19Январь2022

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Сарай айылдык кенешинин 2018-жылдагы токтомдору

Сарай айылдык кенешинин 2018-жылдагы токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

VIII сессиясынын

         1 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    10.11.2017-ж.

“Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу

Тельман айылындагы жолдун

жээгине тигилген туянын ордун

которуу жън\ндъ”

   Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Тельман айылындагы жаёыдан курулуп жаткан мунай зат куйулуучу жайдын жетекчилигинин, жолдун жээгинде тигилген 15(он беш) т\п туяны, мунай зат куйулуучу жайга тоскоолдук кылып жаткандыктан, башка орду бош турган жайга которуп бер\\ \ч\н сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

                                               Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1.    Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Тельман айылында жаёыдан курулуп жаткан мунай зат куйуучу жайга тоскоолдук кылган 15(он беш) т\п туя башка орду бош турган жайга которулсун.
 2.    15(он беш) т\п туяны башка жайга къч\р\\ жана къч\р\\гъ кеткен чыгымдарды жаёыдан курулуп жаткан мунай зат куйулуучу жайдын жетекчилигине ж\ктъъ Сарай айыл ъкмът\нъ сунушталсын.
 3.    Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                             Э.Арзиев

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

VIII сессиясынын

2 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    10.11.2017-ж.

«Сарай айыл ъкмът\н\н

башчысынын 9 айлык

отчет жън\ндъ»

     Сарай айыл ъкмът\н\н башчысынын 9 айда аткарган иштери боюнча отчетун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н башчысы Тургунбаев Замирбек Жолболдуевичтин 9 айда аткарылган иштеринин жыйынтыгынын негизинде 9 айда аткарган иштери канааттандыраарлык деп табылсын. 9 айдын жыйынтыгы боюнча билдир\\с\ тиркелет.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                             Э.Арзиев

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IX сессиясынын

1 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                   26.12.2017-ж.

“Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу

“Сарай Тазалык” атайын адистеш-

тирилген муниципалдык ишкана-

сынын тарифин бекит\\ жън\ндъ”

   Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу “Сарай Тазалык” атайын адистештирилген муниципалдык ишканасын баш аламандыкка жол бербъъ, акыр-чикирлерге болгон тълъмд\ жънгъ салуу максатында тарифтерин бекитип бер\\ жън\ндъг\ сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

                                         Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу “Сарай Тазалык” атайын адистештирилген муниципалдык ишканасынын акыр-чикирге болгон тълъмдър\н\н тарифтери тъмъндъг\дъй тарифте бекитилсин;

«Сарай Тазалык»           1м3 \ч\н   1200 сом

                       Мазмууну Ълчъм бирдиги Сумма (сом)
1 Навайкана 0,5 м3 \ч\н 600
2 Базар места \ч\н 0,05 м3 \ч\н 60
3 Ашкана 1,5 м3 \ч\н 1800
4 Чач тарачкана 0,2 м3 \ч\н 300
5 Касапкана 0,5 м3 \ч\н 600
6 Самса кана 0,5 м3 \ч\н 600
7 Д\кън, швейный 0,2 м3 \ч\н 240
8 Аптека 0,1 м3 \ч\н 120

    

     2.     КРЪкмът\нъкараштуумонополиягакаршыжънгъсалуумамлекеттик

             агенттигимененмакулдашылсын.

3.   ТоктомдунаткарылышынкъзъмълдъъСарайайылъкмът\нъж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                               Арзиев Э.  

                          

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IX сессиясынын

№ 2 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                   26.12.2017-ж.

“Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу

“Сарай Таза Суу ” ИСКАКБ

бирикмесинин тарифин бекит\\

жън\ндъ”

   Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу “Сарай Таза Суу” ИСКАКБ бирикмесинин таза сууга болгон абоненттердин тълъмдър\н\н тарифин жана короосуна уруксатсыз суу т\т\ктър\н киргизип алган абоненттерге айып пул салуу жън\ндъг\ сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1.    “Сарай Таза Суу” ИСКАКБ бирикмесинин бардык абоненттери короосунун ичинен таза суу пайдалангандыгы \ч\н, бир жылга бир кожолук 2400 (эки миё) сом, къчъдън пайдаланган абоненттер ар ай сайын ар бир суу пайдаланган абонент 25 (жыйырма беш) сом ълчъм\ндъ тълъм бекитилсин.
 2.    Уруксатсыз короосуна суу т\т\г\н киргизип алган абоненттерге 10000(он миё) сом айып пул салынсын.
 3.    Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                             Э.Арзиев

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IX сессиясынын

3 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                   26.12.2017-ж.

“Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу

жайыт комитетинин жайытка чыгуучу

мал жандыктарга тариф бекит\\

жън\ндъ”

         Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу жайыт комитетине жайытка чыгуучу мал жандыктарга ижара акына тарифтерди бекит\\ \ч\н сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1.      Ортоёку жана алыскы жайыттарга чыгарылуучу мал жандыктарга;

-кой бир баш 30 (отуз) сом;

-кара мал жана жылкыларга бир башына 150 (бир ж\з эл\) сом ълчъм\ндъ жайытты пайдаланган \ч\н ижара акы тълъм бекитилсин.

2.     Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                             Э.Арзиев

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IX сессиясынын

4 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                   26.12.2017-ж.

“Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу

Туратали Эл базарындагы обьектер

жън\ндъ”

Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Туратали Эл базарындагы обьектерди иретке келтирип жънгъ салуу максатында

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1.      Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Туратали Эл базарындагы муниципалдык менчик обьектерди менчикке сатуу туулалуу ъткън аукцион жокко чыгарылсын, менчикке сатылган обьектер кайтарылып алынып, ижарага берилсин, ижара мъънът\ б\ткъндъ депутаттардын кароосуна коюлсун.
 1.      Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                             Э.Арзиев

 

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

IX сессиясынын

5 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                   26.12.2017-ж.

«Сарай айылдык Кеёешинин

бюджет комиссиясына ъзгът\\

киргиз\\ жън\ндъ»

       Сарай айылдык Кеёешинин бюджет комиссиясынын търагасы Абдырахманов Азамат ъз каалоосу менен търагалыктан баш тарткандыгына байланыштуу   депутаттардын сунуштарын угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1.        Бюджет комиссиясынын търагасы Абдырахманов Азамат ъз каалоосу менен бюджет комиссиясынын търагалыгынан бошотулсун.
 2.      Депутаттардын къпч\л\к колдоосу менен бюджет комисиясынын търагасы болуп Сайдалиев Уланбек шайлансын.
 3.      Бюджет комиссиясынын м\чъл\г\нъ;

-Калыкулов Максат

-Кырбашев Тыныбек

-Маткабилов Шоятбек

-Салимов Алтынбектер дайындалсын.

     4.       Амиров Абжапар бюджет комиссиясынын м\чъл\г\нън этика

           комиссиясынын м\чъл\г\нъ жана Абдырахманов Азамат жаштар жана  

           спорт комиссиясынын м\чъл\г\нъ которулсун.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы                            Э.Арзиев

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VIшайланган) кезект\\

X-сессиясынын

№1 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                         11.01.2018-ж.

"Сарай айыл өкмөтүнүн 2018-жылга

карата бюджетин бекитүү жонүндө".

            Сарай айыл өкмөтүнүн 2017-жылга бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү жана айыл өкмөтүнүн штаттык бирдиги боюнча талкуулап чыгып Сарай айыллык Кенеши

ТОКТОМ К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл өкмөтүнүн 2018-жылга карата каралган бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү 138630,9 миё сом анын ичинде 3120.0 миё.сом атайын каражат ата-энелер взносунун эсебинде алымча кошумчасы менен бекитнлсин.
 2. Сарай айыл өкметүнүн 2017- жылга бекитилген жергиликтү\ бюджети 2014-2018-жылдарга белгиленген ънүгүү стратегиясын аткарууга: Киров айылындагы 720 орундуу мектептин курулушун аяктоо. Ак-Өргө жаёы конушуна таза суу линияларын орнотуу. Коёурат айылына ФАП куруу. Присавай мектебине ашкана куруу. Эркин айылына жабык кичи футбол талаасын куруу. Тельман айылына спорт аянтчасын куруу. Миялы айылына 100 орундуу мектеп, спорт аянтчасын куруу. Киров айылына бала бакча куруу жана Киров, Тельман, Эркин, Коёурат, Ак-Ъргъ, Присавай, Миялы айылдарынын жолдорун асфальттоо. таза суу линияларын алмаштыруу резервуарлар курууга. ФАП ремонтторуна сарпталсын.

