19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 5-6 сессияларынын токтомдору

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 5-6 сессияларынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 11- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                           24-май 2017-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы жайыт комитетинин курамын бекит\\, 2017-жылдын бюджетине ъзгърт\\ киргиз\\ жана жайыт комитетинин ж\рг\з\п жаткан иштери  жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  V сессиясы к\н тартибиндеги:  Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы жайыт комитетинин курамын бекит\\, 2017-жылдын бюджетине ъзгърт\\ киргиз\\ жана жайыт комитетинин ж\рг\з\п жаткан иштери  жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

I. Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын жайыт комитетин    жана текшер\\ (ревизионный) комиссияынын  курамы тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

1.Капаров Ш.-айыл ъкмът\н\н башчысы,

2.Маматалиев А.- жайыт комиетинин търагасы,

3.Ядигаров Б.- жайыт комиетинин инспектору,

4.Аширова Б.-айыл ъкмът\н\н ФЭБнин башчысы,

5.Исаков А.- айыл ъкмът\н\н жер адиси.

6.Шарабидин уулу Ш.- айлдык кеёештин депутаты,

7.Камилов Б.- айылдык кеёештин депутаты,

8.Халматов Р.- айылдык кеёештин депутаты,

9.Умурзаков А.- айылдык кеёештин депутаты,

10.Махкамов Р.- айыл ъкмът\н\н вет.инспектору,

11.Байкишиев Э.- зоовет.техник,

12.Ахмедов Т.- зоовет.техник,

13.Бойоглиев Р. – жайыт пайдалануучу,

14.Абдазимов О.- Ишкаван айылынын айыл башчы,

15.Асанов Н.-Кызыл-Байрак айылынын айыл башчы,

16.Атабаев С.-Керме-Тоо айылынын айылынын айыл башчы,

17.Ураимов З.-Коммунист айылынын айыл башчы,

18.Умаралиев Б.-Жаёы-Турмуш айылынын айыл башчы,

19.Ахмадалиев А.- Кызыл-Кыштак айылынын айыл башчы.

Жайыт комитетинин тешкер\\ (ревизионный) комиссиясынын курамы:

1.Байкишиев Э. - тешкер\\ (ревизионный) комиссиясынын търагасы,

2.Байоглиев Р. - м\чъс\,

3. Махкамов Р.- м\чъс\.

II. Жайыт комитетинин 2017-жылга  бюджетинин киреше бъл\г\ 400,0 миё сом, чыгаша бъл\г\ 266,0 миё жана жергиликт\\ бюджетке 134,0 миё сом болуп ъзгъгърт\\ киргизилсин.

III. Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы жайыт комитетинин ж\рг\з\п жаткан иштери  канаттандырарлык деп табылсын

IV.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер  боюнча жана айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 12- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         24-май 2017-жыл.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  V сессиясы к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы билим бер\\ мекемелеринин иштери жън\ндъг\\ маселе боюнча  карап чыгып, талкуулап айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуукомиссиясынын 2017-жылдын 22-майындагы отрумунун № 5 -протоколунун негизинде токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы бардык билим бер\\ мекемелеринин  ж\рг\з\п жаткан иштери  “канаттандырарлык” деп табылсын.

2.Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы билим бер\\ мекемелеринин жетекчилерине комиссия тарабынан айтылган кемчилдиктерди  жоюу ж\ктълс\н.

3.Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы билим бер\\ мекемелеринин жамааты тарабынан суранган окуучулардын сапаттуу билим алуусуна шарт т\з\\ максатында мектептерге заманбап техникалык жабдууларды алууга айыл ъкмът\н\н бюджетинин \нъмдългън каражаттарынын эсебинен 350,0 миё сом ажыратуу каралсын.

4. Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин: “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” жана  “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\, инвестициялар боюнча” туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 13- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         24-май 2017-жыл.

 

“Кыргыз почтасы” мамлекеттик

ишканасынын Кара-суу районундагы

филиалынын  15.03.2017-жылдагы № 01-65

билдир\\ каты жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кенештин   кезектеги  V сессиясы к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясынын отрумунун чечимдерин кароо жън\ндъг\ маселенин,  “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын Кара-суу районундагы филиалынын  15.03.2017-жылдагы № 01-65  билдир\\ каты боюнча  туруктуукомиссиясынын 2017-жылдын 15-майындагы отрумунун № 4-протоколунун чечиминин 1-беренесинин негизинде токтом кылат:

1.Айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясынын” Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын Кара-суу районундагы филиалынын “Кызыл-Байрак” байланыш бъл\м\ (почтасы) жайгашкан имараты “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын Кара-суу районундагы филиалына ъткър\п бер\\гъ каршы экендиги жън\ндъг\чечими бекитилсин.

2. Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер” жана   “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 14- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         24-май 2017-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кенештин   кезектеги  V сессиясы, к\н тартибиндеги: айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясынын отрумунун чечимдерин кароо жън\ндъг\ маселенин, Кызыл-Кыштак айылдык аймактагы “Шамшад-Суу” ИСКАКБ (СООППВ) тарабынан ич\\ч\ суу \ч\н тълъъ акы, кърсъл\т\ч\ кызматтардын жана  ич\\ч\ суунун пайдалануу эрежелерин бузгандарга карата жазаналардын баасын (тарифин) бекитип бер\\  боюнча  туруктуукомиссиясынын 2017-жылдын 15-майындагы отрумунун № 4-протоколунун чечиминин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыылдык аймактагы “Шамшад-Суу” ИСКАКБга (СООППВга)  жарандар тарабынан ичимдик суу \ч\н тълъъ акы, кърсът\лгън кызматтар \ч\н  тълъъ акы жана ичимдик суунун пайдалануу эрежелерин бузгандарга карата жазаналар (штрафтар) тъмъндъг\дъй баада (тарифте) бекитилсин:

а) Ичимдик суу \ч\н  жана кърсът\лгън кызматтар тарифи:

  • Калкка, (эсептегич боюнча)  1 куб метр сууга тълъъ – 10 сом 70 тыйын,
  • Негизги ичимдик  суу т\т\г\нъ уланууга уруксат  алуу жана улаштырып  бер\\ кызматына (1 т\й\нгъ) – 3000,0 сом,
  • Саркынды суу т\т\г\нъ (канализацияга) улангандарга кошумча тълъъ ар бир адамга – 8 сом 54 тыйын,

б) Ичимдик суунун пайдалануу эрежелерин бузгандарга карата жазаналар:

  • Уруксатсыз суу т\т\ктър\н казууга – 2000,0 сом,
  • Уруксатсыз суу т\т\гнъ улап алганга  -  5000,0  сом,
  • Винтили жок колонкага – 1000, сом,
  • Автоунаа жууганга – 1000,0 сом,
  • Ъс\мд\ктърд\ (огород)  суугарганга – 1000,0 сом,
  • Суу насосун улаганга – 3000,0 сом.                                                                                        

2. Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин:  “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча”   жана  “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссияларына”  ж\ктълс\н.

 

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 15- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         24-май 2017-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кенештин   кезектеги  V сессиясы, к\н тартибиндеги: “Социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясынын” отрумунун чечимдерин кароо жън\ндъг\ маселенин Кызыл-Кыштак айылдык аймактын 2018-жылга  инвестициялык планын бекит\ боюнча туруктуу комиссиянын чечимин бекит\\ сунушунун карап чыгып, талкуулап токтом кылат: 

1.Кызыл-Кыштак  айылдык  аймактын  2018-жылга   инвестициялык  планы

бекитилсин.

            2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ, айылдык аймактын 2018-жылга карата бекитилген  инвестициялык планынын негизинде иш алып баруу тапшырылсын.

3.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ   айылдык кеёештин:  “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\, инвестициялар боюнча”  жана  “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча”   туруктуу комиссияларына  ж\ктълс\н.

 

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 16- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                                 24-май 2017-жыл.

 

Айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиянын  отрумунун чечимдерин кароо жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  V сессиясы к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиянын 2017-жылдын 17-майындагы  отрумунун  № 3-протоколунун  чечиминдерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылга кабыл алган  бюджетине  тъмънк\дъй ъзгърт\\лър киргизилсин:

70911 Мектепке чейин билим бер\\: 2222 – статьсынан 450,0 миё сом азайтылсын; 3112 – статьсына 450,0 миё   сом кошулсун;        

70629  Дагы башка турак жай жана коммуналдык кызмат кърсът\\: 2721 – статьясынан 472,0 миё сом азайтылсын;  2215 – статьясына 472,0 миё сом  кошулсун;    2221 -  статьясынан 266,0,0 миё сом азайтылсын;

70429  Айыл чарбасынын дагы башка кызматтары: 2111 - статьсына 110,0 миё сом;  2121 - статьсына 19,0 миёсом;    2211 - статьсына 20,0 миё сом;    2214  - статьсына 20,0 миё сом;  2215 – статьясына 40,0 миё сом  жана 2221 статьясына  57,0 миё сом  кошулсун. Бардыгы _ 266,0 миё сом.

2. Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын  “Жайыт комитетине” эки штат бирдиги бекитилсин.

3. Кызыл-Кыштак  айылындагы  търът бъл\м\н\н ремонтуна:  

70111 Аткаруу жана мыйзам чыгаруу:    2221 – статьясынан  180,0 миё сом  азайтылсын;

70629   Дагы башка турак жай жана коммуналдык кызмат кърсът\\:  2221 статьясына – 180,0 миё сом  кошулсун. 

 

4. Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ (ФЭБге) тапшырылсын.

5.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ  айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги Vсессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 17 - токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                                 24-май 2017-жыл.

 

Айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиянын кошумча маселелери жън\ндъ.  

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин   кезектеги  V сессиясы к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиянын кошумча маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 1-мартындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын  ишин баалоо жана эмгек акы тълъъ шарттары жън\ндъг\”   № 131- токтомунун негизиндеги Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын 3-майындагы № 181-буйругу бекитилсин.

2.Ишкаван айылынын тургуну, Ош ММУ студенти  Ысакова Кыздарканга окуу жайына тълън\\ч\  контрагына 11360,0  сом жардам кърсът\лс\н.

3. Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ (ФЭБге ) тапшырылсын.

4.Бул токтомду аткарылышын къзъмълдъъ  айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги V сессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 18- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                                 24-май 2017-жыл.

 

          Айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык

          менчиктер  жана агрардык маселелер боюнча туруктуу

          комиссиясынын отрумунун чечимдери кароо жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги  V  сессиясы к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын отрумунун чечимдерин кароо жън\ндъг\ маселени  карап чыгып, талкуулап  токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын  17.05.2017-жылдагы протоколунун чечиминин негизинде Кызыл-Кыштк айылдык аймагынын Ишкаван айылында аныкталган 0,35 га жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу К.Р Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде  аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ жъктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

    

             

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз VI сессиясынын

(алтынчы шайланган ).

№ 19- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         3-июнь 2017-жыл.

 

Жаёы-Турмуш айылындагы Р.М.Маккамовдун

жеке менчигине берилген 4000,0 чарчы метр жер

аянтынын максаттык багытын ъзгърт\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылган) кезексиз VI сессиясынын к\н тартибиндеги: “Жаёы-Турмуш айылынын тургуну Маккамов Рахманжан Махамаджановичтин жеке менчигиндеги 0,40 га жер аянтынын багытын ъзгърт\\ жън\ндъг\  маселени  карап чыгып, “Жер кодексинин” 12-статяьсынын 2-пункутунун негизинде  токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2008-жылдын 25-майындагы № 226- токтому менен Маккамов Рахманжан Махамаджановичтин жеке менчигине берилген Жаёы-Турмуш айылындагы 4000,0 чарчы метр жер аянтынын (2500,0 жана 1500,0 чарчы метр болуп экиге бъл\нгън) максаттык багыты “комерциялык” деп ъзгърт\лс\н.

2. Бул токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин   кезексиз VI сессиясынын

(алтынчы чакырылышы )

№ 20 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                         03-июнь  2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышы) кезексиз VI сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин алтынчы чакырылышы 16.02.2017-жылдагы № 10- токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ маселени  карап чыгып, талкуулап  токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айлдык кеёешинин депутаты Маккамбаев М.  айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары болун дайындалгандыгына байланыштуу:     Кызыл - Кыштак   айылдык  кеёештин  (алтынчы чакырылышы) кезексиз IV сессиясынын 16.02.2017 – жылдагы   № 10 –токтомунун  I пунктунун 1) жана 9) абзацтары тъмъндъг\дъй болуп ъзгърт\лс\н;

1) абзацындагы:  Сайфитдинов Ш.нын ордуна Маккамбаев М.  - айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары, комиссиянын търагасы   деп   ъзгърт\лс\н;

9) абзацындагы: Абдуллаев И.нин ордуна Маткаримов А. - статист-экономист   деп   ъзгърт\лс\н.

 III пунктунун  1) абзацы тъмъндъг\дъй болуп ъзгърт\лс\н;

1) абзацындагы: Маккамбаев М.нын  ордуна  Абдуллаев И - комиссиянын търагасы, деп ъзгърт\лс\н.

2) Маккамбев М. -комиссиянын търагасынын орун басары, айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,

2. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышы) кезексиз IV сессиясынын 16.02.2017-жылдагы № 10 - токтомунун I жана III пунктуна ъзгърт\\ киргизилип тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

          I. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н айыл ъкмът\н\н айыл чарба багытында эмес жерлерин т\здън-т\з, аукцион аркылуу сатуу жана  ижарага бер\\ боюнча    комиссиянын курамы  ъзгърт\л\п,  тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

           1)Маккамбаев М. – айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары, комиссиянын търагасы,

            2)Аматов Н. – Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын башчысы,комиссиянын търагасынын орун басары,

                                       Комиссиянын м\чълър\:

3)Суранов Ш - Кара-Суу райондук мамкатоо башкармалыгынын башчысы,

4) Алимов И. -айылдык кеёештин депутаты   (макулдугу менен),

            5) Тажибаев К. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

6) Исаков А. - жер адиси,

            7) Раимжанов В. -  салык бъл\м\н\н башчысы,

            8) Мадалиев Х. – жер адиси,

            9) Маткаримов А.- экономист-статист.

II.Айыл ъкмът\н\н тургундарынын жеке менчик турак-жай   \ч\н жер тилкесин  сураган  арыздарын кароо боюнча    комиссиянын курамы (ъзгърт\л\\с\з) тъмъндъг\дъй   болуп бекитилсин:

1) Кажанов Э - айыл ъкмът\н\н  башкы адиси, комиссиянын търагасы,   

                      Комиссиянын м\чълър\:

2) Зулпикаров Г.- айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),   

3) Умаралиев А. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),   

4) Исаков А.-жер адиси,

5) Мадалиев Х - жер адиси.

III. Айыл ъкмът\н\н КБФнун  жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\  боюнча    комиссиянын курамы    тъмъндъг\дъй болуп бекитилсин:

            1) Абдуллаев И.- комиссиянын търагасы, айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

2) Маккамбев М. -комиссиянын търагасынын орун басары, айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,

3) Исаков А. – комиссиянын катчысы,жер адиси,

                           Комиссиянын м\чълър\:

4) Мамедов К. -  райондук  айыл чарба  департаментинин башчысы,

            5) Мансуров И. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),          

6) Моминов И. - айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

7 Атаханов М.-  айылдык кеёештин депутаты (макулдугу менен),

8) Алимжанов А.- айылдык кеёештин депутаты(макулдугу менен),

9) Жоробаев Т- жооптуу катчы,

10) Мадалиев Х - жер адиси,

11) Маткаримов А – статиси-экономист,

12) Раимжанов В – салык бъл\м\н\н башчысы,

13)Сидикова М – айыл ъкмът\н\н бухгалтерии.

14) Абдазимов О – Ишкаван айылынын айыл башчысы,

            15) Ураимов З -Коммунист айылынын айыл башчысы,

16) АсановН. – Кызыл-Байрак айылынын айыл башчысы,

17) Атабаев С. – Керме-Тоо айылынын айыл башчысы,

18) Ахмадалиев А – Кызыл-Кыштак айылынын айыл башчысы,

19) Умаралиев Б.-Жаёы-Турмуш  айылынын айыл башчысы.

IV.Бул буйрукту аткарылышы Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ  тапшырылсын.

V. Бул токтомдун аткаралышын къзъмълдъън\   айылдык кеёештин жер жана агрардык  маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

                  Кызыл-Кыштак айылдык

                      кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев.