17Август2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Мады айылдык Кенешинин 2017-жылдын 5-сессиясынын 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33 токтомдору

Мады айылдык Кенешинин 2017-жылдын 5-сессиясынын 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Мады айылдык Кенешинин 5- сессиясынын токтомдору

 

                                                        

 

 

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                           МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                             (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      №5-13                                 29-прель 2017-жыл

« Мады айыл ъкмът\н\н Жоош айылынын

Кызыл-Тал участкасынын аймагынан эл аралык

аэропорт куру \ч\н 244,38 га жер аянтын

ажыратып бер\\ жън\ндъг\ Мады айыл ъкмът\н\н

2017-жылдын 24-апрелиндеги № 17 токтомун

бекит\\ жън\ндъ »

         Мады айыл ъкмът\н\н Жоош айылынын Кызыл-Тал участкасынын аймагынан Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2016-жылдын 22-январындагы №7-б « жерге болгон мамилелерди мыйзам чегинде ж\рг\з\\ жън\ндъ» буйругу менен т\з\лгън комиссиясынын 2017-жылдын 17-апрелиндеги кортундусунун негизинде эл аралык аэропорт куруу \ч\н 244,38 га жер аянты анын ичинен 149,06 га кайрак айдоо , 47,07 га жайыт жери « Айыл чарба багытындагы жерлер » категориясынан жана 48,23 га жер аянты «Калктуу конуштун жерлери» категорияларынан «Ънър жайдын , транспорттун , байланыштын , коргонуунун жерлери жана башка жерлер» категориясына которуу максатында

                                             Т О К Т О М     К Ы Л А Т :

 1. Мады айыл ъкмът\н\н Жоош айылынын Кзыл-Тал участкасынын аймагынан Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2016-жылдын 22-январындагы №7-б       «Жерге болгон мамилелерди       мыйзам чегинде ж\рг\з\\ жън\ндъг\» буйругу менен т\з\лгън       комиссиянын 2017-жылдын 17-апрелиндеги кортундусунун негизинде эл аралык аэропорт куру \ч\н 244,38 га жер аянты анын ичинен 149,06 га кайрак айдоо , 47,07 га жайыт жери «Калктуу конуштун жерлери» категорияларынан «Ънър жайдын, транспорттун , байланыштын , коргонуунун жерлери жана башка жерлер» категориясына которуу жън\ндъг\ Мады айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын 24-апрелиндеги №17 токтому бекитилсин
 1. Эл аралык аэропорт куруу \ч\н бъл\н\п жаткан 244, 38га жер аянтынан бир категориядан бир категорияга которууга тийишт\\ болгон иш-кагаздарын даярдоо жагы Мады айыл ъкмът\н\н жетекчилигине тапшырылсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Мады айылдык кенешинин жер жана транспорт боюнча ( Д. Каримов, Н. Токторов) туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                           Търагасы:                                                       С.Асанов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                        (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      №14                                  29-прель 2017-жыл

«Мады айылдык кеёешинин бюджетинин

2018-2019-2020-жылдарга киреше

жана чыгаша божомолунун долбоорун

кароо жън\ндъ»

                   Мады айылдык кеёешинин бюджетинин 2018-2019-2020-жылдарга киреше жана чыгаша божомолунун долбоорун каралганы жън\ндъг\ жана айыл ъкмът\н\н финансы-экономикалык бъл\м\н\н башчысы М. Мырзабаевдин маалыматын угуп, талкуулап Мады айыл кеёеши

                                    

                                 Т о к т о м         к ы л а т:

 1. Айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин долбоору (атайын эсеп каражаттарын кошкондо):

- 2018-жылга кирешеси 45733,3 миё сомго, чыгашасы 45733,3миё сомго ;

- 2019-жылга кирешеси 41127,4 миё сомго, чыгашасы 41127,4 миё сомго;

- 2020-жылга кирешеси 44668,5 миё сомго, чыгашасы 44668,5 миё сомго бекитилсин.

       2.    Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\н\н

       финансы, бюджет жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёештин

                           търагасы:                                                                          С.Асанов

 

 

 

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      №15                                29-прель 2017-жыл

«Асан-Чек айылындагы мечиттин

курулушу жън\ндъ»

                   Мады айыл ъкмът\н\н Асан-Чек айылынын тургундары айыл ъкмът\н\н мадиният \й\н\н жанындагы мурдагы Чайхананы мечит катарында колдонуп келишкен, азыркы учурда айыл тургундары демъърч\лърд\н жардамы менен бул чайхананын оордуна мечит куруу максатында айыл ъкмът\н\н жетекчилигинен уруксат сурап арыз менен кайрылышкан Мады айылдык кенеши бул арызды карап чыгып

                                                             Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 1. Чайхананы бузуп оордуна мечит курууга уруксат берилбесин.
 2. Мады айыл ъкмът\н\н   жетекчилигине мечит куруу \ч\н жер тилкесин бъл\п бер\\ жагыж\ктълс\н жана ушул жерге мечит курууга уруксат берилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык кенештин тийишт\\ туруктуу комиссиясына (А.Сидиков) ж\ктълс\н.

Мады айылдык кенешинин

                           търагасы:                                                         С.Асанов

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                    

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      №16                                 29-прель 2017-жыл

« Мады   айыл Ъкмът\н\н аймагындагы

айылдардагы аты жок къчълъргъ ат коюу

жън\ндъ»

         Мады айыл ъкмът\н\н аймагындагы айылдардагы аты жок къчълъргъ ат кою жън\ндъг\ элден т\шкън арыздарды талкуулап ,айылдык кеёештин мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясынын търагасы А.Сидиковдун маалыматын угуп жана Кыргыз Республикасынын «Географиялык аталыштыр жън\ндъг\» мыйзамынын 7-беренесин негиз кылып Мады айылдык кеёеши

                                              Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Октябрь айылында жашап ъткън маркум Търъев Курманбектин аты ъз\ жашаган къчъгъ ъз\н\н \й\нън Абдалиев Уландын \й\нъ чейинки аралыкка ыйгарылсын.
 2. Каарман айылындагы жаштар къчъс\н\н аты ъзгърт\л\п, ушул къчъдъ жашап ъткън маркум Маманов Маматкасымдын аты ыйгарылсын
 3. Жаёыдан аталышка ээ болгон Търъев Курманбектин жана Маманов Маматкасымдын атындагы къчълъргъ къчълърд\н аттары жазылган къчъ белгилерин жаздырып илдир\\, къчън\ жашылдандыруу жагы жогорудагы къчълъргъ аттары ыйгарылган маркумдардын балдарына жана жакын туугандарына милдеттендирилсин.
 4. Жаёыдан аталышка ээ болгон Търъев Курманбек жана Маматов Маматкасым атындагы       къчълър\н Кара-Суу райондук мамкаттоо башкармалыгы аркылуу бирдикт\\ къчълърд\н реестрине киргиз\\ жагы маркумдардын балдарына ж\ктълс\н.
 5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык       кеёештин тийишт\\ туруктуу комиссиясына (А.Сидиков) ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                             търагасы:                                                                  С.Асанов

 

 

 

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      №17                               29-прель 2017-жыл

«Мады айыл ъкмът\н\н социалдык- экономикалык

ън\г\\с\н\н 2017-2021-жылдарга карата т\з\лгън

стратегиялык ън\г\\ планын бекит\\ жън\ндъ»

               Мады айылдык ъкмът\н\н социалдык-экономикалык мън\г\\с\н\н 2017-2021-жылдарга карата т\з\лгън стратегиялык   ън\г\\ планын т\з\\ боюнча ъткър\лгън коомдук угуудагы эл тарабынан айтылган ой пикирлерди угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 47- беренесинин 1-пунктуна ылайык Мады айылдык кеёеши

                                                    Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Мады айыл аймагында ъткър\лгън 2017-жылдын 9-февралындагы коомдук угуунун протоколу колдоого алынып жактырылсын.
 2. Мады айыл ъкмът\н\н 2017-2021-жылдарга карата т\з\злгън социалдык –экономикалык ън\г\\ планы бекитилсин .(тиркелет)

Мады айылдык кеёештин

                             търагасы :                                                               С.Асанов

       Ош областынын Кара-Суу районунун

       Мады   айылдык Кенешинин сессиясында бекитилди                                                                                                                           

       «____» сессиясынын № _____ чечими

       торага _______________   С.Асанов.

       «____» ________ 2017-жыл

Мады айыл ъкмът\н\н 2017-2021 жылдар \ч\н Стратегиялык ън\г\\ планы
 


Мазмуну:

Кириш съз.                                                                                                         

 1. 1.Стратегия элеси.
 2. 2.Миссия.
 3. 3.Мады айыл ъкмътт\н профайлы.
 4. 4.Тышкы чойрону анализдъъ.
 5. 5.Мады айыл ъкмът\н\н бюджетин анализдъъ.
 6. 6.Менчик анализи (Тиркеме 1)
 7. 7.SWOT - Анализи.
 8. 8.Иш-чаралар:
 9. 1.Социалдык багыт.
 10. 2.Экономика.
 11. 3.Айыл чарба.
 12. 4.Инфраструктура.
 13. 5.Кадрлар менен иштъъ.
  1. 9.Мониторинг.

Соёку съз.

Тиркеме 2. Мады айыл аймагы боюнча жарандарды сурамжылоонун жыйынтыгы.

Тиркеме 3. Мады айыл аймагынын жарандарынын муктаждыгын баалоо боюнча маалымат.

Мады айылдык кеёешинин 2016-жылдын 25-мартындагы кезектеги IX сессиясында №40 токтому менен бекитилген.

Мады айыл ъкмът\н\н 2017-2021 жылдарга ън\кт\р\\н\н стратегиялык приоритетт\\ багыттарын турмушка ашыруу планы

Мады айыл ъкмът\н\н башчысынын кайрылуусу

Урматтуу Мады айыл аймагынын тургундары!

       Сиздердин карооёуздарга Мады айыл өкмөтүнүн 2017-2021-жылдарга «Социалдык ън\г\\ программасын» сунуштап жатабыз

Программанын негизи болуп 1. Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдардын мезгилинде туруктуу өнүгүүнүн улуттук статегиясынын негизинде кабыл алынган иш чаралар жана коюлган талаптардын негизинде:

2. Биздин иш аракеттер MSDSP KG - Кыргызстандын Тоолуу Аймактарындагы Жааматтардын Өн\г\\с\н Колдоо Программасынын Коомдук Фонду (Ага-Ханфондунундемилгеси) «Коомчулуктардын демилгелерин колдоо аркылуу социалдык биримдикти бекемдъъ» долбоору менен ишке ашырылды.

3. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдарында айыл өкмөттөрүнө коюлган милдеттеринин негизинде түзүлдү.

4.Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан муниципалдык кызматтарды көрсөтүү системасын өркүндөтүү камтылды.

5. Мады айыл өкмөтүнүн мындан ары аймакты экономикалык жактан өнүктүрүү, элдин турмуш тиричилигин жогорулатуу боюнча жасала турган иш аракеттер жана бизнес чөйрөнү, инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча иш аракеттер көрсөтүлдү.

Урматтуу айыл тургундары

       Азыркы учурда биздин айыл аймагында, ошондой эле экономиканын бардык тармактарында болуп жаткан орчундуу маселелерге токтолсом:

-Жергиликтүү өз алдынча башкарууда мамлекеттик бюджеттик салыкты өркүндөтүү жалпы мамлекеттик салыктарды бөлүү үлүшүн этабы менен көбөйтүү жана башка салыктарды жергиликтүү бюджеттин курамына киргизүү, стимулдоочу гранттарды бөлүштүрүү механизмин кайра карап, өкмөткө сунуш берүү зарыл, ошондой эле берилген ыйгарым укуктарды финансылоонун эсебинен жергиликтүү бюджеттердин киреше потенциялын чыңдоого багыталышы керек.

-Айыл чарбасында – чындыгында айыл жергесинде жер толук пайдаланбай келип жатат,же пайдаланып жаткан жерлери арыктап,т\ш\мд\\л\к к\ндън к\нгъ азайууда.Ал эми толук пайдалануу үчүн, кызмат көрсөтүүчү ишканалар же болбосо үрөн, күйүүчү май, минералдык жер семирткичтерди жеткирүүчү ишканалар жокко эссе ал эми бар ишканалар болсо толук иштебей жатат .

       Ошондой эле сервистик кызмат көрсөтүү ишканалар жана айыл чара продукциясы сатууну уюштуруу боюнча көйгөйлөр бар, ал эми айыл чара продукциясын кайра иштетүү боюнча ишканалар аз жана сугат суу менен камсыз кылуу боюнча жетишпестиктер бар, белгилеп кетүүчү нерсе кээ бир жерлер насос менен сугарылат,бирок бул жерлерге суу жетпей бузулуп жаткан насостук агрегаттарга тиешелүү запас бөлүктөрдү толук камсыз кылууда мүмкүнчүлүктөр болбой жатат анын негизинде коптогон жерлерибиз пайдаланылбай калууда.

Бирок Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан «Кооперативтерди түзүү» «Үрөөнчүлүк чарбаларды», «Асыл тукум чарбалары» «Сервистик кызмат көрсөтүү» иш каналарды ачуу боюнча акча каражаттары сунушталып жатат жана эң төмөн 10% арзан кредит берүү боюнча реалдуу иш аракеттер жүргүзүлүүдө.

Урматтуу айыл тургундары

         Биз айылдын жашоочулары бир эле, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иш арекеттерине карап турбастан, ъзубуздун колдубуздан келген иш аракеттерди ж\рг\з\п азык тулук коопсуздугун камсыздоо максатында жерибизден толук пайдаланышыбыз керек ал эми жеке ишкерлерибизге толук колдоо көрсөтүү менен алардын көмөгү менен элдин турмуш тиричилигин жакшыртууга көмөктөшүүбүз зарыл.

