19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Талдык айылдык кенешинин 2017-жылы кабыл алган токтомдору

Талдык айылдык кенешинин 2017-жылы кабыл алган токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

   

   

                                                 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги уюштуруу I - сессиясынын

(алтынчы  чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 1                       11 – январь    2017 – ж.

«Катта-Талдык айылдык кенешинин

регламентин бекит\\ жън\ндъ»

             Кыргыз Республикасынын  ъз алдынча башкаруу иштери боюнча  улуттук агенттиги  тарабынан иштелип чыккан типт\\ регламенттин негизинде даярдалган Катта-Талдык айылдык кенешинин  регламентин Катта-Талдык айылдык кенешинин (алтынчы шайланган) биринчи сессиясы талкуулап

             

                                                Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери боюнча  улуттук агенттиги  тарабынан иштелип чыккан типт\\ регламенттин негизинде даярдалган Катта-Талдык айылдык кенешини регламенти бекитилсин.

 Катта-Талдык айылдык Кеёешинин

 жашу улуу депутаты:-                                                                                 С.Айдаров

                                                          

                                                            Катта-Талдык айылдык кенешинин VI      

                                                          шайланган уюштуруучу сессиясынын 

                                          1 –токтому менен бекитилген                   

                                                                  

КАТТА-ТАЛДЫК  АЙЫЛДЫК  КЕНЕШИНИН ТИПТ//  РЕГЛАМЕНТИ

 

2017-жыл

 

Катта-Талдык  айылдык Кеёешинин  регламенти

 

 1. Жалпы жоболор.

1-глава

1.1 Айылдык кеёеш ъз\н\н\н иш аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Жергиликт\\ кеёештердин депутаттары статусу  жън\ндъ» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н токтомдоруна, ошондой эле ушул Регламентти жетекчиликке алат.

1.2 Айылдык кеёештин иш аракети жылдык жана кварталдык пландардын негизинде ж\рг\з\лът. «Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Жергиликт\\ кеёештердин депутаттары статусу  жън\ндъ» мыйзамдарына ылайык айылдык кеёеш  айыл аймагындагы жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун ък\лч\л\кт\\ органы болуп саналат.

1.3 Айылдык кеёеш белгиленген курамдагы депутаттардан турат жана сессия убагында иштейт. Тийишт\\ аймакта жашаган шайлоочулардын жалпы,  теё жана т\з  шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш менен шайланат.

1.4 Айылдык кеёеш юридикалык жак болуп саналат жана мыйзамдар менен ъз\н\н компетенциясына  таандык кылынган ар кандай маселелерди ъз алдынча чеч\\гъ укуктуу. Тиешел\\ администрациялык-аймактык бирдиктин-райондун жергиликт\\ кеёештери жергиликт\\ кеёештердин кошмо жыйналыштарын ъткър\\гъ жана Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары» жън\ндъ мыйзамына ылайык токтом т\р\ндъ биргелешкен чечим кабыл алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына каршы келген учурда жергиликт\\ кеёештердин чечимдерин жокко чыгарууну Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыда белгиленген тартипте ж\зъгъ ашырат.

1.5 Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ» мыйзамына ылайык жергиликт\\ кеёештердин кошмо жыйналыштарына катышат жана мыйзам чегинде компетенциясына кирген маселелерди чечет.

1.6 Айылдык кеёештин уюштуруучу-укуктук иштъъ формасынын негизи сессия болуп саналат.

2-глава

Айылдык Кеёештин компетенциясы.

1.Айылдык кеёеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган ыйгарым укуктарынын чегинде алар боюнча маселелерди кароого жана чечим кабыл алууга укуктуу.

2.Айылдык кеёеёштин компетенциясына тъмъндъг\лър кирет:

1)жергиликт\\ маанидеги маселелерди башкаруу тартибин белгилъъ;

2) жергиликт\\ бюджетти жана анын аткарылышы жън\ндъ отчету бекит\\, ошондой эле)бюджетти аткаруунун, бюджеттен тышкары фонддорду пайдалануунун ж\р\ш\ жън\ндъ маалыматты угуу;

3) аймактардын социалдык-экономикалык жактан ън\кт\р\\ жана калкты  социалдык жактан коргоо программаларын бекит\\, алардын аткарылышын къзъмълдъъ;

4) жергиликт\\ салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеёилдиктерди киргиз\\ ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыда каралган учурларда алардын  ълчъмдър\н белгилъъ;

5) жергиликт\\ жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануу жана тескъъ тартибин белгилъъ, анын ичинде муниципалдык менчик обьекттерин менчиктеештир\\ программасын бекит\\ жолу менен белгилъъ, муниципалдык менчиктин пайдаланылышына къзъмълд\\ ишке ашыруу;

6) жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун тиешел\\ аткаруучу-тескъъч\ органынын иши жън\ндъ отчету угуу;

7) мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мъънът\нън мурда токтотуу;

8) жергиликт\\ жамааттын уставын бекит\\

9) тиешел\\ мамлекеттик бийлик органдарына киргиз\\ максатында администрациялык-аймактык т\з\л\ш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

10) кеёештин търагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеёештин търагасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы кел\\ч\ чечимдерин жокко чыгаруу;

11) айылдык кеёештин регламентин кабыл алуу;

12) ъз чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу;

13) ъкмът тарабынан аныкталуучу типт\\ ченемдердин негизинде жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана т\з\м\н бекит\\;

14) муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну пайдалангандыгы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катуу тиричилик таштандыларын жыйнагандыгы, ташып чыгаргандыгы жана жок кылгандыгы \ч\н бааларды бекит\\;

15) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын  сатуунун, ырым-жырымдарды ъткър\\гъ тыюу салганга чейинки чектъълърд\ аныктоо;

16) ирригациялык тармактарды, \йдъг\ жана \й жанындагы участкалардын к\т\\ тартибин аныктоо;

17) жергиликт\\ жамааттын уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чеч\\;

18) Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо;

3.Айылдык кеёештердин сессияларында кошумча иретинде тъмъндъг\дъй маселелер чечилет:

1).Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамында белгиленген тартипте айыл ъкмът\н\н башчысына ишенбестик билдир\\;

2).Тиешел\\ район \ч\н мыйзамдарда базалык ставканын базасында эсептелген айыл аймагы \ч\н белгиленген жер салыгынын жалпы суммасынын чегинде топурактын бонитетинин баллдарын эсепке алуу менен айыл чарбасына жарактуу  жерлерди пайдалангандыгы \ч\н салыктын жиктелген ълчъмдър\н аныктоо;

3) Мамлекеттик фондунун айыл чарбасына жарактуу жерлерин ижарага бер\\н\н тартибин аныктоо;

4). Талап кылынбаган жана пайдаланылбаган жайыттарды пайдалануу;

II Бөлүк

Айыл ъкмът\н\н башчысы, айылдык кеңешинин төрагасы  жана төрагасынын орун басары.

3-глава Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо.

3.1. Айыл өкмөтүнүн башчысы айыл кеңешинин депутаттары (депутаты) тарабынан көрсөтүлүүчү, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациянын башчысы (мындан ары - аким) тарабынан сунушталуучу талапкерлердин ичинен жашыруун добуш берүү жолу менен айыл кеңешинин чакырылыш мөөнөтүнө айыл кеңешинин депутаттары тарабынан шайланат.

3.2. Айыл ъкмът\н\н башчыларын шайлоо жергиликт\\ кеёештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш бер\\ жолу менен ж\зъгъ ашырылат. Эгерде айылдык кеёеш кеёештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинен кем эмеси катышса, айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо ъткър\лд\ деп эсептелет.

Тиешелүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет.

3.3. Эгерде

- катталган бир талапкер депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, кайра шайлоо ъткър\лът;

- эки талапкер катталса жана аларды бири да добуштардын зарыл санын албай калса, добуштардын къб\ръък санын алган бир талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът. Эгерде биринчи турда эки талапкер депутттардын добуштарынын теё санын алып калса, кайра шайлоо ъткър\лът;

-экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын къб\ръък алган эки талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын къб\ръък санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын санынын теёин алса, добуштардын санынын къб\ръг\н алган бир талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштарын теё санын алса, кайра шайлоо ъткър\лът.

Эгерде талапкерлер \ч\н дегенге караганда депутаттардын добуштарынын къпч\л\г\ «бардык талапкерлерге каршы» позициясы \ч\н берилсе, кайра шайлоо ъткър\лът;

Эгерде добуш бер\\ к\н\нъ карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо ъткър\лът;

3.4. Борбордук шайлоо комиссиясы айыл ъкмът\н\н башчысы шайланбай калган к\ндън тартып 3 календардык к\нд\н ичинде кайра шайлоо дайындайт.

