25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Сарай айылдык кенешинин 2018-жылдагы 13 сессиясынын №1,2,3 жана 14 сессиясынын №1,2,3,4,5,6 токтомдору.

Сарай айылдык кенешинин 2018-жылдагы 13 сессиясынын №1,2,3 жана 14 сессиясынын №1,2,3,4,5,6 токтомдору.

Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

XIII сессиясынын

                                               № 1 Т О К Т О М У

 

Киров айылы                                                                                30.06.2018-ж.

«Кара Суу базарынын башкы

планына ъзгърт\\ киргиз\\

жън\ндъ»

       Кара Суу райондук шаар куруу Кеёешинин 2018-жылдын 24-майындагы № 3 протоколунун, Кара Суу мамлекеттик шаар курулушу жана архитектура башкармалыгынын, Кара Суу базарынын башкы планына мамлекеттик шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун Оштогу филиалы тарабынан мурдагы ърт ъч\р\\ч\ депонун жер аянтына контейнерлерди орнотууга киргизилген ъзгърт\\н\ белгиленген тартипте бекитип бер\\ боюнча кайрылуусун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

                                             Т О К Т О М   К Ы Л А Т

1.       Кара Суу базарынын жанындагы мурдагы ърт ъч\р\\ч\ депонун жер аянтын Айдарова Калыс сатып алгандыгына байланыштуу, Кара Суу базарынын башкы планына мамлекеттик шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун Оштогу филиалы тарабынан контейнерлерди орнотууга киргизген ъзгърт\\с\ жактырылсын.

2.   Кара Суу базарынын башкы планына мамлекеттик шаар курулушу жана архитектура долбоорлоо институтунун Оштогу филиалы тарабынан киргизилген ъзгърт\\с\ бекитилсин.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                     Э.М.Арзиев.

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

XIII сессиясынын

                                              № 2 Т О К Т О М У

 

Киров айылы                                                                                30.06.2018-ж.

«Материалдык жардам                                                            

бер\\ жън\ндъ»

     Киров айылынын тургуну, билим бер\\ тармагы жана жаштар комитети боюнча жетектъъч\ адиси, Кудайкулов Кабылдын 2018-жылдын 10-июнундагы арызын карап чыгып, материалдык жардам бер\\ жън\ндъг\ кайрылуусун угуп жана талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

                                               ТОКТОМ КЫЛАТ

1. Киров айылынын тургуну Кудайкулов Кабылга чет мамлекетте боорун алмаштыруу \ч\н 50 (эл\\) миё сом акчалай жардам кърсът\лс\н.

2.     Токтомдун аткарылышы Сарай айыл ъкмът\нън суралсын.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                     Э.Арзиев.

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезект\\

XIII сессиясынын

                                               № 3 Т О К Т О М У

 

Киров айылы                                                                                30.06.2018-ж.

“Миялы участкасынан мектеп

куруу \ч\н жер участкасын ажыратып

бер\\ жън\ндъ”

 

             Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 13-беренесине жана 77-беренесине ылайык, Сарай айыл аймагына караштуу Миялы участкасындагы мектеп, кооптуу участкага туура келип бузулуп кеткендигине байланыштуу,   Миялы участкасынын тургундарынын 2018-жылдын 19-июнундагы арызын угуп жана талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

                                            Т О К Т О М К Ы Л А Т

1.     Миялы участкасынан 40 (кырк) орундуу мектеп салуу \ч\н 0,20 га жер участкасы бъл\н\п берилсин.

2.   Мектеп салуу \ч\н жер участкасын ажыратып бер\\ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н жер боюнча адистерине ж\ктълс\н.

3.       Мектеп салуу \ч\н керект\\ иш кагаздарын б\т\р\п бер\\ жагы Кара Суу райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынан суралсын.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                    Э.Арзиев.

