12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Жаны-Арык айылдык кенешинин 2018-жылдын №10,11,12,13 жана 14 токтомдору

Жаны-Арык айылдык кенешинин 2018-жылдын №10,11,12,13 жана 14 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Депутаттардын  Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI-чакырылышынын кезексиз Х- сессиясынын

№10 / 1 токтому

Жаны-Арык айылы                                                                                                                                   26.12.2017-жыл

                                                                       Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылга

                                                                 карата бюджетти бекит\\ жън\ндъ

«Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылга карата жергиликт\\ бюджетин бекит\\ жана  бюджетинин долбоорун 2018-2019-жылдарга болжолу жън\ндъ»

         Кыргыз Ресапубликасынын «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ», «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу», «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ»жана Кыргыз Республикасынын 2018-жылга карата жергиликт\\ бюджетин бекит\\ жана бюджетинин долбоорун 2019-2020-жылдарга болжолу жън\ндъ мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан сунуш кылынган кърсътк\чтърд\ карап чыгып, Жаёы-Арык айылдык кеёеши.

                                                  

                                                 ТОКТОМ КЫЛАТ :

1. Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин кирешелер жана чыгашалар бъл\г\н\н долбоору 2018-жылга 14355,3 миё сом , анын ичинен атайын каражаттар 1816,0 миё сом , 2019-жылга   жана 2020-жылга бекитилсин.

2. Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н жайыт жеринин бюджети киреше бъл\г\ 230,0 миё сомго жана чыгаша бъл\г\ 154,0 миё сомго жана башка транспорт каражаттарын сатып алуу \ч\н 700,0 сом акча каражаты Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетинен бекитилсин .

3. Жаёы-Арык айыл ъкмът\н\н аппарата иштеген кызматкеринин штат бирдиги Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2011-жылдын 5-август № 451 Токтомунун негизинде жалпы штат бирдиги 26, анын ичинен 3 айыл башчылардын штат бирдиги (эмгек акысы жетектъъч\-адис коэфциентинде бекитилсин), кенже кызматкерлер 3 штат бирдиги бекитилсин жана чинге карата кошумча тълъълър тълън\п берилсин.

4. 2018-жылга бекитилген бюджети аткарууда Жаёы-Арык айылдык окуругу жыл ичинде ФЭБ башчысы Т.Абдибаитовага бюджетке ъзгърт\\лърд\,толуктоолорду киргиз\\ укугу берилсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык Кеёештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаёы-Арыкайылдык

Кеёештинтърагасы:-                                                                                Ж.Осумбеков

 

Депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенешинин

(VI- чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

№ 11/1 ТОКТОМУ

   Жаны-Арык айылы                                       01.02.2018-жыл

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н 2017- жылдын бюджетинин аткарылышы жана 01- январь 2018-жылга калган калдык акча каражатын бюджетти бекит\\ жън\ндъ

     Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ», «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу» жана «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ» мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан сунуш кылынган кърсътк\чтърд\ карап чыгып, Жаны-Арык айылдык кенеш                                          

Токтом кылат:

1        2017-жылга карата Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\ 12 862,6 мин сом жана чыгаша бъл\г\ аткарылышы 12 526,1 сом ълчъм\ндъ бекитилсин деп табылды.

2        Жаны-Арык айыл окуругунун бюджетинде калган калдык 391,5 мин сом жана атайын каражаттар 130,8 мин сом акча каражаты кошумча сметанын негизинде жумшалсын.

3        Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы балдар бакчаларына тамак ашка каралуучу акча каражаты атайын каражаттан каралып балдар бакчалары тамак-ашын ата-энелер тълъгън акча каражатынан камсыздалсын

4        2017-жылга бекитилген бюджетин аткарууда Жаны-Арык айыл окуругу жыл ичинде ФЭБ башчысы Т.Абдибаитовага бюджетке ъзгърт\\лърд\, толуктоолорду киргиз\\ укугу берилсин.