       Ошондой эле маданий чөйрөнү калыптандыруу жана өнүктүрүү жашоо-турмушту жакшыртуунун маанилүү шарттарынын бири болуп саналат. Ошондуктан айылдын маданиятыны көтөрүү менен, улуттук чыгармачылык дараметти өнүктүрүү, маданий баалуулуктарды жана элдин каада-салтын, материалдык жана материалдык эмес маданий мурастарды сактоо, аны руханий ресурс катары кодонуу, өсүп келе жаткан муунду жарандуулук жана атуулдук духунда тариялоого сиздерди чакырамын.

Сиздерди урматтоо менен,

Мады айыл өкмөтүнүн башчысы Ж.Матанбаев.

 1. 1.Стратегия элеси.

Биз, Мады айыл аймагынын тургундары келечекте айылыбызды

ü  айыл чарбасы жаны технологиясы менен ън\ккън,

ü  социалдык тармактары жогорку денгээлде (балдар бакчалары, мектептер, спорттук аянтчалар, китепканалар, медициналык имараттар жетишт\\, эл таза суу жана электр энергия менен толугу менен камсыз болот),

ü  сапаттуу билим жана сапаттуу медицина кызматы менен камсыз болгон,

ü  айыл чарба продукцияларын кайра иштет\\ч\ ишканалар ачылып, эл жумуш орду менен камсыз болгон,

ü  эли бакубат турмуш жашоого жетишкен,

ü  айылдын инфраструктурасы ън\ккън, экологиясы таза, къчълър\ т\з, жарык, таза жана г\лдър\ къп,

ü  эли маданияттуу жана жогорку билимд\\,

ü  башкарууда к\чт\\, профессионал кадрларга ээ болгон къп улуттуу, ынтымактуу

айыл деп къръб\з!!!

 1. 2.Миссия.

ü  Башкаруу органы элеске жет\\ \ч\н жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары элине бардык шарттарды т\з\\;

ü  Жергилит\\ ъз алдынча башкаруу органы элеске жет\\ \ч\н ар бир жаранга, коомдук уюмга жана башка жарандык коомдук окутуна муниципалдык жана мамлекеттик органына Кыргыз Республикасын мыйзамдарына ылайык бирдей шарттарды т\зът;

ü  Башкаруу органыда бардык иш чараларды ачык айдындуулук принциптери негизинде аткаруу;

ü  Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары айыл аймактын ън\г\\с\нъ толук малыматтарды бер\\, жарандарды чечим кабыл алуу процессин катыштыруу.

 1. 3.Мады айыл ъкмът/Н/н профайлы.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-жылдын 20-мартындагы жырлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 24-апрелиндеги №187 токтомуна ылайык Мады айылдык кенешинин базасында Мады айыл өкмөтү уюшулган.. Айыл ъкмът\ район борборунан алыстыгы 25 км. Облустук борбордон 7 км, темир жол станциясынан 8 км, эл аралык «Ош» аэропортунан 18 км алыстыкта жайгашкан. Айыл ъкмът территориясы негизинен Облустук борборго Ош шаарына жакын жайгашкан. Алыскы айылдар Лаглан жана Тээке айылдары эсептелет. Ал айылдар айыл ъкмът имаратынан 60 км алыста жайгашкан.

Айыл ъкмът батыштан Шарк айыл ъкмът\, чыгыштан Отуз-Адыр,Жаны-Алай, айыл ъкмъттър\, т\шт\к чыгышынан Ката-Талдык айыл ъкмът\, т\нд\ктън Жоош айыл ъкмъттър\ менен чектешет.

Айыл ъкмът\н\н рельефи дыйканчылык жана мал-чарбасы менен иштъъгъ ыёгайлуу. Дениз деёгээлинен бийктиги 600 – 800 м. Климаты дыйканчылык \ч\н ътъ ынгайлуу, мезгил алмашуу ъз убагында болот. Ошондуктан дыйкандар бир сезондо эки т\ш\м алышат. Дыйканчылык жакшы ън\ккън, жай айларында 35 – 380 С ысык болот, к\з мезгили жакшы келет.

Калктын саны 22.01.2016 жылга карата: кожолук саны 6750, адам саны 30119, анын ичинен 13854 эркек, 16165 аялдар т\зът. Айыл ъкмът территориясында элдер тыгыз жашайт, 1 кв. метрге 80-100 - киши туура келет.

Калктын улуттук курамы:

 • Кыргыздар – 25815
 • Ъзбектер – 3902
 • Башка улуттар – 299 тузът.

Айыл ъкмътт\н аппаратында 38 штаттык бирдик бекитилген. Аппаратта 30 эркек, 8 аял эмгектенет.

Айыл кенешинин курамы 31 депутаттан турат, алардан 27 эркек, 4 аял.

Айыл ъкмът\н\н киреше булактары:

 • Жергиликт\\ бюджет – 31716140 сом(2016 жылга карата).
 • Тендъъч\ грант – 8955800 сом.
 • Ъс\\ темпи – 173,5.

Айыл ъкмът\н\н калкы:

 • Мал-чарба менен – 38 %;
 • Дыйкан чарба менен – 35% (дыйканчылык жакшы ън\ккън, дыйкандар эртенки картошка,сабиз, помидор, пияз, пахта, буудай, ж\гър\, къп жылдык беде жетиштирет);
 • Соода-сатык – 16%;
 • Кызмат кърсът\\ – 2%;
 • Башкалар – 4%.

Айыл ъкмът\н\н жалпы жер аянты – 13918 га. Айыл чарба жерлери – 4577га.

 • Жалпы айдоо аянты4577га,
 • Сугат2915га,
 • Кайрак1662га,
 • Жайыт8245га,
 • Бак77га,
 • КБФ1059га,
 • Тамарка982га.

Айыл аймак территориясынын 40%-ын алыскы жайыт жерлер ээлейт. Бирок алар айыл ъкмъттън алыста жайгашканы \ч\н толук пайдаланылбайт.

Азыркы учурда айыл ъкмът\ндъ мал чарбасы боюнча 1 башкы ветврач жана 1 ветеринардык аптека, 4 ветсервисте 14 ветеринарлар бар.

 • Ийри м\й\зд\\ мал – 9216;
 • Анын ичинен уйлар – 4774;
 • Кой-эчкилер – 14310;
 • Жылкы – 345;
 • /й канаттуулар – 12483 даана.

Алардан алынган продукцияларын ънд\р\\:

 • Эт (тир\\лъй салмакта) – 1015 т;
 • С\т – 15884 т;
 • Ж\н – 12 т;
 • Жумуртка – 983,0 мин даана

Айыл ъкмът\ 80% таза суу менен камсыз болгон. Айыл ъкмъттъ 6 СООПВ кызмат кърсътът.

Бирок сугат суу маселеси айыл аймагынын тогуз айылында таза суу линиялары 1960-1970-жылдары курулгандыктан абалы ътъ оор абалда.Бардык таза суу системасын жанылап ,таза суу булагын (коптажды) кайрадан куруп чыгуу керек.

Суугат суу боюнса 6 АВП иштейт.

Къчълърд\, айылдарды тазалоо иштери айыл ъкмът\ндъ т\з\лгън «Мады Тазалык» муниципиалдык ишканасы жана жамааттар менен иш ж\рг\з\лът.

АЪ аймагында 2652 атуул пенсия, 459 \й-б\лъъ жълък пул алышат. Пенсия, жълък акчалар ъз убагында ай сайын тълън\п келет.

Айыл ъкмът\ндъ бир кардиологиялык оорукана, търът бъл\м\, 5 ФАП, 2 ГСВ (\й–б\лъл\к дарыгерлер тобу) элге кызмат кылат.

Айыл ъкмътт\н аймагында:

 • Дыйкан чарбалар – 685 даана;
 • Кооперативдер – 1;
 • /ръънч\л\к чарба – 1. (\ръънч\л\к негизинен арпа жана буудай \ръъндър\н даярдайт).

Дыйканчылыкта ънд\р\лгън продукциялар Ош шаарындагы дыйкан базарда сатылат.

Айыл ъкмъттъ кайра иштеп чыгуучуч\ эки ишкана бар алар «Улан-Чи» кыш заводу жана шагыл майдолоочу заводу.

Айыл ъкмътт\н аймагында 8 орто мектеби, 2 толук эмес орто жана 10 балдар бакчасы иштъъдъ.

Асан-Чек ,Каарман айылдарындагы мектептердин курулушу эски болгондуктан капиталдык ондоодон ъткър\ талап кылынууда.

 • Окуучулардын саны – 5280;
 • Мугалимдер – 463.

Ар бир мектепте китепкана жана спорт зал бар. Мындан тышкары 2 айылда китепкана, 3 спорт майданчасы, 1 стадион бар.

Балдар бакчаларда:

 • Балдардын саны – 930;
 • Тарбиячылардын саны – 158.

Айыл ъкмът\ндъ жер негизинен ар бир атуулга 0,10 га дан берилген. Ошондуктан жумушсуздук къп. Жаштардын 40-50% Россия Федерациясына иштеш \ч\н кете

Тышкы чъйрън\ анализдъъ.

Кара-Суу районундагы Мады Айыл ъкмът\ мамлектибиз тарабынан кабыл кылынган «2013-2017-жылдар \ч\н мамлекетти ън\кт\р\\ Стратегиялык планы» нын алкагында айыл аймагынын статегиялык планы кабыл алынган.

Стратегиялык пландын негизги максаты айыл тургундарынын турмуш шартыны жакшыртуу, айылды кърктънд\р\\ жана элге социалдык кызматтарынын сапатын жогорулатуудан турат. Булар элди таза ичимдик суу менен камсыз кылуу, медицина кызматынын сапатын кътър\\ \ч\н ГСВ жана ФАПтардын материалдык-техникалык базасын бекемдъъ, ошондой эле мектептердин, бала бакчаларынын материалдык-техникалык базасыны бекемдъъ аркылуу билим сапатын жогорулатуу болуп эсептелинет. Элдин негизги киреше булагы болгон айыл чарбасын ън\кт\р\\, жер менен иштъъдъ жаёы технологияларды айыл тургундарына жеткирип туруу, айылда кичи ишканалар ачууга къмъктъш\\ аркылуу кошумча иш орундар т\з\\, айыл аймагынын инфракструктурасын жакшылоо – жол, электр энергия, суу ресурстарын жана башкаларды куруу менен ремонттоодон турат.

Айыл ъкмът\ кабыл кылган стратегиялык планды ишке ашыруу \ч\н мамалекетибиз тарабынан кабыл алынган Программалар, Мыйзамдар негизинде иш алып барууда.

Мисалы \ч\н: «2015-жыл облусубузда инвестицияларды тартуу жана иш орундардын ачуу, иштеп чыгарылган айыл чарба продукцияларын кайра иштет\\ч\ жана сактоочу кичи ишканаларды ачуу жылы» деп жарыялаган.

Мына ушул максатта айыл ъкмът\ аймагында да 15 дан ашык кичи ишканалар ачылды, булар мебелдерди даярдоо жана реставрация кылуу цехтери, аялдар \ч\н чеберкана, набайкана, ашканалар, кондитердик цехтер жана башкалар. Бул ишканаларда 350 дън ашык ишчилерге жумуш орду ачылып иштеш\\дъ.

Мады айыл ъкмът\ тышкы инвестицияны алып кел\\дъ, чет элдик донорлор менен ъз ара кызматташтык кылууда да тажырыйбасы жетишт\\.

Айыл ъкмът\ ъз\н\н стратегиялык планын ишке ашырууда чет элдик инвестиция жана мамлекеттик ишканалар менен \з\рл\\ кызматташтык кылып кел\\дъ.

Мисалы, ъткън 2014-2016-жылдарда айыл ъкмът\ баары болуп, 25 356 000 сом грант алып келди.

Мындан тышкары Кыргыз Ъкмът\н\н финансы министирлигинин стим. Гранты негизинде \ч мектепти ремонттоо, Лаглан мектебинин спорт залын куруууга жалпысы 12 500 000 сомдук долбоор ъткър\л\п толук аткарылды.

2014-2016-жыл ичинде 3 балдар бакчасы ачылды. Азыр балдар бакчасында 180 бала тарбия алууда. Балдар бакчасында иштъъ \ч\н айыл ъкмът\ндъ жашап жаткан 48 адам иш менен камсыз болду. Булар Каржы министирлигинин бюджетинен айлык алышууда. Айыл элинин ъс\\с\ жана жашоо аймагынын кеёейгендиги менен Кыргыз-Чек айылында бардык талаптарга жооп берген бала бакча жоктугунан 240 орунду балдар бакчасынын долбоору даярдалып Республикалык бюджетке ъткър\лгън.

Айыл элинин ъс\\с\ жана жашоо аймагынын кеёейгендиги менен окуучулар \ч\н Мектеп, окуу бълмълър\ жетишпейт эе мектеп курулшу толук талапка жооп бербейт жатат. Мисалы Жоош мектебинин имаараты колхоз убагындагы талаа станына уюштурулган..Жоош айылына жаны мектеп курууга жер ажыратылып долбоору даярдалды.

Айыл ъкмът\ ъз алдына койгон максатына жет\\ \ч\н тышкы мамилелерди дагы да бекемдеп баруу керек: чет элдик инвестициялар, мамтекеттик ишканалар, жергиликт\\ ъкмътт\к эмес уюмдар, жааматтар менен тыгыз байланышта болусу зарыл.

 1. 4.Мады айыл ъкмът/н/н бюджетин анализдъъ.

Бул документте Мады айыл ъкмът\н\н 2014-2018 жылдардын бюджетин анализдъъс\ къргъз\лгън.

Бюджетти анализдъъ максаты-тенденцияларды аныктоо, бюджеттин чыгаша жана киреше бъл\ктър\н т\з\л\ш\н аныктоо, каражаттарды къбъйт\\ жана рационалдуу пайдалануу м\мк\нч\л\ктър\н табуу.

2014-2016-жылдардагы бюджеттин кърсътк\чтър\ киреше жана чыгашанын чындап даражасынан келип чыкты. 2016-2018-жылдарга коюлган сандар пландаштырылган мааниде.

А. Кирешелердин структурасы.

Бюджеттин киреше бъл\г\ \ч негизги топтон т\з\лът:

1.Салыктан т\шкън киреше (мисалы: киреше салыгы, патенттин негизиндеги салык, м\лккъ тълън\\ч\ салык, жерге тълън\\ч\ салык ж.б);

2.Салыктык эмес киреше (мисалы, арендадан т\шкън киреше, администрациялык жыйымдар жана тълъмдър, башкалар);

3.Трансферттер (республикалык бюджеттин эсебинен).

 • Тенденциялар (2 жыл: 2014, 2015, жана бюджеттин 2016-жылга долбоору).

Бюджеттин киреше тенденциясы тъмъндъг\ принциптердин негизинде т\з\лгън: салыктык кирешелер къбъй\\ эсебинде пландаштырылган. Салыктык эмес кирешелер туруктуу даражада жогорулашысыз жана тъмъндъш\с\з пландаштырылат. Трансферттердин тъмъндъг\чъ тенденциясы бар.

Къргъзмъл\\ тъмъндъг\ диаграмма т\р\ндъ кърсътсъ болот (ълчъъ бирдиги-миё сом).

 • Жергиликт\\ бюджеттин жалпы кирешелердин ичинен ъзд\к кирешелердин \л\ш\ (республикадан келч\ акча каражаттардан сырткары)

Жылдар боюнча жергиликт\\ бюджеттин киреше структурасы тъмъндъг\ диаграммада кърсът\лгън (ълчъъ бирдиги-миё сом):

Диаграмманы анализдъъдъ кърсъткъндъй, жылдан жылга салыктык кирешелер кирешенин жалпы структурасы ъст\ (2015-жылда 72% тен 2017-жылы 81% ке чейин). Салыктык эмес кирешелер ъз\н\н салыштырма салмагын сактап турат (10-12%).

Бул анализ оё тенденцияларды тастыктайт, жыйымдардын жогорулашы жана салыктык кирешенин салыштырмалуу салмагы тъмъндъг\ фактылар жън\ндъ айтат:

-          салыктарды жыйноо жана бъл\шт\р\\ процесстерин жакшыртуу;

-          жергиликт\\ булактардын эсебинен жергиликт\\ бюджеттин кирешелеринин ъс\ш\;

-          калктын экономикалык активд\\л\г\н\н жогорулашы;

-          социалдык инфраструктурага кошумча чыгашаларды пландаштыруу м\мк\нч\л\ктър\.

 • Жергиликт\\ жыйындардын жана салыктардын ълчъм\ (максималдык деёгээлдеби?)

Мады айыл ъкмът\н\н 2014-2018-жылдардын бюджеттин киреше бъл\г\н\н кърсътк\чтър\ тъмъндъг\ таблицада кърсът\лгън.

Жыл 2014-факт 2015-факт 2016-план 2017-план 2018-план

Киреше,

миё сом

27 542.0 29544.2 31 761.4 33 965.2 35 457.2

5 жыл ичинде кирешелер 128 пайызга ъс\ш\ пландаштырылат. Бул бир тараптан оё тенденция. Башка тараптан кирешенин 5 жыл ичинде 128% ъс\ш\ - бир канча суроолорду туудурат. Инфляцияны эсепке алганда, кирешелердин ъс\ш\ прогрессивд\\ м\нъзгъ ээ болушу керек.

Ошондуктан, жыйынтык чыгарсак болот, кирешелердин къбъ\\ тенденциясын сактоо \ч\н ар кандай тобокелдерди эске алуу зарыл, аныгыраак:

-          инфляцияны (аныкталган жылдарда 8-12% т\зът);

-          пландаштырылган кирешелерди толук эмес алуу тобокели;

-          товарлардын жана кызматтардын баасынын ъс\ш\ тобокели, таасири пландаштырылган иш чаралардын аткарылбай калуусу тобокели;

-          кризис \ч\н салыктарды топтоо тъмъндъш\ тобокели жана экономикалык активд\\л\г\н\н тъмъндъш\.

Анализ кърсъткъндъй учурдагы киреше жана салыктарды жыйноо менен бюджеттин чыгаша бъл\г\ аткарылышы анык. Ошондой эле Мады айыл ъкмът\ бюджетти пландаштырууда жогоруда кърсът\лгън тобокелдерге къё\л буруусу зарыл.

 • Жеке ишкерлерге болгон жардам демилге, мисалы жаёы баштап жаткан жеке ишкерлерге.

Мады айыл ъкмът\ жеке ишкерликтин ън\г\\с\ жана колдоону артыкчылыктардын бири деп эсептейт. Ишкерликтин ън\г\\с\ аркылуу жаёы жумушчу иш орундары пайда болот, жергиликт\\ бюджетке тълъълър къбъйът. Айыл ъкмътт\н жетекчилиги жана кызматкерлери тарабынан жеке ишкерликке жана айыл чарбанын ън\г\\с\нъ ыёгайлуу шарттар жаралууда. Булар тъмъндъг\лър: арендага жер бер\\, иш кагаздарын тапшырууга жардам бер\\, азык-т\л\к ънд\р\\ч\лър менен байланыш т\з\\гъ къмък кърсът\\.

Агрардык сферада жана айыл чарба азык-т\л\ктър\н кайра иштет\\дъ жеке ишкерликти ън\кт\р\\ кызыгууну ойготууда. Ошондой эле фермердик базарларды ачуу аркылуу азык т\л\к ънд\р\\ \ч\н шарттар жаралууда.

 • Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары кайсы кирешелерге таасир тийгизе алат?

Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерини бири болуп ъз\н\н иш аракеттерин эффективд\\ аткаруу \ч\н ар дайым бюджеттин киреше бъл\г\н къбъйт\\ болуп эсептелинет.

Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары тъмънк\ категорияларга таасири бар:

-          Жерге, жайытга аренда тълъъ.

-          Жергиликт\\ салык.

-          Донордук уюмдардан, эл аралык долбоорлордон каражаттарды тартуу.

 • Киреше чогултуу процессин кантип эффективд\\ кылса болот?

Бюджеттин киреше жыйымдардын эффективд\\л\г\н къбъйт\\ чаралары:

 1. Салык органдар менен ар тараптан кызматташуу.
 2. Кирешелерди топтоо системасын \зг\лт\кс\з иштешин камсыздоо.
 3. Кирешелерди келишин эсептъъ жана администрлаштыруу процессин жакшыртуу.
 4. Калктын арасында салыктык жана салыктык эмес тълъмдърд\н ъз убагында тълъъгъ \г\ттъъ.
 5. Салыктык тълъълър жън\ндъ калк арасында маалыматты жогорулатуу \ч\н компанияларды уюштуруу.
 6. Айыл ъкмътт\н базасындагы м\лкт\ арендага бер\\ ачык айкын жана экономикалык тараптан негизделген системаны кирит\\.

Б. Чыгашалардын структурасы.

 • тенденциялар (2 жыл: 2014, 2015, жана бюджеттин 2016-жылга долбоору).

Бюджеттин чыгаша бъл\г\ ар кандай бъл\ктърдън турат:

 1. Эмгек акы жана социалдык фондко тълъмдър;
 2. Жол акы, байланыш кызматы, транспорттук кызматтар
 3. Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу
 4. Тамак аш азык т\л\ктър\н\н сатып алуу
 5. М\лкт\ оёдоого кеткен чыгаша;
 6. Керектел\\ч\ материалдарды сатыпалуу;
 7. Към\р жана башка отундарды сатып алуу;
 8. Суу \ч\н жана жылытууга кеткен тълъмдър;
 9. Электроэнергия \ч\н тълъм;
 10. Калкка социалдык жардам кърсът\\ боюнча пособиялар;
 11. Техника жана жабдуулар
 12. Башка чыгашалар.

Чыгашаларды 2014-2015 жылдарга (факт) жана 2016 га план боюнча къргъзмъл\\ тъмъндъг\чъ кърсътсъ болот. Ълчъъ бирдиги: миё сом.

Ушул эле маалыматтарды чыгашалардын жалпы структурасынын ар бир статьясында кърсътсъ болот. Чыгашалар 3 жыл эсебинде суммардык кър\н\штъ кърсът\лгън жана чыгашалардын жалпы структурасынын ар бир статьясынын салыштырмалуу салмагы эсептелинген.

Диаграмманы анализдъъ кърсъткъндъй чыгашалардын эё къп статьялары болуп башка товарларды жана кызматтарды сатып алуулар, эмгек акысына жана м\лкт\ оёдоого кеткен чыгашалар болуп эсептелинет (жалпы бюджеттен 69% т\зът).

Ошондой эле жыйынтыкта бюджете жыл сайын чыгашалардын ъс\\с\ пландаштырылган. 2014 тън 2016 жылга чейин чыгашалар 15% ъсът.

 • жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары кайсы чыгашаларга таасир тийгизе алат?

Айыл ъкмът\ ъз\н\н иш аракеттеринин эффективд\\ аткарууда анча къп эмес чыгашаларды кетирбей аткаруу принциптерине таянуусу зарыл. Сарпталган каражаттардын ар бир сомунан пайданы къбъйт\ш керек.

Аткарылган чыгашалар тастыкталган смета боюнча негизделет. Ошондуктан жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары чыгашалар сметасын аткарууга ынтылыш керек. Ар дайымкы статьяларга ъзгърт\\гъ жана таасир тийгиз\\гъ болбойт (мисалы, ишчилердин эмгек акысы). Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары ъзгър\\ч\ чыгашалар статьясына таасир этиши м\мк\н (электроэнергия, жылытуу энергиясы жана башкалар).

 • Эмнесин жакшыртса болот жана кандайча?

Жакшыртуу \ч\н жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары бюджеттин чыгаша бъл\г\н т\з\\дъ жана аткарууда тъмъндъг\ факторлорго къё\л бурушу керек:

 1. Бюджеттин статьяларын сапаттуу пландаштыруу.
 2. Нормативдерди эсепке алуу менен чыгашаларды абдан так эсептъъ (мисалы, 1 окучууга тамак аш, 1 мектепке жылытуу мезгилине към\ргъ чыгаша)
 3. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын аппаратынын иш аткаруусу, билим бер\\ обекттери жана социалдык инфраструктура менен байланышкан чыгашаларды оптимизациялаштыруу.
 4. Сатып – алуу процедура механизмдердин сактоо жана ачык-айкындуулук менен камсыз кылуу.
 5. Сапаттуу сырьелор, материалдар жана даяр азыктарды сатып алуу.
 6. Чыгашалардын эсебин так алып баруу, ъз убагында отчетто кърсът\п баруу.
 7. Сметаны сактоо, чыгаша статьясына ътъ чоё ъзгър\\лърд\ киргизбъъ.

В. Жалпы бюджеттик баланс:

 • Дефицит болсо, ал кантип жабылат?

Бюджетти пландаштырууда жана аткарууда бюджеттин тартыштыгы пайда болу тобокели.

-          Бюджеттин тартыштыгынын жаралуусун себептерин анализдъъ;

-          Кошумча эсептъълър ж\рг\з\п каражаттардын жетишсиздигин эсепке алып, кыскарта турган чыгашаларды анализдъъ;

-          Айыл ъкмътт\н бюджетин аныкталган мезгилге кайрадан карап чыгуу жана бюджеттик комиссия кээ бир чыгашаларды кыскартат жана бюджетке ъзгър\\лърд\ иштеп чыгат.

-          Жергиликт\\ Кеёештин кезексиз сессиясы чакырылат жана бюджеттин ъзгър\\лър\н тастыктайт.

 • Профицит болсо–анын кълъм\ канча? (чыгымдарды жапкан кийин)

Бюджеттин профицити да пайда болушу м\мк\н. Мында учурда бюджетке ъзгър\\лър киритилет. Чыгаша бъл\къ учурдагы мезгилде каржылана турган иш чаралар кошулат. Ошентип бюджеттин профицит эсебинен кошумча иш чаралар жана айылдардын къйгъйлър\ каржыланат.

 • Инвестицияларга которулган сумма(процент).

Мисалы \ч\н, 2015-жылы 1 070 миё сом, 2016-жылы - 1 250 000 миё сом инвестициялык долбоорлорго акча ажыратылды. 2017-жылга 3 250 000 сом бъл\нът.

Г. Карыз потенциалы.

 • Бекер ресурстарга таянып муниципалитет канча акча карыз ала алат?
 • Ар кандай карыз алуу сценарийлери (мисалдар)

Ар кандай кайтарылгыс булактардан келген каражаттарды тартуу политикасы жок.

Е. Бюджетти даярдоо процесси.

 • Бюджетти даярдоо процесси кандай?
 • Бюджетти даярдоо процесси жергиликт\\ кенештин нормативдуу укук актылары менен бекитилгенби?
 • Кандай инструменттер колдонулду? (бюджеттик угуулар, бюджеттин кыскача баяндамасы).

Аныкталган мезгилдин бюджеттин т\з\\ кирешелерди анализдъъ жана потенциалык чыгашаларды анализдъъдън башталат. Мындан сырткары жыл сайын КР Каржы Министрлиги тарабынан жергиликт\\ бюджеттин чыгаша планы т\з\лът.

Берилген маалыматтардын негизинде айыл ъкмътт\н жооптуу кызматкерлер тарабынан \ст\б\здъг\ жылга бюджеттин планы т\з\лът.

Дал ушул бюджеттин планы коомдук угууларга алып чыгылат жана ар кандай катмарларда талкууланат (айыл ъкмът ишчилери, калк, жергиликт\\ активисттер).

Бюджеттик угууларды ж\рг\згъндън кийин жергиликт\\ кеёештин депутаттарынан (7 адам) турган бюджеттик комиссия бюджеттин финалдык планын даярдайт.

Андан соё, бюджеттин планы жергиликт\\ кеёештин кезект\\ сессиясында каралат. Керек болсо баштапкы планга ъзгър\\лър жана толуктоолор киритилиши м\мкун. Бюджет жергиликт\\ кеёештин депутаттары тарабынан тастыкталат. Бул процесс жергиликт\\ кеёеш тарабынан токтом болуп жазылат.

Жыйынтыгында, тастыкталган бюджет айыл ъкмът жашоочуларына тааныштырылат.

Ошентип, бюджеттештир\\дъ ар кандай тараптар катышат жана ачык- айкындуулук болот.

 1. 5.Менчик анализи (тиркеме 1).

Мады айыл ъкмът\н\н балансында турган менчиктер жън\ндъ маалымат №1 тирекмеде кърсът\лгън.


 1. 6.SWOT - Анализи.

Маалыматта Мады айыл аймагынын к\чт\\, алсыз, м\мк\нч\л\к жана коркунуч жактары каралып, анализдин жыйынтыгы менен ън\г\\ планында алсыз жана коркунуч жактарын басандатуу, м\мк\нч\л\ктър менен к\чт\\ жактарын колдонуу жагына къё\л бурулган.

Жыйналган маалыматтар тезис т\р\ндъ SWOT анализде жыйынтыкталды.

SWOTко кирген маалыматтар:

- муниципалитеттин профайлы;

- жергиликт\\ бюджеттин анализи (киреше, чыгаша);

-муниципалдык активдердин анализи;

-тышкы чъйрънун анализи;

-жарандарды сурамжылоонун жыйынтыктары (буклет аркылуу);

-ън\г\\ планынын отчетунун жыйынтыгы;

-PRA жыйынтыктары.

К\чт\\ жактары: Алсыз жактары:
 • 2016-жылдын 1-январына карата 6750 т\т\нд\ т\з\п, жалпы жашоочулардын саны 30 119 адамга жеткен.
 • 2016 -жылы жалпы айыл чарба жери 13918 га, анын ичинен айдоо аянтынын 4577 га, сугат жери 2915   га, кайрак 1662 га, жайыт 8245 га. Бак 77 га, кайра бъл\шт\р\\ч\ фонддунжери 1059 га т\зът.
 • Айыл тургундары дыйканчылык жана мал чарбачылык менен ън\ккън, мал чарба менен 35 %, дыйкан чарба 43 %, соода –сатык 18 %, кызмат корсотуу 2%, башкалар 4%.
 • Айылдык Кенешинин курамы 31 депутаттан турат, депуттардын айылдык Кеёеши бекиткен 2014-2016 жылдар \ч\н ънугуу Стратегиялык план менен бардык иш-чаралар, тарифтер менен айылдын тургундары иш ж\рг\з\шът.
 • Эл 70 % таза суу менен камсыздалган
 • Мектептер, балдар бакчалары, спорттук майданчалар, ГСВ, ФАП, маданият \й\, китепкана бар.
 • Айыл аймактын территориясында 1 базар, 10дон ашык мамлекеттик ишканалар,   кичи ишканалар, соода дукъндъру бар
 • 2014-2015 жылдарда айыл ъкмът\н\н бюджетинин 41,3 % социалдык тармакка жумшалган.
 • Айыл аймагы жайгашган жер облустук борборго жакын жайгашкан.Ош-Бишкек жана Ош-Эречтам жолунун боюнда жайгашкан.
 • Айыл аймагы территориясында жогорку билимдуу кадрлар, жеке ишкерлер къп.
 • Айыл аймагында бюджетти кабыл алуу ачык- айкындулук менен ъткърулът.
 • Айыл аймагында сугат суусу жетишсиз участоктор бар: ички каналдарынын сапаты начар.
 • Айыл чарбада техника, жер семиткичтер, уръндър жана бул багытты тейлъъчу агроном адис жок.
 • Дыйканчылыкта жетиштирилген продукцияларды сатуу   кыйын.
 • Продукцияларды кайра иштетуучу муниципалдык кичи ишканалар жок.
 • Продукцияларды сапатын текшешер\\чу лабораториялар жок.
 • Социал багытта: Жоош айылында мектеп,Учкун, Кыргыз-Чек,Чагыр айылдарында бардык талапка жооп берген балдар бакчасы жок .
 • Мектептерде инвентарлар жана окуу китептери жетишсиз.
 • Балдар \ч\н дем алуу аянтчалары, жай мезгилинде лагерлер жок.
 • Айыл аймагындагы Б.Азизов,курманжан Датка,Интернационал мектептери капиталдык   ремонтту талап кылууда.
 • Социализм,Жоош,Асан-Чек айылдарында балдар бакчалары жетишсиз
 • ГСВ да бълмълър жетишпейт ,шарт начар болгондуктан   медициналык кызмат начар
 • Инфраструктура боюнча: ички жолдордун сапаты начар.Жаны конуштарга электр линиялары тартылган эмес.
 • Таза суу линиялары 1960-1970-жылдары курулган эскилиги жеткен.
 

М\мк\нч\л\ктър\:
Коркунучтары:
 • Айыл чарбаны ъст\р\\гъ   бардык ыёгайлуу шарттар бар
 • Продукцияларды сатууну жолго койууга шарт бар, Ош шаарына чейинки аралык 4-11 км т\зът.
 • Чет эл инвестициялары, мамлекеттик бюджет, айыл аймагы бюджети, элдин колдоосу менен мектеп, балдар бакчасы, жолдор, къпурълър куруу жана каналдарды ремонтоо мумкун
 • Таза суу запасы мол   айыл аймагынын 100 % га камсыздоо мумкун.
 • Жетишсиздиктерди жергиликт\\ бюджетти кътъруу менен чечуу мумкун. Ал \чун бюджетти кътъруу керек, бардык ишканалар, дыйкан чарбалар, жеке ишкерлер, элдер ъз убагында салыкты тълъъгъ жетишуу керек.
 • Маданий \й, парк, спортту ън\кт\р\\, балдардын эс алуусун уюштуруу   мумкун
 • Элдин демилгесин колдоо аркылуу кичи ишканаларды ачуу мумкун
 • Жердин унъмд\\лугу жана мал чарбасы   тъмъндъп кеткендиги себепт\\ акыркы жылдарда   \й-б\лъл\к киреше азайышына чоё таасирин тийгиз\\дъ
 • Айылдагы таштанды маселеси экологиялык курч абалга алып кел\\с\ м\мк\н.
 • Айыл аймактын климаты ъзгър\\дъ. Жай мезгилинде ътъ ыссык, кыш суук болгондуктан дыйканчылыкка   терс таасирин тийгизиши мумкун
 • Билим бер\\ мекемелердин материалдык – техникалык абалдары жылдан жылга начарлап баруусу менен, билим бер\\ сапаты тъмъндъп кетиши м\м\к\н
 • Айыл аймакта саналуу спорттун кружоктору иштейт, жаш ъсп\р\мдърд\н бош убактылары толук камтылбагандыктан терс кър\н\штъргъ баруусуна кепилдик жок
 • Айыл аймагында жумуштун жетишсиздигинен жаштардын айыл аймагынан тышкары чыгып кет\\с\ къбъйд\.
 • Каналдардын абалы начарлаган сайын сугат суу айдоо жерлерине жетпей калышы менен кайрак жерлерге айланып кет\\ коркун\ч\н туудурууда.(кызыл-Тал участкасы)
 • Жолдорду начарлыгы, къп\ръ жоктугуна байланышту кырсыктар къбъй\ш\, конфликтердин келип чыгышы м\мк\н.
 • Диний –экстремизмдин кучъш\ менен конфликттер келип чыгышы м\мкун

                                                                                                                      


 


 1. 7.Иш-чаралар.
  1. 1.Социалдык багыт.

Стратегиялык максат – 1.1

Билим беруу системасын жана маданият денгээлин жогорулатуу

Милдет Иш- чара Мъънът\ Болжолдуу наркы Жооптуу Жыйынтык
1.Мектеп ,балдар бакчалары, спорт залдары, маданият уйлър\, китепкааналарды инвентарлар менен камсыздоо .
 • Мектеп ,балдар бакчалары,спорт залдары,маданият \йлър\,китепканаларды инвентарга болгон муктаждыктарын аныктоо боюнча инвентаризациялоо ж\рг\з\\
 • Муктаждыктарга карата смета даярдоо
 • Инвентарларды сатып алуу жана орнотуу
2017,2018-жыл Смета боюнча Мады айыл аймагынын мектеп, балдар бакчалары, китепкана, маданият \йлър\, спорт залдар директорлору Мектептерде 5280 ашык окуучу, балдар бакчасында 880 тарбиялануучу билим алууга ыёгайлуу шарттар т\з\лът, алар китеп менен камсыз болот, спорт залдары, маданият уйлърундъ балдар жана элдер \ч\н шарт болот

2.Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрилиги, чет эл инвестициялары, жергилукт\\ бюджет ,жеке ишкерлер жана элдин колдосу менен мектептер балдар бакчаларын курууга аракет кър\\

 • Жоош айылына жаёы мектеп куруу
 • Учкун орто мектебине актовый зал,ашкана куруу
 • Лаглан айылындагы Лаглан орто метебинин спорт залын толук б\ткър\\
 • КурманжанДатка, Интернационал,
Б.Азизов мектептерин капиталдык ремонтоо.
 • Ш.Жумаев атындагы орто мектептин айланасын тосуу
 • Кыргыз-Чек,Учкун,Чагыр айылдарына балдар бакчаларын куруу
 • Акчълмък балдар бакчасына жылытуу системасын куру,терезелерин алмаштыруу.
 • Ар бир мектепти интер активд\\ доскалар   менен жана интернет байланышы менен камсыздоо.
 • Б.Мадазимов атындагы маданият \й\нъ жылытуу системасын куруу ,ондоо жана библиотекасын, музейди капиталдык ремонтоо
 • Каржылоо булагын табуу \ч\н даярдалган проектик сметалык документтерди Кыргыз Республикасынын билим жана илим министрилигине, Каржы министрлигине, чет элдик инвесторлорго жибер\\
2017 жылдан Смета боюнча Мады айыл аймагынын айыл ъкмът\, мектеп директорлору Балдардын билим алуусу \ч\н шарттар т\з\лът

Стратегиялык максат – 1.2

Саламаттык сактоо кызматынын денгээлин жогорулатуу

ГСВга кошумча кабинеттер куруу, Теплица участкасына фельдшердик-акушердик пунктун ачуу, ФАПтарды ремонтоо, аларды инвертарлар жана медициналык жабдуулары менен камсыздоо

Ар т\рд\\ ооруулардын алдын алуу (СПИД, ВИЧ, туберкулез)

 • /ДТ на кошумча имарат куруу.
 • Жоош айылына ФАП куруу
 • ФАП тарды ремонтоо \ч\н сметалык документрди даярдоо.Лаглан айылындагы Учкун айылындагы ФАПтарды ремонттоо, айланасын тосуу
 • Каржы булактарын табуу
 • Социализим айылындагы тъърът бъл\м\н капиталдык ремонттон ъткър\п кайрадан пайдаланууга бер\\
 • Айылдарга даарыканаларды ачуу
2017 жылдан баштап Смета боюнча Айыл аймагы кызматкерлери, ГСВ,. ФАП башкаруучулары, айыл башчилар Эл \ч\н сапаттуу медициналык шарт т\з\лът

Стратегиялык максат   1.3.

/й –б\лъъ, жаштар жана миграция маселелерин чеч\\

Айыл аймагындагы жаш \й –б\лъълъргъ бактылуу жашоо \ч\н шарт т\з\\ аркылуу жакырчылыкты жойуу
 • Жаш \й б\лъълъргъ там –жай \ч\н жер бер\\
 • Фонд жерлеринен жеёил шарттар менен арендага жер бер\\
 • Кичи ишканалар ачуу аркылуу жаштарга иш орундарын ачуу аркылуу миграцияны азайтуу
 • /й -булъълърдъ кирешелерден эффективд\\ пайдаланууну \йрът\\, т\ш\нт\р\ иштерин алып баруу.
 • Аялдар,жаштар, аксакалдар уюмдары менен тыгыз байланышта болуу
 • Ар бир айылга спорт аянтасын куруу
 • Октябр айылына спорт зал куруу
 • Социализм айылына балдар бакчасын куруу
2017 -2021 жылдар Сметалар жана иш - пландар боюнча

Айыл ъкмът\, Депутаттар, активистер

Айыл башчылар

Элдердин жашоо деёгээли кътър\лът.

Стратегиялык максат   1.4.

Экологиянын бузулушу менен к\ръш\\.

Мады айыл аймагынын территорясынын жашылдандыруу жана къркъмдътуу, санитариялык абалын жакшыртуу

“Мады Тазалык” муниципиалдык ишканасынын ишин ърк\ндът\\,материалдык техникалык базасын чындоо

 • Ар жылы айыл аймагы территориясында къркъмдътуу иштерин алып баруу
 • “Мады тазалык” муниципиалдык ишканасына атайын техника сатып алуу.
 • Къчълърду тазалоо, таштандыларды ъз убагында алып чыгуу, къчът, г\лдър, бак –дарактарды ъст\р\\ \ч\н элдерди кътър\\
 • Тазалык боюнча ураандарды (банер) ил\\ жана урналарды орнотуу
 • Таштанды тъг\\ч\ жайды куруу
2017-2021 жылдар Иш –пландар боюнча Айыл ъкмът\,депутаттар, айыл башчылар, активистер. Мады айыл аймагы, къркъм, таза айыл болот, Элдин жакшы жашоосу \ч\н шарт т\з\лът

Стратегиялык максат   1.5.

Дин маселелери

Мады айыл аймагы элдеринин дин маданиятын кътър\\
 • Эл арасында диний- экстремизмге каршы т\ш\нт\р\\ иштерин алып баруу
 • Дин мекемелери иштерин къзъмълдъ
 • Дин лидерлери менен тыгыз байланышта болуу
2017-2021 жылдары Иш пландар боюнча Айыл ъкмът\, депутаттар, айыл башчылар, жааматчылык, диний лидерлер Элдердин диний экстремизге кирип кет\\с\ алды алынат

  1. 2.Экономика.

Стратегиялык максат – 2.1

Жарандардын \й –б\лъл\к кирешесин жогорулатуу боюнча

чакан ишканаларды уюштурууга къмък кърсът\\

Милдеттер Иш чара Мъънът\ Болжолдуу наркы Жооптуу Жыйынтык
Чакан ишканаларды ачууга жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органы нормативдик -укуктук актыларды алууга ыёгайлуу шарттарды т\зът
 • Чакан ишканаларды же ишкерлерликти ачуу боюнча жергиикт\\ ъз алдынча башкаруу органы тарабынан нормативдик-укуктук актыларды мыйзамга ылайык алууга шарттарын т\з\\
Жыл сайын - Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органы (жергиликт\\ Кеёеш, айыл ъкмът) Тез жана ыёгайлуу шарттар т\з\л\\ менен жарандар ишкерд\\л\кт\ ж\рг\з\\гъ м\мк\нч\л\к алышат (с\т, ж\нд\ иштет\\, техникалык сервис, эмерек жана башка цехтерин ачуу)

Стратегиялык максат – 2.2

Айыл чарба продукцияларын кайра иштет\\ч\ ишканаларды ачууга шартарды т\з\\ жана сатууга шарт жаратуу

Продукциялардын сапатын аныктоочу лаборатория   ачуу,жеке ишкерлерге кайра иштет\\ч\ ишканалар ачууга къмъктъш\\. Сатуу \ч\н шарт жаратуу.
 • Лаборатория ачуу \ч\н сметалык документарды даярдоо
 • Жеке ишкерлер менен ишканалар ачуу \ч\н с\йлъш\\ жана аларга шарт т\з\\
Керект\\ жабдыктар менен камсыз кылууга къмък кърсът\\
 • Продукцияларды сатуу \ч\н Тунку базардын ишинин жакшыртуу
2017-2021 Сметалык документар негизинде

Мады айыл ъкмът\,

Депутаттар ,жеке ишкерлер

Айыл аймагында 1 лабораториянын филиалы   ачылып, продукциялар жеринде текшерилип, эт, с\т кайра иштет\\ продукцияларга шарттар т\з\лът

Стратегиялык максат – 2.3

Ишкердикти колдоону маалымат алмашу аркылуу ж\рг\з\\

Ишкердикти ачууга жана ън\кт\р\\гъ къмък кърсът\\
 • Жарандардын окутуу, маалымат алуу талаптарын, кызыкчылыктарын чогултуу
 • Чогулган кызыктардыктарга ылайык маалыматтарды даярдоо
 • Маалымат алмашууну уюштуруу
Чогулган сунуштарга ылайык План боюнча Аймакта жайгашкан коомдук бирикмелер, жеке ишкерлер, айыл ъкмът\. Жарандарга маалымат, тажрыйба алмашуу уюштурулуп жаёы жана иштеп келе жаткан ишкерлерге кеёейюс\\нъ, жыёы ишкердик ачам дем к\ч берилет.

Стратегиялык максат – 2.4

Салыктардын топтолушун камсыздоо.

Элдердин салык тълъъ маданиятын жогорулатуу аркылуу айыл ъкмът бюджетинин жогорулатуу
 • Салыктарды ъзгър\п барышы боюнча малыматтарды дааядоо
 • Элдерге маалыматтарды берип баруу, Салыктарды ъз убагында топтолушуна жетиш\\
2017-2021 План боюнча Айыл ъкмът\, депутаттар, салык кызматкерлери, айыл башчылар, активисттер Айыл ъкмът бюджетине которуулар
 1. 3.Айыл чарба.

Стратегиялык максат – 3.1

2915 айдоо жерлерине сугат сууну сарамжалдуу жеткиз\\.

Милдеттер Иш-чара Мъънът\ Болжолдуу наркы Жооптуу Жыйынтык
 1. Айдоо жерлерине сугат сууну жеткиз\\ боюнча   __ км сугат каналдарын капиталдык ремонттон ъткър\\
 • Ар бир канал боюнча проектик-сметалык документтерди даярдоо,
 • Акча каражатын табуу,
 • Каналдарды капиталдык ремонттон ъткър\\
 • Ички арыктарды ремонтоо (бетондоо)
 • Южный каналдан Отуз-Адыр каналына кошумча суу алууга лоток куруу
2017-2021 жыл Сметалык документар боюнча

Мады айыл аймагынын айыл ъкмът\, депутаттар,коомдук бирикмелер

КызылТал,Отуз-Адыр каналынын этеги каналдары ремонт болот
Ички арыктар тазаланат
 1. Насостук станцияларды ремонттоо жана куруу
 • Насостук станцияны капиталдык ремонттон ъткър\\ жана жаёыртуу боюнча проектик-сметалык документтерди даярдоо,
 • Акча каражат булагын табуу
 • Ремонттон ъткър\\ жаёыртуу
2017-2021-жыл Сметалык документар боюнча

Мады айыл аймагынын айыл ъкмът\, депутаттар , АВП , коомдук бирикмелер

1  насостук станция жыёыланып , 450га жер сугат суу менен туруктуу камсыз болот.

Стратегиялык максат – 3.2

Дыйканчылыкты ънукт\р\\

 1. Органикалык жер семирктичтерди жана сапаттуу\ръндърд\ пайдаланууну киргиз\\ жана жайылтуу
 • Органикалык жер семирткичтерди жана \ръндърд\   колдонуу боюнча атайын къргъзмъ аянтчалар уюштуруу
 • Къргъзмъ аянчалардын жыйынтыгы менен жарандарга органикалык жер семирткичтер жана сапатту \ръндър тууралуу маалымат такчалар аркылуу жайылтуу
2017-2021 -жыл План боюнча Мады айыл ъкмът\,фермерлер.дыйкандар Органикалык жер семирткичтерди колдонуу менен жердин асылдуулугу жогорулайт
 1. Элге жерди айдоо эрежелери боюнча туура, так маалыматтарды ъз учурунда берип туруу
Айдоо эрежелер тууралуу маалымат такчалар аркылуу т\ш\нд\р\\ иштерин ж\рг\з\\ Жыл сайын   Мады айыл ъкмът\ Айыл ъкмът\н\н алдындагы маалымат такталарга агротехникалык эрежелерди сактоо,   жерлерди которуштуруп айдоо боюнча маалыматтар ъз убагында жетип турат.

Стратегиялык максат – 3.3

Дыйкан чарбалардын ишмерд\\л\г\н арттырууга къмък кърсът\\ жана техника менен камсыздоо

Дыйкан чарбаларды интеграциялоо

 • Дыйкан чарбалардын ишмерд\\л\г\нъ жараша “Кооперативдерди” т\з\\гъ \ндъъ
2017- 2021жыл   Дыйкан чарбалар /лг\ катары 4 кооператив уюштурулат,   дыйкан чарбалардын   кызыкчылыктарын арттыруу м\м\к\н\ч\л\к алат
Айыл чарба техникаларын натыйжалуу пайдалануу
 • Дыкан чарбалардагы техникаларды бириктир\\ менен техникалык сервистерди уюштуруу
 • Лизинг аркылуу жаёы техникаларды алууга аракет кылуу
2017-2021 жыл Смета боюнча Мады айыл аймагынын айыл ъкмът\, дыйкан чарбалар,депутаттар Айылдагы айыл чарба техникалары бар фермерлер менен с\йлъш\\ жолу менен 2 техникалык сервис уюштурулуп айылдыктар сапаттуу кызматтарды алышат.

Стратегиялык максат 3.4

Климаттын ъзгър\ш\нъ ыёгайлашуу шарттарын т\з\\

Элдер арасында табигый кырсыктардын алдын алууга даярдоо.
 • Элдер арасында иклим ъзгъруп барышын тушунд\р\п баруу
 • Элдердин табигый кырсыктардын алдыны алуу \ч\н сай, арыктардын тазалосун уюштуруу
 • Аба –ырайынын ъзгъруп барышына дыйканчылыкты адаптация кылуу: парниктер, теплицалар курууга къмъктъш\\
2017-2021 жылдары Смета боюнча Айыл окмот, депутаттар, дыйкан чарбалар, айыл башчылар Элдер табигый кырсыктан сактанат

Стратегиялык максат – 3.5

Мал чарбаны ън\кт\р\\ жана жайыттарды натыйжалуу пайдалануу

Мал чарбаны онуктуруу,Жайыт комитетинин ишин жогорулатуу Малдын санын так тактоо менен жайыттарга туура бъл\шт\р\ Жыл сайын - Жайыт комитети Малды идентификациялоо. Жайыттарды сыйымдуулугуна жараша колдонуу.
Ар бир жайыттын аянтын эсептъъ менен, чек араларын тактоо 2017-жылга чейин - Жайыт комитети Аянттар такталат, кошуна айыл аймактар менен чыр чатактар азаят
Алыскы жайыттардын жолдорун, къп\рълър\н оёдоо Жыл сайын Смета боюнча Жайыт комитети Жайыт жерлерге баруучу жолдору оёдолот.
Деградацияланган жайыттарды калыбына келтир\\ жана алдын - ала иштерди ж\рг\з\\ Жыл сайын - Жайыт комитети Жайыттар туура пайдаланылып абалы жакшырат.
Жасалма уруктандыруу пунктнын ачуу жана   жайылтуу Мады айыл аймагындагы жасалма уруктандыруу пунктунун   ишин ърк\ндът\\ жана анын ишин маалымат такталар аркылуу маалымат бер\\ менен жайылтуу 2016-2017 Смета боюнча Мады айыл аймагынын айыл ъкмът\, айылдагы ветеринардык догдурлар Асыл тукум малдар къбъюп, наркы жогорулоо менен \й б\лъл\к киреше жогорулайт.
  Ветеринардык догдурларды заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу,окутуу, тажырыйбасын атртыруу     Мады айыл аймагынын айыл ъкмът\, айылдагы ветеринардык догдурлар Жарандарга сапатту ветеринардык кызмат кърсът\л\п, малдын жугуштуу оорулары азаю менен айылдыктардын ден соолугу кам кър\лът
 1. 4.Инфраструктура.

Стратегиялык максат – 4.1

Таза суу менен камсыз кылуу

Милдеттер Иш-чара Мъънът\ Болжолдуу наркы Жооптуу Жыйынтык

Мады айыл аймагынын бардык айылдарын толук таза суу менен камсыз кылуу жана жеткиз\\ (эскилиги жеткен таза суу линиясын толук жанылоо,таза суу булагына коптаж,суу тосмосун куру)

 • Таза суу къгъйлър\н аныктоо
 • Къйгъйлър боюнча иш чара т\з\\
 • Кожолуктарга водомерлерди орнотуу
 • Таза суу акы \ч\н белгиленген тариф боюча акчаларды толугу менен толоого жетишуу
2017-2021-жыл Смета боюнча Мады айыл ъкмът\ Жалпы айыл тургундары таза суу менен камсыз болушат.

Стратегиялык максат – 4.2

Ички жолдорду калыбына келитир\\

Милдеттер Иш-чара Мъънът\ Болжолдуу наркы Жоопту

Жыйынтык

Мады айыл аймагында 10 км ички жолдорду асфальтоо жана ремонтоо менен тротуарлар куруу менен элдерге сапаттуу тейлъъ корсотуу
 • Ички жолдордун абалына мониторинг ж\рг\з\\
 • Мониторингдин жыйынтыгы менен ар бир къчън\н абалына баа бер\\
 • Къчълърд\н абалына карата оёдоп т\здъъ боюнча график   т\з\\
 • Акча каражат булагын аныктоо толук аткаруу
2017-2019-жыл ичинде Смета боюнча Мады айыл ъкмът\

Каражат бъл\н\п жолдор жыл сайын, муктаждыктарга карата кеминде бир жылда 2 км жол асфальт,25 км жол ремонт болуп турат.
3 жыл ичинде 85 % ички жолдорго шагыл тъшълът.

Борбордук къчълъргъ тротуар курулат

Стратегиялык максат 4.3

Социалдык обектерди куруу

Элдердин жашоо шартын жакшыртуу \ч\н

айылдарда социалдык объектерди куруу

 • Соода д\къндър\: магазин, эт, навай каналар куруу
 • Чачтарач каналарын куруу
 • Мончо куруу
 • Аялдамалар куруу
 • Интернет точкаларын ачуу
 • Бычуу–тиг\\ ишканаларын куруу \ч\н элдерге шарт тузуу
2017-2021 План боюнча Мады айыл окмоту,айыл башчылар,активисттер
депутаттар
Элдердерге тейлоо кызматы жакшыланат

Стратегиялык максат 4.4

Энергетика объекттерин куруу

Айыл аймагын электр энергиясы менен толук камсыздоо
 • Жаны чектерге электр линияларын тартуу
 • Трансфарматорлор орнотуу
 • Зым жыгачтарды алмаштыруу
 • Къчълъргъ т\нк\ чырактарды орнотуу
2017-2021 План боюнча Мады айыл ъкмъту, айыл башчылар,активисттер
депутаттар
Элдерди тейлъъ кызматы жакшыланат
 1. 5.Кадрлар менен иштъъ

Стратегиялык максат –5.1

Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын ишмерд\\л\г\н жакшыртуу

Милдеттер Иш-чара Мъънът\ Болжолдуу наркы Жооптуу Жыйынтык
Жарандарга жеткиликт\\ маалымат алмашууну камсыз кылуу
 • Жарандар менен маалымат алмашууну жакшыртуу, къйгъйлър боюнча коомдук угууларды ъткър\\н\ колдону
 • Айылдардагы маалымат тактайларына \з\глт\кс\з маалыматтарды жарыялап туруу
Жыл сайын - Жергиликт\\ ъз алдынча органы (айылдык Кенеш, айыл ъкмът\) Бийлик менен коомдун ортосундагы байланыш к\чът\лът, жарандардын чечим кабыл алуу процессине катышуу укугу ишке ашырылат.
Айыл аймака инвестиция тартуу боюнча ыёгайлуу шарттарды т\з\\
 • Ън\г\\ планына жана кошумча пландарга ылайык долбоорлорду даярдоо,
 • Потенциалдык инвесторлого сунуштоо
Жыл сайын жаёыланып турат - Жергиликт\\ ъз алдынча органы (айылдык Кенеш, айыл ъкмът\) Жергиликтуу ъз алдынча башкаруу органдары айыл аймакты ън\кт\р\\ боюнча атайын долбоорлор иштелип чыгат

Мониторинг жана баа беруу боюнча иш планы

Онугуунун негизги багыттары Ар бир багыт боюнча аткарылуучу негизги иштер (долбоорлор) Жооптуулар

мониторинг качан,

кантип жургузот

Качан, кантип баа берилет Кимге, качан, кандай формада отчет (маалымат) берилет
1 Айылдарда инфраструктуралык кызмат корсотуулордун сапатын жакшыртуу Айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, газдаштыруу, электр эжнергия менен камсыздоону жакшыртуу

АО ,АК ,

ЖИБ,АИК,Айыл окмоту,

Коомчулук,

Тийиштуу мекемелердин жетекчилери

Чакан долбоор башталгандан баштап, Коомчулук тарабынан дайыма. Аткарылган жумуштун сапатына жараша,аткарылгандан кийин ГСМиО, Коомчулукка жалпы чогулушта ЧД аткарылгандан кийин,кварталдык финансылык отчет маалымат доскасы аркылуу.
2 Чакан жана орто ишканаларды онуктуруу жана жумушчу орундарды кобойтуу Айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу, комплекстуу тейлоо чакан ишканаларды куруу.

Айыл окмоту,

Коомчулук,

ишкерлер.

Чакан долбоор башталгандан баштап, Коомчулук тарабынан дайыма.

Аткарылган жумуштун сапатына жараша,аткарылгандан кийин,

Коомчулукка жалпы чогулушта ЧД аткарылгандан   кийин,кварталдык фин. отчет инф.доска аркылуу.
3

Айыл чарбасын онуктурууго шарт тузуу

Малдардын асыл тукумдуулугун

Дыйканч-тын тушумдуулугун

жогорулатуу учун урончулук чарбаларын тузуу

Айыл окмоту, Коомчулук,

айыл чарба адистери.

Чакан долбоор башталгандан баштап, Коомчулук тарабынан дайыма. Аткарылган жумуштун сапатына жараша,аткарылгандан кийин Коомчулукка жалпы чогулушта ЧД аткарылып буткондон кийин,кварталдык фин. отчет тарабынан,инф.доска аркылуу.
4 Социалдык объектилердин абалын жакшыртуу Мектептердин мат.-тех-лык абалын жакшыртуу, жабдуулар менен камсыздоо, спорт аянтчаларды куру, ондоо, ФАПтарды ремонттоо, жабдуулар менен камсыздоо, айылдарда мончолорду куруу, иштетуу, балдар бакчаларын ондоо, иштетуу.

Айыл окмоту, Коомчулук,

айыл чарба адистери.

Чакан долбоор башталгандан баштап, Коомчулук тарабынан дайыма. Аткарылган жумуштун сапатына жараша,аткарылгандан кийин Коомчулукка жалпы чогулушта ЧД аткарылып буткондон кийин,кварталдык фин. отчет тарабынан,инф.доска аркылуу.
5. Жергиликтуу оз алдынча башкарууну чындоо

Айылында маалымат борборун ачуу, Айылдарда ишке ашып жаткан КДго калкты активдуу катыштыруу, калкты элдик чогулуштарга, чечим кабыл алууга толук катыштырууга жетишуу, ЖОБ органдарынын жургузуп жаткан иштери боюнча   Эл алдында отчет беруусун жакшы жолго коюу, Элдин коомдук активдуулугуно жетишуу учун аларга   маалыматтарды жеткируу жана окутуу

Айыл окмоту, Коомчулук,

айыл чарба адистери.

Чакан долбоор башталгандан баштап, Коомчулук тарабынан дайыма. Аткарылган жумуштун сапатына жараша,аткарылгандан кийин Коомчулукка жалпы чогулушта ЧД аткарылып буткондон кийин,кварталдык фин. отчет тарабынан,инф.доска аркылуу.


 1. 8.Мониторинг.

Мады айыл аймагынын стратегиялык ън\г\\ планын аткарылуусу, туура ж\р\ш\ боюнча мониторинг жана сын сунуштарды, конструктивдик чеч\\ ыкмаларын бер\\ менен ън\г\\ пландын аткарылуусун камсыз кылууга шарттар т\з\лът.

Мындай иш чараны айыл аймагынын айыл ъкмът\, жергиликт\\ Кенештин депутаттары жана коомчулук ж\рг\з\ш\ керек. Акча каражатты табуу менен тышкы экспертерди тартуу, стратегиялык ън\г\\ пландын баалоосун так кылууга м\мк\нч\л\к т\з\лът.

  1 жарым жылдык 2 жарым жылдык Жылдын жыйынтыгы Жылдын жыйынтыгы Ар жылдын январь-февраль айында

Мониторинг

Айыл ъкмът\н\н коллегиясында каралат Айыл ъкмът\н\н коллегиясында каралат Жарандарга Айыл ъкмът\н\н башчысы жылдык отчет берет Айылдык Кеёештин депутаттары жылдын жыйынтыгын карайт Стратегиялык ън\г\\ планына кошумчаларды киргиз\\

Соёку съз.

Урматтуу окурман, Сиз Мады айыл аймагынын 2017-2021 жылдарга карата стратегиялык ън\г\\ планы менен таанышып чыктыёыз. Дагы ар жылдын башында планга кошумчаларды киргиз\\ м\мк\н.

Айыл аймактын келечектеги Элесине жет\\ \ч\н даярдалган бардык кыска, орто жана узак мөөнөттөгү долбоорлорду аткарууга болгон ресурстарды пайдаланып, мүмкүн болгон инвестицияларды тартабыз.

Мады айыл аймагынын 2017-2021 жылдарга карата стратегиялык ън\г\\ планын ишке ашыруу менен Мады айыл аймагынын жашоочуларынын жашоо шарты жакшырат деп ишенебиз.

Урматтоо менен,

Жумушчу топ.

 

 

 

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                        (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      №18                                29-прель 2017-жыл

«Мады айылдык кенешинин туруктуу

Комиссияларынын 2017-жылга т\з\лгън

Иш пландарын бекит\\ жън\ндъ»

               Мады айылдык кеёешинин «Финансы, бюджет, экономика боюнча», «Инвестиция тартуу жана ишмерд\\лк боюнча», «айыл чарбасы,жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды катто ,жаратылышты коргоо боюнча», «Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыёдоо, кеёештин иштери, этика боюнча» , «Социалдык , маданий маселелер , жаштар иштери, спорт, илим жана билим бер\\» жана «Ънър жай , курулуш, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча» туруктуу комиссияларынын 2017-жылга т\з\лгън иш-пландары Мады айылдык кеёешинин кезектеги сессиясы талкуулап

                                    Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

 1. Мады айылдык кеёешинин «Финансы, бюджет, экономика боюнча», «Инвестиция тартуу

     жана ишмерд\\лк боюнча», «айыл чарбасы,жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ

     укуктарды катто ,жаратылышты коргоо боюнча», «Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти

     чыёдоо, кеёештин иштери, этика боюнча» , «Социалдык , маданий маселелер , жаштар

     иштери, спорт, илим жана билим бер\\» жана «Ънър жай , курулуш, транспорт, соода,

     байланыш, энергетика боюнча» туруктуу комиссияларынын 2017-жылга т\з\лгън иш-

     пландары бекитилсин.

Мады айылдык кеёештин

                           търагасы:                                                         С.Асанов

                                       

 

 

 

                                                                                                                                 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      № 19                              29-прель 2017-жыл

«Жазгы тала иштеринин ж\р\ш\н\н абалы

дыйкандардын жер семирткичтер жана

майлоочу майлар менен камсыз болуусунун

абалы жън\ндъ»

       Жазгы тала иштеринин ж\р\ш\н\н абалы дыйкандардын жер семирткичтер жана майлоочу майлар менен камсыз болуусунун абалы жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Олжобаедин маалыматын Мады айылдык кеёеши угуп жана талкуулап

                                                         Т О К Т О М   К Ы Л А Т :

  

 1. Жазгы тала иштеринин ж\р\ш\н\н абалы дыйкандардын жер семирткичтер жана майлоочу майлар камсыз болуусунун жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Олжобаевдин маалыматы эске алынсын.
 2. Ички арыктардын абалын жакшыртып , дыйкандарды сугат мезгилинде сугат суу менен \зг\лт\кс\з камсыз кылуу жагы айыл ъкмът\н\ндъг\ СПАлардын жетекчилерине милдеттендирилсин.
 3. Дыйкандарды арзан минералдык жер семирткичтер , майлоочу жана к\й\\ч\ майлар менен камсыз кылуу аракеттери кър\лс\н.
 4. КБФнын жерлерин сарамжалдуу пайдалануу чаралары кър\лс\н.
 5. Бул токтомдун аткарылуусун къзъмългъ алуу жагы айылдык кеёештин айыл чарбасы жана жер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Мады айылдык кеёешинин

                             търагасы:                                                                С.Асанов

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      № 20                                29-прель 2017-жыл

«Калктын социалдык жактан коргоо

багытында ж\рг\з\л\п жаткан иштердин

абалы жън\н\дъ»

             Калкты социалдык жактан коргоо багытында ж\рг\з\л\п жаткан иштердин абалы жън\ндъг\ Мады айыл ъкмът\н\н социалдык иштер боюнча башкы адиси Ж.Токтосунованын маалыматын угуп ,талкуулап Мады айылдык кеёеши

                                             Т О К Т О М К Ы Л А Т :

 1. Мады айыл ъкмът\н\н социалдык иштер боюнча башкы адиси Ж.Токтосунованын маалыматы эске алынсын.
 2. Мады айыл ъкмът\н\н жетекчилигине жана соц кызматкерлерине:

- Калыкты социалдык жактан тейлъъдъ аз камсыз болгон \й-б\лълъргъ берилл\\ч\ материалдык жардамдар жана жълък пулдардын дарект\\ жеткирилиши камсыз кылынсын.

- Тоголок жетимдерге ,жарым жетимдерге жана м\мк\нч\л\г\ чектелген тубаса майыптарга айыл ъкмът\ тарабынан материалдык колдоолорду бер\\ жагы к\чът\лс\н.

- Туулгандыгы тууралуу к\бъл\г\ жок балдарга к\бъл\ктърд\ алып бер\\дъ     кечиктирилгис чараларды кър\\ жагы тапшырылсын .

   3.   Бул токтомдун   аткарылуусун къзъмългъ алуу жагы социалдык маселелер боюнча

         туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                               търагасы:                                                                     С.Асанов

                                                                                                                                 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) V СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      № 21                                29-прель 2017-жыл

«СПАлар жана ИСКАКБлардын

аткарып жаткан иштери жън\ндъ»

                 Мады айылдык кеёештин кезектеги сессиясы айыл ъкмът\н\н аймагындагы СПАлардын жана ИСКАКБлардын аткарып жаткан иштери жън\ндъг\ маалыматын угуп,талкуулап

                                            

                                               Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Мады айыл ъкмът\н\н аймагындагы СПАлардын жана ИСКАКБлардын аткарып жаткан иштери жън\ндъг\ маалыматтары белгиленсин.
 2. СПАлардын жетекчилерине ъздър\ тейлеген участкаларды сугат мезгилинде сугат суу менен тынымсыз камсыз кылуу милдеттендирилсин
 3. Калкты ич\\ч\ таза суу менен камсыз кылуу жагы ИСКАКБлардын жетекчилерине милдеттендирилсин.

Мады айылдык кеёешинин

                               търагасы:                                                   С.Асанов

                                                                                                                               

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                  МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) VI СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                     № 22                                08-сентябрь 2017-жыл

«Мады айыл ъкмът\н\н аймагындагы

ветеринардык сервистер тарабынан

элдердин мал-жандыктарына идентификация

ж\рг\з\\ жана эмдъъ боюнча т\з\лгън, кызмат

акысынын баасын бекит\\ жън\ндъ»

           Мады айыл ъкмът\н\н ветеринардык инспектору С.Саидакбаровдон айыл ъкмът\н\н аймагындагы ветеринардык сервистери тарабынан калктын мал-жандыктарына идентификация ж\рг\з\\ жана эмдъъ боюнча т\з\лгън кызмат акысынын баасын бекитип бер\\ жън\ндъг\ билдир\\с\н Мады айылдык кеёеши угуп жана талкуулап

                                                     Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Мады айыл ъкмът\н\н аймагындагы ветеринардык сервистер тарабынан калктын       мал-жандыктарына       идентификация ж\рг\з\\ жана эмдъъ боюнча т\з\лгън       баалар тиркемеге ылайык бектилсин.(тиркеме тиркелет).
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы       Мады айылдык кеёешинин тийишт\\ туруктуу комиссияларына (С.Абдувалиев,А.Сыдыков) ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                              търагасы:                                                               С.Асанов

                                                                                      БЕКИТЕМИН

Мады айылдык кенешинин торагасы:

                                                                                      ____________________С.М.Асанов

                                                                                           «_____ »___________2017-жыл

Кара-Суу районунун Мады айыл өкмөтүнүн жеке менчик ветеринардык  

               сервистердин элге кызмат көрсөтүүнүн баасы.

Катар № Кызматтын туру

     Кызматтын    

       акысы              

       (сом)

1 2 3
1 Жаныбарларды килиникалык кароодон откоруу жеринде (1-башка )  
1 Жылкы ,Кара –мал 200
2 Кой –эчки 100
3 Ит-мышык 100
4 Коен, тоок, аары(1яшик уюгу) 50
2 Чет жактан келген уй жаныбарларын килиникалык текшеруудон откоруу (1-баш)  
1 Жылкы ,Кара –мал 300
2 Кой –эчки 300
3 Ит-мышык 100
4 Аары (1яшик уюгю) 50
3 Башка райондордон , облостардан, алынып келинген уй жаныбарларын килиникалык текшеруудон откоруу (1-баш)  
1 Жылкы ,Кара –мал 300
2 Кой –эчки 200
3 Ит-мышык 100
4 Уй-канатуулары 100
5 Аары (1яшик уюгю) 50
4 Ветеринардык жолдомо документтеринин берилиши (1баш) 50
1 Форма 4 (бир бланка учун) 50
5 Айыл чарба жаныбарларынын сойордун алдында жана сойордон кийин текшеруу (1башка)  
1 Жылкы ,Кара –мал 150
2 Кой –эчки 50
3 Коен, тоок 30
6 Аргасыздан сойулган малдарды ветеринардык текшеруу менен жолдомо документ беруу  
1 Эт ИИМ, жылкы (1тушу) 200
2 Майда жандык (1тушу ) 100
3 Коен, тоок (1башка) 50
7 Сут жана сут азыктарына ветеринардык текшеруу менен жолдомо документтерди беруу (1башка)  
1 Жылкы ,Кара –мал 200
2 Майда жандыктар 100
3 Жумуртка (100 даана) 50
4 Бал (50 кг) 100
5 Кара-мал, жылкынын териси   (1 даана ) 50
6 Майда жандыктардын териси (1даана) 50
7 Жун (1кип) 100
8 Ветеринардык врачтарды уйго чакуруу  
1 Ветеринардык-санитардык жол менен багуу боюнча консультация беру 200
2 Жылкы ,Кара –мал 300
3 Майда жандыктар 200
9 Ветеринардык диагностикалык изилдоо откоруу.  
1 Малдардын сийдигинен проба алып текшерип беруу. 50
2 Малдардын канынан проба алып текшерип беруу. 50
3 Малдардын тезегинен проба алып текшерип беруу. 50
4 Малдын бооздугун аныктооо. 300
5 Карынга зонд салу 300
6 Олгон жаныбарлардын пат-анатомия текшеруудон откоруу жана аныктама беруу 400
10 Дарылоо ыкмалары.  
1 Эмдоо жылкы ,кара –мал 50
2 Эмдоо майда жандык 30
3 Кан тамырга дары куйуу 420
4 Дарыны ооз аркылуу беруу 50
5 Новакаин менен ооруларга тосколдук кылуу (блокада ) 100
6 Магиниттик зонду ашказанга киргизу 200
7 Итти эмдоо 100
8 Буу менен дарылоо 100
9 Жылутуучу компрестоо 100
10 Тоокторду эмдоо 10
11 Дарыны тобу мнен ичируу (тоокторду) 10
1 Жаныбарларды идентификациялоо  
1 Жаныбарларга кулак биркасын тагу учун (ар бир баш учун) 70
2 Кызмат акы 32
3 Мамлекеттик толом 38
11 Хирургия  
1 Ачык жараны дарылоо. 200
2 Ириндеген жараны дарылоо. 300
3 Опухолдорду дарылоо 300
4 Сыныктарды тану (шашак) 400
5 Иттердин кулагын жана куйругун кыркуу 200
6 Козулардын куйругун кыркуу 300
7 Кара мал, жылкыны таварсыка катетирди салуу 200
8 Ич копконду жару 200
9 Иринди алуу 300
10 Жылкынын туягын тазалоо , табро басуу 200
11 Ашказанды дарылоо 400
12 Козу-улактарды бычуу 100
12 Акушерство и гинекология  
1 Туутка жардам беруу 1000
2 Жатынга операция жасоо 1500
3 Малдардын чобун тушуру 1000
4 Туулгандан кийин шал оорусун дарылоо 500
5 Жатыны тушконго жардам корсотуу 500
6 Малдардын жэлин оорусун дарылоо 500
13 Короо сарайларды жугушсуздандыруу  
1 Кой –эчкилерди чомулдуруу. 20
2 Алдын ала мал базарларды, короо сарайларды дарылоо жана (профилактикалык иш-чараларды жургузу ) , Ээси менен келишим баада.
3 Ылан чыкан мезгилде залалсыздандыруу Айыл окмот жана мал ээси эсебинен

Эскертуу:   Айылдарга бекитилген ветеринардык кызматкерлерден башка адам профилатикалык иш чараларды жургузууго тыюу салынат жана бекитилген ветеринардык кызматкерлер эпизоотиялык кырдалга жооп берет.

 

Мады айыл өкмөтүнүн

ветеринардык инспектору:                                                     С.Сайдакбаров

                                                                                                                               

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                                                                      

                                  МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) VI СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                    № 23                               08-сентябрь 2017-жыл

«Мады тазалык   ишканасынын таштандыларды

алып чыгуу боюнча коюлган бааларына

ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ»

               Мады тазалык ишканасынын жетекчиси К.Бакошовдун таштандыларды алып чыгууга коюлган бааларга ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъг\ билдир\\с\н талкуулап ,угуп Мады айылдык кеёеши

                                                       Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Мады тазалык ишканасынын       таштандыларды алып чыгуу \ч\н т\з\лгън бааларына тъмъндъг\дъй ъзгърт\\ киргизилсин:

- таштандыларды алып чыгуу боюнча баалар ар бир кожолукка айына 100(ж\з) сом ълчъм\ндъ бекитилсин.

     2.     Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук боюнча туруктуу

             комиссиясына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                             търагасы:                                                                         С.Асанов

                                                                                                                                 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

                                МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) VI СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                     № 24                               08-сентябрь 2017-жыл

«Мады жайыт комитетинин бюджетине

ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ»

                     Мады жайыт комитетинин жетекчиси Ж.Исмаиловдун 2017-жылга жайыт комитетинин 360 миё ълчъм\ндъ бекитилген бюджеттин эсебинен токой чарбасына ижара акы катары тълънгън 112 мин сомду жана жайыт комитетинин эмгек салымы \ч\н сарпталган 48 миё сом ълчъм\ндъг\ сумманы жайыт комитетинин бюджетинен кыскартып, калган сумманы жайыт комитетинин бюджети катарына ъзгърт\\ киргизип бектип бер\\ жън\ндъг\ билдир\\с\н угуп жана талкуулап Мады айылдык кеёеши

                                                            

                                                             Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Мады жайыт комитетинин 360 миё сом ълчъм\ндъ бекитилген бюджетинин эсебинен       токой чарбасына ижара акы катарында тълънгън 112мин сомду жана жайыт комитетинин эмгек салымы катарында сарпталган 48 минсомду       кыскартып , жайыт комитетинин бюджетинин киреше бъл\г\ 200 миё сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 2. Жайыт комитети аркылуу т\ш\\ч\ кирешенин \чтън бир бъл\г\ айыл ъкмът\н\н бюджетине т\шъър\ белгиленсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                               търагасы:                                                                           С.Асанов

                                                                                                                                 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

                               МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

(VI- ШАЙЛАНГАН) VI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М У

Асанчек айылы                                                       № 25                                           08-сентябрь 2017-жыл

« Мады айыл окмотунун 2017-жылга тузулгон

Бюджетинин киреше-чыгаша болукторунун

6 айда аткарылышынын абалы жонундо»

        Мады айыл окмотунун бюджетинин 2017-жыдын 6 айында аткарылышынын жана анын киреше ,чыгаша болукторунун абалы жонундо айыл окмотунун Финансы –экономикалык болумунун башкы бухгалтери М.Мырзабаевдинберген мааламатын Мады айылдык   Кенешинин кезектеги сессиясы угуп,талкуулап

                                  

                                                                            ТОКТОМ   КЫЛАТ:

 1. 2017-жылдын 6айлыгында айыл окмотунун бюджетинин киреше-чыгаша болукторунун аткарылышы боюнча Финансы –экономикалык болумунун бухгалтери М.Мырзабаевдинберген маалыматы жактырылсын.
 2. Мады айыл окмотунун салык кызматкерлерине, айыл башчыларга жергиликтуу бюджетке тушуучу салыктын планын аткарууну,салыктын ар бир туру боюнча камсыз кылуу,ошондой эле кошумча булактарды табуу же болбосо соода туйундорунон тушуучу салыктын эсебинен айыл окмотунун бюджетинин киреше болугун толтуруу милдеттендирилсин.
 3. Айыл окмотунун финансы- экономикалык болумуно жыйымдар болуму менен бирге ижара акыларын оз убагында жана толук олчомдо чогултуу боюнча иш чараларды кучотуу менен жылдын аягына чейин ижара акыларын топтоо боюнча белгиленген пландын аткарылышын толук камсыз кылуу,социалдык фондко толомдорду оз убагында жана толук олчомдо толоп туруу жагы милдеттендирилсин.
 4. Бул токтомдун аткарылышын козомолго алуу жагы айылдык кенештин тийиштуу туруктуу комиссияларына (А.Сыдыков, С.Абдуллаев) жуктолсун.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Мады айылдык кенешинин

               торагасы:-                                                                              C.Асанов

                  

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

                               МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

(VI- ШАЙЛАНГАН) VI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М У

         Асанчек айылы                            № 26                                           08-сентябрь 2017-жыл

Мамлекеттик салык толомдорунун баардык туру

боюнча ондуруунун абалы жана калкка акылуу

кызмат корсотуу тармагында эмгектенген жеке

ишкерлердин,кичи базарларда соодо кылган

соодагерлердин патент менен камсыз болуусунун

абалы жонундо»

      

           Мамлекеттик салык толомдорунун баардык туру боюнча ондуруунун абалы жана калкка акылуу кызмат корсотуу тармагында эмгектенген жеке ишкерлердин,кичи базарларда соодо кылган соодагерлердин патент менен камсыз болуусунун абалы жонундогу Мады айыл окмотунун жыйымдар болумунун башчысы Г.Маматованын билдируусун угуп жана талкуулап Мады айылдык кенешинин кезектеги сессиясы

                                          

                                                               ТОКТОМ КЫЛАТ:

     1.     Мамлекеттик салык толомдорунун баардык туру боюнча ондуруунун абалы жана калкка акылуу          

             кызмат корсотуу тармагында эмгектенген жеке

ишкерлердин,кичи базарларда соода кылган соодагерлердин патент менен камсыз болуусунун абалы жонундогу Мады айыл окмотунун жыйымдар болумунун башчысы Г.Маматованын билдируусу айрым кемчилдиктерди эске алуу менен белгиленсин.

 1. Мады айыл окмотунун салык кызматкерлерине,айыл башчылар менен биргеликте жергиликтуу бюджетке тушуучу салыктардын планын аткарууну, салыктын ар бир туру боюнча камсыз кылуу,ошондой эле кошумча булактарды табуу же болбосо соода туйундорунон тушуучу салыктын эсебинен айыл окмотунун бюджетинин киреше болугун толтуруу милдеттендирилсин.
 2. Элге акылуу кызмат корсотуу багытында эмгектенген жеке ишкерлерди,кичи базарларда соода кылган соодагерлердин патент менен камсыз кылууда кетирилген кемчилдиктерди жоюу, элге акылуу кызмат корсотуу багытында иш жургузуп жаткан ар бир жеке ишкердин патент менен камсыз болуусун камсыз кылууну тийиштуу адистерден талап кылып козомолго алуу жагы айылдык окмотунун башчысы Ж.Матанбаевге милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын козомолго алуу жагы айылдык кенештин тийишту туруктуу комиссиясына ( С.Абдувалиев, А.Сыдыков жуктолсун.

Мады айылдык кенешини търагасы:                                         С.Асанов

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                          (VIШАЙЛАНГАН ) VI СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      № 27                               08-сентябрь 2017-жыл

«Мадыайылдыккеёешинин 2017-жылдын

29-апрелиндеги № 15 токтомунаъзгърт\\лърд\

киргиз\\ жън\ндъ»

                   « Кыргыщ Республикасынын ченемдик укуктук актылар жън\ндъг\» мыйзамынын 10-статьясынын 1-бъл\м\н негиз кылып, Мады айылдык кеёешинин 2017-жылдын 29-апрелиндеги №15 токтому учурдагы талаптарга карама каршы келип калгандыгына байланыштуу жана Асан-Чек айылынын тургундарынын суроо талаптарын эске алып токтомго ъзгърт\\ киргиз\\ максатында Мады айылдык кеёеши

                                                              Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Токтомдун биринчи пунктуна тъмъндъг\дъй       ъзгърт\\лър киргизилсин: «Эски мечитти бузуп ордуна заманбап жаёы мечит курууга уруксат берилсин.
 2. Мечитке тиешел\\ жер тилкеси бъл\н\п ,мыйзамга тура келсе жанына социалдык курулуш курууга уруксат берилсин.
 3. Мечитти бузуу иштери атайын т\з\лгън комиссиянын къзъмъл\ндъ ж\рг\з\л\п , чыккан материялдык баалулуктар айыл ъкмът\нъ актынын негизинде ъткър\л\п берилсин.
 4. Мады айылдык кеёешинин 2017-жылдын 29-апрелиндеги № 15 токтому чыккан к\ндън баштап к\ч\н жоготту деп эсептелсин.
 5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык кеёештин мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                            Търагасы:                                                                       С.Асанов

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                          (VIШАЙЛАНГАН ) VIII СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      № 28                               04-октябрь 2017-жыл

«Каарман айылындагы Б.Азизов

атындагы орто мектебинин аймагында

спорт аянтчасын куруу жън\ндъ»

                     Мады айыл ъкмът\н\н Каарман айылынын тургундарынан жана жаштарынын айылдагы Б.Азизов орто мектебинин аймагында баардык шарты бар заманбап спорт аянтчасын курууга уруксат сурап жазган арызын карап чыгып Мады айылдык кеёеши

                                                         Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Б.Азизов атындагы орто мектебинин аймагында баардык шарты бар заманбап спорт аянтчасын курууга       макулдук берилсин.
 2. Жаёыдан курулуучу спорт аянтчасынын оордун жеринде тактап кърсът\п бер\\ жана тийишт\\ иш кагаздарын даярдап б\ткър\\ жагы айыл ъкмът\н\н жер адиси Р.Сидиковго ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык кеёештин мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                             Търагасы:                                                                             С.Асанов

                                                                                                                               

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) VIII СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                     № 29                               04-октябрь 2017-жыл

«Каарман А.Азизов атындагы

ИСКАКБнин ич\\ч\ таза сууга

коюлган бааларын бекит\\ жън\ндъ»

                     Каарман айылында Б.Азизов айылындагы ИСКАКБнын башкаруу кеёешинин жалпы жыйынында ИСКАКБнын жетекчиси А.Сидиковдун берген маалыматынын негизинде айылдагы тургундарды ич\\ч\ таза сууга койгон тъмъндъг\ бааларды талкуулап ,угуп Мады айылдык кеёеши

                                                       Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Каарман айылындагы Б.Азизов атындагы ИСКАКБнын ич\\ч\ таза сууга койгон тъмъндъг\ баалары бекитилсин.

- къчъдъг\ суу т\т\г\нън суу ичкендер \ч\н бир адамга бир айга 8 (сегиз) сом

- короосунда суу т\т\г\ бар кожолуктар \ч\н бир айга бир кожолукка 100 (ж\з) сом

- ич\\ч\ таза суу менен эгин суугарганы \ч\н айып пул – 3000 (\ч миё ) сом ,эгерде \й    

   ээси эскерт\\лъргъ карабастан эгин суугарууну уланта берсе короосундагы суу т\т\г\  

   кесилип алып салынсын

- короосуна суу т\т\г\н киргиз\\гъ уруксат алуу \ч\н 5000(беш миё)сом

       2.   Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук боюнча туруктуу

               комиссиясына ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                             Търагасы:                                                                          С.Асанов

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

                                 МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                         (VIШАЙЛАНГАН ) VIII СЕССИЯСЫНЫН

                                                               Т О К Т О М У

Асан-Чек айылы                                      № 30                               04-октябрь 2017-жыл

«Мады айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы

бюджетинин жыл жыйынтыгы менен

киреше бъл\г\н\н аткарылышы,чыгаша

бъл\г\нъ айрым ъзгърт\\лърд\ киргиз\\

жана ЖПБнын сметасынын IV-кварталына

ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ»

               Мады айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын бюджетинин жыл жыйынтыгы менен киреше бъл\г\н\н аткарылышы ,чыгаша бъл\ктър\нъ айрым ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жана ЖПБнын сметасынын IV-кварталына ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\нд

 1. Мады айыл ъкмът\н\н бюджетинин\жыл жыйынтыгы       менен болжолдуу т\рдъ киреше бъл\г\ 2860,6 мин сомго берилген пландан ашыкча аткарылышынын эсебинен айыл ъкмът\н\н къйгъйл\\ маселелерин чеч\\гъ сарптоого уруксат берилсин.
 2. Аталган акча каражатын бюджеттин чыгаша бъл\г\н\н 70629-тармагынын 2215-статьясына 1800,0 миё сом, 3111-статьясына 960,6 миё сом жана 3112-статьясына 100,0 миё сом ълчъм\ндъ акча каражатын аталган статьяларга которууга уруксат берилсин.
 3. Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ) IV-кварталга 70629-тармагынын 2511-статьясынан 71,2 миё сом акча       каражаты, 70429-тармагынын 2111-статьясына -53,9 миё сом, 2121-статьясына -9,3 миё сом жана 2211-статьясына -8,0 миё сом которууга уруксат берилсин.
 4. Айыл ъкмът\н\н бюджетинин атайын каражаттарына кошумча 500,0 миё сом акча каражаты бекитилген планга кошууга уруксат берилсин.
 5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин финансы, бюджет жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуу комиссиясына (С.Абдувалиев) ж\ктълс\н.

Мады айылдык кеёешинин

                             Търагасы:                                                                          С.Асанов

                                                                                                                                

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

                           МАДЫ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ

                                (VI- ШАЙЛАНГАН) VIII СЕССИЯСЫНЫН

                                  

                                                    Т О К Т О М У

                 Асанчек айылы                 № 31                      2017-жыл 04-октябрь

“Мады” тазалык ишканасынын

техникаларын Ондоого айыл

ъкмът\н\н эсебинен каражат

бъл\\ жонундо”

             “Мады” тазалык ишканасынын жетекчиси К.Бакашовдун тазалык ишканасынын техникаларынын абалы начарлап тез-тез бузулуп жатканын, техникаларды ондоого ишкананын ъз\н\н каражатынын жетишпестигин маалымдап, техникаларды ондоого айыл ъкмът\н\н эсебинин каражат бъл\п бер\\н\ суранып жазган кайрылуусун   Мады айылдык кенеши талкуулап жана Жергиликтуу ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\ Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-бъл\г\н\н 18-беренесинин 11-пунктунун негизинде

                                      

                                                      ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. “Мады” тазалык ишканасынын техникаларын ондоого Мады айыл ъкмът\н\н эсебинен 30 мин сом ълчъм\ндъ акчалай каражат бъл\н\п берилсин
 2. Бъл\нгън каражатты таап камсыз кылуу жагы Мады айыл ъкмът\н\н жетекчиси Ж.Матанбаевке жана ФЭБ башчысы М.Мырзабаевке ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына ( А.Сидиков) ж\ктълс\н

Мады айылдык кенешинин

                         търагасы:                                            С.Асанов

    

                                                                            

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

_______________________________________________________________________________________________________                              

ДЕПУТАТТАРДЫН МАДЫ АЙЫЛДЫК ОКРУГДУК КЕНЕШИНИН

                                               КЕЗЕКТЕГИ VI-ШАЙЛАНГАН) IX-СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

Асанчек айылы                                                    № 33                               «21» декабрь 2017–жыл.      

«Мады айыл ъкмът\н\н 2017-жылда

бюджетинин киреше, чыгаша бъл\ктър\н\н

аткарылышы жана 2018-жылга

бюджетин бекит\\ жън\ндъ»

  

Мады айыл окмотунун 2017-жылда бюджетинин киреше жана чыгаша болукторунун аткарылышы жонундо айыл Окмотунун финансы-экономикалык болумунун башчысы М.Мырзабаевдин маалыматын угуп, талкуулап Мады айылдык кенеши  

Т о к т о м     к ы л а т:

     1.    2018-жылга карата Мады айыл окмотунун бюджетинин кирешелери жана чыгашалары  

           45733,3 мин сом олчомундо бекитилсин,анын ичинен жайыт пайдалануучулар

           бирикмесинин бюджетинин кирешеси 360мин сомго,чыгашасы 240,0мин сомго, «Мады  

           Тазалык» муниципалдык ишканасынын киреше чыгаша бюджети 850,0мин сомго,ал

           эми атайын каражаттар эсебинен (тамак-аш) 8300,0мин сомго бекитилсин.

 1. Айылдык округунун аймагындагы мекеме ишканалар атайын эсеп каражаттарына тушкон акча каражатын аймактык казына болумдору аркылуу жургузушсун, оз алдынча кассадан чыгымдоого жол берилбесин.
 2. Атайын эсеп каражаттарында корсотулгон чыгымдар оз статьялары жана болумдору боюнча болуштурулсун жана       корголгон статьяларды биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын. (эмгек акы, соц. фонд, тамак аш ж.б.).
 3. Штаттык бирдиктерге карата сметада каралган эмгек акы фондунан ашыкча чыгымдоого жол берилбесин.
 4. Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2013-жылдын 08-июлундагы №403- токтомунун негизинде айыл окмотунун башкаруу аппаратында жалпы саны 39 штат: анын ичинен 10 айыл башчы (эмгек акылары жетектоочу адистин денгээлинде эсептелсин),7 ВУС инспектору жана 4 тейлоо кызматкерлери бекитилсин.  
 5. Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2012-жылдын 31-январындагы №66-токтомунун негизинде маданият кызматкерлеринин жалпы саны 8 штат: анын ичинен 4 тейлоо кызматкерлери бекитилсин.
 6. Биринчи жана экинчи жарым жылдыкта айылдык окмотунун башчысына,ФЭБ башчысына жана айылдык кенештин финансы-бюджет жана инвестицияларды тартуу боюнча комитетинин макулдашуусу менен айыл окмотунун бюджетинин чыгаша болукторуно айрым озгортуулорду киргизууго уруксат берилсин.
 7. Мады айыл окмотунун негизги бюджетинин эсебинен балдар бакчалардагы ар бир балага бир кунго 8 сомдон тамак-ашы учун каржылоо уруксат берилсин.
 8. Айыл окмотунун 2019-2023 жылдарга карата стратегиялык планы бекитилсин.
 9. Айыл окмотунун 2018-жылдагы бюджетинин кирешесинин эсебинен 362,0 мин сом резервдик фондго киргизилсин.
 10. Айыл окмотунун 2018-жылга киреше,чыгаша бюджети жана 2019-2020-жылдарга киреше,чыгаша бюджетинин долбоору бекитилсин (тиркеме тиркелет).
 11. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айылдык округдун финансы, бюджет  
 12. жана инвестицияларды тартуу боюнча       туруктуу комиссиясына жуктолсун.

    

Мады айылдык   Кенешинин торагасы:                                                С.Асанов

                        

                                ДЕПУТАТТАРДЫН МАДЫ АЙЫЛ ОКРУГДУК КЕНЕШИНИН

                                     КЕЗЕКТЕГИ (VI - ШАЙЛАНГАН ) IV- СЕССИЯСЫНЫН

                                               11.02.2017-жылдагы №___ октомуна № 1-тиркеме

                                           Кара-Суу районунун мады айыл ъкмът\н\н

2017-жылга бекитилген жергиликт\\ бюджети жана 2018-2019-жылдарга болжолу.

Аталышы 2017-жылга бектилгени 2018-жылга долбоор 2019-жылга долбоор
  Киреше бъл\г\      
1 Салык агенттери тарабынан тълън\\ч\ киреше 4522,0 4550,0 4554,0
2 Кичи бизнес ишканалары \ч\н бирдикт\\ салык 10,0 15,0 20,0
3 Милдетт\\ патанттин негизиндеги салык 102,0 78,0 85,0
4 Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык 1617,4 1500,0 1700,0
5 Ишмерд\\л\к максатында пайдалануучу мълк салыгы 247,8 250,0 300,0
6 Транспорт каражаттары \ч\н салык 1600,0 1560,0 1650,0
7 Кароо жана багбанчылык жер участокторун пайдалангандыгы \ч\н жер салыгы 485,0 485,0 485,0
8 Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы \ч\н жер салыгы 1147,8 1140,0 1150,0
9 Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында эмес жерлерди пайдалангандыгы \ч\н салык 445,0 445,0 445,0
10 Сатуудан алынуучу салык 2715,0 2955,0 3420,0
11 Жер байлыктарды пайдалангандыгы \ч\н салык 120,0 150,0 155,0
12 Жер казынасын укугуна лицензияны кармоо \ч\н 8,0 10,0 10,0
13 Жерлердин ижарасы \ч\н акы тълъъ 110,0 155,0 165,0
14 Жайыт ижарасы \ч\н акы 360,0 420,0 420,0
15 КФБ жерлерин пайдалангандыгы \ч\н ижара акылар 592,9 592,9 592,9
16 Муницип, менчикте турган жайлар ,имарат жана курулмалардан ижара акы 80,0 80,0 80,0
17 Таштандыларды чыгаруу \ч\н жайымдар 100,0 95,0 105,0
18 Юстиция органдары тарабынан алынуучу   мамлекеттик алымдар 0,0 0,0 0,0
19 Айып акылар 0,0 0,0 0,0
20 Негизги капиталды сатуудан т\ш\\ч\ киреше 300,0 0,0 0,0
  Жалпы бюджеттик кирешелер 14562,9 14480,9 15336,9
1 Атайын каражаттар 8652,0 5500,0 6000,0
2 Теёдештир\\ч\ грант 14095,4 9336,6 9200,0
  Жалпысы: 37310,3 29317,5 30536,9
  Чыгаша бъл\г\      
1 Башкаруу аппараты 6682,5 6410,0 6700,0
2 Экономикалык суроолор 803,0 650,0 721,0
3 ЖКХ 11058,1 9460,0 9700,0
4 Маданият 1860,4 1750,0 1830,0
5 Билим бер\\ 16156,3 10450,0 10830,0
6 Социалдык камсыздоо 750,0 597,5 755,9
  Жалпы баардыгы 37310,3 29317,5 30536,9

ФЭБ башчы:                                                                                             М.Мырзабаев