12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Толойкон айылдык кенешинин 2017-жылдын №34 сессиясынын токтомдору жана 2018-жылдын №1,2,3,4 сессиясынын токтомдору

Кара-Суу районунун Толойкон айылдык кенешинин 2017-жылдын №34 сессиясынын токтомдору жана 2018-жылдын №1,2,3,4 сессиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Тълъйкън айылдык Кеёешинин V чакырылыштагы депутаттардын кезексиз 34-сессиясы

ТОКТОМ

№34-7-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                14.12.2017-жыл.

“Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун ишке ашыруу жън\ндъ”

           

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун аткаруу максатында, №1093 контурдагы 1.20 га жер аянтын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик турак жай куруу \ч\н бер\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У. Кадыровдун 2017-жылдын 14-декабрындагы маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёеши

Токтом кылат:

 1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун аткаруу максатында, №1093контурдагы 1.20га жер аянтын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик турак жай куруу \ч\н ажыратылып берилсин.
 2. Суралсын Кара-Суу райондук архитектура жана шаар куруу башкармасынан жана Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармасынан жер аянттарын бъл\п тийишт\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И.Ажиматов

Тълъйкън айылдык Кеёешинин V чакырылыштагы депутаттардын кезексиз 34-сессиясы

ТОКТОМ

№34-7

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                14.12.2017-жыл.

“Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун ишке ашыруу жън\ндъ”

            Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун аткаруу максатында, №1306 контурдагы 1.20 га жер аянты Дыйкан-Кыштак айылындагы №1502 контурга жылдырылсын, №1502контурдагы 1.20га жер аянтын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик турак жай куруу \ч\н бер\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У. Кадыровдун 2017-жылдын 14-декабрындагы маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёеши

Токтом кылат:

 1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун аткаруу максатында, №1306 контурдагы 1.20га жер аянты Дыйкан-Кыштак айылындагы №1502 контурга жылдырылсын, №1502контурдагы 1.20га жер аянтын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик турак жай куруу \ч\н ажыратылып берилсин.
 2. Суралсын Кара-Суу райондук архитектура жана шаар куруу башкармасынан жана Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармасынан жер аянттарын бъл\п тийишт\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У. Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И.Ажиматов

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ

ТОКТОМ № 34/6

Дыйкан-Кыштак айылы.                                                               15.12.2017-жыл.

Тълъйкън айыл аймагынын чек арасын тактоо долбоорун корректировкалоо иштерин бекитип бер\\ жън\ндъ.

            “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош облусттук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы тарабынан Тълъйкън айыл аймагынын чек арасын тактоо долбоорун корректировкалоо боюнча даярдаган материалдарын карап чыгып, Тълъйкън айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош облусттук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы тарабынан Тълъйкън айыл аймагынын чек арасын тактоо долбоорун корректировкалоо жумушу баяндама жазылган актыга ылайык бекитилсин.
 2. Ушул токтомду бекитип бер\\ жагы Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынан суралсын.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ 34/5

“Учар айылынын тургуну Б.Сайдазовага

жер тилкесин ажыратып бер\\ жън\ндъ”

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Учар айылынын тургуну Сайдазова Б\сана Бердалиевнанын атына Айыл ъкмът\ тарабынан чыгарылган 21.04.2009-жылдагы №48 токтомунун негизинде берилген 400,0м2 жер аянты берилгенден кийин, жер аянтынын \ст\нън жогорку чыёалуудагы электр чубалгысы ъткър\лгън, ошондуктан бул жер аянтына \й салууга м\мк\нч\л\к болбой калгандыгына байланыштуу башка жерден жер участогун ажыратып бер\\ жън\ндъг\ арызын карап, талкуулап Тълъйкън айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Учар айылынын тургуну Б.Б.Сайдазованын атына чыгарылган 21.04.2009-жылдагы №48 токтомунун иш-ж\з\нъ ашыруу максатында Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагынан 400,0м2 жер аянты ажыратып бер\\ жагы суралсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Кадыровго милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомду къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы А.Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусту, Кара-Суу району, Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезексиз XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ № 34-3

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2018-ж.

“Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын 1-декабрына карата аткарылышы жана 2018-жылга карата бюджетин бекит\\ жън\ндъ”

            Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2017-жылга аткарылышы жана 2018-жылга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\ктър\н бекит\\ маселесин айылдык Кеёештин бюджетин жана финансы боюнча туруктуу комиссиясында каралып, алардын корутундусунун негизинде жана Тълъйкън айыл ъкмът\н\н финансы-экономикалык бъл\м\н\н башчысы Г.Бердиеванын билдир\\с\н угуп, талкуулап Тълъйкън айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2017-жылдын 1-декабрына карата бюджеттик кирешелер 20215,9миё сом, чыгашалар бъл\г\ 22362,9миё сомго аткарылгандыгы белгиленсин.
 2. 2017-жылга карата Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бюджетинин кирешелери жана чыгашалары 18669,8миё сомго бекитилсин.
 3. 2017-жылга Тълъйкън айыл ъкмът\н\н атайын каражатынын кирешелер жана чыгашалары 1079,0миё сомго бекитилсин.
 4. Атайын эсеп каражаттарында кърсът\лгън чыгымдар ъз статьялары жана бъл\мдър\ боюнча бъл\шт\р\лс\н жана корголгон статьяларды биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын (эмгек акы, соц-фонд. комуналдык кызмат жана тамак-аш жана башкалары).
 5. Айыл ъкмъткъ 2018-жылдын бюджетине берил\\ч\ толуктоо грант 4516.2миё сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 6. 2016-жылга бюджеттин чыгаша бъл\г\ башкаруу аппараттын каржылоосуна 6713.0 миё сомго, айыл чарбасына 150.0 миё сом, жайыт комитетине 1029,2миё сом, турак-жайга 7109,2миё сом, библиотекага 167,7 миё сом, маданиятка 500,0 миё сом, бала бакчага 575,8 миё сом, билим бер\\гъ 2256,9 миё сом, соц жардамга 495,0 миё сом ълчъм\ндъ бекитилгени менен суралсын.
 7. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н атайын каражаты 1079,0 миё сом бала бакчага жумшалсын.
 8. К.Р. Ъкмът\н\н 2013-жылдын 8-июлунун №403 токтомуна ылайык аппарат кызматкерлердин 33 штат бирдиктери каралсын, анын ичинен 4 айыл башчысы жана 4 тейлъъ кызматкерлери бекитилсин.
 9. Жыл ичинде айыл ъкмът\н\н башчысы жана ФЭБ башчысына: айыл ъкмът\н\н бюджетинин чыгаша бъл\ктър\нъ айрым ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ “Кыргыз Республикасындагы бюджетинин чыгаша бъл\ктър\нъ айрым ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктук негизги принциптери жън\ндъ” мыйзамынын 15-беренесине ылайык айылдык кеёештин депутаттарынын макулдугу менен уруксат берилсин.
 10. К.Р. “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктук негизги принциптери жън\ндъ”мыйзамынын 21-беренесине ылайык айыл ъкмът\н резервдик фонду 188,0 миё сом ълчъм\ндъ белгиленсин.
 11. Жогорудагы аныкталган жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жана киреше, чыгаша бъл\мдър\ боюнча Тълъйкън айылдык кеёештин търагасына жана айылдык кеёешинин финансы жана бюджет комитетине 6-9 айылык жыйынтыгы боюнча, билдир\\ берип туруу жагы ФЭБ башчысы Г.Бердиевага милдеттендирилсин.
 12. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-2019-жылдарга карата т\з\лгън бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н божомолу бекитилсин.(тиркеме тиркелет)
 13. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусту, Кара-Суу району, Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезексиз XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ № 34-2-2

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2018-ж.

