12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Жаны-Арык айылдык кенешинин 2017-жылдын №10 токтому жана 2018-жылдын №11,12,13,14 токтомдору

Жаны-Арык айылдык кенешинин 2017-жылдын №10 токтому жана 2018-жылдын №11,12,13,14 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

Чыг.№___ «___» 2018-ж

                                                           Ош обулусунун жана Ош шаарынын

юстиция башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу

                                                   С.Токторбаевге

                                                  ТАКТАМА

КарСуу районунун Жаны-Арык айылдык кенешинин VIчакырылышынын кезектеги  X-XI-XII жанаXIIIсессиясынын кабыл алган  токтомдорун Кыргыз Республикасынын  ченемдик укуктук актларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ \ч\н жънътъб\з

саны

Чакыры

лышы

к\н\ айы жылы сессия номери Аталышы
1 1 VI 26.12.2017 X 10-1 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылга карата бюджетти бекит\\ жън\ндъ
2 1 VI 01.02.2018 XI 11-1 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н2017-жылга бюджеттин аткарылышы жана  01.01. 2018-жылга калган калдык акча каражатын  бекит\\ жън\ндъ
3 2 VI 01.02.2018 XI 11-2 Достук  айылындагы мектепке капиталдык  ремонт ъткър\\ жана Таш-Арык айылына т\нк\ жарыктангдыруу долбоорун т\з\\
4 3 VI 01.02.2018 XI 11-3 Жаны-Арык айылына жаны заманбап мечит курууга жер участогун ажыратып бер\\ жън\ндъ
5 4 VI 01.02.2018 XI 11-4 Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын  резервдик курамына У.М.Ботобаеваны сунуштоо
6 5 VI 01.02.2018 XI 11-5 КБФнын 110га жер аянты трансформацияга берилгендигине байланыштуу бир жылга ижарага бер\\ жън\ндъ
7 6 VI 01.02.2018 XI 11-6 К.Р эсептъъ палатасынын аймактык бъл\н\ш\н\н мамлекеттик инспектору Батиров П.С тарабынан ж\рг\з\лгън аудит боюнча 27-декабр 2017-жылдын отчеттунун жыйынтыгын кароо жън\ндъ
8 1 VI 15.05.2018 XII 12-1 Жергиликт\\ жаматтынТипт\\ Уставынкарообоюнча  жумушчутопт\з\\ жън\ндъ
9 2 VI 15.05.2018 XII 12-2 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жер адисинин 2018-жылга жазгы-талаа иштеринин аткарылышы боюнча бергекн отчетун угуу
10 3 VI 15.05.2018 XII 12-3 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н аймагындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан  аткарган иштери боюнча берген отчетун угуу
11 4 VI 15.05.2018 XII 12-3 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н аймагында т\з\лгън « Жаны-Турмуш»СПАнын 2018-жыл башынан  аткарган иштери боюнча берген отчетун угуу
12 5 VI 15.05.2018 XII 12-3 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н башчысынын 2018-жыл башынан  аткарган иштери боюнча берген отчетун угуу
13 1 VI 28.08.2018 XIII 13-1 АРИС программасы боюнча тартылган проэкт боюнчаЖаны-Арык айыл аймагына ветеринардык консултативдик окуу борборун  куруга жер аянтын ажыратып бер\\ жънъндъ
14 2 VI 28.08.2018 XIII 13-2 Жаны-Арык айыл аймагындагы УШКладын жаны курамын сунуштоо  жън\ндъ
15 3 VI 28.08.2018 XIII 13-3-1 Жаны-Арык айыл аймагындагы  элдин суроо талабын аткаруу максатында жеке менчик \й\нъ бала-бакча ачуу   жънъндъ

Жогоруда аталган токтомдор Кара-Суу районунун Жаны-Арык айылдык кенешинин 2013-жылдын №4.3 токтому менен  “Жаны-Арык айылдык кенеши тарабынан кабыл алынган токтомдорду мамлекеттик тилде жазуу жън\ндъ” токтомуна негизделип мамлекеттик тилде кабыл алынып  karasuu.el.kgсайтына 2018-жылдын-21-11 жарыяланды.  Токтомдор  тикемеси менен 15 (он беш) барак 2 нускада. Электрондук варианты  1 диск.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                                           Ж.Осумбеков.

