10-январынан жумуштарын башташат. Биринчи этапта  Кара-Суу шаарынын Юбилейный, Арашан кичи шаарчаларында жайгашкан къп кабаттуу \йлър, борбордук Ленин, Кушбаков, Токтогул къчъс\ндъ жайгашкан жеке менчик \йлър, административдик жана социалдык обьектилер канализацияга уланат.

 

  Аталган маселени ишке ашыруу боюнча мэрия тарабынан къптъгън иштер алынып барылууда. Атап айтсак, 2016-жылдын 18-апрелинде  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин бюджет жана финансы боюнча комитетинде,  2016-жылдын 25-мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу боюнча комитетинде,  2016-жылдын 10-майында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин эл аралык иштер, коопсузук жана коргоо комитетинде Кара-Суу шаарынын суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын жакшыртуу менен “Кара-Суу Таза-Суу” ишканасына колдоо кърсът\\ долбоорунун негизинде Кара-Суу шаарына Европалык реконструкциялоо жана ън\кт\р\\ банкынан 2 млн евро насыя жана 310,0 миё евро грант  алууга келишим т\з\лд\.

  Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2016-жылдын июнь айында  №257-б буйругунун негизинде аталган долбоор боюнча кредиттик макулдашуунун, Кыргыз Республикасынын жана Кара-Суу шаар мэриясынын жана «Кара-Суу Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын жана  Европа реконструкциялоо жана ън\кт\р\\ банкынын ортосундагы Грант жън\ндъ макулдашуунун долбоорлору жактырылып, Кыргыз Республикасынын Премьер-Министри тарабынан кол коюлуп, анын негизинде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги, Кара-Суу шаар мэриясы, Европа реконструкциялоо жана ън\кт\р\\ банкы, «Кара-Суу Таза-Суу» муниципалдык ишканалары ортосунда кредиттик жана гранттык макулдашуу боюнча търт тараптуу келишим т\з\л\п кол коюлду.  Аталган маселе жогорку кеёеште ратификацияланса долбоодо кърсът\лгън иштер башталат.

  Кара-Суу шаарындагы «Дан-Азык» АКнун (мелькомбинаттын) арт жагынан Ъзбекстан менен чектешкен арыкка Савай, М.Рахимов, Токтогул жана Тельман къчълър\нъ лотоктор толугу менен орнотулду. Ал Кара-Суу шаарынын «Ынтымак» суу каналы деп аталган.  Курулган суу каналы шаардагы 5 кварталды суугат суу менен камсыз кылат. Бул каналдын курулушу Кара-Суу шаарына Савай каналынан суугат суунун келишине бир топ къйгъйл\\ маселелерди чечти. Себеби, мурунку арыктар Ъзбекстандын аймагы менен келгенине байланыштуу чек ара сызыгында Ъзбекстан тараптан чуёкурлар (РОВ) казылгандан кийин арыктын жолу бузулуп, Кара-Суу шаарына суугат суу келбей калган. Лотоктун курулушу менен ушул къйгъй чечилди. Бул суугат каналынын дагы бир жакшы тарабы жаз, к\з мезгилинде нъшърлъп жааган жаан чачын убагында пайда болгон сел \йлъргъ кирип кет\\ коркунучунда турса, учурда лоток аркылуу агып кет\\ шарты т\з\лд\. Ошондой эле жайында элдер ъздър\н\н бак-дарак, чарбактарын таза суунун колонкаларынан суугарып келишип, шаарда таза суу тартыш болгон, эми ушул маселе да чечилди десек болот. Мэрия келечекте шаардын калган бъл\ктър\н да агын суу менен камсыз кылуунун \ст\ндъ иштеп жатат.

  2016-жылы шаардагы Ленин атындагы орто мектебинде республикалык бюджеттин эсебинен 10500,0 миё сомго капиталдык ремонттоо иштери ж\рг\з\лд\

  Шаардагы «Манас» мектебинин капиталдык ремонтоо иштерине жалпысынан 2656,8 миё сом чыгымдалды анын ичинен жергиликт\\ бюджеттен 743,8 миё сом, К.Рахимов атындагы орто мектептеринин имаратын капиталдык ремонттоого 2756,8 миё сом, анын ичинен жергиликт\\ бюджеттен 740,7 миё сом жумшалды, З.Бабур атындагы орто мектебинин имаратынын айнек рамдарын алмаштыруу \ч\н дем бер\\ч\ гранттын эсебинен 1323,6 миё сомго, жергиликт\\ бюджеттен 735,6 миё сомго оёдоп-т\зъъ боюнча курулуш иштери аткарылды. 

  Кара-Суу шаарында инвестициялык климатты жакшыртуу, токтоп турган ънър жай ишканаларын жандандыруу, жаёы ишканаларды ачуу менен жумуш орундарын т\з\\ максатында жеке ишкерлер менен бир нече жолугушуулар ъткър\лд\, Кара - Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2016-жылдын 10 – июнундагы № 23 токтомунун негизинде  мэрия тарабынан  иш чаралар иштелинип чыгылгандыгынын натыйжасында АО “ Кара – Суу сельхозтехника “ ишканасында жеке ишкер М.Мамажанов тарабынан жылына 3,5 млн.сомдук жылуу пол \ч\н фольга чыгаруучу ишкана ачылып  13 жумушчу иш менен камсыз болду жана продукциянын ънд\р\\н\н кълъм\н 6,0 млн сомго жеткир\\ пландалууда бюджетке 187,2 миё сом салык  чегерил\\дъ , ошондой эле мурдакы май заводунун (МЭЗ) аймагында жеке ишкер А.Матраимов  майда бурамаларды (шуруп) чыгыруучу ишкана ачып 18  адамга  жумушчу орун т\зд\, жылдык  продукция ънд\р\\ кълъм\ 4,2 млн сомду т\змъкч\ ал эми бюджетке  тълън\\ч\ салык 259,2 миё сомду т\зът, бул кърсътк\чтър кийинки мезгилге суроо талаптардын ъскънд\г\нъ  байланыштуу  дагы къбъймъкч\.    

 

  2016-жыл ичинде шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментине шаардын санитардык абалын жакшыртуу, кърктънд\р\\ курулуш иштерине каралган акча каражытынын эсебинен Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациянын алдындагы жер аянтына, Ленин къчъс\ндъг\ Ала-Тоо кинотеатрынын алдындагы г\лканага, Х. Юлдашев къчъс\ндъг \ч бурчтук жерге кара топурак салып г\л эг\\гъ, «Оомат» базарынын тушун кърктънд\р\\гъ, жашылдандырууга баардыгы болуп  32480 т\п г\л къчъттър\ олтургузулуп, 460,0 миё сом акча каражаты сарпталып, ал эми кара топурак салууга  150,0 миё сом жумшалган.

  Ленин къчъс\ндъг\ Ала-Тоо кинотеатрынын алдындагы г\лкананын т\т\г\н жана фонтанчиктерин алмаштырып реконструкциялоого жана Ж. Бъкънбаев атындагы эс алуу багындагы Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагерлеринин эстелигин капиталдык  ремонттоо иштерине, Тельман къчъс\ндъг\ банянын жанындагы суу ът\\ч\ т\т\кт\ алмаштырууга, Г.Айтиев жана МЭЗ къчъс\н\н кесилишкен жериндеги суу ът\\ч\ къп\рън\ ачып тазалоо, труба коюуу иштери аткарылып  жалпысы болуп 292,2 миё сом акча каражаты сарпталды.

  М. Рахимов къчъс\ндъг\ Арашан кичи шаарчасындагы къп кабаттуу \йлъргъ септик куруу иштери толугу менен 749,5 миё  сомго  аткарылды. 

  Кушбаков къчъс\ндъг\ №10 къп кабаттуу \й\н\н сыртына 12 къзд\\ жаёы ажаткана куруу иштери аягына чыгып, 560,0 миё сом акча каражаты сарпталды.

  Тельман къчъс\н\н райондук оорукана жагындагы тротуарга брусчатка басуу иштери аягына чыгып, 489,7 миё сом акча каражаты сарпталды. Кошумча 103 метрге аралыкка темир бетондон лоток коюлду.

  Козубаев къчъс\нъ жалпы асфальт басуу иштери аягына чыгып 449,9 миё  сом сарпталды.

 Тълъбергенов жана З. Космедемяньская  къчълър\нъ темир бетондон лоток коюп, жолдун астына 6 метрден 2 труба коюуга, шагыл тъг\п тегиздъъ иштери толугу менен аягына чыгып,  200,0  миё сом акча каражаты  сарпталды.

 Ленин къчъс\ндъг\ темир бетондон жасалган тосмолорду актап, сырдоо иштерине жана жолдорго жъъ ж\рг\нч\лър ът\\ч\ сызыктарын сызууга келишим т\з\л\п, каралган 246,5 миё сом  акча каражатына жумуш аткарылды.

 Кара-Суу шаарынын т\нк\ жарыткычтарын оёдоо, жаёылоо иштерине 288,5 миё сом сарпталды.

  Жумушчу къчъс\ндъг\ жыгач мамычаларынын ордуна  темир  бетондон столба коюулуп, 200,0  миё сом акча каражаты жумшалды.

  Ошондой эле «Манас» орто мектебине жаны 12 къзд\\ ажаткана курууга 543,7 сом чыгымдалды.

    Кара-Суу шаарынын кочолоруно асфальт басуу боюнча шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалган проект жана сметалары боюнча мамлекетик сатып алуулар порталына Умаров, Терешкова, Мамадалиев, Осмонов, Нурахунов, Х.Турсунов, Ж.Аматов, Мектеп, МЭЗ, Кушбаков къчъс\н\н «Россимбанктын» алдындагы жолго асфальт басуу иштери \ч\н тендерге жарыя берилип, аталган жолдорго асфальт басуу иштери аткарылды.

    Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы фонтанды реконструкциялоо иштери толугу менен б\ткър\лд\, жалпысынан 1197,2 миё сомдук жумуш аткарылды.

    Кара-Суу шаарынын тъмъндъг\ къчълър\нъ лоток коюлду: Нурахунов къчъс\нъ эски базардан търт къчъгъ чейин, Нурахунов къчъс\нън Авторемзаводдон Кара-Суу Бажы  тарапка карай,  Темир жол къчъс\нъ, Завод къчъс\н\н №2-4-6 \йлър\н\н алдына, Жумушчу къчъс\нъ 300 метр аралыкка, Панфилов къчъс\н\н 95 метр аралыкка, Кара-Суу шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан проект сметалары даярдалып, тендер ъткър\лд\ жана лоток коюу жумуштарынын 100 %  аткарылды.  

  Кара-Суу шаарындагы муниципалдык жерлерди ижарага бер\\ боюнча ижарачылардын саны- 122 болуп, план 1442,4 миё сомго белгиленген, 2016-жылы 1232,9 сом ижара акы топтолуп, план 85,4%  аткарылды.

  Газпром балдардын ден соолугун чыёдоо борборунун тълънбъгън карызы 439,5 миё сомду т\зът.

 

Шаардын  коммуналдык чарба ишканалары жън\ндъ маалымат.

 

  «Кара-Суу Ак-Мээнет» ААК 2016 – жыл ичинде шаарда санитардык тазалоо, кърктънд\р\\ жана жолбун иттерди атуу иштерин ж\рг\зд\, шаардыктарга коммуналдык тейлъъ кызматын кърсът\\ \ч\н 14 техника тартылган. Анын 13\ оё абалда, биръъ капиталдык ремонту талап кылат. Ал техника таштанды ташуучу атайын техника, аны да жакын арада  (эки айдын аралыгында) оёдоп, ишке чыгаруу каралган.

  2016 - жыл ичинде шаардын аймагынан 19764тонна кату калдыктар (ТБО), 6829 м3 ашык суюк калдыктар ташылып чыгарылган. Жеке турак-жай массивдеринен таштандыларды чыгаруу «Сигнал» системасы аркылуу, ал эми къп кабаттуу \йлърдън жана ишкана, мекеме-уюмдардан аларга коюлуп берилген контейнерлердин толушу менен ташып чыгаруууюштурулуп келе жатат. Курбан-Кара айылындагы таштанды тъг\\ч\ жайга тъг\лгън таштандыларды ар ай сайын с\р\п, тегиздъъ иштери алып барылып келе жатат.

  Март айынан баштап аптасына беш жолу шаардын борбордук къчълър\нъ (Ленин,Киров) къчъс\нъ эрте менен суу чачуу уюштурулуп келе жатат. андан сырткары суу себ\\ч\ МАЗ автоунаасынын цистернасына кошумча улап цистернанын сыйымдуулугу 6,3 м3дан 10 м3га жеткирилди. Натыйжада шаардын айланма къчълър\нъ (Тельман, Юлдашев, Нурахунов, Токтогул) жумасына эки-\ч жолу суу чачып турууга м\мк\нч\л\к т\з\лд\.

  Шаардын борбордук къчълър\н (Ленин, Киров, Тельман, Кушбаков), борбордук аянтты ар к\н\ санитардык абалын таза кармоо багытындагы  иштер улантылууда.

  Шаардагы жолбун иттерди атуу \ч\н мергенчи менен келишим т\з\лгън. Жолбун иттерди атуу жуманын д\йшъмб\ к\н\ ж\рг\з\л\п келе жатат, жыл ичинде шаардын аймагынан 735 жолбун ит атылып жок кылынган.

  Ушул жылдын март айында жумушчулар \ч\н жуунучу жайдын курулушу б\ткър\л\п пайдаланууга берилди.

 «Кара-Суу Таза Суу»  муниципалдык ишканасына2016-жылдын 12 айында 3244,7 миё сом киреше т\шкън. Анын ичинен 1773,8 миё сом элден т\шкън акча каражаты болсо, 460,0 миё сом бюджеттик мекемелерден, коммерциялык 1470,9 миё сом келип т\шкън. 2015-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 109,9% ды т\згън. 2016-жылдагы абоненттердин саны 10896. Дебитордук карыздын эсебинен 64,0 миё сом акча каражаты ънд\р\лд\. Шаардын Ленин къчъс\н\н, Рабочая, Комсомол,Фрунзе жана Нурахунов,Панфилов ж.б.къчълърдъг\ бузулган суу т\т\ктър\ оёдоодон чыгарылды. Ишкананын менчигиндеги трансформатор техникалык кароодон ъткър\л\п  кыш мезгилине даярдалды.

Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы тарабынан  2016-жылдын 12 айына карата 149 архитектуралык документтер даярдалып, 1464,3 миё сом акча каражаты келип т\шкън. Анын ичинен соцфондго 62,7 миё сом, салык кызматына 67,8 миё сом чегерилген.

 

           Социалдык тармак боюнча

   Кара-Суу шаар мэриясы тарабынан 2016-жыл «Тарых жана маданият жылын» ъткър\\ боюнча бекитилген иш-чаралардын негизинде атайын иш-пландар аткарууга жана жетекчиликке алынды.

  Кара-Суу шаарында жашаган тургундарды, социалдык тейлъъдъ турган жалгыз бой карыя жана м\мк\нч\л\г\ чектелген жарадарды, каттоодогу тоголок жетим балдар, турмуштун оор кырдаалына дуушар болгон \й-б\лълър менен иштъъ, социалдык колдоо менен иштери ж\рг\з\лд\. 

  Кара-Суу шаарынын Савай  къчъс\ №9 \й\н\н тургуну 2001-жылы туулган жашы жете элек №68 К.Рахимов орто мектебинин 8-классынын окуучусу Хакимов Ойбекке 2016-жылдын 3-февралында Кара-Суу шаар мэриясы тарабынан 5000 (беш мин) сом ълчъм\ндъ акча каражаты бъл\нд\. Кара-Суу шаар мэриясынын социалдык кызматкери жана К.Рахимов мектебинин мугалими менен биргеликте кийим-кече алынып берилди.

  Кара-Суу шаар мэриясы 15-февраль Ооган согушунун аякталышынын 27-жылдыгын жана жоокерлерди эскер\\ к\н\нъ карата Кара-Суу шаарынын Ж.Бъкънбаев эс алуу багындагы эстеликтердин алдында Ооган согушунун катышуучуларынын  курман болгондорго эскерилип т\бъл\к оттору жагылды, куран окулуп, эстеликтерге г\лчамбарлар коюлду. Ооган согушун майыптарынын жана курман болгондордун \й-б\лъс\нън кабар алынып, колдоо кърсът\лд\. Ооган согушунан 35 катышкан жоокерлерге ар бирине  1000 (миё)  сомдон акчалай жардам берилди. Иш-чаралар уюшкандыкта ъткър\лд\, жалпы 40000 (кырк миё) сом акча каражаты жумшалды.

