19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 30-34 токтомдору

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 30-34 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 
 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз IXсессиясынын

30- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         28.12. 2017-жыл.

2018-жылдын бюджетин

бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги IX сессиясынын к\н тартибиндеги: 2018-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н  бекит\\ жана айыл ъкмът\н\н аппаратынын, маданият  жана жайыт комитетинин кызматкелеринин штаттык санын  бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы социалдык-экономикалык ън\г\с\н\н жыйынтыктарын отчету канаттандыраарлык деп табылсын.

2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2018-жылга карата киреше бъл\г\ 31518,4 миё сомго, ал эми бюджетинин чыгаша бъл\г\ 31518,4 миё сомго бекитилсин. Мындан 2,7 млн. сом атайын каражат. Ал эми 186,0 миё сом жайыт комитетинин эсебине келишим негизинде которулуп берилсин.

3.Айыл ъкмът\н\н резервдик фондуна 285,0 миё  сом   ажыратылсын.

4.Айыл ъкмът\, жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип  чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ  ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.    

5.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-жылкы кызматкелеринин типт\\ т\з\м\ жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 8-июль 2013-жылдагы № 403-токтомунун негизинде  бардыгы - 39 штат кызмат орду бикитилсин. Мындан: 7 штат айыл башчылар,  8 штат АКС (ВУС) инспекторлор жана  4 штат техникалык жана кенже тейлъъч\ кызматкерлер.

Айыл ъкмът\н\н маданият тармагындагы кызматкерлердин - 6 штат  кызмат орду бекитилсин.

6. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-2021-жылдарга карата бюджеттин долбоору бекитилсин.

            7.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

8.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз IXсессиясынын

31- токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                                                28.12. 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин

бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\

жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясынын

отрумдарынын протоколдорун бекит\\ жън\ндъ.

 Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезексиз  IX сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясынын отрумдарынын  протоколдорун бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясынын:

-2017-жылдын 16-октябрындагы № 6-протоколу бекитилсин,

-2017-жылдын 25-октябрындагы № 7-протоколу бекитилсин,

-2017-жылдын 04-декабрындагы № 8-протоколу бекитилсин,

-2017-жылдын 15-декабрындагы № 9-протоколу бекитилсин,

-2017-жылдын 26-декабрындагы № 10-протоколу бекитилсин,

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын отрумунун

№ 6-ПРОТОКОЛ

           Жаёы-Турмуш айылы                                              16-октябрь 2017-жыл.

К\н тартибинде:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын  2017-жыл 19-августундагы отрумунун отрумунун № 5-пртоколуна  ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын  търагасы Мадусманов В., келип чыккан зарылчылыктарга байланыштуу Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын  2017-жыл 19-августундагы отрумунун отрумунун № 5-пртоколунун чечиминин  8 жана 41 пункуттарына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ сунуш кылды. Туруктуу комиссиясынын м\чълър\ келип чыккан зарылчылыктарга байланыштуу сунушка макулдугун билдиришти.  

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын к\н тартибиндеги маселени кър\п чыгып, айыл ъкмът\ндъг\ жана мектептердеги компьютерлердин ремонтуна жана  техникалык тейлъъс\нъ, мектептерге концелярдык буюмдарын сатып алууга, Бостон участкасындагы  балдар бакчасынын ремонт иштерине жана Керме-Тоо айылындагы спорт залынын  курулушуна  акча каражатын ажыратуу зарыл болгондугун байланыштуу чечим кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылынын Бостон участкасындагы  балдар бакчасынын ремонт иштерине  800,0 миё сом;

2. Керме-Тоо айылындагы спорт залынын  курулушуна  460,0 миё сом;

3.Айыл ъкмът\ндъг\ мектептердин компьютерлерин ремонтоого  жана  техникалык тейлъъс\нъ-50,0 миё сом;

4.Айыл ъкмът\ндъг\ мектептерге концелярдык буюмдарын сатып алууга 115,0 миё сом ажырытылсын.

5.Бул чечимди бекитип бер\\ айылдык кеёештин сессиясына сунушталсын.

