19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Савай айылдык Кенешинин 2017-жылдын 7-сесиясынын 27-токтому, 8-сессиясынын 28,29,30-токтомдору

Савай айылдык Кенешинин 2017-жылдын 7-сесиясынын 27-токтому, 8-сессиясынын 28,29,30-токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Савай айылдык Кенешинин 2017-жылдын 7-сессиясынын 7-токтому, 8-сессиясынын 28,29,30-токтомдору 

 

Савай айылдык Кеёешинин депутаттарынын кезектеги

VII-сессиясынын

27- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                     01.12.2017-ж.

Савай айылдык Кенешинин

търагасын жана орун басарын

шайлоо

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдында башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 28-беренесинин негизинде Савай         айылдык Кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Савай айылдык Кенешинин търагалык кызмат ордуна жашыруун добуштун жыйынтыгы менен Баимбетов Али шайланды деп эсептелсин.
 2. Савай айылдык Кенешинин депутаттарынын търагсынын орун басары кызмат ордуна ачык колго салуу добуштун негизинде Аматова Бусайра шайланды деп эсептелсин.

       Савай айылдык

       Кеёешинин търагасы                                                                      А.Байыммбетов      

 

Савай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) депутаттарынын кезектеги

VIII сессиясынын

28- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                    26.12.2017-ж.

          Савай айылдык Кенешинин

          туруктуу комиссияларынын

           бюджет комитетине ъзгърт\\

           киргиз\\ жън\ндъ

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдында башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын негизинде Савай айылдык Кенеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 1. Савай айылдык Кенешинин туруктуу бюджет комиссиясынын курамы тъмъндъг\дъй бекитилсин.

-         бюджет комитетинин търагасы М.Назиров

м\чълър\:

-         Ж.Осмоналиев;

-         Б.Жоошбеков;

-         Б.Хакимов;

-         Т.Аманов;

 1. Туруктуу комиссиянын курамы ар т\рд\\ финансы маселелерин чеч\\гъ къмък кърсът\\ жагы милдеттендирилсин.

          Савай айылдык

         Кеёешинин търагасы                                                                        А.Байымбетов  

 

Савай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) депутаттарынын кезектеги

VIII сессиясынын

29- Т О К Т О М У

 Кызыл-Шарк айылы.                                                                                      26.12.2017-ж.

Савай айыл ъкмът\н\н

кызматтык унаасын сатуу

жън\ндъ

            Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдында башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 31-беренесинин негизинде Савай айылдык Кенеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 1. Савай айыл ъкмът\н\н кызматтык унаасынын техникалык абалы начарлап оёдоп т\зъъ иштерине къп акча каражатын талап кылгандыктан, жаёы кызматтык унаа алуу \ч\н акча каражатын бъл\п бер\\ жагы Савай айылдык Кенешинин бюджет финансы комитетине милдеттендирилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы бюджет финансы комитетине ж\ктълс\н.

Савай айылдык Кенешинин търагасы                                            А.Байымбетов

  

 

            Савай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) депутаттарынын кезектеги

VIII сессиясынын

30- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы.                                                                                    26.12.2017-ж.

Савай айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы

бюджетинин киреше, чыгаша бъл\ктър\н

аткарылышын жана 2018-жылга бюджетти

бекит\\ жън\ндъ

          Кыргыз Республикасынын "Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ" мыйзамынын 18-беренесинин негизинде  Савай айылдык Кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. 2018-жылга карата Савай айыл ъкмът\н\нбюджетинин кирешелери жана чыгашалары 26424,3 миё сомго анын ичинен 2120,3 миё сом атайын каражаттар менен биргеликте алымча кошумча менен бекитилсин.
 2. Айылл аймагындагы мекеме ишканалар, атайын эчеп каражаттарына т\шкън акчаны аймактык казына бъл\м\ аркылуу ж\рг\з\лс\н, ъз алдынча кассадан чыгымдалышына жол берилбесин.
 3. Эсеп каражаттарында кърсът\лгън чыгымдар ъз беренелери жана тармактары боюнча бъл\шт\р\л\ш\н жана корголгон беренелерди биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын. (эмгек акы, соц фонд, льгота, тамак аш, электр энергия, коммуналдык кызматтар).
 4. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 8-июлундагы №466 - мыйзамы менен штаттык расписание негизинде 35 штатка эмгек акы тълън\п берилсин, анын ичинен 8 айыл башчы (эмгек акы жетектъъч\ адистин деёгээлинде эсептелсин). 4 ВУС инспектору жана 4 тейлоо кызматкери бектилсин. Келишим менен иштеген кызматкерге КР ъкмът\н\н токтому менен №384 08.07.2013-жылдагы мыйзамы менен эмгек акы тълън\п берилсин.
 5. Жыл ичинде айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысына чыгаша бъл\ктър\нъ ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\гъ уруксат берилсин.
 6.  Савай айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджети 2017-жылдан калган калдык 5617,6 миё сом менен толукталып бекитилсин жана кошумча смета т\з\л\п ошол сметанын негизинде акча жумшалсын.
 7. Айыл ъкмът\н\н резервдик фондуна 235,0 миё сом ълчъм\ндъ белгиленсин.
 8. Савай айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлерине жылдын жыйынтыгы менен профсоюз чогулуштун чечиминин бир айлык эмгек акы менен сыйлансын.
 9. Савай айыл ъкмът\н\н 2018-2019-2020-жылдарга карата т\з\лгън бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н божомолу бекитилсин.
 10. Савай айыл ъкмът\н\н кассада акча ж\г\рт\\с\ 50,0 миё сом ълчъм\ндъ ж\рг\з\лс\н.
 11. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

        Савай айылдык Кенешинин

        търагасы                                                                                                                 А.Байымбетов