   Кара-Суу райондук социалдык коргоо башкармалыгынын Кара-Суу  шаарына бъл\нгън социалдык кызматкерлер тарабынан каттоого алынган 13 жалгыз бой  жашаган карыялардын   \йлър\нъ барып абалдарынан  кабар алынууда.  2016-жылдын февраль айында жалгыз бой Д.Абассовага ден-соолугу начар болгондугуна  байланыштуу мэрия  тарабынан 2000 (эки  миё) сом  ълчъм\ндъ материалдык жардам  кърсът\лд\.

   Кара-Суу шаары 8-март аялдардын эл аралык к\н\н майрамдоо боюнча бекитилген иш-чаралардын негизинде шаарда эмгектенген жана шаардын ън\г\\с\нъ жакшы салым кошкон 70 айым чакырылды. Чакырылган жогорудагы айымдарга баалуу белектер таркатылып, алардын майрамдык маанайын кътър\\ максатында жогорку деёгээлде концерттик программалар тартууланды. Жалпысы болуп 50000 (эл\\ миё) сом акча каражаты жумшалды.

  Кара-Суу шаар мэриясы сиздердин 2016-жылдын 16-февралындагы Кыргыз Республикасынын ардагерлер жана майыптар «Союз-Чернобыль» коомдук бирикмесинин катын аткаруу маскатында шаар мэриясынын 2016-жылдын 25-мартында Кара-Суу шаарында «Чернобыль апаатынын  катышуучуларына материалдык жактан колдоо кърсът\\ жън\ндъ » №25-б буйругу кабыл алынып, аткарууга алынды. Шаардын аймагында Чернобыль апаатына катышкан ардагерлерине материалдык колдоо кърсът\\ максатында шаардын аймагында жашаган жана Чернобыль апаатына катышкан 3 жаранга жана бир жесирине 1000 (миё) сомдон жалпысы 4000 (търт миё)сом акча каражаты берилди. Ошону менен бирге Чернобыль аппатынын 3 катышуучусунун  ар бирине юбилейлик медаль \ч\н 700 (жети ж\з) сомдон жалпысы 2100 (эки миё бир ж\з)  сом каражаты «Союз -Чернобыль» коомунун эсебине ъткър\л\п берилди.

  Кара-Суу шаарында 9-май Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучуларынын, оорукта иштегендердин жана согушта курман болгондордун жесирлерин материалдык колдоо кърсът\\ \ч\н, сметага ылайык социалдык женилдиктер эсебинен 38 000 (отуз сегиз миё) акча каражаты бъл\н\п берилди. Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучусу Таштанов Жаанбайга 30 000 (отуз миё) сом  ълчъм\ндъ жана согуштун катышуучусулардын жесирлерин жана орукта кызмат ътъгън 8 жарандарга 8000 (сегиз миё)  сом, жалпы 38 000 (отуз сегиз миё) сом каражаты бъл\н\п берилди.

  «Тарых жана маданият» жылына карата «Сезим» майыптар коомунун 10 жылдык мааракесинде м\мк\нч\л\г\ чектелген жарандар арасында спорттук мелдеш, къргъзмъ жана концерттик программалар ъткър\лд\. Марафонго Кара-Суу шарынын №1 группадагы майып Тельман къчъс\н\н №3 \й\н\н тургуну Анарбаев Айбек,  Ленин къчъс\н\н №10-2 \й\н\н тургуну къз\ азиз майып  Муртазина Венера конкурска катышты. Кайрымдуулук марафонго Кара-Суу шаар мэриясы 10 000 (он миё) сом акча каражаты ажратып берилди.

   2016-жылдын 20-майында  шаарыбызда «Энелер к\н\» салтанаты ъткър\лд\. Саланатка «Баатыр эне» орденини, «Эне данкы» медалдарынын ээлерин, эмгектин ардагерлерин, Кара-Суу шаарын ъс\п ън\г\\с\нъ салым кошкон алдынкы 25 аялдар чакырылып,  жалпы суммасы 20000 сомдук баалуу белектер берилди.

  Кара-Суу шаарында жашаган тургундарды, социалдык тейлъъдъ турган жалгыз бой карыя жана м\мк\нч\л\г\ чектелген жарадарды, каттоодогу тоголок жетим балдар, турмуштун оор кырдаалына дуушар болгон \й-б\лълър менен иштъъ, социалдык колдоо  иштери ж\рг\з\лд\. 

  2016-жылдын февраль айында Кара-Суу шаарында тазалыкты сактоо, жашылдандыруу, кърктънд\р\\ иштерин ж\рг\з\\ боюнча 3 айлык жарыяланып, бекитилген иш-чаралардын негизинде 20-мартында «Таза шаар \ч\н деген» жаштар арасында акция ъткър\лд\. Акцияга шаардын аймагындагы 200 жаш муун катышышты. Акцияны  ъткър\\ \ч\н Кара-Суу шаар мэриясы тарабынан 25000 сом каражат бъл\п берди.

  2016-жылдын 5-мартында шаарында ъсп\р\мдър арасында мэрдин кубогуна волейбол боюнча, 1-майында жаштар арасында мини-футбол боюнча турнирлер ъткър\лд\. Мэрия тарабынан жалпысы 47000 сом каражат бъл\н\п берилди.

   Кара-Суу шаарынын жашаган 1-2-3-топтогу  м\мк\нч\л\г\  чектелген  жарандарды каттоого  алынып,  Школьная  къчъс\н\н  №6 \й\н\н 2-топ майыбы Саттаров  Бахрамжанга   (ID    паспорту  Кара-Суу  шаар  мэриясы  тарабынан алынып   берилди.

  Кара-Суу шаар мэриясы 1-июнь балдарды коргоо к\н\нъ карата аз камсыз болгон жана къп балалуу \й-б\лълъргъ аттракциондорго кир\\ \ч\н акысыз  60 (алтымыш) билет таратылды. Балдардын коомго жана къз карашынын ън\г\\с\нъ с\рът тартууга 20 000 (жыйырма миё) сомдук т\ст\\ боeктор алынып берилди. Кара-Суу райондук  маданият \й\ндъ ъткър\лгън  райондук  фестивалга Кара-Суу шаарынын Ленин, Бабур жана Рахимов мектептеринин окуучулары катышышып, байгел\\ орундарга ээ болушту. Шаар мэриясы тарабынан маданият \й\н\н  сахнасын жасалгалоо \ч\н 5000 сом каражат жумшалды.  Ошондой эле  №2 «Мълтур-Булак», №3 «Мээрим» жана №4 «Айданек»  балдар бакчасына т\ст\\ 3 сыналгы алынып берилди. Балдарды коргоо к\н\нъ карата жалпысынан 90 000 (токсон миё) сомдук акча каражаты жумшалды.

  Кара-Суу шаар мэриясы тарабынан жыл ичинде социалдык маанидеги даталуу к\ндър боюнча маалыматтар:

  Даталуу к\ндъргъ 242 000  (эки ж\з кырк эки миё) сом.                                                                                                                                                                

 Материалдык жардамга  51000 сом бъл\н\п берилди.

 2016-жылы 95 жаранга социалдык жеёилдиктер беренесинен дары дармеке 27500 сом, анын ичинен 6 баатыр энеге жол кире \ч\н жалпысы 4320 сом, 7 экинчи топтун майыптарына тиш салу \ч\н 9500 сом, 68  жаранга дары-дармек \ч\н  каражаттар берилди.

  Жергиликт\\ бюджеттен жалпы суммасы 332,0 миё  сом акча каражаты жумшалды.

Кара-Суу шаарында жълък пул чегер\\  боюнча маалыматы  

 1. 2016-жыл ичинде Кара-Суу шаары боюнча 69 \й-б\лъгъ же 200 балага 1 жылга 1 млн 766,4 м.с. жълък пул чегерилди.
 2. 2016-жылдын 12 айында  (переходящий менен) 123 \й-б\лъгъ же 373 балага  (ар бир балага 810 сомдон) 3 млн 165 миё сом жълък пул чегерилди.

  Социалдык жактан аз камсыз \й-б\лълър 2015-жылга салыштырмалуу къбъй\ш\н\н себеби азыркы учурда шаардын тургундарынын жер \л\ш\н\н жоктугу, жумушсуздук, 3-4- балалуу жалгыз бой энелердин санынын къбъй\ш\ себеп болууда. 2016-жылы бала бакчага жайгаштыруу боюнча 322 арыз келип т\шт\.

2016-2017-жылга окуу жылына карата 2016-жылдын март айынан 2016-жылдын 1-декабрына чейин жалпысы 480 арыз катталып, анын ичинен атайын комиссиянын отурумунда 210 баланы кабыл алуу жън\ндъ комиссиянын чечими балдар бакчаларына берилди. Мэрияга турмуш шартынын начардыгына байланыштуу материалдык жардам кърсът\\ жън\ндъ 17 арыз келип катталган жана арыз ээлерине  жалпысы 50000 сом материалдык жардам кърсът\лд\.

                               Аткаруучулук  тартип  боюнча

  2016-жылы Шаар мэриясына жогорку органдардан келип т\шкън иш кагаздар мэриянын иш кагаздар менен иштъъ регламентинин негизинде каттоого жана къзъмългъ алынат. Кабыл алынган буйруктарга маанисине, мъънът\нъ  карата къзъмълдъъ папкасы толтурулат. Жогорку органдарга квартал сайын аткарылышы боюнча маалыматтар берилет.

  Кабыл алынган чечимдер боюнча, алардын аткарылышы жън\ндъ маалыматтар даярдалып, шаар мэриясынын аппараттык жыйындарда жана мэриянын алдындагы социалдык маселелер боюнча комиссиянын отурумдарында каралат.

  Кара-Суу шаар мэриясы, Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясынын, протоколдук тапшырмаларын, чечимдерин турмушка ашырууну камсыз кылууда жана жараандардын кайрылууларын кароодо бир топ иштерди ж\рг\зд\.   

  2016-жылдын 31-апрелинде «Кара-Суу шаарынын 2015-жылда социалдык-экономикалык жактан ън\г\\с\н\н программасынын аткарылышы жана 2016-жылга милдеттер жън\ндъ» Кара-Суу шаарынын II элдик курултайы болуп ът\п, жыйында айтылган суроолор, сунуштардын негизинде иш-чара иштелип чыгып, райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Т.И.Матраимов тарабынан бекитилип, аткарууга алынды.

 Шаар мэриясында т\з\лгън графиктин негизинде ар бир кварталдык комитеттерде элдик жыйындар болуп ътт\, улуттар аралык ынтымак, диний-экстремизм, аймакта кездешкен къйгъйлър, айтылган сунуштардын негизинде иш-чаралар иштелип чыгып, аткаруу боюнча иштер ж\рг\з\лд\.

Кара-Суу шаар мэриясы, Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясынын, протоколдук тапшырмаларын, чечимдерин турмушка ашырууну камсыз кылууда жана жараандардын кайрылууларын кароодо бир топ иштерди ж\рг\зд\.

Кара-Суу шаар мэриясына 2016-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин  445 иш-кагаздар келип т\шкън. Анын ичинен Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясынан 60-буйругу, 14-токтому, 109-иш-кагаздары, шаардык мекеме уюмдардан келип т\шкън иш кагаздары 58, башка мамлекеттик, райондук мекемелерден т\шкън иш-кагаздар – 204. Бардыгы  жетекчиликке жана аткарууга алынып тиешел\\ иш-чаралар ж\рг\з\л\\дъ.

Кара-Суу шаар мэриясына 2016-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин 539-арыз даттануу катталган. Баардык арыздарга ъз мъънът\ндъ жооп берилген.

Арыздардын мазмуну: социалдык жактан аз камсыз болгондорго женилдик бер\\, балдар бакчага кабыл алуу жана материалдык жактан жардам кърсът\\-356,  жер маселелери – 38, ар т\рд\\ маселелер –145. Шаар мэриясына келип т\шкън арыздар ъз мъънът\ндъ каралып, арыз ээлерине жооптор берил\\дъ.

Кара-Суу шаарынын мэрине 31-декабрына чейин ооз эки кайрылгандардын саны 83, кайрылгандардын маселеси ордунда чечилип, же болбосо тиешел\\ кызматтарга тапшырма берилип арыз ээлерине жооп берилип жатат.

Кара-Суу шаар мэриясынын 2016-жылдын январь айынан тартып 31-декабрына чейин кабыл алган 23 – токтом, 339 – буйруктары, протоколдук тапшырмалары шаар мэриясынын адистери тарабынан аткарууга жана жетекчиликке алынган.

Шаар мэриясына жогорку органдардан келип т\шкън иш кагаздар мэриянын иш кагаздар менен иштъъ регламентинин негизинде каттоого жана къзъмългъ алынат. Кабыл алынган буйруктарга маанисине, мъънът\нъ  карата къзъмълдъъ папкасы толтурулат. Жогорку органдарга квартал сайын аткарылышы боюнча маалыматтар берилет.

Кабыл алынган чечимдер боюнча, алардын аткарылышы жън\ндъ маалыматтар даярдалып, шаар мэриясынын аппараттык жыйындарда жана мэриянын алдындагы социалдык маселелер боюнча комиссиянын отурумдарында каралат.

2016-жылы 26 кеёейтилген аппараттык жыйын, 13 социалдык маселелер боюнча комиссиянын отуруму ъткър\лгън.

Кара-Суу шаар мэриясынын коомдук кабылдамасы жана ишеним телефону жън\ндъ 2016-жылдын 16-февралында №24-б буйругу кабыл алынган. Жарандар негизинен жер маселеси, балдар бакчага кабыл алуу боюнча кайрылышат.

            Мэр                                                                            З. Тургунбаев

         “Согласовано”                                                                                               “Утвержаю”

Постановлением кара-Суйского                                                   Постановлением  Мэрии

Городского кенеша №___                                                             города Кара-Суу  №___

от “__” ______ 2017года                                                                от “__” ______ 2017года

председатель Кара-Суйского                                                        Мэр города Кара-Суу:

городского кенеша                                                                         ____________З.Тургунбаев

____________Р.Х.Хатамов                                                                        “____”___________20__г.

“____”___________20__г.

Устав

Муниципального предприятия

“ Кара-Суу Таза Суу”

I.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 1. Муниципальное предприятие «Кара-Суу Таза Суу» (полное наименование) также МП «Кара-Суу Таза Суу»  (сокращенное наименование), учреждено в качестве муниципального предприятия на праве хозяйственного ведения города  (далее «Предприятие») на основании постановления № от”__”______2017 года мэрии города Кара-Суу об учреждении муниципального предприятия на праве хозяйственного ведения  по водоснабжению и воотведению «Кара-Суу Таза Суу».
 2. Официальное название предприятия на государственном языке: «Кара-Суу Таза Суу»  муниципалдык ишканасы; на официальном языке: Муниципальное предприятие  «Кара-Суу Таза Суу».
 3. Учредителем предприятия является Мэрия города Кара-Суу (далее Мэрия).
 4. Деятельность «Предприятия» регулируется Законами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в том числе Постановлениями и распоряжениями Городского кенеша и Мэрии города Кара-Суу, и настоящим Уставом.
 5. Юридический адрес «Предприятия»: Кыргызская Республика, Ошская область, Кара-Суйский район сельский округ Сарай уч.Тельман.
 6. Срок деятельности-неограничен

II .Цель предмет деятельности и задачи предприятия.

 1. “Предприятие” является самостоятельным, организационно-обособленным субъектом предпринимательства. Предметом деятельности «Предприятия» является предоставление услуг по производству и поставке питьевой воды и приему сточных вод, физическим и юридическим лицам, включая органы государственной власти и местного самоуправления. Основной целью является экономически рентабельное предоставление полного спектра услуг.
 2. К основным задачам  «Предприятия» относятся:

2.1. Обеспечение питьевой водой и услугами канализации на равных условиях физическим и юридическим лицам, включая органы государственной власти и местного самоуправления.

2.2. Покупка и содержание необходимого имущества и оборудования для обеспечения приемлемого уровня предоставления услуг;

2.3. Достижение полного возмещения затрат «Предприятия», связанных с поставкой услуг, включая затраты на амортизацию активов.

      3. предприятие имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

3.1. Оказывать платные и бесплатные услуги физическим и юридическим лицам, в том числе и иностранным.