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                  XIV сессиясынын

                                                     № 1   Т О К Т О М

 

Киров айылы                                                                                     05.11.2018-ж                                                                    

«Сарай айыл аймагынын 2018-жылдын

бюджетине ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын Бюджет Кодексинин 109-беренесине жана 115- беренесине ылайык, Сарай айыл аймагына караштуу жайыт комитетинин 2018-жылдын планынан кыскартып, бюджетке ъзгърт\\ киргизип бер\\ боюнча кайрылуусун угуп жана талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

1.         Сарай айыл аймагынын 2018-жылдын жайыт планынан 90 (токсон) миё сом азайтып бюджетке ъзгърт\\ киргизилсин.

2.         Токтомдун аткарылышы Сарай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы С.Б.Бекмуратовага милдеттендирилсин.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                 Э.Арзиев.

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                  XIV сессиясынын

                                                     № 2   Т О К Т О М

 

Киров айылы                                                                                    05.11.2018-ж                                                                    

«Сарай айыл аймагына караштуу Коёурат

айылындагы Н.Калмурзаев атындагы орто

мектебинин ремонту жън\ндъ”

Сарай айыл аймагына караштуу Коёурат айылындагы Н.Калмурзаев атындагы орто мектебинин директорунун 2018-жылдын 16-октябрындагы №22 сандуу кайрылуусун угуп жана талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

1.         Коёурат айылындагы Н.Калмурзаев атындагы орто мектебин ремонт кылууга тендерден жеё\\ч\ болуп табылган тендерщик менен байланышып, мектептин ремонтун тез арада б\т\рг\з\п бер\\ жагы Сарай айыл аймагынын юристине милдеттендирилсин.

2.         Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл аймагынын башчысына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                 Э.Арзиев.

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                  XIV сессиясынын

                                                      № 3   Т О К Т О М

Киров айылы                                                                                     05.11.2018-ж                                                                    

«Сарай айыл аймагына караштуу Ак Ъргъ

айылына жаёыдан курулган 720 орундуу

мектебине ысым ыйгаруу жън\ндъ»

 

Сарай айыл аймагына караштуу Ак Ъргъ айылында жаёыдан курулган мектепке ысым ыйгаруу максатында талапкерлердин ысымын коюу \ч\н кайрылган 2018-жылдын 5-сентябрындагы Сырбек Мамашевдин, 2018-жылдын 3-сентябрындагы Короз Эрматовдун жана 2018-жылдын 4-сентябрындагы Умар Абдырахмановдун уул-кыздарынын жана жамааттын атынан жазылган ъм\р баяндары, протоколдору менен арыздарын карап, угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

1.         Жабык добуш бер\\н\н негизинде жеё\\ч\ болуп табылган Короз Эрматовдун ысымы Сарай айыл аймагына караштуу Ак Ъргъ айылындагы жаёыдан курулган 720 орундуу мектепке ыйгарылып, Ак Ъргъ айылындагы мектеп, Короз Эрматов атындагы орто мектеби деп аталсын. Эсептъъ комиссиясынын актысы тиркелет.

2.         Короз Эрматовдун уул кыздарына мектепти ачуу аземинде жана мындан ары окуу жылдарында, акыркы коёгуроо салтанаттарында, ошондой эле мектептин къйгъйл\\ маселелерин чеч\\дъ къмък кърсът\\лър\ милдеттендирилсин.

3.         Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл аймагына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                 Э.Арзиев.

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                  XIV сессиясынын

                                                     № 4   Т О К Т О М

 

Киров айылы                                                                                     05.11.2018-ж                                                                    

«Сарай айыл аймагынын башчысынын

2018-жылдын 9 айдын жыйынтыгы боюнча

отчету жън\ндъ»

 

Сарай айылдык Кеёешинин иш планына ылайык, Сарай айыл аймагынын башчысынын 2018-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча отчетун угуп жана талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

1.         Сарай айыл аймагынын башчысы Тургунбаев Замирбек Жолболдуевичтин 2018-жылдын 9 айында аткарган иштери канааттандыраарлык деп табылсын.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                 Э.Арзиев.