Жаёы талапкерлерди кърсът\\ менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган к\ндън тартып 15 к\ндън кечиктирбестен ъткър\лът.

3.5. Эгерде кворумдун жоктугунан шайлоо болбой калса, Борбордук шайлоо комиссиясы 3 к\нд\н ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда каттоодон ъткън талапкерлер боюнча ъткър\лът.

Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоонун ушул беренеде жънгъ салынбаган тартиби айылдык кеёештин регламенти менен аныкталат.

Шайланган айыл ъкмът\н\н башчысына аймактык шайлоо комиссиясынын тиешел\\ к\бъл\г\ берилет.

3.6.Айылдык кенештин депутаттары тарабынан айыл өкмөтүнүн башчысы белгиленген мъънъттъ шайланбай калса, Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу менен Кыргыз Республикасынын Президенти айылдык кеңешти таркатууну ж\зъгъ ашырат жана айылдык  кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт.

Айыл өкмөтүнүн жаңы башчысын шайлаганга чейин райондун акими өзүнүн тескемеси менен айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучуну дайындайт.

3.7. Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызмат ордунан аким тарабынан төмөндөгүдөй учурларда мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн:

1) жеке арызынын негизинде;

2) мыйзамдарды, прокуратура органдары тарабынан белгиленген же мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн - айылдык кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен а мыйзамдар, Президенттин жана Өкмөттүн прокуратура органдары тарабынан белгиленген ченемдик укуктук актыларын бузуу фактылары кайталанган учурда, айыл кеңешинин депутаттарын кабардар кылуу менен;

3) соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киришинин негизинде;

4) ал сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган учуруда;

5) соттун өлдү, дайынсыз жок болду, ошондой эле өлгөн деп жарыялоо жөнүндө чечими мыйзамдуу күчүнө кирген учурда;

6) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткен учурда;

7) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын алган учурда;

8) жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда;

9) айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добушу менен ишенбестик билдирилген учурда;

10) тараптардын (тиешелүү мыйзамдын алынышы, мыйзамдарда каралган дагы башка жагдайлар) эрк-ниетине көз карандысыз болгон жагдайлар боюнча.

3.8. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик билдирилген учурда аким кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

3.9. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны 3 айдын ичинде ээлеген кызматынан бошотот.

3.10. Айыл өкмөтүнүн башчысын кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда аким жаңы айыл өкмөтүн көрсөткөнгө чейин өзүнүн акты менен айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучуну дайындай алат.

4. Айылдык кеңештин төрөгасы

14.1 Айылдык кеёештин търагасы тиешел\\ кеёештин сессиясында депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен айылдык кеёештин ыйгарым укуктуу мъънът\нъ шайланат. айылдык кеёештин търагалыгына депутаттар тарабынан, ошондой эле ъз\н ъз\ кърсът\\ тартибинде ишке ашырылат.

4.2  Айылдык кеёештин търагасынын кызмат ордуна талапкерликти кърсът\\н\н тартиби жана шайлоо дагы башка жол жоболук маселелери айылдык кеёештин регламентинде аныкталат.

4.3 Ъз\н\н милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган учурда айылдык кеёештин търагасы ээлеген кызмат ордунан мъънът\нън мурда айылдык кеёештин депутаттарынын 1-3 демилгеси боюнча шайлаган депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен бошотулушу м\мк\н.

4.5 Айылдык кеёештердин търагасы ъз\н\н милдетьтерин коомдук негизинде, бирок айыл кеёкешинин сессияларынын ишинин мезгилинде бир жолку компенсация алуу менен аткарышат. 

4.6. Айылдык кенештин търагасы: 

- Айылдык кенештин сессиясын чакырат;

- Сессияларга төрагалык кылат

- Айылдык кенештин чечимдерине кол коет;

- Айылдык кеёеш тарабынан ж\ктългън башка милдеттерди аткарат.

4.7 Айылдык кеёештердин търагасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Ардак наамдарын ыйгаруу жън\ндъ расмий ът\н\ч жасайт.

5-Глава

Айылдык кенештин төрагасынын орун басары.

5.1.Айылдык кенештин төрөгасынын орун басары кенештин търагасынын тапшырмасын аткарат, ал жок болгон же ъз милдеттерин аткарууга м\мк\нч\л\г\ болбогон учурда анан ордуна иштейт.

 5.2. Айылдык кенештин төрөгасынын орун басары озунун ээлеген кызмат ордунан  Айылдык кенештин депутаттарынын 1-3 нин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу м\мк\н.

5.3. Айылдык кенештин төрөгасынын орун басары озунун ишин коомдук башталыштарда жузого ашырат.

6-Глава

Айылдык кеңешинин  катчысы

6.1. Айылдык кеңешинин катчысынын милдетин айылдык округунун  жооптуу катчысы аткарат.

6.2. Айылдык кеңешинин катчысы:

- Айылдык кеңештин катчысы сессиянын протоколун жүргүзөт;

- Айылдык кеёешинин катчысы келип түшкън иш кагаздарынын эсебин алууну уюштурат;

- Айылдык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиясынын уюштуруу иштерин жүргүзөт;

- Айылдык кеңештин сессиясын өткөрүү жөнүндө депутаттарга кабарлайт жана алардын катышуусунун эсебин алат;

- Айылдык кеңештин  сессиясынын токтомдорун тариздейт жана айылдык кеңешинин депутаттарына  жөнөтүүнү уюштурат;

- Айылдык  кеңешинин сессиясынын токтомдорунун долбоорун даярдоо боюнча иштерге жетекчилик кылат. 

7-Глава

Айылдык кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиясылары

7.1. Айылдык кеңешинин кеңешке киргизүүгө тийиштүү маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн депутаттар санынан, ошондой эле, кеңеш чечимдерин ишке ашырууга катышуу үчүн, бул чечимдерди ведомстволук аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдардын  аткарышын контролдук кылуу үчүн түзүлөт.

7.2. Айылдык кеңеши тарабынан ошондой эле убактылуу комиссиялар түзүлөт.

Комиссиялардын тизмеси, алардын сандык курамын айылдык кеңешинин депутаттары тарабынан аныкталат. Кеёеш ыйгарым укуктарынын мъънът\н\н ичинде зарылчылыкка жараша, жаёы туруктуу комиссияларды т\зъ, мурда т\з\лгъндърд\ таратат жана кайра уюштурат, алардын курамына ъзгърт\\лърд\ киргизе алат.

7.3.Айылдык кеёештин туруктуу комиссиясынын курамына кеёештин търагасы жана анын орун басары шайланышы м\мк\н эмес.

7.4. Туруктуу комиссиялар търаганы шайлайт. Комиссиялар ъз\н\н ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиссияларды т\зъ алат.

7.5. Айылдык кеёештин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери, алардын уюштуруу тартиби Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамынынын, ушул регламенттин жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актылары менен белгиленет.

7.6. Айылдык кеёештин туруктуу комиссиясы ъз\н\н\ ишине окмуштууларды, адистерди, практик кызматчыларды, дагы башка адамдарды тартууга укуктуу.

7.7. Айылдык кеёештин  туруктуу комиссиясы ъз\н\н компетенциясына таандык маселелер боюнча тиешел\\ чечимдерди кабыл алат.

7.8. Айылдык кеёештин туруктуу комиссиясы ведомстволук аймакта жайгашкан уюмдар менен мекемелердин оперативд\\ чарбачыл ишине кийлигиш\\гъ укуксуз.

7.9. Айылдык кеңеши атайын тапшырмаларды аткаруу үчүн убактылуу комиссияларды түзө алат. Убактылуу комиссиялардын ыйгарым укуктары аларды түзүү убагында аныкталат. Убактылуу комиссиялардын ишмердүүлүгү тапшырылган милдеттерди аткаргандан кийин токтотулат.

III БӨЛҮК

Айылдык кеңешинин  ишинин жалпы тартиби

8-глава

Айылдык кеңешинин сессиясын өткөрүү тартиби

8.1. Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңешинин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы болуп кенештин сессиясы саналат.

8.2.Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясы ачык, кварталына бирден кем эмес жана депутаттардын жалпы санынын 1-3 кем эмес талабы боюнча өткөрүлөт.

8.3.Айылдык  кеңешинин чечимдери депутаттардын жалпы санынын  көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

8.4. Айылдык кеңешинин депутаттары кеңеш сессиясына катышууга милдетүү. Алардын сессияга катышуунун эсебин катчы жүргүзөт. Депутаттар сессияга катыша албай турган учурларда алдын ала катчыга маалымдоого тийиш.

8.5. Айылдык кеңешинин сессиясы ачык түрдөөткөрүлөт. Кенештин чечими менен сессия жабык түрүндөөткөрүлүүсү мүмкүн.

8.6. Сессиянын чечимдери ачык добуш берүү менен кабыл алынат.

