20Август2018

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ ШАЙЛАНГАН )ХI СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ ШАЙЛАНГАН )ХI СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

                                  МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                          (VШАЙЛАНГАН )ХI  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      №11/52                                      2014-жыл 29-сентябрь

«Улан-Чи ЖЧКсы менен т\з\лгън

келишимдин шартын ъзгърт\п,ижара

акысын  кътър\\ жън\ндъ

       «Улан-Чи» жоопкерчилиги чектелген кому менен т\з\лгън ижара келишимнин шартын ъзгърт\п, кайрадан т\з\\ жана жерге  болгон ижаранын акыларын кътър\\ жън\ндъг\ айылдык кенештин депутаттарынын сунуштарын угуп, талкуулап инфляцияны эске алып   Мады айылдык кенеши

                                                                  Т О К Т О М  К Ы Л А  Т:

      1.  « Улан-Чи» жоопкерчилиги чектелген кому менен т\з\лгън келишимдин шарттары   

              кайрадан

              каралып  чыгып,ъзгърт\л\п т\з\лс\н.

  1. Ижарага берилген жерлердин  баалары тъмъндъг\дъй тарттипте  белгиленсин;

-  Кыш заводуна кыш даярдоо \ч\н  топурак алынуучу  жерлердин  ижара акылары  бир    жылына  1 (бир )  гектар \ч\н  10 000 (он мин) сом ълчъм\ндъ

-  шагыл майдалоочу заводуна берилген шагыл  алынуучу жерлердин  1 ( бир ) гектар жерине  бир жылына 10 000 (он мин) сом ълчм\ндъ   ижара акылары бекитилсин.

      3.   «Улан-Чи» жоопкерчилиги чектелген кому  менен т\з\лгън  келишимдин шарттарын 

               карап чыгып ,кайрадан жаёылап т\з\\ жана ижара акыларын  токтомдун экинчи

               пунктунун талаптарына ылайык. «Улан-Чи» жоопкерчилиги чектелген  коомунан ънд\р\\

               жагы Мады айыл ъкмът\н\н жетекчилигине (Ж.Матанбаевке)ж\ктълс\н.

  1.  Бул токтомдун аткарылуусун къзъмългъ алуу жагы  айылдык кенештин мыйзамдуулук,  

       укук, мандат, тартипти чыёдоо ,кенештин иштери ,депутаттыкм этика боюнча туруктуу    

       комиссиясына (б.Мадазимовко)ж\ктълс\н.

Мады айылдык кенешини

                             търагасы:                                                            К.Султанбеков