 

 

атк: жоопту катчы     К.Алиев тел:0778053564

Депутаттардын   Жаны-Арык  айылдык кенешинин

VI-чакырылышынын кезексиз Х- сессиясынын

№10 / 1 токтому

Жаны-Арык айылы                                                                                                 26.12.2017-жыл

                                                                         Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылга

                                                                             карата бюджетти бекит\\ жън\ндъ

«Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылга карата жергиликт\\ бюджетин бекит\\ жана   бюджетинин  долбоорун 2018-2019-жылдарга болжолу жън\ндъ»

           Кыргыз Ресапубликасынын «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ»,» Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу»,

«Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ»жана Кыргыз Республикасынын 2018-жылга карата жергиликт\\ бюджетин бекит\\ жана бюджетинин долбоорун  2019-2020-жылдарга болжолу жън\ндъ мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын финансы  министрлиги тарабынан сунуш кылынган кърсътк\чтърд\ карап чыгып, Жаёы-Арык айылдык кеёеши.

                                                  

                                                    ТОКТОМ  КЫЛАТ :

1. Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин кирешелер жана чыгашалар  бъл\г\н\н долбоору 2018-жылга 14355,3 миё  сом , анын ичинен атайын каражаттар 1816,0  миё  сом ,  2019-жылга   жана 2020-жылга тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н  жайыт жеринин бюджети киреше  бъл\г\ 230,0  миё  сомго жана чыгаша бъл\г\ 154,0  миё сомго жана башка транспорт каражаттарын сатып алуу \ч\н 700,0 сом акча каражаты Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетинен бекитилсин .

3. Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н аппарата иштеген кызматкеринин  штат бирдиги  Кыргыз Республикасынын  Ъкмът\н\н 2011-жылдын  5-август  № 451  Токтомунун  негизинде  жалпы  штат бирдиги  26, анын ичинен  3 айыл башчылардын  штат бирдиги (эмгек акысы  жетектъъч\-адис  коэфциентинде бекитилсин), кенже кызматкерлер 3   штат бирдиги бекитилсин жана чинге карата кошумча тълъълър  тълън\п берилсин.

4. 2018-жылга бекитилген бюджети аткарууда Жаёы-Арык айылдык  окуругу жыл ичинде ФЭБ  башчысы Т.Абдибаитовага бюджетке ъзгърт\\лърд\,толуктоолорду киргиз\\ укугу берилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы  айылдык Кеёештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаёы-Арык айылдык

Кеёештин търагасы:-                                                                                       Ж.Осумбеков

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

(VI- чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

№ 11/1 ТОКТОМУ

    Жаны-Арык айылы                                        01.02.2018-жыл

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н 2017- жылдын бюджетинин аткарылышы жана 01- январь 2018-жылга калган калдык акча каражатын бюджетти бекит\\ жън\ндъ

      Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ», «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу» жана « Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ» мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан сунуш кылынган кърсътк\чтърд\ карап чыгып, Жаны-Арык айылдык кенеш                                           

Токтом кылат:

1        2017-жылга карата Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\ 12 862,6 мин сом жана чыгаша бъл\г\ аткарылышы 12 526,1 сом ълчъм\ндъ бекитилсин деп табылды.

2        Жаны-Арык айыл окуругунун бюджетинде калган калдык 391,5 мин сом жана атайын каражаттар 130,8 мин сом акча каражаты кошумча сметанын негизинде жумшалсын.

3        Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы балдар бакчаларына тамак ашка каралуучу акча каражаты атайын каражаттан каралып балдар бакчалары тамак-ашын ата-энелер тълъгън акча каражатынан камсыздалсын

4        2017-жылга бекитилген бюджетин аткарууда Жаны-Арык айыл окуругу жыл ичинде ФЭБ башчысы Т.Абдибаитовага бюджетке ъзгърт\\лърд\, толуктоолорду киргиз\\ укугу берилсин.