3.2 Осуществлять строительство новых водопроводно-канализационных объектов в качестве заказчика или хозяйственным  способом.

3.3. .Иметь собственные оборотные средства, а также организовывать фонды от экспортно-импортной и производственной деятельности, соответственно  состоящих из сомовой и валютной части.

      4.”Предприятие”  с согласия учредителя имеет право создавать дочерние компании.

5.Предприятие может осуществлять также и другие права, определенные  в действующем законодательстве и в настоящем Уставе и осуществлять любую другую предпринемательскую деятельность, незапрещенную законодательством, необходимую для достижения уставных целей.

 1. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. «Предприятие» имеет самостоятельный баланс, счета в банке, и печать с его наименованием на государственном и официальном языках.
 2. Предприятию предоставляются объекты муниципальной собственности на праве хозяйственного ведения и иных правах в соотвествии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики. Пределы и порядок владения, пользования и распоряжения «Предприятием» переданного ему муниципального имущества осуществляеется в соответствии с законами Кыргызской Республики.
 3. Уставной капитал “Предприятия” составляет 13 445 380 (тринадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч триста восемьдесть) сомов.
 4. Потенциальные источники доходов включают: платежи за услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам, включая органы государственной власти и местного самоуправления, субсидии из местного бюджета, гранты из государственных или негосударственных источников и другие доходы.
 5. “Предприятие” может создавать следующие фонды: резервный фонд, фонд развития производства, фонд социальной защиты  и фонд поощрения работников.
 6. Имущество, приобретенное «Предприятием» за счет собственных средств, субсидий местного или государственного бюджетов, программы государственных инвестиций, частных вкладов или за счет других средств является муниципальной собственностью. Владение, пользование и распоряжение данным имуществом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.
 7. Доходы и прибыль полученные от деятельности «Предприятия», полностью остаются в распоряжении «Предприятия».
 1. ЗАЙМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. «Предприятие» имеет право получать займы только с предварительного согласия Городского Кенеша. Городской кенеш утверждает все условия займа.
 2. Для получения согласия Городского Кенеша на получение займа, «Предприятие» предоставляет информацию о сумме займа, условиях займа (включая процентную ставку и график выплат) и обоснование необходимости получения займа.
 3. Заем может быть осуществлен только для целей капиталовложений и не может финансировать текущие расходы.
 4. «Предприятию» запрещается осуществлять займы, в случае если ежегодные долговые обязательства всего  подлежащего к выплате долга, включая предполагаемый займ, превышают 15% его ежегодных доходов, исключая доходы от займа.
 1. ОПЕРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ.
 1. “Предприятие самостоятельно осуществляет оперативное и финансовое планирование деятельности  на основании тарифов утвержденных Городским кеңешем и согласованых уполномоченным государственным органом по антимонопольной политике.
 2. “Предприятие” осуществлят оперативный, бухгалтерский и статистичесчкий учет и отчетность.
 3. Финансовые результаты деятельности “Предприятия” устанавливаются на основании годового бухгалтерского отчета.
 1. Контроль за финансовой деятельностью «Предприятия» осуществляются  директором и главным бухгалтером.
 2. Бухгалтерская отчетность “Предприятия” подлежит ежегодной аудиторской проверке  аудитором счектной палаты КР.
 1. ”Предприятие” обязано предоставлять в Мэрию копию утвержденной годовой бухгалтерской отчетности “Предприятия” за истекщий финансовый год.
 1. “Предприятие имеет право на комерческую тайну,состав сведений,составляющих комерческую тайну определяет директор.
 2. Государственные органы, на которых возложена проверка отдельных сторон деятельности «Предприятия», осуществляют проверки строго в пределах своей компетенции.
 1. СТРУКТУРА ТАРИФА.
 1. Тарифы на услуги «Предприятия» утверждаются Городским кенешем и уполномоченным государственным органом по антимонопольной политике.
 2. «Предприятие» в обязательном порядке представляет предлагаемые изменения структуры тарифа Городскому кенешу для утверждения. Только после утверждения Городским кенешем пересмотренная структура тарифа предоставляется уполномоченному государственному органу по антимонопольной политике.
 3. Структура тарифа, представленная Городскому кенешу на рассмотрение, должна быть основана на принципе полной самоокупаемости услуг, предоставляемых «Предприятием».
 4. При предоставлении запроса об изменении структуры тарифа «Предприятие» в обязательном порядке представляет информацию, в порядке предусмотренном Городским кенешем.
 1. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
 1. Работа «Предприятия» управляется и контролируется директором.
 2. Директор назначается на должность и освобождается от должности Мэром города  с одобрения Городского кенеша. С директором заключается контракт, в котором определяются его права, обязанности , ответственность и условия материального обеспечения.
 3. Директор несет полную ответственность за управление финансами, имуществом и деятельностью «Предприятия» в соответствии с настоящим Уставом  и обеспечивает исполнение соответствующих внутренних процедур.
 4. Директор заключает договоры, включая договоры аренды, подписывает приказы, выдает доверенности, открывает банковские счета и выполняет другие обязанности, необходимые для осуществления функций «Предприятия».
 5. Директор представляет «Предприятие» во взаимоотношениях с другими юридическими и физическими лицами.
 6. Директор назначает, контролирует и освобождает других руководящих и административных и работников инжинерно-технической службы в целях осуществления функций «Предприятия».
 7. Директор определяет структуру, численность, утверждает штатное расписание и  устанавливает рабочие часы и оплату труда работников (включая льготы) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и  штатным расписанием.
 1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. Работникам «Предприятия» предоставляется гарантированная заработная плата, не менее минимальной, медицинское, социальное и пенсионное страхование, а также иные права в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики.
 2. Администрация «Предприятия», заключает с профсоюзным комитетом, действующим от имени трудового коллектива, коллективный договор в соответствии с трудовым кодексом Кыргызской Республики.
 3. Коллективный договор заключается ежегодно и не должен противоречить действующему законодательству Кыргызской Республики и вступает в силу с момента его подписния.
 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. «Предприятие» несет ответственность за неисполнение договорных и иных обязательств, взятых на себя от своего имени, включая выплату долгов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
 2. Органы местного самоуправления города Кара-Суу не несут ответственности по обязательствам «Предприятия», и «Предприятие» не несет ответственности по обязательствам органов местного самоуправления города Кара-Суу.
 1. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. «Предприятие» реорганизовывается или ликвидируется на основании решения Мэрии города Кара-Суу или суда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
 2. В случае ликвидации или реорганизации, объекты муниципальной собственности, закрепленные за «Предприятием» на праве хозяйственного ведения или иных правах, остаются муниципальной собственностью.
 3. В случае ликвидации Мэрия создает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению делами «Предприятия», для координации ликвидационной деятельности, связанной с «Предприятием», в том числе оценки активов, определения дебиторов и кредиторов, осуществления соответствующих выплат и подготовки ликвидационного баланса в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
 4. В случае ликвидации, документы и архивы, возникшие в процессе деятельности «Предприятия», хранятся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в архивах Мэрии.
 5. «Предприятие» считается ликвидированным или реорганизованным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

XI . ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА.

           Изменение и дополнения к настоящему Уставу и его приложениям утверждается        Кара-Суйским городским кенешем, мэрией города Кара-Суу и вступают в юридическую силу после их регистрации в Ошском областном Управлении  Министерства юстиции Кыргызской Республики.  

         “Согласовано”                                                                                               “Утвержаю”

Постановлением кара-Суйского                                                   Постановлением  Мэрии

Городского кенеша №___                                                             города Кара-Суу  №___

от “__” ______ 2017года                                                                от “__” ______ 2017года

председатель Кара-Суйского                                                        Мэр города Кара-Суу:

городского кенеша                                                                         ____________З.Тургунбаев

____________Р.Х.Хатамов                                                                        “____”___________20__г.

“____”___________20__г.

Устав

Муниципального предприятия

“ Кара-Суу Таза Суу”

I.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 1. Муниципальное предприятие «Кара-Суу Таза Суу» (полное наименование) также МП «Кара-Суу Таза Суу»  (сокращенное наименование), учреждено в качестве муниципального предприятия на праве хозяйственного ведения города  (далее «Предприятие») на основании постановления № от”__”______2017 года мэрии города Кара-Суу об учреждении муниципального предприятия на праве хозяйственного ведения  по водоснабжению и воотведению «Кара-Суу Таза Суу».
 2. Официальное название предприятия на государственном языке: «Кара-Суу Таза Суу»  муниципалдык ишканасы; на официальном языке: Муниципальное предприятие  «Кара-Суу Таза Суу».
 3. Учредителем предприятия является Мэрия города Кара-Суу (далее Мэрия).
 4. Деятельность «Предприятия» регулируется Законами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, в том числе Постановлениями и распоряжениями Городского кенеша и Мэрии города Кара-Суу, и настоящим Уставом.
 5. Юридический адрес «Предприятия»: Кыргызская Республика, Ошская область, Кара-Суйский район сельский округ Сарай уч.Тельман.
 6. Срок деятельности-неограничен

II .Цель предмет деятельности и задачи предприятия.

 1. “Предприятие” является самостоятельным, организационно-обособленным субъектом предпринимательства. Предметом деятельности «Предприятия» является предоставление услуг по производству и поставке питьевой воды и приему сточных вод, физическим и юридическим лицам, включая органы государственной власти и местного самоуправления. Основной целью является экономически рентабельное предоставление полного спектра услуг.
 2. К основным задачам  «Предприятия» относятся:

2.1. Обеспечение питьевой водой и услугами канализации на равных условиях физическим и юридическим лицам, включая органы государственной власти и местного самоуправления.

2.2. Покупка и содержание необходимого имущества и оборудования для обеспечения приемлемого уровня предоставления услуг;

2.3. Достижение полного возмещения затрат «Предприятия», связанных с поставкой услуг, включая затраты на амортизацию активов.

      3. предприятие имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

3.1. Оказывать платные и бесплатные услуги физическим и юридическим лицам, в том числе и иностранным.

3.2 Осуществлять строительство новых водопроводно-канализационных объектов в качестве заказчика или хозяйственным  способом.

3.3. .Иметь собственные оборотные средства, а также организовывать фонды от экспортно-импортной и производственной деятельности, соответственно  состоящих из сомовой и валютной части.

      4.”Предприятие”  с согласия учредителя имеет право создавать дочерние компании.

5.Предприятие может осуществлять также и другие права, определенные  в действующем законодательстве и в настоящем Уставе и осуществлять любую другую предпринемательскую деятельность, незапрещенную законодательством, необходимую для достижения уставных целей.

 1. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. «Предприятие» имеет самостоятельный баланс, счета в банке, и печать с его наименованием на государственном и официальном языках.
 2. Предприятию предоставляются объекты муниципальной собственности на праве хозяйственного ведения и иных правах в соотвествии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики. Пределы и порядок владения, пользования и распоряжения «Предприятием» переданного ему муниципального имущества осуществляеется в соответствии с законами Кыргызской Республики.
 3. Уставной капитал “Предприятия” составляет 13 445 380 (тринадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч триста восемьдесть) сомов.
 4. Потенциальные источники доходов включают: платежи за услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам, включая органы государственной власти и местного самоуправления, субсидии из местного бюджета, гранты из государственных или негосударственных источников и другие доходы.
 5. “Предприятие” может создавать следующие фонды: резервный фонд, фонд развития производства, фонд социальной защиты  и фонд поощрения работников.
 6. Имущество, приобретенное «Предприятием» за счет собственных средств, субсидий местного или государственного бюджетов, программы государственных инвестиций, частных вкладов или за счет других средств является муниципальной собственностью. Владение, пользование и распоряжение данным имуществом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.
 7. Доходы и прибыль полученные от деятельности «Предприятия», полностью остаются в распоряжении «Предприятия».
 1. ЗАЙМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. «Предприятие» имеет право получать займы только с предварительного согласия Городского Кенеша. Городской кенеш утверждает все условия займа.
 2. Для получения согласия Городского Кенеша на получение займа, «Предприятие» предоставляет информацию о сумме займа, условиях займа (включая процентную ставку и график выплат) и обоснование необходимости получения займа.
 3. Заем может быть осуществлен только для целей капиталовложений и не может финансировать текущие расходы.
 4. «Предприятию» запрещается осуществлять займы, в случае если ежегодные долговые обязательства всего  подлежащего к выплате долга, включая предполагаемый займ, превышают 15% его ежегодных доходов, исключая доходы от займа.
 1. ОПЕРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ.
 1. “Предприятие самостоятельно осуществляет оперативное и финансовое планирование деятельности  на основании тарифов утвержденных Городским кеңешем и согласованых уполномоченным государственным органом по антимонопольной политике.
 2. “Предприятие” осуществлят оперативный, бухгалтерский и статистичесчкий учет и отчетность.
 3. Финансовые результаты деятельности “Предприятия” устанавливаются на основании годового бухгалтерского отчета.
 1. Контроль за финансовой деятельностью «Предприятия» осуществляются  директором и главным бухгалтером.
 2. Бухгалтерская отчетность “Предприятия” подлежит ежегодной аудиторской проверке  аудитором счектной палаты КР.
 1. ”Предприятие” обязано предоставлять в Мэрию копию утвержденной годовой бухгалтерской отчетности “Предприятия” за истекщий финансовый год.
 1. “Предприятие имеет право на комерческую тайну,состав сведений,составляющих комерческую тайну определяет директор.
 2. Государственные органы, на которых возложена проверка отдельных сторон деятельности «Предприятия», осуществляют проверки строго в пределах своей компетенции.
 1. СТРУКТУРА ТАРИФА.
 1. Тарифы на услуги «Предприятия» утверждаются Городским кенешем и уполномоченным государственным органом по антимонопольной политике.
 2. «Предприятие» в обязательном порядке представляет предлагаемые изменения структуры тарифа Городскому кенешу для утверждения. Только после утверждения Городским кенешем пересмотренная структура тарифа предоставляется уполномоченному государственному органу по антимонопольной политике.
 3. Структура тарифа, представленная Городскому кенешу на рассмотрение, должна быть основана на принципе полной самоокупаемости услуг, предоставляемых «Предприятием».
 4. При предоставлении запроса об изменении структуры тарифа «Предприятие» в обязательном порядке представляет информацию, в порядке предусмотренном Городским кенешем.
 1. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ.
 1. Работа «Предприятия» управляется и контролируется директором.
 2. Директор назначается на должность и освобождается от должности Мэром города  с одобрения Городского кенеша. С директором заключается контракт, в котором определяются его права, обязанности , ответственность и условия материального обеспечения.
 3. Директор несет полную ответственность за управление финансами, имуществом и деятельностью «Предприятия» в соответствии с настоящим Уставом  и обеспечивает исполнение соответствующих внутренних процедур.
 4. Директор заключает договоры, включая договоры аренды, подписывает приказы, выдает доверенности, открывает банковские счета и выполняет другие обязанности, необходимые для осуществления функций «Предприятия».
 5. Директор представляет «Предприятие» во взаимоотношениях с другими юридическими и физическими лицами.
 6. Директор назначает, контролирует и освобождает других руководящих и административных и работников инжинерно-технической службы в целях осуществления функций «Предприятия».
 7. Директор определяет структуру, численность, утверждает штатное расписание и  устанавливает рабочие часы и оплату труда работников (включая льготы) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и  штатным расписанием.
 1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. Работникам «Предприятия» предоставляется гарантированная заработная плата, не менее минимальной, медицинское, социальное и пенсионное страхование, а также иные права в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики.
 2. Администрация «Предприятия», заключает с профсоюзным комитетом, действующим от имени трудового коллектива, коллективный договор в соответствии с трудовым кодексом Кыргызской Республики.
 3. Коллективный договор заключается ежегодно и не должен противоречить действующему законодательству Кыргызской Республики и вступает в силу с момента его подписния.
 1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. «Предприятие» несет ответственность за неисполнение договорных и иных обязательств, взятых на себя от своего имени, включая выплату долгов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
 2. Органы местного самоуправления города Кара-Суу не несут ответственности по обязательствам «Предприятия», и «Предприятие» не несет ответственности по обязательствам органов местного самоуправления города Кара-Суу.
 1. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.
 1. «Предприятие» реорганизовывается или ликвидируется на основании решения Мэрии города Кара-Суу или суда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
 2. В случае ликвидации или реорганизации, объекты муниципальной собственности, закрепленные за «Предприятием» на праве хозяйственного ведения или иных правах, остаются муниципальной собственностью.
 3. В случае ликвидации Мэрия создает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению делами «Предприятия», для координации ликвидационной деятельности, связанной с «Предприятием», в том числе оценки активов, определения дебиторов и кредиторов, осуществления соответствующих выплат и подготовки ликвидационного баланса в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
 4. В случае ликвидации, документы и архивы, возникшие в процессе деятельности «Предприятия», хранятся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в архивах Мэрии.
 5. «Предприятие» считается ликвидированным или реорганизованным с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

XI . ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА.

