19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу шаардык кенешинин токтомдору 2018

Кара-Суу шаардык кенешинин токтомдору 2018

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

VII

Кыргыз Республикасы

Ош облусу, Кара-Суу району

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

Кара-Суу ш. Кушбаков к.,2 тел: 5-07-74

Кыргызская Республика

Ошская область, Кара-Суйский район

КАРА-СУЙКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

     г. Кара-Суу ул. Кушбакова, 2 тел: 5-07-74

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ IV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

     25- декабрь 2017 - жыл        № 4/1            Кара-Суу шаары.                                                     

Кара-Суу шаар мэриясынын Кара-Суу шаарынын

         аймагында 2017-жылы аткарган иштери жън\ндъ

Кара-Суу шаар мэриясынын 2017 - жыл ичинде аткарган иштерин угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

2.Бул токтомдун аткарылышы шаардык кенештин экономика, бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                                Р.Хатамов

       

Кыргыз Республикасы

Ош облусу, Кара-Суу району

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

Кара-Суу ш. Кушбаков к,2 тел: 5-07-74

Кыргызская Республика

Ошская область, Кара-Суйский район

КАРА-СУЙКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

     г. Кара-Суу ул. Кушбакова, 2 тел: 5-07-74

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ IV СЕССИЯСЫНЫН  

Т О К Т О МУ

25- декабрь 2017-жыл           № 4/2                     Кара-Суу  шаары.

Кара - Суу шаарынын 2018-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып Кара-Суу шаардык кеёеши

      ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара - Суу шаарынын 2018-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  66234,2  миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 7560,0 миң сом – атайын каражат;

2.Кара - Суу шаарынын  2018-жылга карата бюджетинин  киреше бөл\г\ № 1 тиркемелерине ылайык  булактар боюнча  т\ш\\лөрд\н эсебинен т\з\лө тургандыгы аныкталсын.

3.2017-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде ж\ргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

1)Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

2)Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт;

4. 2017-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2018-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.

5. Кара - Суу шаары боюнча жүгүртүүдөгү  кассалык  накталай акча  2018-жылдын 1-январына карата 10,0 миң сом  суммасында бекитилсин.

6.Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100 % шаардык бюджетте калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Кърсът\лгън тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.

7. Тармактар боюнча чыгымдар тъмънк\дъй бекитилсин:

1) Башкаруу аппаратын кармоонун чыгымдары 9229,7 миё сом, анын ичинен;

2) шаардык кенештин чыгымдары 2045,5 миё сом, айлык акы 1288,0 миё сом, шаардык кенештин кызматкерлерине кварталдын жыйынтыгы менен сый акылар тълън\п берилсин, 286,2 миё сом, соцфондко чегер\\лър 222,2 миё сом;

3) шаар мэриясынын чыгымдары 7184,2 миё сом, айлык акы 3256,0 миё сом,  соцфондко чегер\\лър 561,7 миё сом, резерв фонду 540,0 миё сом;

4) Шаардык кенештин, шаар мэриясынын типт\\ т\з\м\ жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н токтомдорунун негизинде бекитилсин;

5) Коомдук тартипти сактоонун чыгымдары 70,0 миё сом.

6) Шаардын муниципалдык департаментинин чыгымдары 21472,9 миё сом, а.и.айлык акы 2410,0 миё сом, соцфондко чегер\\лър 416,0 миё сом.

7) Коммуналдык тейлъън\н чыгымдары 9666,7 миё сом, анын ичинен айлык акы 816,0 миё сом, соцфондко чегер\\лър 140,7 миё сом, субцидиялар 8710,0 миё сом, мындан Ак-Мээнет а.к,-8500,0 миё сом, Кара-Суу таза-суу мун.ишканасына-210,0 миё сом;

8) Спорт жана маданият тармагы 3304,0 миё сом, айлык акы 191,0 миё сом, соцфондко чегер\\лър 33,0 миё сом;

9) Билим бер\\ тармагы 13000,3 миё сом, анын ичинен тамак-аш 3888,0 миё сом;

10) Социалдык жардам 600,0 миё сом;

8. Кара - Суу шаарынын мэриясы 2018 – жыл ичинде жергиликт\\ бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

- эгерде бул шаардын жергиликт\\ бюджетинин киреше бъл\г\н азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун тиркемесине ъзгърт\\лъргъ;

- керект\\ учурларда бюджеттин чыгашалар бъл\г\нъ киргизилген ъзгърт\\лъргъ байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык Кенешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштет\\гъ;

- кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча т\ш\\лър\н\н эсебинен шаардын жергиликт\\ бюджеттин чыгаша бъл\г\н къбъйт\\н\ карап чыгууга;

- тиешел\\ органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин ъз ара эсептеш\\лър\нъ тактоолорду киргиз\\гъ;

9. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2011 – жылдын 30 – декабрындагы № 767 жана 2006 – жылдын 18-сентябрындагы № 672 токтомдоруна ылайык менчик женил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы \ч\н шаардык кенештин търагасына жана шаар мэриясынын вице - мэрине сметада каралган к\й\\ч\ майларды жана автооёдоого кет\\ч\ чыгымдарга каражат бъл\п берилсин.