5        Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык Кеёештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаёы-Арык айылдык

Кеёештин търагасы:                                                                                          Ж.Осумбеков

 

Депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенешинин VI- чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

№ 11/2 ТОКТОМУ

Жаны-Арык айылы                                                           01.02.2018-жыл

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Достук ,Таш-Арык айылына жъъ ж\р\\ч\ жол куруу жана т\нк\ жарыктандыруу иш-чаралары жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Достук   айылындагы мектепти капиталдык ремонттон ъткър\\гъ жана Таш-Арык айылында жъъ ж\рг\нч\лър ж\р\\ч\ жолду куруу , т\нк\ жарыктандыруу боюнча т\з\лгън иш-чараларды карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Достук   айылындагымектептикапиталдыкремонттонъткър\\гъжанаТаш-Арыкайылынат\нк\ жарыктандыруужанатротуаркуруубоюнчат\з\лгънишчарабекитилсин.
 1. Жергиликт\\ бюджеттенаталганишчараларга 100,0 миёсомдонбъл\н\пберилсин.
 1. ИшчаралардыдаярдапишкеашырууайылбашчыларгажанаН.Жумаевгемилдеттендирилсин.
 1. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы : Айыл, суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                     Ж.Осумбеков

 

Депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI- чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

           № 11/3 ТОКТОМУ

   Жаны-Арык айылы                                       01.02.2018-жыл

                                                 Жаны-Арык айылына жаныдан заманбап мечит          

                                                 куруу \ч\н жер участогун ажыратып                                                                            

                                                бер\\ жън\ндъ

   Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Жаны-Арык   айылындагыжашоочулардынзаманбапжанымечит   куруу   \ч\н жазганарызын карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                 ТОКТОМ   КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Жаны-Арык айылына заманбапжанымечит    куруу \ч\н № 843 контурунан 0.06га жер участогун ажыратып бер\\ жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ сунушталсын.

2.Суралсын Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу   жана кыймылсыз   м\лкт\ каттоо башкармалыгынан жана Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынан тийишт\\ документерди даярдап бер\\ жана каттоо жагы.

3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н       жер адиси Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

4. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                         Ж.Осумбеков

 

Жаны-Арык айылдык Кенешинин VIчакырылышынын

кезектеги           ХI сессиясынын

 

                                 № 11/4 ТОКТОМУ                

Жаны-Арык айылы                                       01.02.2018-жыл

 

Жаны-Арык айылынан Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын резервдик курамына сунуштоожън\ндъ.

ЖаныАрык айылынын шайлоочуларынын чогулушунун

протоколунун негизиндесунушун карап жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                         СУНУШ КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айылынан Кара-суу аймактык шайлоо комиссиясынын резервдик курамына У.М.Ботобаева сунушталсын.

Жаны-Арыкайылдык

кенешининтърагасы:                                                   Ж.Осумбеков.

 

Депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI- чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

 

№11 /5 ТОКТОМУ

   Жаны-Арык айылы                                       01.02.2018-жыл

КБФнунжерлеринижарагабер\\ мъънът\нкароожън\ндъ

КБФ нун жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\гъ мъънът\н карап талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

   1.КБФ нун жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\ мъънът\ 110га кайрак жер аянты трансформацияга берилгендигине байланыштуу бир жылдык ижарага берилсин.

2.Аукционго катышкан жарандардын ъз макулдугу менен бир жылдык ижарага берилсин.

3.Ушул токтомдун аткаруу жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н       жер адиси Р.Козубаевге, ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                                                    Ж.Осумбеков.

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI- чакырылышынын кезектеги XI-сессиясынын

 

№11/ 6 ТОКТОМУ

   Жаны-Арык айылы                                       01.02.2018-жыл

Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын аймактык бъл\н\ш\н\н мамлекеттик инспектору Батиров П.С. тарабынан ж\рг\з\лгън аудит боюнча 27-декабрь 2017-жылдын отчеттун кароо жън\ндъ

         Кыргыз Республикасынын Эсептъъ Палатасынын Ош шары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бъл\м\н\н жетекчисинин 2017-жылдын 13-декабрындагы № 01-16-359 буйругунун негизинде берилген 01-январь 2016-жылдын 31-декабрь 2016-жылга чейинки мезгил аралыктагы бюджеттик жана атайын каражаттарынын т\з\л\ш\нъ жана аткарылышына аудитти ж\зъгъ ашыруу ашыруу учун Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын аймактык бъл\н\ш\н\н мамлекеттик инспектору Батиров П.С. тарабынан ж\рг\з\лгън аудит боюнча 27-декабрь 2017-жылдын отчеттун карап Жаны-Арык айылдык кенеши.

