12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2018-жылдагы токтомдору

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2018-жылдагы токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XI сессиясынын

11-1 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.06. 2018-жыл.

Айылдык кеёештин депутаттарынын

2018-жылдын 19-майындагы чогулушунун

протоколунун бекит\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XI сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Капа участкасынын къчълър\н асфальтоо боюнча айылдык кеёештин депутаттарынын 2018-жылдын 19-майындагы чогулушунун протоколунун бекит\\ жън\ндъг\” маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Капа участкасынын къчълър\н асфальтоо боюнча айылдык кеёештин депутаттарынын 2018-жылдын 19-майындагы чогулушунун протоколу бекитилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                                             Д.Сатвалдиев

Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Беш-Капа участогун асфальтоо боюнча   айылдык Кеёештин депутаттарынын чогулушунун

ПРОТОКОЛУ

Кызыл-Кыштак айылы                                                      19.05.2018-ж

Катышты: 19 Кызыл-Кыштак айылынын айылдык Кеёештин депутаттары

Чогулуштук търагасы: Халматов Бахадыр

Катчы: Буранов Хасан

К\н тартибинде:

 1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Капа участкасынын къчълър\н   асфальтоо

Угулду: БулмаселебоюнчаКызыл-КыштакайылдыкКеёешининдепутаты, Беш-Капа участкасынын квартал башчысыХалматовБахадыр, урматуудепутаттаръз\ёъргъбелгил\\ 2018-жылмамлекетибиздинПрезидентиСооронбайШариповичдинбуйругуменен «Аймактардыън\кт\р\\ жылы» депжарыяланган

бул жылды колдоо максатында Беш-Капа участкасындагы къчълълърд\

асфальтоо \ч\н Кызыл-Кыштак айылдык аймагынан бюдетинен 1300000 сом ажыратылган эми бул акчага участканы толук асфальтоого жетпейт. Сиздерге кайрылганымдын себеби эмне кылынса туура болот. Беш-Капа участогунун кичи къчълър\н асфальт кылуу керекпи же болбосо Беш-Капа борбордук жолунбу.

Угулду: Кызыл-Кыштак айылдык Кеёешинин депутаты Сатвалдиев Дилшадбек, Беш-Капа участкасынын тургундары, Кызыл-Кыштак айылынын жашоочулары б\г\н керект\\ болгон Беш-Капа къчъс\н\н борбордук жолу толуг менен     асфальт кылынса жакшы болор эле. Себеби шаар менен айыл ъкмътт\ байлашыштырып туруучу Беш-Капанын борбордук къчъс\ азыркы учурга ътъ Начар аабалга келип калды. Кыш, К\з мезгилинин жаан чачын кездери лай, сууболуп. Жаз-Жай мезгилдеринде чаё болуп кетет.

Угулду:Кызыл-Кыштак айылдык Кеёешинин депутаты, Шамшат къчъс\н\н Домкому Моминов Исмаилжан,акыйкаттан айыл \ч\н ътъ маанил\\ болгон къчъ Беш-Капанын борбордук къчъс\ эсептелинет, алкъчъдън айыл тургундары, жъъ ж\р\\ч\лър\ автомобилде ж\р\\ч\лър жана коомдук транспорт № 136 маршуруттук каттам к\н\ннъ бир канча жолу катташат. Мен дагы Беш-капанын борбордук жолун асфальт кылуу сунушунколдойм жана башка депутаттарды чакырып кетем.

Жарыш съзгъ чыккан айылдык Кеёештин депутаттары Умаралиев А, Халматов Р,

Абдазимов С, Буранов . лар дагы жогорудагы сунушту колдоп беришти.

Чогулуш жогорудагы маселени кър\п, талкуулап

Токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н территориясында жайлашкан Беш-Капа           участкасынын борбордук Беш-Капа къчъс\ толук асфальт кылынсын. Айыл

ъкмът бюджетинен ажыратылган 1300000 (бир миллионн \ч ж\з миё) сом акча ажыратылсын.

Кызыл-Кыштак айылдык Кеёешинин депутаттары:

 1. Халматов Бахадыр
 1. Абдазимов Санжарбек
 2. Алимжанов Авазжан
 3. Алимов Санжар
 4. Атаханов Закиржан
 5. Буранов Хасан
 6. Газиев Махмуд
 7. Джураев Шерзодбек
 8. Мадусманов Вали
 9. Мансуров Инамидин
 10. Мелибаев Санжар
 11. Мирзахакимов Илхам
 12. Моминов Исмаил
 13. Сатвалдиев Дилшад
 14. Таджибаев Камалдин
 15. Умаралиев Алишер
 16. Усманов Жахонгир
 17. Халматов Розивай
 18. Якубов Эргашбай
 19. Умурзаков А.

 

 
   

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XI сессиясынын

11-2 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.06. 2018-жыл.

Кызыл-кыштак айылдык кеёешинин

туруктуу комиссияларынын 2018-жылдын

31-майындагы биргелешкен отрумунун

протоколун бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XI сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин «бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча»   жана «социалдыык маселелер , билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча» туруктуу комиссияларынын 2018-жылдын 31-майындагы биргелешкен отрумунун протоколун бекит\\ жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин «бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча»   жана «социалдыык маселелер , билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча» туруктуу комиссияларынын 2018-жылдын 31-майындагы биргелешкен отрумунун протоколу бекитилип, Жаёы-Турмуш айылындагы «Достук» ъткър\\ пункутунан Ош шаардык МАИге чейинки жана Б.Осмонов атындагы къчълъргъ т\нк\ жарыткычтарды орнотууга айыл ъкмът\н\н бюджетине кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен 1,6 млн. сом ажыратып берилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                                             Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XI сессиясынын

№ 11-3 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.06. 2018-жыл.

Кызыл-кыштак айылдык кеёешинин

туруктуу комиссияларынын 2018-жылдын

31-майындагы биргелешкен отрумунун

протоколун бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XI сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин «бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча»   жана «социалдыык маселелер , билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча» туруктуу комиссияларынын 2018-жылдын 31-майындагы биргелешкен отрумунун протоколун бекит\\ жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин «бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча»   жана «социалдыык маселелер , билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча» туруктуу комиссияларынын 2018-жылдын 31-майындагы биргелешкен отрумунун протоколу бекитилип:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2021-жылдарга карата социалдык-экономикалык стратегиялык ън\кт\р\\ планын бекитилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                                           Д.Сатвалдиев

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2017-2021-жылдарга карата социалдык-экономикалык стратегиялык ън\кт\р\\ планы

Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткаруу

болжолдуу убактысы

       
эл Айыл окмоту

Башка

уюмдар

Демо-орчу-лор
1 Кызыл-Байрак айылына балдар бакчасын куруу, Кун-Балдары бакчасына кышкы ажаткана куруу, ашкана жабдыктары менен камсыздоо. 2017-2021-жыл + + + +
2 Коммунист айылындагы жана айыл окмотунундогу электр линиясын капиталдык ремонттон откозуу 2017-2021-жыл + + + +
3 Айыл окмотуно караштуу айылдардагы ички жолдорду капиталдык ремонттон откозуу 2017-2021-жыл + + + +
4 Ар бир айылга спорт зал жана кичи спорт аянчаларын куруу 2017-2021-жыл + + + +
5 Ар бир айылдагы мектептерди заманбап жабдуулар менен камсыздоо 2017-2021-жыл + + + +
6  Кызыл-Барак, Коммунист, Суроттуу-Таш, Кызыл-Кыштак, Керме-Тоо, Ишкаван, жана Жаны-Турмуш айылдарына ФАП куруу, капиталдык ремонттон откоруу, керектуу заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу, ажатканаларын куруу. 2017-2021-жыл + + + +
7 Ар бир айылдардагы мектептерде достукту пропагандалоо  мак         сатында мектептик(школьное радио) радиоузел туйундарын орнотуу. 2017-2021-жыл + + + +
8 Кызыл-Байрак, Коммунист, Суроттуу-Таш, айылдарындагы спорт аянттарын реконструкциялоо жана ар бир айылга спорт зал куруу 2017-2021-жыл + + + +

9

Кызыл-Кыштак айылын тейлеп турган ГСВны капиталдык ремонтоо  2017-2021-жыл + + + +
10 Ар бир айылга балдар ойноочу аянтты куруу 2017-2021-жыл + + + +

11

Ар бир айылдагы жаны конуштарга ТП жана ЛЭП тартуу 2017-2021-жыл + + + +
12 Ар бир айылдагы мектептердин спорт аянчаларын рекнострукциялоо  2017-2021-жыл + + + +
13 Ар бир айылдагы мектептердин комурканасын устун жабуу 2017-2021-жыл + + + +
14 Кызыл-Кыштак айыл окмотунун имаратын ремонтоо, комур кампасын куруу, заманбап жабдуулар менен жана канцтовар менен камсыздоо, 2017-2021-жыл + + + +
15 Ар бир айылга Аптека куруу 2017-2021-жыл + + + +
16 Ар бир айылдагы суу тутукторун реконструкцялоо менен суу жетпеген айылдарга суунун узгултуксуз жеткизуу 2017-2021-жыл + + + +
17 Жаны технологияны колдонуу менен тушумдуулукту жогоруллатуу (теплица ж.б.у.с. ) 2017-2021-жыл + + + +
18 Айыл округунда жаны техникаларынын сервистерди (техсервис) ачуу 2017-2021-жыл + + + +
19 Дыйканчылыкка жарактуу жерлердин мелиорациясы жумуштарын  жакшыртуу 2017-2021-жыл + + + +
20 Фермердик чарбалар жана айыл чарба кооперативдерин тузуу 2017-2021-жыл + + + +
21 Ар бир айылга кайра иштеп чыгуучу кичи цехтерди куруу жана иштетуу 2017-2021-жыл + + + +
22 Айдоо аянттарын которуштуруп айдоо,  уроон чарбаларынын жоопкерчилигин которуу, дыйкандарды жогорку сапаттагы урон менен камсыздоо жана дыйкандарды окутуу учунайыл окмотундо логистикалык борбор ачуу; 2017-2021-жыл + + + +
23 Ички жана тышкы базарларда айыл чарба продукцияларын откоруу максатында  кайра иштеп чыгуучу цехтерди куруу жана иштеп чыккан продукцияны экспорттоо, дун соода базарларын уюштуруу. 2017-2021-жыл + + + +
24 Айылдарда малдын асыл тукумдуулугун жакшыртуу учун малды жасалма уруктандыруу пунктарын ачуу, тузулгон  зооветсервистин ишин жандантыруу, жакшыртуу 2017-2021-жыл + + + +
25 Малды эмдоонун, ветсервистин кызматынын сапатын жакшыртуу 2017-2021-жыл + + + +
26 Айылдарда айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу чакан ишканаларды ачуу, онуктуруу 2017-2021-жыл + + + +
27 Айылдарда устачылык, жыгачты иштетуучу, эмерек жасоочу ишканаларды тузуу 2017-2021-жыл + + + +
28 Айылдык кенештин аймагында коп тармактуу тейлоо борборун куруу 2017-2021-жыл + + + +
29 Айылдарда кондитердик, нан бышыруучу цехтерди ачуу 2017-2021-жыл + + + +
30 Макарон чыгаруучу цехтерди  ачуу 2017-2021-жыл +   + +
31 Айылдарда тигуу цехтерин ачуу 2017-2021-жыл + + + +
32 Айылдарда курулуш материалдарын иштеп чыгаруучу ишканаларды тузу, анда жаны технологияларды оркундотуу 2017-2021-жыл + + + +
33 Айылдарда элге кызмат корсотуучу ишканаларды тузуу, анын жогорку сапатына жетишуу 2017-2021-жыл + + + +
34  Айыл окмотунун аппарат кызматкерлерин элге кызмат корсотуу жоопкерчилигин артыруу 2017-2021-жыл + + + +
35 Айыл окмотунун аппарат кызматкерлерин билимин жана тажрыйбасын жогорулатуу максатында окутуу 2017-2021-жыл + + + +
36 Кадр маселесин карап чыгып кызматкерлерди оз кесиби боюнча жумуш ордун беруу 2017-2021-жыл + + + +
37 Ар бир айылда ЖОБ органдары отчет берип туруу жана эл менен карым- катнашты кучотуу  2017-2021-жыл + + + +
38 ЖОБ органдары жана айылдык кенештин депутаттары эл менен биргеликте даталуу майрамдарда оюн зоокторду уюштуруу менен элди достука чакыруу  2017-2021-жыл + + + +
39 Айыл чарба багытындагы жерлеринен суу чыгып эрозияга болушун алдын алуу чараларын коруу 2017-2021-жыл + + + +
40 Бак дарактарга зыян келтируучу курт кумурскалардан залалсыздандыруу боюнча ар бир айылдарда агро вет аптекалар ачуу жана зиянкечтерге каршы курошууну уюштуруу. 2017-2021-жыл + + + +
41 Айыл окмотунун Ош шаарын жакын жайгашкандыктан жол боюндагы айыл чарба багытындагы жерлерге эстетикалык корунушту эле бузбастык учун элдерге тушундуруу иштерин уюштуруу, акциялар отуу жана угуттоочу корноктор илуу. 2017-2021-жыл + + + +
42 Ар кандай таштандыларды таштоо менен жугуштуу оорулардын очогуна айланууда жана  айлана-чойрону булгоонун алдын алуу 2017-2021-жыл + + + +
43 Айылдар ичиндеги агын сууларга таштандылар ташталышын алдын алуу. 2017-2021-жыл + + + +
44 Коп жылдык бак дарактар эгип коботуу 2017-2021-жыл + + + +
45 Бак дарактардын кыскарышын алдын алуу. 2017-2021-жыл + + + +
46 Таштандыларды кайра иштетуу же туура жок кылууну жолго салуу максатында аылдардагы таштандыларды атайын машиналар менен ташып чыгарууну уюштуруу.. 2017-2021-жыл + + + +
47 Ар бир айылдагы мектептер жана бала бакчаларды заманбап жабдуулар менен камсыздоо, ыссык тамак уюштуруу. 2017-2021-жыл + + + +
48 Керме-Тоо, Ишкаван, Коммунист, Сурот-Таш айылдарына жаны мектеп куруу. 2017-2021-жыл + + + +
49 М.Сабиров, Сурот-Таш, О.Датка мектептерине кошумча ашкана куруу жана реконструктолоо. 2017-2021-жыл + + + +
50 М.Сабиров, Маматалиев, Маткеримов, Омурзаков мектептеринин жылытуу системасын капиталдык ремонттоо. 2017-2021-жыл + + + +
51 Оморбек Датка, Омурзаков мектептерине кошумча класстык болмолор куруу. 2017-2021-жыл + + + +
52 Айбек мектебине жыйындар залын куруу. 2017-2021-жыл + + + +
53 Мектептердин эшик-терезелерин талапка ылайык жанылоо. 2017-2021-жыл + + + +
54 Коммунист, Кызыл-Байрак, Сурот-Таш айылдарына балдар бакчасын куруу. 2017-2021-жыл + + + +
55 М.Сабиров мектебинин имаратын канализация тутукторун улоо. 2017-2021-жыл + + + +
56 Сурот-Таш, Коммунист, Бостон, Бешкепе айылдарына табигий газ тартуу. 2017-2021-жыл + + + +
57 Айылдардын ички кочолорун жолдорун асфальттоо жана арыктага латок орнотуу. 2017-2021-жыл + + + +
58 Ош-Керме-Тоо, Ош-Сурот-Таш, Бешкепе жолдорун асфальттоо. 2017-2021-жыл + + + +
59 Андижан, Жаны-Турмуш, Коммунист, Ишкаван айылдарынан чыгуу жолдорун Б.Осмонов кочосу менен кесилишине жол чырактар орнотуу 2017-2021-жыл + + + +
60 Керме-Тоо, Коммунист айылдардагы ФАПтардын болмолоруна жылытуу системасын куруу. 2017-2021-жыл + + + +

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XI сессиясынын

№ 11-4 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.06. 2018-жыл.

