17Август2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Мады айылдык кенешинин токтомдору 2017-жылы ткабыл алган токтомдору

Мады айылдык кенешинин токтомдору 2017-жылы ткабыл алган токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

            

                МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН БИРИНЧИ УЮШТУРУУ
                                         СЕССИЯСЫНЫН (
VI шайланган)

                                                          Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                 №  1                                   11-январь 2017-ж.

«Мады айылдык кенешинин

регламентин бекит\\ жън\ндъ»

             Кыргыз Республикасынын  ъз алдынча башкаруу иштери боюнча  улуттук агенттиги  тарабынан иштелип чыккан типт\\ регламенттин негизинде даярдалган Мады айылдык кенешинин  регламентин Мады айылдык кенешинин (алтынчы шайланган) биринчи сессиясы талкуулап

             

                                                Т О К Т О М     К Ы Л А Т :

 1. Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери боюнча  улуттук агенттиги  тарабынан иштелип чыккан типт\\ регламенттин негизинде даярдалган Мады айылдык кенешини регламенти бекитилсин.

Мады айылдык кенешинин

            жашы улуу депутаты :                                                             С.Асанов

                                                            Мады айылдык кенешинин VI      

                                                                  шайланган уюштуруучу сессиясынын 

                                                                       1 –токтому менен бекитилген                   

                                                                  

МАДЫ  АЙЫЛДЫК  КЕНЕШИНИН ТИПТ//  РЕГЛАМЕНТИ

2017-жыл

Катта-Талдык  айылдык Кеёешинин  регламенти

 1. Жалпы жоболор.

1-глава

1.1 Айылдык кеёеш ъз\н\н\н иш аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Жергиликт\\ кеёештердин депутаттары статусу  жън\ндъ» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеёешинин, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н токтомдоруна, ошондой эле ушул Регламентти жетекчиликке алат.

1.2 Айылдык кеёештин иш аракети жылдык жана кварталдык пландардын негизинде ж\рг\з\лът. «Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Жергиликт\\ кеёештердин депутаттары статусу  жън\ндъ» мыйзамдарына ылайык айылдык кеёеш  айыл аймагындагы жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун ък\лч\л\кт\\ органы болуп саналат.

1.3 Айылдык кеёеш белгиленген курамдагы депутаттардан турат жана сессия убагында иштейт. Тийишт\\ аймакта жашаган шайлоочулардын жалпы,  теё жана т\з  шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш менен шайланат.

1.4 Айылдык кеёеш юридикалык жак болуп саналат жана мыйзамдар менен ъз\н\н компетенциясына  таандык кылынган ар кандай маселелерди ъз алдынча чеч\\гъ укуктуу. Тиешел\\ администрациялык-аймактык бирдиктин-райондун жергиликт\\ кеёештери жергиликт\\ кеёештердин кошмо жыйналыштарын ъткър\\гъ жана Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары» жън\ндъ мыйзамына ылайык токтом т\р\ндъ биргелешкен чечим кабыл алууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына каршы келген учурда жергиликт\\ кеёештердин чечимдерин жокко чыгарууну Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыда белгиленген тартипте ж\зъгъ ашырат.

1.5 Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ» мыйзамына ылайык жергиликт\\ кеёештердин кошмо жыйналыштарына катышат жана мыйзам чегинде компетенциясына кирген маселелерди чечет.

1.6 Айылдык кеёештин уюштуруучу-укуктук иштъъ формасынын негизи сессия болуп саналат.

2-глава

Айылдык Кеёештин компетенциясы.

1.Айылдык кеёеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган ыйгарым укуктарынын чегинде алар боюнча маселелерди кароого жана чечим кабыл алууга укуктуу.

2.Айылдык кеёеёштин компетенциясына тъмъндъг\лър кирет:

1)жергиликт\\ маанидеги маселелерди башкаруу тартибин белгилъъ;

2) жергиликт\\ бюджетти жана анын аткарылышы жън\ндъ отчету бекит\\, ошондой эле)бюджетти аткаруунун, бюджеттен тышкары фонддорду пайдалануунун ж\р\ш\ жън\ндъ маалыматты угуу;

3) аймактардын социалдык-экономикалык жактан ън\кт\р\\ жана калкты  социалдык жактан коргоо программаларын бекит\\, алардын аткарылышын къзъмълдъъ;

4) жергиликт\\ салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеёилдиктерди киргиз\\ ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыда каралган учурларда алардын  ълчъмдър\н белгилъъ;

5) жергиликт\\ жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануу жана тескъъ тартибин белгилъъ, анын ичинде муниципалдык менчик обьекттерин менчиктеештир\\ программасын бекит\\ жолу менен белгилъъ, муниципалдык менчиктин пайдаланылышына къзъмълд\\ ишке ашыруу;

6) жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун тиешел\\ аткаруучу-тескъъч\ органынын иши жън\ндъ отчету угуу;

7) мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мъънът\нън мурда токтотуу;

8) жергиликт\\ жамааттын уставын бекит\\

9) тиешел\\ мамлекеттик бийлик органдарына киргиз\\ максатында администрациялык-аймактык т\з\л\ш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

10) кеёештин търагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеёештин търагасынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы кел\\ч\ чечимдерин жокко чыгаруу;

11) айылдык кеёештин регламентин кабыл алуу;

12) ъз чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу;

13) ъкмът тарабынан аныкталуучу типт\\ ченемдердин негизинде жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана т\з\м\н бекит\\;

14) муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну пайдалангандыгы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катуу тиричилик таштандыларын жыйнагандыгы, ташып чыгаргандыгы жана жок кылгандыгы \ч\н бааларды бекит\\;

15) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын  сатуунун, ырым-жырымдарды ъткър\\гъ тыюу салганга чейинки чектъълърд\ аныктоо;

16) ирригациялык тармактарды, \йдъг\ жана \й жанындагы участкалардын к\т\\ тартибин аныктоо;

17) жергиликт\\ жамааттын уставына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чеч\\;

18) Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо;

3.Айылдык кеёештердин сессияларында кошумча иретинде тъмъндъг\дъй маселелер чечилет:

1).Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамында белгиленген тартипте айыл ъкмът\н\н башчысына ишенбестик билдир\\;

2).Тиешел\\ район \ч\н мыйзамдарда базалык ставканын базасында эсептелген айыл аймагы \ч\н белгиленген жер салыгынын жалпы суммасынын чегинде топурактын бонитетинин баллдарын эсепке алуу менен айыл чарбасына жарактуу  жерлерди пайдалангандыгы \ч\н салыктын жиктелген ълчъмдър\н аныктоо;

3) Мамлекеттик фондунун айыл чарбасына жарактуу жерлерин ижарага бер\\н\н тартибин аныктоо;

4). Талап кылынбаган жана пайдаланылбаган жайыттарды пайдалануу;

II Бөлүк

Айыл ъкмът\н\н башчысы, айылдык кеңешинин төрагасы  жана төрагасынын орун басары.

3-глава Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо.

3.1. Айыл өкмөтүнүн башчысы айыл кеңешинин депутаттары (депутаты) тарабынан көрсөтүлүүчү, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациянын башчысы (мындан ары - аким) тарабынан сунушталуучу талапкерлердин ичинен жашыруун добуш берүү жолу менен айыл кеңешинин чакырылыш мөөнөтүнө айыл кеңешинин депутаттары тарабынан шайланат.