                                                   ТОКТОМ КЫЛАТ:

1        Жаны-Арык айылдык Кенеши Кыргыз Республикасынын Эсептъъ палатасынын аймактык болушунун мамлекеттик инспектору Батиров П.С. тарабынан ж\рг\з\лгън аудит боюнча 27-декабрь 2017- жылдын очеттун карап кор\п 2016-жылы дем бер\\ч\ тълъълърд\н эсебинен киреше салыгына 26,4 мин сом жана социалдык фондко 71,9 мин сом, акча караты тълън\п берилсин.

2        2018-жылга аткарууга Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы Т.Абдибаитовага аткаруу милдеттендирилсин.

3        Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык Кенештин бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                 Ж.Осумбеков.

 

ДепутаттардынЖаны-Арык  айылдыккенешинин VI чакырылышынынкезектегиХII сессиясынын

№ 12/1ТОКТОМУ

      Жаны-Арыкайылы                                        15.05.2018-жыл

           Жергиликт\\ жамааттын  Уставынкарообоюнчажумушчутоптут\з\\   жън\ндъ                                                                                                                             

Жергиликт\\ жамааттын Типт\\ Уставын кароо боюнча жумушчу топту т\з\\гъ  ылайык Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

1. Жергиликт\\ жамааттын Типт\\ Уставын кароо боюнча жумушчу топ  тиркемеге   ылайык бекитилсин.

2.Ар бир айылда ъз иштерин  берилген кърсътмъгъ ылайык ж\рг\зс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                          Ж.Осумбеков.

Жергиликт\\ жамааттын Типт\\ Уставын кароо боюнча тъмънк\  сапатта т\з\лгън  жумушчу топ  .

1.С.Арынова  айыл ъкмътт\н орун басары ( жумушчу топтун жетекчиси)

2.Орунбай уулу Кубаныч   юрист    (жумушчу топтун катчысы)

3.М.Абдылдаев  айылдык кенештин депутаты

4.Г.Матамарова айылдык кенештин депутаты

5.А.Абдиев айылдык кенештин депутаты

6.К.Абдиев айылдык кенештин депутаты

7.К.Жаныбаев Правда айылынын айыл башчысы

8.А.Алиев Ак-Терек айылынын айыл башчысы

9.У.Садыков Таш-Арык айылынын айыл башчысы

 

 

 

Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VIчакырылышынын   

                              кезектеги            ХII сессиясынын   

                 12/2  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  жер адисинин 2018-жылдагы жазгы талаа иштеринин аткарылышы жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  жер адисинин 2018-жылдагы жазгы талаа иштеринин аткарылышы боюнча берген отчетун угуп жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  жер адисинин 2018-жылдагы жазгы талаа иштеринин аткарылышы боюнча берген отчету канааттандырарлык деп  табылсын.

2.Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       Жаны-Арык айылдык

       кенешинин търагасы:                   Ж.Осумбеков 

 

 

 

                                   

       Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын   

                              кезектеги            ХII сессиясынын   

       12/3  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан   аткарган иштери  жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан   аткарган иштери  боюнча берген отчетун угуп жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан аткарган иштери боюнча берген отчету канааттандырарлык деп  табылсын.

2.Кара-Суу районунун архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын .Беккари  чункурун куруууга АПУ т\з\п бергендиги \ч\н  кеткен чыгымдар Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н эсебинен тълън\п берилсин.

3.Ушул токтомду къзъмълдъъ жана квартал сайын угуп туруу жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       Жаны-Арык айылдык

       кенешинин търагасы:                   Ж.Осумбеков      

 

                              

  Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын   

                              кезектеги            ХII сессиясынын   

                     12/4  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н аймагындагы «Жаны Турмуш»СПАнын  2018-жыл башынан   аткарган иштери  жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н аймагындагы «Жаны Турмуш»СПАнын  2018-жыл башынан   аткарган иштери  боюнча берген отчетун угуп жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан аткаргаништери боюнча берген отчету канааттандырарлык деп  табылсын.