Кызыл-кыштак айылдык кеёешинин

депутаттарынын 2018-жылдын

11-июнундагы чогулушунун

протоколун бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XI сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги:  “Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин депутаттарынын 2018-жылдын 11-июнундагы чогулушунун протоколун бекит\\ жън\ндъг\” маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин депутаттарынын 2018-жылдын     11-июнундагы чогулушунун протоколу бекитилип:

1. Кызыл-Кыштак айылындыгы №65 М.Сабиров атындагы гимназия мектебинин жылытуу системасынын капиталдык ремонту \ч\н каралаган акчадан Беш-Капа участкасындагы К.Сабиров жана М.Хашимов къчълър\н асфалтоо \ч\н 450, 0 миё сомду которуулсун.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                                            Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XI сессиясынын

№ 11-5 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.06. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н аймагындагы

мектеп окуучуларынын жайкы эс алуусуна

акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XI сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н аймагындагы мектеп окуучуларынын жайкы эс алуусуна акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н аймагындагы мектеп окуучуларынын жайкы эс алуусуна кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинен 150,0 миё сом ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                                           Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XII сессиясынын

№ 12-1 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.07. 2018-жыл.

2016-жыдагы бюджеттин т\з\л\ш\нъ жана

аткарылышына ж\рг\з\лгън аудиттин жыйынтыгы

боюнча сунушун кароо жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезексиз XII сессиясынын к\н тартибиндеги: “Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жыдагы бюджеттин т\з\л\ш\нъ жана аткарылышына ж\рг\з\лгън аудиттин жыйынтыгы боюнча сунушун кароо жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът боюнча сунушу жън\ндъг\ \н\н, Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жыдагы бюджеттин т\з\л\ш\нъ жана аткарылышына ж\рг\з\лгън аудиттин жыйынтыгы боюнча сунушунун негизинде айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын 30-мартындагы № 14- буйругу бекитилсин.

2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2016-жыл аралыгында бюджеттин т\з\л\ш\нъ жана аткаркарылышына ж\рг\з\лгън аудиттин жыйынтыгы боюнча отчетунун сунушунун негизинде мындан ары кемчилдиктереге жол берилбеши айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XII сессиясынын

12-2 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.07. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин, жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюча туруктуу комиссиясына келген каттар боюнча туруктуу комиссиянын отрумунун протоколунун бекит\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап туруктуу комиссиянын протоколу бекитип токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н Бостон участкасындагы гараждын жанында жайгашкан 0,03га жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.С\рътт-Таш участкасындагы насостун жанындагы 50,0 чарчы метр жер тилкеси аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

3.С\рътт-Таш участкасындагы 300,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

4. 4.Андижан айылындагы Айбек атындагы мектептин жанындагы 0,4978 га жана жогорку чыёалуудагы электр чубалгысынын коргоо зоонасындагы 0,15 га жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

5.Кызыл-Байрак айылындагы “Маман-Ата” д\кън\н\н жанындагы 300,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

6.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

7.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XII сессиясынын

12-3 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.07. 2018-жыл.

“Т\шт\к-батыш таможнясына” “Достук” ъткърмъ

пункутудагы мъънътс\з пайдаланууга берилген

2 406,83 чарчы метр турк-жайлардын ортосундагы

жолдор жана башка 3734,17 чарчы метр жер аянтын

ъткър\п бер\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин, жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюча туруктуу комиссиясына келген Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармалыгынын 05.07.2018-жылдагы № 1248 сандуу катынын негизинде берилген айыл ъкмът\н\н жер адиси Х.Мадалиевдин бидир\\с\ндъг\, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 15.08.2017-жылдагы № 341-б буйругунун негизинде “Т\шт\к-батыш таможнясына”,Кызыл-Кыштак айылдык аймактын Жаёы-Турмуш айылындагы “Достук” ъткърмъ пункутудагы мъънътс\з пайдаланууга берилген 2 406,83 чарчы метр турак-жайлардын ортосундагы жолдор жана башка 3734,17 чарчы метр жер аянтын ъткър\п бер\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 15.08.2017-жылдагы № 341-б буйругунун жана Кыргыз Республикасынын “Жер кодексинин” 26 беренесинин 2 пункутунун жана 32 беренесинин 4 негизинде, “Т\шт\к-батыш таможнясына” Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын Жаёы-Турмуш айылындагы “Достук” ъткърмъ пункутудагы мъънътс\з пайдаланууга берилген 2 406,83 чарчы метр турк-жайлардын ортосундагы жолдор жана башка 3734,17 чарчы метр жер аянты ъткър\л\п берилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XII сессиясынын

12-4 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.07. 2018-жыл.

Ош-Коммунист № 354 - каттамындагы

кичи автобустарга жол акысын бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: “Айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиянын отрумунун чечимдерин кароо жън\ндъг\” маселедеги: Ош-Коммунист № 354-каттамындагы кичи автобустарга жол акысын бекит\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Ош-Коммунист № 354-каттамындагы кичиавтобустарга жол акысы тъмънк\дъй болуп бекитилсин:

- Чоёдорго - 15,0 сом;

- Студенттерге – 10,0 сом;

- Мектеп окуучуларына – 5,0 сом.

2.Ош-Коммунист № 354-каттамындагы кичиавтобустардын ж\р\\ убактысынын аралыгы 20 минутага бекитилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\нъ, айыл башчысына жана айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XII сессиясынын

12-5 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.07. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: “Айылдык кеёештин финансы маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын отрумунун чечими: М.Хошимов жана К.Сабиров атындагы къчълърд\ асфальтоого Беш-Капа участкасынын жолун асфальтоодон порталдан \нъмдългън 320,0 миё сомду которууну кароо жън\ндъг\” маселени карап чыгып, талкуулап туруктуу комиссиянын протоколу бекитип токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылындагы Беш-Капа участкасынын къчъс\н асфальтоого каралган акчадан “Мамлекеттик сатып алуу порталында” \нъмдългън 320,0 миё сомду М.Хошимов жана К.Сабиров атындагы къчълърд\ асфальтоогоо которулсун.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                     Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XII сессиясынын

12-6 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       13.07. 2018-жыл.

М.Сабиров атындагы мектептин эски

имаратын бузууга уруксат бер\\ жана

бузулушун къзъмълдъъ боюнча комиссиянын

курамын бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бөлүгүнүн 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-кыштак айылындагы № 65-М.Сабиров атындагы мектептин жараксыз (авариялык) абалдагы эски имаратты бузууга уруксат бер\\ жана анын бузулушун къзъмълдъъ боюнча комиссиянын курамын бекит\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча Мамлекеттик инспекциясынын Кара-Суу району боюнча региондор аралык башкармалыктын 12.06.2018-жылдагы № 21-17-496 маалымат катынын жана 03.05.2018-жылда тийишт\\ адистерден т\з\лгън комиссиянын актысынын негизинде, Кызыл-Кыштак айылындагы № 65-М.Сабиров атындагы мектептин жараксыз (авариялык) абалдагы эски имаратын бузууга уруксат берилсин.

2.Имаратты бузуу боюнча жана бузганда чыккан жарактуу курулуш материалдарын кабыл алуу жана сактоо жагын къзъмълдъъ боюнча сунушталган тъмъндъг\ комиссиянын курамы бекитилсин.

-Усманова Дильбархан- комиссиянын търайымы, мектептин директору,

Комиссиянын мъчълър\:

-Гафуров Авазбек- мектептин башталгыч кесиптик уюмунун търагасы,

-Расулов Бахромжан- мектептин чарбалык иштер боюнча директорунун орун басры,

-Байназаров Отабек- мектептин ата-энелер комитетинин търагасы,

-Ахмадалиев Адылжан- Кызыл-кыштак айылынын айыл башчысы,

-Усманов Жахонгир айылдык кеёештин депутаты,(макулдугу менен)

-Рахманов Дилмурод- айылдык кеёештин депутаты,(макулдугу менен)

-Мойдинов Исмаилжан- айылдык кеёештин депутаты,(макулдугу менен)

-Мирзахакимов Илхамжан- айылдык кеёештин депутаты,(макулдугу менен)

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                    Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XIII сессиясынын

№ 13-1 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       04. 08. 2018-жыл.

“Достук” ъткърмъ пункутудагы аймагынан

аныкталган 1600 чарчы метр жер аянтын

муниципалдык менчикке алуу жана

“Т\шт\к-батыш таможнясына”караштуу

“Достук” ъткърмъ пункутуна ъткър\п бер\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: “Т\шт\к-Батыш бажысынын” 01.08.2018-жылдагы № 23-03-25-861 катынын, Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармалыгынын 30.07.2018-жылдагы № 1367- сандуу катынын негизинде, Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын Жаёы-Турмуш айылынын “Катта-Терек” участкасындагы “Т\шт\к-батыш таможнясына” караштуу “Достук” ъткърмъ пункутудагы мъънътс\з пайдаланууга берилген 26120,0 чарчы метр жер аянтынын аймагында аныкталган: 360,8; 365,6 жана 872,0   жалпысы болуп 1600,0 чарчы метр   жер аянтын айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жана ал жер аянтын Мамлекеттик бажы кызматынын “Т\шт\к-Батыш бажысынын” “Достук” ъткърмъ пункутуна ъткър\п бер\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын” 02.08.2018 – жылдагы отрумунун протоколу бекитилип, “Т\шт\к-Батыш бажысынын” 01.08.2018-жылдагы № 23-03-25-861 катынын, Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармалыгынын 30.07.2018-жылдагы № 1367- сандуу катынын негизинде, Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын Жаёы-Турмуш айылынын “Катта-Терек” участкасындагы “Т\шт\к-батыш таможнясына” караштуу “Достук” ъткърмъ пункутудагы мъънътс\з пайдаланууга берилген 26120,0 чарчы метр жер аянтынын аймагында аныкталган: 360,8; 365,6 жана 872,0   жалпысы болуп 1600,0 чарчы метр   жер аянтын айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын жана ал 1600,0 чарчы метр   жер аянтын Мамлекеттик бажы кызматынын “Т\шт\к-Батыш бажысынын” “Достук” ъткърмъ пункутуна ъткър\л\п берилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XIII сессиясынын

13-2 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                    04.08. 2018-жыл

Кыргыз Республикасынын Бажы кызматынын “Т\шт\к-батыш бажысына” караштуу “Достук” ъткърмъ пункутуна мъънътс\з пайдаланууга берилген 27720,0 чарчы метр жер аянтынын категориясын ъзгърт\\ жън\ндъ.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XIII сессиясы, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл аймагына караштуу Жаёы-Турмуш айылынын “Катта-Терек” участкасындагы Кыргыз Республикасынын “Т\шт\к-батыш таможнясына” караштуу “Достук” ъткърмъ пункутуна мъънътс\з пайдаланууга берилген 27720,0 чарчы метр жер аянтынын категориясын ъзгърт\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясынан, Кыргыз Республикасынын 15.06.2013-жылдагы “Жер тилкелерин котруу (трансформациялоо) жън\дъг\” Мыйзамынын 7-беренесине 2-пункутуна ылайык Кызыл-Кыштак айыл аймагына караштуу Жаёы-Турмуш айылынын “Катта-Терек” участкасындагы Кыргыз Республикасынын Бажы кызматынын “Т\шт\к-батыш бажысына” караштуу “Достук” ъткърмъ пункутуна мъънътс\з пайдаланууга берилген 27720,0 чарчы метр жер аянтынын категориясын ъзгърт\п бер\\ жагы сунушталсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз XIII сессиясынын

№ 13-3 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       04.08. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н

аймагындагы аныкталган жер тилкелерин

айыл ъкмът\н\н мунципалдык менчигине

алуу жън\ндъг\

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезексиз XIII сессиясы, к\н тартибиндеги кошумча: Курманжан датка къчъс\ндъг\ “Достук” соода т\й\н\н алдындагы 12,18 жана 15,0 жалпысы 27,18 чарчы метр жана “Ала-Арча” кафесинин жанындагы 500,0 чарчы метр жер аянттарын айыл ъкмът\н\н мунципалдык менчигине алуу жън\ндъг\ маселелерди карап чыгып, талкуулап туруктуу комиссиянын сунушу негизинде токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н Курманжан датка къчъс\ндъ жайгашкан “Достук” соода т\й\н\н алдындагы 12,18 жана 15,0 жалпысы 27,18 чарчы метр жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н Курманжан датка къчъс\ндъ жайгашкан “Ала-Арча” кафесинин жанындагы 500,0 чарчы метр жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

3.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XIV сессиясынын

№ 14-1 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       24.08. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н

социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н

2018-жылдын биринчи жарым жылдыгынын

жыйынтыгы жън\ндъг\

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарылган иштеринин отчету канаттандырарлык деп табылсын.

2.Депутаттар тарабынан айтылган сунуштар эске алынсын.

3.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                  Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XIVсессиясынын

№ 14-2 токтому

         Жаны-Турмуш айылы                                                                   24.08. 2018-жыл.

Керме-Тоо айылынын борбордук къчъс\н

асфальтоого (холодный асфальтоого) акча

каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XIV сессиясы, Керме-Тоо айылынын борбордук къчъс\н асфальтоого (холодный асфальтоого) акча каражатын ажыратып бер\\ боюнча Керме-Тоо айылынын тургундарынын 2018-жылдын 22-августундагы жалпы чогулушунун протоколунун жана б\г\нк\ сессияга катышып алар тарабынан айтылган сунунш, талаптарынын негизинде, к\н тартибине кошумча киргизилген: Керме-Тоо айылынын борбордук къчъс\н асфальтоого (холодный асфальтоого) акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1 Керме-Тоо айылынын борбордук къчъс\н асфальтоого (холодный асфальтоого) \нъмдългън жана кошумча т\шкън акча каражаттарынын эсебинин сметанын негнизинде 1 млн 300 миё сом акча каражаты ажыратылып берилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

           кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XIVсессиясынын

№ 14-3 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       24.08. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын

”Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу

боюнча жамааттын 2018-2022-жылдарга

карата орто мъънътт\\ планын” бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын ”Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын 2018-2018-жылдарга карата орто мъънътт\\ планын” бекит\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын ”Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын 2018-2022-жылдарга карата орто мъънътт\\ планы” бекитилсин.

2.Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын 2018-2018-жылдарга карата орто мъънътт\\ планынын негизинде иш алып баруусун къзъмълдъъ айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча” жана “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча” туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак  айыл аймагынын

жергиликтуу кеңешинин

депутаттарынынXIV сессиясында

2018-жылдын 28-августунда № 14-3 токтму менен

«Бекитилген»

_______________________

МО

Кыргыз РеспубликаСЫ, Ош облУсУ

Кара-Суу районУ, Кызыл-Кыштак айыл аймаГЫ

ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА

ЖАМААТТЫН ОРТО МӨӨНӨТТУУ ПЛАНЫ

2018-2022-ЖЫЛДАРГА КАРАТА

ЖАЙЫТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ ПЛАНЫ

2018-ЖЫЛГА

КЛИМАТТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР ШАРТЫНДА.

Кызыл-Кыштак

2018-ж.

МАЗМУНУ

1.      КИРИШУУ.. 4

2.      ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ.. 4

2.1.     Географиялык орду, климаты, айылдары жана калкы.. 4

2.2.     Жер ресурстары.. 5

2.3.     Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнундө кыскача маалымат.. 6

2.4.     Айыл аймагы боюнча жайыттардын кыскача мунөздөмөсу жана инфраструктурасы   8

  2.5.       Жайыт карталары..............................................,.........................................................9

3.      МАЛДАРДЫН САНЫ, АЛАРДЫН ЖАЙЫТКА ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРГА БОЛГОН МУКТАЖДЫГЫ... 10

3.1.     Быйылкы жылга шарттуу малдын башы.. 10

3.2.     2018-2022-жылдарга карата болжолдуу шарттуу малдын башы.. 10

3.3.     Быйылкы жылга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга  муктаждык……...11

4.      БЫЙЫЛКЫ ЖЫЛГА КАРАТА ЖАЙЫТ ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРДЫН КӨЛӨМУ ЖАНА ТОЮТ БАЛАНСЫ... 11

4.1.     Жайыттардагы жана мал жайылуучу участоктордогу тоюттун көлөму. 11

4.2.     Даярдалуучу тоюттун көлөму. 12

4.3.     Тоют балансы.. 12

5.      КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРУШУН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖАЙЫТТАРДЫН АБАЛЫН БААЛОО ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНУ КОРГОО, ЖПБ МУКТАЖДЫКТАРЫ... 14

5.1.     Климаттын өзгөрушун эске алуу менен жайыттардын абалын баалоо анализи. 16

5.2.     Фокус топтордун жыйынтыктарынын негизинде ЖПБнын муктаждыктарын  баалоо анализи. 16

6.      2018-2022-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖАМААТТЫН ОРТО МӨӨНӨТТУУ ПЛАНЫ... Ошибка! Закладка не определена.

6.1.     2018 – 2022-жылдарга жайыттарды пайдалануу планы.. Ошибка! Закладка не определена.

6.2.     Беш жылдык иш-чаралардын планы жана бюджети. Ошибка! Закладка не определена.

6.3.ЖПБ/ЖКнын беш жылга карата келечектуу пландын бюджети.Ошибка! Закладка не определена.

6.4.     Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу боюнча беш жылдык планы   Ошибка! Закладка не определена.

7.      ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖЫЛДЫК ПЛАНЫ    26

7.1.     Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жылдык планы.. 26

7.2.     Мал жайуунун жылдык календардык планы.. 29

7.3.     Жылдык иш-чаралар графиги (ЖКнын операциондук планы)24

7.4.     Малдардын ден соолугун коргоо боюнча жылдык планы*. 27

7.5.     2018-жылга жылдык иш-чаралардын планы.. 41

7.6.     ЖПБнин 2018-жылга инвестициялык планы. Жылдык бюджет.. 42

8.      ЖПБ/ЖКнын ИЧКИ ЭРЕЖЕЛЕРИ.. 38

9.      МАЛ ЖАЙУУ ЭРЕЖЕСИН БУЗГАНДЫК УЧУН ЖООПКЕРЧИЛИК.. 39

10. ГЕНДЕРДИК ОНУГУУ ПЛАНЫ……………………………………………….47

11. ЖБПЖПнын АТКАРЫЛЫШЫНА МОНИТОРИНГ ЖАНА БААЛОО  ЖУРГУЗУУ ПЛАНЫ.......................................................................................................49

 

12.КЫЗЫЛ-КЫШТАК ААнын "2018-2022-ЖЫЛДАРГА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУНУН ЖАМААТТЫК ПЛАНЫН" ИШКЕ АШЫРУУНУН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ,..........................................................................50

13.   ТИРКЕМЕЛЕР.. 51


ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР

АА Айыл аймагы
АӨ Айыл өкмөту
АРИС Коомчулукту өнуктуруу жана инвестициялоо агенттиги
КӨЖЫ Климаттын өзгөруулөрунө жараша ыңгайлашуу
ВБ Дуйнөлук банк
ВП Ветеринардыкпалата
МДСТ Малдардын ден соолугун коргоо тобу
ЖД АЧТММ Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти
ЖК ЖПБ Жайыт комитетиЖПБнын аткаруучу органы катары
БМ Бодо мал

МБ

ЖАМБЖ

Мониторинг жана баалоо

Жайыттарга мониторинг жана баалоо жургузуу

ЖӨБ Жергиликтуу өз алдынча башкаруу
ЖЖ Жергиликтуу жамаат
АЧТММ КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
ЧДТ Чакан долбоордук тобу
ЧДС Чакан долбоордук сунуш
КЭ Кой-эчки
   

АӨЭФ

ВФКМИРБ

Айыл чарбаны өнуктуруунун эл аралык фонду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтунө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын райондук башкармалыгы

РАӨБ Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы
ЖӨБО Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдары
АДИБ АЧТММга караштуу Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлуму
ЖПБ Жайыт пайдалануучулар бирикмеси
МДК Малдардын ден-соолугун коргоо

МРӨД

ЖБПЖП

Мал чарбасын жана рынокту өнуктуруу долбоору

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы

   
ЖУП Жасалма уруктандыруу пункту
МДКП Малдардын ден-соолугун коргоо планы
КЗ Кургак зат
ШМБ Шарттуу малдын башы
ЖВА

Жеке ветеринардык адис

 1. КИРИШУУ

Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ) Жайыт комитети тарабынан иштелип чыкканЖайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы (ЖБПЖП) Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жалпы чогулушунда жайыт пайдалануучулар, айыл өкмөту жана башка кызыкдар тараптар, анын      ичинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кара-Суу  райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы менен 2018-2022- жылдардын мезгилине макулдашылган.  

Кыргыз Республикасынын жайыттар боюнча колдонуудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык, ЖБПЖП жергиликтуу кеңештин сессиясында да каралып чыгып, бекитилген жана Жайыт комитети менен жайыттарды башка максаттарга пайдалануу боюнча тийиштуу келишимдерди тузгөн бардык жайыт билетин алуучулар жана башка физикалык жана юридикалык жактар тарабынан аткарылышы милдеттуу турдө талап кылынат.

Пландын биринчи бөлугундө Кызыл-Кыштак айыл аймагынын географиялык жайгашышы, табигый-климаттык шарттары, калктуу конуштары (айылдары) жана калкы, жер ресурстары жөнундө жалпы маалымат берилген.

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу, малдардын ден соолугун коргоо жана жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну жакшыртуу жана мал чарбасын өнуктуруу жаатындагы жергиликтуу потенциалды кучөтуу боюнча беш жылдык жана жылдык пландар ЖБПЖПнын негизги бөлугу болуп саналат.

Документтин жыйынтыктоочу бөлугундө ЖБПЖПнын жузөгө ашырылышына жана жыйынтыктарына мониторинг жургузуу жана баа беруу боюнча кеңири план чагылдырылган.

Негизги пландын ажырагыс бөлугу болуп эсептелген деталдуу чакан долбоордук сунуштар, айыл аймактын профайлы (паспорту), жайыт участокторунун абалына баа беруунун жыйынтыктары, ж.б.у.с. материалдар планга тиркелген.

Ушул ЖБПЖП, бугунку кундогу климаттын озгоруусун эске алуу менен,келечектеги орто мөөнөттуу жана кыска мөөнөттуу көрунуштө жалпысынан жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну, малдардын ден соолугун коргоону жана малды тоюттандырууну жакшыртуу аркылуу мал чарбачылыгын өнуктуруудө жергиликтуу калктын кирешелерин көбөйтуугө багытталган.

 1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
 2. Географиялык орду, климаты, айылдары жана калкы

Кызыл-Кыштак айыл аймагы  Кара-Суу  районунун административдик аймагында жайгашып, Кара-Суу районунун Нариман, Төлөйкөн, Папан, Жоош, Кашкар-Кыштак айыл аймактары менен чектешет.

Кызыл-Кыштак айыл аймагынын климаты негизинен континенталдуу климаттарга кирет. Июнь айындагы абанын орточо температурасы 21-25°C, август айында25-30°C. Эң суук кундөр январь айына туш келет - 5°C тен - 25°C ке чейин. Өтө ысык аба ырайы июль айында кутулөт.

Кызыл-Кыштак А/Ада  сегиз айыл бар. Кызыл-Кыштак айылы айыл аймактын административдик  борбору  болуп  саналат.

Калктын жана тутундөрдун саны тууралуу маалымат

1аблица

Айылдардын аталышы калктын саны кожолук саны
1 Кызыл-Кыштак 11630 1825
2 Андижанский 5245 720
3 Ишкаван 2725 450
4 Кызыл-Байрак 1385 220
5 Керме-Тоо 2030 285
6 Коммунист 2855 490
7 Жаңы-Турмуш 9150 1540
  Жалпы: 35020 5530

                            

Айыл тургундарынын негизги киреше булактары

2аблица

Иш чөйрөсу 2018г.
Мал чарбачылык 25%
Дыйканчылык 60%
Кызмат көрсөтуу чөйрөсу (соода, ж.б.) 15%
БАРДЫГЫ: 100%
 1. Жер ресурстары

Айыл аймагындагы жайыт жерлерди кошкондо жер ресурстарынын жалпы аянты  4112 гектарды тузөт. Төмөнку 3-таблицада айыл чарба жерлеринин категориялар боюнча аянты көрсөтулгөн.                                                                         3-таблицаЖайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнундө кыскача маалымат

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” мыйзамы кабыл алынгандан кийин, Кызыл-Кыштак айыл  аймагында жайыт пайдалануучулардын демилгеси менен жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, аткаруу органы – жайыт комитети, ал эми Жайыт пайдалануучулар бирикмеси - Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы катары катталган.                                                             4-таблица

Юридикалык дареги:  Ош облусу,Кара-Суу району, Кызыл-Кыштак АА, Жаны-Турмуш айылы
Эсептешуу эсеби: №1290573230400623; ОКПО: 26579049
Жеке идентификациялык номери: 02212200910368
Мамлекеттик каттоодон өткөндугу тууралуу кубөлук: 109542-3306-У-е Серия Гр № 0060187 22.12.2009-ж.
Башкаруу структурасы:
 • Жогорку башкаруу органыЖПБ мучөлөрунун жалпы чогулушу
 • Текшерууөзөмөлдөө органыТекшеруу комиссиясы
 • Аткаруучу орган – Жайыт Комитети.
Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органы менен Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин ортосундагы жайыттарды башкаруу жана пайдалануу жөнундө келишим (№ жанакуну) жеЖергиликтуу кеңештин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча өзунун ыйгарым укуктарын Жайыт пайдалануучуларга өткөруп беруу жөнундө протоколу (№ жанакуну) Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин ортосундагы жайыттарды башкаруу жана пайдалануу жөнүндөгү 2016-жылдын 15-декабрындагы келишими.

2018-жылда жайыт билеттерин алган жайыт пайдалануучулардын тизмеси

Жайыт билети бар жайыт пайдалануучулардын саны 38адам (Тизме 1-тиркемеде берилген)

Жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдарынын жана ЖПБнын Жайыт комитеттеринин жетекчилери жана жооптуу адамдары:

5-таблица

Аты-жөну Мекеме Кызмат орду Электрондук почта Байланыш телефону
1 Сатыбалдиев Д. Жергиликтүү кеңеш Төрага   0555735359
2 Капаров.Ш Айыл өкмөтү Башчысы   0554044504
3 Маматалиев.А Жайыт комитети Төрага   0553323528
4 Аширова.Б Жайыт комитети Бухгалтер   0550071961
5 Махкамов.Р Жайыт комитети Малдардын ден соолугун коргоо тобунун башчысы   0559150052
6 Байоглыев.Р Жайыт комитети Жайыттардын абалына мониторинг жүргүзүүгө жана баа берүүгө жооптуу адам   0550602468
7 Ядгаров.Б Жайыт комитети Жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөөнү жыйноого жооптуу адам   0557071093
8 Мадазимов.Э Текшерүү комиссиясы Төрага   0550081037
 1.   Айыл аймагы боюнча жайыттардынкыскача мунөздөмөсу жанаинфраструктурасы

    Кызыл-Кыштак ААда жайыт аянттарынын олчому жалпысынан – 1757 гектарды тузот. Анын пайдаланылып жатканы- 1757 гектар. Жайыт участокторунун саны - 7.

Кызыл-Кыштак  ААнын карамагындагы жайыттарда учурда томондогудой инфраструктура объектилери иштейт: 1 даана Беккери чункуру, 6 даана копуро, 283 км узундуктагы жайыт жолдору, 2 даана мал суу ичуучу курулмалар жана 1 даана купка бар.

 

 

 

 

 

                                                                                                                         6-таблица

 

Маалымдама

Малды жайытка жайууу жана аларды короодо кармоо мезгили боюнча жайыттар жана мал жайылуучу участоктор төмөнку мезгилдерге бөлунөт:

 • жазгы(жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)
 • жайкы (жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)
 • кузгу (жайыттар жана мал жайылуучу участоктор)
  • кышкы (короодо кармоо)
Жыл мезгили Жайытка жаюу/кармоо мезгили Кун Эскертуу
1 Жаз 01.04.-25.05. 55 Жаз мезгилинен куз мезгилине чейин мал жайыттарда жана мал жайылуучу участоктордо жайылат. Малды жайытка жаюунун жалпы укзактыгы 205 кунду тузөт.
2 Жай 25.05.-23.08. 90
3 Куз 23.08.-22.10. 60
4 Кыш 22.10.-01.04 160 Кыш мезгилинде, б.а. 160 кун, мал адатта короодо багылат.
 1. МАЛДАРДЫН САНЫ, АЛАРДЫН ЖАЙЫТКА ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРГА  БОЛГОН МУКТАЖДЫГЫ
 2. Быйылкы жылга  шарттуу малдын башы

2018-жылдын 1 январына карата   Кызыл-Кыштак   A/A эсептелип чыккан малдын башы (ШМБ)  7737ни тузгөн  (7-таблица). Малдын бир нече туру багылат, жана алардын ар бир турунө карата кун сайын жана ай сайын канча КЗ керектелери эсептелген. Айыл аймагында 5530 уй чарбасы жайгашкан. Алардын көпчулугу негизинен сут жана эт өндуруу учун бодо мал кармайт. Сут базарда жана сут жыйноочуларга сатылат. Жылкыны кымыз өндуруу жана айыл чарба жумуштарын аткаруу учун багышат.

2018-жылга карата малдын башы жана турунө жараша тоюттун керектелиши                                                                                                                7-таблица

*КоэффициентМалдардын тируулөй салмагын аныктоо Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2009-жылдын 4-ноябрындагы  №386 токтомуна ылайык белгиленди..

 1. 2018-2022-жылдарга карата болжолдуу шарттуу малдын башы

 

№8 таблицада айыл чарба багытындагы малдардын өсушу  2014-2018-жылдардагы малдын ар кандай туру боюнча өсуудинамикасынын негизинде алынган маалыматтар. Малдын бардык категориясында өсуу тенденциясы байкалып турат. Малдын санынын өсушу тууралуу маалымат божомолдуу болуп саналат жана 2018-жылдын планында берилген маалыматтан  айырмаланышы мумкун.  

                                                                                                                                             8-таблица

8-таблицаны чычкандын оң баскычын басып, “Объект лист – открыть” деген аракетти жасоо менен ушул таблицанын ылдый жагынан 2014-2018-жылдардагы малдын жалпы санынын өсуу динамикасын көрө аласыздар

 1. Быйылкы жылга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

2018-жылга карата мезгилдер боюнча жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

2018-жыл ичинде малдын жалпы санын тоют менен талаптагыдай камсыз кылуу учун 22549 тонна тоют керектелет, анын ичинен 13288 тонна жайыт тоюту жана 9261 тонна даярдалуучу тоюту кирет. Адатта мал жайытка бир жыл ичинде 205 кун жайылат, ал эми короодо 160 кун кармалат.

 1. БЫЙЫЛКЫ ЖЫЛГА КАРАТА ЖАЙЫТ ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРДЫН КӨЛӨМУ ЖАНА ТОЮТ БАЛАНСЫ
  1. Жайыттардагы жана мал жайылуучу участоктордогу тоюттун көлөму

2018-жылга жайыттардын жана мал жайылуучу участоктордун мезгил боюнча тушумдуулугу жана сыйымдуулугу «Кыргызгипрозем» институтунан 2010-жылдагы жайыттардын мониторингинин жыйынтыгы боюнча маалыматтан, ошондой эле тоюттардын тушумдуулугу боюнча райондук статистика  комитетинен алынган маалыматтардын негизинде иштелип чыкты.

                                                                                                                   

 10-таблица

                                                                                                         

2018-жылга карата мезгилдер боюнча жайыттардын жана мал жайылуучу участоктордун тушумдуулугу жана сыйымдуулугу боюнча жыйынтыкталган таблица

10.1-таблица

 1.    Даярдалуучу тоюттун  көлөму

Колго даярдалуучу тоюттардын тушумдуулугу жөнундө маалымат райстаттын маалыматтары боюнча тушумдуулуктун орточо көрсөткучтөрунон  алынды.

2018 –жылга карата дардалуучу тоюттар

11-таблица

1-график

 1. Тоют балансы

Жайыттардын тушумдуулугунө жанаколго даярдалуучу тоюттардын көлөмунө жургузулгөн анализге ылайык (11 жана 12-таблица), айыл аймакта жайыт жана даярдалуучу тоюттар жетиштуу өлчөмдө камдалган. Малды кыш мезгилинде тоют менен камсыздоо учун жетиштуу көлөмдөгу 130% (ал турсун 10949 тоннага көп) тоют даярдалат, анткени айдоо аянттары айыл аймактын ар бир тургунуна малды багууга жетиштуу өлчөмдөгу жер улушу бөлунуп берилген.

2018-жылга карата ар бир мезгилге жараша тоют балансы            12-таблица

*Кызыл-Кыштак ААда  чоп чабык  участоктору болбогондугуна байланыштуу даярдалуучу тоюттарды мал бакан чабандар сатып алышат.

                                                2-график

            Кызыл-Кыштак  А/А мал жаюу системасына 7 участок же  мал жаюуну башкаруу зонасы (коктулар) кирет. Ар бир коктуда талаа жана шалбаа-талаа жерлери бар. Жайыттын тушумдуулугу 1 чарчы жайыт жеринен “Чөп чабуу” ыкмасынын негизинде аныкталат.Жайытка жаюуга уруксат берилген ченемдер 60% тузөт, бирок Кызыл-Кыштак А/А жургузулгөн анализде “жарымын алуу жана жарымын калтыруу” белгилуу стандарты колдонулат. Анализ көрсөткөндөй, талаа жана шалбаа-талаа жайыттарында жайытка жаюунун 50%дык уруксат берилген ченемин колдонууга тоюттун тушумдуулугу жетиштуу.

 1. КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРУШУН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖАЙЫТТАРДЫН АБАЛЫН БААЛОО ЖАНА АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНУ КОРГОО, ЖПБ МУКТАЖДЫКТАРЫ
  1. Климаттын өзгөрушун эске алуу менен жайыттардын абалын баалоо анализи

Акыркы 100 жылдын ичинде Кыргызстанда  аба ырайынын өзгөрушу байкалып, температура 0,8 градуска жогорулаган. Бул болсо негизинен жайындасы жаан-чачындын салыштырмалуу аз болушуна, ал эми, кышындасы анын коломунун жогорулашына байланыштуу озгоргону байкалууда.  Мындай  корунуш республиканын аймагында жайыттардын  тушумдуулугунун жана продуктуулугунун томондошуно алып келуудо.

2016-жылы кургакчылык болду, жай мезгили жамгырсыз өтуп, аба ырайынын температурасы абдан жогорулады. Айрым жайыт жерлериндеги чөптөр куйуп кетти, кээ бир булактар соолуп калды, мунун баары малдын азыктуулугуна терс таасирин тийгизди. Натыйжада, мал жайыттан керектуу болгон тоютту ала албады жана мал чарба продукциясынын коломуно жана сапатына таасир этти.

Ал эми 2017-жылы жазында жана жайында жамгыр көп жаап, жайыт өсумдуктөрунунун өсушунө шарт тузду, бирок ошону менен катар эле малды жайкы жайыттарга өз убагында айдап чыгуу туйшуктуу болду (аба ырайынын төмөн температурасына байланыштуу жайыттарда чөптун кеч чыгышы, нөшөрлөп жааган жамгыр, жолдордун бузулушу ж.б.).

Мындай терс көрунуштөргө климаттын өзгөрушу да өз таасирин тийгизип келет. Жайыттарды пайдалануу планын иштеп чыгууда климаттын өзгөрушунө ыңгайлашуу чараларын Кыргызгидромет тарабынан иштелип чыккан орто жана кыска мөөнөттуу аба ырайынын божомолун пайдаланып, карап чыгуу зарыл.

2017-жылы июнь айында Кызыл-Кыштак ЖК негизги 1 жайыт участогунда (Алманкол участогундагы айыл четиндеги жайытта) мал жайытка жайылгандан кийин жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузулгөн.Анын  натыйжасы жайыттар  бир аз деградацияга учурагандыгын көрсөтту. Мунун себеби мурунку кургакчылык жылдарга жана малды ашыкча жаюуга байланыштуу. Мындай учурда климаттын өзгөрушунө ыңгайлашуу жолдорунун бири жайыттардын жугун 50%  азайтуу болуп саналат. Башка участоктордун абалы жакшы. Жайыттардын сыйымдуулугун аныктоодо бул натыйжалар кузгу жана жайкы жайыттарда гана пайдаланылган, ал эми кышкы жана жазгы жайыттарда Кыргызгипроземдин 2010-жылга берилген маалыматтары колдонулган. Мындан ары Кызыл-Кыштак А/А ЖК бардык участоктордо мезгил боюнча пландык мониторинг жургузуугө ниеттенуудө. Жайыттарга мониторинг жургузуу жана баалоо планы 4-тиркемеде берилген  (Кыргыз Республикасындагы жайыттардын абалын “Кайчылаш сызыктар” ыкмасы менен баалоо боюнча колдонмо).

Мезгилдин ортосунда чөптун оттолушун көзөмөлдөө жана жайыттарды пайдалануу максаттарынын аткарылышына ишендируу учун чөптун оттоо деңгээлин аныктоо учун “Негизги өсумдуктөрдун ыкмасы” менен жургузуу сунушталат. Мониторингдин натыйжаларын сактап коюу зарыл.

            Жайыттарды пайдалануу планында климаттын өзгөрушунө ыңгайлашуу боюнча негизги чаралары томондогулор:

 • Жайыт пайдалануучуларга климаттын өзгөрүүсүнүн малдардын продуктивдүүлүгүнө жана жайыттарга тийгизген таасири жөнүндө маалыматтарды жеткирип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.
 • Жайыттарга мал жайуунун оркундотулгон натыйжалуу системаларынын тартибин кийируу;
 • Малды жайытка жайууну жана климатка ынгайлашуу чараларын пландаштыруу учун жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу;
 • Илимпоздордун сунуштамаларына ылайык,  жайыт жугун 10%га азайтуу;
 • Жайыттардын сыйымдуулугуна жараша малдарды жайытка жайуу планын иштеп чыгуу;
 • Жайыттарды эс алдыруу жана  жайыттарга мал жайуунун календарлык планынын аткарылышын  козомолдоо;
 • Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу, ондоо же жаныдан куруу;
 • Кышка карата жана кургакчылык болушунун алдын алып, малдын тоют запасын  кенен даярдоо;
 • Малдын асыл тукумдуулугун жакшыртуу;
 • Алыскы жайыттарды пайдалануу менен жайыт аянттарын кенейтуу. 
 •  Мамлекеттик токой фондунун жайыттарын пайдалануу;
 • Альтернативдуу ишкердикти онуктуруу (айыл чарба жана мал чарба продуктуларын кайра иштетуу ж.б.).

Жогорудагы белгиленген иш чаралардын негизги максаты  климаттын озгорушуно жергиликтуу коомчулуктун туруктуулугун жана  мал чарбачылыгынын мумкунчулугун жогорулатуу болуп эсептелет.


 1. Фокус -топтордун жыйынтыктарынын негизинде ЖПБнын муктаждыктарын баалоо анализи

Фокус топторунда жургузулгөн талкуулоолордун жыйынтыгында, ЖПБнын жалпы   чогулушунда жактырылган төмөнку өнуктуруунун артыкчылык багыттары аныкталган (14-таблицаны караңыз).