6.Бул чечимдин аткаруу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

7.Бул чечимдин аткарлышын къзъмълдъъ Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Турукт\\ комиссиянын търагасы                                    В.Мадусманов

  Турукт\\ комиссиянын м\чълър\:                                 А.Умурзаков  

                                                                                                 А.Алимжанов

                                                                                                 С.Мелибаев 

                                                                                                 Д.Рахманов

                                                                                                 Р.Халматов

                                                                                                 Э.Якубов

                                                                  

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын отрумунун

№ 7-ПРОТОКОЛ

           Жаёы-Турмуш айылы                                              25-октябрь 2017-жыл.

К\н тартибинде:

Кызыл-Кыштак айылдык аймактын Бостон участкасындагы балдар бакчасынын ачылышына байланыштуу б\тпъй калган чарбалык иштерине акча каражатын ажыратуу жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын  търагасы Мадусманов В. отурумду ачып, Кызыл-Кыштак айылдык аймактын Бостон участкасындагы балдар бакчасынын ачылышына байланыштуу б\тпъй калган чарбалык иштерин тез арада б\т\р\\гъ акча каражатын ажыратуу зарыл экендигин билдирди.Бул тъмънк\лър:                        

- Суу т\т\ктър\н орнотууга,  смета боюнча 20,0 миё сом;

-Электр эсептегич орнотууга,  смета негизинде;

-Идиш аяактарга смета негизинде;

-Балдар бакчасына кабыл алынган ар бир балага тамак-ашы \ч\н  -200,0 сомдон.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы, к\н тартибиндеги маселени кър\п чыгып талкуулап, Кызыл-Кыштак айылдык аймактын Бостон участкасындагы балдар бакчасынын ачылышына байланыштуу б\тпъй калган чарбалык иштерине жана балдар бакчасына кабыл алынган ар бир балага тамак-ашы \ч\н  -200,0 сомдон  акча каражатын ажыратуу зарыл экендигине байланыштуу чечим кылат:

1. Суу т\т\ктър\н орнотууга,  смета боюнча 20,0 миё сом;

2.Электр эсептегич орнотууга,  смета негизинде;

3.Идиш аяактарга смета негизинде;

4.Балдар бакчасына кабыл алынган ар бир балага тамак-ашы \ч\н  -200,0 сомдон.

5.Бул чечимди бекитип бер\\ айылдык кеёештин сессиясына сунушталсын.

6.Бул чечимдин аткаруу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

7.Бул чечимдин аткарлышын къзъмълдъъ Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Турукт\\ комиссиянын търагасы                                    В.Мадусманов

 Турукт\\ комиссиянын м\чълър\:                                  А.Умурзаков  

                                                                                                 А.Алимжанов

                                                                                                 С.Мелибаев 

                                                                                                 Д.Рахманов

                                                                                                 Р.Халматов

                                                                                   Э.Якубов

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын отрумунун

№ 9-ПРОТОКОЛ

           Жаёы-Турмуш айылы                                              15-декабрь 2017-жыл.

К\н тартибинде:

Жаёы 2018-жылды тосуу \ч\н акача каражатын ажыратуу жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын м\чъс\ Мелибаев Санжарбек, к\н тартибиндеги маселе боюнча,  2017-жылдын бюджетинде жардам \ч\н каралган акча каражат эсебинен Кызыл-Кыштак айылдык аймактага аз камсыз болгон тоголок, жарым жетим балдарга жаёы жылга белек бер\\гъ жана айылдык кеёештин депутаттарына, айыл ъкмът\н\н  аппарат кызматкерлерине  жаёы жылды тосууга акча каражатын бъл\\ боюнча сунущ кылды.

Депутат Халматов Р: Кызыл-Кыштак айылдык аймактага аз камсыз болгон тоголок, жарым жетим балдарга жаёы жылга белек бер\\гъ 2017-жылдын бюджетинде жардам бер\\ \ч\н каралган акча каражатынын эсебинен 182,0 миё сом жана   айылдык кеёештин депутаттарына, айыл ъкмът\н\н  аппарат кызматкерлерине 120,0 миё сом ажыратууну сунуш кылам. Ъз\ё\здър билесиздер 2017-жылда айыл ъкмът\н\н ън\г\\с\нъ бардыгыбыз ъз салымыбызды коштук.