8.7. Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеши  ар бир сессияда күн тартибин жана иштөө тартибин кабыл алат.

8.8. Айрым себептер менен каралбай калган маселелер кийинки сессияда каралат.

8.9. Айылдык  кеңешинин сессиясынын протоколдорун кенештин катчысы жүрүзөт. Протоколдо сессияга катышкандардын жана катышпай калган депутаттардын фамилиялары, катышпай калгандардын себептери, чакырылгандардын тизмеси жана каралган маселелер боюнча маалыматтар, кабыл алынган чечимдер камтылат. Протоколго сессияга төрөгалык кылуучунун колу коюлат.

8.10. Керек болгон учурларда айылдык аймагынын кенешинин сессияларында каралган маселелер жана кабыл алынган чечимдер жөнүндө маалыматтар массалык каражат булактарында чагылдырылат.

 

 

 

9-глава

Айылдык  кеңешинин токтом долбоорлорун кароо тартиби

9.1. Айылдык кеңешинин сессиясында каралган маселер боюнча токтом кабыл алынат. Кеңештин токтому ачык же жашыруун добуш менен кабыл алынат.

9.2. Айылдык кеңешине кароого сунушталган токтом долбоору төмөндөгүдөй болууга тийиш:

- Кабыл алынган чечимди аткаруучулар, аткаруу мөөнөтү, каржылоо булактары, ошондой эле токтомдун күчүнө киргендиги көрсөтүлөт;

- Зарыл учурда чечим кызыкдар уюмдар, тийиштүү аймактык органдардын жергиликтүү бөлүмдөрү, ошондой эле зарылдыгына карай мамлекеттик бийлик органдары менен макулдашылууга тийиш;

- Ушул маселе боюнча мурдагы токтом эске алынат жана мурда кабыл алынган токтомдорду жокко чыгаруу же өзгөртүү боюнча сунуштар камтылууга тийиш;

- Айрым чечимдер боюнча зарылчылыгына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык корутунуду болуусу керек.

9.3. Айылдык   кеңешинин токтому  сессияда талкуулангандан кийин сессияда катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

9.4. Айылдык кеңештин депутаты чечимге макул болбосо жазуу же оозеки формасында өзүнүнөзгөчө пикирин айылдык кеңешинин протоколуна киргизүүгө укуктуу.

9.5. Сунушталган токтомдун долбоору, эгер сессияда катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк бөлүгү добуш берсе, долбоор негиз катары кабыл алынат жана пункттар боюнча каралат.

9.6. Токтом долбоору  бардык оңдоолор, кошумчалар  каралгандан кийин толугу менен кабыл алынат.

9.7. Айылдык  кеңешинин чечимин таратуу кол коюлгандан кийин эки жумалык мөөнөттө кеңештин катчысы тарабынан  жүргүзүлөт.

9.8. Айыдык  кеңешинин кабыл алган токтомун, анын ыйгарым укуктарынын чегинде  тийиштүү аймакта  жайгашкан  ишканалар, мекемелер жана алардын органдары, кызматтык адамдар, жарандар аткарууга милдеттүү.

10-глава

Айылдык кенештердин ыйгарым укуктарыныны токтолушу

10.1. Айылдык кенештердин ыйгарым укуктары айылдык кенештин жаны курамы т\з\л\ш\нъ, кенеш мъънът\нън мурда таркатылышына байланыштуу токтотулат.

10.2. Айылдык кенештер мъънът\нън мурда тъмъндъг\дъй учурларда таркатылышы м\мк\н:

- тиешелуу айылдык кенештин депутаттарынын жалпы санынын добуштарынын 2/3 кем эмес къпч\л\г\ тарабынын кабыл аланган чечим боюнча;

- ушул мыйзамда каралаган негиздер боюнча Президент тарабынын;

- Тиешелуу айылдын чек араларынын ъзгър\л\ш\нъ  алып келген кайра уюштуруу учурларында;

10.3. Ъз\н-ъз\ таркатуу жън\ндъ айылдык кенештин чечими кенештин търагасы тарабынан Жарлык чыгаруу \ч\н Кыргыз Республикасынын Президентине жиберилет.

10.4. Чек араларын ъзгъртпъстън администрациялык-аймактык бирдиктин атын ъзгърт\\ кайра уюштуруу болуп саналбайт жана айылдык кенешти таратууга алып келбейт. Кыргыз Республикасынын Президентинин кайра уюштурууга байланыштуу айылдык кенешти таратуу жън\ндъ  Жарлыгы, эгерде Мыйзамдын  ъз\нъ башкача мъънът каралбаса, тиешелуу администрациялык – аймактык бирдик жън\ндъ мыйзам к\ч\нъ кирген к\ндън тартып 10 к\ндън кечиктирилбестен чыгарылышы керек.

10.5.  Айылдык кенеш мъънът\нън мурда таркатуунун жогоруда кърсът\лгън учурларынын кайсынысында болсо да Президенттин мъънът\нън мурда таркатуу жън\ндъ Жарлагы расмий жарыяланган к\ндън тартып таркатылды деп эсептелет.

10.6. Айылдык кенеш мъънът\нън мурда таркатылган учурларда м\лкт\н жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти  айылдык округунун башчысы ъз мойнуна алат.

 

 

IV БӨЛҮК

11-глава.

Айылдык  кеңешинин Регламенти

Айылдык кеңешинин Регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн жана бекитүүнүн тартиби

11.1. Айылдык  кеңешинин иш Регламентин, Типтүү Регламенттин негизинде  регламент маселери боюнча жумушчу тобу иштеп чыгат жана кеңештин сессиясына бекитүүгө киргизет.

11.2. Регламент маселелери боюнча топ айылдык кеңешинин  беш депутаттан кем эмес болууга тийиш. Аны айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары жетекчиликке алат.

11.3. Ар бир депутат Регламентке өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды  киргизе алат. Сунуштар Регламент боюнча жумушчу топко кароо үчүн жөнөтүлөт.

11.4. Регламент жана Регламентке оңдоолор, киргизилгенден кийин кеңешке шайланган депуттаттардын көпчүлүк саны менен кабыл алынат.

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги  уюштуруу I - сессиясынын

(алтынчы  чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 1-2                              11 – январь    2017 – ж.

«Катта-Талдык айылдык кенешинин

търъгасын шайлоо жън\ндъ»

             Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алынча башкаруу жън\ндъг\»        мыйзамынын 37 беренесинин 1  пунктуна жана айылдык кенештин регламентинин  2 бъл\г\нъ ылайык, Катта-Талдык айылдык кенешинин (алтынчы шайланган) биринчи уюштуруу сессиясынын эсептъъ комиссиясынын «2 протоколунун негизинде Катта-Талдык айылдык кенеши

                    

                                                              Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айылдык кенешинин  търагалыгына айылдык кенешин № 5537,  3 мандаттуу кодогочун шайлоо округунун  депутаты Ураимов Эрмат Т\мънбаевич шайланды деп  эсептелсин.
 2. Катта-Талдык айылдык кенешинин търагасы ъз\н\н милдеттерин коомдук башталышта

аткарат.

 Катта-Талдык айылдык Кеёешинин

 жашу улуу депутаты:-                                                                                 С.Айдаров

 

   

   

                                                 

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги  уюштуруу I - сессиясынын

(алтынчы  чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 1-3                              11 – январь    2017 – ж.

 

 

«Катта-Талдык айылдык кенешинин

търагасынын орун басарын шайлоо

жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 38 беренесинин 1 пунктуна жана айылдык кенештин регламентинин 2 бъл\г\нъ ылайык.Катта-Талдык айылдык кенешинин търагасынын сунушунун жана ъткър\лгън  ачык  добуштун  жыйнтыгынын негизинде Катта-Талдык айылдык кенеши

                                                   Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айылдык кенешинин търагасынын орун басарлыгына айылдык кенештин №1 8(сегиз) мандаттуу Баш-Булак шайлоо округунун депутаты Келдибеков Акылбек Келдибекович шайланды деп эсептелсин.
 2. Катта-Талдык айылдык кененшинин търагасынын орун басары ъз\н\н милдеттерин  коомдук башкарышта аткарат.

 

 

 

 

 

 

                  Депутаттардын Катта-Талдык

                  айылдык Кенешинин торагасы:-                                        Ураимов Э.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги  уюштуруу I - сессиясынын

(алтынчы  чакырылышынын)

№ 1-4  ТОКТОМУ

                                                                                                         

Баш – Булак айылы                                                                     11 – январь   2017 ж.

 

«Катта-Талдык айылдык Кенешинин

туруктуу комиссияларын т\з\\

жана анын курамын бекит\\ жън\ндъ»

Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссияларын т\з\\ жана анын курамын бекит\\ максатында Катта-Талдык айылдык кенеши

                                             Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссиялары тъмъндъг\дъй болуп т\з\лс\н:

- финансы, бюджет, эканомика боюнча туруктуу комиссия – курамы  5 (беш) депутат.

