19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Жаны-Арык айылдык кенешинин 7-сессиясынын токтомдор

Жаны-Арык айылдык кенешинин 7-сессиясынын токтомдор

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу Карасуу району

                       Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

         Кыргызская Республика

       Ош обулусу Кара-Суу району

             Жаны -Арыкская сельская

кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

  

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

     VI-чакырылышынын кезектеги VII- сессиясынын

                              7 / 1ТОКТОМУ

Жаны-Арык айылы                                        14.07.2017-жыл

                                                                     «Энесай Кен»жоопкерчилиги чектелген 

                                                                      коомунун жетекчиси А.Ахмаджановдун 

                                                                      Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н     

                                                                     башчысына жана Жаны-Арык айылдык 

                                                                      кенешинин търагасына берген арызы 

                                                                      жън\ндъ

«Энесай Кен» жоопкерчилиги чектелген   коомунун жетекчиси А.Ахмаджановдун,   Куршаб дарыясындагы «Кызыл-Сенир» участкасынан 21,8 га жер аянтын бъл\п бер\\ боюнча, Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  башчысына берген арызы  карап , талкуулап:

1.Жаны-Арык айылдык Кенешинин депутаттарынын,  «Энесай Кен» ЖЧК на мыйзам чегинде болсо берели деген  сунушу колго салынып, копчулук депутаттар макулдугун беришти.

      2.Ош Бассейиндик суу чарба башкармалыгынын 14-июль 2017-жылдагы

№ 388 сандагы чыгыш катында21.8га жер тилкеси Жер Кодексинин 89,90,91,92 беренесинин негизинде суу фондусунун жерине карайт.Бул деген, жогоруда айтылган жер аянты Куршаб дарясынын ичинде (нугунда)  турат. Демек бул жер аянты КР нын Жер Кодексинин 89 беренесинин негизинде Суу фондусунун жерине кирет. Ал эми Ушул эле Кодекстин 92 беренеси боюнча, суу фондусунун жерлерин мъънътт\\ (убактылуу) юридикалык жана жеке жактарга пайдаланууга  КР нын Ъкмът\н\н чечими менен гана берилет.

            Эгерде аталган жер аянты Мамлекеттик запастагы (ГЗЗ)  жер болсо, КР нын Жер Кодексинин 93 беренеси боюнча мамлекеттин менчиги болуп саналат. Ал эми ушул эле Кодекстин 94 беренеси боюнча запастагы жерлер колдонууга  ыйгарым укуктуу органдар тарабынан КР нын Ъкмът\н\н т\з\лгън тартиби боюнча берилет.

            Натыйжада, жогоруда аталган 21,8 га жер аянты Суу фондусуна караса да, запастагы жер болсо да, айылдык Кенештин компетенциясына кирбейт.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                  Ж.Осумбеков.

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

      Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

     VI-  чакырылышынын кезектеги VII-сессиясынын

                              №7/1.2ТОКТОМУ

Жаны-Арык айылы                                        14.07.2017-жыл

                                                  Таш-Арык айылындагы жъъ ж\р\\ч\ 

                                                  жолдун боюндагы тал теректерди алып               

                                                 бер\\ жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Таш-Арык айылындага жъъ жолдун боюндагы тал теректерди алып бер\\ жана жолдун боюна чыгып алган тургундардын кашасын жылдырууну карап талкуулап  Жаны-Арык айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

   1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Таш-Арык айылындага жъъ жолдун боюндагы тал теректер алып салынсын.

2.Жъъ жол боюна кирип каша тосуп алгандар Ген пландын негизинде кашалары жылдырылсын.

3. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                  Ж.Осумбеков.

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

VI- чакырылышынын кезектеги VII-сессиясынын

                                     № 7/3 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        14.07.2017-жыл

                                                  Таш-Арык айылына бала бакча куруу      

                                                  \ч\н жер участогун ажыратып

                                                 бер\\ жън\ндъ

   Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н   Таш-Арык айылына бала бакча куруу    \ч\н жер участогун ажыратып бер\гъ маселени карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                 ТОКТОМ    КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Таш-Арык айылына бала бакча куруу \ч\н № 206  контурунан 0.14га жер участогун ажыратып бер\\ жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ сунушталсын.

2. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                         Ж.Осумбеков 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

VI- чакырылышынын кезектеги VII-сессиясынын

                                     № 7/4ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        14.07.2017-жыл

                                              Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Ак-Терек    

                                               айылындагы ФАПтын имаратын            

                                               документтештир\\ жън\ндъ   

   Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Ак-Терек    айылына курулган ФАПтын имаратынын документин тактап кароону талкуулап  Жаны-Арык айылдык кенеши           

                                               

                                 ТОКТОМ    КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Ак-Терек айылындагы ФАПтын имараты мыйзам чегинде документештирилсин.

2. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Ак-Терек айылындагы ФАПтын имараты мыйзам чегинде документештир\\ Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жер адиси Р.Козубаевге милдеттендрилсин.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                         Ж.Осумбеков 

 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини  VI-чакырылышын

                       кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/5 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                       Жаны-Арык айыл ъкът\н\н  аймагынын          

                                          атцифировкага акча каражатын тълъп бер\\                       

                                         жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н аймагында ж\рг\з\лгън атцифировкага 100.0мин сом   акча каражаты тарифтик негизде тълъп берир\\ \ч\н Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н аймагында ж\рг\з\лгън атцифировкага 100.0 мин сом акча каражаты тарифтик негизде тълъп  берилсин.

     2.Акча каражатын табу жана тарифтик негизде тълъъ Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБи Т.Абдибаитовага милдеттендирилсин.  .

    3.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Бюджет, финансы-экономикалык маселелер, регламент жана этика боюнча турукту комиссиясына  ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини  VI-чакырылышын

кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/6 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

Жаны-Арык айыл ъкът\нъ карштуу  Учкун айылынын тургунунуТъръев Сабырдын короосуна жер  къчк\ коркунучу пайда болгондугуна байланышту коопсуз жерден    жер аянтын ажыратып бер\\ жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ карштуу  Учкун  айылынын тургуну Търъев Сабырдын короосуна жер къчк\ коркунучу пайда болгондуктан МЧСтин 26.04.2010-жыл №97  кортундусу менен таанышып   Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ каршту  Учкун  айылынын тургуну Търъев Сабырдын  короосуна жер къчк\ коркунучу пайда  болгондуктан 0.08га жер участогу жер къчк\ коркунучу болбогон № 62   контурунан берилсин.

     2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан  жана Кара-Суу райондук  архитектура  жана шаар  курулуш  башкармалыгынан тийишт\\ документерди  даярдап бер\\  жана каттоо жагы.

    3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

    4.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков 

 

 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини  VI-чакырылышын

кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/7.1 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                                 Жаны-Арык айыл ъкът\н\н Таш-Арык 

                                                   айылындагы №196 контурундагы  

                                                    ынгайсыз 0.08га  жер аянттарын  

                                                 муниципалды менчикке    кттоо жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Таш-Арык  айылындагы № 196 контурлардагы ынгайсыз 0.08га жер  аянтын карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Таш-Арык  айылынын № 196   контурунан 0.08га жер тилкеси  муниципиалдык менчикке    каттоо сушушталсын .

     2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан  жана Кара-Суу райондук  архитектура  жана шаар  курулуш  башкармалыгынан тийишт\\ документерди  даярдап бер\\  жана каттоо жагы.

    3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

    4.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков 

 

 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини  VI-чакырылышын

кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/7.2 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                               Жаны-Арык айыл ъкът\н\н Жаны-Арык 

                                                   айылындагы №796 контурундагы 

                                                   0.70га  жер аянтын  муниципалды

                                                  менчикке    кттоо жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Жаны-Арык  айылындагы № 796 контурундагы  0.70га жер  аянтын карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Жаны-Арык  айылынын № 796   контурунан 0.70га жер тилкеси  муниципиалдык менчикке    каттоо сушушталсын .

     2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан  жана Кара-Суу райондук  архитектура  жана шаар  курулуш  башкармалыгынан тийишт\\ документерди  даярдап бер\\  жана каттоо жагы.

    3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

    4.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини  VI-чакырылышын

кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/7.3 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                                 Жаны-Арык айыл ъкът\н\н Таш-Арык 

                                                   айылындагы №137 контурундагы 

                                                    ынгайсыз 0.30га  жер аянттарын 

                                                 муниципалды менчикке    кттоо жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Таш-Арык  айылындагы № 135 контурлардагы  0.30га жер  аянтын карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Таш-Арык  айылынын № 135   контурунан 0.30га жер тилкеси  муниципиалдык менчикке    каттоо сушушталсын .

     2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан  жана Кара-Суу райондук  архитектура  жана шаар  курулуш  башкармалыгынан тийишт\\ документерди  даярдап бер\\  жана каттоо жагы.

    3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

    4.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Жаны-Арыкайылдыккенешинини  VI-чакырылышын

кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/7.4 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                               Жаны-Арык айыл ъкът\н\н Ак-Терек

                                                   айылындагы №277 контурундагы 

                                                   0.20га  жер аянтын  муниципалды

                                                  менчикке    кттоо жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Ак-Терек  айылындагы № 277 контурундагы  0.20га жер  аянтын карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Ак-Терек  айылынын №   277   контурунан 0.20га жер тилкеси  муниципиалдык менчикке    каттоо сушушталсын .

     2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан  жана Кара-Суу райондук  архитектура  жана шаар  курулуш  башкармалыгынан тийишт\\ документерди  даярдап бер\\  жана каттоо жагы.

    3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

    4.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

кенешинин  търагасы:                             Ж.Осумбеков

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Жаны-Арыкайылдыккенешинини  VI-чакырылышын

кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/7.5 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                               Жаны-Арык айыл ъкът\н\н Ак-Терек

                                                   айылындагы №235 контурундагы 

                                                   0.20га  жер аянтын  муниципалды

                                                  менчикке    кттоо жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Ак-Терек  айылындагы № 235 контурундагы  0.20га жер  аянтын карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Ак-Терек  айылынын №   235   контурунан 0.20га жер тилкеси  муниципиалдык менчикке    каттоо сушушталсын .

     2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан  жана Кара-Суу райондук  архитектура  жана шаар  курулуш  башкармалыгынан тийишт\\ документерди  даярдап бер\\  жана каттоо жагы.

    3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

    4.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Жаны-Арыкайылдыккенешинини  VI-чакырылышын

кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/7.6 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                                 Жаны-Арык айыл ъкът\н\н Таш-Арык 

                                                   айылындагы №137 контурундагы 

                                                    ынгайсыз 0.30га  жер аянттарын 

                                                 муниципалды менчикке    кттоо жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Таш-Арык  айылындагы № 135 контурлардагы  0.30га жер  аянтын карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Таш-Арык  айылынын № 135   контурунан 0.30га жер тилкеси  муниципиалдык менчикке    каттоо сушушталсын .

     2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан  жана Кара-Суу райондук  архитектура  жана шаар  курулуш  башкармалыгынан тийишт\\ документерди  даярдап бер\\  жана каттоо жагы.

    3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

    4.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини  VI-чакырылышын

                       кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/8 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                       Жаны-Арык айыл ъкът\н\н жер \л\ш\н\н                      

                                         салык ставкаларын кътър\\  жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жер \л\ш\н\н салык ставкаларын кътър\\   мыйзам чегинде ж\рг\з\\н\ карап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

  1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жер \л\ш\н\н салык ставкаларын кътър\\ 1.5 эсеге  мыйзам чегинде ж\рг\з\\лс\н. Же суулу жер 1 га -453сом ал эми 1.5 эсе кътъргъндъ 1га жер 680сом болот,кайрак жер 1га 42сом –кътъргъндъ 1га жер 63сом  бак га жер азыркы баа 246сом кътър\лгъндъ 369сом. Кътър\лгън жер салыгынын ставкаларын 2018-жылдан баштап тълън\с\ сунушталсын.