Депутат Алимжанов А: Айылдык аймактага аз камсыз болгон тоголок, жарым жетим балдардын тизмесин мектептердин директорлору, балдар бакчалардын башчылары жана айыл башчылар тактап берсин.  Ошондой эле депутат Р.Халматовдун сунуш кылган акча каражаты бъл\\ сунушун колдойм.                   

Сунушту башка депутаттар да колдошорун билдиришти.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы, к\н тартибиндеги маселени кър\п чыгып талкуулап, жаёы 2018-жылды тосуу \ч\н акача каражатын ажыратуу боюча чечим кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймагындагы аз камсыз болгон тоголок, жарым жетим балдарга 2017-жылдын бюджетинде жардам бер\\ \ч\н каралган акча каражатынын эсебинен 182,0 миё сом жана Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин депутаттарына, айыл ъкмът\н\н  аппарат кызматкерлерине 120,0 миё сом ажыратылсын;

2.Бул чечимди бекитип бер\\ айылдык кеёештин сессиясына сунушталсын.

3.Бул чечимдин аткаруу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

4.Бул чечимдин аткарлышын къзъмълдъъ Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Турукт\\ комиссиянын търагасы                                   В.Мадусманов

 Турукт\\ комиссиянын м\чълър\:                                 А.Умурзаков  

                                                                                                А.Алимжанов

                                                                                                С.Мелибаев 

                                                                                                Д.Рахманов

                                                                                                Б.Камилов

                                                                                                Р.Халматов

                                                                                  Э.Якубов

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын отрумунун

№ 10 -ПРОТОКОЛ

           Жаёы-Турмуш айылы                                              26-декабрь 2017-жыл.

Айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын м\чълър\ катышты.

К\н тартибинде

1.Кызыл-Кыштак айылындагы № 65-М.Сабиров атындагы гимназия мектебинин жылытуу системасын толук капиталдуу ремонттоо \ч\н Республикалык т\ртк\ бер\\ч\ грант эсебинен  акча каражаты каралгандыгына байланыштуу, Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н  2018-жылдын бюджетинен айыл ъкмът\н\н салымы кошу максатында акча каражатын кароо жън\ндъ.

Угулду: М.Сабиров атындагы гимназия мектебинин директору Д.Усманова съз с\йлъд\. Ъз\ёъргъ белгил\\ М.Сабиров атындагы гимназия мектебинин имараты 1977-жылда курулган, жылутуу системасы азыркы к\нгъ келип жараксыз абалга келип калган. Азыркы к\нгъ окуу класстарынын  60 пайызы  такыр ысыбайт. Окуучулар жана мугалимдер кыш мезгилинде кыйналып жатышат. Ошондуктан мектептин жылытуу системасын толук капиталдуу ремонттоо керек. Адистер тарабынан т\з\лгън смета 6842175 сомду т\зът. Бул акчанын 3000000 сому республикалык т\ртк\ бер\\ч\ грант эсебиниен ажрыратылып жатат, калган 3842175 сомун айыл ъкмътт\н 2018-жылкы бюджетинен карап беришиёерди суранамын.

 Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясынын м\чъс\ Мелибаев Санжарбек, Бул сметадагы акчанын 3000000 сомун республикалык т\ртк\ бер\\ч\ грант эсебиниен ажрыратылып жаткан болсо айыл ъкмът\н\н салымы катары 3842175 сом ажыратып бер\\с\н сунуштайм жана колдойм.

Депутаттар:А.Умурзаков,А.Алимжанов,Р.Халматов жана   Э.Якубовдор,  эгерде республикалык бюджеттен 3,0 млн сом каралып жаткан болсо айыл ъкмът\н\н салымы катары 3,842 миё сом ажыратып бер\\с\н сунушун колдошорун билдиришти.

Сунуш колго салынып  7 депутат колдоду.

 Депутат Камилов Б: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин сессиясында каралганга чейин  мен калыс болом.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы,к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылындагы № 65-М.Сабиров атындагы гимназия мектебинин жылытуу системасын толук капиталдуу ремонттоо \ч\н Республикалык т\ртк\ бер\\ч\ грант эсебинен  акча каражаты каралгандыгына байланыштуу, Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н  2018-жылдын бюджетинен айыл ъкмът\н\н салымы кошу максатында акча каражатын кароо жън\ндъг\ маселени кър\п чыгып талкуулап,  чечим кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылындагы № 65-М.Сабиров атындагы гимназия мектебинин жылытуу системасын толук капиталдуу ремонттоо \ч\н Республикалык т\ртк\ бер\\ч\ грант эсебинен  акча каражаты каралгандыгына байланыштуу, Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н  2018-жылдын бюджетинен айыл айыл ъкмът\н\н салымы катары 3842175 сом ажыратылсын.