3.         Сарай айыл өкмөтүн\н бюджетинин аткарылышын толук камсыз кылуу боюнча жеткиликтүү иш алып баруу жана ай сайын коюлган планларды аткарууга жетиш\\ жагы айыл өкмөтүнүн ФЭБнъ милдеттендирилсин. Башкаруу аппаратынын кызматкерлери 37, анын ичинен ФЭБ башчысы 1, айыл башчыллры 6, вус инспектору 6, башкы адис 5, жетектөөч\ адис 6 жана адис 3, тейлөө кызматкерлери 4 штат бирлиги. КР ъкмөтүнүн токтому № 403 келишим менен 3 штат бирдиги өлчөмүндъ бекитллсин. Келишим менен иштеген кызматкерлерге КР ъкмътүнүн токтому № 384 08.07.2013-жыддагы мыйзамы менен эмгек акы төлөнүп берилсин.

4.         Сарай айыл ъкмътунүн бюджетинин чыгаша бълүгү сметанын негизинле 2018-жылга түшкөн кирешелердин чегинле, ошону менен бирге биринчи кезекте корголгон статьяларга (эмгек акы. соц.фонд, дары дармек, тамак аш, коммуналдык чыгымдарга чегерүү ) каржылануусу менен белгиленсин.

5.         Жыл ичиндеги бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнө киргизиле турган кошумчалар жана толуктоолор бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен жүргүзүлсүн.

6.         Сарай айыл ъкмөтүнүн бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы 6 айдын жыйынтыгы менен Сарай айылдык Кенешинин сессиясында каралсын.

7.         Сарай айыл ъкмөтунүн 2017-жылы жумшалбай калган акча каражаты 26910.2 миё сом 720 орундуу мектеп курулушун аяктоо \ч\н, Сарай айыл өкмөтүнүн эмгек жамаатынын келишиминин талаптарын аткарууга жана материалдык базасын чыёдоого жумшатсын жана 6.3 миё. сом атайын каражат ата-энелер взносу, 62.6 миё. сом атайын каражат кошумча сметанын негизинде жумшалсын.

8.         Сарай айыл ъкмөтүн\н 2019-2020-жылдарга карата түзүлгөн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн божомолу бекитилсин (тиркеме тиркелет).

9 .        Бул токтомдун аткарылышын көзъмөлдөө жагы экономика, финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Сарай айылдык

Кеёешинин търагасы:-                                                                              Э. Арзиев

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

X сессиясынын

2 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    11.01.2018-ж.

«Сарай айыл ъкмът\н\н

башчысынын 2017-жылдык

отчету жън\ндъ»

     Сарай айыл ъкмът\н\н башчысынын 2017-жылы аткарган иштери боюнча отчетун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Сарай айыл ъкмът\н\н башчысы Тургунбаев Замирбек Жолболдуевичтин 2017-жыл ичинде аткарылган иштеринин жыйынтыгынын негизинде 2017-жылдын жыйынтыгы канааттандыраарлык деп табылсын. 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча билдир\\с\ тиркелет.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                             Э.Арзиев

 

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезексиз

XI сессиясынын

1 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                    16.02.2018-ж.