3.2. Айыл ъкмът\н\н башчыларын шайлоо жергиликт\\ кеёештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш бер\\ жолу менен ж\зъгъ ашырылат. Эгерде айылдык кеёеш кеёештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн экисинен кем эмеси катышса, айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо ъткър\лд\ деп эсептелет.

Тиешелүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет.

3.3. Эгерде

- катталган бир талапкер депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, кайра шайлоо ъткър\лът;

- эки талапкер катталса жана аларды бири да добуштардын зарыл санын албай калса, добуштардын къб\ръък санын алган бир талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът. Эгерде биринчи турда эки талапкер депутттардын добуштарынын теё санын алып калса, кайра шайлоо ъткър\лът;

-экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын къб\ръък алган эки талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын къб\ръък санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын санынын теёин алса, добуштардын санынын къб\ръг\н алган бир талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштарын теё санын алса, кайра шайлоо ъткър\лът.

Эгерде талапкерлер \ч\н дегенге караганда депутаттардын добуштарынын къпч\л\г\ «бардык талапкерлерге каршы» позициясы \ч\н берилсе, кайра шайлоо ъткър\лът;

Эгерде добуш бер\\ к\н\нъ карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо ъткър\лът;

3.4. Борбордук шайлоо комиссиясы айыл ъкмът\н\н башчысы шайланбай калган к\ндън тартып 3 календардык к\нд\н ичинде кайра шайлоо дайындайт.

Жаёы талапкерлерди кърсът\\ менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган к\ндън тартып 15 к\ндън кечиктирбестен ъткър\лът.

3.5. Эгерде кворумдун жоктугунан шайлоо болбой калса, Борбордук шайлоо комиссиясы 3 к\нд\н ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мындай учурда кайра шайлоо мурда каттоодон ъткън талапкерлер боюнча ъткър\лът.

Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоонун ушул беренеде жънгъ салынбаган тартиби айылдык кеёештин регламенти менен аныкталат.

Шайланган айыл ъкмът\н\н башчысына аймактык шайлоо комиссиясынын тиешел\\ к\бъл\г\ берилет.

3.6.Айылдык кенештин депутаттары тарабынан айыл өкмөтүнүн башчысы белгиленген мъънъттъ шайланбай калса, Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу менен Кыргыз Республикасынын Президенти айылдык кеңешти таркатууну ж\зъгъ ашырат жана айылдык  кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт.

Айыл өкмөтүнүн жаңы башчысын шайлаганга чейин райондун акими өзүнүн тескемеси менен айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучуну дайындайт.

3.7. Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызмат ордунан аким тарабынан төмөндөгүдөй учурларда мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн:

1) жеке арызынын негизинде;

2) мыйзамдарды, прокуратура органдары тарабынан белгиленген же мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген Президенттин жана Өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн - айылдык кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен а мыйзамдар, Президенттин жана Өкмөттүн прокуратура органдары тарабынан белгиленген ченемдик укуктук актыларын бузуу фактылары кайталанган учурда, айыл кеңешинин депутаттарын кабардар кылуу менен;

3) соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киришинин негизинде;

4) ал сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган учуруда;

5) соттун өлдү, дайынсыз жок болду, ошондой эле өлгөн деп жарыялоо жөнүндө чечими мыйзамдуу күчүнө кирген учурда;

6) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткен учурда;

7) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын алган учурда;

8) жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда;

9) айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добушу менен ишенбестик билдирилген учурда;

10) тараптардын (тиешелүү мыйзамдын алынышы, мыйзамдарда каралган дагы башка жагдайлар) эрк-ниетине көз карандысыз болгон жагдайлар боюнча.

3.8. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик билдирилген учурда аким кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

3.9. Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны 3 айдын ичинде ээлеген кызматынан бошотот.

3.10. Айыл өкмөтүнүн башчысын кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда аким жаңы айыл өкмөтүн көрсөткөнгө чейин өзүнүн акты менен айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучуну дайындай алат.

4. Айылдык кеңештин төрөгасы 

14.1 Айылдык кеёештин търагасы тиешел\\ кеёештин сессиясында депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен айылдык кеёештин ыйгарым укуктуу мъънът\нъ шайланат. айылдык кеёештин търагалыгына депутаттар тарабынан, ошондой эле ъз\н ъз\ кърсът\\ тартибинде ишке ашырылат.

4.2  Айылдык кеёештин търагасынын кызмат ордуна талапкерликти кърсът\\н\н тартиби жана шайлоо дагы башка жол жоболук маселелери айылдык кеёештин регламентинде аныкталат.

4.3 Ъз\н\н милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарган учурда айылдык кеёештин търагасы ээлеген кызмат ордунан мъънът\нън мурда айылдык кеёештин депутаттарынын 1-3 демилгеси боюнча шайлаган депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен бошотулушу м\мк\н.

4.5 Айылдык кеёештердин търагасы ъз\н\н милдетьтерин коомдук негизинде, бирок айыл кеёкешинин сессияларынын ишинин мезгилинде бир жолку компенсация алуу менен аткарышат. 

4.6. Айылдык кенештин търагасы: 

- Айылдык кенештин сессиясын чакырат;

- Сессияларга төрагалык кылат

- Айылдык кенештин чечимдерине кол коет;

- Айылдык кеёеш тарабынан ж\ктългън башка милдеттерди аткарат.

4.7 Айылдык кеёештердин търагасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Ардак наамдарын ыйгаруу жън\ндъ расмий ът\н\ч жасайт.

5-Глава

Айылдык кенештин төрагасынын орун басары.

5.1.Айылдык кенештин төрөгасынын орун басары кенештин търагасынын тапшырмасын аткарат, ал жок болгон же ъз милдеттерин аткарууга м\мк\нч\л\г\ болбогон учурда анан ордуна иштейт.

 5.2. Айылдык кенештин төрөгасынын орун басары озунун ээлеген кызмат ордунан  Айылдык кенештин депутаттарынын 1-3 нин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу м\мк\н.

5.3. Айылдык кенештин төрөгасынын орун басары озунун ишин коомдук башталыштарда жузого ашырат.

6-Глава

Айылдык кеңешинин  катчысы

6.1. Айылдык кеңешинин катчысынын милдетин айылдык округунун  жооптуу катчысы аткарат.

6.2. Айылдык кеңешинин катчысы:

- Айылдык кеңештин катчысы сессиянын протоколун жүргүзөт;

- Айылдык кеёешинин катчысы келип түшкън иш кагаздарынын эсебин алууну уюштурат;

- Айылдык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиясынын уюштуруу иштерин жүргүзөт;

- Айылдык кеңештин сессиясын өткөрүү жөнүндө депутаттарга кабарлайт жана алардын катышуусунун эсебин алат;

- Айылдык кеңештин  сессиясынын токтомдорун тариздейт жана айылдык кеңешинин депутаттарына  жөнөтүүнү уюштурат;

- Айылдык  кеңешинин сессиясынын токтомдорунун долбоорун даярдоо боюнча иштерге жетекчилик кылат. 