2.Ушул токтомду къзъмълдъъ жана квартал сайын угуп туруу жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       Жаны-Арык айылдык

       кенешинин търагасы:                   Ж.Осумбеков                                     

       Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын   

                              кезектеги            ХII сессиясынын   

                                                12/5  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        15.05.2018-жыл

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  2018-жыл башынан   аткарган иштери  жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  2018-жыл башынан   аткарган иштери  боюнча берген отчетун угуп жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н  алдындагы жайыт комитетинин 2018-жыл башынан аткарган иштери боюнча берген отчету канааттандырарлык деп  табылсын.

2.Ушул токтомду къзъмълдъъ жана квартал сайын угуп туруу жагы : Айыл ,суу чарба ънд\р\шт\ кътър\\ ,кайра иштет\\ ишканалар менен иш алып баруу туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       Жаны-Арык айылдык

       кенешинин търагасы:                   Ж.Осумбеков                                     

 

 

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин VI       чакырылышынын кезектеги ХIII сессиясынын

№ 13/1ТОКТОМУ

      Жаны-Арыкайылы                                        24.08.2018-жыл

Ариспрограммасынын  негизиндетартылыпкелгенпроэкежеражыратыпбер\\ жънъндъ

Ариспрограммасынын  негизиндетартылыпкелгенпроэктбоюнчаЖаны-Арыкайылаймагынаветеринардыкконсултативдикокууборборункуруугажанаветеринардыккызматкерлерге ,жайыткомитетине,жерадистерге  контора  \ч\найылъкмът\н\н  админстративдикимаратынынжанынанжеражыратыпбер\\н\ карапЖаны-Арык  айылдыккенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

1. Арис программасынын  негизинде тартылып келген проэкт боюнча Жаны-Арык айыл аймагына ветеринардык консултативдик окуу борборун курууга жана ветеринардык кызматкерлерге ,жайыт комитетине,жер адистерге  контора  \ч\н айыл ъкмът\н\н  админстративдик имаратынын жанынан жер ажыратып бер\\ жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ сунушталсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                          Ж.Осумбеков.

       Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын   

                              кезектеги            ХIII сессиясынын   

                                                13/2  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        24.08.2018-жыл

Жаны-Арык айыл амагындагы  УШКлардын жаны курамына  сунуштоо жън\ндъ

Жаны-Арык айыл амагындагы  УШКлардын жаны курамын  сунушталган курам боюнча  карап  жана талкулап Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Жаны-Арык айыл амагындагы  УШКлардын жаны курамын  сунушталган курам  алымча кошумчасы менен бекитилсин .

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

       Жаны-Арык айылдык

       кенешинин търагасы:                   Ж.Осумбеков        

 

№5181 Таш-Арык участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Жумагулов Нармамат   0776562800    

2.Осумбекова Жыпар  

3.Маматова Апиза     

4.Асанова Арзыкан

5.Осмоналиева Сарина

6.Палбанкулов Анарбай

7.Сатыбалдыева Айжамал(опер АСУ)

8.Токторов Маматжан(опер АСУ)

9.Темирбаева Кандалат

10./т\рова Айжаркын

11.Отунчиева Баринса

12.Мамасалиева Саламат

13.Калчабаева Тургунб\

14.Жолдубаева Чынара

15.Акматов Аскар

16.Досуев Акыл

17.Апиев Эржан

№5504 Каргызстан участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Арапов  Бакыт

 2.Камалов Абдыгапар0773943071

3. Тажибаева Садбар Каримова Макпрат

4.Айдаралиева Бегай   (оперАСУ)

5.Машрапова Бурмачач

6.Калдыбаева Г\лсара(оперАСУ)

7.Байматова Роза

8.Арынова Венера

9.Ураимова Зияг\л

10.Табалдиева Саламат

11.Ураимов Орозбай

12.Абдужапаров Артык

13.Нурланбек у Улан

14.Акматалиев Шаирбек

15.Сатыбалдиев Кумар

16. Каримова Макпрат

17.Адишов Эрмек      

 18.Таникулова Айнур

№5179 Жаны-Арык участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Каримов  Равшан

2.Эргешова Каныкей

3.Токторова Абыда (опер АСУ)

4.Апиев Бахтияр

5.Дунаев Осмон

6.Зулпукарова Махабат

7.Эргешова Комуна

8.Жунусов /сън

9.Абдыкалыкова Айнура

10.Калмаматова Алфия

11.Кадырова Динара(опер АСУ)

12.Ташиева Апипа

13.Маниязова Элиза

14.Сафидинова Мактым

 15.МусаеваКундуз

16. Мурзаева Бегай

17.Сулайсанова Минавар

18.Абдужапаров Шермамат

№5182Ак-Терек участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Бекибаева Г\лмайра0558711803

2.Кадырова Замира

3.Жеенбекова Канайым

4.Арапова Нурзат(опер АСУ)

5.Таирова Г\лмира

6.Атаков Алимжан

7.Жолчубай кызы Эльвира(опер АСУ)

8.Жолдубаев Маматжан

9.Султанова Бактыг\л

10.Сыдыкова Шаарб\

11.Зулпиева Шарипа

12.Арынов Абдираим

13.Нышанова Топчуг\л

14.Арынова Къйкъл

№5505Достук участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Орозалиева Кайры0554977746

2.Жаныбаев Бакайдин

3.Жаркынбаев Асилбек(опер АСУ)

4.Калмуратов Шамши

5.Абдуллаев Кошон

7.Садиева Зуура

8.Сапаров Илхомжан(опер АСУ)

9.Маматжан кызы Айзирек

10.Токтосунов Асан

11.Козубаева Апиза

№5180 Правда участкалык шайлоо комиссиясынын курамы

1.Исраилов Мамат

2.Садыкова Фарида

3.Касымов Камбарали

4.Търъкулова Чорлпон

5.Валиева Дилафруз

6.Дайдиева Г\лбахар

7.Шопоков Асыл

8.Абыдынов Эркин

9.Солтоев Тариэл

10.Эсенова Нуржамал

11.Аширова Элнура

12.Мурзаев Соли

13.Келдиев Акыл

14.Эргешов Толкун

15.Султанов Замир

16.Артыков Ильяз

17.Зикиряев Тагдыр

18.Маматов Арзыбай

19.Алымканов Рысбек

20.Сабиров Кахар

21.Кудайбердие Ильяз

22.Садиев Мелис                23.Давранов Эргеш

 

 

                          

 

     

Жаны-Арык  айылдык Кенешинин     VI чакырылышынын   

                              кезектеги            ХIII сессиясынын   

                                                13/3-1  ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        24.08.2018-жыл

«Жаны-Арык» айылында элдин суроо талап

жана арыздарынын негизинде

балдар бакчасын ачуу жън\дъ.

Жаны-Арык айылдык кенешине келип тушкон  «Жаны-Арык» айылындагы шайлоочулардын – талабынын жана  арыздарынын  негизинде  балдар бакчасынын  ачуу боюнча арыз – даттануулардын  карап жана талкуулап чыгып Жаны-Арык айылдык кенеши

                            ТОКТОМ КЫЛАТ.

1.«Жаны-Арык» айылында шайлоочулардын – талабын жана арыздарын канаттандыруу максатында  жеке менчик \йгъ  балдар бакчасын  ачууга уруксат берилсин.

  2.«Жаны-Арык» айылындагы  балдар бакчасына  чыгымдалуучу чыгымдыр келишимге ылайык  айыл ъкмът\н\н эсебинен ж\рг\з\лът.

  3.«Жаны-Арык» айылында шайлоочулардын – талабынын негизинде ачылуучу балдар  бакчасы \ч\н жеке менчик \й ээси менен ижара  келишимин т\з\\ жагы Жаны-Арык айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

  4.«Жаны-Арык» айылында ачылуучу  балдар бакчасы \ч\н  штат бирдиктерин чечип беруу жагы Кара-Суу райондук билим бер\\ бъл\м\нън суралсын.