«Арыздарды кароо жън\ндъ”

 

     Ош шаарынын жана Ъзгън районунун тургундары М.Жумабаева, Н.Бекмуратова, С.Калматов жана Н.Жолоевалардын арызын угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Ош шаарынын жана Ъзгън районунун тургундары М.Жумабаева, Н.Бекмуратова, С.Калматов жана Н.Жолоевалардын арызынын мыйзамдуулугу каралсын.
 2. Кеёештин жер боюнча туруктуу комиссиясы, Сарай айыл ъкмът\н\н жер адистери менен биргеликте жеринде текшер\\ милдеттендирилсин.
 3. Арызда кърсът\лгън айыл чарба эмес муниципалдык жерлердин тиешел\\ кагаздарын тактоо Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                             Э.Арзиев

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

XII сессиясынын

                                               № 1 Т О К Т О М У

 

Киров айылы                                                                              21.04.2018-ж.

“Сарай айыл ъкмът\н\н

Киров айылынын къчъс\нъ

ат коюу жън\ндъ”

     Сарай айыл ъкмът\н\н Киров айылынын тургундарынын сунуштарынын негизинде, Киров айылынын к\н чыгыш тарабындагы-жаёы чектеги аты али коюла элек къчън\, колхоздо ъм\р бою иштеп, колхоздун чыёалышына салым кошкон, Полотов Камалдиндин ысымын ыйгаруу \ч\н сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

                                               Т О К Т О М К Ы Л А Т

 1.   Сарай айыл ъкмът\н\н Киров айылынын к\н чыгыш тарабындагы-жаёы чектеги, аты али коюла элек къчъгъ колхоздун ардагери Полотов Камалдиндин ысымы ыйгарылсын.
 2.    Жогорудагы Полотов Камалдиндин ысымы   ыйгарылган къчън\ жарыктандырууга, таза суу менен камсыз кылууга, ошол къчъдъг\ жакыр жашаган жарандарга материалдык жардам бер\\гъ жана къчъгъ аты жазылган тактайчаларды ил\\ жагы уул-кыздарына   милдеттендирилсин.
 3.    Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                    Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

XII сессиясынын

                                               № 2 Т О К Т О М У

 

Киров айылы                                                                                 21.04.2018-ж.

«Материалдык жардам                                                            

бер\\ жън\ндъ»

   Тельман айылынын тургуну Раманкулова Анаранын арызын карап чыгып, материалдык жардам бер\\ жън\ндъ бюджет комиссиясынын сунуштарын угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

                                               ТОКТОМ КЫЛАТ

1.     Тельман айылынын тургуну Раманкулова Анарага небереси 1-группадагы инвалиди Абдужалилова Аруукени дарылоо \ч\н 10 (он) миё сом акчалай жардам кърсът\лс\н.

2.     Токтомдун аткарылышы Сарай айыл ъкмът\нъ сунушталсын.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                     Э.Арзиев.

 

Депутаттардын Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

XII сессиясынын

                                               № 3 Т О К Т О М У

 

Киров айылы                                                                               21.04.2018-ж.

“Сарай айыл ъкмът\н\н

Тельман айылындагы балдар

\й\ жън\ндъ”

       Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Тельман айылынын “Балдар \й\н\н” жетекчиси Тулешова Баяндын кайрылуусу угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

1.     Тельман айылындагы “Балдар \й\ндъг\” жетим балдардын тамак ашына 100 (ж\з) сомдон 9 (тогуз) балага тълъп бер\\ Сарай айыл ъкмът\нъ сунуш кылынсын.

Сарай айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                   Э.Арзиев.

  Билим беруу тармагы ( мектептер).          
    Маматов Рахманалиева Тельман Конурат Присавай Миялы итого
2215 Олимпиада, конкурс,праздники 20000 60000 20000 40000 20000 5000 165000
  подьемный              
  Электрондук кундолук орнотуу             0
  ремонт орг.техники 25000 20000 25000 30000 7000 2000 109000
  Корктондуруу   20000 10000 30000 10000   70000
  Мектеп оформлениеси   30000 30000 50000 60000 5000 175000
  3 тараптуу келишим 70000 100000 80000 100000 40000 30000 420000
  Итого 115000 230000 165000 250000 137000 42000 939000
2221 Пожар лестницасын ондоо,эшик 60000     300000     360000
  АЧД, эмгек кааналарын ондоо 50000 45000   20000     115000
  Актовый зал пластик айнек             0
  Ремонт иштери 120000 100000 250000 70000 230000 20000 790000
  Котельный от казан ремонту   40000 35000       75000
  итого 230000 185000 285000 390000 230000 20000 1340000
2222 Спорт товары 30000 50000 50000 30000 10000 10000 180000
  Хоз.товары 30000 20000 80000 30000 15000 25000 200000
  посуда для столовой       30000   8000 38000
  итого 60000 70000 130000 90000 25000 43000 418000
2224 Приобретение угля 600000 550000 550000 550000   150000 2400000
  итого 600000 550000 550000 550000   150000 2400000
2231 Электроэнергия 200000 120000 65000 65000 30000 5000 485000
  итого 120000 120000 65000 60000 30000 5000 485000
3111 Мектеп терезеси пластик 66 шт 0           0
  склад куруу 0           0
  класстарга видеокозомол 0           0
  Кочегарларга каана куруу       550000     550000
  итого 0 0 0 550000 0 0 550000
3112 Мусор ящик 15000 15000 15000 15000 7500 7500 75000
  принтер 3в1             0
  Коипьютер,интерактив доска             0
  Окуукааналарга шкаф             0
  парта, отургучу менен             0
  итого 15000 15000 15000 15000 7500 7500 75000
3113 Китеп сатып алуу 20000 20000 20000 20000 20000 5000 105000
  итого 24000 24000 20000 20000 20000 5000 105000
  Приоб.кухон.оборудов.25% 250000           250000
  ВСЕГО 1164000 1194000 1230000 1925000 449500 272500 6562000
                 
             

 

  Билим беруу тармагы ( бала бакча, балдар уйу).    
    Нурданек Бал Береке Баластан Келечек итого
2215 Разные мерприятие 50000 40000 60000 50000 200000
  Итого 50000 40000 60000 50000 200000
2217 Дары дармек 60000 40000 60000   160000
  итого 60000 40000 60000   160000
2218 Питание 1000000 675000 1100000 215000 2990000
  итого 1000000 675000 1100000 215000 2990000
2221 Электрическ ремонты 20000 15000 20000   55000
  ремонтная работа         0
  итого 20000 15000 20000 0 55000
2222 стол 2шт         0
  стул 4шт         0
  посуда 25000 10000 25000   60000
  сантехнич товар 50000       50000
  хоз.товар 100000 67000 100000 50000 317000
  канц.товар 85000 60000 85000   230000
  одежда       100000 100000
  итого 260000 137000 210000 150000 757000
2224 Приобретение угля 535000 150000 200000 50000 935000
  итого 535000 150000 200000 50000 935000
2231 Электроэнергия 120000 65000 80000 50000 315000
  итого 120000 65000 80000 50000 315000
3112 стул жумшак 20 шт         0
  стол для столовой     8000   8000
  водяной насос 100000   12000   112000
  цистерна 5 тонн 40000       40000
  килем 4*30         0
  стул детский 60 шт   30000     30000
  акардион          
  итого 140000 30000 20000 0 190000
3111 Жайкы беседка 2 шт 280000   280000   560000
  Жайкы ашкана,очок 110000 120000     230000
  жайкы бассейн         0
  склад         0
  тосмо суу сактагычка.гул аянтча         0
  капитальный ремонт         0
  итого 390000 120000 280000 0 790000
  ВСЕГО 2575000 1272000 2030000 515000 6392000
             