- айыл чарбасы, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссия – курамы  6 (алты) депутат.

-мыйзамдуулук укук, мандат, тартипти чындоо, кенештин иштери, депутаттык этика жана коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссия – курамы  5 (беш) депутат.

- социалдык маданий  маселелер, жаштар иштери, спорт жана илим билим бер\\ боюнча туруктуу комиссиясы – курамы 3(\ч) депутат.

2. Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссияларынын курамы тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

 

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                   Э.Ураимов

 

Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуу комиссияларынын курамы

2017-жыл

 

            I.Финансы, бюджет, экономика боюнча

       туруктуу комиссиясы:

                                                    

 1. Ы.Дашаев - туруктуу комиссиянын търагасы
 2. М.Малабеков – м\чъс\
 3. Э.Ураимов – м\чъс\
 4. Г.Акимбекова - м\чъс\
 5. А.Кенжетаев - м\чъс\

              II.  Айыл чарбасы, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз

                     м\лккъ укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо  боюнча                

                               туруктуу комиссиясы

 1. У.Жолдошев - туруктуу комиссиянын търагасы
 2. С.Айдаров - м\чъс\
 3. Жумабай уулу Санжарбек - м\чъс\
 4. К.Казаков - м\чъс\
 5. А.Арапбаев - м\чъс\
 6. Ж.Божубаев – м\чъс\

III. Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чындоо, кенештин     

      иштери, этика   боюнча туруктуу комиссиясы

 1. М.Аденов – туруктуу комиссиянын търагасы
 2. А.Артыкбаев – м\чъс\
 3. Н.Бекмуратов  - м\чъс\ 
 4. А.Бакиров – м\чъс\
 5. Т.Омонов – м\чъс\

 

IV. Cоциалдык, маданий маслелер, жаштар иштери, спорт, илим    

        жана   билим боюнча  туруктуу комиссиясы

 1.  П.Сагынбаева - туруктуу комиссиянын търайымы
 2. А.Акаев - м\чъс\ 
 3. Б.Худайбердиев

 

 

 

   

   

                                                 

 

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги  II - сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 №2-1                  31 – январь    2017 - ж

Катта – Талдык  айыл аймагынын 2016– жылга кабыл алынган бюджетинин аткарылышы жана 2017– жылга бюджетин бекитуу жонундо

     Катта - Талдык айыл  аймагынын  2016– жылдагы кабыл алынган бюджетинин аткарылышы жана 2017– жылга бюджетин кабыл алуу боюнча айыл  аймагынын финансы – экономикалык болумунун башчысы – К.Кайназарованын  докладын угуп жана аны талкуулап чыгып, суйлошкон депутаттардын сын пикирлерин угуп, депутаттардын Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                     

        

                                                           Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 1. Катта - Талдык айыл  аймагынын  2016– жылга кабыл алынган бюджетин  киреше болугу 14215,5 мин сом жана чыгаша болугу  16305,0 мин сомго  аткарылышы  канаттандырарлык деп табылсын
 2. Катта - Талдык айыл аймагынын  2017– жылга бюджетинин кирешелер болугу  14490,6 мин сом олчомундо бекитилсин.
 3. Катта - Талдык айыл  аймагынын бюджетинин чыгашалар болугу  14490,6 мин сом олчомундо бекитилсин
 4. Айыл  аймагынын 2017 – жылга  штаты жалпы 30 штаттык бирдик менен бекитилсин, анын ичинен 8 айыл башчы, ВУС – 3 штаттык бирдик , ветеринардык врач (контракт менен) 1 штат,,кенже тейлоодогу кызматкер 2 штат,техникалык тейлоодогу кызматкер 1 штат.
 5. Айыл башчылардын эмгек акысы айыл окмотунун жетектоочу адисинин денгээлиндеги эмгек акысы жана ветеринардык врачтын (контракт менен) эмгек акысы адистин денгээлиндеги эмгек акысы менен бекитилсин.
 6. 2017-жыл 1-январга карата калган калдык   1859,1 мин сом олчомундо   кирешелер жана чыгашалар болугуно бекитилсин
 7. Катта-Талдык айыл аймагынын 2017-жылга атайын каражат боюнча  2850,0 мин сом олчомундо киреше жана чыгаша болугу бекитилсин.
 8. Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетинин кирешелер жана чыгашалар болугу 535,0 мин сом олчомундо бекитилсин.
 9. Айыл  аймагынын  бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болугунун аткарылышын козомолдоп, аны статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы айыл аймагынын башчысына  жуктолсун жана 2017 – жылга карата Катта - Талдык айыл аймагынын  бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болукторунун статьялар боюнча озгортуулорго жана толуктоолорго уруксат берилсин.
 10. Катта-Талдык айыл аймагынын  болжолдуу бюджетинини киреше жана чыгаша болуктору 2018 – жылга 16952,0 мин сомго  жана 2019-жылга 17579,7 мин сомго жактырылсын.
 11. Катта-Талдык айыл аймагынын 2017-жылга резервдик фонду 140,0 мин сом олчомундо бекитилсин.
 12. Айыл аймагында мектептердин жана бала бакчалардын 1 бала учун  айына 5 сомдон  ичуучу таза сууга  болгон толомдору жергиликтуу бюджеттен толонуп берилсин.
 13. 2017– жылга карата Катта - Талдык айыл  аймагынын  бюджетинин кирешелер жана чыгашалар болугун мыйзам чегинде сарпталуусун козомолдоо жагы депутаттардын Катта - Талдык айылдык Кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                  Депутаттардын Катта-Талдык

                  айылдык Кенешинин торагасы:-                            Ураимов Э.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Тиркеме

                                                                                    Катта – Талдык айылдык Кеёешинин

                                                     17 – май 2017 – жыл.

                                                                           2 – сессиясынын №2/1 токтомуна

                              тиркеме

Катта-Талдык айыл аймагынын  жергиликтуу бюджеттинин киреше болугунун 2017 жылга болунушу 
             
элемент Кирешелердин аталышы жылдык 1-кв. 2-кв. 3-кв. 4-кв.
11111100 Салык агенти толоочу киреше салыгы 2261,0 526,8 587,9 535,9 610,4
11121100 Чакан ишкердик субъекттери учун бирдиктуу салык 18,0 4,4 4,5 4,6 4,5
11122100 Милдеттуу патенттин негизинде салык 10,0 2,4 2,5 2,5 2,6
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 750,0 181,5 189,0 192,8 186,7
11311200 2-топтогу ишкердик иши учун пайдаланылган кыймылсыз мулкко салык 32,0 8,3 7,8 7,7 8,2
11312120 Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 754,0 112,3 243,5 398,2  
11321100 Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу учун жер салыгы 220,0 57,2 63,8 99,0  
11321200 Айыл чарба жерлерин пайдалануу учун жер салыгы 380,0 65,3 88,5 100,8 125,4
11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу учун жер  салыгы 160,0 38,4 39,2 41,6 40,8
11412100 Сатуудан салык 1123,0 294,2 294,2 292,0 242,6
14152110 Калктуу конуштарда жер ижарасы учун акы 180,0 41,4 49,9 49,1 39,6
14152200 Жайыт ижарасы учун акы 535,0   178,3 178,3 178,4
14152200 Кайра болуштуруу фондунун жерлеринин ижарасы учун акы 750,0 120,8 154,5 195,8 278,9
14153200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 150,0 12,2 48,4 45,0 44,4
14221700 Таштандыларды  ташып чыгаруу учун жыйым 78,0 78,0      
  Жалпы 7401,0 1543,2 1952,0 2143,3 1762,5
13311200 Тендоочу гранттар 7089,6 1843,3 1914,2 1772,4 1559,7
  Жалпы 14490,6 3386,5 3866,2 3915,7 3322,2
1423 Акы толоонуучу кызмат корсотуулордон тушуулор(ата-энелер взносу) 2850,0 570,0 712,5 712,5 855,0
  Баары: 17340,6 3956,5 4578,7 4628,2 4177,2
             
           
           

Депутаттардын Катта-Талдык

айылдык Кенешинин торагасы:-                                               Ураимов Э.

 

   

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги  II - сессиясынын

(алтынчы  чакырылышынын)

 

Токтом  № 2-2

Баш-Булак  айылы                                       « 31 »  январь  2017 -  жыл.