“Тълъйкън айыл аймагынын

Коргон айылына статус бер\\ жън\ндъ”

Тълъйкън айыл аймагынын Коргон айылынын тургундарынын 12.06.2017-жылдагы элдик жыйынын №91 протоколун талкуулап, Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Коргон айылынын 12.06.2017-жылдагы жалпы элдик жыйынын токтому бекитилсин.
 2. Тълъйкън айыл аймагынын Коргон айылына айыл статусу берилсин.
 3. Чек арасы чыгыш тарабы \л\штър №93, №9, 39 къчълър\н\н батыш тарабы Кайырма каналына чейин км \л\ш жер менен чектешкен деп белгиленсин.
 4. Бул токтомду бекитип бер\\ жагы Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нън суралсын.
 5. Жогорудагы токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жана иш кагаздарды даярдап бер\\ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусту, Кара-Суу району, Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезексиз XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ № 34-2-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2018-ж.

“Тълъйкън айыл аймагынын

Жаны-Турмуш айылына статус бер\\ жън\ндъ”

Тълъйкън айыл аймагынын Жаны-Турмуш айылынын тургундарынын 17.06.2017-жылдагы элдик жыйынын №1 протоколун талкуулап, Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Коргон айылынын 17.06.2017-жылдагы жалпы элдик жыйынын токтому бекитилсин.
 2. Тълъйкън айыл аймагынын Жаны-Турмуш айылына айыл статусу берилсин.
 3. Чек арасы чыгыш тарабы Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\, батыш тарабы Папан айыл ъкмът\ менен чектешкен деп белгиленсин.
 4. Бул токтомду бекитип бер\\ жагы Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нън суралсын.
 5. Жогорудагы токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жана иш кагаздарды даярдап бер\\ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И.Ажиматов

Кыргыз Республикасынын Ош облусту, Кара-Суу району, Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезексиз XXXIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 34-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2018-ж.

Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022-жылдардагы социалдык экономикалык ън\г\\ планын бекит\\ жън\ндъ

Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022-жылдардагы социалдык экономикалык ън\г\\ планын бекит\\ жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н статист-экономистинин билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022-жылдардагы социалдык экономикалык ън\г\\ планын бекитилсин.
 2. Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022-жылдардагы социалдык экономикалык ън\г\\ планынын аткарылышы айыл ъкмът\н\н орун басарына, финансы-экономика бъл\м\нъ жана айыл ъкмът\н\н статист-экономистине ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы А. Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И. Ажиматов

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги I сессиясынын (VIшайланган)

№ 1 -1

 

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                             24.05.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасын шайлоо жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» Мыйзамына, Тълъйкън айылдык кенешинин регламентине ылайык жана ъткър\лгън жашыруун добуштун жыйынтыгынын негизинде Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин търагалыгына айылдык кенештин дептутаты Турдиев Кубанычбек Осорбаевич шайланды деп эсептелсин.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин жашы

улуу депутаты, търагалык кылуучу:                                                       М. Кабылов

Катчысы:                                                                                                   Х. Сулайманов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КыргызРеспубликасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдыккенешининкезектегиIсессиясынын(VIшайланган)

№ 1 /2

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштакайылы       24.05.2018-ж.

«Тълъйкънайылдыккенешининтърагасынын

орун басарыншайлоожън\ндъ»

КыргызРеспубликасынын   «Жергиликт\\ ъзалдынчабашкаруужън\ндъг\»,         «Жергиликт\\ кенештердиндептутаттарынын статусу жън\ндъг\» Мыйзамдарына, Тълъйкънайылдыккенешининрегламентинеылайык, Тълъйкънайылдыккенешининтърагасынынсунушунъткър\лгъначыкдобуштунжыйынтыгыныннегизиндеТълъйкънайылдыккенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкънайылдыккенешининтърагасынын орун басарлыгына айылдыккенештиндептутаты Токсонбаев Сагын шайландыдепэсептелсин.

 

Тълъйкънайылдыккенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги II сессиясынын (VIшайланган)

№ 2/1

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                       11.06.2018-ж.