  Саламаттык сактоо тармагы.( ФАП )          
    Тельман Конурат Эркин Киров Присавай Миялы итого
2215 Разные мерприятие 6000 6000 6000 10000 4000 3000 35000
  Итого 6000 6000 6000 10000 4000 3000 35000
2221 Электрическ ремонты 10000 5000 5000 10000 3000 2000 35000
                0
  итого 10000 5000 5000 10000 3000 2000 35000
2222 Обогреватель 2шт 6000 6000     6000 6000 24000
  стол 2шт              
  стул 4шт             0
  тумбочка             0
  мусор ящик 4шт 6000   3000 9000 3000 3000 24000
  хоз.товар 6000 6000 6000 10000 5000 3000 36000
  умывальник             0
  итого 6000 6000 0 0 6000 6000 84000
3112 кондиционер             0
  Печка Мечта для обогрев воды 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000
  кушетка для взрослых             0
  шкаф для одежды             0
  насос             0
  ковер- дорожка  1,4*8              0
  холодильник              
  стол комплект 2шт              
  итого 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000
3111 Туалет 60000   60000 60000     180000
  Яма акыр-чикирге 50000 50000 50000 50000 50000   250000
  склад             0
  отопление 100000   40000 100000     240000
  водопровод 80000     60000     140000
  козерог 20000           20000
  капитальный ремонт 200000   200000       400000
  Замена соли солевой шахты       200000     200000
  таза суу канализациясын киргизуу 80000     80000     160000
  дез.средство сактоочу жай              
  терезелерге темир решетка              
  брусчатка              
  ФАП сыртын жылуулоо           200000  
  итого 510000 50000 350000 270000 50000 200000 1590000
  ВСЕГО 534000 69000 363000 292000 65000 213000 1756000
                 
  Аппарат - аткаруу тармагы.  
2111 Заработная плата 5246440
  итого 5246440
2121 Социальный фонд 788120
  итого 788120
2211 Командировочные расходы 250000
  итого 250000
2212 Коммунальные услуги связь 300000
  итого 300000
2214 Транспортные расходы (ГСМ 115,2,зап.часть 54,8,замена масел 20,0,аренда 60,0) 250000
  итого 250000
2215 Услуга ( переплет, электрич ремонты, ремонт мебели, обучение работников, архив) 200000
  Подписка газет, журнал 85000
  ремонт орг техники 200000
  приобр.обор. для получ. инф.база данных ГРС  100000
  Итого 585000
2218 Компенсационные выплаты на продукты питания 864000
  итого 864000
2221 Текущий ремонт 60000
  итого 60000
2222 канц.товар 300000
  хоз.товар 100000
  итого 400000
2224 Комур сатып алуу 125000
  итого 125000
2231 Электроэнергия 155000
  итого 155000
3112  Елка комп-400000, зимний сезон для сотруд-360000 760000
  итого 760000
  Всего 9783560
2824 Резервный фонд 1200000
  итого 1200000
  ВСЕГО 10983560
     
  Маданият тармагы.        
    Библиотека ДКА Прочие итого
2111 Заработная плата 216900 185700    
  итого 216900 185700 0 402600
2121 Социальный фонд 37415 32035   69450
  итого 37415 32035 0 69450
2215 Разные мерприятие  100000 80000 1000000 1180000
  Спортивные мероприятие     500000 500000
  Подписка газет, журнал 40000     40000
  Итого 140000 80000 1500000 1720000
2221 Электрическ ремонты 5000 13000   18000
  Текущий ремонт        
  итого 5000 13000 0 18000
2222 канц.товар 5000 5000   10000
  хоз.товар 5000 5000   10000
  итого 10000 10000 0 20000
2212 Байланыш,интернет кызматы       16000
  итого 0 0 0 16000
2231 Электроэнергия 10000 20000   30000
  итого 10000 20000   30000
3112 стулья 20 шт       0
  каталог ящик 1*1,2 12000     12000
  видеопрожектор комплект       0
  стол 2шт        
  стул 10шт        
  итого 12000 0 0 12000
3111         0
  Спорт мероп.на вызд олимп     1000000 1000000
  итого 0 0 1000000 1000000
          0
3113 Китеп сатып алуу 100000     50000
  итого 100000 0 0 50000
          0
  ВСЕГО 531315 340735 2500000 3338050
  Жайыт.  
    сумма
2111 Заработная плата 0
  итого 0
2121 Социальный фонд 0
  итого 0
2213 Арендная плата 0
  итого 0
2215 Разные мерприятие  ( 25% ) 1500000
  итого 1500000
2222 канц.товар 0
  хоз.товар 0
  итого 0
3111  Прочие 50000
  итого 50000
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  ВСЕГО 1550000
     