                                                       

Катта – Талдык айыл Ъкмът\н\н

2014 – жылдын 2 – майындагы №79 – а

Токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ  

Катта – Талдык айыл Окуругунун Ъкмът\н\н 2017 – жылы 31  – январдагы «Жеке менчик турак жай, \й куруу \ч\н жер – жерлерде берилген документтерди кароо жън\ндъг\» № 14  токтомундагы комиссия курамын карап чыгып Катта – Талдык айылдык кеёеши 

Т О К Т  О М    К Ы Л А Т:

Катта – Талдык айыл Окуругунун Ъкмът\н\н жеке менчик турак жай, \й куруу \ч\н жер – жерлерде берилген документтерди кароо \ч\н комиссия тъмъндъг\дъй курамда бекитилсин.

 1. Тажибаев К. – Катта – Талдык айыл аймагынын башчысынын орун басары,   комиссиялык топтун търагасы
 2. Божубаев Ж. -  Катта – Талдык айыл аймагынын кенешинин депутаты         

                                                                               жер комиссиянын катчысы.

3. Сайдаматов Б. - Катта – Талдык айыл аймагынын жер адиси, жер 

                                                                                         комиссиялык топтун м\чъс\

4. Арапбаев А. - Катта – Талдык айыл аймагынын кеёешинин депутаты,

                                                                                         комиссиянын м\чъс\

5. Артыкбаев А. - Катта – Талдык айыл аймагынын  кеёешинин депутаты,

                                                                                         комиссиянын м\чъс\

6.Бекмурзаев Б. – Кара – Суу райондук архитектура жана куруу

                                  башкармалыгынын адиси, комиссиянын м\чъс\

7. Жамшитов Р. – Кара – Суу райондук мамлекеттик жерге жайгаштыруу жана  кыймылсыз м\лктърд\ коттоо башкармасынын жерге жайгаштыруу боюнча  адиси

 

 

          Катта – Талдык айылдык

          кеёешинин търагасы:                                                        Э.Урайымов

 

 

 

 

 

 

   

        

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги  II - сессиясынын

(алтынчы  чакырылышынын)

                                

ТОКТОМ      №  2/3

 

Баш булак айылы                                                        “31” январь 2017-ж

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин

2007-жылдын 29-июнундагы № 1997/111

токтомунун негизинде Катта-Талдык айыл

округунун айыл чарба жерлерин, айыл чарбасына

жараксыз, кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин,

муниципалдык менчиктеги имараттарды ижарага

бер\\, торуктарды ъткър\\ боюнча жер комиссиясын

т\з\\ жън\ндъ

Катта-Талдык айыл округунун айыл чарба жерлерин, айыл чарбасына жараксыз, кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин, муниципалдык менчиктеги имараттарды ижарага бер\\, торуктарды ъткър\\ боюнча жана жерлерди иштет\\н\ жънгъ салуу максатында Катта-Талдык айылдык аймагынын 2017-жылдын 24-январындагы № 14 токтомун комиссия курамы карап чыгып, Катта-Тплдык айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.  Катта-Талдык айыл округунун айыл чарба жерлерин, айыл чарбасына жараксыз, кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин, муниципалдык менчиктеги имараттарды ижарага бер\\, торуктарды ъткър\\ боюнча жана жерлерди иштет\\н\ жънгъ салуу максатында тъмъндъг\дъйкурамда туруктуу комиссия т\з\лс\н

 1. Жолдошев Р.             - жер комиссиясынын търагасы- айылдык кеёештин депутаты
 2. Даткаев К.                 - комиссиянын катчысы – айыл аймагынын жооптуу катчысы
 3. Казаков К.                 - комиссиянын м\чъс\ -  айылдык кеёештин депутаты
 4. Уданов ш.                 - комиссиянын м\чъс\ - айыл аймагынын жер адиси
 5. Токоев Н.                  - комиссиянын м\чъс\ - айыл аймагынын жер адиси
 6. Жумабаай у.С.          - комиссиянын м\чъс\ -  айылдык кеёештин депутаты
 7. Айдаров.                 - комиссиянын м\чъс\ -  айылдык кеёештин депутаты

 

 

          Катта – Талдык айылдык

          кеёешинин търагасы:                                                        Э.Урайымов

 

 

 

  

 

   

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин  кезектеги II  сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

№  2-4

 ТОКТОМУ

                                                                                                         

Баш – Булак айылы                                                                  31 – январь   2017 ж.

                    

Катта-Талдык айыылдык кеёешинин жайыт

жерлерин натыйжалуу жана сарамжалдуу

 башкаруу жана пайдалануу жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жън\ндъ» Мыйзамынын 4-беренесине ылайык Ош обулусунун Кара-Суу районунун Катта – Талдык айылдык Кеёештин жайыт жерлерин натыйжалуу жана сарамжалдуу башкаруунун жана пайдаланууну камсыз кылуу максатында

 

Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Катта- Талдык айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануу боюнча жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органынын ыйгарым укуктары ъткър\л\п берилсин.
 2. Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жана анын аткаруу органы Жайыт комитетине жайыт жерлерин башкарууну жана пайдаланууну жергиликт\\ кеёеш тарабынан расмий бекитилген Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамаатын къп жылдык жана бир жылдык пландарынын негизинде гана ж\рг\з\л\\с\ милдеттендирилсин.
 3. Ушул токтомдун экинчи бъл\г\ндъ кърсът\лгън пландар ъз убагында аткарылбаса же аларды иш ж\з\нъ ашырууда одоно кемчилдиктерге жол берилсе, анын ичинен Жайыт комитетинин акча каражаттары максатсыз жана натыйжасыз пайдаланылса ъткър\л\п берилген ыйгарым укуктарды кайта жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органына кайтарылып алынары Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жана анын аткаруу органы Жайыт Комитетине эскертилсин.
 4. Жайыт комитетинин башчысы Жайыт комитетинин бардык м\чълър\нъ, жайыт пайдалануучуларга, жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына, жайыттарды башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жана анын жергиликт\\ расмий ък\лч\л\ктър\нъ Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин Уставына жана бекитилген пландарга ылайык ъз убагында толугу менен тийишт\\ отчетторду, маалыматтарды берип туруусуна милдет\\.
 5. Жайыт комитетине жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары тарабынан жайыттарды пайдалануу боюнча пландарды ъз убагында жана бектитлген тартипте даярдоодо, макулдашууда, бекит\\дъ жана аткарууда ар тараптуу жардамдар такай кърсът\л\п туруусу белгиленген.
 6. Жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануу боюнча аткарыла турган иш – чаралар Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жън\ндъ» Мыйзамынын негизинде ж\рг\з\л\\с\ каралган.
 7. Бул токтомдун аткарылышын тейлъъ Катта – Талдык айыл аймагынын ъкмът башчысы К.Жантороевге ж\ктълс\н.

 

 

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                              Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин  кезектеги II  сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

№  2-5

 ТОКТОМУ

                                                                                                         

Баш – Булак айылы                                                                     31 – январь   2017 ж.

 

Катта – Талдык айыл аймагынын Баш-Булак

айылынын Жаёы-Конуш участкасындагы

къчъгъ «Бекмуратов Тургунбай» атындагы къчъ

деп наам бер\\ жън\ндъ

 

Катта – Талдык айылдык Кеёеши Баш – Булак айылындагы Жаёы – Конуш участкасынын тургундарынын 2017 – жыл 23 – январдагы жалпы чогулушунун протоколунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу «комиссия жън\ндъг\ жобонун» IV – бъл\г\н\н 15-беренесине ылайык Катта – Талдык айыл аймагында къп жылдык \з\рл\\ эмгегин эске алып, Бекмуратов Тургунбайдын ысымын т\бъл\къ калтыруу максатында Катта – Талдык айылдык кеёеши

                                        Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Кыргыз Республикасынын кър\н\кт\\ ишмерлеринин элесин т\бъл\къ калтыруу Жобосунун негизинде Ош обулусунун, Кара – Суу районунун, Катта – Талдык айыл аймагында къп жылдык \з\рл\\ эмгегин жана элдин арасында жакшы абройго ээ болгон Бекмуратов Тургунбайдын ысымы Баш- Булак айылынын Жаёы – Конуш участкасындагы къчъс\нъ берилсин.
 1. Бекмуратов Тургунбайдын ысымы ыйгарылган къчън\н санитардык, социалдык абалын къзъмълдъъ жана айылдын аймагына «Жакшы къчъ» наамга татыктуу болуу жагы туугундарына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык, маданий маселелер, саламаттыкты сактоо, жаштар жана дин иштери, спорт, илим, билим бер\\ боюунча комиссиянын търагасы А.Акаевге тапшырылсын.

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                   Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

Баш-Булак айылынын Жаёы-Конуш участкасынын тургундарынын жалпы чогулушунун

П Р О Т О К О Л У

Баш-Булак айылы                                                                                   23.01.2017 – жыл.

 

 

 

Катышты – 65 адам

Айылдык кеёештин депутаттары – 4

 

Чогулуштун търагасы – М.Исмаилов

Катчы – К.Абдыразакова

 

К / Н       Т А Р Т И Б И Н Д Е

 

Баш-Булак айылынын Жаёы – Конуш участкасынын къчъс\нъ Бекмуратов Тургунбайдын атын коюу боюнча

Угулду:

 

Баш-Булак айылынын айыл башчысы М.Исмаилов чыгып с\йлъп жалпы чогулуштун к\н тартибиндеги маселе боюнча билдир\\ берди.

Чыгып с\йлъгъндър:-  К.Казаков – айылдык кеёештин депутаты.

Жаёы – Конуш участкасынын тургундарынын арызын окуп чыктык, къчъгъ Бекмуратов Тургунбай аксакалдын атын коюу туура деп ойлойм. Ал аксакал Т.Бекмуратов къп жылдар Катта – Талдык совхозунун айдоочусу болуп иштеп келген, бир канча сыйлыктарга ээ болгон, элдин арасында кадыр баркы бар, улууну урматтаган кич\\н\ сыйлаган адам болгон.

Жарыш съзгъ, айылдык кеёештин депутаттары Ы.Дашаев, М.Аденов Н.Бекмуратовтор чыгып с\йлъп аксакалдын атын ушул къчъгъ ыйгаруу ътъ туура деп колдошту.

Айыл тургундары: - П.Матисакова, Г.Алтыбаева, А.Аблаев чыгып с\йлъп Бекмуратов Тургунбай аксакалдын атын къчъгъ коюуну колдошту.

Жалпы чогулушту талкуулап тъмъндъг\чъ токтом кылат

Т О К Т О М

 

 1. Баш – Булак айылынын Жаёы-Конуш участкасындагы къчъгъ маркум Бекмуратов Тургунбайдын аты коюулсун.
 1. Токтомду бекитип бер\\ жагы айылдык кеёештин сессиясында бекитип бер\\ суралсын.

Чогулуштун търагасы:                                                                    М.Исмаилов

Катчы:                                                                                                К.Абдыразакова

  

    

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин  кезектеги II  сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

№  2-6

 ТОКТОМУ

                                                                                                         

Баш – Булак айылы                                                                     31 – январь   2017 ж.

 

Катта – Талдык айыл аймагынын Талдык

айылынын «Тегирмен къчъс\нъ»

«Маматалиев Акмат» атындагы къчъ

деп наам бер\\ жън\ндъ

 

Катта – Талдык айылдык Кеёеши Талдык айылындагы Тегирмен къчъс\н\н тургундарынын 2017 – жыл 23 – январдагы жалпы чогулушунун протоколунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу «комиссия жън\ндъг\ жобонун» IV – бъл\г\н\н 15-беренесине ылайык Катта – Талдык айыл аймагында къп жылдык \з\рл\\ эмгегин эске алып, Маматалиев Акматтын ысымын т\бъл\къ калтыруу максатында Катта – Талдык айылдык кеёеши

                                        Т О К Т О М      К Ы Л А Т:  

            1. Кыргыз Республикасынын кър\н\кт\\ ишмерлеринин элесин т\бъл\къ калтыруу Жобосунун негизинде Ош обулусунун, Кара – Суурайонунун, Катта – Талдык айыл аймагында къп жылдык \з\рл\\ эмгегин жана элдин арасында жакшы абройго ээ болгон Маматалиев Акматтын ысымы Талдык айылынын Тегирмен къчъс\нъ берилсин.

            2. Маматалиев Акматтын ысымы ыйгарылган къчън\н санитардык, социалдык абалын къзъмълдъъ жана айылдын аймагына «Жакшы къчъ» наамга татыктуу болуу жагы туугундарына милдеттендирилсин.

            3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык, маданий маселелер, саламаттыкты сактоо, жаштар жана дин иштери, спорт, илим, билим бер\\ боюунча комиссиянын търагасы А.Акаевге тапшырылсын.

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                   Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

Катта – Талдык айыл ъкмът\н\н Талдык айылында ъткън элдик жыйындын

П Р О Т О К О Л У

Талдык айылы                                                                                   23.01.2017 – жыл.

 

 

 

Катышты – 32 адам

Айылдык кеёештин депутаттары – 4

 

Чогулуштун търагасы – А.Акаев 

Катчы – А.Кенжетаев

 

К / Н       Т А Р Т И Б И Н Д Е

 

Талдык айылын «Тегирмен къчъс\нъ» Акмат Маматалиевдин ысымын ыйгаруу жън\ндъ.

Угулду: Б.Маразаков – айыл башчы:

Талдык айылын «Тегирмен къчъс\нъ» А.Маматалиевдин ысымын ыйгаруу боюнча кимде кандай  сунуштар бар?

Чыгып с\йлъгъндър:  М.Абдыраимов  - Талдык айылынын тургуну.

Биз, ушул къчън\н жашоочулары А.Маматалиевди жакшы тааныйбыз. Ушул мезгилге чейин ал адамдын эл \ч\н кылган кызматын, ынтымакчылык, биримдик иш – аракеттерин баалайбыз. Ошондуктан А.Маматалиевдин ысымын бул жашаган къчъгъ ыйгарып бер\\ё\зд\ суранам.

- Д.Сариев - А.Маматалиевдин атын бул къчъгъ ыйгаруу менен биздин къчън\н, айылдын тазалыгын, къчълърд\н абалын да къзъмълдъп карап жардам берип туруусун анын уулу – кыздарына милдеттендирилип койсоё жакшы болот эле.

- Урматтуу, жердин агалар, апалар, Атамдын атын ушул къчъгъ коюулушуна къмък кърсът\п, жардам беришиёиздерге ыразычылык билдирем. Биз атамдын уулу – кыздары къчъгъ аты коюулуп калса къчън\н инфраструктурасына жардам берем деп ниетенип жатабыз. Тактап айтканда, къчъгъ шагыл тъг\п тегиздъъ, жарыктандыруу, суу маселелерин чеч\\гъ к\ч\б\зд\ жумшайбыз.

Ушул маселеге кайдегер карабай жалпы къмък кърсът\п жатканыёыздарга рахматтыбызды айтабыз.

А.Акаев – айылдык кеёешитн депутаты:

- Урматтуу Талдык айылынын жашоочулары къчъгъ ысым ыйгаруу маселесинде сиздерге келип кайрылып жатканыбыздын жън\ бекеринен эмес. Анткени сиздердин чечимиёиздер менен гана айылдык кеёештин депутаттары жыйынтык чыгара алат.

Жогорудагыларды угуп б\т\п айыл жашоочулары тэмъндъг\дъй чечим кабыл алышты

Чечим

 1. Талдык айылынын «Тегирмен къчъс\нъ» Акмат Маматалиевдин ысымы ыйгарылсын.
 2. Чесим иайылдык кеёештин депутаттарына угузулсун.
 3. Чечимдин аткарылуусу Катта – Талдык айыл ъкмът\ тарабынан къзъмълдънс\н.

 

Чогулуштун търагасы:                                                                          А.Акаев 

Катчы:                                                                                                      А.Кенжетаев

 

 

 

  

   

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин  кезектеги III-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

                                                                                                         

Баш – Булак айылы                                     № 3-1                                    17 – май   2017 ж.

 

«Катта-Талдык айылдык  Кенешинин 2017-жылга

т\з\лгън иш-планын бекит\\ жън\ндъ»

       Катта-Талдык айылдык кенешинин 2017-жылга т\з\лгън иш-планын талкуулап, Катта-Талдык айылдык Кенеши

                                        Т О К Т О М      К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айылдык  Кенешинин 2017-жылга т\з\лгън иш-планы бекитилсин. (тиркеме тиркелет)

 

 

 

 

 

 

 

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                   Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Тиркеме

                                                                                    Катта – Талдык айылдык Кеёешинин

                                                     17 – май 2017 – жыл.

                                                                           3 – сессиясынын №3-1 токтомуна

                               тиркеме

                                                            

Депутаттардын  Катта-Талдык айылдык Кенешинин 2017-жылга карата т\з\лгън

И Ш  -   П Л А Н Ы :

I-КВАРТАЛ    февраль

 1. Катта-Талдык айылдык кенешинин соц, эканомикалык ън\г\\ пландарынын 2016-жылга  аткарылышы жана 2017- соц, эканомикалык жактан ън\г\\н\ камсыз кылуу боюнча  т\з\лгън божомолун бекит\\. Баяндамачы: Катта-Талдык айыл ъкм\т\н\н башчысы К.Жантороев
 2. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\ктър\н 2016-жылда аткарылышы жана 2017-жылга божомолу жън\ндъ

                        Бандамачы: К.Кайназарова - ФЭБнун башчысы

         3. Ар т\рд\\ маселелер.

                                            II - КВАРТАЛ            АПРЕЛЬ  2017-Ж

 1. Айылдык кенештин туруктуу комиссияларынын иш- планын бектит\\.

          Баяндамачылар: туруктуу комиссиялардын търагалары

         2. Калкты социалдык жактан коргоо багытында аткарылып жаткан иштердин абалы жън\ндъ.

           Баяндамачылар: Т.Касмалиева, И.Маликова - соц. адисттер.

      3. Жазгы тала иштеринин ж\р\ш\н\н абалы, дыйкандардын жер семирткичтер жана к\й\\ч\ майлар менен камсыз болусунун абалы жън\ндъ

            Баяндамачы: Ш.Уданов - жер адиси.

           4. АВП жана СОВПлардын аткарып жаткан иштеринин абалы жън\ндъ

            Баяндамачылар: АВП,СОВПлардын жетекчилери

           5. Т\рд\\ маселелер.

                                   III – КВАРТАЛ        ИЮНЬ 2017-Ж

 1. Катта-Талдык айыл округунун 2017-жылда социалдык - экономикалык ън\г\\ планынын аткарылышынын 6 айлыгнын жыйынтыгы жън\ндъ

       Баяндамачы: К.Жантороев -айыл ъкмът башчысы 

2. Айылдык округ бюджетинин 2017-жылдын 6 айында аткарылышы жана киреше –чыгаша бъл\ктър\н\н абалы жън\ндъ

       

       

         Баяндамачы: К.Кайназарова – ФЭБнун башчысы

3. Калкка акылуу кызмат кърсът\\   тармагында эмгектенген жеке ишкерлердин патент менен камсыз болуусунун абалы, кошумча жана салык тълъмдър\н\н ънл\р\\н\н абалы жън\ндъ

         Баяндамачы: К.Кайназарова – ФЭБнун башчысы

4. Жаны окуу жылына карата мектептердин жана ГСВ, ФАПтардын  ремонунун ж\р\ш\н\н\ абалы жън\ндъ

         Баяндамачы: К.Кайназарова – ФЭБнун башчысы

5. Т\рд\\ маселелер.

                            IV – КВАРТАЛ ОКТЯБРЬ 2017- Ж

 1. Катта-Талдык айылдык округунун социалдык экономикалык ън\г\\с\н\н 2017-жылдын 9-айында аткарылуусунун абалы жън\ндъ.

        Баяндамачы: К.Жантороев - Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н башчысы.

2. Катта-Талдык айылдык округунун аймагындагы мектептердин, ФАП, ГСВлардын кышка карата даярдыгнын абалы жън\ндъ.

        Баяндамачы: К.Тажибаев – Катта – Талдык айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары.

3. Кайра бъл\шт\р\\ фондунун жнрнин сарамжалдуу пайдалануу ижара акыларын онд\р\л\ш\н\н абалы жън\ндъ.

        Баяндамачы: Ш.Уданов – жер адиси.

4. Т\рд\\ маселелер.

 

 

 

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                              Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин  кезектеги III-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

Баш – Булак айылы                                     № 3-2                          17 – май   2017 ж.

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2005-жылдын 6-декабрындагы №557 токтому менен Катта-Талдык айыл аймагындагы жалпы 114,6 га жер “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Калктуу конуштардын жерлери” категориясына которулган жер тилкелерине контурларды бекит\\ жън\ндъ»

Катта-Талдык айылдык аймагынын ъкмът\н\н жеке менчик турак жай жана муниципалдык менчиктер боюнча  жер комиссиясынын  2017-жылдын 12-апрелиндеги отурумунун сунушун карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2005-жылдын 6-декабрындагы №557 токтому менен 25,6 га сугат айдоо, 60 га кайрак айдоо жана 29 га къп жылдык ъс\мд\ктър турган жер тилкелери “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Калктуу конуштардын жерлери” категориясына которулган жер тилкелерин тъмъндъг\дъй контурга бекитилсин.

-   Баш-Булак айылына 4,0га кайракы айдоо №1125 конуруна, 4,0га кайракы айдоо №124 контуруна

-   Кызыл-Ордо айылына 5,0га бак №567 контуруна

-   Садирбай айылына 20,0га шарттуу суулу №239 контуруна

-   Жаёы-Турмуш айылына 5,6га суулу жер №14 контуруна

-   Ачы айылына 36га кайракы айдоо№81, 62 контуруна, 24га бак №1,6,7,17,21 контуруна

-   Кичик айылына 6,3га кайракы айдоо №345, 346 контуруна

-   Торгой-Булак участкасына 9,7 га кайракы айдоо №81 контуруна

Баардыгы 114,6 га

2. Кичик айылынын калкынын санынын жана турак жай салуу \ч\н жер тилкесин сураган суроо талаптын аздыгынан Кичик айылына бъл\нгън 15га жер тилкесинен Кичик айылына 6,3га жер тилкесин калтырып, калган 8,7 га жер тилкесин, Баш-Булак айылына бъл\нгън 9,0 га кайракы айдоо жер тилкесинен Баш-Булак айылына 8 га жер тилкесин калтырып, калган 1,0 га жер тилкесин турак жай салуу \ч\н суроо талап къп болгон Ачы айылынын Торгой-Булак участкасынын №81 контуруна которулсун.

3. Бул токтомго тиешел\\ иш - кагаздарын даярдоо жагы Катта – Талдык айыл ъкмът\нън тапшырылсын.

4. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ жана къзъмълдъъ жагы Катта-Талдык айылдык кеёешинин туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Катта-Талдык айылдык

кеёешинин търагасы                                                                                                         Э.Ураимов

 

 

 

   

 

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин  кезектеги III-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

                                                                                                         

Баш – Булак айылы                                     № 3-3                          17 – май   2017 ж.

 

 

Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт

 комитетинин 2016-жылдагы аткарган

 иштери, 2017-жылга бюджетин жана

 жамааттык планын бекитуу жонундо

 Кыргыз Республикасынын жайыттар жонундогу №30 26.01.2009-жыл мыйзамынын 6,7 беренелерине ылайык, жайыт пайдалануучулар бирикмесинин отчеттук чогулушунун протоколуна ылайык Катта-Талдык айылдык кенеши 

                                              Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетинин 2016 жылкы аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын.
 2. Жайыт комитетинин 2017 жылга тузулгон иш планы бекитилсин.
 3. Жайыт комитетинин 2017 жылга бюджети бекитилсин.(бюджет тиркелет)
 4. Жайыт комитетинин сунушунун негизинде малдан алынуучу жайыт акы 2013 жылдагы баа калтырылсын.

а) Айыл аймагынын тургундары учун

    1.Бир баш малга -125 сом

    2.Бир баш кой-эчкиге-25 сом

    3.Бир баш жылкыга 185 сом

б) Четтен келген мал кой жылкыларга томондогудой баа белгиленсин.

    1.Бир баш малга -300 сом

    2.Бир баш кой-эчкиге-50 сом

    3.Бир баш жылкыга 500сом

 1. Жайыттарга мал жаю менен байланышпаган башка максаттарга пайдаланууга томондогудой баа белгиленсин.

     1.Маданий ден-соолукту чындоочу туристик иш чаралар учун 1 га жер учун 1000 сом

     2.Табигый тоют даярдоо учун 1га жер учун 500 сом

 1. Токтомдун аткарылышын козомолго алуу жагы айылдык кенештин туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                     Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Тиркеме

                                                                                     Катта – Талдык айылдык Кеёешинин

                                                     17 – май 2017 – жыл.

                                                                              III– сессиясынын №3-3 токтомуна

                               тиркеме

Катта-Талдык айыл аймагынын  жайыт пайдалануучулар бирикмесинин

 2017-жылга карата

Б Ю Д Ж Е Т И

 

Киреше болугу

  №      Кирешелердин   аталышы                                             Сумма
1. Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт пайдалануучулардан  425550
2. Башка айыл аймактардан келген жайыт пайдалануучулардан  109500
                           Баары:  535050

Чыгаша болугу

   № Чыгащалардын аталышы          Сумма
     1. Айлык акы         138000
     2. Мамлекеттик толомдор         254969
     3. Жайыт инфраструктурасын ондоого         289012
     4.  Админстративдик чыгымдар           45000
                Баары:         726981                                                                                                                                        

Бюджеттин киреше жана чыгаша болуктору

1.Киреше болугу

Малдын туру Малдын саны Бир баш малга алынуучу баа Бир жылга алынуучу толом
1. Ири муйуздуу мал        1600          125         200000
2. Кой эчки        \5100            25         127500
3. Жылкы          530          185           98050
  Баары             425550

Башка айыл аймактардан келген малдар

   №  Малдын туру Малдын саны Бир башка алынуучу баа Бир жылга алынуучу толом
  1. Ири муйуздуу мал            65        300        19500
  Кой эчки             800           50         40000
  Жылкы             100         500         50000
  Баары             109500

                                                                           Жалпысы:                               535050 сом.