5        Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык Кеёештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Жаёы-Арык айылдык

Кеёештин търагасы:                                                      Ж.Осумбеков

 

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин VI- чакырылышынын  кезектеги  XI-сессиясынын

№ 11/2 ТОКТОМУ

Жаны-Арык айылы                                                             01.02.2018-жыл

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Достук   айылындагы мектепти капиталдык ремонттон ъткър\\гъ жана Таш-Арык  айылында жъъ ж\рг\нч\лър ж\р\\ч\ жолду куруу , т\нк\ жарыктандыруу боюнча т\з\лгън  долбоорлорду карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

ТОКТОМ    КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Достук   айылындагымектептикапиталдыкремонттонъткър\\гъжанаТаш-Арыкайылынат\нк\ жарыктандыруужанатротуаркуруубоюнчат\з\лгъндолбоорлорубекитилсин.
 1. Жергиликт\\ бюджеттенаталгандолбоорлорго  100,0 миёсомдонбъл\н\пберилсин.
 1. ДолбоорлордудаярдапишкеашырууайылбашчыларгажанаН.Жумаевгемилдеттендирилсин.
 1. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы : Айыл, суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кеёешинин търагасы:                                         Ж.Осумбеков

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

VI- чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

№ 11/3 ТОКТОМУ

    Жаны-Арык айылы                                        01.02.2018-жыл

                                                  Жаны-Арык  айылына  жаныданзаманбапмечит           

                                                 куруу  \ч\н жер участогун ажыратып                                                                            

                                                 бер\\ жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Жаны-Арык   айылындагы жашоочулардын  заманбап жаны мечит   куруу    \ч\н жазган арызын  карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

ТОКТОМ    КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Жаны-Арык айылына заманбап жаны мечит     куруу \ч\н № 843  контурунан 0.06га жер участогун ажыратып бер\\ жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ сунушталсын.

 2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан  жана Кара-Суу райондук  архитектура  жана шаар  курулуш  башкармалыгынан тийишт\\ документерди  даярдап бер\\  жана каттоо жагы.

  3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

4. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                         Ж.Осумбеков 

 

 

Жаны-Арык айылдык Кенешинин VIчакырылышынын

кезектеги    ХIсессиясынын

 

№ 11.4  ТОКТОМУ

 

ЖаныАрык айылынын шайлоочуларынын чогулушунун

протоколунун негизинде сунушун карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

СУНУШ  КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айылынан Кара-суу аймактык шайлоо комиссиясынын резервдик курамына У.М.Ботобаева сунушталсын.

Жаны-Арыкайылдык

кенешининтърагасы:                                                    Ж.Осумбеков.

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

VI-  чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

 

№11 /5 ТОКТОМУ

    Жаны-Арык айылы                                        01.02.2018-жыл

КБФ нун жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\гъ мъънът\н карап талкуулап  Жаны-Арык айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.КБФ нун жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\ мъънът\ 110га кайрак жер аянты трансформацияга берилгендигине байланыштуу бир жылдык ижарага берилсин.

2.Аукционго катышкан жарандардын ъз макулдугу менен бир жылдык ижарага берилсин.

3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н        жер  адиси  Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                                        Ж.Осумбеков.

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин

VI-  чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

 

№11/ 6 ТОКТОМУ

    Жаны-Арык айылы                                        01.02.2018-жыл

          Кыргыз Республикасынын Эсептъъ Палатасынын Ош шары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бъл\м\н\н жетекчисинин 2017-жылдын 13-декабрындагы № 01-16-359 буйругунун негизинде берилген 01-январь 2016-жылдын 31-декабрь 2016-жылга чейинки мезгил аралыктагы бюджеттик жана атайын каражаттарынын т\з\л\ш\нъ жана аткарылышына аудитти ж\зъгъ ашыруу ашыруу учун Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын аймактык бъл\н\ш\н\н мамлекеттик инспектору Батиров П.С. тарабынан ж\рг\з\лгън аудит боюнча 27-декабрь 2017-жылдын отчеттун кароо жън\ндъ.

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

1        Жаны-Арык айылдык Кенеши Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын аймактык болушунун мамлекеттик инспектору Батиров П.С. тарабынан ж\рг\з\лгън аудит боюнча 27-декабрь 2017- жылдын очеттун карап кор\п 2016-жылы дем бер\\ч\ тълъълърд\н эсебинен киреше салыгына 26,4 мин сом жана социалдык фондко 71,9 мин сом, акча караты тълън\п берилсин.

2        2018-жылга аткарууга Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы Т.Абдибаитовага аткаруу милдеттендирилсин.

3        Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык Кенештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                                              Ж.Осумбеков.

 

ДепутаттардынЖаны-Арык  айылдыккенешинин VI чакырылышынынкезектегиХII сессиясынын

№ 12/1 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

                                                                                                                 

Жергиликт\\ жамааттын Типт\\ Уставын кароо боюнча жумушчу топту т\з\\гъ  ылайык Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

1. Жергиликт\\ жамааттын Типт\\ Уставын кароо боюнча жумушчу топ  тиркемеге   ылайык бекитилсин.

2.Ар бир айылда ъз иштерин  берилген кърсътмъгъ ылайык ж\рг\зс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                 Ж.Осумбеков.

Жергиликт\\ жамааттын Типт\\ Уставын кароо боюнча тъмънк\  сапатта т\з\лгън  жумушчу топ.

1.С.Арынова  айыл ъкмътт\н орун басары ( жумушчу топтун жетекчиси)

2.Орунбай уулу Кубаныч   юрист    (жумушчу топтун катчысы)

3.М.Абдылдаев  айылдык кенештин депутаты

4.Г.Матамарова айылдык кенештин депутаты

5.А.Абдиев айылдык кенештин депутаты

6.К.Абдиев айылдык кенештин депутаты

7.К.Жаныбаев Правда айылынын айыл башчысы

8.А.Алиев Ак-Терек айылынын айыл башчысы

9.У.Садыков Таш-Арык айылынын айыл башчысы

 

Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VIчакырылышынын

кезектеги            ХIIсессиясынын

12/2  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

 

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  жер адисинин 2018-жылдагы жазгы тала иштеринин аткарылышы боюнча берген отчетун угуп жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  жер адисинин 2018-жылдагы жазгы тала иштеринин аткарылышы боюнча берген отчету канааттандырарлык деп  табылсын.
 2. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 Жаны-Арык айылдык

 кенешинин търагасы:                                                   Ж.Осумбеков 

 

 

 

                                   

 

 

Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын

кезектеги            ХII сессиясынын

                                                12/3  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

 

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан   аткарган иштери  боюнча берген отчетун угуп жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан аткарган иштери боюнча берген отчету канааттандырарлык деп  табылсын.

2.Кара-Суу районунун архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын Беккари  чункурун куруууга АПУ т\з\п бергендиги \ч\н  кеткен чыгымдар Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н эсебинен тълън\п берилсин.

3.Ушул токтомду къзъмълдъъ жана квартал сайын угуп туруу жагы: Айылсуу чарба ънд\р\шт\ кътър\\,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                    Ж.Осумбеков                                     

Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын

кезектеги            ХII сессиясынын

                                                12/4  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

 

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н аймагындагы «Жаны Турмуш»СПАнын  2018-жыл башынан   аткарган иштери  боюнча берген отчетун угуп жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан аткаргаништери боюнча берген отчету канааттандырарлык деп  табылсын.
 2. Ушул токтомду къзъмълдъъ жана квартал сайын угуп туруу жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                    Ж.Осумбеков                                     

Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын

кезектеги            ХII сессиясынын

12/5  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

 