  Социалдык коргоо тармагы.      
    саны сумма жалпы
2215        
  ЧАЭС 2 5000 10000
  Авганцы 24 4000 96000
  Ветераны ВОВ 1 20000 20000
  Герой соц труда 1 36000 36000
  Тыловики 11 5000 55000
  Мать герои 92 1000 92000
  Эне Данк 13 1000 13000
  Туберкулез 93 3000 279000
  Общее заболевание 195 2000 390000
  Инвалид детства 186 3000 558000
  Сироты 11 5000 55000
  Общество слепых 58 3000 174000
  малообеспеч семьи 194 3000 582000
   Прочие     500000
  Пострадавшие событие  Баткен 3 3000 9000
  ВИЧ 33 5000 165000
  Резерв     514720
  итого 917 99000 3548720
2721 Мать герои ( лекарство 400, проезд 720) 92 1120 103040
  инвалиды до 18 лет ( лекарства 400, проезд 360) 186 760 141360
  Общее заболевание ( лекарство 200, проезд 360) 195 560 109200
  Туберкулез ( лекарство 400, проезд 360) 93 760 70680
  Уголь 200 2500 500000
  итого     924280
  ВСЕГО     4473000
         
  Субсидии.          
    Таза Суу Тазалык  Кепил.ф. Монгу Суу Итого
2511 Тельман 670000     100000 770000
  Киров 1290000     100000 1390000
  Ак-Орго 3302000     100000 3402000
  Эркин 7345000     90000 7435000
  Конурат 1672000     80000 1752000
  Присавай 2,5 км       130000 130000
  Мусор контейнери 10шт   130000     130000
  Ъкмът боюнча Грейдер салуу   400000     400000
  Мусор свалка тосмосу,   400000     400000
  Мусор свалка жолуна шагыл 2км   345000     345000
  Мусор телешка   350000     350000
  Суу сатып алуу       0 0
   Кепилдик фонду     500000 0 500000
  Кампаны ондоо,кайтаруу         0
  Буудай эгуу (сеялка) алуу         0
  ВСЕГО 14279000 1625000 500000 600000 17004000
             
  Турак жай коммуналдык кызмат корсотуулор   киров тельман эркин конурат присавай Миялы
2231 Тельман спорт зал 40000   40000        
  Спорт комплекс 60000 60000          
  Освещение за электр энергии 100000            
  итого 200000            
2215 Проектно-сметная документация 2158896            
  Полиграфические услуги,оформление 1400000            
  Видеосьемка              
  услуга дезинфекции 90000            
  Изготовление АПУ, ИПУ,оцифровка 400000            
  Гос.экспертиза 300000            
  Гос.акт,определение границ, документация 500000            
  Отстрел собак 200000            
  Услуга тех.надзора 180000            
  Услуга сметчика              
  Информационные размещение 100000            
  Услуги оценки имущества 150000            
  итого 5478896            
3111  Ъкмът боюнча таза суу менен камсыз кылууга 2000000            
  строительство подземного перехода 28815634            
  100 орундуу мектеп 5000000           5000000
  спорт, футбол  аянтчасын куруу 3400000   0 3400000 0   0
   Киров айылы Кыргызстан к. пайнап арык чыгаруу 400000 400000         0
  Къчълърд\н.аттары,номери,картасы 250000            
  Трансформатор, столба орнотуу Ак-Орго 3075000 3075000          
  Асфальт тошоо,ремонт              
   Айлампа жолго тротуар куруу 1600000 1600000          
  Жаёы мектепке кир\\ч\  жолун асфальттоо 1000000 1000000          
  ФАП куруу 5200000       5200000    
  Мектепке ашкана куруу 2000000         2000000  
   Бала бакча куруу 25032760 25032760          
  итого 77773394            
  ВСЕГО 83452290 31167760 40000 3400000 5200000 2000000 5000000
  135510900              
  135510900              
  0              
     
     
  остаток  25.12.2017 24891517
1 720 орундуу мектеп курулушу 21282380
2 Комур сатып алуу калдыгы 523370
3 Благоустройство дорог 3085767
     
     
     
    24891517
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    0