“Айыл ъкмътт\н башчысын шайлоо жън\ндъ”

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 43-беренесинин жана Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын добуш бер\\н\н жыйынтыгы жън\ндъг\ 2018-жылдын “11”июнь айындагы № 2 протоколунун негизинде, Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ;

 

 1. Толойкон айыл окмотунун башчысы болуп, жолдош Абдукаримов Алмаз Абдылазович шайлансын.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                                К. Турдиев

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3-11

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                      21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын

биринчи жарым жылдыгына бюджетке

такталган пландын негизинде ъзгърт\\лърд\

киргиз\\ жън\ндъ»

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгына бюджетке кошумча т\шкън акча каражатынын эсебинен  ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъг\ финансы экономика бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиеванын билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгына бюджетке кошучма т\шкън акча каражаты 70629- турак жай бъл\м\нъ 1550,0 мин сом, 70825 маданият бъл\м\нъ 200,0 мин сом, 70921-билим бер\\ бъл\м\нъ 50,0 мин сом, 71092-социалдык камсыздоо бъл\м\нъ 200,0 мин сом тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бекитилген тиркемеге ылайык максаттуу сарпталышын камсыз кылуу финансы экономика бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысына ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3-10

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н

2011-жылдын 23-сентябрындагы №571 токтому

менен бекитилген муниципалдык менчикте

турган жер участокторуна менчик же ижара

укугун бер\\н\н тартиби жана шарттары

тууралуу Типт\\ Жобого ылайык муниципалдык

менчикте же ижара укугун бер\\ боюнча

комиссиясын бекит\\ жън\ндъ

            Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жетектъъч\ адиси Исраилу уулу Шерикбектин жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун бер\\ боюнча комиссиясынын курамы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысы А. Абдукаримовго ж\ктълс\н.

 

 

 

 

 

 

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3-9

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кенешинин 2007-жылдын 29-июнундагы

№1997-III токтому менен бекитилген айыл

чарба жерлерин ижарага бер\\н\н шарттары

жана тартиби тууралуу Типт\\ Жобого ылайык

жер комиссиясын бекит\\ жън\ндъ

            Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жетектъъч\ адиси Исраилу уулу Шерикбектин жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н КБФнын жерлерине тоорук ъткър\\ жана ижарага бер\\ боюнча комиссиясынын курамы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышы къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысы А. Абдукаримовго ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

    

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /8

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын

1-январына карата 569,6мин сом калдык

акча каражатынын сарпталышы жън\ндъ»

            Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын 1-январына карата 569,6мин сом калдык акча каражатынын сарпталышы жън\ндъг\ финансы экономика бъл\м\н\н башчысы Г.Гердиеванын билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын 1-январына карата 569,6мин сом калдык акча каражаты 70111-аппарат бъл\м\нъ 147,9мин сом, 70429-жайыт пайдалануучулар бъл\м\нъ39,6мин сом, 70629-турак жай бъл\м\нъ 382, мин сом тиркемеге ылайк бекитилсин.
 2. Бекитилген тиркемеге ылайык максаттуу сарпталышын камсыз кылуу финансы экономика бъл\м башчысына милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\н\н башчысы А. Абдукаримовго ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /7

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                      21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин бекит\\гъ макулдашуу жън\ндъ»

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин бекит\\гъ макулдук бер\\, Кыргыз Респуликасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 21.11.2017-жылдагы №01-18/156 буйругу менен бекитилген айыл ъкмът\н\н типт\\ регламентиниин 3- бъл\м 2 пунктуна алайык, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин бекит\\гъ макулдук берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысына ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын     (VI шайланган)

№ 3 /6

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                      21.06.2018-ж.