Өнуктуруунун артыкчылык багыттары

14-таблица

Артыкчылык багыттары Жайгашкан орду
1 Жолдорду оңдоо үчүн атайын техника сатып алуу (бульдозер) Кызыл-Кыштак АА
2 Чабандарды кочуруу жана тоют базасын даярдоо учун автомашина сатып алуу Кызыл-Кыштак АА
3 Жайыттарды жакшыртуу максатында көргөзмө участокторду уюштуруу жана түптөө Кара-Кысмак
4 Малдарга жасалма уруктандыруу көчмө пункттарын уюштуруу Кызыл-Кыштак АА
5 Кара-Кысмак мал суу ичуучу жайын ондоп тосуу Кызыл-Кыштак айылы Кара-Кысмак участоктору
6 Лаглан жайытына кирүү жолун тосуу Кызыл-Кыштак айылы Лаглан участоктору
7 Лаглан мал суу ичуучу жайын ондоп тосуу Кызыл-Кыштак айылы Лаглан участоктору
8

ЖПБ/ЖКнын мүчөлөрүнүн билим денгээлин жогорулатуу

Кызыл-Кыштак А/А ЖПБ/ЖК
 1. 2018-2022-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЖАЙЫТТАРДЫ  БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ЖАМААТТЫН ОРТО МӨӨНӨТТУУ ПЛАНЫ

         

   Мындан ары жайыт аянттарын мезгил-мезгили менен дем алдыруу, жайыттарды колдонуунун графигин жакшыртуу, эгерде зарылчылык жаралса ал аянттарды агротехникалык жактан жакшыртуу пландаштырылууда.  Бул иш-чараларды аткаруу үчүн негизги кадамдардын бири болуп биринчи жылы малдарды жайыттын сыйымдуулугуна ылайык жайып эгерде мүмкүнчүлүк болсо көп кыйналган жайыттарга тыныгуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берүү керек.

Жайыттарды которуштуруу планы  Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн (ЖАМБЖны 3-тиркемеден толук тааныша аласыздар)  жыйынтыктаранын негизинде жеңил деградацияга учураган участокторду узак мөөнөттүү же 50% эс алдыруу боюнча иш-чаралар төмөндөгү 15-таблицада көрсөтүлгөн.

 1. 2018– 2022-жалдарга карата жайыт которуу планы

15-таблица               

           


 1. Кызыл-Кыштак ЖПБ/ЖКнын беш жылга карата келечектуу пландын бюджети                        

17-таблица

 1.        Жайыттардын   абалына мониторинг жана баалоо жургузуу боюнча беш жылдык   планы.

                                                                                                                                                                                                                 20-таблица


 1. ЖАЙЫТТАРДЫ  БАШКАРУУ  ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА  ЖЫЛДЫК ПЛАНЫ

7.1.  Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жылдык планы

Кызыл-Кыштак А/Анын ЖПБне откорулуп берилген жерлердин аянты райондогу башка ААна салыштырганда алда канча коп.  Ага жараша  калктын  мал жандыктарынын саны да коп. Жайыт пайдалануучулары көпчулук жайыт участокторун 2-3 мезгилде бир пайдаланышат, ал эми айрым участоктор (озгочо айылга жакынкы жайыттар)жыл бою пайдаланылат. Айыл аймагынын айылдарынын тургундары жайыт жерлеринен тышкары айыл чарба жерлердин башка категорияларын дагы мал жаюу участоктору катары пайдаланышат (тушум жыйналгандан кийин айдоо жерлер, көп жылдык бак-дарактар отургузулган, короонун жанындагы жерлер, бадал өсумдуктөру, ошондой эле айдалган айдоо аянттары жана башка жерлер).

Төмөнку 22-таблицада Кызыл-Кыштак А/А боюнча мал жаюу участоктордун аталышы жана аянты, ошондой эле мал жайылуучу участоктордун пайдалануу мезгилдери көрсөтулгөн.

Жайыт пайдалануунун учурдагы жана учурдан кийинки пландоо системасы

22-таблица

   

“Жайыт пайдалануучуларды которуштуруп жайгаштыруу” таблицасы менен тереңирээк таанышуу учун 22-таблицага курсорду алып барып, чычкандын  оң жактагы баскычын басып, «Объект лист – Открыть» - деген аракетти жасоо менен Excel форматындага таблицанын 2-чи барагынан же ушул документтин эң аягындагы 6-тиркемесинен көрө аласыз.

ЖК сунуштаган жайыт жугун өзгөртуу төмөнку тартипте ишке ашырылат:

А/А боюнча жазгы жайыттарда оптималдуу сыйымдуулук 55 жайыт/кундө 874 ШМБ тузөт. Пландан кийин көрсөтулгөн мөөнөттө жазгы жайыттарды 874 ШМБ жайылат, жайыт жугу 0% тузөт. Бул жайыттардын сыйымдуулугу жетишерлик дегенди тушундурот. Жайыт жугу жогору болгон жайыт участокторундагы жайыт пайдалануучулар башка участокторго которулат. Жайыт пайдалануучулар менен суйлөшуулөрду жургузуу учурунда  жаз мезгилинде жайыттарга ШМБ оптималдуу саны жайыла тургандыгы жөнундө чечим кабыл алынган.

-жай мезгилинде жайкы жайыттарда оптималдуу сыйымдуулугук-336 ШМБ тузот жана пландан кийин бул жайыттарга чабандарды жугу жогору болгон участоктордон жугу азыраак участокторго которулат.А/А боюнча жайкы жайыттардын ресурстары жетиштуу эместигине байланыштуу Кызыл-Кыштак а/а жайытына батпай калган ШМБ башка айыл аймактардын жайытына жайылат.

-куз мезгилинде,жугу аз башка участоко которуу жургузулөт (5-тиркеме). Кузгу мал жайылуучу участоктордун ресурстары 654 ШМБ тузөт. Куз мезгилинде 500 ШМБ короодо кармалат,

- кышында,кышкы тоюттун запастары жетишерлик эмес болгондугуна байланыштуу тоюттун запасын сатып алып толтурушат.

   2018-жылга карата келечектуу планда малдын тукумун жакшыртуу жана сандан асыл тукумдуулукту жакшыртууга өтуу, малдын азыктуулугун жогорулатуу жана жайыт тиешелуу турдө пайдалануучулардын кирешелерин өстуруу максатында жасалма уруктандыруу боюнча көчмө пунктту сатып алуу пландалган.

 1.   Мал жаюунун жылдык календардык планы

Кызыл-Кыштак А/А мал жаюу участокторун пайдалануу планы жана мал жаюу графиги 6-тиркеменин 8-картасында көрсөтулгөн.

Мындан тышкары, ЖК мал жаюу графигин иштеп чыккан. Бул графикте ар турдуу участоктордо мал жаюу тартиби, болжолдуу кундөру жана мезгили белгиленген. Мал жаюу графиги Кыргызгидрометтин аба ырайы боюнча божомолун (бир айга божомол, 3 суткага божомол жана аба ырайынын чукул өзгөрушун эскертуу)эске алуу менен тузулөт. Бир айга божомол, иш учурунда, 3 кундук божомол жана  аба ырайынын чукул өзгөрушу тууралуужайыттар боюнча берилген эскертуулөр менен такталат.

Мал жаюу графиги мал жаюу схемасынын ажырагыс бөлугу болуп эсептелинет (22.1-таблица).

Мал жаюу графигин бир нече жыл бою колдонуу жайыттардын абалын жакшыртуу макстанда мал жаюуну пландоо жана тузөтуулөрду киргизуу боюнча Жайыт комитетин иштиктуу курал менен камсыздайт. Жайыт комитети тарабынан аныкталган жана жайыт пайдалануучулар менен макулдашылган жайыт участокторунда мал жаюу мөөнөтун Айылдык кеңеш бекитет.

           Көп жылдык байкоолор далилдегендей, такыр болуп бараткан жерлер эгер жыл жакшы болуп, жаан-чачын көп, малдын саны аз болсо жыл өткөн сайын кайрадан калыбына келээри белгилүү. Ошондуктан жайытка малды эрте жана өтө эле көп жаюууга  жол бербөө өтө зарыл. 

ЖАМБЖ (Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу) жана жайыттардын жугун төмөндотуудө малдарды которуштуруп жайгаштыргандан кийинки мал жаюунун жылдык календардык планы                             

           

Таблица №22.1


 


 1. Жылдык иш-чаралар графиги (Кызыл-Кыштак   ЖКнын 2018-жылга операциондук планы)

24-таблица

Иш-чаралар Айлар Жооптуулар
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Жайыт пайда-лардын жылдык чогулушу                         ЖК
2 А/Акатталган малдарды тактоо                         А/Ө, ЖК
3 Мезгил боюнча жайытка чыгуучу малдарды тактоо                         ЖК
4 ЖБПЖПны иштеп чыгуу, ЖПБ жана РАӨБдун жалпы чогулушунда талкуулоо жана макулдашуу                         ЖК/ЖПБ
5 ЖБПЖПныАК сессиясында бекитуу                         ЖК/АК
6 Жайыт пайда-лар менен келишим тузуу, жайыт билеттерин беруу                         ЖК
7 Жайыт участокторунун абалына мониторинг жургузуу жана баалоо                        

ЖК/

МБТ

8 Ветеринардык- профилактикалык иштердин аткарылышын контролдоо                         ЖК, ЖДСТ
9 Жайыттардын абалын жакшыртуу боюнча иш чараларды жургузуу                          
10 Бруцеллез, лейкоз жана лептоспирозго  изилдөө учун кандын улгусун алуу                         ЖВ
11 Аллергиялык метод менен (байкоо иретинде теринин алдына) туберкулинизация жургузуу                         ЖВ
12 Жайыт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иш-чаралар                         ЖК
13 Мезгил боюнча малды которууну уюштуруу                         ЖК
14 Алыскы жайыттарга малды техника менен ташып жеткируу                         ЖК
15. Алыскы жайыттарда ветеринардык жана медициналык кочмо  штабдарды уюштуруу                         ЖК
16 Жайыт жерлерин пайдалануу учун акыны жыйноо                         ЖК
17 ЖК/ЖПБнын мучөлөрунун потенциалын жогорулатуу учун окутуулар                         ЖК


 1.     Малдардын ден соолугун коргоо боюнча жылдык планы*

Эпизотиялык абалга кыскача мунөздөмө

ВФКМИ жана ЭЭБдин веб-сайттарында жайгашкан расмий маалыматтын анализине таянсак, жаныбарлар дагы да болсо жугуштуу ылаңдардан жабыркап келишет. Алардын кесепетинен малдын азыктуулугу төмөн болуп, мал чарбачылыгына көз каранды болгон уй-булөлук бюджетти толуктоодо фермердик чарбаларга жана уй чарбаларынаолуттуу экономикалык зыян келтирилуудө. Мындай абал бир катар жугуштуу жана инвазивдик ылаңдардын козгогучтарын өрчутуугө шарт тузгөн региондордун табигый-климаттык шарттарынын өзгөчөлугунө, жаныбарларды багуу жана кармоо талаптардын бузулгандыгына байланыштуу.

Жургузулгөн анализге көңул бурсак, айрым жугуштуу ылаңдарга чалдыгуу дээрлик жок  экендиги көрунуп турат, андыктан аларга каршы алдын ала пландуу иш-чаралар Кызыл-Кыштак айыл аймагында туура жолдо бараткандыгынан кабар берет

Малдардын ээлерин жана малдардын ден соолугун коргоо боюнча ветеринардык кызмат көрсөтуучу ветеринардык адисти сурамжылоо, ошондой эле лабораториялык анализдин жана ушул айыл аймактагы мамлекеттик ветеринардык кызматтын отчетторун изилдөөнун жыйынтыктары бул айыл аймактын аймагындагы мал айрым жугуштуу ылаңдар менен аз санда  ылаңдап тургандыгын көрсөтуп турат. Бул ылаңдардын ичинен бодо малдын бруцеллозу жыл сайын катталып турат. Мындан тышкары, табигый очоктору бар же жаныбарларды тоюттандыруу жана багуу эрежелери бузулганда пайда болуучу бир катар жугуштуу ылаңдар да кездешет. Алардын алдын алуу учун белгиленген пландуу иш-чараларды өткөруу талап кылынат. Кара-Суу районундагы Кызыл-Кыштак айыл аймагынын малдардын ден соолугун коргоо планы ушулардын баарын эске алуу менен тузулгөн.

«Согласовано» «Согласовано» «Согласовано»

Председатель Жайыт Комитета

Кызыл-Кыштакского АА 

Глава Кызыл-Кыштакского

айыл окмоту

Начальник Карасуйского районного Управления ВФБ

________________А.Маматалиев

 «___» ____________2018г.

_______________ Ш.Капаров

 «____» __________2018г.

_______________    А.Сулайманов

       

«____»_________2018г.

ПЛАН

мероприятий по охране здоровья животных в Кызыл-Кыштакском

айыльном аймаке Карасуйского района на 2018 год

1. Ветеринарно-диагностические исследования

24-таблица

пп

Название  ветеринарных мероприятий (болезни, какой материал исследуют и  каким методом)

Кол-во ж/х подлежащие к

исследованию

Кратность исследо-вания

Всего иссл-й

в год

Сроки исследо-вания

Примечание

Крупный рогатый скот, всего  2590 голов

1

Взятие образцов проб крови для исследования на бруцеллез

1649

4 раза в год

6596

Ежеквартально Исследуют: быков-производителей, дойных коров и нетелей.
  Взятие образцов проб крови для исследования на лейкоз 42 4раза  в год 168 Ежеквартально Исследуют: дойных коров
  Взятие образцов проб крови для исследования на лептоспироз 10 4раза  в год 40 Ежеквартально Исследуют: дойных коров

2

Проведение туберкулинизации аллергическим методом (внутрикожная проба).

500

2 раза  в год

1000

Весна -осень

Исследуют  дойных коров. Кроме этого, необходимо  исследовать животных, предназначенных на экспорт, перед их отправкой

3

Проведение клинического осмотра на наличие    подкожного овода непланируется       Исследуют  осмотром и  пальпацией поясничной области от холки до крестца

4

Взятие проб фекалий для исследований на гельминтозы (копрологическими методами)

5

4 раза в год

20

Ежеквартально

Исследуют фекалии от 10% молодняка на следующие гельминтозы: диктиокаулез, фасциолез, дикроцелиоз, мониезиоз. Пробы берут методом случайной выборки
5 Взятие проб крови для исследования на наличие титра антител после вакцинации (ящур) 5 проб 2раза в год 10 проб После вакц.   ч/з 21 день Пробы берут методом случайной выборки *
Мелкий рогатый скот, всего  15039

1

Взятие образцов проб крови для исследования на бруцеллез

90

4

360

Ежеквартально Исследованию подлежат только  б/производители до трех кратного отрицательного результата.
2 Взятие образцов проб крови для исследования на инфекционный эпидидимит 90 4 360 Ежеквартально Исследованию подлежат только  бараны/производители до трех кратного отрицательного результата.
3 Взятие образцов проб крови для исследования на хламидиоз 90 4 360 Ежеквартально Исследованию подлежат только  бараны/производители до трех кратного отрицательного результата.
4 Взятие проб фекалий для исследований на гельминтозы (копрологич.методами) 30 4 120 Ежеквартально 10% от общего поголовья случайной выборки *
5 Взятие образцов проб крови для исследования на оспу овец 15 4 60 Ежеквартально  
6 Взятие образцов проб крови для исследования на чуму МРС 15 4 60 Ежеквартально  
Лошади, всего  456
1 Взятие образцов проб крови для исследования на бруцеллез 24 4раза       48 ежеквартально Исследованию подлежат конематки и ж/производители
2 Взятие образцов проб крови для исследования на сап 24 4       48 ежеквартально Исследованию подлежат конематки и ж/производители
3 Взятие образцов проб крови для исследования на трипонозомоз  24 4        48 ежеквартально Исследованию подлежат ж/производители
4 Взятие образцов проб крови для исследования на лептоспироз  3 2       6 Январь-февраль 20% от общего количество ж/произв. и 20% конематок методом случайной выборки*

3

Проведение маллеинизации аллергическим методом (глазная проба).

 

        2

  

Апрель, октябрь

20% от общего кол-ва ж/произв. и конематок методом случайной выборки. Кроме этого*, необходимо  исследовать животных, предназначенных на экспорт, перед их отправкой.
4 Взятие проб фекалий для исследований на гельминтозы (копрологическ.метод.)           2   Август, декабрь Исследуют молодняк до одного года
Собаки, кошки, всего 3035

1

Взятие проб фекалий для исследований на гельминтозы (копрологическими методами)

20

      4

      80

Ежеквар-тально

Исследуют  на эхинококкоз, альвеококкоз, ценуроз и на другие цестодозы
Птицы, всего 18976
1 Взятие проб фекалий (помета) для исследований на гельминтозы (копрологическими методами) 30          4      120 ежеквартально Исследуются выборочно
2

Аллергическое исследование на туберкулез

500          2      1000 Май, ноябрь Исследуются выборочно

Примечание. При возникновения случаев аборта, объязательно исследуют кровь, смывы из половых органов или абортированный плод, этого необходимо учесть.

II. Профилактическая вакцинация против заразных болезней животных и птиц

Болезни, против которых необходимо вакцинировать Кол-во ж-х, подлежашых вакцинации

Кратность

Всего ж-х

за год

(гол)

Сроки

Примечание

 
                                                  Крупный рогатый скот, всего  2590    

1

Ящур

10788

4

10788

ежеквартально

Вакцинации подлежать все животные, старше 4 месячного возраста  

2

Эмкар

3040 4 3040 ежеквартально Вакцинируется поголовья животных  в возрасте от 3 месяцев до 4 лет  

3

Сибирская язва

            *

4870

4

4870

ежеквартально

 *В зависимости от эпизоотической обстановки планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
 4                   Пастереллез 420 4 420 ежеквартально *В зависимости от эпизоотической обстановки планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
5                 лептоспироз 785 4 785 ежеквартально    
               
Мелкий рогатый скот, всего  15039

1

Сибирская язва

15045

4

15045

ежеквартально

*В зависимости от эпизоотической обстановки, планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
2         Оспа 7522 4 7522 ежеквартально Вакцинации подлежать все животные, старше 3 месячного  
3 Бруцеллез (РЭВ-1), конъюнктивально 4513 4 4513 Май, август, ноябрь Вакинируют ярочек в возрасте 8 месяцев (старше 3-месяцев)  
4  Пастереллез 1323 4 1323 ежеквартально животные, старше 3 месячного возраста  

5

Чума мелкого рогатого скота

7522

4

        7522

ежеквартально

*В зависимости от эпизоотической обстановки, планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
6  Лептоспироз 601 4        601 ежеквартально *В зависимости от эпизоотической обстановки, планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
7  Брадзот 2106 4 2106 ежеквартально    
Лошади, всего 456

1

Сибирская язва

           453

4

453

ежеквартально

*В зависимости от эпизоотической обстановки, планируется вакцинация всего поголовья животных местности или только в угрожаемой зоне  
2 Пастереллез 36 3 36 Май, август, ноябрь В зависимости от эпизоотической обстановки  

3

лептоспироз 21 3 21 Май, август, ноябрь    
Собаки и кошки, всего  3035
1 Бешенство 607 4       607 ежеквартально Вакцинируют  раз в год  
2 Дегельминтизация против цестодоз 2428 4 2428 Октябрь -ноябарь    
Птицы, всего 18976

1

               Болезнь Ньюкасла

10966

4

10966

Согласно схеме вак-ции    
2 “Ла-сота” 8010 2 8010 Согл. схеме вакцинации    
                 

Примечание: После истечения одного месяца после вакцинации, с целю мониторинга , проводять исследования животных. Для этого пробы кровы берут от 20 (от крупных) - 50 (от мелких) животных, методом случайной выборки и своевременно их доставляют в лабораторию.

 1. Лечебно-профилактические обработки животных

Виды дегельминтизаций

 и обработки

Кол-во ж-х подлежещих к

дегельминтизации или  обработке

Кратность

Всего ж-х

за год

(гол)

Сроки

Примечание

Крупный рогатый скот, всего  5629

1

Обработка против подкожного овода (сайгак, окура)

незапланировано

   

Ранная  - май,

поздная - октябрь

При ранней обработке оприскивают препараты на кожный покров животных, а при поздней: препарат, специальной меркой  или шприцом без иглы наносят вдоль позвоночника от холки до крестца
Мелкий рогатый скот, всего  25154
1 Обработка против эктопаразитов (чесотка) незапланировано     Май, октябрь К обрабатке подлежат все поголовье животных

2

Дегельминтизация против мониезиоза

незапланировано    

Май – июнь, июль-август

Взрослое овцепоголовье подлежат к дегельминтизации 2 раза в год, а молодняк не менее  3 – 4 раза, после 22-25 дней с выгона их на пастбище. 

3

Дегельминтизация против фасциолеза и дикроцелиоза

незапланировано    

Октябрь-ноябрь

Овцепоголовье подлежат к дегельминтизации осенью.  В зависимости от эпизоотической обстановки, сроки можеть быть разные. 
4 Дегельминтизация против диктиокаулеза незапланировано     Октябрь-ноябрь Дегелминтизации подлежат молодняк до одного года
Лошади, всего 1281

1

Дегельминтизиция против параскаридоза и других нематодозов незапланировано       Дегельминтизации подлежат молодняк до 1 года
2 Дегельминтизация против аскаридоза незапланировано       * В зависимости от эпизоотической обстановки

Составил:   __________            __________________        Дата:  _________


 1.       2018-жылга жылдык   иш-чаралардын   планы

                                                                                                   25-таблица

Участок Иш-чаралар Аткаруу мөөнөтү
Инфраструктураны жакшыртуу
Кызыл-Кыштак А/А Жолдорду оңдоо үчүн атайын техника сатып алуу (бульдозер Март-июнь
Лаглан жайлоосу Лаглан жайлоосуна көпүрө куруу Май-сентябрь
Лаглан жайлоосу Лаглан жайлоосуна кетүүчү жолду оңдоо Май-октярбь
Кара-Кысмак, Ишкаван Малдар суу ичуучу жайларды оңдоо Июль август
Жергиликтүү потенциалды өнүктүрүу
Кызыл-Кыштак А/А ЖК/ЖБПнын мүчөлөрүн жайыттардын абалын МБ боюнча окутуу Март
ЖК/ЖБПнын мүчөлөрүн жамааттык картага түшүрүү боюнча окутуу Апрель
ЖК/ЖБПнын мүчөлөрүн ЖБПЖП иштеп чыгуу жана ЖПЖП боюнча окутуу  Февраль
Чакан долбоорлорду иштеп чыгуу жана экологиялык баалоо жүргүзүү  боюнча тренинг жана консультациялар Февраль
ЖКнын мүчөлөрүн финансылык туруктуулук жана финансылык отчетту даярдоого үйрөтүү боюнча окуулар Март
ЖКнын мүчөлөрүнө сатып алуу жол-жоболору боюнча окууларды өткөрүү Март
ЖК /ЖПБнын мүчөлөрүнө жайыттарды башкаруудагы укуктук маселелер боюнча окууларды өткөрүү

Апрель-

сентябрь

Жайыттардын абалын баалоо
Лаглан, Кара-Кысмак, Ишкаван Жайыттардын абалына мониторниг жүргүзүү жана баалоо

апрель-

ноябрь


 1.    Кызыл-Кыштак ЖПБнин 2018-жылга  Инвестициялык планы

ЖПБ/ЖКнын жайыт инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жылдык иш-чараларпланы жана бюджети

26-таблица


ЖПБ/ЖКнын 2018-жылга карата жылдык бюджети

27-таблица

Иштелип чыккан бюджет жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунда талкууланат жана Кызыл-Кыштак айыл аймагынын айылдык кеңеши тарабынан бекитилет. Жайыт пайдалануу акысы жалпы чогулушта жана айылдык кеңеш менен макулдашылгандан кийин жайыт пайдалануу акысынын көлөму ар бир жайыт билеттин ээси учун малдын туру боюнча аныкталат. Жайыт жерлерин пайдалануу акысы жайыт билетинде көрсөтулөт.

А/А боюнча малдын ар бир турунө жайыт жерлерин пайдалануу учун төлөнуучу акынын эсеби төмөндө берилген:

- Бодо мал – 150 сом,

- Жаш бодо мал (1 жашка чейин) -105 сом,

- Жылкы – 150 сом,

- Жаш мал (жылкы 1 жашка чейин) - 105 сом,

- майда мал – 25 сом

2018 –жылы жайыт пайдалануучуларга 56 жайыт билетин беруу пландалууда, анын ичинде, чабандарга – 25, ири жайыт пайдалануучу фермерлерге – 20, орто жана майда жайыт пайдалануучуларга – 11 билет.

Жайыт комитети жайыт жерлерин пайдалануу үчүн акы төлөөнүн стандарттуу графигин ЖПБнын накталай акча каражаттарынын зарыл агымынын, жайыт пайдалануучулардын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн  жана  административдик жөнөкөйлөтүүнүн негизинде белгилеши керек.

 1. ЖПБ/ЖКнын ИЧКИ ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кызыл-Кыштак А/А

жергиликтуу кеңешинин сессиясында

 2018-жылдын 24-августунда

№14-3 токтому менен

«Бекитилген»

ЖПБ/ЖКнын ички эрежелери

Мал жайуу эрежелери

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” мыйзамына ылайык жайыт пайдалануучу төмөнкулөрду аткарууга милдеттуу:

 1. Мал жайуунун алдында Жайыт комитетинен жайыт билетин алууга.
 2. Ветеринардык палатада катталган жергиликтуу ветеринардан бардык эмдөөлөр жана вакцинациялар жургузулгөндугу тууралуу маалымкат алууга.
 3. Малды Райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы менен макулдашылып жана жергиликтуу кеңештин сессиясында бекитилгенден кийин гана Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына ылайык жайытка жаюуга (мал жаюу планы жана графиги бул пландын негизги бөлуктөрунун бири болуп саналат).
 4. Жайыт мезгили 1 апрелде башталат.
 5. Кузгу жайыт мезгили 15 ноябрда аяктайт, климаттын шарттарына жараша 30 ноябрга чейин узартылышы мумкун.
 6. Жайыт пайдалануучуларды жазгы (орто) жайыттарга которуу 1-майдан 10-майга чейин жургузулушу шарт.
 7. Жайыт пайдалануучуларды жайкы жайыттарга которуу 25-майдан 30-майга чейин жургузулушу керек.
 8. Ортоңку кузгу жайыттарга 1-сентябрдан баштап кайтып келсе болот, ал эми мал жайылуучу участокторго тушум жыйналгандан кийин, 1-октябрдан баштап көчсө болот.
 9. Айдоо аянттарына жакын жерде жайгашкан бардык жайыт пайдалануучулар 20-апрелден баштап жазгы жайыттарга которулуусу талап кылынат.
 10. Жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунда кабыл алынган чечимге ылайык, айыл ичинде 1 жумушчу ат, саан уйлар, 3-5 койду калтырууга уруксат берилет, калган мал жайкы жайыттарга чыгарылышы керек.
 11. Башка учурларда бардык жайыт пайдалануучулар менен келишим тузулөт, жана жайыт пайдалануу акысы келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтунун 2013-жылдын 13-сентябрындагы №515 токтому менен бекитилген Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун беруунун тартиби жөнундө типтуу жобого ылайык төлөнөт.
 12. Жайыт пайдалануучулар жайыттан кайткандан кийин чарбасы менен жайытка конгон ордун тазалап, таштандыларын чогултуп  ала кетиши талап кылынат.
 13. Айлана чойрону коргоо багытындагы бардык талаптарды сактоо.
 1. МАЛ ЖАЙУУ ЭРЕЖЕСИН  БУЗГАНДЫК  УЧУН   ЖООПКЕРЧИЛИК
 1. Райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы менен макулдашылып жана жергиликтуу кеңештин сессиясында бекитилген өлчөмдөгу жайыт пайдалануу акысын төлөөдөн баш тартылган учурда, жайыт комитети карызды жана айыпты жана жайыт пайдалануучунун укуксуз иш-аракетинин натыйжасында келип чыккан башка  чыгымдарды өндуруп алуу учун документтерди сотко беруугө укугу бар.
 2. Жайыт пайдалануу учун акы төлөө мөөнөту өтуп кеткен учурда жайыт билетинде көрсөтулгөн төлөмдун жалпы көлөмунөн ар бир кечиктирилген кун учун 0,5% өлчөмундөгу туум алынат.
 3. Эгерде айылда 1 аттан, саан уйлардан, 3-5 койдон ашык мал калтырылса, төмөнку чаралар колдонулат: Жалпы чогулуштун чечими жана аксакалдар сотунун чечими боюнча малдын ар бир башына 500 сом өлчөмундө айып салынат.
 • Эгерде мал айдоо аянттарына жайылып кетсе, алгачкы жолу ооз эки эскертуу берилет, андан кийин:
 • Бодо малга биринчи жолу - 250 сом, экинчи жолу -500 сом өлчөмундө айып салынат.
 • Майда малга биринчи жолу 50 сом, экинчи жолу 100 сом өлчөмундө айып салынат, эреже бузуу учунчу ирет кайталанган учурда, кетирилген зыян эсептелип, иш аксакалдар сотуна же сот органдарына жөнөтулөт.
 1. Жазгы, жайкы жана кузгу жайыттарда мал жаюу графигин бузган жайыт пайдалануучуларга, бодо малдын ар бир башына – 250 сом, майда малга – 50 сом өлчөмундө айып салынат жана жайытка 1 сутканын ичинде кайтып баруу жөнундө жазуу жузундөгу билдирме берилет.
  1. Жайыт пайдалануучу айып төлөөдөн баш тарткан учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат.
 2. Айлана–чойрону коргоо багытындагы талаптар аткарылбаган учурда административдик жоопкерчилик боюнча кодекске ылайык жоопкерчилик тартат.
 1.   ЖПБнын  ГЕНДЕРДИК ОНУГУУ ПЛАНЫ

 

Иш-чаралар Индикаторлору Аткаруу мооноттору Жооптуулар
1 Жайыттарды башкарууда аялдардын катышуусун жогорулатуу учун ЖКнын курамын кайрадан карап чыгуу ЖК  курамынын 30% аялдар тузот 01.01.2019–ж.чейин ЖКнин торагасы жана мучолору
2 ЖПБнин Текшеруу комиссиясынын курамын карап чыгуу ТКнын 30% аялдар тузот 01.01.2019 –ж.чейин ЖКнин торагасы жана мучолору
3 ЖБПЖП иштеп чыгуу ЖБПЖПда аялдардын кызыкчылыгы эске алынган 01.04.2019 –ж.чейин Жамааттык планды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ.
4 ЖБПЖПны  ишке ашырууга Мониторинг жургузуу Мониторинг жургузуу тобунун 30% аялдар тузот

01.04.2018ж-нан 01.04.2019

чейин

ЖКнин торагасы
5 Жайыттарды жана анын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча койгойлорду аныктоо Жайыт  койгойлорунун 25 % ЖПБнин  мучолору болгон аялдар тарабынан аныкталды 01.04.2018 –ж.чейин ЖКнин торагасы
6 Инвестициялык долбоорлорду аныктоо Инвестициялык долбоорлордун 25%  ЖПБнин  мучолору болгон аялдар тарабынан аныкталды 01.04.2018-ж. чейин ЖКнин торагасы жана мучолору
7 Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузуу Жайыттардын абалын жакшыртууга байланышкан маселелерди талкуулоого аялдарды тартуу

01.04.2018ж-нан 01.04.2019

чейин

ЖКнин торагасы жана мучолору
8 Сутту кайра иштетуу, куносканада жашылча жемиш остуруу, жашылча жемиштерди кургатуу б-ча аялдардын топторун тузуу. Тузулгон топтордун 100 пайызы аялдар 01.12.2019-ж. чейин ЖКнин торагасы жана мучолору

 Кызыл-Кыштак жайыт комитети аялдар ЖПБнин карамагындагы жайыт ресурстарын туруктуу  башкаруусу  учун оздорунун койгойлорун чечууго багытталган жыйындарга аз катышып жаткандыктарын айтышкан. Андыктан, ЖПБнин жалпы чогулушунда мал чарбачылыгына байланышкан бардык иш чараларга аялдардын катышуусу 30 % дан кем болбошу керектиги белгиленген. Мындай чечим ЖПБне жайыттарды сактап калууга жана аны рационалдуу  пайдаланууга жардам берет.

 1. ЖБПЖПнын  АТКАРЫЛЫШЫНА МОНИТОРИНГ ЖАНА БААЛОО ЖУРГУЗУУ БОЮНЧА ПЛАНЫ

ЖБПЖПнын аткарылышына мониторинг жана баалоо жумушу жыл сайын Кызыл-Кыштак ААнын башчысынын буйругу менен тузулгон мониторинг тобу тарабынан мезгил- мезгили менен жургузулуп турат. Мониторинг тобуна ЖКнин мучолорунон, АОнун кызматкерлеринен, АКтин депутаттарынан, айыл тургундарынан аялдардан, жаштардан окулдор кирет.

            ЖПБнин жыл сайын отуучу жылдык чогулуштарында ЖБПЖПнын аткарылышы жонундо маалымат сунуш беруу укугу менен  берилип турат, ал эми АКтин сессиясында маалыматтын жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Натыйжада, ЖК  мониторинг тобунун сунуштары менен жамааттык планга озгортуулорду киргизе  алат.

ЖБПЖПнын аткарылышына мониторинг жана баалоо томондогу корсоткучтор боюнча жургузулот:

 • Жайыттардын инфраструктурасынын жакшырышы;
 • Жайыт абалынын жакшырышы: жайыттарды башкаруу, туура пайдалануу (агротехникалык иш чаралар ж.б.);
 • Тоют базасын чындоо, жакшыртуу;
 • Малдын ден соолугун коргоо боюнча  иш чаралардын сапатын жакшыртуу;
 • Жайыт ресурстарын башкарууда калктын жакыр катмарынын катышуусунун денгээлин жогорулатуу;
 • Калктын жашоо денгээлинин жакшырышы-кирешенин осушу(аймактын социалдык-экономикалык корсоткучтору-райстаттын маалыматтары боюнча).

Мониторингдин жыйынтыктары ЖБПЖПнын аткаруу мооноту бутконго чейин жыл сайын козомолдонуп турат. Кызыл-Кыштак ЖПБнин жургузгон ишкердиги боюнча маалымдуулук жана ачык-айкындуулук максатында жарым жылдык жана жылдык Мониторингдин жыйынтыктары ААнын бардык жашоочуларына жарыяланып турат.

            Жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун жамааттык планынын аткарылышына мониторинг жургузуудо зарыдыгына жараша ар кандай ыкмалар пайдаланылышы мумкун.

Аталган Пландын  аткарылышына Кызыл-Кыштак ААнын коомчулугунун кызыктар тараптары,  донордук же партнердук уюмдар, АРИС жана ар кайсы денгээлдеги тиешелуу мамлекеттик  органдар мониторинг жургузууго акылуу.

           

 1. КЫЗЫЛ-КЫШТАК ААнын "2018-2022-ЖЫЛДАРГА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУНУН ЖАМААТТЫК ПЛАНЫН" ИШКЕ АШЫРУУНУН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ (НАТЫЙЖАСЫ).

          «2018-2022-жылдарга жайыттарды башкаруу жана пайдалануунун жамааттык Планын» иштеп чыгуунун максаттарына ылайык, Кызыл-Кыштак ААнын жайыт пайдалануучуларынын 80 пайызы пайда корот.

          Жайыттарды башкаруунун жамааттык планынан кутулуучу натыйжа корсоткучтору томондогу таблицада келтирилди.

Натыйжалары (келтирген пайдасы) Корсоткучтору Маалымат булактары
1 Жайыттардын инфраструктурасынын жакшырышы -Жайлоолорго жана алыскы жайыттарга баруу мумкунчулугу жакшырды.
 • ЖПБнин Профайлы
 • Мониторингдин натыйжалары
2 Жайыт абалынын жакшырышы Жайыттардын продуктуулугу жогорулады Жайыт сыйымдуулугу осту.
 • Жайыт абалына мониторингдин натыйжалары
2 Тоют базасын чындоо, жакшыртуу -Малдын салмагы жана саап алынуучу суттун колому осту.
 • Мониторингдин натыйжалары
 • Аналитикалык маалыматтар
3 Малдын ден соолугун коргоо боюнча  иш чаралардын сапатын жакшыртуу

-50% уй чарбаларында уй жаныбарларынын олуму азайды.

-Малдын ыландары 6%га азайды.

 • Мониторингдин натыйжалары
 • ЖВ, ПОЗЖ, райондук  ветеринария станциясынан
4 Жайыт ресурстарын башкарууда калктын жакыр катмарынын катышуусунун денгээлин жогорулатуу

-Жайыт ресурстарын башкарууда  калктын жакыр катмарынан

10 % (жаштардын, аялдардын) катышуусуна жетишилет.

 • ЖПБнин Профайлы
 • Мониторингдин натыйжалары
 • ЖПБнин иш чараларынын протоколдору
5 Калктын жашоо денгээлинин жакшырышы-кирешенин осушу.

-Жайыт пайдаланучу

уй булолордун кирешеси долбоор башталганга чейинкиге салыштырмалуу жогорулады.

 • Мониторингдин натыйжалары
 • АОнунСоциалдык-экономикалык корсоткучтору

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XIVсессиясынын

№ 14-4 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       24.08. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын

жайыт комитетинин техникаларынын

калкка кызмат кърсът\\ баасын

(перейскурантын) бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын жайыт комитетинин техникаларынын калкка кызмат кърсът\\ баасын (перейскурантын) бекит\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймагынын жайыт комитетинин техникаларынын калкка кызмат кърсът\\ баасы (перейскуранты) бир мотосаатка 590,0 сомдон бекитилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Търага: Токтомдун колго салам. каршы –жок, калыс – жок Токтомдун кабыл алынды.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XIVсессиясынын

№ 14-5 токтому

          Жаны-Турмуш айылы                                       24.08. 2018-жыл.

           Финансы маселелерин

           кароо жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги финансы маселелерин кароо жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Айыл ъкмът\ тарабынан 2018-жылда “Мамлекеттик сатып алуулар порталынан” жарыяланып, аткарылуучу иштерден \нъмдългън акча каражаттарынын жана кошумча булактардан т\шкън акча каражаттарынын эсебинен:

1.1.Кызыл-Кыштак–С\рътт\\-Таш багытындагы, Беш-Капа участкасындагы жаёы курулуштардагы борбордук къчън\ асфальтоого 1 000 000 сом, Жаёы-Турмуш айылынын Мукумий къчъс\н асфальтоого 1 800 000 сом, жалпысы болуп 2 800 000 сом ажыратылсын;

1.2. Жолбун иттерди атууга кошумча 100 000 сом ажыратылсын.

1.3.Кызыл-Кыштак айылындагы П.Мирзажанов жана Х.Мирзакантов атындагы къчълърд\ асфальтоого т\з\лгън сметанын негизинде акча каражатын ажыратуу каралсын;

1.4. Жаёы-Турмуш айылынын Э.Рахманов атындагы къчън\ асфальтоого 700 000 сом ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XIVсессиясынын

№ 14-6 токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                      24.08. 2018-жыл.

Ишкаван айылындагы № 1831-контурундагы

таштуу жайыт жерден 0,29 га жер тилкесине

убактылуу пайдаланууга бер\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XIV сессиясы к\н тартибиндеги Ишкаван айылындагы № 1831-контурундагы таштуу жайыт жерден 0,29 га жер тилкесин убактылуу пайдаланууга бер\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Ишкаван айылындагы № 1831-контурундагы таштуу жайыт жерден жеёил конуструкциядагы \й жаныбарларын зооветеринардык диспансеризациялоочу пункутун курууга 0,29 га жер тилкеси убактылуу пайдаланууга ажыратып берилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 
   

 

Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

(алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XV сессиясынын

№ 15-1 - токтому

         Жаны-Турмуш айылы                                                                   20.10 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык аймагындагы

участкалык шайлоо комиссияларынын

резервдеринин курамын бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XV сессиясы к\н тартибиндеги Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын (АШК) 03.08.2018-жылдагы, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана реферндум ъткър\\ боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъг\” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 1-бъл\г\нъ ылайык, № 86-катынын негизинде Кызыл-Кыштак айылдык аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын резервдеринин курамын бекит\\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын резервдеринин курамын бекитип бер\\ жагы Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына сунушталсын.

2.Кызыл-Кыштак айылдык аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын резервдеринин курамына   коомчулуктан кърсът\лгъндърд\н тийишт\\ иш кагаздары жана ушул токтомду бир нускасы Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

               кеёешинин търагасы:                                                   Д.Сатвалдиев

 

Кара-Суу районунун аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын резервдик курамы боюнча маалымат

Ф. А.А. Улуту Жын-ы

Туул

ган жылы

Билими Иштеген жери (ээлеген кызматы)

УШК

таж-рый- басы

Жашаган жери Кимдер тарабынан сунушталган ПИН (номери) Телефон номери
Кызыл-Кыштак айылдык округу
№5237 Кызыл-Кыштак
  Пиритдинова Мухайе Абдипаттаевна ъзбек А 1972 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1 Кызыл-Кыштак а. Джупас к. №111 Шайлоочулардын чогулушунан 12007197200602 0557045158
  Хаджибаева Матлюба Ибрагимжановна ъзбек А 1976 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1 Кызыл-Кыштак а. Джупас к. №36 Шайлоочулардын чогулушунан 10710197600663 0551 521051
  РасуловаРазияХабибуллаевна ъзбек А 1979

б\тпъгън

жогорку

М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1 Кызыл-КыштакаДонг Шайлоочулардын чогулушунан 12910197900971 0550 290646
 

Сидикова

Сурае

Рашитовна

ъзбек А 1974 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1

Кызыл-Кыштака.

Шамшат №34

Шайлоочулардын чогулушунан 11006197400108 0553985155
  Низамов Абдумуталип Шахабидинович ъзбек Э 1961 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 5 Кызыл-КыштакаДжупас №217 Шайлоочулардын чогулушунан

21109196100051

0550 854783
  Тешаев Шухрат Абдурахманович ъзбек Э 1975 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 2 Ош шаары Космонавтар к. №9 Шайлоочулардын чогулушунан 22610197500214 0553 751811
  Тешаева Нурхон Эркиновна ъзбек А 1981 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 2 Ош шаары Космонавтар к. №9 Шайлоочулардын чогулушунан 12005198100638 0550 854783
  Усманова Дильбархон Ташланбаевна ъзбек А 1964 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 3 Дыйкан-Кыштак Каримов ат.к. №27 Шайлоочулардын чогулушунан 10201196401174 0550 038522
 1. 129
Колигова Зияда Мисиевна ъзбек А 1968 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 2 Кызыл-Кыштак а. Шамшат к. №164 Шайлоочулардын чогулушунан 12901196800597 0552 085822
  Жоробаева Напиза Тажибаевна ъзбек А 1973 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 2 Тълъйкън а. Коргон к. №27 Шайлоочулардын чогулушунан 11212197300399 0552 622217
  Валиева Хайитхон Вахидовна  ъзбек А 1985 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1 Ош шаары Моминов №50 Шайлоочулардын чогулушунан 12608198500516 0550 818580
  Насирдинова Жамиля Абдурашитовна ъзбек А 1969 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 2 Кызыл-Кыштак а. Донг к. №31 Шайлоочулардын чогулушунан 11304196900630 0552 698500
  Бегижанова Мухаррамхон Махаматкаримовна ъзбек А 1976 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 5 Кызыл-Кыштак а. Донг к. №30 Шайлоочулардын чогулушунан 12001197601188 0554 505086
  Кочкарова Холида Абдурахмановна ъзбек А 1984 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1 Кызыл-Кыштак а. Х.Алимжанов ат.к. №14 Шайлоочулардын чогулушунан 11205198400066 0552 184900
  Халбаева Дилфуза Абдуллаевна ъзбек А 1989 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1 Ош ш. Туркменистанга 60 жыл к. № 92 Шайлоочулардын чогулушунан 10109198900314 0557 166163
  Ахмадалиева Умидахан Сабиржановна ъзбек А 1983 орто Кызыл-Кыштак /ДТ, медайым 1 Кызыл-Кыштак а. Осмонбеков 19 Шайлоочулардын чогулушунан 11003198300645 0550474140
  Рахматуллаев Хикматилло Хайдарович ъзбек Э 1984 жогорку Кызыл-Кыштак /ДТ, тиш дарыгери 1 Кызыл-Кыштак а. Мирзакантов №277 Шайлоочулардын чогулушунан 23009198400520

0555 001991

  Кадырова Сохиба Садыковна ъзбек А

1972

жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1 Кызыл-Кыштак а. Жаны турмуш Шайлоочулардын чогулушунан 10311197200348 0552 666755
  Нематова Мадинахон Мосажановна ъзбек А 1995 орто Кызыл-Кыштак /ДТ, медайым 1 Кызыл-Кыштак а. Якубов 64 Шайлоочулардын чогулушунан 12806199501092 0552482880
  Маслахатдинова Одина Октамовна ъзбек А 1973 жогорку М.Сабиров ат. мектеп, мугалим 1 Кызыл-Кыштак а. Шайлоочулардын чогулушунан 12303197300652 0550119022

№5238 Бостон

 

Каримбердиева Бусара

Абиджановна

ъзбек А 1975 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

16 Кызыл-Кыштак а. Т.Исламова ат.къчъ Шайлоочулардын чогулушунан 12506197500692 0552522110
 

Кочкарова

Барчиной

Абдурахмановна

ъзбек А 1985 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

3 Кызыл-Кыштак а. Х.Алимжан-ов ат.къчъ Шайлоочулардын чогулушунан 12608198500678 0556188489
 

Саидов

Икрам

Акрамович

ъзбек Э 1975 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

3 Кызыл-Кыштак а. Т.Маматалиева ат.къчъ Шайлоочулардын чогулушунан 20402197500889 0554688668
 

Бакиева Одинахон

Саитабытовна

ъзбек А 1991 орто Жеке ишкер 1 Кызыл-Кыштак а. Бостон Шайлоочулардын чогулушунан 12012199100712 0554030376
 

Махсудов

Хабибулло

ъзбек Э 1962 орто «Адахам» ат. д.чарба м\чъс\ 2 Кызыл-Кыштак а. Шамшат Шайлоочулардын чогулушунан 22201196200640

0556123313

 

Жураева

Мавжуда

Розиваевна

ъзбек А 1975 орто

№110 –М.Газиев ат.мектеп

ашпозчу

2 Кызыл-Кыштак а. Э.Мирзакаримов Шайлоочулардын чогулушунан 11008197501028 0552396660
 

Таджибаева

Аматхон

ъзбек А 1967 орто

«Илхом» ат. д.чарба м\чъс\

2 Кызыл-Кыштак а. О.Бадалов Шайлоочулардын чогулушунан 11610196700537 0558007412
 

Сиражидинова

Мукадамхон

Джурабаевна

ъзбек А 1967 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

18 Кызыл-Кыштак а. Ш.Каримбердиев Шайлоочулардын чогулушунан 11006196701229 0554466119
 

Казакбаева Замирахон

Мамиржановна

ъзбек А 1976 жогорку

№110М.Газиев

ат.мектеп

мугалим

5 Кызыл-Кыштак а. Сабиров Шайлоочулардын чогулушунан 11104197600118 0550857900
  Кабилова Гулжахон Махмудовна ъзбек А 1983 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

2 Кызыл-Кыштак а. А.Навоий №229 Шайлоочулардын чогулушунан 11108198300653 0552110683
  Эшматов Нодир ъзбек Э 1980 орто «Турсунхон» ат. д.чарбабашчысы 1 Кызыл-Кыштак а. Х.Мирзакантов Шайлоочулардын чогулушунан 21208198000023 0557424247
 

Кочкарова Шахноза

Садикжановна

ъзбек А 1986 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

1 Кызыл-Кыштак а. Т.Омурзаков Шайлоочулардын чогулушунан 12609198600317 0553777334
  Моминова Гулмира Шавкатовна кыргыз А 1980 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

- Кызыл-Кыштак а. Ферганская №35 Шайлоочулардын чогулушунан 11711198000049 0554171180
  Маллабаева Мадина Давранбековна ъзбек А 1996 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

- Ош ш.Давидов №23 Шайлоочулардын чогулушунан 10106199600707 0554121097
 

Юлдашова

Зиеда

Ахматовна

ъзбек А 1995 жогорку

№110 –М.Газиев ат.мектеп

мугалим

- Абдуразакова Шайлоочулардын чогулушунан 11001199500952 0551110683
 

Махсудов

Ахмадилло

Хабибиллаевич

ъзбек Э 1989 орто

«Адахам» ат. дыйк.чарба

м\чъс\

- Кызыл-Кыштак а. Шамшат Шайлоочулардын чогулушунан 20402198900777

0556123313

 

Таджибаева

Дилбархан

Ибрахимжановна

ъзбек А 1988 орто «Илхом» ат. д.чарба м\чъс\ - Кызыл-Кыштак а. О.Бадалов Шайлоочулардын чогулушунан 12607198801237 0558007412
 

Тойчиев Мирвохиджон

Нуруллаевич

ъзбек Э 1993 жогорку №110 –М.Газиев ат.мектепмугалим - Кызыл-Кыштак а. А.Навои,239 А Шайлоочулардын чогулушунан 21008199300683 0559740015
 

Раимова

Рахилахан

Ибрагимовна

ъзбек А 1972 орто Жеке ишкер - Кызыл-Кыштак а. Мирзажонов,11 а Шайлоочулардын чогулушунан 11507197201010 0550851040
  Гапиров Хошимжон ъзбек Э 1954 орто

Кв.комитет

търагасы

- Кызыл-Кыштак а. А.Навои, Шайлоочулардын чогулушунан 21711195400040 0552404340

№5239 Коммунист

  Базарбаев Ядгар ъзбек Э 1968 атайын орто Едгарбек ат.д.ч. башчысы 12 Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21103196800608 0552199978.
  Осмонов Кочомберды Паратович. кыргыз Э 1961 жогорку Ы.Насыров о-м мугалими. 12 Керме-Тоо айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22810196100092 0777 289021
  Маматов Муродилло Рахимжанович. ъзбек Э 1986 жогорку Жеке ишкер 5 Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21309198601266 0556068166
  Карыева Тургунбу кыргыз А 1989 жогорку Ы.Насыров ат. мектеп, мугалим 2 Керме-Тоо айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11506198900172 0771829486
  Айсаева Жумагул   Умарбековна кыргыз А 1977 атайын орто Керме-Тоо б-б   тарбиячы 2 Керме-Тоо айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12910197700898 0773231150
  Баймбетова Айнур Сулаймановна кыргыз А 1966 атайын орто Керме-Тоо б-б,   тарбиячы 3 Керме-Тоо айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11809196600858 0778351093
  Омарова Малохат Режапбаевна ъзбек А 1989 жогорку Т.Омурзаков о-м мугалим 2 Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12504198900151 0555 1212 87
  Умаралиева Жыпаргул Булашбаевна кыргыз А 1971 атайын орто Керме-Тоо ФАП. медайым. 2 Керме-Тоо айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10609197100692 0778021852.
  Cултанов Кодиржон Мамаходжаев-ич. ъзбек Э 1976 жогорку Т.Омурзаков о-мдиректор 1 Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20108197600041 055585 57 26
  Азимов Исмаилжан Аширалиевич ъзбек Э 1976 орто Дадабаева ат д.чарба м\чъс\ 2 Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21502197600565 0550429024
  Мансурова Розихон Пазилжановна. ъзбек А 1972 жогорку Т.Омурзаков о-м мугалим 3 Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11810197200095 0552575955
  Торокулова   Гулайым Мамажановна кыргыз А 1976 жогорку Ы.Насыров о-м мугалими 2 Керме-Тоо айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10412197600627 0778205788
  Ботирова Зулейхо Маннабжанов-на ъзбек А 1988 жогорку Т.Омурзаков ат. мектеп, мугалим 1 Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10208198800158 0556 333056
  Бердикулова Мухаббат   Журабаевна ъзбек А 1963 жогорку Т.Омурзаков ат. мектеп, мугалим - Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13011196300107 0559638690
  Абдуллаева Шахноза Рахматуллаевна ъзбек А 1989 жогорку Т.Омурзаков о-м мугалим - Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11201198900875  
  Хасанова Камилахан Рустамжановна ъзбек А 1984 жогорку Т.Омурзаков о.м. мугалим - Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11007198400067  
  Ураимжановна Зарифа Саймуратовна ъзбек А 1971 жогорку Т.Омурзаков ат. мектеп, мугалим - Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12406197100572 0556668082
  Гаипова Бахтиерхон Махмуджанов-на ъзбек А 1972 жогорку Т.Омурзаков мектеп, мугалим   Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10512197200514 0552595940
  Иминова Мархабо Сафибуллаевна ъзбек А 1978 жогорку Т.Омурзаков ат. мектеп, мугалим - Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12007197800092 0550708171
  Ураимова Махбубахон Орунбаевна ъзбек А 1973 жогорку Т.Омурзаков о-м мугалим - Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10301197300734 0550084844
  Алимжанова Хилола Махаматнаби-евна ъзбек А 1973 жогорку Т.Омурзаков ат. мектеп, мугалим - Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11307197300632 0557077299
  Абдраев Гулай Ырысбаевна кыргыз А 1966 жогорку Ы.Насыров ат. мектеп, мугалим - Коммунист айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12412196600785 0779912076
  Ташполотова Раякан Мирзакуловна кыргыз А 1990 жогорку Ы.Насыров ат. мектеп, мугалим - Керме-Тоо айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10212199000348  

№   5240 – Жаёы – Турмуш

  Нуманова Азада   ъзбек А 1956 орто “Сохибкар” дыйкан чарба м\чъс\ 8

Жаёы – Турмуш а.  

Шайлоочулардын чогулушунан 11208195600266 0555256779
  Абдуллаева   Дилфуза ъзбек А 1970 жогорку

№24 Омарбек датка о-м,

мугалим

1

Жаёы – Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 10403197000541 0550872112
 

Умурзаков   Бахтияржон

ъзбек Э 1981 орто

“Шамшат-Суу”   СООППВ

инспектор

1

Жаёы –Турмуш а.

  

Шайлоочулардын чогулушунан 222109198100273 0557221700
 

Абдурахманова Гулчехра

ъзбек А 1975 жогорку

№24 Омарбек датка о-м,

мугалим

8

Жаёы-Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 11710197500692 0557338111
  Зияйдинова   Дилорам ъзбек А 1975 жогорку Жаёы-Турмуш /БДТ мед.айым 8 Жаёы-Турмуш   а. Шайлоочулардын чогулушунан 11308197500633 0555052829
  Максутова   Гулчехрахон ъзбек А 1971 жогорку №24 Омарбек   датка о-м, мугалим 8 Жаёы-Турмуш   а. Шайлоочулардын чогулушунан 10501197100102 0554250586
  Абдуллаева   Рахима ъзбек А 1955 жогорку Жаёы-Турмуш /БДТ,   дарыгер 10

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 11711195500137 0555114622
  Мамажонова   Нигорахон ъзбек А 1986 жогорку №24 Омарбек датка о-м, мугалим 2 Жаёы –Турмуш   Шайлоочулардын чогулушунан 10203198600946 0553657379
  Жороева Жакшыгул кыргыз А 1981 жогорку №24 Омарбек датка о-м, мугалим 5

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 12610198100672 0554555952
  Исакова Наргиза ъзбек А 1981 жогорку №24 Омарбек датка о-м, муг. 8

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 10703198501221 0556720042
  Холматова   Улпатхон ъзбек А 1956 орто “Холмат кори” ат. д/ч, м\чъ 1

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 12610195600318 0558222565
  Эргашева   Саломатхон ъзбек А 1962 орто “Катта –Терек”   ат. д/ч, м\чъ 10

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 11707196200497 0554040590
  Максудова Мумина ъзбек А 1965 орто /й кожокейси -

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 12403196500246 0555840132
  Собирова Рахима ъзбек А 1965 орто /й кожокейси - Жаёы –Турмуш а. Шайлоочулардын чогулушунан 10310196500186 0552583839
  Худайбердыева   Нилуфар ъзбек А 1987 орто /й кожокейси -

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 10705198700644  
  Тожиматов Махмуджон ъзбек Э 1990 орто /й кожокейси -

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 20703199000784  
  Раимжанова   Азизахон ъзбек А 1996 орто /й кожокейси -

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 10705198700644  
  Умаралиева   Мархабо ъзбек А 1965 орто /й кожокейси - Жаёы –Турмуш Шайлоочулардын чогулушунан 11809196501131 0551045711
  Киргизбаева   Азада ъзбек А

1958

орто /й кожокейси -

Жаёы –Турмуш а.

Шайлоочулардын чогулушунан 11811196800624  
  Нуманова   Махпфуза ъзбек А