2.Бул чечимди бекитип бер\\ айылдык кеёештин сессиясына сунушталсын.

3.Бул чечимдин аткаруу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

4.Бул чечимдин аткарлышын къзъмълдъъ Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 Турукт\\ комиссиянын търагасы                                    В.Мадусманов

 Турукт\\ комиссиянын м\чълър\:                                  А.Умурзаков  

                                                                                                 А.Алимжанов

                                                                                                 С.Мелибаев 

                                                                                                 Д.Рахманов

                                                                                                 Б.Камилов

                                                                                                 Р.Халматов

                                                                           Э.Якубов

 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз IXсессиясынын

32- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         28.12. 2017-жыл.

2017-2021-жылдарга социалдык-экономикалык

ън\г\\н\н стратегиялык жана инвестициялык

планына кошумча иш пландарды киргиз\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезексиз  IX сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2021-жылдарга социалдык-экономикалык ън\г\\н\н стратегиялык жана инвестициялык планыны кошумча иш пландарды киргиз\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   2017-жылдын 16-февралындагы кезексиз IV сессиясынын № 9- токтому менен кабыл алынган “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2021-жылдарга социалдык-экономикалык ън\г\\н\н стратегиялык жана инвестициялык планына”  сунушталган  иш пландарды киргизилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун  аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

                  Кызыл-Кыштак айылдык

                      кеёешинин търагасы:                                                         Д.Сатвалдиев.

Кызыл-Кыштак айыл окмотунун 2018-2021-жылдагы сациалдык-экономиканынн онуктуруунун инвестициялык планы:

Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткаруу

болжолдуу убактысы

       
эл Айыл окмоту

Башка

уюмдар

Деемоорчулор
1 Кызыл-Байрак айылына балдар бакчасын куруу, Кун-Балдары бакчасына кышкы ажаткана куруу, ашкана жабдыктары менен камсыздоо. 2018-жыл + + + +
2 Коммунист айылындагы жана айыл окмотунундогу электр линиясын капиталдык ремонттон откозуу 2018-жыл + + + +
3 Айыл окмотуно караштуу айылдардагы ички жолдорду капиталдык ремонттон откозуу 2018-жыл + + + +
4 Ар бир айылга спорт зал жана кичи спорт аянчаларын куруу 2018-жыл + + + +
5 Ар бир айылдагы мектептерди заманбап жабдуулар менен камсыздоо 2018-жыл + + + +
6  Кызыл-Барак, Коммунист, Суроттуу-Таш, Кызыл-Кыштак, Керме-Тоо, Ишкаван, жана Жаны-Турмуш айылдарына ФАП куруу, капиталдык ремонттон откоруу, керектуу заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу, ажатканаларын куруу. 2018-жыл + + + +
7 Ар бир айылдардагы мектептерде достукту пропагандалоо  мак         сатында мектептик(школьное радио) радиоузел туйундарын орнотуу. 2018-жыл + + + +
8 Кызыл-Байрак, Коммунист, Суроттуу-Таш, айылдарындагы спорт аянттарын реконструкциялоо жана ар бир айылга спорт зал куруу 2018-жыл + + + +

9

Кызыл-Кыштак айылын тейлеп турган ГСВны капиталдык ремонтоо  2018-жыл + + + +
10 Ар бир айылга балдар ойноочу аянтты куруу 2018-жыл + + + +