   5.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы  социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                               Ж.Осумбеков                                    

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык кенешинин VI     чакырылышынын кезектеги XIIIсессиясынын

                                                № 13/4 ТОКТОМУ

      Жаны-Арык айылы                                        28.08.2018-жыл

                                                       Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н

                                                       2018-жылга кошумча смета

                                                      бекит\\ жън\ндъ

       Жаны-Арык  айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы айыл ъкмът\н\н бюджетине киреше бъл\г\ артыксылыгы менен аткарылып кошумча смета бекит\\,айылдык  Кенештин «план жана бюджет » боюнча туруктуу комиссиясында талкууланып ъзгърт\\лърд\ киргизгенден кийин, депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенеши

                               ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 1.2018-жылга карата Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\н\н пландан ашыкча т\шкън кирешелердин эсебинен 718.2 мин сом ълчъм\ндъ кошумча смета  бекитилсин.

2.    Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетине  пландан ашыкча т\шкън киреше 71826 мин сом акча каражаты  кошумча сметанын  негизинде жумшалсын.

3.  2018-жылга бекитилген бюджетин аткарууда Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы Т.Абдибаитованын 6 ай жыйынтыгы  боюнча тапшырылган отчету кабыл алынсын.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин  бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.                 

    

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                          Ж.Осумбеков.

Депутаттардын Жаны-Арыкайылдык кенешинин

VIчакырылышынын кезектеги XIVсессиясынын

№ 14/1 ТОКТОМУ

Жаны-Арыкайылы                                        22.10.2018-жыл

Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасынын орун басарын шайлоо жън\ндъ  

Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасынын орун басарын шайлоо боюнча т\з\лгън эсептъъ комиссиясын протоколун карап РегламентинIV-бъл\кт\н 4.7 абзацына ылайык  Жаны-Арык  айылдык кенеши

                             ТОКТОМ   КЫЛАТ

1. Жаны-Арыкайылдык кенешинин търагасынын  орун басарын шайлоо боюнча  т\з\лгън эсептъъ комиссиясынын протоколу бекитилсин.

Жаны-Арыкайылдык

кенешининтърагасы:                                          Ж.Осумбеков.

 

Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасын орун басарын шайлоо боюнча т\з\лгън эсептъъ комиссиянын

ПРОТОКОЛУ

Жаны-Арыкайылы                                        22.10.2018-жыл

Жаны-Арык айылдык кенешинин търагасынын орун басарын шайлоо боюнча т\з\лгън эсептъъ комиссиясыТипт\\ РегламентинIV-бъл\кт\н 4.7 абзацына ылайык

               ТОКТОМ    КЫЛАТ

 1. Т.КожошовЖаны-Арык айылдык кенешинин  търагасынын орун болуп шайланды.
 1. Ушул токтомду бекитип бер\\  Жаны-Арык айылдык кенешинин депутаттарынан суралсын.

Эсептъъ комиссиясынын

търагасы:                                                           М.Абдылдаев

 

 

Депутаттардын Жаны-Арык  айылдык  кенешининVIчакырылышынын  кезектеги XIVсессиясынын

№ 14/2 ТОКТОМУ

Жаны-Арык айылы                                        22.10.2018-жыл

                                                       Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н

                                                       2018-жылга кошумча смета

                                                       бекит\\ жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы айыл ъкмът\н\н бюджетине киреше бъл\г\  артыксылыгы менен аткарылып кошумча смета бекит\\,айылдык Кенештин «план жана бюджет » боюнча туруктуу комиссиясында талкууланып ъзгърт\\лърд\ киргизгенден   кийин, депутаттардын Жаны-Арык айылдык кенеши

                              ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.2018-жылга карата Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\н\н пландан ашыкча т\шкън кирешелердин эсебинен 1141.6 мин сом ълчъм\ндъ кошумча смета  бекитилсин.

2. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетине пландан ашыкча т\шкън   киреше 1141.6 мин сом акча каражаты кошумча сметанын негизинде жумшалсын.

3.2018-жылга бекитилген  бюджетин аткарууда Жаны-Арык айыл  ъкмът\н\н ФЭБ башчысыТ.Абдибаитованын 9 ай жыйынтыгы боюнча тапшырылган отчету кабылалынсын.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы  Жаны-Арык айылдык   кенешинин бюджет  боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арыкайылдык

кенешининтърагасы:                                          Ж.Осумбеков.