     2. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  салык кызматкери С.Омоновго     салык ставкасынын жаны кътър\лгън тарифин 2018-жылга киргиз\\ милдеттендирилсин.  .

    3.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин .Бюджет, финансы-экономикалык маселелер, регламент жана этика боюнча турукту комиссиясына  ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини  VI-чакырылышын

                       кезектеги VII-сессиясынын

                                  №7/9 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                         14.07.2017-ж

                                       Жергиликт\\ ъз алдынча

                                          башкаруучулардын  Союзуна м\чъ болуп

                                           кир\\   жън\ндъ.

     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ ъз алдынча башкаруучулардын  Союзуна м\чъ болуп кир\\с\н карап

 Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                  Токтом кылат:

    1.     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ ъз алдынча башкаруучулардын  Союзуна м\чъ болуп кир\\с\ сунушталсын .

     2. М\чъ болуп кир\\ акысын тълъп бер\\ Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБ и  Т.Абдибаитовага  милдеттендирилсин.  .

    3.  Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык кенешинин Бюджет, финансы-экономикалык маселелер, регламент жана этика боюнча турукту комиссиясына  ж\ктълс\н.

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин  търагасы:                            Ж.Осумбеков 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

     

 

 

     Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

      VI- чакырылышынын кезектеги VII-сессиясынын

                                     № 7/ 13 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        14.07.2017-жыл

                                                       Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н \нъмдългън    

                                                                 акча каражатын жумшоо  жън\ндъ

Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н бюджеттин сатып алуу  мыйзамынын негизинде порталга жарыялангандан калган \нъмдългън акча каражатын карап чыгып, Жаёы-Арык айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н бюджеттин сатып алуу  мыйзамынын негизинде порталга жарыялангандан калган \нъмдългън акча каражатын керектел\\ч\ чыгымдарга жумшалсын.
  2. 2017-жылга бекитилген бюджетин аткарууда Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы Т.Абдибаитовага жыл ичинде бюджетке ъзгърт\\лърд\, толуктоолорду киргиз\\ укугу берилсин.
  3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык Кеёештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаёы-Арык айылдык

Кеёештин търагасы:                                                                 Ж.Осумбеков.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

      VI- чакырылышынын кезектеги VII-сессиясынын

                                     № 7/14 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        14.07.2017-жыл

                                                            Жаны-Арык жана  Правда           

                                                           айылындарында  жашылчаларды         

                                                            ъст\р\гъ окуп  жаткан аялдардын

                                                            асоссоциясын т\з\\ жън\ндъ

   Жаны-Арыкайылъкмът\н\нЖаны-Арыкжана  Правдаайылындарында  жашылчалардыъст\р\гъокуп  жатканаялдардынчагулушунунпротоколункарапЖаны-Арыкайылдыккенеши

                                 ТОКТОМ    КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  Жаны-Арык жана  Правда           

    айылындарында  жашылчаларды    ъст\р\гъ окуп  жаткан аялдардын  асоссоциясын т\з\\ жън\ндъг\ протоколу бекилсин.

2. Жаны-Арык    айылында  жашылчаларды    ъст\р\гъ окуп  жаткан аялдардын  асоссоциясы «Жениш» деп т\з\\лс\н. Правда    айылында  жашылчаларды    ъст\р\гъ окуп  жаткан аялдардын  асоссоциясы «Ынтымак» деп т\з\\лс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                         Ж.Осумбеков 

 

               Кыргыз Республикасы

               Ош облусу  Карасуу району

                        Жаны-Арык айылдык кенеши

Карасуу району Жаны -Арык айылы

              

 

         Кыргызская Республика

        Ош обулусу Кара-Суу району

              Жаны -Арыкская сельская

 кенеш депутатов

Село Жаны--Арык Карасуйского района

                

 

 

Чыг №____

«__»      .2017-ж                                            Ош обулусунун жана Ош шаарынын

                                                             юстиция башкармалыгынын

                                                             башкаруучусу А.Зияевге

Кара-Суу районунун Жаны-Арык айылдык кенешинин VIчакырылышын томонку кабыл алган токтомдорунун Кыргыз Ресаубликасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизуу учун жонотобуз.

саны Чык-шы к\н\ айы жылы Сессия Номери Аталышы
1 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/1 «Энесай Кен»жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси А.Ахмаджановдун арызы
2 2 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/1/2 Таш-Арык айылындагы жъъ ж\р\\ч\ жолдун боюндагы  тал теректерди алып бер\\ жън\ндъ
3 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/3 Таш-Арык айылына бала бакча куруу \ч\н жер участогун ажыратып бер\\ жънъндъ
4 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/4 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Ак-Терек айылындагы ФАПтын имаратын документтештир\\ жън\ндъ
5 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/5 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н аймагынын отцифировкага акча каражатын тълъп бер\\ жън\ндъ
6 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/6 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Учкун айылынын тургунунун короосун жер къчк\ коркунучу болгондуктан башка жер аянтын ажыратып бер\\ жън\ндъ
7 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/7-1 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Таш-Арык айылындагы №196 контурундагы ынгайсыз 0.08га жер аянтын муниципалдык менчикке каттоо жън\ндъ
8 2 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/7-2 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Жаны-Арык айылындагы №796 контурундагы ынгайсыз 0.70га жер аянтын муниципалдык менчикке каттоо жън\ндъ
9 3 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/7-3 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Таш-Арык  айылындагы №137 контурундагы ынгайсыз 0.30га жер аянтын муниципалдык менчикке каттоо жън\ндъ
10 4 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/7-4 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Ак-Терек  айылындагы №277 контурундагы ынгайсыз 0.20га жер аянтын муниципалдык менчикке каттоо жън\ндъ
11 5 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/7-5 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Ак-Терек  айылындагы №235 контурундагы ынгайсыз 0.20га жер аянтын муниципалдык менчикке каттоо жън\ндъ
12 6 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/7-6 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Таш-Арык  айылындагы №137 контурундагы ынгайсыз 0.30га жер аянтын муниципалдык менчикке каттоо жън\ндъ
13 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/8 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жер \л\ш\н\н салык ставкаларын кътър\\ жън\ндъ
14 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/9 Жергиликт\\ ъз алдынча  башкаруучулардын Союзуна м\чъ болуп кир\\ жън\ндъ
15 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/13 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н \нъмдългън акча каражатын жумшоо жън\ндъ
16 1 VI 14,07,2017 VII кезектеги 7/14 Жаны-Арык  жана Правда айылдарындагы жашылчыларды ъст\р\\гъ окуп жаткан аялдардын асоссоциясын т\з\\ жън\ндъ

Жогоруда аталган токтомдор Кара-Суу районунун Жаны-Арык айылдык кенешинин чакырылышынын 2013-жылдын № 4.3 токтому менен «Жаны-Арык айылдык кенеши тарабынан кабыл алынган токтомдорду мамлекеттик тилде жазуу жонундо» токтомуна негизделип мамлекеттик тилде кабыл алынып ________________________________сайтына 2017жылы«_______»__________________жарыяланган.

Тиркеме: Токтомдор мамлекеттик тилде 16 (он эалты) токтом,19 барак 2 нускада,Электрондук варианты 1 диск,Жаны-Арык айылдык кенешинин торагасы :                                       Ж. Осумбеков

акт: Жоопту катчы  К. Алиев тел   0778053564