7-Глава

Айылдык кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиясылары

7.1. Айылдык кеңешинин кеңешке киргизүүгө тийиштүү маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн депутаттар санынан, ошондой эле, кеңеш чечимдерин ишке ашырууга катышуу үчүн, бул чечимдерди ведомстволук аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдардын  аткарышын контролдук кылуу үчүн түзүлөт.

7.2. Айылдык кеңеши тарабынан ошондой эле убактылуу комиссиялар түзүлөт.

Комиссиялардын тизмеси, алардын сандык курамын айылдык кеңешинин депутаттары тарабынан аныкталат. Кеёеш ыйгарым укуктарынын мъънът\н\н ичинде зарылчылыкка жараша, жаёы туруктуу комиссияларды т\зъ, мурда т\з\лгъндърд\ таратат жана кайра уюштурат, алардын курамына ъзгърт\\лърд\ киргизе алат.

7.3.Айылдык кеёештин туруктуу комиссиясынын курамына кеёештин търагасы жана анын орун басары шайланышы м\мк\н эмес.

7.4. Туруктуу комиссиялар търаганы шайлайт. Комиссиялар ъз\н\н ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиссияларды т\зъ алат.

7.5. Айылдык кеёештин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери, алардын уюштуруу тартиби Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамынынын, ушул регламенттин жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актылары менен белгиленет.

7.6. Айылдык кеёештин туруктуу комиссиясы ъз\н\н\ ишине окмуштууларды, адистерди, практик кызматчыларды, дагы башка адамдарды тартууга укуктуу.

7.7. Айылдык кеёештин  туруктуу комиссиясы ъз\н\н компетенциясына таандык маселелер боюнча тиешел\\ чечимдерди кабыл алат.

7.8. Айылдык кеёештин туруктуу комиссиясы ведомстволук аймакта жайгашкан уюмдар менен мекемелердин оперативд\\ чарбачыл ишине кийлигиш\\гъ укуксуз.

7.9. Айылдык кеңеши атайын тапшырмаларды аткаруу үчүн убактылуу комиссияларды түзө алат. Убактылуу комиссиялардын ыйгарым укуктары аларды түзүү убагында аныкталат. Убактылуу комиссиялардын ишмердүүлүгү тапшырылган милдеттерди аткаргандан кийин токтотулат.

III БӨЛҮК

Айылдык кеңешинин  ишинин жалпы тартиби

8-глава

Айылдык кеңешинин сессиясын өткөрүү тартиби

8.1. Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңешинин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы болуп кенештин сессиясы саналат.

8.2.Айылдык  аймагынын кеңешинин жана поселкалык кеңештин сессиясы ачык, кварталына бирден кем эмес жана депутаттардын жалпы санынын 1-3 кем эмес талабы боюнча өткөрүлөт.

8.3.Айылдык  кеңешинин чечимдери депутаттардын жалпы санынын  көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

8.4. Айылдык кеңешинин депутаттары кеңеш сессиясына катышууга милдетүү. Алардын сессияга катышуунун эсебин катчы жүргүзөт. Депутаттар сессияга катыша албай турган учурларда алдын ала катчыга маалымдоого тийиш.

8.5. Айылдык кеңешинин сессиясы ачык түрдөөткөрүлөт. Кенештин чечими менен сессия жабык түрүндөөткөрүлүүсү мүмкүн.

8.6. Сессиянын чечимдери ачык добуш берүү менен кабыл алынат.

8.7. Айылдык аймагынын кеңеши жана поселкалык кеңеши  ар бир сессияда күн тартибин жана иштөө тартибин кабыл алат.

8.8. Айрым себептер менен каралбай калган маселелер кийинки сессияда каралат.

8.9. Айылдык  кеңешинин сессиясынын протоколдорун кенештин катчысы жүрүзөт. Протоколдо сессияга катышкандардын жана катышпай калган депутаттардын фамилиялары, катышпай калгандардын себептери, чакырылгандардын тизмеси жана каралган маселелер боюнча маалыматтар, кабыл алынган чечимдер камтылат. Протоколго сессияга төрөгалык кылуучунун колу коюлат.

8.10. Керек болгон учурларда айылдык аймагынын кенешинин сессияларында каралган маселелер жана кабыл алынган чечимдер жөнүндө маалыматтар массалык каражат булактарында чагылдырылат.

9-глава

Айылдык  кеңешинин токтом долбоорлорун кароо тартиби

9.1. Айылдык кеңешинин сессиясында каралган маселер боюнча токтом кабыл алынат. Кеңештин токтому ачык же жашыруун добуш менен кабыл алынат.

9.2. Айылдык кеңешине кароого сунушталган токтом долбоору төмөндөгүдөй болууга тийиш:

- Кабыл алынган чечимди аткаруучулар, аткаруу мөөнөтү, каржылоо булактары, ошондой эле токтомдун күчүнө киргендиги көрсөтүлөт;

- Зарыл учурда чечим кызыкдар уюмдар, тийиштүү аймактык органдардын жергиликтүү бөлүмдөрү, ошондой эле зарылдыгына карай мамлекеттик бийлик органдары менен макулдашылууга тийиш;

- Ушул маселе боюнча мурдагы токтом эске алынат жана мурда кабыл алынган токтомдорду жокко чыгаруу же өзгөртүү боюнча сунуштар камтылууга тийиш;

- Айрым чечимдер боюнча зарылчылыгына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык корутунуду болуусу керек.

9.3. Айылдык   кеңешинин токтому  сессияда талкуулангандан кийин сессияда катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

9.4. Айылдык кеңештин депутаты чечимге макул болбосо жазуу же оозеки формасында өзүнүнөзгөчө пикирин айылдык кеңешинин протоколуна киргизүүгө укуктуу.

9.5. Сунушталган токтомдун долбоору, эгер сессияда катышкан депутаттардын санынын көпчүлүк бөлүгү добуш берсе, долбоор негиз катары кабыл алынат жана пункттар боюнча каралат.

9.6. Токтом долбоору  бардык оңдоолор, кошумчалар  каралгандан кийин толугу менен кабыл алынат.

9.7. Айылдык  кеңешинин чечимин таратуу кол коюлгандан кийин эки жумалык мөөнөттө кеңештин катчысы тарабынан  жүргүзүлөт.

9.8. Айыдык  кеңешинин кабыл алган токтомун, анын ыйгарым укуктарынын чегинде  тийиштүү аймакта  жайгашкан  ишканалар, мекемелер жана алардын органдары, кызматтык адамдар, жарандар аткарууга милдеттүү.

10-глава

Айылдык кенештердин ыйгарым укуктарыныны токтолушу

10.1. Айылдык кенештердин ыйгарым укуктары айылдык кенештин жаны курамы т\з\л\ш\нъ, кенеш мъънът\нън мурда таркатылышына байланыштуу токтотулат.

10.2. Айылдык кенештер мъънът\нън мурда тъмъндъг\дъй учурларда таркатылышы м\мк\н:

- тиешелуу айылдык кенештин депутаттарынын жалпы санынын добуштарынын 2/3 кем эмес къпч\л\г\ тарабынын кабыл аланган чечим боюнча;

- ушул мыйзамда каралаган негиздер боюнча Президент тарабынын;

- Тиешелуу айылдын чек араларынын ъзгър\л\ш\нъ  алып келген кайра уюштуруу учурларында;

10.3. Ъз\н-ъз\ таркатуу жън\ндъ айылдык кенештин чечими кенештин търагасы тарабынан Жарлык чыгаруу \ч\н Кыргыз Республикасынын Президентине жиберилет.

10.4. Чек араларын ъзгъртпъстън администрациялык-аймактык бирдиктин атын ъзгърт\\ кайра уюштуруу болуп саналбайт жана айылдык кенешти таратууга алып келбейт. Кыргыз Республикасынын Президентинин кайра уюштурууга байланыштуу айылдык кенешти таратуу жън\ндъ  Жарлыгы, эгерде Мыйзамдын  ъз\нъ башкача мъънът каралбаса, тиешелуу администрациялык – аймактык бирдик жън\ндъ мыйзам к\ч\нъ кирген к\ндън тартып 10 к\ндън кечиктирилбестен чыгарылышы керек.

10.5.  Айылдык кенеш мъънът\нън мурда таркатуунун жогоруда кърсът\лгън учурларынын кайсынысында болсо да Президенттин мъънът\нън мурда таркатуу жън\ндъ Жарлагы расмий жарыяланган к\ндън тартып таркатылды деп эсептелет.

10.6. Айылдык кенеш мъънът\нън мурда таркатылган учурларда м\лкт\н жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти  айылдык округунун башчысы ъз мойнуна алат.

IV БӨЛҮК

11-глава.

Айылдык  кеңешинин Регламенти

Айылдык кеңешинин Регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн жана бекитүүнүн тартиби

11.1. Айылдык  кеңешинин иш Регламентин, Типтүү Регламенттин негизинде  регламент маселери боюнча жумушчу тобу иштеп чыгат жана кеңештин сессиясына бекитүүгө киргизет.

11.2. Регламент маселелери боюнча топ айылдык кеңешинин  беш депутаттан кем эмес болууга тийиш. Аны айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары жетекчиликке алат.

11.3. Ар бир депутат Регламентке өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө сунуштарды  киргизе алат. Сунуштар Регламент боюнча жумушчу топко кароо үчүн жөнөтүлөт.

11.4. Регламент жана Регламентке оңдоолор, киргизилгенден кийин кеңешке шайланган депуттаттардын көпчүлүк саны менен кабыл алынат.

                                                                                  

 

                             МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН БИРИНЧИ УЮШТУРУУ

                                                              СЕССИЯСЫНЫН (алтынчы шайланган

                                                                       Т О К Т О М  У

Асан-Чек айылы                                        № 2                                            11-январь 2017-жыл

«Мады айылдык кенешинин

търъгасын шайлоо жън\ндъ»

             Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алынча  башкаруу жън\ндъг\»        мыйзамынын 37 беренесинин 1  пунктуна жана айылдык кенештин регламентинин  2 бъл\г\нъ ылайык,Мады айылдык кенешинин (алтынчы шайланган) биринчи уюштуруу сессиясынын эсептъъ комиссиясынын «2 протоколунун негизинде Мады айылдык кенеши

                    

                                                              Т О К Т О М    К Ы Л А Т:

 1. Мады айылдык кенешинин  търагалыгына айылдык кенешин № 2 търт мандаттуу_Мады шайлоо округунун  депутаты Асанов Сапарбек Маматкаримович шайланды деп  эсептелсин.
 2. Мады айылдык кенешинин търагасы  ъз\н\н милдеттерин коомдук башталышта

аткарат.

             Мады айылдык кененшинин

                           жашы уулу депутаты :                                            Б.Абдырахманова

                                                                                  

 

                МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН БИРИНЧИ УЮШТУРУУ
                                         СЕССИЯСЫНЫН (алтынчы шайланган)

                                                          Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                 № 3                                   11-январь 2017-жыл

«Мады айылдык кенешинин

търагасынын орун басарын шайлоо

жън\ндъ»

     Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\»

мыйзамынын 38 беренесинин 1 пунктуна жана айылдык кенештин

регламентинин 2 бъл\г\нъ ылайык.Мады айылдык кенешинин търагасынын

сунушунун жана ъткър\лгън  ачык  добуштун  жыйнтыгынын негизинде Мады

айылдык кенеши

                                                   Т О К Т О М    К Ы Л А Т :

 1. Мады айылдык кенешинин търагасынын орун басарлыгына айылдык кенештин

 №7  беш мандаттуу  Чагыр-Учкун шайлоо округунун депутаты Жолонов Жалын Шералиевич шайланды деп эсептелсин 

2. Мады айылдык кененшинин търагасынын орун басары ъз\н\н милдеттерин  коомдук башкарышта аткарат.

            Мады айылдык кененшинин

                                               търагасы:                                            С.Асанов

                                                                                  

 

                МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ II  СЕССИЯСЫНЫН                                                       

                                               (алтынчы шайланган)

                                                          Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                 №4                                30 –январь  2017-жыл

«Мады айыл ъкмът\н\н башчысын

шайлоо жън\ндъ»

       Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\»

Мыйзамынын 49 беренесинин 3 пунктуна ылайык Мады айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоонун жыйнтыгы жън\ндъг\ айылдык кенештин регламентинин 2 бъл\г\н\н 3-2 беренесине ылайык,Мады айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо жън\ндъг\ Кара-Суу  аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун негизинде  Мады айылдык енеши

                                     Т О К Т О М      К Ы Л А Т :

 1. Мады айыл ъкмът\н\н башчысы кызмат ордуна шайлоонун жыйнтыгы жън\ндъг\ Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун негизинде Мады айыл ъкмът\н\н башчысы болуп   Матанбаев Жамшит Кадырович  шайланды деп эсептелсин.

         Мады айылдык кененшинин

                                          търагасы:                                            С.Асанов

                                                                                  

 

        МАДЫ  АЙЫЛДЫК  КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ 

                              (VI- ШАЙЛАНГАН) III  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М У

        Асанчек айылы                             № 5                           04-февраль 2017-жыл

« Мады айыл Өкмөтүнүн аймагындагы айылдардагы

аты жок көчөлөргө ат коюу жана кайрадан

атоо жөнүндө»

          Мады айыл ъкмът\н\н Учкун    айылындагы  эл оозунда атлап ж\ргън «Жоош» жана «Учкун» къчълър\н\н аттарын ъзрт\\  жонундогу айыл тургундарынын арыздарын жана сунуштарын угуп жана Кыргыз Республикасынын «Географиялык аталыштар жонундогу» мыйзамынын 7 – беренесин негиз кылып   Мады айылдык кенеши

                                                 ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1.Учкун айылындагы эл оозунда аталып ж\ргън “Жоош” жана “Учкун” къчълър\н\н аттары ъзгърт\л\п жаны аталыштар ыйгарылсын

2. Жоош къчъс\нъ ушул айылда жашап ъткън маркум Зикиров Бекмураттын аты ыйгарылсын