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                            XIV сессиясынын

                                               № 5 Т О К Т О М У

 

Киров айылы                                                                          05.11.2018-ж    

«Сарай айыл аймагындагы участкалык

шайлоо комиссияларынын жаёы курамына

м\чълърд\ сунуштоо жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана Референдум ъткър\\ боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъ» Мыйзамынын 19-беренесине ылайык Сарай айылдык аймагындагы коомчулуктан келип т\шкън протоколдордун негизинде айылдык кеёеш

                                               ТОКТОМ КЫЛАТ

1.         Сарай айылдык аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын курамына жана резервине коомчулуктан кърсът\лгън м\чълърд\ бекитип бер\\ жагы Кара Суу аймактык шайлоо комиссиясына сунушталсын.

2.         Бул токтомдун бир нускасы Кара Суу аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылсын.

3.         Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                 Э.Арзиев.

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                  XIV сессиясынын

                                                      № 6   Т О К Т О М

 

Киров айылы                                                                                    28.11.2018-ж                                                                    

«Сарай айыл ъкмът\н\н 2018-жылга

бекитилген бюджетине ъзгърт\\

киргиз\\ жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын Бюджет Кодексинин 109-беренесине жана 115-беренесине ылайык, Сарай айыл аймагына караштуу Ак Ъргъ айылындагы жаёы мектепти към\р менен камсыз кылуу жън\ндъг\ кайрылууну угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

1.         Сарай айыл ъкмът\нъ жаёы курулган мектепти кышка даярдоодо към\р сатып алуу максатында 70921 бъл\м\н\н 2215-статьясынан 430.0 миё сом акча каражаты азайтылып, 2224-статьясы 430.0 миё сом акча каражаты къбъйт\л\п бюджетке ъзгърт\\ киргизилсин. Туруктуу бюджет комиссиясынын корутундусу тиркелет.

2.         Токтомдун аткарылышын Сарай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы С.Б.Бекмуратовага милдеттендирилсин.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                 Э.Арзиев.,

                                                            А К Т

Киров айылы.                                                                               05.11.2018-жыл.

Биз эсептъъ комиссиясы, тъмъндъ акт т\з\п кол коюучулар; Эсептъъ комиссиясынын търагасы Салимов А.Н., катчысы Арзиев Э.М. жана м\чъс\ Тагаев С.С. болуп тъмъндъг\дъй мазмуунда акт т\зъб\з, себеби Сарай айылдык Кеёешинин (VIшайланган) кезект\\ XIVсессиясында, Сарай айыл аймагына караштуу Ак Ъргъ айылындагы жаёыдан курулган 720 (жети ж\з жыйырма) орундуу мектептин атын коюуда 3 (\ч) талапкердин К.Эрматов, С.Мамашев жана У.Абдырахмановдордун аттары сунушталып, 21 (жыйырма бир) депутаттын катышуусу менен жабык добуш берилип, Сырбек Мамашев – 2 (эки) добушка,

                                                     Умар Абдырахманов- 3 (\ч) добушка,

                                                      Короз Эрматов – 16 (он алты) добушка ээ болуп, эсептъъ комиссиясынын жыйынтыгы менен Короз Эрматовдун аты жеё\\ч\ болуп табылды деп кол коюучулар

                                                 Комиссия м\чълър\:

1.         Комиссиянын търагасы:-                                              А.Салимов.

2.         Катчысы:-                                                                      Э.Арзиев.

3.         М\чъс\:-                                                                         С.Тагаев.

     Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) депутаттарынын бюджет        

                                     комиссиясынын корутундусу

 

Киров айылы.                                                                                  28.11.2018-жыл.

         Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Ак Ъргъ айылында жаёыдан курулган мектепти към\р менен камсыздоо максатында 70921 бъл\м\н\н 2215-статьясынан 430,0 миё сом акча каражаты азайтылып, 2224- статьясы 430,0 миё сом акча каражаты къбъйт\л\п бюджетке ъзгърт\\ киргиз\\гъ бюджет комиссиясы маакулдугун берип, кеёештин търагасына токтом чыгарып бер\\н\ сунуштайт.

1. Туруктуу бюджет комиссиясынын търагасы:-                             У.Сайдалиев.