                                                    

“Элдин \н\ жана ЖЪБ органдарынын опкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору боюнча Швецариянын Ън\кт\р\\ жана Кызматташтык Агенттиги тарабынан каржылануучу жана Ън\кт\р\\ саясат институту тарабынан аткарылуучу, Учар айылындагы “Жаштар” клубуна жабдык сатып алуу долбоорду бюджетке киргиз\\ жън\ндъ

       Тълъйкън айыл аймагында жалпы жыйында кабыл алынган “Элдин \н\ жана ЖЪБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору боюнча Швецариянын Ън\кт\р\\ жана Кызматташтык Агенттиги тарабынан каржылануучу жана Ън\кт\р\\ саясат институту тарабынан аткарылуучу, проектти иш жузунъ ашыруу максатында Учар айылындагы китепкананы (библиотека) “Жаштар” клубуна айландырып, “ Жаштар” клубуна жабдык сатып алуу долбоорду бюджетке киргиз\\ жън\ндъ айыл аймагынын ФЭБ башчысы Г.Бердиеванын маалыматын угуп жана талкуулап Тълъйкън айылдык Кеёеши

                                              

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Тълъйкън айыл аймагына караштуу Учар айылындагы (библиотека) “Жаштар” клубуна жабдык сатып алууга долбоор боюнча алынып келинген 1,0 миллион сомдук сертификатты айыл ъкмът\н\н 70823 бъл\м\н\н 22221100 буюмдарды жана материалдарды алуу статьясына кириштелсин.

2.    Айыл аймагынын жергиликт\\ бюджетинен аталган долбоор \ч\н 100,0 мин сом акча каражаты бъл\нс\н.

3.   Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айыл аймагынын ФЭБн\н башчысы Г.Бердиевага милдеттендирилсин.

 

 

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                   К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /5

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштууУчар айылында жайгашкан «/г\т насаат \й\н «Береке» к\нд\зг\ борборуна айландыруу жън\ндъ»

Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу   Учар айылында жайгашкан «/г\т насаат \й\н «Береке» к\нд\зг\ борборуна айландыруу боюнчаТълъйкън айыл ъкмът\н\н соц адиси М. Эдилбековдун билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу   Учар айылында жайгашкан «/г\т насаат \й\н «Береке» к\нд\зг\ борборуна айландырылсын.
 2. Иш кагаздарын даярдоо жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н соц кызматкери М. Эдилбековго милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ФЭ бъл\м\нъ , мыйзамдуулугун къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык-экономикалык ън\г\\, коммуналдык, менчик, бюджеттик, финасылык маслелер жана социалдык маданий билим бер\\ маалымдуулук, байланыш, инвестиция, жаштардын иштери, спорт жана туризм маселелери боюнча туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

 

 

 

 

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /4

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                        21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Дыйкан-Кыштак жана Учар айылынын тургундарынын арыздарын кароо жън\ндъ»

Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Дыйкан-Кыштак жана Учар айылынын тургундарынын арыздарын канааттандыруу максатында, алардын арыздарын карап жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу балдар бакчага курууга орду бар айылдарда, жергиликт\\ бюджеттин тартыштыгына байланыштуу, Республикалык бюджеттен же болбосо демъърч\лър тарабынан заманбап бала бакчаларын куруу боюнча иш аракеттерин ж\рг\з\\ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысына сунушталсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын жана мыйзамдуулугун къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык маданий билим бер\\ маалымдуулук, байланыш, инвестиция, жаштардын иштери, спорт жана туризм маселелери боюнча туруктуу комиссияна ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                        Х. Сулайманов

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /3

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин туруктуу комисссияларын бекит\\ жън\ндъ»

Тълъйкън айылдык кенешинин туруктуу комисссияларын бекит\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы К. Турдиевдин билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин туруктуу комисссиялары тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /2

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                        21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин 2018-жылга карата иш-планын бекит\\ жън\ндъ»

Тълъйкън айылдык кенешинин 2018-жылга карата иш-планын бекит\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айылдык кенешинин жооптуу катчысы Х. Сулайманов билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин 2018-жылга карата иш-планы тиркемеге ылайык кошума алымчалары менен кабыл алынсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги I сессиясынын (VIшайланган)

№ 3 /1

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                       21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин типт\\ регламентин бекит\\ жън\ндъ»

Тълъйкън айылдык кенешинин типт\\ регламентин 11 главасынын 2 пунктуна   ылайык, Тълъйкън айылдык кенешинин търагасынын орун басары С. Токсонбаевдин   билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин типт\\ регламенти тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айылдык кенешинин търагасынын орун басары С. Токсонбаевге ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-14

