23Февраль2020

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу шаардык кенешинин токтомдору 20.12.2017

Кара-Суу шаардык кенешинин токтомдору 20.12.2017

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №17/1

Кара-Суу шаары                                                               14-август 2017-жыл

Кара-Суу шаар мэринин Кара-Суу шаарынын

2017-жылдын алты айында аткарган иштери жън\ндъ

Кара-Суу шаар мэринин 2017-жылдын алты айында аткарган иштерин угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаар мэри З.Тургунбаевдин 2017-жылдын алты айында аткарган иштери «Канаатандыраарлык» деп табылсын.
 2. Кара-Суу шаарындагы жайгашкан почта бъл\м\н баланстан алуу боюнча Кара-Суу шаардык кенешинин жер комитети кайрадан карап чыгып маселени мыйзам чегинде чеч\\ ж\ктълс\н. 
 3. 2017-жылдын аткарылбай калып кеткен иштердин Панфилов къчъс\нъ латокторду коюу \ч\н 70,0 (жетимиш мин) сом акча каражатын бъл\п берсин.
 4. Кара-Суу шаарындагы №2 Мълт\р-Булак балдар бакчасына инвентар алуу \ч\н 170 000 акча каражаты бъл\нс\н.
 5. Кара-Суу шаарындагы №4 Айданек балдар бакчасына инвентар алуу \ч\н 184 600 акча каражаты,жайкы курулуш иштерине(жайкы беседка)300 000 сом бъл\нс\н.
 6. Манас стадионунун шайлоого карата дардыктар \ч\н 100,0 мин сом акча каражаты бъл\нс\н.
 7. Кара-Суу шаардык кенешинин кабинеттеринин терезелерин алмаштырууга жана стол стулдарды алууга жалпы суммасы 80 000 сом акча каражаты бъл\нс\н.
 8. Бул токтомдун аткарылышын Кара-Суу шаар мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

        

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №17/2

Кара-Суу шаары                                                               14-август 2017-жыл

Кара-Суу шаарындагы алты айында шаар мэриясынын бюджетинен \нъмдългън  акча каражатын бъл\п бер\\ жън\ндъ

Кара-Суу шаар мэринин 2017-жылдын алты айында аткарган иштерин угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын \нъмдългън акча каражатынын эсебинен тъмъндъг\дъй акча каражаты бъл\н\п берилсин:

-                     Кара-Суу шаарындагы Темир-Жолу къчъс\н асфальтоого сметалык баасы 922 443 (тогуз ж\з жыйырма эки мин търт ж\з кырк \ч) сом акча каражаты бъл\нс\н.

-                     Кара-Суу шаарындагы Бъкънбаев къчъс\н асфальтоого сметалык баасы 1 097 475 (бир милион токсон жети мин търт ж\з жетимиш беш) сом акча каражаты бъл\нс\н.

-                     Мълт\р-Булак балдар бакчасынын имаратынын ърт коопсуздугу боюнча кошмча чыгуу \ч\н колдонулуучу шатынын ремонтуна 270,0 (эки ж\з жетимиш мин) сом, бала-бакчанын жайкы тамак бышыруу ашкананын ремонтуна 200,0 (эки ж\з мин) сом акча каражаты бъл\п берилсин.

-                     Манас орто мектебинин кире бериш жерин ремотуна 400,0 (търт  ж\з мин) сом бъл\нс\н.

-                     Х.Турсунов орто мектебине жаны ачылган кыргыз классына жаны окуу жылына эмеректерди алууга 50,0 (эл\\ мин) сом бъл\нс\н

-                     Таза суу  скважинанын ижара акысына 30 000 (отуз мин) сом бъл\нс\н.

-                     Кара-Суу шаарынын Бакалея къчъс\нъ тартылуучу кабельге 100 000 (бир ж\з мин) сом, Долончек участкасына столба тартууга 60000 (алтымыш мин) сом,  акча каражатын бъл\п берилсин.

-                     Манас орто мектебинин  спорт аянтчасын ондоо жън\ндъг\ сметада футболдук аянтчага дарбазанын, баскетболдук аянтка коюлуучу темир жол конструкциясынын жана волейболдук аянттын артындагы тренажор коюучу 280 чарчы метр жерге басыла турган брусчатканын жалпысынан 302 000 сомдук акча каражаты бъл\нс\н.

-                     Кара-Суу шаарындагы Пионерская къчъс\нъ 13 даана, Темир-Жолу къчъс\нъ 4 даана т\нк\ жарык жалпы суммасы 120 000 (бир ж\з жыйырма мин) сом акча каражаты бъл\нс\н.

-                     Кара-Суу шаарындагы Долнчек жана Кенеш къчъс\нъ 5 даана столба, 1200 м А35 чубалгы, 7 даана конструкция, 40 даана изолятор, 1 даана т\нк\ жарыткыч демонтаж монтаж иштерине жалпысынан болуп 122 000 (бир ж\з жыйырма эки мин) сом акча каражаты бъл\нс\н.

-                     Бобур ашканасын ремонттоого жергиликт\\ бюджеттен 200 000 (эки ж\з мин) сом акча каражаты бъл\нс\н.

-                     Арашан кичи шаарчасына таза суу тартуу \ч\н 60 000 (алтымыш мин) сом, т\нк\ жарыктарга 50 000 (эл\\ мин) сом, ички къчълъргъ шагыл тъг\\ \ч\н 50 000 (эл\\ мин) сом акча каражатын бъл\п берилсин.

-                     Кара-Суу шаарындагы Ленин орто мектебинин курулган теплицага  кошумча жергиликт\\ бюджеттен 100 000 (бир ж\з мин) сом, №4 Айданек балдар бакчасына 220 400  (эки ж\з жыйырма мин търт ж\з) сом, №2 Мълт\р Булак балдар бакчасына 210 000 (эки ж\з он мин сом) сом, эмгек майданы гезитине 20 000 (жыйырма мин) сом, ички къчълъргъ зебрага 50 000 (эл\\ мин) сом бъл\п берилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын шаардык кенештин экономика бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №17/3

Кара-Суу шаары                                                               14-август 2017-жыл

"Сапат-Максимум” жоопкерчили чектелген коому ишканасына акча каражатын бъл\п бер\\ жън\ндъ

2016-2017-жылда Кара-Суу шаарында жумуштар аткарылып бирок акча каражатын тартыштыгына байланыштуу тълънбъй калган акча каражатын тълъп бер\\ максатында Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. "Сапат-Максимум” жоопкерчили чектелген коому ишканасына шаар мэриясынын \нъмдългън акча каражатынын эсебинен 344 500 (\ч ж\з кырк търт  мин беш ж\з) сом бъл\п берилсин.
 1. "Сапат-Максимум” жоопкерчили чектелген коому ишканасы Кара-Суу шаарындагы Терешкова къчълър\ндъг\ латоктордун жана башка жумуштарды толук аягына чыгаруу милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын шаардык кенештин экономика бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М №17/5

Кара-Суу шаары                                                            14-август 2017-жыл

"Куурап калган дарактарды кыйып салуу жън\ндъ”

Кара-Суу шаарындагы куурап калган дарактарды кыйып салып ордуна жаныдан жаш къчъттърд\ отургузуу максатында Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаарынын тургундарынын арызынын негизинде шаардагы коркунуч жаратып жаткан куурап калган дарактарды кыйып салып ордуна жаныдан жаш къчъттърд\ отургузулсун.
 2. Кара-Суу райондук \й-б\лъл\к медицина борборунун арызынын негизинде имарат куруу \ч\н тоскоолдук жаратып жаткан 3 (\ч) т\п дарактын къчъттър\н жана 7 (жети) т\п арчанын жаш къчъттър\н башка жерге которуп отургузулсун.
 3. Куурап калган дарактарды кыйуу, жаш къчъттърд\ башка жакка которуп отургузуу боюнча Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу курчап турган чъйрън\ коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин Ош аймактык башкармалыгынан суралсын.
 4. Бул токтомдун аткарылышын шаар мэриясына, къзъмълдъъ Кара-Суу шаардык кеёешинин кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, курулуш, турак-жай, жер маселери  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М  №17/4

Кара-Суу шаары                                                         14-август 2017-жыл

"Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жън\ндъ”

Мамлекеттик жана муниципалдык  мекемелердин кызмат адамдары тарабынан алардын компетенциясына кирген маселелер боюнча оозеки жана жазуу ж\з\ндъ укутук консультация жана т\ш\нд\рмъ т\р\ндъ жана жарандардын кайрылууларын кароо жън\ндъ мыйзамдарда белгиленген тартипте консультациялык-укуктук жардам бер\\ максатында Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кыргыз Республикасынын “мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жън\ндъг\” мыйзамын ишке ашыруу максатында “Ош жаштары медиа борборун” коомдук фонду “Сорос-Кыргызстан” Фондунун Укуктук Программасынын, Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчилигинин менен  Кара-Суу шаар мэриясынын имаратында Кара-Суу шаары \ч\н коомдук кабылдама ачылып, МКЮЖ бер\\ боюнча эки юрист-кызмткерлер тартылып, 2018-жылдын январь айынан бюджетинде каралсын жана бъл\н\п берилсин. 
 1. Бул токтомдун аткарылышын шаар мэриясына, къзъмълдъъ Кара - Суу шаардык кенешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясынына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                  Р.Х.Хатамов

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М  №17/6

Кара-Суу шаары                                                             14-август 2017-жыл

“Кара-Суу шаардык архитектура  башкармалыгына Кара-Суу шаарынын Завод къчъс\нън 300,0 м2 жер аянтын ажыратып бер\\ жана Кара-Суу шаар тургундарына Сары-Колот участкасынан жер тилкесин турак жай куруу \ч\н ажыратып бер\\ жън\ндъ”

 Кара-Суу шаардык архитектура башкармалыгына Кара-Суу шаарынын Завод къчъс\нън жер аянтын ажыратып бер\\ жана Сары-Колот участкасынан жер тилкесин турак жай куруу \ч\н ажыратып бер\\ максатында  Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаардык кеёешинин кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, курулуш, турак-жай, жер маселери боюнча туруктуу комиссиясынын протколунун негизинде Кара-Суу шаардык архитектура  башкармалыгына Кара-Суу шаарынын Завод къчъс\нън 300,0 м2 жерге имарат салуу \ч\н жер аянтын ажыратып берилсин.
 2.  Ош областтык эл депутаттарынын Кара-Суу райондук Советинин Аткаруу комитетинин 1987-жылдын 18-июлундагы №235 чечими менен Курбан-Кара участкасынан 5 га жер аянты 0,06 га Кара-Суу шаарынын тургундарына жер участогун турак жай куруу \ч\н даярдалган (Мирный кичи шаарчасы) ген план боюнча бер\\ \ч\н комиссия т\з\лс\н.
 3. Мирный кичи шаарчасына даярдалган ген пландын корректировкасы \ч\н кет\\ч\ чыгымдары тълън\п берилсин.
 4. Бул токтомдун мыйзам чегинде аткарылышын шаар мэриясына, къзъмълдъъ Кара-Суу шаардык кеёешинин кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, курулуш, турак-жай, жер маселери  боюнча туруктуу комиссиясынына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (АЛТЫНЧЫ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ ХVII СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М № 17/7

Кара-Суу шаары                                                               14-август 2017-жыл

Кара-Суу шаарынын 2017-жылга каралган бюджетинин кирешелеринин аткарылуусунун  жыйынтыгы менен   шаардын керектъълър\нъ акча каражатын

бъл\п бер\\ жън\ндъ

Кара-Суу шаарынын къчълър\нъ Кара-Суу шаарынын 2017-жылга каралган бюджетинин 9 айдагы кирешелеринин аткарылуусунун  жыйынтыгы менен алдын ала акча каражатын бъл\\ жана муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментине кошумча штат бирдигин бер\\ максатында Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу шаарынын Г.Айтиев, МЭЗ къчълър\н\н кесилишинен темир жолго чейин шагал тъшъъгъ, Долон-Чек къчъс\н, Султан-Абад участкасындагы кър\стънд\н къчъс\н оёдоого жалпысы 200,0 миё сом, акча каражаты бъл\н\п  берилсин.

2.Кара-Суу шаарынын Панфилов къчъс\н\н оёдоп т\зъъ иштерине сметада аралган 133,4 миё сомдун 70,0 миё сому 6 айдын жыйынтыгы менен бъл\н\п берилген, 9 айдын жыйынтыгы менен калган 60,0 миё сому бъл\н\п берилсин.

3.Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментине убактылуу 6 айга, кошумча 1(бир) адис  штат бирдиги берилсин.

4.Бул токтомдун аткарылышын шаардык кенештин экономика бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

Кеёешинин търагасы:                                    Р.Х.Хатамов.

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ I СЕССИЯСЫ

Т О К Т О М №1/1

Кара-Суу шаары                                                                   19-сентябрь 2017-жыл

«Кара-Суу шаардык  кеёешинин търагасын шайлоо жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» Мыйзамынын 37-беренесине ылайык  Кара-Суу шаардык кеёеши

                                              

ТОКТОМКЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасы болуп  Хатамов Рустам Хакимжанович шайлансын.

Кара-Суу шаардык кеёештин

търагасынын орун басары:                                                В.Орозмаматова.

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ I СЕССИЯСЫ

Т О К Т О М №1/2

Кара-Суу шаары                                                                   19-сентябрь 2017-жыл

«Кара-Суу шаардык  кеёешинин търагасынын орун басарын шайлоо жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» Мыйзамынын 38-беренесине ылайык  Кара-Суу шаардык кеёеши

                                              

ТОКТОМКЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасынын орун басары болуп  Орозмаматова Венера Абдисаматовна шайлансын.

Кара-Суу шаардык

Кеёештин търагасы                                     Р.Х.Хатамов

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ I СЕССИЯСЫ

Т О К Т О М №1/3

Кара-Суу шаары                                                                   19-сентябрь 2017-жыл

«Кара-Суу шаардык  кеёешинин регламентин бекит\\ жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан кабыл алынган «Жергиликт\\ өз алдынча башкаруу жън\ндъг\» Мыйзамынына      Кара-Суу шаардык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 1. Кара-Суу шаардык кенеши жаны регламент кабыл алынгандыгына байланыштуу Кара-Суу шаардык кенешинин регламенти нормативдик укуктук акт катары кайра каттоодон ъткър\лс\н.
 1. Ош шаардык жана облустук  Юстиция башкармасынан Кара-Суу шаардык кенешинин регламентин юридикалык жактан кайра каттоодон ъткър\п  бер\\ жагы суралсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Кара-Суу шаардык кенешинин жооптуу катчысы (Н. Кочкорбаевге) тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

кенештин  търагасы                                        Р.Х.Хатамов

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ I СЕССИЯСЫ

Т О К Т О М №1/4

Кара-Суу шаары                                                                   19-сентябрь 2017-жыл

 «Кара-Суу шаардык кенешинин туруктуу комиссияларынын курамын бекитүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамынын 32-беренесине жана Кара-Суу шаардык кенешинин регламентине ылайык

Кара-Суу шаардык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу шаардык кенешинин туруктуу комиссияларынын курамы төмөндөгүдөй бекитилсин.
 2. Социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча  комитети
 3. Назаров Абдурахман -                    КСДП (комитеттин търагасы)
 4. Бегматова Айнура-                          КСДП
 5. Бакыева Суйумкан-                         КСДП
 6. Мамадалиев Абылкасым-   КСДП
 7. Рахматуллаев Бегижон -                 Кыргызстан
 8. Сайдиллаев Толкун -                                  Мекеним Кыргызстан
 9. Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комитети
 10. Кубатбек у Эдил      -                       Мекеним Кыргызстан (комитеттин търагасы)
 11. Юсупов Зияидин -                           КСДП
 12. Мамаразыков Мамарасул    -                       КСДП
 13. Рамашев Тахир -                                          КСДП
 14. Шаятов Фарохиддин –                    КСДП

                                         

 1. Ънър жай, коммуналдык чарба, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча комитети
 2.  Асанов Жаныш –                            КСДП (комитеттин търагасы)
 3. Эгемкулов Нурбек-                         КСДП
 4. Умаров Эркин-                               КСДП
 5. Турсуналиев Ш –                            Мекеним Кыргызстан
 6.  Кочкоров Нурлан -             Кыргызстан
 1. Кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комитети
 2. Чырмашев Ысмайыл-                      КСДП (комитеттин търагасы)
 3. Исаков Махамат –                           КСДП
 4. Шакеева Курбанжан –                     КСДП
 5. Рахимов Мамир -                             КСДП
 6. Кушбаков Шавкат –                        Кыргызстан
 7. Нурбаев Кубаныч –                                     Мекеним Кыргызстан
 1. Экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча комитети
 2. Жаанбаев Акыл -                             КСДП (комитеттин търагасы)
 3. Козубаев Куттугали-КСДП
 4. Сулайманов Алмаз-                        КСДП
 5. Усманов Ядгор-                               КСДП
 6. Кокоев Садык-                                 КСДП
 7. Турдиев Маруфжан-                      КСДП
 8. Маматоморов Болот –                     Мекеним Кыргызстан

Кара-Суу шаардык

Кенешинин төрагасы:                                                           Р.Х.Хатамов

Кара-Суу шаардык кеёешинин 19.09.2017-ж. № 1/3токтому менен бекитилген.

Кара-Суу шаардык кеёешинин Регламенти

I БЪЛ/М.  Жалпы жоболор

1-глава. Кара-Суу шаардык кеёеши

2-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин компетенциясы

II БЪЛ/М. Кара-Суу шаардык кеёешинин т\з\м\ жана органдары

3-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасы

4-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасынын орун басары

5-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин жооптуу катчысы

6-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

III БЪЛ/М. Депутаттык фракциялар

7-глава. Депутаттык фракциялар жън\ндъ жалпы жоболор

8-глава. Депутаттык фракциялардын ишмерд\\л\г\

9-глава. Фракциялардын шайлоочулар менен ъз ара мамилеси.

    Шайлоочулардын суроо-талаптары

IV БЪЛ/М. Кара-Суу шаардык кеёешинин ишинин жалпы тартиби.

10-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин биринчи сессиясы

11-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин ишин пландоо

12-глава. Маселелерди даярдоо жана сессияда кароо тартиби

13-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин сессияларын ъткър\\ тартиби

14- глава. Депутаттык мандат

15-глава. Добуш бер\\ жана чечим кабыл алуу тартиби

16-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин сессияларынын отурумдарынын  протоколдору жана стенограммалары

17-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин ченемдик укуктук актылары.

V БЪЛ/М. Кара-Суу шаардык кеёешинин  регламенти

18-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин регламентине ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ тартиби

I БЪЛ/М.  Жалпы жоболор

1-глава. Кара-Суу шаардык кеёеши

 1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» Мыйзамына ылайык Кара-Суу шаардык кеёеши Кара-Суу шаарынын  ък\лч\л\кт\\ органы болуп саналат. Кара-Суу шаардык кеёеши сессиялык иштеген, Кара-Суу шаарынын аймагында жашаган жарандар жалпы, бирдей жана т\з шайлоо укугунун негизинде 4 жылдык мъънъткъ жашыруун добуш бер\\ менен шайланган депутаттардан турат.
 2. Кара-Суу шаардык кеёеши Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусу менен анын компетенциясына киргизилген маселелерди ъз алдынча чечет, алардын чыгарган чечимдерин аткарууну камсыздайт, бул чечимдердин иш ж\з\нъ ашырылышына контрол ж\рг\зът жана юридикалык жак статуска ээ.
 3. Кара-Суу шаардык кеёешинин анын ыйгарым укуктарынын чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусуна каршы келбеген кабыл алынган чечими Кара-Суу шаарынын аймагында жайгашкан баардык ишканалар, мекемелер жана уюмдар жана менчик т\р\нъ карабастан алардын бирикмелеринин, шаардык ъз алдынча башкаруусунун кызматтык жактарынын, шаарда жашаган жарандар жана жарандыгы жок жактардын аткаруусу \ч\н съзс\з.
 4. Кара-Суу шаардык кеёешинин  жана анын органдарынын ишинин тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары, Кара-Суу шаарынын Уставы жана ушул регламент менен аныкталат. Кара-Суу шаардык кеёешинин ишинин негизги уюштуруу-укуктук т\р\ - сессия болуп саналат.
 5. Кара-Суу шаардык кеёешинин регламенти шаардык кеёештин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу тартибин, анын ишин уюштуруу маселелерин, сессияларды чакыруу жана ъткър\\ тартибин, шаардык кеёештин органдарынын калыптануу тартибин белгилейт, ошондой эле анын контролдоо ишинин жолун жана тартибин аныктайт.
 6. Кара-Суу шаардык кеёешинин иши мыйзамдуулук, коллегиялык, саясий къп т\рд\\л\к жана къп партиялуулук, объективт\\л\к, депутаттардын маселени эркин талкуулоо жана чечим кабыл алуу принциптерине негизделет. Маселелерди талкуулоого чакырылган жактар да катыша алышат. Кара-Суу шаардык кеёешинин сессиялары ачык ъткър\лът.
 7. Кара-Суу шаардык кеёешинин депутаттары Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ кеёештин депутаттарынын статусу жън\ндъ» Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана ченемдик укуктук актылары, ошондой эле ушул Регламент белгилеген кепилдиктердин негизинде ъздър\н\н укуктарын жана милдеттерин тоскоолсуз ишке ашыра алышат.
 8. Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Завод къчъс\ - 2.
 9. Мамлекеттик тилдеги аталышы: Кара-Суу шаардык кеёеши.