10. Ушул токтом 2018-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                                Р.Хатамов.

Кыргыз Республикасы

Ош облусу, Кара-Суу району

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

Кара-Суу ш. Кушбаков к,2 тел: 5-07-74

Кыргызская Республика

Ошская область, Кара-Суйский район

КАРА-СУЙКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

     г. Кара-Суу ул. Кушбакова, 2 тел: 5-07-74

 

        

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН (ЖЕТИНЧИ ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ IV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

25- декабрь 2017-жыл       № 4/3            Кара-Суу шаары.                                                     

Кара-Суу шаарындагы № 68 Бабур атындагы орто мектебинин спорт аянтчасын кайрадан куруу \ч\н жергиликт\\ бюджеттен ъзд\к салым кошуу жън\ндъ

Кара-Суу   шаарынын билим бер\\ мекемелерине республикалык бюджеттен \л\шт\к грант алуу сунушун    угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        

2.Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

         Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                                Р.Хатамов.

Кыргыз Республикасы

Ош облусу, Кара-Суу району

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

Кара-Суу ш. Кушбаков к.,2 тел: 5-07-74

Кыргызская Республика

Ошская область, Кара-Суйский район

КАРА-СУЙКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

     г. Кара-Суу ул. Кушбакова, 2 тел: 5-07-74

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ IV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

25- декабрь 2017-жыл         № 4/4          Кара-Суу шаары.                                                       

Кара-Суу шаарындагы № 67 Рахимов атындагы орто мектебинин спорт аянтчасын кайрадан куруу \ч\н жергиликт\\ бюджеттен ъзд\к салым кошуу жън\ндъ

Кара-Суу   шаарынын билим бер\\ мекемелерине республикалык бюджеттен \л\шт\к грант алуу сунушун    угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

        

2. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                               Р.Хатамов.

Кыргыз Республикасы

Ош облусу, Кара-Суу району

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

Кара-Суу ш. Кушбаков к,2 тел: 5-07-74

Кыргызская Республика

Ошская область, Кара-Суйский район

КАРА-СУЙКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

     г. Кара-Суу ул. Кушбакова 2, тел: 5-07-74

 

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЁЕШИНИН (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ IV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

25- декабрь 2017-жыл           № 4/5                 Кара-Суу шаары.                                                       

Кара-Суу шаарындагы № 2 “Мълт\р булак” балдар бакчасынын жылытуучу буу казанын   кайрадан куруу \ч\н жергиликт\\ бюджеттен ъзд\к салым кошуу жън\ндъ

Кара-Суу   шаарынын билим бер\\ мекемелерине республикалык бюджеттен \л\шт\к грант алуу сунушун    угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кара-Суу шаарындагы № 2 “Мълт\р булак” балдар бакчасынын жылытуучу буу казанын   кайрадан курууга республикалык бюджеттен алынуучу т\ртк\ бер\\ч\ грант \ч\н жергиликт\\ бюджеттен 1115288 (бир миллион бир ж\з он беш миё эки ж\з сексен сегиз) сом ъзд\к салым бъл\нс\н.

2. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, къзъмълдъъ шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                                Р.Хатамов.

Кыргыз Республикасы

Ош облусу, Кара-Суу району

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

Кара-Суу ш. Кушбаков к,2 тел: 5-07-74

Кыргызская Республика

Ошская область, Кара-Суйский район

КАРА-СУЙКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

     г. Кара-Суу ул. Кушбакова 2, тел: 5-07-74

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК  КЕЁЕШИНИН    (ЖЕТИНЧИ    ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ IV СЕССИЯСЫНЫН

            Т О К Т О МУ

25- декабрь 2017-жыл       № 4/6               Кара-Суу шаары.

Кара-Суу шаардык кеёешинин 2018-жылга иш - планын  бекит\\     жън\ндъ

1. Кара-Суу шаардык кеёешинин 2018 - жылга иш - планы бекитилсин.

2. Кара-Суу шаар мэриясынын Типт\\ регламенти бекитилсин.

       3. Кара-Суу шаардык кеёешинин Кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комитетинин жана Экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкерд\\л\к боюнча комитетинин 2017-жылдын 30-ноябрындагы отурумунун Кара-Суу шаар мэриясынын алдында автотоктомдор жана автогараждар дирекциясын ъз\н – ъз\ камсыздоо(хозрасчет) принцибинде кайрадан т\з\\ чечими бекитилсин.

       4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ шаардык кеёештин туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

           Кара-Суу шаардык

         кеёешинин търагасы:                                Р.Хатамов.