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  2018-жыл башынан   аткарган иштери  боюнча берген отчетун угуп жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан аткарган иштери боюнча берген отчету канааттандырарлык деп  табылсын.
 2. Ушул токтомду къзъмълдъъ жана квартал сайын угуп туруу жагы: Айыл, суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                    Ж.Осумбеков                                     

ДепутаттардынЖаны-Арык  айылдыккенешинин VI       чакырылышынынкезектегиХIII сессиясынын

                                                № 13/1 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        24.08.2018-жыл

 1. Арис программасынын  негизинде тартылып келген проэкт боюнча Жаны-Арык айыл аймагына ветеринардык консултативдик окуу борборун курууга жана ветеринардык кызматкерлерге ,жайыт комитетине,жер адистерге  контора  \ч\н айыл ъкмът\н\н  админстративдик имаратынын жанынан жер ажыратып бер\\н\ карап Жаны-Арык  айылдык кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Арис программасынын  негизинде тартылып келген проэкт боюнча Жаны-Арык айыл аймагына ветеринардык консултативдик окуу борборун курууга жана ветеринардык кызматкерлерге ,жайыт комитетине,жер адистерге  контора  \ч\н айыл ъкмът\н\н  админстративдик имаратынын жанынан жер ажыратып бер\\ жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ сунушталсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                        Ж.Осумбеков.

Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын

кезектеги            ХIII сессиясынын

13/2  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        24.08.2018-жыл

 

Жаны-Арык айыл амагындагы  УШКлардын жаны курамын  сунушталган курам боюнча  карап  жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл амагындагы  УШКлардын жаны курамын  сунушталган курам  алымча кошумчасы менен бекитилсин .

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                    Ж.Осумбеков        

 

 

 

                            

     

Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын

кезектеги            ХIII сессиясынын

                                                13/3-1  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        24.08.2018-жыл

«Жаны-Арык» айылында элдин суроо талап жана арыздарынын негизинде

балдар бакчасын ачуу жън\дъ.

Жаны-Арык айылдык кенешине келип тушкон  «Жаны-Арык» айылындагы шайлоочулардын – талабынын жана  арыздарынын  негизинде  балдар бакчасынын  ачуу боюнча арыз – даттануулардын  карап жана талкуулап чыгып Жаны-Арык айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ.

1.«Жаны-Арык» айылында шайлоочулардын – талабын жана арыздарын канаттандыруу максатында  жеке менчик \йгъ  балдар бакчасын  ачууга уруксат берилсин.

  2.«Жаны-Арык» айылындагы  балдар бакчасына  чыгымдалуучу чыгымдыр келишимге ылайык  айыл ъкмът\н\н эсебинен ж\рг\з\лът.

  3.«Жаны-Арык» айылында шайлоочулардын – талабынын негизинде ачылуучу балдар  бакчасы \ч\н жеке менчик \й ээси менен ижара  келишимин т\з\\ жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

  4.«Жаны-Арык» айылында ачылуучу  балдар бакчасы \ч\н  штат бирдиктерин чечип беруу жагы Кара-Суу райондук билим бер\\ бъл\м\нън суралсын.

   5.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы  социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

 

 

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                           Ж.Осумбеков                                    

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин VI      чакырылышынын кезектеги XIII сессиясынын

№ 13/4 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        30.06.2018-жыл

                                                       Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н

                                                       2018-жылга кошумча смета

                                                      бекит\\ жън\ндъ

Жаны-Арык  айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы айыл ъкмът\н\н бюджетине киреше бъл\г\ артыксылыгы менен аткарылып кошумча смета бекит\\,айылдык  Кенештин «план жана бюджет » боюнча туруктуу комиссиясында талкууланып ъзгърт\\лърд\ киргизгенден кийин, депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.2018-жылга карата Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\н\н пландан ашыкча т\шкън кирешелердин эсебинен 718.2 мин сом ълчъм\ндъ кошумча смета  бекитилсин.

2.    Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетине  пландан ашыкча т\шкън киреше 71826 мин сом акча каражаты  кошумча сметанын  негизинде жумшалсын.

3.  2018-жылга бекитилген бюджетин аткарууда Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы Т.Абдибаитованын 6 ай жыйынтыгы  боюнча тапшырылган отчету кабыл алынсын.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин  бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.                 

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                        Ж.Осумбеков.

№5181 Таш-Арык участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Жумагулов Нармамат   0776562800    

2.Осумбекова Жыпар  

3.Маматова Апиза     

4.Асанова Арзыкан

5.Осмоналиева Сарина

6.Палбанкулов Анарбай

7.Сатыбалдыева Айжамал(опер АСУ)

8.Токторов Маматжан(опер АСУ)

9.Темирбаева Кандалат

10./т\рова Айжаркын

11.Отунчиева Баринса

12.Мамасалиева Саламат

13.Калчабаева Тургунб\

14.Жолдубаева Чынара

15.Акматов Аскар

16.Досуев Акыл

17.Апиев Эржан

№5504 Каргызстан участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Арапов  Бакыт

 2.Камалов Абдыгапар0773943071

3. Тажибаева Садбар Каримова Макпрат

4.Айдаралиева Бегай   (оперАСУ)

5.Машрапова Бурмачач

6.Калдыбаева Г\лсара(оперАСУ)

7.Байматова Роза

8.Арынова Венера

9.Ураимова Зияг\л

10.Табалдиева Саламат

11.Ураимов Орозбай

12.Абдужапаров Артык

13.Нурланбек у Улан

14.Акматалиев Шаирбек

15.Сатыбалдиев Кумар

16. Каримова Макпрат

17.Адишов Эрмек      

 18.Таникулова Айнур

№5179 Жаны-Арык участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Каримов  Равшан

2.Эргешова Каныкей

3.Токторова Абыда (опер АСУ)

4.Апиев Бахтияр

5.Дунаев Осмон

6.Зулпукарова Махабат

7.Эргешова Комуна

8.Жунусов /сън

9.Абдыкалыкова Айнура

10.Калмаматова Алфия

11.Кадырова Динара(опер АСУ)

12.Ташиева Апипа

13.Маниязова Элиза

14.Сафидинова Мактым

 15.МусаеваКундуз

16. Мурзаева Бегай

17.Сулайсанова Минавар

18.Абдужапаров Шермамат

№5182Ак-Терек участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Бекибаева Г\лмайра0558711803

2.Кадырова Замира

3.Жеенбекова Канайым

4.Арапова Нурзат(опер АСУ)

5.Таирова Г\лмира

6.Атаков Алимжан

7.Жолчубай кызы Эльвира(опер АСУ)

8.Жолдубаев Маматжан

9.Султанова Бактыг\л

10.Сыдыкова Шаарб\

11.Зулпиева Шарипа

12.Арынов Абдираим

13.Нышанова Топчуг\л

14.Арынова Къйкъл

№5505Достук участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Орозалиева Кайры0554977746

2.Жаныбаев Бакайдин

3.Жаркынбаев Асилбек(опер АСУ)

4.Калмуратов Шамши

5.Абдуллаев Кошон

7.Садиева Зуура

8.Сапаров Илхомжан(опер АСУ)

9.Маматжан кызы Айзирек

10.Токтосунов Асан

11.Козубаева Апиза

№5180 Правда участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Исраилов Мамат

2.Садыкова Фарида

3.Касымов Камбарали

4.Търъкулова Чорлпон

5.Валиева Дилафруз

6.Дайдиева Г\лбахар

7.Шопоков Асыл

8.Абыдынов Эркин

9.Солтоев Тариэл

10.Эсенова Нуржамал

11.Аширова Элнура

12.Мурзаев Соли

13.Келдиев Акыл

14.Эргешов Толкун

15.Султанов Замир

16.Артыков Ильяз

17.Зикиряев Тагдыр

18.Маматов Арзыбай

19.Алымканов Рысбек

20.Сабиров Кахар

21.Кудайбердие Ильяз

22.Садиев Мелис                23.Давранов Эргеш

      

Чыг.№___ «___» 2018-ж

                                                           ОшобулусунунжанаОшшаарынын

юстиция башкармалыгынын   башчысынын милдетин аткаруучу

                                               С.Токторбаевге

                                               ТАКТАМА

КарСуу районунун Жаны-Арык айылдык кенешинин VIчакырылышынын кезектеги  XIV сессиясынын кабыл алган  токтомдорун Кыргыз Республикасынын  ченемдик укуктук актларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ \ч\н жънътъб\з

саны

Чакыры

лышы

к\н\ айы жылы сессия номери Аталышы
1 1 VI 22.10.2018 XIV 14-1 Жаны-Арыкайылдыккенешинде, кенештинтърагасынынорунбасарыншайлообоюнчат\з\лгънэсептъъкомиссиясынынпротоколун  бекит\\ жън\ндъ
2 2 VI 22.10.2018 XIV 14-2 Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылга кошумча смета  бекит\\ жън\ндъ

 

Жогоруда аталган токтомдор Кара-Суу районунун Жаны-Арык айылдык кенешинин 2013-жылдын №4.3 токтому менен  “Жаны-Арык айылдык кенеши тарабынан кабыл алынган токтомдорду мамлекеттик тилде жазуу жън\ндъ” токтомуна негизделип мамлекеттик тилде кабыл алынып  karasuu.el.kg сайтына 2018-жылдын-21-11 жарыяланды.  Токтомдор  тиркемеси менен 4 (търт) барак 2 нускада. Электрондук варианты  1 диск.

 

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                                                       Ж.Осумбеков

атк:жоопту катчы     К.Алиев тел:0778053564

Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасын шайлоо боюнча т\з\лгън эсептъъ  комиссиянын

ПРОТОКОЛУ

Жаны-Арык айылы                                        22.10.2018-жыл

Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасынын орун басарын шайлоо боюнча т\з\лгън эсептъъ  комиссиясы  Типт\\ Регламентин IV-бъл\кт\н 4.7 абзацына ылайык

ТОКТОМ    КЫЛАТ

 1. Т.Кожошов Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасынын орун болуп шайланды.
 1. Ушул токтомду бекитип бер\\ Жаны-Арык айылдык кенешинин депутаттарынан суралсын.

Эсептъъ комиссиясынын

търагасы:                                                                                М.Абдылдаев

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин VIчакырылышынын кезектеги XIVсессиясынын

                                                № 14/1 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        22.10.2018-жыл

                                                                                                                                                      

Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасын шайлоо боюнча т\з\лгън эсептъъ  комиссиясын токтомун  Регламентин IV-бъл\кт\н 4.7 абзацына ылайык Жаны-Арык  айылдык кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

1. Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасынын орун басарын шайлоо боюнча т\з\лгън эсептъъ  комиссиясы  токтому бекитилсин.

 

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                            Ж.Осумбеков.

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин VI     чакырылышынын кезектеги XIVсессиясынын

                                                № 14/2 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        22.10.2018-жыл

                                                       Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н

                                                       2018-жылга кошумча смета

                                                      бекит\\ жън\ндъ

       Жаны-Арык  айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы айыл ъкмът\н\н бюджетине киреше бъл\г\ артыксылыгы менен аткарылып кошумча смета бекит\\,айылдык  Кенештин «план жана бюджет » боюнча туруктуу комиссиясында талкууланып ъзгърт\\лърд\ киргизгенден кийин, депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенеши

                               ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1.2018-жылга карата Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\н\н пландан ашыкча т\шкън кирешелердин эсебинен 1141.6 мин сом ълчъм\ндъ кошумча смета  бекитилсин.

2.    Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетине  пландан ашыкча т\шкън киреше 1141.6 мин сом акча каражаты  кошумча сметанын  негизинде жумшалсын.

3.  2018-жылга бекитилген бюджетин аткарууда Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы Т.Абдибаитованын 9 ай жыйынтыгы  боюнча тапшырылган отчету кабыл алынсын.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин  бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.                 

 

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                          Ж.Осумбеков.