Расмий тилдеги аталышы:          Кара-Суйский городской кенеш.

2-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин компетенциясы

II БЪЛ/М. Кара-Суу шаардык кеёешинин т\з\м\ жана органдары

3-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасы

     Шаардык кеёештин търагасы эгер ага Кара-Суу шаардык кеёешинин жалпы депутаттарынын ичинен къпч\л\к депутаттар добуш берсе, ал шайланды деп эсептелинет.

Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасынын шайланышы тууралуу Кара-Суу шаардык кеёешинин токтому кабыл алынат.

Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасы илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштен тышкары акы тълън\\ч\ башка кызмат ордун ээлъъгъ укуксуз.

- шаардык кеёештин сессиясын чакырат жана алардын отурумун ъткърът.

- шаардык кеёештин сессиясын жана шаардык кеёештин сессиясында каралуучу маселелердидаярдоого жалпы жетекчилик ж\рг\зът;

- шаардык кеёештин токтомуна кол коет жана алардын аткарылышын контролдоону уюштурат;

- шаардык кеёештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишин координациялайт;

- шаардык кеёештин аппатарынын ишин контролдойт;

- шаардык кеёештин търагасынын орун басарынын жана туруктуу жана убактылуу комиссиялардын търагаларынын алардын кызматтык милдеттерин аткаруусун контролдойт;

- депутаттарга алардын ыйгарым укуктарын ишке ашырууларына, жарандарды кабыл алууга, шайлоочулардын алдында отчет бер\\гъ къмък кърсътът, аларды маалымат менен камсыздайт, депутаттардын укуктарын жана милдеттерин ишке ашырууга байланышкан маселелерди карайт;

- шаардык кеёештин жана анын органдарынын иши жън\ндъ коомдук пикирдин айкындуулугун жана эсепке алышын камсыздайт;

- мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар жана жарандар менен болгон мамиледе Кара-Суу шаардык кеёешин сунуштайт;

- шаардык кеёештин аймактык коомдук ъз алдынча башкаруу органдары менен ъз ара аракеттен\\с\н уюштурат;

- ъз\н\н компетенциясына кирген маселелер боюнча буйрук чыгарат;

- Кара-Суу шаардык кеёешине бъл\нгън каражаттарды шаардык кеёештин бекитилген бюджетине  жана чыгаша сметасынын долбоорун иштеп чыгууну камсыздайт жана бюджеттик жылдын аякташынан 3 ай мурун аны Кара-Суу шаардык кеёешинин сессиясында кароого берет;

- бюджеттик жыл аяктагандан кийин 2 айдан кеч эмес шаардык кеёештин ъткън жыл \ч\н чыгашалары жана алардын бекиткен чыгаша сметасына ылайык кел\\с\ же андан ашып кетиши тууралуу жазуу т\р\ндъг\ кеёири отчету кароого берет;

Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасы Кара-Суу шаардык кеёешинин сессиясына отчет берет.

4-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасынын орун басары

Шаардык кеёештин търагасынын орун басары ъз\н\н ишин коомдук негизде ж\рг\зът.

Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасынын орун басарынын шайланышы тууралуу Кара-Суу шаардык кеёешинин токтому кабыл алынат.

- шаардык кеёештин търагасынын тапшырмаларын аткарат, ал жок болгон же ъз милдеттерин аткарууга м\мк\нч\л\г\ болбогон учурда анын ордунда иштейт.

- депутаттык фракциялар менен ъз ара аракеттенет;

Шаардык кеёештин търагасынын орун басары ъз\н\н ээлеген кызмат ордунан шаардык кеёештин депутаттарынын \чтън биринин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен бошотулушу м\мк\н.

5-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин жооптуу катчысы

Кара-Суу шаардык кеёешинин жооптуу катчысы Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда белгиленген тартипте Кара-Суу шаардык кеёешинин търагасы тарабынан дайындалат.

Жооптуу катчы:

6-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

Шаардык кеёештин депутаты бир гана туруктуу комиссиянын м\чъс\ боло алат. Туруктуу комиссиялардын м\чълър\ бирде укукка ээ.

Туруктуу комиссиялардын курамына шаардык кеёештин търагасы жана шаардык кеёештин търагасынын орун басары шайлана албайт.

Туруктуу комиссиялардын м\чълър\ ъз\лър\н\н курамынан търаганы жана търаганын орун басарын ачык добуш бер\\ менен шайлайт, аларды шаардык кеёеш ачык добш бер\\ менен бекитет. Комиссиялардын търагасы, търаганын орун басары эгер шаардык кеёештин депутаттарынын жалпы санынын къпч\л\к добушуна ээ болсо, шайланды деп эсептелинет.

Туруктуу комиссиялардын иши мыйзамдуулук, коллегиялык, обьективд\\л\к, маселени эркин талкуулоо жана чечим кабыл алуу принциптерине негизделет.

Туруктуу комиссиялар алардын компетенциясына таандык маселелер боюнча тийишт\\ чечим жана корутунду чыгарышат.

Убактылуу комиссия шаардык кеёештин туруктуу комиссия \ч\н белгиленген тартипке ылайык ъз ишин ж\рг\зът.

III БЪЛ/М. Депутаттык фракциялар

7-глава. Депутаттык фракциялар жън\ндъ жалпы жоболор

- шаардык кеёештин ыйгарым укуктары токтогондо;

- шаардык кеёештин ъз\н-ъз\ таркатышында.

Партиянын ишин токтотуу же токтото туруу шаардык кеёештеги анын фракциясынын укуктук абалына таасир этпейт.

  Фракциянын лидеринин ыйгарым укуктары:

- фракцияны шаардык кеёеште жана анын сыртында сунуштайт;

- фракциянын ишин уюштурат жана координациялайт;

- фракциянын чечимине кол коет;

- фракциянын ичинде тартипти контролдойт;

- фракциянын чечими боюнча шаардык кеёештин    органына кандидаттарды сунуштайт;

- фракциянын чечимдерин аткарууну контролдойт;

- фракциянын чечими боюнча сессияда талкуулаган маселе боюнча анын саясий къз карашын, ошондой эле фракциянын коалицияга киргендиги жън\ндъ жарыялайт;

- фракциянын шаардык кеёештин    т\з\мд\к бъл\ктър\ жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары менен ъз ара аракеттен\\с\н камсыздайт;

- катчылыктын жана эсептъъ комиссиясынын курамына ък\лдърд\ сунуштайт;

- фракциянын м\чълър\н\н шаардык кеёештин    сессияларынын, туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишине, ошондой эле шаардык кеёештин    иш чараларына катышуусун камсыздайт;

Фракциянын лидери търаганын, търаганын орун басарынын, туруктуу комиссиянын търагасынын кызматын бир убакта ээлей албайт.

8-глава. Депутаттык фракциялардын ишмерд\\л\г\

- шаардык кеёеште каралган маселелер боюнча саясий къз карашын билдир\\гъ;

- башка фракциялар менен коалицияга бириг\\гъ;

- шаардык кеёештин    търагасына шаардык кеёештин    кезексиз сессиясын чакыруу жън\ндъ сунуш киргиз\\гъ;

- фракциянын отурумуна кызыкдар жактарды чакырууга, эксперттер жана адистер менен кеёеш\\гъ;

- шаардык кеёештин   жылдык иш планы боюнча сунуш киргиз\\гъ;

- шаардык кеёештин    туруктуу жана убактылуу комиссияларынын курамына кандидаттарды сунуштоого жана аларды чакырып алуу боюнча сунуш киргиз\\гъ;

- шаардын мэри кызматына кандидаттарды сунуштоого;

- ъз\нчъ маселелер менен таанышуу боюнча жумушчу комиссияны т\з\\ жън\ндъ сунуш киргиз\\гъ;

 - бул же тигил маселе боюнча угууларды ъткър\\ жън\ндъ сунуш киргиз\\гъ;

- Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда каралган негиздер боюнча фракциянын м\чълър\н\н депутаттык ыйгарым укуктарын мъънът\нън мурда токтотуу боюнча сунуш киргиз\\гъ;

- шаардык кеёештин    сессияларында протоколго киргиз\\ \ч\н ар кандай талкуулануучу маселе боюнча фракциянын ъзгъчъ ойун бер\\гъ;

- фракциянын материалдарын жана документтерин жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле шаардык кеёештин    сайтында жарыялоого;

- фракциянын иш аракеттерине болгон шайлоочулардын кайрылууларын кароого жана фракциянын тартибин к\чът\\ максатында тийишт\\ чараларды кър\\гъ;

Коалицияны коалицияга кирген фракциянын лидери же коалициянын жетекчиси кърсътът, эгер бул коалициялык келишимде аныкталса.

- коалициянын т\з\л\ш\нъ негиз болгон макулдашылган саясий къз караштар;

- коалициянын ишинин принциптери;

- коалициянын чечимдерди кабыл алуу тартиби;

- коалициянын ишин токтотуу шарттары;

- коалициянын лидеринин аты-жън\;

Коалициялык келишимге фракцияларынын коалицияга киргендиги жън\ндъ чечимдери жана алар кабыл алган отурумдардын протоколдору тиркелет.

- фракция же фракциялар андан чыкандыгын билдиргенде, анын жыйынтыгында шаардык кеёештин къпч\л\к статусу жоюлат;

- Коалицияны таркатууда

9-глава.  Фракциялардын шайлоочулар менен ъз ара мамилеси.

Шайлоочулардын суроо-талаптары

Фракциянын отчету каалаган убакта шайлоочулардын жыйындарында ж\рг\з\лът.

Фракциянын отчет бер\\с\ жън\ндъ белгиленген тартипте шаардык кеёеш жэ анын органы маалымдайт.

Шаардык кеёеш фракция м\чълър\н отчет \ч\н зарыл болгон тийишт\\ сурап бил\\ жана маалымдоо материалдарды менен ъз убагында камыздайт.

Отчеттор жана шайлоочулар менен жолугушуулар жалпыга маалымдоо каражаттарында баяндалат.

Шайлоочулардын суроо-талаптарын ишке ашыруу боюнча иш чаралардын планынын даярдалган долбоору шаардык кеёештин сессиясына кароого берилет.

Шаардык кеёештин сессиясы кээ бир суро-талаптарды аткаруунун максатсыздыгы жън\ндъ ж\йъл\\ чечим кабыл алууга укуктуу.

Шайлоочулардын суроо-талаптарын аткарууну контролдоону шаардык кеёештин аппаратынын бъл\мдър\ менен бирге фракциялар жана туруктуу комиссиялар ж\рг\зът.

Шаардык кеёештин фракцияларынын жетекчилери шайлочуларды суроо-талаптардын аткарылышынын ж\р\ш\ жън\ндъ \зг\лт\кс\з маалымдап турушат.

IV БЪЛ/М. Кара-Суу шаардык кеёешинин ишинин жалпы тартиби.

10-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин биринчи сессиясы

11-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин ишин пландоо

Шаардык кеёештин бекитилген иш планындагы маселелердин мазмунун ъзгърт\\, жаёы маселелерди киргиз\\, маселелерди алып салу шаардык кеёештин сессиясынын токтому менен жол жоболоштурулат.

Шаардык кеёештин ишин пландоо Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда белгиленген тартипте пландан тышкары документтердин долбоорлорун даярдоо жана шаардык кеёешке киргиз\\ м\мк\нд\г\н жокко чыгарбайт.

12-глава. Маселелерди даярдоо жана сессияда кароо тартиби

- баяндамачыны кърсът\\ менен маселени даярдоого жооптуу жактын колу коюлган коштомо кат. Эгер документ шаардык кеёештин мурун кабыл алыган токтомун аткаруу \ч\н даярдалса, анда коштомо ката тийишт\\ шилтеме кърсът\лът;

- шаардык кеёештин токтом долбоору;

Эгер шаардык кеёештин токтом долбоору материалдык жана финансы ресурстары алып кел\\н\ же сарптоону караштырган сунушту камтыган учурда, иштеп чыгуулар тиийшт\\ эсебин да кърсътът (экономикалык негиздеме.)

 - баяндама , азыркы Регламентте каралган тартипте кошумча баяндамалар;

 - баяндамачыларга жана кошумча баяндамачыларга суроолор жана суроонун жооптору;

 - талкуулануучу маселе боюнча жарыш съз ;

 - баяндамачылардын жана кошумча баяндамачылардын жыйынтыктоо съз\;

 - добуш бер\\ себеби боюнча чыгып с\йлъъ;

 - документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу;

 - негиз катары кабыл алынган документке оёдоолорду киргиз\\;

 - документти толук кабыл алуу \ч\н боюнча добуш бер\\.

Туруктуу комиссия жарыш създ\н жыйынтыгы боюнча документтин долбоорун негизги катары  кабыл алууга чейин ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ жана ал жън\ндъ шаардык кеёештин сессиясында билдир\\гъ укуктуу. Туруктуу комиссиянын сунушу боюнча шаардык кеёеш протоколдук чечим менен документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу боюнча добуш бер\\н\ кийинки сессияга чейин жылдырып коюууга укуктуу.

Кабыл алынбаган сунуштар шаардык кеёештин жооптуу туруктуу комиссиясына жеткире иштъъгъ жънът\лът, эгер ал буга кошулбаса, ал ъз\н\н сунушун берет.

Добуш бер\\гъ депутаттардын сунуштары биринчи коюлат, андан кийин туруктуу комиссиянын сунуштары. Эгер шаардык кеёеш бир да сунушту жактырбаса, пункт кабыл алынган жок деп эсептелинет.

Контролдоонун максаты документтин жоболорун ишке ашыруунун натыйжалуулугунун деёгээлин, аларды аткарууну кыйындаткан себептерди, аткарууга жолтоо болгон белгил\\ жактарды (органды) аныктоо, аларды жоопкерчиликке тартуу, ошондой эле документтин жоболорун соттартибинде аткарууну камсыздоо зарылдыгы болуп саналат. Саналган ыйгарым укуктарды аткаруу \ч\н шаардык кеёеш контролдоону ж\ктъгън жактан (орган) эч кандай атайын ишеним кат талап кылынбайт.

Токтомдун же чечимдин тапшырма бер\\ пунктунда аткаруучу (биръъ же бир нече) же шаардык кеёештин т\з\мд\к калыптануусу жана эреже катары аткаруу мъънът\ кърсът\лът.

- аткарылган катары токтомду контролдон алып салууга;

- аткарылган катары токтомдун кээ бир пункттарын контролдон алып салууга;

- контролдук ыйгарым укуктарды узартууга;

- контролдук ыйгарым укуктарды башка жакка же органга ж\ктъъгъ;

- токтомду жокко чыгарууга;

- кошумча токтом кабыл алууга.

- сессияны ъткър\\н\н датасы, орду, шаардык кеёештин чакырылышынын жылы, сессиянын катар номери;

- шаардык кеёешке белгиленген депутаттардын саны, шаардык кеёештин депутаттарынын жалпы саны жана сессияга катышкан депутаттардын саны;

- сессиянын к\н тартибини маселеси жана баяндамачынын (кошумча баяндамачынын) аты-жън\;

- сессияда съз с\йлъгъндърд\н тизмеси;

- добуш бер\\н\н жыйынтыгы;

- сессиянын ж\р\ш\ндъ кърсът\лгън кошумча материалдар.

Депутаттардын аты-жън\ алардыншайлоо округун кърсът\\ менен, ал эми башка жактардын аты-жън\ кызматы жана иш ордун кърсът\\ менен коштолот.

Негиз кылып алынган документтердин долбоорлорунун т\п нускасы жана ага киргизилген ъзгърт\\лър Кара-Суу шаардык кеёешинде сакталат.

13-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин сессияларын ъткър\\ тартиби

13.1. Кара-Суу шаардык кеёешинин сессиясы шаардык кеёештин търагасы тарабынан кварталына, кеминде бир жолу  чакырылат. Сессиянын чакырылышы туралуу маалымат депутаттарга бир жума мурун жеткирилет. Жергиликтүү кеңештин жыйналышы депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса, укук ченемдүү болот.  Сессияда карала турган маселелер  инициаторлор тарабынан сессиянын башталышына 20 к\ндън кеч эмес билдирилет.

Белгиленген мъънъттъ чакырыла турган Кара-Суу шаардык кеёешинин сессияларынан сырткары кезексиз сессиялар да ъткър\л\ш\ м\мк\н.

     Сессияда карала турган маселелер шаардык кеёештин търагасы, туруктуу комиссия, фрациялар, шаардын мэри тарабынан киргизилиши м\мк\н.

Шаардык  кеңеш, эгерде каралуучу маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик сырга таандык болсо, жабык сессияны өткөрүү жөнүндө чечим кабыл ала алат.

13.2. Жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодон кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. Жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясын шаардык  кеңештин курагы боюнча улуу депутаты ачат.
            13.3. Шаардык кеёештин  аппаратынын кызматкерлери шаардык кеёештин сессиясынын ишин уюштуруучулук - техникалык  жактан камсыз кылат:

- кезектеги сессиянын к\н тартибиндеги маселелердин документтеринин  долбоорлору жана башка керект\\ малымааттар менен депутаттарды сессиянын башталышына 10 к\н калганга чейин камсыз кылышат, анын ичинде шаардык кеёештин маалыматтык системасы аркылуу.

-сессияга даярдоо маселелеринде жардам кърсътът, анын ичинде шаардык кеёештин депутаттарынын  заманбап ъз ара мамилесин уюштуруу жолу менен;

- шаардык кеёештин депутаттарынын сунушу боюнча сессияда каралуучу маселелерди талкуулоого зарыл болгон жактарды шаардык кеёештин сессиясына чакырат;

- депутаттарды каттоо ж\рг\зът;

- търагалыкка сессияны ъткър\\гъ жардам берет;

- шаардык кеёеш кабыл алган документтерди жол жоболоштурат жана аларды чыгарат;

Шаардык кеёештин сессияларын бир жылдын ичинде ж\йъъл\\ себептерсиз дайыма калтырганы, ошондой эле шаардык кеёештин чечимдерин жана тапшырмаларын аткарбаганы \ч\н кеёештин депутаттары жалпы сандын къпч\л\к добушу менен шаардык кеёештин депутатын чакыртып алуу маселесин кътър\\гъ укуктуу.

Депутаттын шаардык кеёештин сессиясын калтыруунун ж\йъъл\\ себептери документ менен тастыкталган оору, иш сапар, ърг\\ жана башка ж\йъъл\\ себептер эсептелинет.

Мунун менен бирге шаардык кеёештин аппараты шаардык кеёештин кезектеги сессиясына он к\н калганда кечиктирилбестен (эгер ушул Регламентте башка каралбаса) бардык депутаттарга кезетеги сессиянын к\н тартибинин долбоорун жана маселелерди кроо \ч\н зарыл болгон материалдарды жеткирет.

Кезексиз сессия ъткър\\ учурунда к\н тартибинин долбоору жана маселелерди кароо \ч\н зарыл болгон материалдар депутаттарга сессиянын алдында каттооо ж\рг\з\\дъ таратылат.

Сессияда търагалык кылган ал баяндамачы (кошумча баяндамачы) болгон маселени кароодо сессияны алып барууну ъткър\п бер\\с\ керек.

- эгер съз с\йлъп жаткан Регламентти бузса, к\н тартибинен тышкары съз с\йлъсъ, ж\р\ш\-туруш этика эрежелерин сактабаса, ага съз берилбейт;

- шаардык кеёештин аппаратынын кызматкерин сессиянын ът\ш\н камсыздоого чакырууга;

- депутаттарга жана кызматтык жактарга маалым кат алуу \ч\н кайрылууга;

- пландалбаган кайым айтыштарды токтотууга;

- депутатты тартипке чакыруу, азыркы Регламенттин жоболоруна ылайык депутатка съг\ш бер\\н\ шаардык кеёешке сунуштоого;

- сессиянын жыйындар залында ъзгъчъ жагдайлар пайда болгон учурда, ошондой эле коомдук тартип одоно бузулганда сессияны токтотууга;

- Регламентти сактоого жана сессиянын к\н тартибин карманууга;

- сессияда депутаттардын укукгун сактоону камсыздоого;

- сессиянын жыйындар залында тартипти сактоону камсыздоону;

- съз с\йлъъгъ реглменттин убактысын сактоого, съз с\йлъп жатканга белгиленген убакыттын ът\ш\ тууралуу ъз убагында эскерт\\гъ контрол ж\рг\з\\гъ;

- бардык келип т\шкън сунуштарды белгилъъ жана келип т\шкън тартиби боюнча добушка коюуга, добуш бер\\н\н жыйынтыгын билдир\\гъ;

- кезеги менен съз бер\\гъ;

- сессиянын ъткър\\н\н тартиби боюнча депутаттардын сунуштарын угууга (окуу) жана добушка кезексиз коюууга, анын ичинде ъз\нн альтернативалуу сунуштарын,

- сессиянын катышуучуларына сый-урмат кърсът\\гъ, сессиянын катышуучуларынын съз с\йлъгъндър\нъ жеке эскерт\\ жана баа бер\\дън ъз\н ъз\ тыюуга, съз с\йлъъдън кийин т\ш\нд\рмъ бер\\гъ;

- эреже жана жол жобо боюнча комиссиянын ък\лдър\н\н билдир\\лър\н жана т\ш\нд\рмълър\н эске алууга;

- аталыш боюнча добуш бер\\гъ коюлган сунуштарды редакциялоого жана аталыш боюнча добуш бер\\н\н бланктарын толтурууну жектектъъгъ.

14- глава. Депутаттык мандат

 1. Депутаттык мандат тъш белги жана борбордук шайлоо комиссиясынын търагасы кол койгон к\бъл\к менен ырасталат.
 2. Депутаттык мандаты колдонуу тъмъндъг\дъй тъмъндъг\дъй учурларда токтотулушу м\мк\н.
 3. Туруктуу жашоосунда депутаттык функцияларын натыйжалуу ж\зъгъ ашырууга м\мк\нч\л\к бербеген башка жерге туруктуу жашоого къч\п кеткенде;
 4. Депутаттык ыйгарым укуктарын ыктыярдуу тапшырган;
 5. Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу» Мыйзамында каралган кызматтарды айкалыштырууга м\мк\нч\л\к болбогон кырдаалдар пайда болгондо;
 6. Депутаттык мандаты адам тарабынан белгиленген тартипти бузуу менен алынгандыгы билингенде (шайлоонун натыйжалары анык эмес деп табылганда же шайлоонун натыйжалары четке кагылган);
 7. Депутат соттун чечими боюнча аракетке жъндъмс\з же жъндъм\ чектел\\ деп табылганда;
 8. Депутат ългъндъ же ал дайынсыз жок же ълд\ деп жарыялоо жън\ндъ соттун чечими мыйзамдуу к\ч\нъ киргенде;
 9. Жыл ичинде кеёештин сессияларына ж\йъл\\ себептерсиз экиден ашуун катышпаганда;
 10. Депутатка карата соттун айыптоочу ък\м\ мыйзамдуу к\ч\нъ киргенде;
 11. Кеёеш таркатылганда.

15-глава. Добуш бер\\ жана чечим кабыл алуу тартиби

 - шаардык кеёештин депуттарынын жалпы саны Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамы менен аныкталат.

 - отурумда катышкандардын саны – добуш бер\\н\н алдындагы акыркы каттоо учурунда катталган шаардык кеёештин депутаттарынын саны.

Ушул Регламентте белгиленген добуш бер\\н\н т\р\н ъзгърт\\ тууралуу шаардык кеёештин чечими шаардык кеёештин шайланган депутаттарынын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен кабыл алынат.

Бардык маселелер боюнча добуш бер\\ шаардык кеёештин отурумунун протоколуна киргизилет.

Добуштарды эсептъъдън кийин сессиядагы търагалык чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын (четке кагылгандыгын) билдирет.

Кворум жок болсо, сессиядагы търагалык добуш бер\\н\ шаардык кеёештин сессиясынын кийинки отурумуна жылдырылат.

Жашырын добуш бер\\ бюллетендерди пайдалануу менен ж\р\з\лът.

Жашырын добуш бер\\н\ ъткър\\ жана анын жыйынтыктарын аныктоо \ч\н шаардык кеёеш шаардык кеёештин депутаттарынын ичинен эсептъъ комиссиясынын курамын аныктайт. Шайлоочу органдардын курамына кърсът\лгън депутаттар эсептъъ комиссиясынын курамындагы ъз\н\н ишин добуш бер\\ учурунда токтото турушат.

Эсептъъ комиссиясы ъз\н\н курамынан комиссиянын търагасын жана катчысын шайлайт. Эсептъъ комиссиясы ъз\н\н чечимдерин ъз\н\н м\чълър\н\н къпч\л\к добушу менен кабыл алат.

Жашырын добуш бер\\ \ч\н бюллетендер эсептъъ комиссиясынын сунушу жана шаардык кеёештин чечими менен бекитилген формада жана санда шаардык кеёештин депутаттарынын тийишт\\ саны боюнча эсептъъ комиссиясынын контролунда даярдалат. Добуш бер\\ бюллетендеринде чечимдин долбоору боюнча «Макул»,  «Каршы» жооптордун т\рлър\ каралышы керек. Эсептъъ комиссиясында калган бюллетендер эсептъъ комиссиясынын м\чълър\н\н катышуусунда анын търагасы тарабынан жко кылынат. Добуш бер\\н\н убактысы жана орду. Аны ъткър\\ тартиби ушул Регламентке ылайык эсептъъ комиссия тарабынан белгиленет жана эсептъъ комиссиясынын търагасы тарабынан жарыяланат.

Жашырын добуш бер\\ \ч\н бюллетен эсептъъ комиссиясы печаттаган атайын ящикке салынат.

Эсептъъ комиссиясы депутаттардын жашырын оюун билдир\\гъ шарттарды т\з\п бер\\гъ милдетт\\.

Депутаттардын добушун эсептъъдъ белгисиз т\рдъг\, депутаттардын ойу аныкталбаган бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Добуштарды эсептъъдъ бюллетенге кошумча киргиз\\ эсептелбейт.

Жашырын добуш бер\\н\н жыйынтыгы боюнча эсептъъ комиссиясы протокол т\зът, ага эсептъъ комиссиясынын бардык м\чълър\ менен кол коюлат. Эсептъъ коммисиясынын търагасынын баяндамасынын негизинде сессиянын търагалыгы чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт. Жашырын добуш бер\\н\н жыйынтыгы Кара-Суу шаардык кеёешинин токтому менен жол жоболоштурулат.

Добуш бер\\н\н ж\р\ш\ндъ каталыктар аныкталса, шаардык кеёештин депутаттарынын жалпы саныны къп\л\к добуштун чечими менен добуш бер\\ кайрадан ъткър\лът.

16-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин сессияларынын отурумдарынын  протоколдору жана стенограммалары

16.1. Шаардык кеёештин сеесияларында протокол ж\рг\з\лът. Ссессиялардын отурумдардын протоколдорун жол жоболоштуруу шаардык кеёештин аппараты тарабынан ж\рг\з\лът. Шаардык кеёештин отурумдарынын протоколдоруна тъмънк\лър чагылдырылат: отурумду ъткър\\ датасы, убактысы, орду; отурумда катышкан депутаттардын саны; сессиянын к\н тартибиндеги маселелер; булл сессия \ч\н депутаттардын арасына таркатылган документтердин аталышы жана редакциясы; сессиянын търагалыгынын жана съз суйлъъч\лърдн аты-жън\; добушка коюлган бардык маселелер жана сунуштар, алардын чечилиши; добуш бер\\н\н жыйынтыктары жана кабыл алынган чечимдер.

Протокол сессиянын отурумунун търагалыгы менен кол коюлат.

16.2. Шаардык кеёештин сессиясында стенограмма \ч\н жазуу ж\рг\з\лът. Стенограмманы шаардык кеёештин аппараты ж\рг\зът. Сессиянын ачык отурумунун стенограммасы атайын чыгарылыш менен жарыяланышы м\мк\н.

Сессиянын стенограммасы талкуунун жана чечимдердин кабыл алуунун ж\р\ш\н, ошондой эл сессиянын отурумун ъткър\\н\н датасы, убактысы жана орду; к\н тартибин; сессиянын търагалыгынын аты-жън\н толук чагылдырыш керек.

17-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин ченемдик укуктук актылары.

17.1. Шаардык кеёештин ченемдик укутук актылары токтом т\р\ндъ кабыл алынат.

17.2. Шаардык кеёештин токтомдору сессияда шаардык кеёештин депутаттарынын жалпы санын къпч\л\к добушу менен кабыл алынат, ушул Регламентте каралган учурлардан башкасы.

17.3. Шаардык кеёештин токтомдору шаардык кеёештин търагасы менен кол коюлат. Шаардык кеёештин търагасы жок болгон учурларда, шаардык кеёештин токтомдоруна, арыздарына жана кайрылууларына шаардык кеёештин търагасынын орун басары кол коет.

17.4. Шаардык кеёештин уюштуруунун башка маселелерин кароонун жыйынтыгы, эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Регламентте аларды жол жоболоштуруунун тартиби белгиленбесе, токтом менен жол жоболоштурултат.

V БЪЛ/М. Кара-Суу шаардык кеёешинин  регламенти

18-глава. Кара-Суу шаардык кеёешинин регламентине ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ тартиби

18.1. Шаардык кеёештин туруктуу комиссиялары жана депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен киргизилген Кара-Суу шаардык кеёешинин Регламентине ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ тууралуу сунуштарды шаардык кеёештин сессиясынын к\н тартибине киргизилет жана биринчи кезекте каралат.

18.2. Шаардык кеёештин Регламентинин жоболорун т\ш\нд\р\\ жана анын сакталышын контролдоо шаардык кеёештин туруктуу комиссияларынын бирине ж\ктълът. Шаардык кеёештин Регламентинин жоболорун т\ш\нд\р\\ шаардык кеёештин сессияларында берилет жана зарыл учурда шаардык кеёештин токтому менен бекитилиши м\мк\н.

18.3. Шаардык кеёештин Регламенттин бузуу менен кабыл алынган чечимдер аларды кабыл алган учурдан тартып жараксыз деп эсептелинет.

Кара-Суу шаардык кеёешинин (жетинчи шайланган) II кезексиз сессиясынын     ТОКТОМУ

Кара-Суу шаары                         №  2/1                    11-октябрь, 2017-жыл

«Кара-Суу шаар  мэрин шайлоо жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» Мыйзамынын 43-беренесинин жана Кара-Суу  аймактык шайлоо комиссиясынын добуш бер\\н\н жыйынтыгы жън\ндъг\ 2017-жылдын 11-октябрдагы протоколунун негизинде Кара-Суу шаардык кеёеши  

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1.  Кара-Суу шаарынын  мэри болуп  Козубаев Кутугали Колчакович шайлансын.

Кара-Суу шаардык

Кеёештин  търагасы :                                      Р.Хатамов.

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН  (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ III СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

2 - ноябрь 2017-жыл                            № 3/1                  Кара-Суу шаары                                                         

Кара-Суу шаар мэринин Кара-Суу шаарынын

2017-жылдын тогуз айында аткарган иштери жън\ндъ

Кара-Суу шаар мэриясынын  2017-жылдын тогуз айында аткарган  иштерин  угуп  жана  талкуулап  Кара-Суу шаардык  Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

айында аткарган иштери «Канаатандырарлык» деп табылсын.

        

        2.Кара-Суу шаарынын  жергиликт\\  бюджетинин кереше,  чыгаша бъл\г\н\н планын 2017-жылдын айында аткаруудагы финансы-экономика бъл\м\н\н башчысы Т.Ысмановдун иштери «Канаатандырарлык» деп табылсын.

      

        

      5.Бул  токтомдун аткарылышы  шаардык кенештин экономика, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                                    Р.Хатамов.

     

КАРА-СУУ  ШААРДЫК  КЕЁЕШИНИН  (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ   III   СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М У 

2 - ноябрь  2017-жыл            № 3/2             Кара-Суу шаары

Кара-Суу  шаарынын  2017-жылга  каралган  бюджетинин  ички  м\мк\нч\л\ктър\нъ    жараша   шаардын   керектъълър\нъ  акча каражатын  бъл\п  бер\\  жън\ндъ

Кара-Суу шаар мэриясынын жана шаардык кенештин депутаттарынын кайрылууларын карап чыгып Кара-Суу шаардык кенеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1. 1.Профилактически-лабораторные испытания обьектов – 87,0 т.с, 2.Разработка ПСД по обьектам проектируемых на финансирование за счет (долевых) стимулирующих грантов на 2018 год – 200,0 т.с, 3.Перевозка и установка для ОПЦ – 40,0 т.с, 4.Ремонт существующих лотков по ул.Кушбакова – 40,0 т.с, 5.Приобретение и замена устаревщих  электросчетчиков     и  пломб  к ним в  количестве  12   шт – 48,0  т.с,    6.Расходы на организацию мероприятий в связи с открытием ОПЦ в г.Кара-Суу – 61.0 т.с, 7.На оплату труда 10 лиц занятых уборкой территории города на ноябрь-декабрь месяц 2017 года 140,0 т.с, жалпысы  616,0 миё сом, мындан сырткары шаардын  Интернат  участкасынын  элдерин  суу менен касыздоо \ч\н Шаардык суу канал(горводоканал) ишканасына 120,0 миё сом,Нурахунов къчъс\нъ,Осмонов къчъс\нъ, Космодемьянская къчъс\нъ жана Толобергенова къчъс\нъ суу т\т\ктър\н  кароо \ч\н 75.0 миё сом,Х.Турсунов  атындагы  мектепке  интернет  байланышы  \ч\н 15,0 миё сом  акча  каражаты жергиликт\\  бюджеттин  ички  булактарынан (резервдеринен)  бъл\нс\н.

2.Бул  токтомдун аткарылышы  шаардык кенештин экономика, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                              Р.Хатамов.