11

Ар бир айылдагы жаны конуштарга ТП жана ЛЭП тартуу 2018-жыл + + + +
12 Ар бир айылдагы мектептердин спорт аянчаларын рекнострукциялоо  2018-жыл + + + +
13 Ар бир айылдагы мектептердин комурканасын устун жабуу 2018-жыл + + + +
14 Кызыл-Кыштак айыл окмотунун имаратын ремонтоо, комур кампасын куруу, заманбап жабдуулар менен жана канцтовар менен камсыздоо, 2018-жыл + + + +
15 Ар бир айылга Аптека куруу 2018-жыл + + + +
16 Ар бир айылдагы суу тутукторун реконструкцялоо менен суу жетпеген айылдарга суунун узгултуксуз жеткизуу 2018-жыл + + + +
17 Жаны технологияны колдонуу менен тушумдуулукту жогоруллатуу (теплица ж.б.у.с. ) 2018-жыл + + + +
18 Айыл округунда жаны техникаларынын сервистерди (техсервис) ачуу 2018-жыл + + + +
19 Дыйканчылыкка жарактуу жерлердин мелиорациясы жумуштарын  жакшыртуу 2018-жыл + + + +
20 Фермердик чарбалар жана айыл чарба кооперативдерин тузуу 2018-жыл + + + +
21 Ар бир айылга кайра иштеп чыгуучу кичи цехтерди куруу жана иштетуу 2018-жыл + + + +
22 Айдоо аянттарын которуштуруп айдоо,  уроон чарбаларынын жоопкерчилигин которуу, дыйкандарды жогорку сапаттагы урон менен камсыздоо жана дыйкандарды окутуу учунайыл окмотундо логистикалык борбор ачуу; 2018-жыл + + + +
23 Ички жана тышкы базарларда айыл чарба продукцияларын откоруу максатында  кайра иштеп чыгуучу цехтерди куруу жана иштеп чыккан продукцияны экспорттоо, дун соода базарларын уюштуруу. 2018-жыл + + + +
24 Айылдарда малдын асыл тукумдуулугун жакшыртуу учун малды жасалма уруктандыруу пунктарын ачуу, тузулгон  зооветсервистин ишин жандантыруу, жакшыртуу 2018-жыл + + + +
25 Малды эмдоонун, ветсервистин кызматынын сапатын жакшыртуу 2018-жыл + + + +
26 Айылдарда айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу чакан ишканаларды ачуу, онуктуруу 2018-жыл + + + +
27 Айылдарда устачылык, жыгачты иштетуучу, эмерек жасоочу ишканаларды тузуу 2018-жыл + + + +
28 Айылдык кенештин аймагында коп тармактуу тейлоо борборун куруу 2018-жыл + + + +
29 Айылдарда кондитердик, нан бышыруучу цехтерди ачуу 2018-жыл + + + +
30 Макарон чыгаруучу цехтерди  ачуу 2018-жыл +   + +
31 Айылдарда тигуу цехтерин ачуу 2018-жыл + + + +
32 Айылдарда курулуш материалдарын иштеп чыгаруучу ишканаларды тузу, анда жаны технологияларды оркундотуу 2018-жыл + + + +
33 Айылдарда элге кызмат корсотуучу ишканаларды тузуу, анын жогорку сапатына жетишуу 2018-жыл + + + +
34  Айыл окмотунун аппарат кызматкерлерин элге кызмат корсотуу жоопкерчилигин артыруу 2018-жыл + + + +
35 Айыл окмотунун аппарат кызматкерлерин билимин жана тажрыйбасын жогорулатуу максатында окутуу 2018-жыл + + + +
36 Кадр маселесин карап чыгып кызматкерлерди оз кесиби боюнча жумуш ордун беруу 2018-жыл + + + +
37 Ар бир айылда ЖОБ органдары отчет берип туруу жана эл менен карым- катнашты кучотуу  2018-жыл + + + +
38 ЖОБ органдары жана айылдык кенештин депутаттары эл менен биргеликте даталуу майрамдарда оюн зоокторду уюштуруу менен элди достука чакыруу  2018-жыл + + + +
39 Айыл чарба багытындагы жерлеринен суу чыгып эрозияга болушун алдын алуу чараларын коруу 2018-жыл + + + +
40 Бак дарактарга зыян келтируучу курт кумурскалардан залалсыздандыруу боюнча ар бир айылдарда агро вет аптекалар ачуу жана зиянкечтерге каршы курошууну уюштуруу. 2018-жыл + + + +
41 Айыл окмотунун Ош шаарын жакын жайгашкандыктан жол боюндагы айыл чарба багытындагы жерлерге эстетикалык корунушту эле бузбастык учун элдерге тушундуруу иштерин уюштуруу, акциялар отуу жана угуттоочу корноктор илуу. 2018-жыл + + + +
42 Ар кандай таштандыларды таштоо менен жугуштуу оорулардын очогуна айланууда жана  айлана-чойрону булгоонун алдын алуу 2018-жыл + + + +
43 Айылдар ичиндеги агын сууларга таштандылар ташталышын алдын алуу. 2018-жыл + + + +
44 Коп жылдык бак дарактар эгип коботуу 2018-жыл + + + +
45 Бак дарактардын кыскарышын алдын алуу. 2018-жыл + + + +
46 Таштандыларды кайра иштетуу же туура жок кылууну жолго салуу максатында аылдардагы таштандыларды атайын машиналар менен ташып чыгарууну уюштуруу.. 2018-жыл + + + +
47 Ар бир айылдагы мектептер жана бала бакчаларды заманбап жабдуулар менен камсыздоо, ыссык тамак уюштуруу. 2018-жыл + + + +
48 Керме-Тоо, Ишкаван, Коммунист, Сурот-Таш айылдарына жаны мектеп куруу. 2018-жыл + + + +
49 М.Сабиров, Сурот-Таш, О.Датка мектептерине кошумча ашкана куруу жана реконструктолоо. 2018-жыл + + + +
50 М.Сабиров, Маматалиев, Маткеримов, Омурзаков мектептеринин жылытуу системасын капиталдык ремонттоо. 2018-жыл + + + +
51 Оморбек Датка, Омурзаков мектептерине кошумча класстык болмолор куруу. 2018-жыл + + + +
52 Айбек мектебине жыйындар залын куруу. 2018-жыл + + + +
53 Мектептердин эшик-терезелерин талапка ылайык жанылоо. 2018-жыл + + + +
54 Коммунист, Кызыл-Байрак, Сурот-Таш айылдарына балдар бакчасын куруу. 2018-жыл + + + +
55 М.Сабиров мектебинин имаратын канализация тутукторун улоо. 2018-жыл + + + +
56 Сурот-Таш, Коммунист, Бостон, Бешкепе айылдарына табигий газ тартуу. 2018-жыл + + + +
57 Айылдардын ички кочолорун жолдорун асфальттоо жана арыктага латок орнотуу. 2018-жыл + + + +
58 Ош-Керме-Тоо, Ош-Сурот-Таш, Бешкепе жолдорун асфальттоо. 2018-жыл + + + +
59 Андижан, Жаны-Турмуш, Коммунист, Ишкаван айылдарынан чыгуу жолдорун Осмонов кочосу менен кесилишине жол чырактар орнотуу 2018-жыл + + + +
60 Керме-Тоо, Коммунист айылдардагы ФАПтардын болмолоруна жылытуу системасын куруу. 2018-жыл + + + +