3. Учкун къчъс\нъ ушул айылда жашап ъткън маркум Эргешов Тагайдын аты ыйгарылсын

4. Жаныдан аталышка ээ болгон Зикиров Бекмурат жана Эргешов Тагай   атындагы көчөлөрүнө көчөлөрдүн аттары жазылган көчө белгилерин жаздырып илдируу, көчөнү жашылдандыруу, жолдорун ондоо жана жарыктандыруу жагы жогорудагы көчөлөргө аттары ыйгарылган маркумдар Зикиров Бекмураттын жана Эргешов Тагайдын  балдарына     жана жакын туугандарына милдеттендирилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык кенештин тийишт\\ туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кенешинин

                    търагасы:                                   

                                                                                 

 

   

    МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ  III  СЕССИЯСЫНЫН                                                        

                                                    (VI шайланган)

                                                          Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                 № 6                                   04 -февраль 2017-жыл

«Мады айылдык Кенешинин

туруктуу комиссияларын т\з\\

жана анын курамын бекит\\ жън\ндъ»

Мады айылдык кенешинин туруктуу комиссияларын т\з\\ жана анын курамын бекит\\ максатында Мады айылдык кенеши

                                             Т О К Т О М     К Ы Л А Т :

 1. Мады айылдык кенешинин туруктуу комиссиялары тъмъндъг\дъй болуп т\з\лс\н:

- финансы,бюджет,эканомика  боюнча туруктуу  комиссия – курамы 5 депутат.

- инвестиция тартуу жана ишмерд\\л\к боюнча туруктуу комиссия – курамы 4 депутат.

- айыл чарбасы, жерге жайгаштыруу  жана кыймылсыз мулкко укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссия – курамы 5 депутат.

-мыйзамдуулук укук, мандат,тартипти чындоо,кенештин иштери,депутаттык этика жана коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссия – курамы 5 депутат.

- социалдык маданий  маселелер,жаштар иштери,спорт жана илим билим бер\\ боюнча туруктуу комиссиясы – курамы 5 депутат.

-ънър жай,курулуш, транспорт,сода байланыш,энергетика боюнча туруктуу комиссиясы – курамы 5 депутат.

2. Мады айылдык кенешинин туруктуу комиссияларынын курамы 1-6 тиркемеге ылайык бекитилсин.

Мады айылдык Кенештин

                               търагасы:                                                    С.Асанов

 

Мады айылдык кенешинин туруктуу комиссияларынын курамы

                                                   2017-жыл

            I.Финансы, бюджет, экономика боюнча

       туруктуу комиссиясы:

                                                    

 1. Абдувалиев Союзбек Суранович
 2. Тойчиев Чыныбек Абдималикович
 3. Табакалов Эрнист Жапарбаевич
 4. Мнасов Абай Адылович
 5. Кадыров Мирлан

          туруктуу комиссиясы

 1. Абдрахманова Бусайра Абиловна
 2. Бердиев Абдимиталип Мамасабырович
 3. Маматов Кутманали Зайналиевич
 4. Балтабаев Айбек Зундуевич

             

III.  Айыл чарбасы, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз

                     м\лккъ укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо  боюнча                

                               туруктуу комиссиясы

 1. Каримов Данияр Токтосунович
 2. Арап уулу  Талант
 3. Бакашов Кушбак Сагымбаевич
 4. Топчубаев Таалайбек Абдикайырович
 5. Мусаев Жаныбек Карабаевич

 

IV.Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чындоо, кенештин     

      иштери, этика   боюнча туруктуу комиссиясы

 1. Сидиков Али Нурмаматович
 2. Кошоев Нурланбек Козубаевич
 3. Мадазимов Бекболот Акимович
 4. Тажибаев Дамир Урматович
 5. Калмамат уулу Ъмурбек

 

V. Cоциалдык,  маданий маслелер, жаштар иштери, спорт, илим    

        жана   билим боюнча  туруктуу комиссиясы

 1. Жумаев Тургунбек Нуркамилович
 2. Ташиева Гулайым Курбанбековна
 3. Кенешов Рахманали Маматакимович
 4. Тургунбаев Эрнист манасович
 5. Аккаров Сейит Джалиевич

                 

                      VI. Кенешинин  ънър жай, курулуш, транспорт, соода,     

                             байланыш,энергетика боюнча  туруктуу комиссиясы

 1. Токторов Надир Капарович
 2. Батыров Азамат Мамаджанович
 3. Муратов Эрмек Аширалиевич
 4. Балтабаев  Батыржан Шакиржанович
 5. Алимбеков Нурланбек Халдарович

                                                         

2017-жылдыг 04-февралындагы

                                                          Мады айылдык Кенешинин

                                                          3-сессиясынын (6 –шайланган)

                                                           № _____ токтомуна 1-тиркееме

    Мады айылдык Кенешинин финансы, бюджет жана экономика боюнча туруктуу комиссиясынын

                                К У  Р А М Ы :

 1. Абдувалиев Союзбек Суранович
 2. Тойчиев Чыныбек Абдималикович
 3. Табакалов Эрнист Жапарбаевич
 4.  Манасов Абай Адылович
 5. Кыдыров Мирлан Кенжебаевич

Мады  айылдык Кенешинин

         Жооптуу катчысы:-                               С.Боронов

                                                         2017-жылдыг 04-февралындагы

                                                          Мады айылдык Кенешинин

                                                          3-сессиясынын (6 –шайланган)

                                                           № _____ токтомуна 2-тиркеме

    Мады айылдык Кенешинин инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к  боюнча туруктуу комиссиясынын

                                К У  Р А М Ы :

 1. Абдрахманова Бусайра Абиловна
 2. Бердиев Абдимиталип Мамасабырович
 3. Маматов Кутманали Зайналиевич
 4. Балтабаев Айбек Зундуевич

Мады  айылдык Кенешинин

         Жооптуу катчысы:-                               С.Боронов

                                                         2017-жылдыг 04-февралындагы

                                                          Мады айылдык Кенешинин

                                                          3-сессиясынын (6 –шайланган)

                                                           № _____ токтомуна 3-тиркееме

    Мады айылдык Кенешинин айыл чарбасы, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо  боюнча туруктуу комиссиясынын

                                К У  Р А М Ы :

 1. Каримов Данияр Токтосунович
 2. Арап уулу  Талант
 3. Бакашов Кушбак Сагымбаевич
 4. Топчубаев Таалайбек Абдикайырович
 5. Мусаев Жаныбек Карабаевич

Мады  айылдык Кенешинин

         Жооптуу катчысы:-                               С.Боронов

                                                    

     2017-жылдыг 04-февралындагы

                                                          Мады айылдык Кенешинин

                                                          3-сессиясынын (6 –шайланган)

                                                           № _____ токтомуна 4-тиркееме

    Мады айылдык Кенешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чындоо, кенештин иштери, этика   боюнча туруктуу комиссиясынын

                                К У  Р А М Ы :

 1. Сидиков Али Нурмаматович
 2. Кошоев Нурланбек Козубаевич
 3. Мадазимов Бекболот Акимович
 4. Тажибаев Дамир Урматович
 5. Калмамат уулу Ъмурбек

Мады  айылдык Кенешинин

         Жооптуу катчысы:-                               С.Боронов

                                                        

2017-жылдыг 04-февралындагы

                                                          Мады айылдык Кенешинин

                                                          3-сессиясынын (6 –шайланган)

                                                           № _____ токтомуна 5-тиркееме

    Мады айылдык Кенешинин социалдык,  маданий маслелер, жаштар иштери, спорт, илим жана билим боюнча  туруктуу комиссиясынын

                                К У  Р А М Ы :

 1. Жумаев Тургунбек Нуркамилович
 2. Ташиева Гулайым Курбанбековна
 3. Кенешов Рахманали Маматакимович
 4. Тургунбаев Эрнист манасович
 5. Аккаров Сейит Джалиевич

Мады  айылдык Кенешинин

        

 Жооптуу катчысы:-                               С.Боронов

                                                        

2017-жылдыг 04-февралындагы

                                                          Мады айылдык Кенешинин

                                                          3-сессиясынын (6 –шайланган)

                                                           № _____ токтомуна 6-тиркееме

    Мады айылдык Кенешинин  ънър жай, курулуш, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча  туруктуу комиссиясынын

                                К У  Р А М Ы :

 1. Токторов Надир Капарович
 2. Батыров Азамат Мамаджанович
 3. Муратов Эрмек Аширалиевич
 4. Бердиев Абдимиталип Мамасабирович
 5. Алимбеков Нурланбек Халдарович

Мады  айылдык Кенешинин

         Жооптуу катчысы:-                               С.Боронов

                                                                                  

 

            МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ  3  СЕССИЯСЫНЫН                                                       

                                               (алтынчы шайланган)

                                                          Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                 №7                                  04 -февраль 2017-жыл.

«Мады айылдык  Кенешинин 2017-жылга

т\з\лгън иш-планын бекит\\ жън\ндъ»

       Мады айылдык кенешинин 2017-жылга т\з\лгън иш-планын талкуулап,Мады айылдык Кенеши

                                        Т О К Т О М      К Ы Л А Т :

 1. Мады айылдык  Кенешинин 2017-жылга т\з\лгън иш-планы бекитилсин.

Мады айылдык Кенешинин

                            търагасы :                                                      С.Асанов

Депутаттардын  Мады айылдык Кенешинин 2017-жылга карата т\з\лгън

                                   И Ш  -   П Л А Н Ы :

                                   I-КВАРТАЛ    февраль

 1. Мады айылдык кенешинин соц,эканомикалык ън\г\\ пландарынын 2016-жылга  аткарылышы жана 2017- соц,эканомикалык жактан ън\г\\н\ камсыз кылуу боюнча  т\з\лгън божомолун бекит\\.

                        Баяндамачы:Мады айыл ъкм\т\н\н башчысы Ж.Матанбаев

2. Мады айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\ктър\н 2016-жылда аткарылышы жана 2017-жылга божомолу жън\ндъ

                        Бандамачы:ФЭБнун башчысы М.Шабданов

3. Ар т\рд\\ маселелер.

                                            II - КВАРТАЛ            АПРЕЛЬ  2017-Ж

 1. Айылдык кенештин туруктуу комиссияларынын иш- планын бектит\\.

          Баяндамачылар:туруктуу комиссиялардын търагалары

2. Калкты социалдык жактан коргоо багытында  аткарылып жаткан иштердин абалы  жън\ндъ.

           Баяндамачы:Т.Токтосунова

3. Жазгы тала иштеринин  ж\р\ш\н\н абалы,дыйкандардын жер семирткичтер жана к\й\\ч\ майлар менен камсыз болусунун абалы жън\ндъ

            Баяндамачы:У.Олжобаев

4. АВП жана СОВПлардын аткарып жаткан иштеринин абалы жън\ндъ

            Баяндамачылар:АВП,СОВПлардые жетекчилер

5. Т\рд\\ маселелер.

                                   III – КВАРТАЛ        ИЮНЬ 2017-Ж

 1. Мады айыл округунун 217-жылда  социалдык,экономикалык ън\г\\ планынын аткарылышынын 6 айлыгнын жыйынтыгы жън\ндъ

       Баяндамачы:Ж.Матанбаев-айыл ъкмът башчысы

2. Айылдык округ бюджетинин 2017-жылдын 6 айында аткарылышы жана киреше –чыгаша бъл\ктър\н\н абалы жън\ндъ

        Баяндамачы:М.Шабданов – ФЭБнун башчысы

3. Калкка акылуу кызмат кърсът\\   тармагында эмгектенген жеке ишкерлердин патент менен камсыз болуусунун абалы,кошумча жана салык тълъмдър\н\н ънл\р\\н\н абалы жън\ндъ

         Баяндамачы:Г.Мамытова

4. Жаны окуу жылына карата мектептердин жана ГСВ,ФАПтардын  ремонунун ж\р\ш\н\н\ абалы жън\ндъ

         Баяндамачы:Т.Токтосунова

5. Т\рд\\ маселелер.

                            IV – КВАРТАЛ ОКТЯБРЬ 2017- Ж

 1. Мады айылдык округунун социалдык экономикалык ън\г\\с\н\н 2017-жылдын 9-айында аткарылуусунун абалы жън\ндъ.

        Баяндамачы:Ж.Матанбаев-Мады айыл ъкмът\н\н башчысы

2. Мады айылдык округунун аймагындагы мектептердин,ФАПтардын,больницалардын кышка карата даярдыгнын абалы жън\ндъ.

        Баяндамачы:Т.Токтосунова,У.Олжобаев

3. Кайра бъл\шт\р\\ фондунун жнрнин сарамжалдуу пайдалануу ижара акыларын онд\р\л\ш\н\н абалы жън\ндъ.

        Баяндамачылар:К.Абдумуталипов

4. Т\рд\\ маселелер.

Мады айылдык Кенештин

               

               търагасы:                                           С.Асанов

                                                                                 

 

Депутаттардын  МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ  (VI шайланган)     IV                           СЕССИЯСЫНЫН

                                                           Т О К Т О М  У

          Асан-Чек айылы                                 № 8                                11 -февраль 2017-жыл

«Мады айыл ъкмъ\т\н\ндъ 2016-жылдын

бюджетинин киреше-чыгаша бъл\ктър\н\н

аткарылышы жана 2017-жылга божомолун

бекит\\ жън\ндъ»

Мады айыл ъкмът\ндъ 2016-жылдагы  айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше-чыгаша бъл\ктър\н\н аткарылышы жана 2017-жылга божомолу жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н финасы –экономикалык бъл\м\н\н башчысы М.Шабдановдун билдир\\с\н\н угуп  Мады айылдык кенеши

                                            Т О К Т О М     К Ы Л А Т :

 1. 2017-жылга карата Мады айылдык  округдук кенешинин бюджетинин кирешелери жана чыгашалары 37310,3 миё сом ълчъм\ндъ бекитилсин, анын ичинен жайыт комитетинин бюджетинин киреше,чыгашасы  360,0 мин сомго, «Мады тазалык»  муниципиалдык ишканасынын киреше чыгаша бюджети 840,0 миё сомго , ал эми атайын каражаттар эсебинен  7812,0 миё сомго бекитилсин.
 2. Айылдык округунун  аймагындагы мекеме  ишканалар атайын  эсеп каражаттарына  т\шкън акча каражаттарын аймактык казына  бъл\мдър\  аркылуу  ж\рг\з\шс\н,ъз алдынча кассадан  чыгымдоого жол берилбесин.
 3. Атайын эсеп каражаттарында  кърсът\лгън  чыгымдар ъз статьялары жана бъл\мдър\ боюнча бъл\шт\р\лс\н жана корголгон статьяларды  биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын.(эмгек акы,соц.фонд,тамак аш ж.б).
 4. Штаттык бирдиктерге карата сметада каралган эмгек акы фондунан  ашыкча чыгымдоого жол берилбесин.
 5. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 28-майындагы №323 токтомунун негизинде  айыл ъкмът\н\н башкаруу аппаратында жалпы саны 39 штат: 10айыл башчы (эмгек акылары жетектъъч\ адистин денгээлинде эсептелсин),5 ВУС инспектору жана 4 тейлъъ кызматкерлери бекитилсин.
 6. Кыргыз Республикасынын  Ъкмът\н\н 2012-жылдын 31-январындагы №66 токтомунун негизинде  мадиният кызматкерлеринин жалпы саны 8 штат,анын ичинен 4 тейлъъ кызматкерлери бекитилсин.
 7. Биринчи жана экинчи жарым жылдыкта айыл ъкмът\н\н башчысына,ФЭБ башчысына  айылдык кенештин финансы бюджет жана инветицияларды тартуу боюнча комитетинин макулдугу менен  айыл ъкмът\н\н бюджетинин чыгаша бъл\ктър\нъ айрым ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ уруксат берилсин.
 8. Мады айыл ъкмът\н\н негизги бюджетинин эсебинен  балдар бакчаларында  тарбияланып жаткан   ар бир балага тамак ашы \ч\н бир к\нгъ 8 сомдон каражат бъл\п каржылоого уруксат берилсин.
 9. Айыл ъкмът\н\н 2016-жылдын негизги бюджеттен калган калдык кирешесинин эсебинен 1474,5 миё сом, атайын каражаттар эсебинен 896,4 миё сом акча каражаты 2017-жылга кошумча смета болуп  бекитилсин.
 10. Айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы бюджетинин кирешесинин эсебинен 283,7 миё сом резервдик фондко киргизилсин.
 11. Айыл ъкмът\н\н электр энергиясына болгон карызы \ч\н 1074,5 миё сом акча каражатты которууга уруксат берилсин.
 12. Айыл ъкмът\н\н 2018-жылга бюджетинин долбоору 29317,5 миё сомго,ал эми 2019-жылга  30536,9 миё сомго бекитилсин.
 13. Бул токмомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин  финансы бюджет жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

               Мады айылдык кенешинин  търагасы :                                                              С.Асанов

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мады айыл окмотунун 2017-жыл учун жергиликтуу бюджетинин киреше болугу.

             
Код Аталышы 2017-жыл план I квартал II квартал III квартал IV квартал
  Кирешелер + активдер  (жер сатуулар) 37310,3 8636,8 9787,3 9886,2 9000,0
1 Кирешелер 14562,9 3199,6 3818,5 4199,4 3345,4
11 Салыктык кирешелер 9086,4 2209,2 2351,0 2256,0 2270,2
111 Кирешелер учун салык 6251,4 1472,6 1611,3 1515,8 1651,7
1111 Кирешелер учун салык 4522,0 1053,6 1175,7 1071,7 1221,0
11111 КР резиденттеринен толонуучу киреше салыгы 4522,0 1053,6 1175,7 1071,7 1221,0
11111100 Салык агенттери тарабынан толонуучу киреше салыгы 4522,0 1053,6 1175,7 1071,7 1221,0
1112 Атайын режим учун салык 1729,4 419,0 435,6 444,1 430,7
11121100 Кичи бизнес ишканалары учун бирдиктуу салык 10,0 2,4 2,5 2,5 2,6
11122 Патенттик негиздеги салык 1719,4 416,6 433,1 441,6 428,1
11122100 Милдеттуу патенттин негизиндеги салык 102,0 24,8 25,5 25,9 25,8
11122200 Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык 1617,4 391,8 407,6 415,7 402,3
1131 Мулк учун салык 3925,6 732,6 1094,1 1542,4 556,5
11311 Кыймылсыз мулк учун салык 247,8 63,9 60,2 59,5 64,2
11311200 Ишмердуулук максатында пайдалануучу мулк салыгы 247,8 63,9 60,2 59,5 64,2
11312 Кыймылдуу мулк учун салык 1600,0 238,4 516,8 844,8 0,0
113121 Транспорт каражаттары учун салык 1600,0 238,4 516,8 844,8 0,0
1132 Жер салыгы 2077,8 430,3 517,1 638,1 492,3
11321 Жер салыгы 2077,8 430,3 517,1 638,1 492,3
11321100 Короо жана багбанчылык жер участокторун пайдалангандыгы учун жер салыгы 485,0 126,1 140,7 218,2 0,0
11321200 Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы 1147,8 197,4 267,4 304,2 378,8
11321300 Калктуу конуштардын жерлерин жана а/чарба багытында эмес жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы 445,0 106,8 109,0 115,7 113,5
11412 Сатуудан алынуучу салык 2835,0 736,6 739,7 740,2 618,5
11412100 Сатуудан алынуучу салык 2715,0 711,3 711,3 705,9 586,5
11442130 Жер байлыктарды пайдалангандыгы учун салык 120,0 25,3 28,4 34,3 32,0
14 Салыктык эмес кирешелер 1550,9 257,8 373,4 401,0 518,7
1415 Ижара акы 1150,9 141,6 298,4 326,0 384,9
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо учун 8,0 1,3 1,7 2,7 2,3
14152 Жаратылыш ресурстарын колдонуу учун толомдор 1142,9 140,3 296,7 323,3 382,6
14152100 Жерлердин ижарасы учун акы толоолор 110,0 25,3 30,5 30,0 24,2
14152200 Жайыт ижарасы учун акы 360,0 0,0 120,0 120,0 120,0
14152600 КБФ жерлерин пайдалангандыгы учун ижара акылар 592,9 95,5 122,1 154,7 220,6
14153200 Муниц.менчикте турган жайл.имарат.ж/а курулмал.ижара акысы 80,0 19,5 24,1 18,6 17,8
142 Товар сатуудан,кызмат корсотуудон тушуучу кирешелер 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
1422 Административдик алымдар жана толомдор 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
14224200 Таштандыларды чыгаруу учун жыйымдар 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0
14222 Мамлекеттик алымдар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14222200 Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алымдар 0,0        
143 Айып акылар,санкциялар,конфискациялар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14311100 Айып акылар 0,0        
31412 Негизги капиталды сатуу (а/чарба эмес жерлер). 300,0 16,2 75,0 75,0 133,8
314121 Негизги капиталды сатуудан тушуучу кирешелер 300,0 16,2 75,0 75,0 133,8
13311200 Тендештируучу грант 14095,4 3664,8 3805,8 3523,8 3101,0
1423 Атайын каражаттар учун толонуу кызматы учун  8652,0 1772,4 2163,0 2163,0 2553,6
14232400 Атайын каражаттар 7812,0 1562,4 1953,0 1953,0 2343,6
14238900 Башка турлору б-ча кызмат акы 840,0 210,0 210,0 210,0 210,0
  Жыл башына бюджеттик каражаттын калдыгы          
  Жыл башына атайын каражаттын калдыгы          
             
  Мады айылдык округунун башчысы:                                       Ж Матанбаев.    
             
                                                ФЭБ башчысы:                                        М.Мырзабаев.    

                                                                                  

 

              МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ  (VI шайланган)     IV                                     

                                                                    СЕССИЧЯСЫНЫН

                                                           Т О К Т О М  У

Асан-Чек айылы                                 № 9                                   11 -февраль 2017-жыл

«Мады айыл  ъкмът\н\н социалдык-экономикалык

 ън\г\\с\н\н 2016-жылда аткарылуусунун абалы жана

2017-жылга карата божомолу жън\ндъ»

            Мады айыл  ъкмът\н\н социалдык-экономикалык  ън\г\\с\н\н 2016-жылда аткарылуусунун абалы жана 2017-жылга карата божомолу жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н башчысы Ж.Матанбаевдин маалыматын угуп  жана талкуулап Мады айылдык кенеши

                                                                  ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Мады айыл ъкмът\н\н жетекчилигинин 2016-жылда социалдык-экономикалык ън\г\\с\н камсыз кылуу боюнча аткарган иштери жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н башчысы Ж.Матанбаевдин маалыматы эске алынсын.
 2. Мады айыл ъкмът\н\н  экономикасынын ън\г\\с\н туруктуу камсыз кылуу ,социалдык маданий абалын жакшыртуу, элди иш менен камсыздоо баардык ънър –жай, курулуш,транспорт,соода,байланыш,элге акылуу кызмат кърсът\\ тармактарынын натыйжалуу иштешин камсыз кылуу,чет элдик инвестицияларды тартып кел\\ менен  жергиликт\\ сырьелорду пайдаланып продукция  чыгаруучу чакан жана орто ишканаларды  ачуу жагы  айыл ъкмът\н\н  жетекчилигине,айыл башчыларга жана  чарба ж\рг\з\\ч\ субьектердин жетеукчилерине ж\ктълс\н.
 3. Айыл чарба жерлерин асылдуулугун кътър\\  максатында майда дыйкан чарбаларды  биргелешип жерди иштет\\гъ у\йрът\\,к\нъсканаларды курууну колго алуу,жакынкы жана алыскы жайыт жерлерини  сарамжалдуу пайдалануу  боюнча  иш-чараларды  иштеп чыгып,аларды турмушка ашыруу айыл ъкмът\н\н жетекчилигине жана тийишт\\ адистерге  милдеттендирилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылуусун  къзъмългъ алуу жагы айылдык кенештин тийишт\\ туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

Мады айылдык кенешинин

                               търагасы :                                                               С.Асанов

                                                                                 

 

                                                                       Т О К Т О М

Асан-Чек айылы                                 № 10                                   04 -февраль 2017-жыл

«Жайыт жерлерди сарамжалдуу жана

 натыйжалуу  пайдалануу жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жън\ндъ»Мыйзамынын 4-беренесине ылайык Ош облусунун Кара-Суу районунун Мады айылдык кенеши 2017-жайыт жерлерин натыйжалуу жана сарамжалдуу башкарууну жана пайдаланууну камсыз кылуу максатында

                                               Т О К Т О М     К Ы Л А Т :

 1. Мады айыл аймагынын Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануу боюнса жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органынын ыйгарым укуктары ъткър\л\п берилсин.
 2. Жайыт пайдалануучулар бирикмесине жана анын аткаруу органы Жайыт комитетине

Жайыт жерлерин башкарууну жана пайдаланууну жергиликт\\ кенеш тарабынан расмий бир жыдык пландарынын негизинде гана ж\рг\з\\с\ милдеттендирилсин.

3. Ушул токтомдун экинчи бъл\г\ндъ кърсът\лгън пландар ъз убагында аткарылбаса же аларды иш ж\з\нъ ашырууда одоно кемчилдиктерге жол берилсе,анын ичинен Жайыт комитетинин  карамагындагы  акча каражаттары  максатсыз жана натыйжасыз пайдаланылса ъткър\л\п берилген ыйгарым укуктары  кайра жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органына кайтарылып алынары Жайы пайдалануучулар бирикмесине жана анын аткаруу органы- Жайыт комитетине эскертилсин.

4. Жайыт комитетинин башчысы Жайы комитетинин баардык мучолоруно,Жайыт пайдалануучуларга,жергиликт\\ ъз алдынча  башкаруу органдарына,жайыттарды башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына жана анын жергиликт\\ расмий ък\лч\л\ктър\нъ Жайыт  пайдалануучулар бирикмесинин Уставына жана бекитилген пландарга ылайык ъз убагыда толугу менен тийишт\\ отчетторду,маалыматтарды берип туруусу милдетт\\.

5. Жайыт комитетине жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары тарабынан жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча пландары ъз убагында жана бекитилген тартипте даярдоодо,макулдашууда,бекит\\дъ жана аткарууда ар тараптуу жардамдар такай кърсът\л\п туруусу белгиленсин.

6. Жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануу боюнча аткарыла турган бардык иш-чаралар Кыргыз Республикасынын»Жайыттар жън\ндъ»мыйзамынын негизинде ж\рг\з\лс\н

7. Бул токтомдун аткарылышын тейлъъ Мады айыл ъкмът\н\н башчысы Ж.Матанбаевке ж\ктълът.

Мады айылдык кенештин търагасы:                                                   С.Асанов

                                                                                 

 

МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ  (VI шайланган)     IV                           СЕССИЯСЫНЫН

                                                           Т О К Т О М  У

Асан-Чек айылы                                 №11                                   04 -февраль 2017-жыл

«Мал чарбасы  жана базарды ън\кт\р\\»

долбоорунун алкагында 2017-жылы

аткарылуучу иш-чараларга ъзд\к салым

катарында айыл ъкмът\н\н эсебинен

каражат бъл\\ жън\ндъ»

      «Коомчулукту ън\кт\р\\ жана инвестициялоо агентсвосунун» «Мал чарбасын жана базарды ън\кт\р\\» долбоорунун 2017-жылы аткарылуучу иш-чараларга ъзд\к салым катары  колдоо иретинде Мады айыл ъкмът\н\н бюджетинен каражат бъл\п бер\\ маселесин Мады айылдык кенеши талкуулап

                                                    Т О К Т О М    К Ы Л А Т :

 1. «Коомчулукту ън\кт\р\\ жана инвестициялоо агентствосунун» «Мал чарбасын жана базарды ън\кт\р\\» долбоорунун алкагында 2017-жылы аткарылуучу иш чараларга ъзд\к салым катары колдоо  иретинде  айыл ъкмът\н\н  бюджетинен 2 550 000 (эки миллион беш ж\з эл\\ мин) сом каражат бъл\н\п берилсин.
 2. Каражатты ъз убагында таап,бъл\п бер\\ жагы  Мады айыл ъкмът\н\н башчысы Ж.Матанбаевке жана ФЭБ башчысы М.Шабдановдорго милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Мады айылдык кенешинин финасы.бюджет жана эканомика боюнча туруктуу комиссиясына (С.Абдувалиев)ж\ктълс\н.

           Мады айылдык кенешинин

                                           търагасы :                                                               С.Асанов