           Изменение и дополнения к настоящему Уставу и его приложениям утверждается        Кара-Суйским городским кенешем, мэрией города Кара-Суу и вступают в юридическую силу после их регистрации в Ошском областном Управлении  Министерства юстиции Кыргызской Республики.  

Утверждено

Постановлением Кара-Суйского

городского Кенеша

№___ от «___»______ 2017 года

 

ПРАВИЛА

пользования водопроводом и канализацией в городе Кара-Суу

 

1.Общие положения.

 

Настоящие Правила пользования водопроводом и канализацией в городе Кара-Суу (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики «О питьевой воде», «Об ограничении монополистической деятельности, развитии и защите конкуренции», «О приватизации жилищного фонда в Кыргызской Республике», «О защите прав потребителей», «О товариществах собственников жилья», Правилами предоставления коммунальных услуг населению Кыргызской Республики, а также на основе строительных и санитарных норм и правил.

1.2 Правила действуют на территории города Кара-Суу, в близлежащих селах, где используется   питьевая вода, подаваемая водозаборами  МП «Кара-Суу Таза Суу» и обязательны для МП «Кара-Суу Таза Суу» и всех абонентов, независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности граждан, проживающих в индивидуальных домостроениях и многоквартирных домах. Они регулируют взаимоотношения между абонентами и МП «Кара-Суу Таза Суу» в сфере оказания услуг по водоснабжению и канализации города Кара-Суу  путем заключения договора и получения технических условий на водопользование и прием сточных вод.

 1. Правила предусматривают права абонентов на пользование системами водоснабжения и канализации на условиях, предусмотренных договором, определяют порядок присоединения объектов к системам водоснабжения и канализации, установки и эксплуатации приборов учета воды и ее учет, расчеты за пользование питьевой водой и прием сточных вод, обязанности сторон, гарантии и имущественную ответственность исполнителей, а также механизм указанных прав и соответствующих требований.
 1. Абонентами являются предприятия, организации, учреждения различных форм собственности, организации государственного и жилого общественного фонда, кондоминиумы, жилищные товарищества, объединения собственников приватизированного жилья, а также граждане, проживающие в домах, принадлежащих им на правах  частной собственности, непосредственно присоединенные к системам водоснабжения и канализации, заключившие договор с МП «Кара-Суу Таза Суу» получившие технические условия и несущие ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
 1. Субабонентами являются организации, перечисленные в пункте 1.3. настоящих Правил, и другие потребители, получающие воду от водопроводных сетей МП «Кара-Суу Таза Суу»» через абонента и сбрасывающие сточные воды в канализационные сети абонента МП «Кара-Суу Таза Суу». Субабоненты заключают договор на пользование питьевой водой и сброс сточных вод с МП «Кара-Суу Таза Суу». Подключение субабонентов разрешается с письменного разрешения МП «Кара-Суу Таза Суу» при наличии технической возможности и с разделением ответственности между абонентом и субабонентом.
 1. Система канализации города Кара-Суу предназначена для приема, отведения и очистки бытовых сточных вод. Прием  производственных сточных вод в систему канализации может быть допущен при выполнении абонентами действующих Правил и условий приема сточных вод предприятий  и организаций в систему городской канализации (требования ПДК и ПДС) при наличии у последних системы предварительной очистки сточных вод, так как очистное сооружение канализации г.Кара-Суу (ОСК) не предназначено проектом для приема токсичных отходов. Если стоки промышленных предприятий не отвечают указанным требованиям, то очистка и предочистка сточных вод должна осуществляться на его локальных очистных сооружениях.
 1. Ответственность за техническое состояние и обслуживание водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств МП «Кара-Суу Таза Суу»  и абонентами определяется балансовой  принадлежностью  (или условиями хозяйственного ведения) сетей, устанавливается по границе раздела.

            Границей раздела считается:

-          для многоквартирных жилых домов независимо от форм собственности, а также – для индивидуальных жилых массивов:

     а) по водопроводу – до первого водопроводного колодца или места врезки в городские водопроводные сети (сами колодцы с запорно-регулирующей арматурой принадлежат МП «Кара-Суу Таза Суу»),

     б) по канализации – первые от дома канализационные колодцы, в которые подключены   канализационные выпуски (сами колодцы принадлежат МП «Кара-Суу Таза Суу»);

-          для многоквартирных ведомственных и кооперативных жилых домов – согласно акту передачи наружных водопроводно-канализационных сетей, а при его отсутствии – точка подключения жилого дома к городским водопроводно-канализационным сетям;

-          для предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, для организаций  государственного (ведомственного) и жилого общественного фонда, кондоминиумов, жилищных товариществ, объединения собственников приватизированного жилья, а также граждан, проживающих в домах, принадлежащих им на праве частной собственности - место врезки водопроводов и (или) подключения канализации в колодцах на городских водопроводно-канализационных сетях.

Трубопроводы  от точки подключения или от первого колодца до абонента  являются собственностью абонента и обслуживаются абонентом.

Иное разграничение ответственности сторон предусматривается в отдельном договоре. Установка насосов для повышения давления воды на внутренних сетях или частичная замена сетей, все затраты связанные с их содержанием  возмещаются владельцами указанных сетей в соответствии с указанными договорами.

  1.8. При производстве земляных работ вблизи водопроводно-канализационных сетей и сооружений    производитель работ должен поставить в известность МП «Кара-Суу Таза Суу» о начале строительства (за 2дня) для указания подземных коммуникаций, соблюдая осторожность и гарантируя сохранность сетей и сооружений.

 1.9. При выполнении строительных работ, связанных с отключением водопровода, работы необходимо  производить в отведенное МП «Кара-Суу Таза Суу» время.

1.10. В случае сверхлимитного водопотребления и водоотведения, а также за превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ

- применять повышенные тарифы и производить начисления на объем используемой воды сверх    лимита в пятикратном размере   против установленного тарифа,

     - производить регулировку запорной арматуры с ее опломбированием в положении,       обеспечивающем пропуск воды не выше установленного лимита.

1.11.В случае отдаленности объекта от городской коммунальной канализационной сети, неблагоприятного рельефа местности для сброса сточных вод в городскую сеть, недостаточной пропускной способностью коллектора очистных сооружений или наличия иных обоснованных технических и санитарных требований МП «Кара-Суу Таза Суу» имеет право отказать промпредприятию или домовладению в присоединении к канализации. В этом случае предприятия и домовладения обязаны построить местные сооружения очистки сточных вод по согласованию с органами охраны окружающей среды и ЦГСЭН Кара-Суйского района.

1.12. Присоединение объектов к городским водопроводным и канализационным сетям может быть произведено только после получения технических условий, выданных МП «Кара-Суу Таза Суу».

1.13. Тарифы на пользование водой из городского водопровода и спуск сточных вод в городскую             канализационную сеть, а также споры между МП «Кара-Суу Таза Суу»  и абонентами разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

1.14. Основные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:

Абонент - потребитель, присоединенный к водопроводно-канализационным сетям МП «Кара-Суу Таза Суу», имеющий с ним (по водопроводно-канализационным сетям) границу раздела (по признаку собственности или балансовой принадлежности), технические условия и договор на водоснабжение и сброс стоков, заключенный в установленном порядке. Потребители могут быть бытовыми и производственными. К бытовым потребителям относятся граждане, пользующиеся водопроводом и канализацией для удовлетворения своих бытовых нужд. К производственным потребителям относятся все остальные потребители, включая граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью (в том числе без образования юридического лица), и использующих питьевую воду в процессе такой деятельности;

Субабонент - потребитель (бытовой или производственный), заключивший договор на водоснабжение и сброс стоков с МП «Кара-Суу Таза Суу», получающий воду от МП «Кара-Суу Таза Суу» через водопроводную сеть абонента и сбрасывающий стоки в канализационную сеть абонента;

Авария - повреждение или выход из строя систем водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления и водоотведения, ухудшение качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

Аварийное обслуживание - комплекс ремонтных работ, направленных на устранение повреждений на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях, вследствие непредвиденного нарушения работы водопроводно-канализационной системы (порыв трубопровода, повреждение запорно-регулирующих устройств, засорение и непроходимость канализации);

Вентиляционный стояк - трубопровод, предназначенный для вентиляции канализационной сети;

Внутридомовые (внутренние) сети - водопроводно-канализационные сети, проходящие внутри здания и обеспечивающие подачу питьевой воды к приборам потребления, а также отвод стоков за пределы здания до первого наружного внутриквартального или дворового колодца;

Водомерный узел - комплекс технологически соединенных элементов (водомер, вентили, участки трубопровода), который предназначен для учета питьевой воды, потребляемой объектом водоснабжения;

Внутриквартальная (внутриплощадочная сеть) - по водопроводу: сеть трубопроводов, проложенная вдоль внутриквартальных проездов; по канализации: сеть трубопроводов, проложенная внутри квартала или площадки, объединяющая выпуски канализации от отдельных зданий;

Водопроводная сеть - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для водоснабжения абонентов (субабонентов);

Водопроводные и канализационные устройства и сооружения для присоединения к системам водоснабжения и канализации (водопроводный ввод или канализационный выпуск) - устройства и сооружения, через которые абонент получает воду из системы водоснабжения и (или) сбрасывает стоки в систему канализации;

Водопотребление - использование воды абонентом (субабонентом) на удовлетворение своих нужд;

Водоснабжение - технологический процесс, обеспечивающий забор, подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;

Водоотведение - технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод (стоков) от абонентов с последующей транспортировкой их на очистные сооружения канализации;

Граница собственности или балансовой принадлежности - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации и сооружений между владельцами по признаку собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления;

Граница эксплуатационной ответственности - линия раздела элементов систем водоснабжения и (или) канализации (водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них) по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию и техническое обслуживание элементов систем водоснабжения и (или) канализации, устанавливаемая в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и отраженная в договоре;

Зона эксплуатационной ответственности - часть внутридомовой (внутренней) водопроводно-канализационной сети, расположенная между границей собственности (балансовой принадлежности) и границей эксплуатационной ответственности;

Канализационная сеть - система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод (стоков);

Локальные очистные сооружения - сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему канализации;

Лимит водопотребления (водоотведения) - установленный абоненту органами местного самоуправления предельный объем отпущенной (полученной) питьевой воды и принимаемых (сбрасываемых) сточных вод на определенный период времени;

Нормативы приема сточных вод - нормативы водоотведения или нормативы сброса (ПДК), установленные органами местного самоуправления, показатели объема и состава сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в системы канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование;

Питьевая вода - вода, соответствующая стандартам и гигиеническим требованиям, установленным санитарными правилами и нормами для хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых целей. Питьевая вода имеет стратегическое, практическое и экономическое значение, является товаром;

Пропускная способность устройства или сооружения для присоединения - возможность водопроводного ввода (канализационного выпуска) пропустить расчетное количество воды (сточных вод) при заданном режиме за определенное время;

Предельно-допустимая концентрация веществ в воде (ПДК) - количество (концентрация) вредного вещества в воде водоема, при котором его использование за определенный промежуток времени не влечет отрицательного воздействия на здоровье человека, животным и растительному миру;

Предельно-допустимый сброс вещества (ПДС) - масса веществ в сточных водах, максимально допустимая к отведению в соответствии с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте;

Профилактический осмотр - систематический осмотр водопроводно-канализационной системы и проверка ее технического состояния и работоспособности элементов, а также проверка параметров подаваемой питьевой воды (давление и расход в сантехнических приборах). Устранение мелких неисправностей на сетях. Осмотр и выдача предписаний абонентам для устранения неисправностей на сетях и сооружениях, принадлежащих абоненту;

Разрешительная документация - разрешение на присоединение к системам водоснабжения (канализации), выдаваемое органами местного самоуправления по согласованию с местными службами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и технические условия на присоединение, выдаваемые МП «Кара-Суу Таза Суу»»;

Самовольное присоединение к системам водоснабжения или канализации - присоединение, произведенное без разрешительной документации либо с нарушением технических условий;

Самовольное пользование - пользование системами водоснабжения и канализации при отсутствии договора на отпуск (получение) воды и прием (сброс) сточных вод (стоков);

Сверхлимитное водопотребление - объем воды, потребляемый абонентом на хозяйственно-питьевые и производственные нужды сверх установленного лимита;

Состав сточных вод - характеристика сточных вод (стоков), включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;

Средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений количества потребляемой воды и (или) сбрасываемых сточных вод (стоков), имеющее нормированные метрологические характеристики;

Сточные воды (стоки) - воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды), предприятий и организаций независимо от источников водоснабжения (питьевого, технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);

Текущее обслуживание - комплекс инженерно-технических мероприятий, осуществляемых по результатам профилактического осмотра и направленных на содержание наружных водопроводно-канализационных сетей и устройств в технически исправном состоянии, который включает ревизию (или замену) запорно-регулирующей арматуры, приборов учета, замену участков трубопроводов, устранение течи в соединениях водопроводных и канализационных труб;

Уличный водоразбор (колонка) - устройство для разбора питьевой воды непосредственно из водопроводной сети и принадлежащее МП «Кара-Суу Таза Суу»»;

Условно-чистые воды - воды, образующиеся в результате выпадения атмосферных осадков или таяния снега;

Централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений для забора, подготовки, транспортировки и подачи абонентам питьевой воды;

Централизованная система канализации - комплекс инженерных сооружений для сбора от абонентов (субабонентов), очистки и отведения сточных вод (стоков) в водные объекты, а также обработки осадков сточных вод (стоков).

2.Порядок присоединения и подключения  объектов к системам коммунального водоснабжения и канализации.

2.1.  Самовольное присоединение объектов к водопроводам и канализации категорически          запрещается.

2.2. Подключение к сетям водопровода и канализации абонентов осуществляется на основании     технических условий, выданных МП «Кара-Суу Таза Суу»» с указанием количества потребляемой воды, отводимых стоков, требуемого напора и выкопировкой местонахождения объекта. МП «Кара-Суу Таза Суу»», после получения заявки и комиссионного рассмотрения, изучения и вынесения постановления выдает в срок до 15 дней технические условия на подключения к сетям водопровода и канализации.

     Перед началом производства работ проектно-сметная документация на строительство водопроводно-канализационных сетей и сооружений  должна быть согласована с МП «Кара-Суу Таза Суу»».

     Технические условия на подключение и согласованный проект действительны до окончания строительства, но не более 2-х лет. Если строительство не будет начато в течение 1-го года  после выдачи технических условий МП «Кара-Суу Таза Суу»» вправе изменить их, при этом могут быть поставлены дополнительные условия абонентам на присоединение к сетям водопровода и канализации. Для капитальных строительств начало производства работ – не позднее 2-х лет после выдачи технических условий.

2.3.Абонент обязан поставить в известность МП «Кара-Суу Таза Суу» о начале строительства объекта и за два дня до начала производства земляных работ вызвать представителя предприятия для указания подземных коммуникаций.

        При производстве земляных работ вблизи водопроводно-канализационных сетей сооружений, производителю работ необходимо соблюдать осторожность и гарантировать сохранность сетей и сооружений. За материальные убытки, которые нанесены другим потребителям, отвечает организация, повредившая водопроводные и канализационные сети.

 Если представитель организации отказывается подписать акт, составленный на виновника, то акт действителен за подписью представителя МП «Кара-Суу Таза Суу».

     При выполнении строительных работ, связанных с отключением водопровода, необходимо работы производить в строго отпущенное время, так как это связано с отсутствием воды у абонентов. Если в это время работы строителями не выполнились, но вода была ими отключена, производится начисление за недопоставленную воду по сечению трубы со скоростью 1 м/сек на весь период отключения.

     Если производитель, выполняя работы, не уложился в указанное время, то производится начисление по сечению отключенного трубопровода  со скоростью 1 м/сек  с момента окончания отведенного времени до включения трубопровода. За самовольное отключение водопровода в любом  случае производится начисление по сечению трубы 1м/сек с момента отключения. 

     Все вышеуказанные начисления производятся на основании представленного акта и передаются в фонд развития МП «Кара-Суу Таза Суу». Если строительные организации или абонент от подписи отказался, то в акте ставится отметка «абонент от подписи отказался» и акт является действительным за подписью представителя  МП «Кара-Суу Таза Суу».

2.4. При сдаче в эксплуатацию вновь по  строенных наружных и внутриплощадочных сетей водопровода и канализации абонент  должен представить в МП «Кара-Суу Таза Суу» следующую документацию:

-          акты на скрытые работы,

-          акт гидравлического испытания трубопроводов на прочность и герметичность,

-          акт проведения промывки и дезинфекции  трубопроводов,

-          акт рабочей комиссии,

-          акт госкомиссии,

-          постановление Мэрии  г. Кара-Суу об утверждении акта государственной комиссии о приемки объекта и передачи управлению на баланс сетей водопровода и канализации,

-          АВИЗО о балансовой стоимости сетей и сооружений,

-          исполнительная съемка.

Вновь построенные водопроводно-канализационные линии должны быть выполнены в соответствии с техническими условиями, выданными МП  «Кара-Суу Таза Суу», требованиям СНиП и проекта.

2.5.При передаче в эксплуатацию существующих сетей водопровода, канализации и сооружений абонент обязан вызвать представителя  МП «Кара-Суу Таза Суу» и предъявить ему объект в технически исправном состоянии при наличии следующей документации:

-          акта на скрытые работы,

-          акты гидравлического испытания трубопроводов на прочность и герметичность,

-          акт проведения промывки и дезинфекции  трубопроводов,

-          исполнительную съемку в 2 экземплярах.

2.6. При передаче на баланс существующих сетей водопровода и канализации, кроме вышеперечисленных документов, представляется :

-          постановление Мэрии г. Кара-Суу о передаче на баланс МП «Кара-Суу Таза Суу» сетей водопровода и канализации,

-          АВИЗО о балансовой стоимости сетей и сооружений,

-          платежное поручение на перечисление МП «Кара-Суу Таза Суу» 30% балансовой стоимости, передаваемого объекта для компенсации налога на прибыль.

   

 2.7. Разрешение на подключение индивидуальных жилых домов к городскому водопроводу и канализации выдается производственно-техническим отделом МП «Кара-Суу Таза Суу». Каждый абонент должен иметь отдельный водопроводный ввод от городской сети с обязательной установкой водомера независимо от количества абонентов в одном домостроении.

    2.8. Подключение к сетям водопровода и канализации разрешается только при наличии проекта (схемы), выполненного в соответствии с разрешением МП «Кара-Суу Таза Суу».

           После  окончания работ по прокладке сетей водопровода и канализации данные сети допускаются к эксплуатации представителем МП «Кара-Суу Таза Суу». Один экземпляр утвержденного проекта (схемы) остается  в МП «Кара-Суу Таза Суу».

При изменении владельцев дома или части его новый домовладелец обязан переоформить документы на водопровод или канализацию на свое имя. При не переоформлении документов  новый домовладелец теряет право на пользование водопроводом и отключается от него.

2.9. При обнаружении самовольного подключения к городской сети водопровода и канализации производится начисление по сечению подводящей трубы со скоростью 1.0 м/сек, круглосуточно в течение месяца и нарушителю необходимо отключится от водопровода или канализации в указанный срок. Если нарушитель не отключается от водопровода, начисление производится ежемесячно, производится отключение от водопровода за счет нарушителя и материал передается в правоохранительные органы для взыскания ущерба.

2.10. После выполнения строительных работ по устройству водопроводных устройств абонент обязан произвести промывку линий, хлорирование и повторную промывку, вызвать представителя городской санэпидемстанции  для отбора проб, анализа качества воды и составления акта, а также получить от городской санэпидемстанции разрешение на пользование вводом.

    Дезинфекция и промывка вновь построенных водопроводных линий и подлежащих подключению к сети выполняется силами и средствами абонента.

 

3. Присоединение объектов водопотребления к системам

коммунального водоснабжения и канализации.

3.1.  Технические условия и порядок присоединения объектов водопотребления.

3.1.1.Присоединение объектов водопотребления к коммунальным системам водоснабжения и    водоотведения без приборов учета отпущенной воды запрещается.

3.1.2. Строительно – монтажные работы  по прокладке водопроводно – канализационных коммуникаций и подключения к основным магистралям выполняет только МП «Кара-Суу Таза Суу». В случае самовольного монтажа коммуникаций частными лицами, на последних будет наложен штраф в размере до 10-ти минимальных окладов, согласно ст.496 Административного Кодекса и отключением воды или блокированием канализации без предупреждения.

3.2. МП «Кара-Суу Таза Суу» имеет право присоединить водопроводный ввод домовладения к дворовой линии соседних абонентов или кооперативной линии в существующий колодец независимо от согласия последних, при условии соблюдения нормального режима водоснабжения основного абонента с установкой дополнительного водомера, а также при соблюдении следующих условий:

-     согласовано с МП «Кара-Суу Таза Суу» проекта присоединения,

-   присоединившееся домовладение компенсирует все расходы по строительству основной линии водопровода и колодца, к которым производится подключение, а также участвует в дальнейших расходах по эксплуатации совместных сетей и сооружений, в том числе расходов по приведению в порядок территории,

-    основной абонент также должен вносить соответствующую долю возможных расходов по содержанию  участка сети прочистка, ремонт и т.д.  совместного пользования при дальнейшей эксплуатации.

3.3. При отказе или невыполнении части необходимых работ или несоблюдении условий, указанных в пункте 3.2. настоящих правил МП «Кара-Суу Таза Суу» вправе прекратить водоснабжение присоединившегося абонента.

3.4. Абонент не в праве без письменного разрешения МП «Водоканал» прекратить отпуск воды субабоненту, пользующемуся водой по водомерам или без них.

3.5. При самовольном присоединении субабонента к сети основного абонента, последний немедленно обязан уведомить МП «Кара-Суу Таза Суу» для отключения от сети указанного присоединения.

3.6. При необходимости прокладки транзитных линий водопровода через территорию соседнего домовладения прокладка может быть проведена только с письменного согласия домовладельца и согласования с МП «Кара-Суу Таза Суу». 

        При этом работы по прокладке линий и приведению территории после производства работ в порядок должны быть проведены за счет абонента, прокладывающего водопроводную линию.

        ПРИМЕЧАНИЕ: при несогласии владельца объекта на прокладку линии через его территорию вопрос решается комиссией районной госадминистрации, городской мэрией и территориальным советом.

3.7. При монтаже водопроводно – канализационных коммуникаций при нарушении асфальтового покрытия расходы несет заказчик. При ликвидации аварий на сетях, в случае обнаружения частного подключения при разрушении асфальтового покрытия, расходы по восстановлению асфальта возмещает абонент, чьей собственностью являются данные сети.

 

4.  Присоединение временных объектов водопотребления.

4.1. Присоединение к централизованной системе водоснабжения и канализации города Кара-Суу временных (сезонных) объектов водопотребления (летних павильонов, киосков, передвижных сатураторов-автоматов газированной воды и других торговых сооружений) производится только на основании разрешительных документов от мэрии города Кара-Суу и горархитектуры, по согласованию с МП «Кара-Суу Таза Суу».

4.2. В разрешительных документах, выданных владельцам временных (сезонных) объектов водопотребления, указывается срок, на который такие объекты присоединяются к централизованной системе водоснабжения и канализации города Кара-Суу. По истечении указанного срока разрешение должно быть обновлено. В противном случае объект отключается от централизованной системы водоснабжения и канализации города Кара-Суу.

4.3. Присоединение временных (сезонных) объектов водопотребления к колодцам с водоразборными колонками и пожарными гидрантами не разрешается.

4.4. Вне зданий трубопроводы подачи питьевой воды к временным (сезонным) объектам водопотребления должны прокладываться под землей. Открытая прокладка труб, а также прокладка труб в уличных арычных лотках не допускается.

4.5. Устройство и эксплуатация временных трубопроводов подачи питьевой воды  и канализации к упомянутым объектам осуществляется силами и за счет средств заинтересованных сторон.

5. Уличные водоразборы

5.1. Уличные водоразборы (водоразборные колонки) устраиваются в кварталах с малоэтажной застройкой, при отсутствии домовых вводов водопровода и предназначены для разбора воды вручную. Уличные водоразборные колонки устанавливаются МП «Кара-Суу Таза Суу», а с его разрешения и абонентами.

5.2. Место установки водоразборных колонок на улицах определяется МП «Кара-Суу Таза Суу», при этом радиус действия водоразборной колонки на старых водопроводных сетях не должен превышать 150 м, а на вновь вводимых в действие, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 100 м.

5.3. Абонент (предприятие, учреждение, организация), имеющий в собственности (владении) водоразборные колонки, обязан предоставить право пользования питьевой водой из них всему населению, проживающему в домах, расположенных вблизи колонки.

5.4. Запрещается производить у водоразборных колонок мытье посуды, стирку и полоскание белья, ковровых изделий, мытье автомашин, домашних животных, присоединять шланги и трубы, а также производить другие действия, противоречащие санитарно-техническим требованиям. Лица, допустившие эти нарушения, привлекаются к административной ответственности.

5.5. О порче и неисправности уличных водоразборных колонок надлежит немедленно сообщить в МП «Кара-Суу Таза Суу».

5.6. Ремонт водоразборных колонок осуществляется их владельцами.

5.7. Граждане, пользующиеся питьевой водой от уличных водоразборных колонок, независимо от расстояний до места жительства, оплачивают стоимость питьевой воды в соответствии с действующими нормами. От оплаты за водопользование никто не освобождается.

6. Порядок пользования канализацией на предприятиях (организациях) и в домовладениях, включая многоквартирные и частные индивидуальные дома.

6.1. Через централизованную систему канализации подлежат удалению все хозяйственно-бытовые и производственные стоки.

       Условно чистые воды могут сбрасываться в канализацию только по особому разрешению МП «Кара-Суу Таза Суу»» с учетом загрузки городской канализационной сети и очистных сооружений.

6.2. Во избежание выхода из строя и нарушения работы канализационной сети и очистных сооружений, абоненту запрещается сбрасывать в канализацию:

- мусор, золу, землю, вату, тряпки, солому, щепки, снег, сколы льда;

- твердые бытовые отходы в недробленом виде;

- воду, содержащую бензин, эфир и другие вещества, образующие взрывчатую смесь;

- грунтовые, условно-чистые и атмосферные воды, воду промышленных предприятий в тех случаях, когда она по своему составу действует разрушающим образом на здоровье рабочих, обслуживающих канализационные сооружения, а также нарушает транспортировку и технологический процесс очистки стоков.

6.3. МП «Кара-Суу Таза Суу»» может установить на срок не более 10 дней решетки на выходном выпуске из контрольного колодца в случаях, когда требуется проверить, поступают ли вместе со сточными водами в городскую канализацию какие-либо твердые отбросы или другие неразрешенные к спуску вещества.

6.4. По предписанию МП «Кара-Суу Таза Суу»» абонент обязан произвести отвод поверхностных вод от смотровых колодцев канализации в ближайшие приемники ливневых вод или обеспечить устройство ливневой канализации.

6.5. Колодцы внутриплощадочной (внутриквартальной) канализационной сети должны быть всегда доступными для осмотра, свободными от завалов, земли, снега и строительного мусора. Местоположение колодцев отмечается табличками с указанием расстояния в метрах. Запрещается оставлять колодцы с неплотно закрытыми или разбитыми крышками люков. Пропавшие или поломанные крышки люков на колодцах канализационной сети восстанавливаются владельцами этих колодцев.

6.6. Категорически запрещается, кроме работников МП «Кара-Суу Таза Суу», открывать крышки колодцев городской канализационной сети и контрольных колодцев, а также спускаться в них.

6.7. Запрещается производить переустройство и реконструкцию внутридомовых и внутриплощадочных (внутриквартальных) канализационных сетей без разрешения (согласования) МП «Кара-Суу Таза Суу».

6.8. Категорически запрещается производить посадку деревьев, кустарников и других зеленых насаждений в охранных зонах водопроводных и канализационных сетей, составляющих полосу, границы которой ограничены расстоянием по горизонтали от оси трубы от 3 до 5 метров в зависимости от диаметра трубы. В случае нарушения нормативов охранной зоны сетей МП «Кара-Суу Таза Суу» при аварийных ситуациях вправе самостоятельно снести зеленые насаждения и другие преграды, не неся никакой ответственности.

7. Взаимоотношения сторон при пользовании водопроводом и канализацией.

7.1. Взаимоотношения между МП «Кара-Суу Таза Суу» и водопотребителем регулируются двухсторонним договором, составленным и заключенным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, техническими условиями и настоящими Правилами, а в тех случаях, когда потребителем является гражданин, то и Правилами предоставления коммунальных услуг населению в Кыргызской Республике. Наличие между сторонами договора водоснабжения и (или) водоотведения обязательно.

7.2. Граница эксплуатационной ответственности между абонентом и МП «Кара-Суу Таза Суу» указывается в договоре.

7.3. Для пользователей централизованной системы водоснабжения и канализации, включая частные индивидуальные домовладения (дома), предприятия и организации - граница эксплуатационной ответственности на водопроводно-канализационных сетях объекта совпадает с границей собственности (или балансовой принадлежности). В таких случаях зона эксплуатационной ответственности МП «Кара-Суу Таза Суу» отсутствует.

7.4. Стороны, по согласованию, могут расширить зону эксплуатационной ответственности МП «Кара-Суу Таза Суу».

7.5. Ответственность за техническое состояние и обслуживание внутридомовых (внутренних) водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств на них возложена на абонента.

7.6. Во всех случаях бремя содержания в надлежащем техническом состоянии водопроводно-канализационных сетей (оборудования, сооружений), находящихся в собственности (владении) абонента, несет абонент. Техническое состояние водопроводно-канализационных сетей (оборудования, сооружений) должно соответствовать установленным нормам и правилам.

7.7. Абонент на договорной основе обеспечивает сохранность сооружений, оборудования и имущества, находящихся во владении МП «Кара-Суу Таза Суу», но расположенных на территории абонента.

7.8. Абонент обязан:

       - своевременно, в соответствии с условиями заключенного двухстороннего договора, оплатить МП «Кара-Суу Таза Суу» за полученную питьевую воду, услуги за прием стоков, а также фактически выполненные работы по обслуживанию водопроводно-канализационных сетей, принадлежащих абоненту;

      - приобрести и установить за свой счет прибор учета питьевой воды (водомер) и стоков. Это условие не распространяется на бытовых потребителей (граждан), использующих питьевую воду для собственных хозяйственно-бытовых нужд. На вновь вводимые объекты хозяйственно-бытового и производственного водопотребления распространяются требования пункта 2.1 настоящих Правил;

     - не допускать на трассах водопровода и канализации возведения построек, складирования материалов, посадок деревьев на расстоянии менее пяти метров от трубопроводов, а также производства земляных работ без разрешения МП «Кара-Суу Таза Суу»;

    - обеспечить беспрепятственный допуск уполномоченных представителей МП «Кара-Суу Таза Суу»  к внутридомовым (внутренним) водопроводным и канализационным сетям, в том числе находящихся вне зоны его эксплуатационной ответственности, а также к приборам учета питьевой воды и канализационных стоков;

    - следить за тем, чтобы ревизионные отверстия в трубах на внутридомовых канализационных сетях были плотно закрыты крышками, а отверстия, пробитые в трубопроводах, а также образовавшиеся вследствие снятия приемников или нарушения крепления на трубах, были герметически заделаны;

    - устранять утечку воды из санитарно-технических приборов, а также производить необходимый ремонт водопроводной арматуры и канализационного оборудования, находящегося вне зоны эксплуатационной ответственности МП «Кара-Суу Таза Суу»;

    - безотлагательно сообщать МП «Кара-Суу Таза Суу» обо всех нарушениях в работе приборов учета питьевой воды и канализационных стоков, об авариях и обнаруженных неисправностях в работе оборудования, принадлежащего МП «Кара-Суу Таза Суу», и расположенного в помещении или на территории абонента;

    - следить за сохранностью люков, пожарных гидрантов, указательных табличек, пломб, установленных МП «Кара-Суу Таза Суу»;

    - обеспечивать отвод поверхностного стока от водопроводных и канализационных колодцев, не загромождать проезды (проходы) к пожарным гидрантам, следить за исправностью указателей пожарных гидрантов;

   - сообщать МП «Кара-Суу Таза Суу» о повреждениях или неисправностях водопроводных и канализационных сооружений уличной сети ;

   - исключить попадание в санитарно-технические приборы твердых предметов, а также жидкостей, сброс которых в канализацию запрещается настоящими Правилами;

   - обеспечить в своей зоне эксплуатационной ответственности периодический осмотр внутридомовой и внутриплощадочной канализационной сети для предупреждения засоров, профилактическую прочистку или промывку внутриплощадочной и внутридомовой канализационной сети, внеплановую прочистку внутриплощадочной сети по требованию МП «Кара-Суу Таза Суу» в случае ее ненадлежащего содержания;

    -  содержать в чистоте санитарно-технические приборы;

    - обеспечить сохранность пробок, поставленных МП «Кара-Суу Таза Суу» в колодцах внутриквартальной (внутриплощадочной) канализационной сети, до получения разрешения на пользование канализацией;

    - произвести ремонт или полное восстановление поврежденных им вследствие нарушения настоящих Правил водопроводно-канализационных сетей и сооружений. Ремонт (восстановление) производится под техническим надзором полномочных представителей МП «Кара-Суу Таза Суу»;

    - возместить юридическим и физическим лицам материальный ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего содержания водопроводных и канализационных сетей, находящихся в пределах своей зоны эксплуатационной ответственности;

   - в случае неисполнения МП «Кара-Суу Таза Суу» обязательств по договору водоснабжения и (или) водоотведения составить акт, в котором должны указываться нарушенные обязательства. Сроки составления и порядок подписания такого акта указываются в договоре.

7.9. МП «Кара-Суу Таза Суу»  обязан:

    - обеспечить бесперебойное снабжение абонента питьевой водой, качество которой соответствует действующим стандартам (СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). Давление воды в точке разбора (кран, смеситель), обеспечивающее ее расход, установленный СНиП 2.04.01-85, указывается в договоре;

   - осуществлять систематический контроль качества подаваемой абоненту питьевой воды, выявлять источники ее загрязнения и отключать от системы водоснабжения объекты, создающие угрозу загрязнения питьевой воды, подаваемой другим потребителям;

    - обеспечить, в рамках заключенного договора, надлежащее техническое состояние и безопасность наружных водопроводно-канализационных сетей (работы по техническому обслуживанию таких водопроводно-канализационных сетей выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами) ;

   - вести учет подаваемой абоненту питьевой воды и приема стоков. Учет ведется по показаниям установленных приборов, а при отсутствии приборов - на основании утвержденных норм;

   - периодически (не менее одного раза в год) проводить проверку состава, численности водопотребителей у абонентов, не имеющих приборов учета (водомеров);

   - оперативно извещать абонентов о нарушениях в работе централизованной системы водоснабжения или канализации, связанных с ограничениями водоснабжения или водоотведения, их причинах и сроках восстановления нормального режима водоснабжения и водоотведения;

   - возмещать в полном объеме причиненный абоненту ущерб, вызванный неисполнением (ненадлежащим исполнением) взятых обязательств, в том числе связанный с причинением вреда имуществу третьих лиц;

   - в случае неисполнения абонентом обязательств по договору водоснабжения и (или) водоотведения составить акт, в котором должны указываться нарушенные обязательства. Порядок составления и подписания такого акта указывается в договоре.

7.10. Запрещается всем, кроме работников МП «Кара-Суу Таза Суу», открывать водопроводные и канализационные люки колодцев, регулировать задвижки, а также производить какие-либо работы на водопроводных и канализационных сетях и домовых вводах до прибора учета воды.

7.11. МП «Кара-Суу Таза Суу» осуществляет систематический надзор за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных сетей, водоразборных колонок и других сооружений, находящихся в коммунальной собственности, ведет борьбу с потерями питьевой воды, контролирует соблюдение установленных лимитов на потребление питьевой воды, сброс сточных вод и сброс загрязняющих веществ.

8. Установка и эксплуатация приборов учета

питьевой воды и канализационных стоков

8.1. Месторасположение приборов учета питьевой воды и канализационных стоков (водомеров) на водопроводных и канализационных сетях водопользователя (абонента) согласовывается с МП «Кара-Суу Таза Суу».

8.2. Приборы учета воды и стоков, устанавливаемые на вводах водопроводных и канализационных сетей, должны соответствовать минимальному и максимальному расходу воды. Диаметр условного перехода прибора учета воды определяются проектной организацией или уполномоченными представителями МП «Кара-Суу Таза Суу».

8.3. На вводе каждого водопользователя (абонента) в обязательном порядке устанавливается прибор учета питьевой воды. Предприятия и организации, имеющие комплекс зданий и сооружений, устанавливают прибор учета воды в точке подключения к городским сетям водопровода с устройством для этой цели отдельной камеры или специального колодца. При наличии двух закольцованных вводов на каждом вводе ставится прибор учета воды с обратным клапаном. Приобретение и установка приборов учета питьевой воды и стоков производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и пунктом 7.8  настоящих Правил.

8.4. Помещение для установки прибора учета воды должно быть доступно для осмотра и снятия показаний, хорошо освещено, утеплено, для предотвращения замерзания прибора, защищено от повреждений и загрязнений, грунтовых вод и попадания мусора.

        Если прибор учета воды расположен в здании, то он должен находиться за первой стенкой со стороны ввода трубы. Помещение, в котором установлены приборы учета питьевой воды, должно содержаться в чистоте и, при необходимости, запираться на замок.

8.5. При отсутствии возможности размещения прибора учета воды в подвале здания, допускается его установка в теплом подъезде здания, согласно проекту, согласованному с МП «Кара-Суу Таза Суу», и соблюдением условий, указанных в пункте 4.4 настоящих Правил.

8.6. Если прибор учета воды устанавливается в специальной камере, то в эту камеру делается отдельный вход, запирающийся дверью. В исключительных случаях допускается установка прибора учета воды в колодце.

8.7. Приборы учета воды устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ абонентами, которые и несут за него ответственность. Приборы учета воды должны быть поверены и опломбированы уполномоченным органом стандартизации и метрологии Кыргызской Республики. Ремонт и поверка приборов учета воды должны проводиться, согласно акту МП «Кара-Суу Таза Суу», в водомерной мастерской специализированной организации за счет их владельца. Установка и эксплуатация непроверенного и неопломбированного прибора учета воды запрещается.

8.8. В случае значительного изменения потребления абонентом питьевой воды, производится реконструкция водомерного узла, проект которой согласовывается с МП «Кара-Суу Таза Суу».

9. Учет количества отпущенной (полученной) питьевой воды

и приема (сброса) канализационных стоков.

 

9.1. Учет питьевой воды

9.1.1. Учет воды, израсходованной абонентами, производится по показаниям приборов учета воды, а при отсутствии приборов учета (в исключительных случаях) - по нормам водопотребления. У отдельной категории абонентов (строительные площадки, нестационарные растворные и бетонные узлы и другие) учет израсходованной воды, в отсутствие приборов учета (водомеров), производится по сечению подводящей водопроводной трубы и скорости течения воды в ней 1 м/сек. круглосуточно.

9.1.2. Абонент обязан ежемесячно передавать показания приборов учета воды в абонентный отдел МП «Кара-Суу Таза Суу», после чего получить счет на оплату водопользования и сброса стоков. В случае отсутствия показаний приборов учета воды, начисление за учетный период производится по фактическому среднемесячному потреблению воды за предыдущие два месяца, с его последующей корректировкой по показаниям следующего периода.

9.1.3. В случае повреждения прибора учета питьевой воды или нарушения его работы, абонент обязан пригласить представителя МП «Кара-Суу Таза Суу» для фиксирования показаний прибора и снятия пломб. Снять и заменить прибор учета воды имеет право уполномоченный представитель МП «Кара-Суу Таза Суу» при наличии наряда на выполнение указанных работ, а также абонент - с ведома или по согласованию с МП «Кара-Суу Таза Суу». При этом количество израсходованной воды в учетном периоде определяется по среднесуточному расходу за предыдущие два расчетных месяца. Если абонентом, за исключением бытового потребителя, водомер не установлен в срок, указанный в акте (предписании), то расчет израсходованной им питьевой воды (за период сверх срока, указанного в акте) производится по сечению подводящей водопроводной трубы и скорости движения воды в ней (1 м/сек.) при круглосуточном водопотреблении.

9.1.4. Снятие контрольных показаний прибора учета питьевой воды производится контролером МП «Кара-Суу Таза Суу» обязательно в присутствии абонента или его полномочного представителя. При этом контролер обязан проверить сохранность пломб на приборе учета воды и на обводной задвижке, исправность соединительных частей приборов учета воды, сохранность пломб на них, а также убедиться в отсутствии утечки воды. В случае обнаружения неисправности прибора, срыва пломб на нем или обводной задвижке (в том числе пожарном гидранте), а также самовольного присоединения к водопроводной сети помимо прибора учета воды, контролером составляется акт, который подписывается абонентом (его полномочным представителем), а при отказе последнего, акт подписывается представителем органа местного самоуправления или комиссией в составе трех человек.

9.1.5. В случае изменения количества лиц, проживающих в домовладении (при отсутствии приборов учета), расчет за водопользование и канализацию производится на основании представленных абонентом подтверждающих документов. МП «Кара-Суу Таза Суу» имеет право производить проверку численности проживающих у абонента потребителей питьевой воды.

9.1.6. Абонент (бытовой потребитель), у которого выявлены проживающие без регистрации в городе Кара-Суу лица, оплачивает за них услуги водопользования и канализации согласно акту, подписанному представителями органа местного (общественного) самоуправления (домового или квартального комитета) и МП «Кара-Суу Таза Суу». При этом расчет использованной питьевой воды производится по нормам водопотребления за период с даты последней плановой проверки до дня подачи заявления абонентом об изменении количества проживающих лиц.

9.1.7. Учет расхода воды, потребляемой абонентами из уличных водоразборных колонок, производится по действующим нормам водопотребления.

9.2. Полив питьевой водой и утечка воды.

9.2.1. Полив зеленых насаждений, мытье дворов, машин, ковровых изделий и т.д. питьевой водой категорически запрещается. Только в исключительных случаях МП «Кара-Суу Таза Суу» разрешает полив зеленых насаждений в ночное время (с 00 часов до 05 часов).

9.2.2. Устройство выводов и стояков от внутренних (внутридомовых) водопроводных сетей, не предусмотренных проектом строительства здания или сооружения, запрещено.

 

9.2.3. При обнаружении нарушений, перечисленных в подпунктах 9.2.1 и 9.2.2 настоящих Правил составляются акты, которые подписываются уполномоченным представителем МП «Кара-Суу Таза Суу» и абонентом, а при отказе последнего, акт подписывается представителем органа местного самоуправления или комиссией в составе трех человек.

9.2.4. При обнаружении утечек и нерационального использования питьевой воды из водопроводной сети абонентов (при отсутствии приборов учета), в том числе из водопроводных кранов, смывных бачков, душевых установок, представителем МП «Кара-Суу Таза Суу»  составляется акт. Порядок составления и подписания такого акта указывается в договоре.

9.3. Учет канализационных стоков

9.3.1. Учет стоков, поступающих в городскую канализацию, производится по прибору учета сточных вод на выпуске в городскую канализацию.

9.3.2. При отсутствии прибора учета сточных вод количество стоков определяется:

        - по количеству холодной воды, поступающей из городского или ведомственного водопровода, согласно показаниям прибора учета воды плюс расход горячей воды, также определяемый по прибору учета горячей воды;

        - при отсутствии прибора учета горячей воды - с учетом потребления горячей воды, согласно утвержденным нормам;

        - при отсутствии прибора учета воды питьевой воды - по действующим нормам водопотребления холодной воды с учетом потребления горячей воды, определенного по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - согласно утвержденным нормам;

        - при потреблении воды из местных источников и при отсутствии приборов учета воды по фактическому замеру сточных вод на выпуске в городскую канализацию.

9.3.3. В случае разногласия в определении количества стоков, поступающих от абонента, МП «Кара-Суу Таза Суу» имеет право произвести контрольный замер, пользуясь существующей методикой. Контрольные замеры должны производиться по мере необходимости и в присутствии абонента. По окончании замера составляется акт, который подписывается обеими сторонами.

10. Расчеты за отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) стоков

10.1. Расчет абонентов с МП «Кара-Суу Таза Суу» за питьевую воду, сброс и очистку стоков, производится на основании действующих тарифов в соответствии с количеством переданной абоненту питьевой воды и принятых от него канализационных стоков. Оплата предъявленных счетов производится в течение 10 дней с даты их предъявления.

10.2. Тарифы за пользование питьевой водой из централизованной системы водоснабжения города Кара-Суу и прием стоков в централизованную систему канализации устанавливаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

10.3. МП «Кара-Суу Таза Суу» обязано следить за своевременной оплатой питьевой воды, сброса в канализацию стоков. В случае нарушения абонентом установленных сроков оплаты товаров и услуг, МП «Кара-Суу Таза Суу» имеет право начислить абоненту пеню в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день задержки платежа, а после письменного предупреждения, прекратить подачу питьевой воды абоненту.

10.4. Возобновление подачи питьевой воды производится после полного погашения абонентом задолженности как по сумме задолженности и начисленной пени, так и по затратам за прекращение и возобновление подачи питьевой воды по смете (калькуляции) МП «Кара-Суу Таза Суу», утвержденной в установленном порядке.

10.5. Счет за питьевую воду и сброс стоков, выписывается МП «Кара-Суу Таза Суу» на имя абонента (субабонента). Претензии по взаимным расчетам абонента с субабонентом (установленных сервитутом) МП «Кара-Суу Таза Суу» не рассматривает.

10.6. При покупке жилого или нежилого помещения физическое или юридическое лицо обязано проверить наличие долга у продавца за водопользование и водоотведение. Новый владелец обязан в течение одного месяца обратиться в МП «Кара-Суу Таза Суу» по вопросу переоформления договора водоснабжения и водоотведения на свое имя.

         В случаях отсутствия прибора учета (водомерного узла) в жилом помещении, новый владелец обязан в течение одного месяца известить МП«Кара-Суу Таза Суу» о количестве фактически проживающих лиц, предъявив при этом подтверждающие документы. Согласно подпункта 9.1.5 МП «Кара-Суу Таза Суу»имеет право проверять фактически проживающих лиц.

10.7. При использовании жилых или нежилых помещений для предпринимательской деятельности, связанной с водопользованием и сбросом стоков, применяется тариф, действующий для соответствующей группы водопотребителей. МП «Кара-Суу Таза Суу» оставляет за собой право по решению Технического Совета устанавливать для предпринимателей коммерческих структур фиксированную оплату из расчета использования воды по часам, а также – устанавливать оплату по тарифу, утвержденному антимонопольным комитетом, независимо от форм собственности.

11. Порядок прекращения или ограничения

подачи питьевой воды и (или) приема стоков

11.1. МП «Кара-Суу Таза Суу» может временно, без предупреждения, прекратить подачу питьевой воды отдельным абонентам или районам (жилым массивам) города Кара-Суу в следующих случаях:

- аварийного прекращения снабжения электроэнергией насосных станций    централизованной системы водоснабжения;

- необходимости увеличения подачи воды к месту пожаров;

- стихийных бедствий;

- при авариях на водопроводных и канализационных сетях и сооружениях.

11.2. МП «Кара-Суу Таза Суу» прекращает подачу питьевой воды абоненту в случае отключения электроэнергии, аварий или неисправности наружного или внутреннего водопровода, принадлежащего абоненту.

11.3. При необходимости временного снижения давления воды и (или) временного прекращения подачи воды абонентам, в связи с проведением планового ремонта водопроводных сетей и сооружений, МП «Кара-Суу Таза Суу» обязано уведомить об этом абонентов не позднее, чем за 3 суток. При этом перерыв в подаче питьевой воды не должен превышать установленных сроков, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных услуг населению в Кыргызской Республике.

11.4. МП «Кара-Суу Таза Суу» может временно (или постоянно), после предварительного уведомления, в соответствии с договором на водоснабжение и водоотведение, прекратить подачу воды отдельным абонентам города Кара-Суу в следующих случаях:

     - задержки оплаты услуг за водопользование и водоотведение;

     - не обеспечения беспрепятственного допуска уполномоченного представителя МП «Кара-Суу Таза Суу» к осмотру прибора учета воды, водопроводных и канализационных устройств или отказа дать сведения, необходимые для учета расходуемой воды;

     - самовольного присоединения к городской водопроводной и (или) канализационной сети, или устройства водопровода и (или) канализации или их части не по утвержденному в установленном порядке проекту;

     - отказа в допуске для регулирования задвижек, и установки пломб при превышении установленного лимита водопотребления;

     - систематического превышения установленных лимитов водопотребления для крупных промышленных предприятий и несоблюдения режима водопотребления;

     - отключения субабонента, водопроводная сеть которого подключена к водопроводной сети абонента через территорию другого владельца (собственника), без согласования с МП «Кара-Суу Таза Суу»;

      - невыполнения предписаний МП «Кара-Суу Таза Суу» об устранении нарушений настоящих Правил.

12. Меры охраны водопроводных

и канализационных сетей

12.1. Абоненты и работники МП «Кара-Суу Таза Суу» обязаны проверять служебные удостоверения и задерживать через органы милиции лиц, производящих работы на централизованной и внутренней водопроводно-канализационной сети или снимающих какие-либо части сетевой арматуры без нарядов и служебных удостоверений, выданных МП «Кара-Суу Таза Суу».

12.2. Все физические и юридические лица, виновные в повреждении водопроводных и канализационных сетей, сооружений и устройств, несут материальную ответственность за ущерб, причиненный МП «Кара-Суу Таза Суу». Физические и юридические лица, повредившие сооружения систем водоснабжения и канализации, обязаны немедленно сообщить об этом МП «Кара-Суу Таза Суу», ликвидировать повреждения за счет собственных средств под техническим надзором МП «Кара-Суу Таза Суу»  и возместить убытки, возникшие в связи с этими повреждениями.

12.3. Руководители строительных, ремонтно-строительных, дорожных и других организаций несут персональную ответственность за использование проектных и других решений по поднятию существующих люков колодцев канализации и водопровода на уровень дорожных покрытий, при строительстве и ремонте дорог.

12.4. При поломке и нарушении работы водопроводной и (или) канализационной сети ответственность за нарушение ее работы несет организация или частное лицо, допустившее данное нарушение. По факту нарушения составляется акт за подписью представителя МП «Кара-Суу Таза Суу» и нарушителя. В случае отказа нарушителя от подписи, акт с отметкой
«нарушитель от подписи отказался» подписывается полномочным представителем органа местного самоуправления или комиссией в составе трех человек. Материалы на лиц, допустивших нарушение, передаются в административную комиссию города Кара-Суу.

12.5. Лица, виновные в нарушении мер охраны городского водопровода и канализации, привлекаются к административной ответственности, а в особых случаях - к уголовной ответственности.

13. Контроль и надзор за содержанием

водопроводно-канализационной сети абонента

13.1. МП «Кара-Суу Таза Суу» осуществляет контроль и надзор за эксплуатацией водопроводно-канализационной сети, принадлежащей абоненту. В случае обнаружения представителем МП «Кара-Суу Таза Суу» нарушений настоящих Правил, в присутствии абонента составляется акт и дается предписание об их устранении с указанием сроков. Виновные в нарушении Правил привлекаются к административной ответственности.

13.2. Абоненты, не имеющие исполнительной документации по водопроводу и канализации своего домовладения, обязаны таковую составить в сроки, согласованные с МП «Кара-Суу Таза Суу», и предъявить ее по требованию его уполномоченных представителей.

13.3. Все предприятия должны сбрасывать свои производственные сточные воды в городскую систему водоотведения только после предварительной очистки их на локальных очистных сооружениях, где качество очистки сточных вод должно быть доведено до требуемых норм ПДК и ПДС, предъявляемых всем промышленным предприятиям города Кара-Суу.

13.4. В случае отсутствия локальных очистных сооружений предприятие, согласно требованиям МП «Кара-Суу Таза Суу», готовит проект очистных сооружений, приемлемых для данной отрасли производства, согласует его в установленном порядке и осуществляет строительство в сроки, согласованные с  МП «Кара-Суу Таза Суу». Все предприятия обязаны выполнять условия сброса сточных вод, предъявляемые МП «Кара-Суу Таза Суу», при заключении договора на водопользование и отвод стоков на очистку.

14. Техническое обслуживание внутренних водопроводных

и канализационных сетей многоквартирных домов

14.1. Собственники (владельцы) жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах обязаны следить за сохранностью и санитарно-техническим состоянием водопроводных и канализационных сетей и санитарно-технического оборудования, которое находится внутри квартиры (помещения) и за ее пределами до первого колодца (или подключения).

14.2.Собственник (владелец) обязан содержать внутриквартирные водопроводно-канализационные сети с запорно-регулирующей арматурой, а также сантехническое оборудование квартиры (помещения) в исправном состоянии в соответствии с Типовыми правилами пользования и содержания жилых домов и придомовых земельных участков в Кыргызской Республике, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 апреля 2003 года N 191 «Об утверждении Типовых правил пользования и содержания жилых домов и придомовых земельных участков в Кыргызской Республике».

14.3. Ремонт или замена санитарно-технического оборудования и трубопровода, находящихся внутри жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, производится за счет средств его собственника (владельца).

15. Ответственность сторон за нарушение

настоящих правил

15.1. Если действия производителей земляных работ вызвали утечку воды из городских водопроводных и (или) канализационных сетей или нарушение их целостности, то представитель МП «Кара-Суу Таза Суу» в присутствии представителя заказчика работ составляет акт, на основании которого производится расчет причиненного ущерба (количество утечки воды, работы

по ликвидации аварии, израсходованные материалы и убытки третьих лиц). При этом количество утечки воды исчисляется по условному диаметру трубопровода в месте повреждения, скорости движения воды в нем (1 м/сек.) и учитывая время с начала аварии до момента выключения поврежденного водопровода от сети городского водоснабжения. Если начало аварии невозможно установить, то за начало отсчета принимается время отключения поврежденного трубопровода плюс 24 часа. Если представитель организации, допустившей нарушение, отказывается подписать акт, то акт подписывает представитель органа местного самоуправления (местной администрации) или комиссия в составе трех человек.

15.2. За невыполнение владельцем объекта водопотребления выданных технических условий или разрешения в части подключения к городским сетям водопровода и канализации или несвоевременным вывозом стоков на сливную станцию, объект отключается от городского водопровода, а его владелец привлекается к административной ответственности.

15.3. В случае, когда производитель работ (заказчик строительства объекта водопотребления), по обращению которого часть городской системы водоснабжения была отключена, не уложился в отведенный срок, то ему к возмещению предъявляются причиненные убытки, начисленные по расчетному количеству недопоставленной водопотребителям питьевой воды.

15.3.1. Если строительные работы по подключению объекта не начинались, то начисление за недопоставленную питьевую воду производится по сечению отключенного трубопровода и скорости движения воды в нем (1 м/сек.) на весь период отключения.

15.3.2. Если производитель работ, выполняя работы, не уложился в отведенное время, то начисление за недопоставленную питьевую воду производится по сечению отключенного трубопровода и скорости движения воды в нем (1 м/сек.) за время от окончания отведенного срока до включения трубопровода.

15.4. В случае, когда производитель работ (заказчик строительства объекта водопотребления) самовольно произвел отключение части городской системы водоснабжения, то причиненные убытки МП «Кара-Суу Таза Суу» начисляются по расчетному количеству недопоставленной водопотребителям питьевой воды. Начисление за недопоставленную питьевую воду производится по сечению отключенного трубопровода и скорости движения воды в нем (1 м/сек.) за весь период самовольного отключения.

15.5. При обнаружении самовольного присоединения или самовольного пользования городскими сетями водопровода и канализации юридическое или физическое лицо подлежит отключению от указанных сетей за счет виновной стороны. В этом случае нарушителю начисляется оплата за пользование водопроводом и канализацией из расчета пропускной способности подключенного ввода, при скорости движения воды в нем 1 м/сек., в течение 24 часов в сутки за период со дня фактического присоединения (пользования) или дня обнаружения присоединения (пользования) до дня отключения. Если дату начала присоединения (пользования) установить невозможно, то период пользования водопроводом и канализацией принимается продолжительностью в один месяц.

15.6. При обнаружении залповых сбросов производственных стоков с превышением ПДК вредных веществ, указанных в местных нормативных документах приема производственных сточных вод в систему канализации, МП «Кара-Суу Таза Суу» имеет право предъявить претензии и иски, в установленном порядке, к физическим и юридическим лицам о возмещении ущерба, нанесенного системам канализации. Для привлечения виновных к ответственности в обоих случаях необходимые материалы передаются в соответствующие органы.

15.7. После письменного предупреждения МП «Кара-Суу Таза Суу» может (дополнительно к требованиям пункта 7.4 настоящих Правил) отключить абонента (субабонента) от городских сетей водоснабжения и водоотведения с отнесением на его счет причиненного материального ущерба в случаях:

- обнаружения сброса в канализационную сеть стоков, разрушающих трубы или содержащих нефтепродукты, легковоспламеняющиеся и другие вещества, опасные для жизни рабочих, а также оказывающие вредное влияние на процесс очистки воды;

- невыполнения требований об устройстве на канализационных сетях специального оборудования;

- обнаружения попадания в водопроводно-канализационную сеть других абонентов (субабонентов) загрязнений, создающих угрозу здоровью потребителей питьевой воды.

15.8. В случае потребления абонентом питьевой воды сверх установленного лимита (предприятием, для которого такой лимит установлен) МП «Кара-Суу Таза Суу» имеет право:

- производить регулировку запорной арматуры и ее пломбированием в положении, обеспечивающем пропуск воды не выше установленного лимита;

- производить в пятикратном размере начисление на объем используемой сверх лимита питьевой воды, а полученные средства направлять в доход МП «Кара-Суу Таза Суу».

 

15.9. При неисправном действии приборов, трубопроводов и задвижек, а также неисправности ревизий, установленных на внутренней водопроводно-канализационной сети абонента, ответственность за нанесение материального ущерба, вызванного подтоплением имущества (жилых и нежилых помещений, подвалов и других объектов) несут сами абоненты.

15.10. При необеспечении абонентом беспрепятственного доступа полномочного представителя МП «Кара-Суу Таза Суу» к прибору учета питьевой воды, количество использованной воды в учетном периоде исчисляется по сечению трубы и скорости ее движения 1,0 м/сек. круглосуточно. В последующем учетном периоде, при отсутствии нарушений эксплуатации приборов учета, расчетное количество питьевой воды корректируется в соответствии с показаниями приборов учета.

15.11. При самовольном пользовании водой из пожарного гидранта количество израсходованной воды определяется по пропускной способности гидранта при скорости движения воды 1 м/сек. с момента его самовольного открытия.

Если момент самовольного открытия гидранта установить невозможно, то период пользования им определяется равным одному месяцу.

15.12. В случае обнаружения нарушений, указанных в подпунктах 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4 настоящих Правил, МП «Кара-Суу Таза Суу» производит расчет израсходованной абонентом питьевой воды (при отсутствии приборов учета) по сечению подводящей к прибору водопотребления трубы и скорости движения воды в ней (1 м/сек.) круглосуточно в течение одного месяца.

15.13. Основанием для начисления водопотребителю оплаты за пользование водопроводом и канализацией в случаях, указанных в пунктах 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 11.12-11.14 настоящих Правил, служат двусторонние акты о нарушении водопотребления и сброса стоков, составленные уполномоченным представителем МП «Кара-Суу Таза Суу» в присутствии уполномоченного представителя владельца объекта водопотребления и (при необходимости) представителя органа местного самоуправления (местной администрации) или комиссией в составе трех человек.

15.14. Финансовые средства, начисленные в соответствии с пунктом 11.15 настоящих Правил и поступившие от водопотребителей, направляются в доход МП «Кара-Суу Таза Суу».

15.15. МП «Кара-Суу Таза Суу» освобождается от ответственности за нарушение качества предоставляемых услуг, если им будет доказано, при необходимости с привлечением независимых экспертов или в судебном порядке, что такое нарушение произошло по не зависящим от него причинам.

   

     Председатель Кара-Суйского

городского Кенеша

Р.Х.Хатамов

Директор МП «Кара-Суу Таза Суу»

Х.М.Турдукулов


ТАБЛИЦА

Расхода воды по таблице Шевелева для гидравлического расчета стальных и чугунных труб.

Д. Труб мм 1 метр в секунду 2метра в секунду 3 метра в секунду
Рас л|с Расх м3|ч. Расх м3|с Расх м3|м Расх. л|сек Рас м3|ч. Расх м3|с Расм3|м

Расх

л|с

Расх м3|ч. Расх м3|с Расх м3|м
15 0,17 0,6 14,4 432 0,325 1,17 28,08 842 0,5 1,8 43,2 1296
20 0,30 1,08 25,92 778 0,65 2,34 56,16 1682 0,95 3,42 82,08 2462
25 0,55 1,98 47,52 1426 1,07 3,85 92,4 2772 1,6 5,76 138,2 4147
32 0,95 3,42 82,08 2462 1,9 6,84 164,2 4925 2,9 10,44 250,6 7517
40 1,25 4,5 108 3240 2,5 9,0 216 6480 3,8 13,68 328,3 9850
50 2,1 7,56 181,4 5443 4,2 15,1 362,9 10886 6,4 23,04 552,9 16589
75 5,4 19,44 466,6 13997 10,75 38,7 928,8 27864 16,0 57,6 1382,4 41472
80 7,1 25,6 613,4 18403 14 50,4 1209,6 36288 21 75,6 1814,4 54432
100 10,3 36,9 885,6 26568 20,5 73,8 1771,2 53136 30,5 109,8 2635,2 79056
125 14 50,4 1209,6 36288 28 101 2419,2 72576 41,5 149,4 3585,6 107568
150 19,4 70,2 1684,8 50544 39 140 3369,6 101088 59 212,4 5997,6 152928
200 34 122,4 2937,4 88128 69 248 5961,6 178848 103 370,8 8899,2 266976
250 53 190,8 4579,2 137376 106 382 9158,4 274752 140 504 12096 362880
300 76 273,6 6566,4 196992 152 547 13133 393984 226 813,6 19526 585792
400 134 482,4 11578 347328 268 965 23155 694656 405 1458 34992 104976
450 171 615,6 14774 443232 340 1224 29376 881280 510 1836 44064 132192

А) полив газонов, цветников, садов на 1 кв.м. – 6 литров в сутки;

Б) теплицы грунтовые, весенние огороды на кв.м. -  15 литров в сутки.

         
      Кара-Суу шаардык Кенешинин 2017-жылдын  
     2-мартындагы кезектеги сессиясынын №16  
      токтомуна  №1 тиркеме.    
         
  Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2017-жылга жергиликтуу     
  бюджетинин кирешелеринин структурасы жана чегируу нормативдери. (мин сом.)  
Кирешелердин аталышы Чегеруу нормативи Жалпы бюд олчому  
  Кирешелер жана гранттар                        х 57063,5  
I Кирешелер :                        х 57063,5  
II Киреше салыктары:                        х 48158  
III Кирешелерге жана пайдага салыктар                        х 45458  
11111100 Салык агенттери тарабынан киреше салыгы                       50. 25672  
1112 Атайын салыктык режимдер:                        х 12129  
11121100 Орто жана кичи биз-тен бирдиктуу тушуучу салык                      100. 35  
11122 Патентер негизиндеги салыктар:                        х 12094  
11122100 Милдеттуу патентин негизинде салык                      100. 536  
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык                      100. 11558  
11123 Атайын каражаттар салыгы                         0.    
113 Муниципальдык менчик салыктары:                        х 7657  
1131 Мулк салыктары:                      100. 5266  
11311 Кыймылсыз мулк салыгы                      100. 3182  
11311100 Ишмердуулук турдо пай-чу мулкко салык                      100.    
11311200 Ишмердуулук турдо пай-баган мулкко салык                      100. 3107  
11311300 Ишмердуулук турдо пай-баган мулкко салык                      100. 75  
11312 Кыймылдуу мулк салыгы                      100.    
11312120 Физ. Тараптарга транспорт караж учун салык                      100. 2084  
1132 Жер салыгы:                      100. 2391  
11321100 Бак,багбанчылык ж-а дач жер учун салык                      100. 300  
11321200 Айыл чарба жер учун салык                      100. 25  
11321300 Айыл чарба арналбаган  жер учун салык                      100. 2066  
114 Жалпы сатуудан алынуучу салык                       50. 2700  
11412 Сатуудан алынуучу салык                       50. 2700  
14 Салык эмес тушуулор                        х 8905,5  
1415 Ижара учун акы толоо                      100. 1615,8  
14221 Жыйымдар жана толомдор                      100. 1600  
14221700 Таштандыларды чыгаруу учун салык                      100. 60  
14221800 Унаа каражаттарын токтотуу учун жыйым                      100. 306  
14222 Мамлеккттик алым                      100.    
1423 Атайын каражаттар                       100. 6923,7  
143 Айып акылар                       50.    
145 Турдуу салык эмес тушуулор                         0.    
  Гранттар:                         0.    
  Категориалдык гранттар                         0.    
  Жалпы чыгаша:                      100. 57063,5  
         
  Кара-Суу шаардык кенешинин       
  жооптуу катчысы:                             Н.Кочкорбаев.  
                                           Кара-Суу шаардык Кенешинин 2017-жылдын
                                             2-мартындагы кезектеги сессиясынын №16
                                                         токтомуна  №2 тиркеме.  
  Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2017-жылга жергиликтуу   
  бюджетинин кирешелеринин божомолдору жана чегируу нормативдери. (мин сом.)  
Кирешелердин аталышы                       2017-жыл                   2018-жыл  
                   %       сумма                %  
  Кирешелер жана гранттар                        х 57063,5                        х 58782,8
I Кирешелер :                        х 57063,5                        х 58782,8
II Киреше салыктары:                        х 48158                        х 50196,8
III Кирешелерге жана пайдага салыктар                        х 45458                        х 47944
11111100 Салык агенттери тарабынан киреше салыгы                       50. 25672                       50. 28085
1112 Атайын салыктык режимдер:                        х 12129                        х 12202
11121100 Орто жана кичи биз-тен бирдиктуу тушуучу салык                      100. 35                      100. 35
11122 Патентер негизиндеги салыктар:                        х 12094                        х 12167
11122100 Милдеттуу патентин негизинде салык                      100. 536                      100. 609
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык                      100. 11558                      100. 11558
11123 Атайын каражаттар салыгы                         0.                           0.  
113 Муниципальдык менчик салыктары:                        х 7657                        х 7657
1131 Мулк салыктары:                      100. 5266                      100. 5266
11311 Кыймылсыз мулк салыгы                      100. 3182                      100. 3182
11311100 Ишмердуулук турдо пай-чу мулкко салык                      100.                        100.  
11311200 Ишмердуулук турдо пай-баган мулкко салык                      100. 3107                      100. 3107
11311300 Ишмердуулук турдо пай-баган мулкко салык                      100. 75                      100. 75
11312 Кыймылдуу мулк салыгы                      100.                        100. 2084
11312120 Физ. Тараптарга транспорт караж учун салык                      100. 2084                      100. 2084
1132 Жер салыгы:                      100. 2391                      100. 2391
11321100 Бак,багбанчылык ж-а дач жер учун салык                      100. 300                      100. 300
11321200 Айыл чарба жер учун салык                      100. 25                      100. 25
11321300 Айыл чарба арналбаган  жер учун салык                      100. 2066                      100. 2066
114 Жалпы сатуудан алынуучу салык                       50. 2700                       50. 2972,8
11412 Сатуудан алынуучу салык                       50. 2700                       50. 2957
14 Салык эмес тушуулор                        х 8905,5                        х 7866
1415 Ижара учун акы толоо                      100. 1615,8                      100. 1600
14221 Жыйымдар жана толомдор                      100. 1600                      100.  
14221700 Таштандыларды чыгаруу учун салык                      100. 60                      100. 60
14221800 Унаа каражаттарын токтотуу учун жыйым                      100. 306                      100. 306
14222 Мамлеккттик алым                      100.                        100.  
1423 Атайын каражаттар                       100. 6923,7                      100. 5900
143 Айып акылар                       50.                         50.  
145 Турдуу салык эмес тушуулор                         0.                           0.  
  Гранттар:                         0.                           0.  
  Категориалдык гранттар                         0.                           0.  
  Жалпы чыгаша:                      100. 57063,5                      100. 58782,8
           
  Кара-Суу шаардык кенешинин         
  жооптуу катчысы:                             Н.Кочкорбаев.  
      Кара-Суу шаардык Кенешинин 2017-жылдын
     2-мартындагы кезектеги сессиясынын №16
      токтомуна  №3 тиркеме.  
         
  Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2017-жылга жергиликтуу   
  бюджетинин кирешелеринин структурасы жана чегируу               (мин сом.)
  нормативдери.      
Статьялар               Максаттуу корсоткучтор              Сумма Бала-бакча  
14311100                  Кирешелер:      
  * Ата-эне-ден кош-ча окуу учун толоо 6923,7 6923,7  
         
2601002                 Чыгашалар:      
             Билим беруу тармагы:      
2111 Эмгек акы 97,5 97,5  
2121 Соц фонд толоолор 16,8 16,8  
2215 Башка тейлоо кызматтарын алуу      
2218 Тамак-аш сатып алуу кызматы 6809,4 6809,4  
2221 Мулкту учурдагы ондоо чыгашасы      
3112 Мебель,офист эмер алуу кызматы      
  жалпысы: 6923,7 6923,7  
  Кара-Суу шаардык кенешинин       
  жооптуу катчысы:                             Н.Кочкорбаев.  
         
  з/п бухгалтера 0,5шт*3=7500.за месяц 13 оклад=97500,соц фонд 17,25=16800
  всего:  97500+16800=114300.      
         
  Кара-Суу шаардык кенешинин       
  жооптуу катчысы:                                                  Н.Кочкорбаев.
                                  Кара-Суу шаардык Кенешинин 2017-жылдын      
                                 2-мартындагы кезектеги сессиясынын №16      
                                  токтомуна  №4 тиркеме.          
  Кара-Суу шаар мэриясынын 2017-жылга жергиликтуу   бюджетинин  жалпы чыгашалар болугунун  багыттары.                (мин сом)                      
Бюджеттик мекемелердин аталышы Эмгек акы Соц толоолор Кызматтык бар чыгашасы Байланыш кызматы Ижара акылар Транспорттук кызматтар Башка кыз сатып алуу Дары-дар сат алуу кызм Там-аш сатып алуу кыз Мулкту учурдагы ондоо Тов ж-а кыз сатып алуу Комур сатып алуу кыз Суу учун акы толоо Э/Энер учун акы толоо ж/энер учун акы толоо Субсидиялар сжар рф расход Финансылык эмес активдер Жалпысы    
    2111 2121 2211 2212 2213 2214 2215 2217 2218 2221 2222 2224 2231 2232 2233 2511 2721 2824   31      
1 Аппарат 2714,1 470,9 514,3 180   327 743,1       21   80 80 100     420 5650,4 880,9 6531,3    
2 Шаардык Кенещ 668,4 115,2 298 37,3   148,4 143       50               1460,3   1460,3    
  Баардыгы аппарат 3382,5 586,1 812,3 217,3 0 475,4 886,1 0 0 0 71 0 80 80 100 0 0 420 7110,7 880,9 7991,6    
  Коомдук тартип                                         0    
4 Шаар мун-дык департаменти 1612,2 278,2   14,8 180 216,2 450     476,9 130   60 1132,5         4550,8 12919 17469,8    
5 Коммунальдык тейлоо тармагы 816 140,7                           8556     9512,7 2131,6 11644,3    
6 Спорт жана маданият тармагы             1328                       1328   1328    
7 Стадион "Манас" 190,8 32,8                                 223,6   223,6    
8 Билим беруу: 0     138     89,2 80 3561 0 2018,5 750 1080,8 1390 1400       10507 639 11146,3    
  Бала-бакчалар 0 0 0 84 0 0 89,2 80 3561 0 1190,5 240 570 280 0 0 0 0 6094,5 138 6232,5    
  №2 "Молтур-Булак"Б/б       28     29,8 26,6 1207   396,9 120 133 100         2041,7 78 2119,7    
  №3 "Мээрим"             Б/б       28     29,7 26,7 1245   396,8 120 133 120         2099,4 30 2129,4    
  №  4 "Айданек"          Б/б       28     29,7 26,7 1108   396,8 0 134 230         1953,4 30 1983,4    
  Мектептер: 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 828 510 510,8 1110 1400 0 0 0 4412,8 501 4913,8    
  Орто мектептер: 0 0 0 36 0 0   0 0 0 400 510 340 850 1400 0 0 0 3536 229 3765    
  Ленин орто мектеби       9             100   85 260 900       1354 31 1385    
  Манас орто мектеби       9             100   85 140 500       834 136 970    
  Бабур орто мектеби       9             100   85 220         414 31 445    
  Рахимов орто мектеби       9             100 510 85 230         934 31 965    
  Толук эмес мектептер 0 0 0 18 0 0   0 0 0 428 0 170,8 260 0 0 0 0 876,8 272 1148,8    
  Турсунов толук эмес мектеби       9             150   85 140         384 136 520    
  №134 мектеби толук эмес         9             206   85,8 120         420,8 136 556,8    
  Балдар музыкалык мектеби                     72               72   72    
9 Соц жардам                                 336,2   336,2   336,2    
  Негизги бюджет 6001,5 1037,8 812,3 370,1 180 691,6 2753 80 3561 476,9 2219,5 750 1220,8 2602,5 1500 8556 336,2 420 33569 16570,5 50139,8    
## Атайын каражат 97,5 16,8             6809                   6923,7   6923,7    
  Шаар бюджети 6099 1054,6 812,3 370,1 180 691,6 2753 80 10370 476,9 2219,5 750 1220,8 2602,5 1500 8556 336,2 420 40493 16570,5 57063,5    
  Кара-Суу шаардык кенешинин                                           
  жооптуу катчысы:                                                  Н.Кочкорбаев.                                
                                                 
                                                            Кара-Суу шаардык Кенешинин 2015-жылдын   Кара-Суу шаардык Кенешинин 2017-жылдын    
                 2-мартындагы кезектеги сессиясынын №16    
                  токтомуна  №5 тиркеме.        
                                         Кара - Суу шаарынын мэриясынын алдындагы муниципалдык демартаментинин         
     аппарат кызматкерлеринин 2017 жылга штаттык бирдиктери (2013-жылдын 1- августунан).    
  (Кара-Суу шаардык кенешинин 2013-жылдын 29апрелиндеги №12/1 токтому жана КР Окмотунун 2013-жылдын 28 июнундагы №384 токтому)
  (ошондой эле Кара-Суу шаардык кенешинин 2017-жылдын 2-мартындагы №16 токтому)           (сом)  
Фамилиясы, аты Ээлеген штат. миним. коэфф кызмат. жалпы. стажы мун.кыз. стаж % . стаж кош. акы.  кл. чин вредность компен Эмгек акы 
    кызматы бирдик база   эмгек акы   стажы       0,15 элэнер (1 айга)
1.     Исмаилов С. Директор 1 5000 2,18 10900 37ж 5 ай 9 ж 5 ай 15 1635 0   0 12535
2.     Тургунов И. Башкы адис 1 5000 1,51 7550 26 ж 7 ай 45ж 11 ай  10 755 0 0   8305
3.     Абдыкадырова О жетектоочу адис 1 5000 1,26 6300 1ж1ай 1ж1ай 5 315       6615
4 Жолдошева Б. жетектоочу адис 1 5000 1,26 6300 25 ж 7 ай 12 ж 11 ай 20 1260       7560
  жоопту кызм. саны Х 4 20000 Х 31050 0 0 45 3650 0 0 0 34700
5 Бердикулов А электрик 1 5000 1 5000 10 ж 10 ж   0 0   200 5200
6 Усманов Р жумушчу 1 2500 1 2500 10 ж 10 ж   0     200 2700
7 Кимсанбаев. Р кузотчу 1 2500 1 2500 9 жыл 8 ай   1250     200 3950
8 Саипжаноова М тазалоочу 1 2500 1 2500 10ж 10ж   625     200 3325
9   кассир 1 5000 1 5000               5000
10   айдоочу 1 5000 1 5000               5000
11   жумушчу 10 70000 10 70000               70000
12   жумушчу 1 8000 1 8000               8000
13   адис 1 8000 1 8000               8000
  Жумушчулар саны   18 108500   108500       1875     800 111175
  Жалпысы:   22 128500   139550       5525     800 145875
  айлыктарды эсептоо:12535+8305+6615+7560=34700*14=490210 с/ф 17,25=84561 жооптуу кызматкерлер айлыгы= 574771  
  жум-н айлыгы=3000+2500+2500+2500+5000+5000=20500*12=246000    с/ф17,25=42435  (электр,жум,куз,тазалоочу) жалпы айлыгы=288435
  10жумушчу 7000*10=700000         с/ф 17,25 =120750 жалпысы=820750      
  2 жумушчу 16000*11=176000         с/ф 17,25=30360 жалпысы=206360        
  Баардыгы:айлык=490210+246000+176000+700000=1612210   с/ф=84561+42435+120750+30360=278106      
      Жалпысы: 1612210+278106=1890316              
  Кара-Суу шаардык кенешинин                         
  жооптуу катчысы:                                                                                  Н.Кочкорбаев.              
                                                                                                                                  Кара-Суу шаардык Кенешинин 2017-жылдын    
                                                                                                                                 2-мартындагы кезектеги сессиясынын №16    
                                                                                                                                   токтомуна  №7 тиркеме.    
  Кара-Суу шаарынын кварталдык комититеринин башчыларынын    
  2017-жылга эмгек акыларынын олчомдору      
№п/п Квартальдык комитеттердин  кожолук саны эмгек акы    
   аталышы        
1 №1 кварталдык комитет 173 4000    
2 №2 кварталдык комитет 503 4000    
3 №3 кварталдык комитет 208 4000    
4 №4 кварталдык комитет 348 4000    
5 №5 кварталдык комитет 228 4000    
6 №6 кварталдык комитет 223 4000    
7 №7 кварталдык комитет 308 4000    
8 №8 кварталдык комитет 535 4000    
9 №9 кварталдык комитет 308 4000    
10 №10 кварталдык комитет 268 4000    
11 №11 кварталдык комитет 331 4000    
12 №12 кварталдык комитет 160 4000    
13 №13 кварталдык комитет 346 4000    
14 №14 кварталдык комитет 264 4000    
15 №15 кварталдык комитет 175 4000    
16 №16 кварталдык комитет 145 4000    
  Жалпысы: 4523 64000    
  Эсептоо :64000+12=768000 С/ф 17,25=132480      
  Жалпысы:900480        
           
  Кара-Суу шаардык кенешинин         
  жооптуу катчысы:                     Н.Кочкорбаев.      
      Кара-Суу шаардык Кенешинин 2017-жылдын      
     2-мартындагы кезектеги сессиясынын №16      
      токтомуна  №8 тиркеме.      
  Кара-Суу шаардык жергиликтуу бюджетинин 2017-жыл 1-январына карата      
  калган эркин калдыктын иштетуу багыттары (мин сом.)      
  Каражаттын багыттары классификация бекитилгени      
  Негизги каражат калдыгы   1887,3      
70629 Кызматтык автоунаа алуу учун  3112 700,0      
70629 Мектептердин стим грант жер бюдж  3111 1187,3      
             
             
             
  Атайын каражат калдыгы   377,6      
70911 Бала бакчалардын тамак-аш учун 2218 377,6      
             
             
  Кара-Суу шаардык кенешинин           
  жооптуу катчысы:                                               Н.Кочкорбаев.      
                      Кара-Суу шаардык Кенешинин 2017-жылдын  
                     2-мартындагы кезектеги сессиясынын №16  
                      токтомуна  №6 тиркеме.    
  Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы "манас" стадионун кармоого 2017-жылга штаттык бирдиктери.      
                        (сом)    
Фамилиясы, аты Ээлеген штат. миним. коэфф кызмат. жалпы. стажы мун.кыз. стаж % . стаж кош. акы. над ночь вредность компен Эмгек акы 
    кызматы бирдик база   эмгек акы   стажы     ной работы 0,15 элэнер (1 айга)
1 Юлдашов М. директор 1 8000 1 8000 10ж 0 0 0       8000
2 Раимжанов А кузотчу 1 2500 1 2500 8-ай 8-ай 0 0 1250   200 3950
3 Касимов Х кузотчу 1 2500 1 2500 8-ай 8-ай 0 0 1250   200 3950
  Тейлоо кызмат саны   2 5000 2 5000         2500   400 7900
  Жалпысы   3 13000 1 13000         2500   400 15900
                             
  Кара-Суу шаардык кенешинин                       
  жооптуу катчысы:                                                                 Н.Кочкорбаев.