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин

социалдык маселелер боюнча

 туруктуу комитетинин торагасы:                                                                       И.О.Мансуров

 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз IXсессиясынын

33- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         28.12. 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин

2016-жылдын 5-апрелиндеги № 122 –

токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезексиз  IX сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин 2016-жылдын  5-апрелиндеги кезексиз XХ сессиясынын (бешинчи шайланган ) № 122 – токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин 2016-жылдын  5-апрелиндеги кезексиз XХ сессиясынын (бешинчи шайланган ) № 122 – токтому тъмънк\дъй болуп ъзгърт\лс\н:

1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2002-жылдын 20-авгусундагы № 568-токтому менен  С\рътт\\-Таш тоосу тарыхый-маданий мурастар обьектерине киртилгендиктен, анын коргоо чълкъм\нъ кирип калган 9,0 га жер аянты, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2011-жылдын 2-февралындагы XVI сессиясынын “Кызыл-Кыштак айыл округунун аймагындагы Сура-Таш, Кызыл-Байрак жана Коёур-Жаз участкаларына турак-жай \йлърд\ жана социалдык обьектерди куруу  \ч\н жер участкасын ажыратуу жън\ндъг\” № 96 - токтомнун  менен турак жай куруу \ч\н ажыратылып калгандыктан, ушул № 96- токтомдун: 1.2-пункутундагы:

       “С\ра-Таш участкасындагы жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га ” деген абзац:

“Кызыл-Байрак айылындагы № 1783, 1785, 1786, 1787-контурларындагы    жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га” деп ъзгърт\лс\н.

2. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2011-жылдын 2-февралындагы XVI сессиясынын № 96- токтомунун 1.2-пункутундагы   С\ра-Таш участкасындагы жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га турак жай куруу \ч\н ажыратылган жердин ичинен, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин  2011-жылдын 29-декабрындагы XXIII сессиясынын № 135 - токтому менен 5,0 га жер аянтына бекитилген   башкы планы   жокко чыгарылсын.

3.Сура-Таш участкасынан калктуу конуш \ч\н трансформация болгон № 733-контрундагы 1,96 га жер аянты, жогорку басымдагы газ т\т\г\н\н коргоо чълкъм\нъ туура келип калгандыгына байланыштуу № 781-контуруна которулсун жана тийишт\\ иш-кагаздарын тактап башкы планга турак жайлар \ч\н жер тилкелеринин аянты 0,05 га болуп даярдатуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Кызыл-Байрак  айылына которулган 9,0 га жер аянтына тийишт\\ иш-кагаздарын тактап башкы планын даярдатуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

5.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

     

       Кызыл-Кыштак айылдык

          кеёешинин търагасы:                                                       Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы  Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезексиз XХ сессиясынын

(бешинчи шайланган ).

122 - токтому

Жаны-Турмуш айылы                                           5-апрель 2016-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (бешинчи чакырылган) кезексиз XX сессиясынын к\н тартибиндеги:  «Кыргыз Республикасынын Примьер-Министири Т.А.Сариевдин 2016-жылдын 4-февралындагы № 21-9  кеёешме протоколунун  4-пункутуна ылайык т\з\лгън жумушчу топтуп берген сунушу боюнча Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н   жер   адиси   Х.Мадалиевдин   билдир\\с\        жън\ндъг\ маселени  карап чыгып, талкуулап, токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2002-жылдын 20-авгусундагы № 568-токтому менен  С\рътт\\-Таш тоосу тарыхый-маданий мурастар обьектерине киртилгендиктен, анын коргоо чълкъм\нъ кирип калган 9,0 га жер аянты, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2011-жылдын 2-февралындагы XVI сессиясынын “Кызыл-Кыштак айыл округунун аймагындагы Сура-Таш, Кызыл-Байрак жана Коёур-Жаз участкаларына турак-жай \йлърд\ жана социалдык обьектерди куруу  \ч\н жер участкасын ажыратуу жън\ндъг\” № 96 - токтомнун  менен турак жай куруу \ч\н ажыратылып калгандыктан, ушул № 96- токтомдун: 1.2-пункутундагы:

       “С\ра-Таш участкасындагы жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га ” деген абзац:

“Кызыл-Байрак айылындагы № 1783, 1785, 1786, 1787-контурундагы   жакынкы жайыт жерлерден – 7,0 га жана  Ишкаван айылындагы № 1653 - контурундагы  жакынкы жайыт жерден -  2,0 га”  деп ъзгърт\лс\н.

2. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2011-жылдын 2-февралындагы XVI сессиясынын № 96- токтомунун 1.2-пункутундагы   С\ра-Таш участкасындагы жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га турак жай куруу \ч\н ажыратылган жердин ичинен, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин  2011-жылдын 29-декабрындагы XXIII сессиясынын № 135 - токтому менен 5,0 га жер аянтына бекитилген   башкы планы   жокко чыгарылсын.

3.Кызыл-Байрак  жана Ишкаван айылдарына которулган 9,0 га жер аянтына тийишт\\ иш-кагаздарын тактап башкы планын даярдатуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

     

 

       Кызыл-Кыштак айылдык

          кеёешинин търагасы:                                                       Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин  (алтынчы чакырылышынын)

 кезексиз IXсессиясынын

34- токтому

            Жаны-Турмуш айылы                                         28.12. 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык аймактын

Керме-Тоо айылындагы 210,0 чарчы метр

жер тилкесин айыл ъкмът\н\н муниципалдык

менчигине алуу жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезексиз  IX сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айылдык аймактын Керме-Тоо  айылындагы 210,0 чарчы метр жер тилкесин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\” маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймактын Керме-Тоо  айылындагы 210,0 чарчы метр жер тилкесин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык  маселелери боюнча туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

    

             

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев