25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Ош облусу Кара-Суу районунун Жоош айылдык кенешинин 2018-жылдын 5,6,7 сессияларынын токтомдору.

Ош облусу Кара-Суу районунун Жоош айылдык кенешинин 2018-жылдын 5,6,7 сессияларынын токтомдору.

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезектеги V -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М              № 5/1

Большевик айылы                           23.04.2018-ж.

«Жоош айыл өкмөтүнүн 2017-жылга карата бюджетинин аткарылышы жөнүндө»

Жоош айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Аматованын билдируусун угуп жана талкуулап Жоош айылдык Кенешинин VI-чакырылыш кезектеги V -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл окмотунун 2017-жылга бюджетинин планынын аткарылышы канааттандырарлык эмес деп белгиленсин.

2. Жоош айылдык кенешинин кезексиз сессиясын ъткър\\ 2018-жылдын 12-майына саат 16.00 гъ белгиленсин.

3. Жоош айыл ъкмът\н\н 2017-жылда таза суу линиясына жана каптажга иштетилген акча каражатын иликтъъ \ч\н депутаттык комиссия т\з\лс\н.

4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердуулук боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                                                             П.Жакыпов

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезектеги V -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М              № 5/2

Большевик айылы                                       23.04.2018-ж.

« Жоош айылдык кеңешинин 2018-жылга иш планын бекитүүжөнүндө»

Жоош айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы А.Гайыповдун билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги V -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айылдык кеңешинин 2018-жылга карата түзүлгөн иш планын бекит\\ кийинки сессияларга калтырылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы туруктуу комиссияларга тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                            П.Жакыпов

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезектеги V -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М              № 5/3

Большевик айылы                           23.04.2018-ж.

Ар турдуу маселелер (Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы айылдардагы къчълъргъ ат коюу жън\ндъ)

Жоош айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы А.Гайыповдун жана Жоош айылдык кенешинин алдындагы социалдык-маданий, билим берүү, спорт, миграция, туризм, жаштар жана саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиянын билдир\\с\н карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезектеги V –сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\наймагындагы айылдардагы къчълъргъ аттарды коюу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 23-октябрындагы “Кыргыз Республикасында 2020-жылы эл жана турак-жай фондун каттоого даярдык кър\\ жана ъткър\\ жън\ндъг\” № 602 токтомдун жана Кыгыз Республикасынын Ъкмът\н\н Ош облусундагы ыйгарым укуктуу ък\л\н\ 13.12.2017-ж. № 805-б буйругунун 10-пунктунун негизинде къчълъргъ ат коюу коюу токтотулгандыгына байланыштуу къчълъргъ ат коюу маселеси убактылуу токтотулуп турулсун.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык-маданий, билим берүү, спорт, миграция, туризм, жаштар жана саламаттыкты сактообоюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                           П.Жакыпов

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезектеги V -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М              № 5/3-1

Большевик айылы                                        23.04.2018-ж.

Ар турдуу маселелер (Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Кызыл-Сарай айылына балдар бакчасын куруу \ч\н 1,0 га жер аянтын трансформациялоо жън\ндъ)

Жоош айылдык кенешинин айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиянын билдир\\с\н карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезектеги V –сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Кызыл-Сарай айылына балдар бакчасын куруу \ч\н 1,0 га жер аянтын бъл\\ боюнча маселе туруктуу комиссиянын кароосуна жънът\лс\н.

2. Жоош айыл ъкмът\н\н алдында т\з\лгън жайыт комитетинин 2018-жылга коомдук мал жандыктарды жазгы жана жайкы жайыттарда багуу \ч\н берген билдир\\дъг\ тарифтери бекитилсин .

3. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                           П.Жакыпов

Жоош айылдык кеёешинин кезектеги V сессиясынын (алтынчы чакырылыш) 23.04.2018-ж. №5/3-1 токтомуна тиркеме

Жоош айыл ъкмът\ндъ 2018- жылда коомдук мал жандыктарга жазгы жана жайкы жайыт мезгилине ар бир шарттуу мал башына тарифтер

1. Кара мал \ч\н                         130 сом

2. Жаш малдар \ч\н                   91 сом

3. Койлор \ч\н                             26 сом

4. Жылкылар \ч\н                       130

Жайыт комитетинин търагасы                         К. Карабаев

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезексиз VI -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М                № 6/1

Большевик айылы                          19.05.2018-ж.

«Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы “Султан-Наз” СПАсынын аткарып жаткан иштери жън\ндъ»

Жоош айыл өкмөтүнүнаймагындагы “Султан-Наз” СПАсынын жетекчиси Б.СактановдунбилдируусунугупжанаталкуулапЖоошайылдыкКенешинин VI-чакырылыш кезексиз VI -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы “Султан-Наз” СПАсынын аткарып жаткан иши канааттандырарлык деп белгиленсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                               П.Жакыпов

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезексиз VI -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М                № 6/2

Большевик айылы                                    19.05.2018-ж.

«Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы “Абзел” ИСКАКБнин аткарып жаткаништери жън\ндъ»

Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы “Абзел” ИСКАКБнин башкы эсепчиси М.Тукубаеванын билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезексиз VI -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл өкмөтүнүн аймагындагы “Абзел” ИСКАКБнин аткарып жаткан иштерин кароо маселеси кийинки сессияга калтырылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясынатапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                              П.Жакыпов

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезексизVI -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М                № 6/3

Большевик айылы                          19.05.2018-ж.

Ар турдуу маселелер (Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Калинин, Зарбалик, Бирдик, Питомник, Ак-Жар, Кызыл-Сарай айылдарындагы социалдык обьетилерди куруу \ч\н жер аянтын трансформациялоо жън\ндъ)

Жоош айылдык кенешинин алдындагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясынын търагасы О.Жоробаевдин билдир\\с\н карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезексизVI –сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\наймагындагы тъмъндъг\ айылдардан социалдык обьектилерди куруу \ч\н ФПСтин жеринен Зарбалик айылына ФАП, айыл башчынын кабинетин жана мончо куруу \ч\н 0,45 га, Бирдик айылына балдар бакчасын куруу \ч\н 1,0 га, Питомник айылына мектеп жана спорткомплекс куруу \ч\н 2,0 га, Ак-Жар айылына балдар бакчасын куруу \ч\н 1,5 га,Кызыл-Сарай айылына балдар бакчасын куруу \ч\н 1,0 га жер, Калинин айылына спорткомплекс куруу \ч\н 0,5 га жер аянттарын трансформациялоого уруксат берилсин.

2. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Калинин айылында жайгашкан эски соода магазинине тиешел\\ болгон иш кагаздарын карап чыгуу \ч\н тъмъндъг\дъй курамда комиссия т\з\лс\н:

Утуров Ж. 6 мандаттуу Большевик шайлоо округунан депутат, комиссиянын търагасы
Жоробаев О 3 мандаттуу Кызыл-Кошчу шайлоо округунан депутат, комиссиянын търагасынын орун басары
Жумабаев Н 3 мандаттуу Калинин шайлоо округунан депутат, комиссиянын м\чъс\
Батыров Н 5 мандаттуу Агартуу шайлоо округунан депутат, комиссиянын м\чъс\
Кенешов Д. Жоош айыл ъкмът\н\н башчысынын орну басары, комиссиянын м\чъс\
Султанбаев А. Жоош айыл ъкмът\н\н жер адиси, комиссиянын м\чъс\
Сулайманов А Калинин айылынын айыл башчысы, комиссиянын м\чъс\

3. Жогоруда аталган айылдарга социалдык обьектилерди куруу \ч\н ажыратылып жаткан жер аянттарына тиешел\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы Жоош айыл ъкмът\н\н жер маселелери боюнча башкы адиси А.Султанбаевге тапшырылсын.

4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл, суу чарба, жерге жайгаштыруу, архитектура, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                       П.Жакыпов

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезексиз VI -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М                № 6/3-1

Большевик айылы                                       19.05.2018-ж.

Ар турдуу маселелер (Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Зарбалик айылында жайгашкан “Ай-Б\з\” балдар бакчасынын жетекчиси А.Кедееванын билдир\\с\н кароо жън\ндъ)

Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Зарбалик айылында жайгашкан “Ай-Б\з\” балдар бакчасынын жетекчиси А.Кедееванын билдир\\с\н карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезексиз VI –сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н Зарбалик айылындагы “Ай-Б\з\” балдарп бакчасынын жетекчиси А.Кедееванын билдир\\с\ эске алынсын жана билдир\\дъ кърсът\лгън эмеректерди балдар бакчасына алып бер\\ маселесин чеч\\ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                       П.Жакыпов

Кара-Суу району Жоош айылдык Кеңешинин

кезексиз VI -сессиясы

(алтынчы шайланган)

Т О К Т О М                № 6/3-2

Большевик айылы                                       19.05.2018-ж.

Ар турдуу маселелер (Зарбалик айылынын депутаты Б.Жанибековдун билдир\\с\н кароо жън\ндъ)

Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Зарбалик айылынын депутаты Б.Жанибековдун билдир\\с\н карап чыгып Жоош айылдык кенешинин кезексиз VI –сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н Зарбалик айылынын депутаты Б.Жанибековдун билдир\\с\н\н негизинде ар бир айылда депутаттардан, айыл башчыдан жана мекеме-ишкананын жетекчилеринен турган комиссия т\з\л\п, тамак-аш \ч\н берилип жаткан продукталардын сапаты къзъмългъ алынсын.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                       П.Жакыпов

Т О К Т О М                № 7/1         29.08.2018-ж.

« Жоош айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2018-жылдын 6 айында аткарылышы жън\ндъ»

Жоош айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы А.Аматованын билдир\\с\н угуп жана талкуулап Жоош айылдык Кенешинин VI-чакырылыш кезектеги VII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2018-жылдын 6 айында аткарылышы канааттандырарлык эмес деп белгиленсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                              П.Жакыпов

Т О К Т О М                № 7/2                                29.08.2018-ж.

« Жоош айылдык кеңешинин 2018-жылга иш планын бекитүүжөнүндө»

Жоош айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы А.Гайыповдун билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги VII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айылдык кеңешинин 2018-жылга карата түзүлгөн иш планы бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы туруктуу комиссияларга тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                              П.Жакыпов

Т О К Т О М                                        №7/3                                 29.08.2018-ж.

«Ар т\рд\\ маселелер жөнүндө»

Жоош айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы А.Гайыповдун билдирүүсүн талкуулап чыгып Жоош айылдык Кеңешинин VI-чакырылыш кезектеги VII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н 2018-жылга каралган бюджетинин 6 айлык планынын аткарылышынан калган акча каражатынан Токтогул орто мектебинин спортзалынын потологун ондоого 250.0 мин сом акча каражаты бъл\н\п берилсин.

2. Большевик айылындагы спорткомплекстин ичине ринг куруу \ч\н акча каражатын табуу жагы айыл ъкмът\нъ милдеттендирилсин.

3. Маданият айылында сугат суу жана таза суу боюнча къчмъ жыйын ъткър\\ 2018-жылдын 15-сентябры к\н\ саат 14.00 гъ белгиленсин.

4. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы м\мк\нч\л\г\ бар айылдарга атуулдар жана окуучулар ж\р\\ч\ тротуарларды куруу Жоош айыл ъкмът\нъ милдеттендирилсин.

5. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагында 2001-2005-жылдарда Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н токтомунун негизинде \й куруу \ч\н жер ажыратылып берилип, ажыратылып берилген жерлерге т\з\лгън генпландары бекитилсин.

6. “УВАМ” СПАсы берген сунуш колдоого алынбасын.

7. Жоош айыл ъкмът\ боюнча арендаторлор менен т\з\лгън келишимдердин мъънът\ кърсът\лгън иш кагаздарды даярдап бер\\ жагы Жоош айыл ъкмът\н\н жер адиси А.Султанбаевге милдеттендирилсин.

8. 3-Б\тк\л Д\йнъл\к къчмъндър оюнуна депутаттардан тъмъндъг\лър делегат болуп жънът\лс\н: Аттокуров М., Эгемназаров К., Жалилов Т., Жапаркулов Д., Батыров Н.

9. Жоош айылдык кенешинин 1-7-сессияларынын протоколдорунун жана токтомдорунун къч\рмълър\ берилсин.

10. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы туруктуу комиссияларга тапшырылсын.

Жоош айылдык

Кенешинин търагасы                                          П.Жакыпов