2.Чыгаша болугу

Жайыт комитетинин штаттык сметасы

Кызмат орду   Саны Айлык акы Мооноту Суммасы
  1. Ж.К. торагасы     1   6000   12  72000
  2.  Бухгалтер     1    1500   12  18000
  3.  Инспектор     2     8000     6   48000
     Баары         138000

Мамлекеттик толомдор

  1.   Жер салыгы 10117х13х1.04=136782        202513
  2.    Соц фонд толомдору          23805
  3.    Кара-Суу жайыт ассоциасына мучолук акы            6000
  4.    Соодо салыгы 3%          22651
      Баары:        254969
     

Админстративдик чыгымдар

  1.  Унаа менен тейлоо кызматы          30000
  2.   Конц  товары            5000
  3    Ар турдуу чыгымдар          10000
    Жалпы          45000

 

Жайыт инфраструктурасын жакшыртууга

 Жасалуучу жумуштардын аттары     Айылы   Сумма
1.   Кор булактагы суу тутукторун ондоо Баш-Булак 23600
2.   Алманколдогу суу ичуучу жайларды ремонттоо Баш-Булак айылы 35000
3.    Жаны-Турмуш айылындагы копуронун тосмосун ондоо

Жаны-Турмуш

40000

4.   Кызыл-Ордо айылындагы Сары-Добого мал суу  ичуучу ноо куруу

Кызыл-Ордо айылы

40000

5.   Кош тектир жайлоосуна мал суу ичуучу ноо куруу

Талдык айылы

45000

6.  Талдык айылынын Кош-Тектир жайлоосунун жолуна труба орнотуу

Талдык айылы

35000

7. Койлорду кыркуучу жабдууларды сатып алуу  Баш-Булак айылы 50412
8. Демонстрациялык участок куруу                    Баш-Булак айылы 20000
                       Баары   289012

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                   Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин  кезектеги III-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

                                                                                                         

Баш – Булак айылы                                     № 3-4                       17 – май   2017 ж.

 

Катта – Талдык айыл аймагынын къзъмъл\ндъ турган

субъектилердин жана жеке менчик ветеринардык сервистеринин

элге кызмат кърсът\\ баасы жън\ндъ

Кара – Суу районунун ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук башкармалыгынын къзъмъл\ндъ турган Катта – Талдык айыл аймагындагы субектердин жана жеке менчик ветеринардык сервистердин элге кызмат кърсът\\н\н баасын Катта – Талдык айылдык кеёешитн депутаттары таанышып жана талкуулап тъмъндъг\дъй

 

Т О К Т О М    К Ы Л А Т

 1. Катта – Талдык айыл аймагында туруучу субъектилердин жана жеке менчик ветеринардык сервистеринин элге кызмат кърсът\\ баасы тиркемеге ылайык бекитилсин. (тиркеме тиркелет)
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы туруктуу комиссиянын търагасы У.Жолдошевге ж\ктълс\н.

 

 

 

 

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                   Э.Ураимов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Тиркеме

                                                                                     Катта – Талдык айылдык Кеёешинин

                                                     17 – май 2017 – жыл.

                                                                              III– сессиясынын №3/4 токтомуна

                               тиркеме

Катта-Талдык айыл аймагынын къзъмъл\ндъ туруучу субьектердин жана жеке менчик ветеринардык сервистердин элге кызмат кърсът\\н\н баасы.

Катар № Кызматын т\р\ Кызматын акысы (сом)
1 Жаныбарларды клиникалык кароодон ъткър\\ жеринде     (1 башка)  
1 Жылкы, кара мал 20-00
2 Кой-эчки 10-00
3 Ит - мышык 10-00
4 Коен, тоок, аары 10-00
2 Чет жактан келген \й жаныбарларынын клиникалык текшер\\дън ъткър\\ (1 башка)  
1 Форма №4 (1 бланка \ч\н) 10-00
3 Айыл чарба малдарын сойордун алдынан жана сойгондон кийин текшер\\ (1 башка)  
1 Жылкы, кара мал 20-00
  Ит - мышык 10-00
  Коен, тоок, аары  
4 Аргасыздан сойулган малды ветеринардык текшер\\ менен жолдомо документ бер\\  
1 Эт ИММ, жылкы (1 туш) 200-00
  Майда жандыктар (1 т\ш) 30-00
  Коен, тоок (бир башка) 50-00
4 С\т жана с\т азыктарын ветериналдык текшер\\ менен жолдомо документтерди бер\\ (1 башка)  
  Жылкы, кара мал 200-00
5 Ветериналдык диагностикалык изилдъъ ъткър\\  
1 Малдык сийдигинен проба алып текшерип бер\\ 40-00
2 Малдын канынан проба алып текшерип бер\\ 20-00
3 Малдын тезегинен проба алып текшерип бер\\ 40-00
4 Малдын бооздугун аныктоо 200-00
5 Карынга зонд салуу 200-00
6 Дарылоо ыкмалары  
1 Эмдъъ жылк, кара мал 30-00
2 Эмдъъ майда жандык 10-00
3 Кан тамырга дары куйуу 50-00
4 Дарыны ооз аркылуу бер\\ 50-00
5 Новокаин менен ооруга тоскоол кылуу (блокада) 90-00
6 Магнитик зонду ашказанга киргиз\\ 150-00
7 Итти эмдъъ 50-00
8 Тоокту эмдъъ 10-00
7 Хирургия  
1 Ачык жараны дарылоо 50-00
2 Ириёдеген жараны дарылоо 100-00
3 Опухолдорду дарылоо  100-00
4 Сыныктарды таёуу (шакшак) 100-00
5 Иттердин кулакттарын, куйруктарын кыркуу 50-00
6 Козулардык куйруктарын кыркуу 30-00
7 Ич къпкънд\ жаруу 100-00
8 Ириёди алуу 100-00
9 Козу улактарды бычуу 50-00
8 Акушерство и гинекология  
1 Туутка жардам бер\\ 100-00
2 Малдын чъб\н т\ш\р\\ (эши) 400-00
3 Туугандан кийин шал оорусун дарылоо 400-00
4 Жатын т\шкъндъ жардам кърсът\\ 400-00
5 Малдын желин оорусун дарылоо 200-00
9 Короо сарайларды жугушсуздандыруу  
1 Алдын ала мал базарларды, кароо дарылоо (профилактика) Келишим боюнча
2 Ылаё чыккан жерди залалсыздандыруу  
3 Кой эчкилерди чъм\лд\р\\ 10-00

Эскерт\\:

 1. Мамлекет камсыз кыла албаган дарылоо жана эмдъъ \ч\н  колдонулган дарынын акысын мал ээси же буйуртма бер\\ч\ тарап эсебинен тълънът.
 2. Кызмат кърсът\\ баасы келишимдин негизинде ветврачтын жана жергиликт\\ бийликтин макулдугу менен ъзгър\п кет\\с\ м\нк\н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин  кезектеги III-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

                                                                                                         

Баш – Булак айылы                                     № 3-5                         17 – май   2017 ж.

Катта – Талдык айыл аймагынын 2017 – жылга                                                   бюджетинин чыгаша болугунон статьялар  

боюнча  озгортуулорду киргизуу боюнча

Катта – Талдык айылдык аймагынын  ФЭБ башчысы К.Кайназарованын КР Окмотунун 2017-жылдын 1-мартындагы  «КР  мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы толоо шартттары жонундогу» № 131 токтомунун негизинде Катта-Талдык айылдык аймагынын аппарат кызматкерлеринин эмгек акыларына озгортуу киргизилгендиги   боюнча  билдируусун  угуп жана талкуулап,2017-жылдын  2- кварталынын бюджетинин чыгаша болугунун тармактар жана статьялар боюнча озгортуу учун   Катта – Талдык айылдык кеёеши

Т О К Т О М  К Ы Л А Т

 1. Катта – Талдык айылдык аймагынын  2017– жылга бюджетинин чыгашалар болугунун 70629 тармагынын  2 – кварталынын  3111  «унаа менен тейлоо кызматтарына» статьясынан  94200(токсон торт  мин  эки  жуз) сом, 70111 тармагынын  2111 «эмгек акы » статьясына 82500 (сексен эки  мин  беш  жуз) сом жана 2121 статьясына 11700(он бир  мин жети  жуз) сом  жалпы 94200     (токсон торт мин эки  жуз сом акча каражаты  жылдырылып пайдалансын.
 1. Айыл аймагынын  бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н аткарылышын къзъмълдъп, статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы Катта – Талдык айылдык округуна ж\ктълс\н.
 1. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы Катта – Талдык айылдык кеёешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                                                  

 

Катта-Талдык  айылдык

Кенешинин търагасы:-                                                                                   Э.Ураимов