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                               17- октябрь 2018-ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н балансындагы

Учар айылында “Жаштар клубу” муниципалдык мекемесин каржылоо   жън\ндъ              

              Тълъйкън айыл ъкмът\н\н балансындагы Учар айылында жайгашкан “Жаштар клубу” муниципалдык мекемесин каржылоо максатында Тълъйкън айыл ъкмът\н\н соц адисинин 2018-жылдын 17-октябрындагы маалыматын угуп жана талкуулап Тълъйкън айылдык кенеши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2018-жыл “Жаштар клубун” каржылоо маселеси Швецариянын Ън\кт\р\\ жана Кызматташтык Агенттиги тарабынан каржылансын.
 2. 2019-жылдан баштап “Жаштар клубу” Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бюджетинин эсебинен каржылансын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын ФЭБ башчысы Г. Бердиевага ж\ктълс\н.
 4. Аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык-экономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

                                             

Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы:                                                       К. Турдиев

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-13

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                               17- октябрь 2018-ж.

Бюджетке 2018-жылдын 4-кварталына карата  

ъзгърт\\лър жана толуктоолор киргиз\\   жън\ндъ              

                           Бюджетке 2018-жылдын 4-кварталына карата   ъзгърт\\лър жана толуктоолор киргиз\\   жън\ндъ кышка карата жакыр \й б\лъълъргъ материалдык жардам кърсът\\, майыптар к\н\н карата майыптарга материалдык жардам кърсът\\ максатында.                  

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 71092 Социалдык камсыздоо бъл\м\нъ 2721-женилдиктер статьясына 100,0мин сом акча каражаты бъл\нс\н.
 2. Бъл\нгън акча каражаты 70825- Маданият бъл\м\нъ 2215-ар т\рд\\ кызматтар статьясынан алынсын
 3. Бул токтомдун аткарылышын айыл ъкмътт\н ФЭБ башчысына ж\ктълс\н.
 4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык-экономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

                                             

Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы:                                                       К. Турдиев

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-12

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                 17- октябрь 2018-ж.

«Айыл Ъкмът\н\н аймагындагы жаёы конуштардын къчълър\нъ наам бер\\ боюнча жарандардан т\шкън арыздар жън\нд\ жооптуу катчысы Х.Сулаймановтун билдир\\с\ жън\ндъ”

Айыл Ъкмът\н\н аймагындагы жаёы конуштардын къчълър\нъ наам бер\\ боюнча жарандардан т\шкън арыздар жън\нд\ жооптуу катчысы Х.Сулаймановтун маалыматын угуп жана талкуулап Депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Айыл Ъкмът\н\н аймагындагы жаёы конуштардын къчълър\нъ наам бер\\ боюнча жарандардан т\шкън арыздарын карап мыйзамдуулугун, иш кагаздарын даярдап айылдык кеёешке сунуштоо жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга   ж\ктълс\н.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы ъз\мъ калтырылсын.

 

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-11

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                17- октябрь 2018-ж.

«Тълъйкън айыл аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын жаёы курамына м\чълърд\ сунуштоо жън\ндъ”

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана Референдум ъткър\\ боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъ” Мыйзамынын 19-беренесине ылайык Тълъйкън айыл аймагындагы коомчулуктан келип т\шкън протоколдордун негизинде айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын жана резервине коомчулуктан кърсът\лгън м\чълърд\ бекитип бер\\ жагы Карасуу аймактык шайлоо комиссиясына сунушталсын.
 1. Бул токтомдун бир нускасы Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылсын.
 1. Ушул токтомдун аткарылышы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановго милдеттендирилсин.
 1. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-10

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                17-октябрь 2018-ж.

Ижара боюнча жер адиси Исраил уулу Шерикбектин маалыматы жън\ндъ

            Ижара боюнча жер адиси Исраил уулу Шерикбектин Тълъйкън айыл Ъкмът\н\н аймагындагы КБФ жерлерин ижарага бер\\ жана ижара акыларынын тълъмдър\н\н топтолушу жън\ндъг\ маалыматын бергендиктен депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Ижара боюнча жер адиси Исраил уулу Шерикбек сессияга катышпай маалыматы берилбей калгандыгына байланыштуу чара кър\\ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н милдетин аткаруучусу У. Кадыровго милдеттендирилсин.
 1. Ижара боюнча жер адиси Исраил уулу Шерикбектин аткарган иштери боюнча маалыматы кезектеги кийинки сессияга даярдалып берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук, укук тартипти чындоо, депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

 

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4- 9

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                17-октябрь 2018-ж.

«Айыл ъкмът\н\н аскердик каттоо инспектору А. Жороевдин маалыматы жън\ндъ”

Айыл ъкмът\н\н аскердик каттоо инспектору А. Жороевдин маалыматын угуп жана талкуулап Депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Айыл ъкмът\н\н аскердик каттоо столунун инспектору А. Жороевдин   маалыматын угуп жана талкуулап канааттандыраарлык деп табылсын.
 1. Айыл ъкмъттъг\ жарандары аскердик-каттоо инспекторуА. Жороевдин маалыматынадепутаттар тарабынан айтылган сын-сунуштарды ъз убагында аткаруу жагы ъз\нъ милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук, укук тартипти чындоо, депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-8

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                17-октябрь 2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча салык инспектору Ж. Омаровтун 9 айлык ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча маалыматы жън\ндъ”

                   Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча салык инспектору Ж.Омаровтун 9 айлык ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча маалыматын угуп жана талкуулап Депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча салык инспектору Ж.Омаровтун 9 айлык ж\рг\з\п жаткан иштери боюнчамаалыматы канаттандыраарлык деп табылсын.
 1. Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча салык инспектору Ж.Омаровтун 9 айлык ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча маалыматына депутаттар тарабынан айтылган сын-сунуштарды ъз убагында аткаруу жагы ъз\нъ милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык экономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-7

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                17-октябрь 2018-ж.

«Айыл аймагындагы жарандардын малдарын каттоо жана эмдъъ иштери боюнча ветеринардык кызматкери М. Джолчиевтин маалыматы жън\ндъ”    

Айыл аймагындагы жарандардын малдарын каттоо жана эмдъъ иштери боюнча ветеринардык кызматкери М.Джолчиевтин маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши    

        

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Айыл аймагындагы жарандардын малдарын каттоо жана эмдъъ иштери боюнча ветеринардык кызматкери М.Джолчиевтин маалыматы канаттандыраарлык деп табылсын.  
 1. Айыл аймагындагы жарандардын малдарын каттоо жана эмдъъ иштери боюнча ветеринардык кызматкери М.Джолчиевтин маалыматына

депутаттар тарабынан айтылган сын-сунуштарды ъз убагында аткаруу жагы ъз\нъ милдеттендирилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-6

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       17-октябрь 2018-ж.

«Жаны-Арык» СПАнын айыл Ъкмът\н\н аймагындагы арык каналдарды тазалоо, эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларынын ънд\р\л\ш\ жън\ндъ »

Жаны-Арык» СПАнын айыл Ъкмът\н\н аймагындагы арык каналдарды тазалоо, эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларынын ънд\р\л\ш\ жън\ндъг\ «Жаны-Арык» СПАнын жетекчиси М.Кабыловтун маалыматын угуп жана талкуулап Депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Жаны-Арык» СПАнын айыл Ъкмът\н\н аймагындагы арык каналдарды тазалоо, эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларынын ънд\р\л\ш\ жън\ндъг\ «Жаны-Арык» СПАнын жетекчиси М.Кабыловтун маалыматы канаттандыраарлык деп табылсын.
 1. “Жаны-Арык» СПАнын айыл Ъкмът\н\н аймагындагы арык каналдарды тазалоо, эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларынын ънд\р\л\ш\ жън\ндъг\ маалыматы боюнча депутаттар тарабынан айтылган сын-сунуштарды ъз убагында аткаруу жагы ъз\нъ милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-5

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                   17- октябрь 2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановдун маалыматы жън\ндъ

         Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановдун 2018-жылдын 9 айлык “Айыл активдеринин” аткарган иштери боюнча маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановдун 2018-жылдын 9 айлык “Айыл активдеринин” аткарган иштери боюнча   маалыматы канаттандыраарлык деп табылсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышы айыл ъкмът\н\н жооптуу качысы Х. Сулаймановго милдетендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык маданий билим бер\\ маалымдуулук, байланыш, инвестиция, жаштардын иштери, спорт жана туризм маселелери боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-4

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                    17- октябрь 2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н социалдык иштер боюнча башкы адиси З. Мазаевтин маалыматы жън\ндъ

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н социалдык иштер боюнча башкы адиси З.Мазаевтин маалыматын угуп жана талкуулап Депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н социалдык иштер боюнча башкы адиси З.Мазаевтин аткарган иштери боюнча 9 айлык маалыматы канаттандырарлык деп табылсын.  
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н социалдык иштер боюнча башкы адиси З.Мазаевдин маалыматы боюнча депутаттар тарабынан айтылган сын-сунуштарды ъз убагында аткаруу жагы ъз\нъ ж\ктълс\н.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык маданий билим бер\\ маалымдуулук, байланыш, инвестиция, жаштардын иштери, спорт жана туризм маселелери боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-3

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                  17- октябрь 2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышын 9 айлык отчету жана бюджетке ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ”

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын бюджетинин аткарылышын жана 9 айлык отчету жана бюджетке ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айыл ъкмът\н\н   ФЭБ н\н башчысы Г. Бердиеванын билдир\\с\н угуп жана талкуулап Депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл Ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышынын 9 айлык отчету канааттандыраарлык деп табылсын.
 1. 2018-жылдын 3-кварталына карата киргизилген ъзгърт\\лър жана толуктоолор тиркемеге ылайык кабыл алынсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышын ФЭБ башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин, къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык-экономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-2

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                17- октябрь 2018-ж.

«2018-жылы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу У. Кадыров жън\ндъ

Тълъйкън айылдык кенештин депутаттарынын сунушу менен Тълъйкън айыл аймагында муниципалдык менчикти пайдалануу, аймактык социалдык-экономикалык ън\г\ш\н\н программаларынын аткарылышы жана айыл фондусунун жерлерин пайдалануу жън\ндъ, андан тышкары айыл ъкмът тарабынан жергиликт\\ маанидеги ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу У. Кадыров маалымат бербегендиги \ч\н депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенештин депутаттарынын сунушу менен Тълъйкън айыл аймагында муниципалдык менчикти пайдалануу, аймактык социалдык-экономикалык ън\г\ш\н\н программаларынын аткарылышы жана айыл фондусунун жерлерин пайдалануу жън\ндъ, андан тышкары айыл ъкмът тарабынан жергиликт\\ маанидеги ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу У. Кадыров маалымат бербегендиги \ч\н ж\рг\з\п жаткан иштери канааттандыраарлык эмес деп табылсын.
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу У. Кадыров ъз функционалдык милдетин, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н ченемдик укуктук актыларын так жана талапка ылайык аткарбагандыгы \ч\н тиешел\\ укук коргоо органдарына текшер\\гъ жиберилсин.
 3. 3.Бул токтомдун аткарылышын айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-1

ТОКТОМУ

 

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                     17- октябрь 2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу жайыт комитетинин търагасы С. Токсонбаевдин иш-планын жактыруу жън\ндъ»

Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу жайыт комитетинин 2018-жылга карата т\з\лгън иш-планын жактыруу жън\ндъг\ жайыт комитетинин търагасы           С. Токсонбаевдин докладын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеш

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу жайыт комитетинин 2018-жылга карата т\з\лгън иш планы боюнча аткарылып жаткан иштери канааттандыраарлык деп табылсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык-экономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов