12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Сары-Колот айылдык кенешинин 2017-жылдын жана 2018-жылдын токтомдору

Сары-Колот айылдык кенешинин 2017-жылдын жана 2018-жылдын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы                                               Кыргызская   Республика

Ош областы                                                               Ошская область  

Кара-Суу району                                                       Кара-Суйский район

Сары-Колот айыл ъкмът\                                     сельская управа Сары-Колот

Сары-Колот айылы                                                         село Сары-Колот    

     723315                                                                             723315                                                                                        

 

Чыгыш №12

«__31_»____01____2019-жыл

Ош облусунун жана Ош шаарынын юстиция башкармалыгынын башкаруучусу С.Токторбаевге

 

Кара-Суу районунун Сары-Колот айылдык кенешинин V чакырылышынын тъмънк\ кабыл алынган токтомдорунун, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргиз\\ \ч\н жънътъб\з.

К

Саны Чак-ш К\н\,айы жылы Сессия Номер Аталышы
1 1 V 17.05.2017 II №7/4 Айыл аймагындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин аукционго (тоорука) коюу, сатып-алуу, жалпы эле жерге байланышкан маселелерди жънгъ салуу боюнча айыл ъкмът\н\н туруктуу комиссиясынын айрым м\чълър\ чет ълкъгъ чыгып кеткендигине байланыштуу туруктуу комиссияны жанылоо жън\ндъ
2 1 V 10.11.2017 III №8 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын билдир\\с\ жън\ндъ
3 1 V 20.11.2017 III №9 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н аймагындагы айыл тургундарынын жер участогун сурап жазган жарандардын арыздарын тескей турган комиссия курамын бекит\\ жън\ндъ
4 1 V 01.12.2017 IV №10 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын билдир\\с\ жън\ндъ
5 1 V 19.12.2017 V №11 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2018-жылга бюджетин бекит\\ жън\ндъ
6 1 V 19.12.2017 V №11/1

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Тойчу

айылынан 18,7га, Шералы айылынан

9,30га, Присавай айылынан 13га Сары-Колот

айылынан 32,40га Курбан-Кара, Присавай, Тынчтык айылдарынан 25,40га жалпы 105(ж\з беш)га кайрак жерлерден турак жай \ч\н берил\\ч\ жер аянтынан ген планын бекитип бер\\ жън\ндъ.

7 1 V 15.01.2018 VI №6/1 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванынбилдир\\с\ жън\ндъ
8 1 V 01.06.2018 VII №7/1 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнынмилдетин аткаруучу Б.Орозбаеванынбилдир\\с\ жън\ндъ
9 1 V 01.06.2018 VII №7/2 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жайыт комитетинин търагасы Дж.Маматовдун арызын кароо жън\ндъ
10 1 V 01.06.2018 VII №7/3 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Курбан-Кара айылындагы бош жаткан 0,26га жер аянтына “Балдар бакчасын” куруу жън\ндъ
11 1 V 01.06.2018 VII №7/4 Сары-Колот айыл аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын курамына жана резервине кърсът\лгън талапкерлердин сапаттык курамын бекит\\ жън\ндъ
12 1 V 05.10.2018 VIII №8/1 Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнынмилдетин аткаруучу Б.Орозбаеванынбилдир\\с\ жън\ндъ

 

           

Жогоруда аталган токтомдор Кара-Суу районунун Сары-Колот айылдык кеңешинин V чакырылышынын 2015- жылдын 04- апрелиндеги№1 Сары-Колот айылдык кенешинин ченемдик укуктук актыларын мамлекеттик тилде гана кабыл алуу жана мамлекеттик тилде жарыялоо жөнүндөг\” токтомуна негизделип мамлекеттик тилде кабыл алынып, www.karasuu.el.kg сайтына 2018-жылдын 02-июлунда жарыяланган.

Тиркеме: Токтомдор 12 (он беш) барактан, 2 нускада, Электрондук варианты 1 (бир) даана дискте.

 

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н башчысы:                                       К.Макеев

                                                           Даярдаган:                                    С.Жунусов

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                          Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезексиз II СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№ 7/4

Сары-Колот айылы                                                                                 17.05.2017-жыл

Айыл аймагындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин аукционго (тоорукка) коюу, сатып-алуу сатуу, жалпы эле жерге байланышкан маселелери жънгъ салуу боюнча айыл ъкмът\н\н туруктуу комиссиясынын айрым м\чълър\ чет ълкъгъ чыгып кеткендигине байланыштуу туруктуу комиссияны жанылоо жън\ндъ.

       Айыл аймагындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин аукционго (тоорукка) коюу, сатып-алуу сатуу, жалпы эле жерге байланышкан маселелери жънгъ салуу боюнча айыл ъкмът\н\н туруктуу комиссиясынын айрым м\чълър\ чет ълкъгъ чыгып кеткендигине байланыштуу туруктуу комиссияны жанылоо максатында Сары-Колот айылдык кенешинин кезексиз сессиясынын негизинде

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Айыл аймагындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлерин аукционго (тоорукка) коюу, сатып-алуу сатуу, жалпы эле жерге байланышкан маселелери жънгъ салуу боюнча айыл ъкмът\н\н туруктуу комиссиясынын айрым м\чълър\ чет ълкъгъ чыгып кеткендигине байланыштуу туруктуу комиссия тъмъндъг\дъй курамда т\з\лс\н.
  1. Э.Айтикеев – Сары-Колот айыл ъкмът\н\н башкы адиси, комиссиянын търагасы;
  2. Дж.Маматов – Айыл ъкмът\н\н жер адисинин милдетин аткаруучу, комиссиянын катчысы;
  3. А. Нурматов – Кара-Суу райондук Мамкаттоо башкармалыгынын адиси, комиссиянын м\чъс\;
  4. А.Насиров – Курбан-Кара айылынын айыл башчысы, комиссиянын м\чъс\;
  5. Т.Аматкулов – Сары-Колот айылынын айыл башчысы, комиссиянын м\чъс\;
 1. Бул токтомдун аткарылышын жана комиссиянын мыйзам чегинде иш алып барышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н башкы адисине жана жер адисине ж\ктълс\н.

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                   търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                          Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезектеги III СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№ 8

Сары-Колот айылы                                                                                  10.11.2017-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын

милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын

билдир\\с\ жън\ндъ

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын бюджетине каралган 70111 бъл\м\н\н кээ бир статьяларында иштелбей калган 2224 статьясына – 2400 сом, 3111 статьясынан – 68700сом жана 70629 бъл\м\н\н 3111 статьясынан – 186300 сом 70921 бъл\м\н\н 2224 статьясынан – 95000 сомду, муктаждыктарга байланыштуу айыл ъкмът\н\н Сары-Колот айылындагы К.Жантъшев орто мектебине жаны ажаткана куруу максатында 70921 бъл\м\н\н 3111 статьясына 352400сомду жылдырып иштет\\гъ уруксат берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.орозбаева жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                  търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                           Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезексиз III СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№9

Сары-Колот айылы                                                                               20.11.2017-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н аймагындагы

айыл тургундарынын жер участогун сурап

жазган жарандардын арыздардын тескей

турган комиссия курамын бекит\\ жън\ндъ.

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н аймагындагы айылдардагы жер участогуна муктаж болгон жарандардын арыздарын кароо жана жарандардын суроо талаптарын аткаруу жана Кыргыз Респуликасынын Жер Кодексинин 13-статьясынын 3-пунктунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-майындагы N 177 токтому менен бекитилген жеке менчик турак үйкурууүчүнжеручастокторун берүүнүнтартибижөнүндө жобосуна таянып Сары-Колот айылдык кенешинин кезексиз III сессиясынын негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н аймагындагы жарандардын жер участогун сурап жазган арыздарын тескъъ жана талкуулоо \ч\н айылдар боюнча тъмъндъг\дъй комиссия т\з\лс\н:

Сары-Колот айылына т\з\лгън комиссия:

     М\чълър\:

Шерали айылына т\з\лгън комиссия:

 1. Султанов Асек – айылдык Кенештин депутаты комиссия търагасы
 2. Джураев Абдилла – айылдык Кенештин депутаты комиссия катчысы

М\чълър\:

 1. Кулботоев Кожомурат – Шерали айылынын айыл башчысы
 2. Токсонбаев Каныбек – жарандык активист
 3. Раимкулов Токтосун – жарандык активист
 4. Мамкаттоо башкармылынын адиси
 5. Архитектура башкармалыгынын адиси

Курбан-Кара айылына т\з\лгън комиссия:

 1. Сыдыков Таирбек – айылдык Кенештин депутаты комиссия търагасы
 2. Хашимов Юнусали – айылдык Кенештин депутаты комиссия катчысы

М\чълър\:

 1. Насиров Абдукахар – Курбан-Кара айылынын айыл башчысы
 2. Муратов Ганыжан – жарандык активист
 3. Шамшиев Миртемир – жарандык активист
 4. Мамкаттоо башкармылыгынын адиси
 5. Архитектура башкармалыгынын адиси
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н жер адисине жана айылдык Кенештин алдындагы жер боюнча туруктуу комиссияна ж\ктълс\н.

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                   търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                           Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезектеги IV СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№10

Сары-Колот айылы                                                                                   01.12.2017-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын

милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын

билдир\\с\ жън\ндъ

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\нъ 2017-жылдын 11 айынын жыйынтыгында салыктардын т\рлър\нън ашыкча т\шкън акча каражатын статьялар боюнча иштет\\гъ уруксат бер\\ жън\ндъг\ билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\нъ салыктардын т\рлър\нън ашыкча т\шкън 700,0 (жети ж\з мин) сом акча каражатын тъмъндъг\дъй статьяларга бъл\п иштет\\гъ уруксат берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаева жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                   търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                          Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезексизV СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№11

 

Сары-Колот айылы.                                                    «19» декабрь 2017-жыл

       Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 25-сентябрындагы

№215 «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъг\» мыйзамына ылайык Сары –Колот айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2018-жылга бюджетин бекит\\ жън\ндъ.

         Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 25-сентябрындагы №215 «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъг\» мыйзамына ылайык Сары –Колот айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2018-жылга бюджетин бекит\\ жън\ндъг\ Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнун башчысынын милдетин аткаруучу Б. Орозбаеванын жазган билдир\\с\н талкуулап, бул маселе боюнча депутаттардын Сары-Колот айылдык кенешинин социалдык-экономика, инфраструктура, бюджет, салык, курулуш, транспорт жана коммуникация маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын берген корутундусун эске алып, депутаттардын Сары-Колот айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары –Колот айыл ъкмът\н\н 2017-жылдагы бюджети киреше бъл\г\ боюнча -10681,6 миё сомго, чыгаша бъл\г\-10681,6 миё сом аткарылгандыгы бекитилсин.
 1. Айыл аймагынын 2018-жылга карата т\з\лгън бюджетинин киреше бъл\г\ контингенттерге жана нормативдерге ылайык 2018-жылга бюджети бардык статьялар менен 12177,50 миё сом       ълчъм\ндъ, анын ичинен 990,0 миё сом ата-энелерден т\шкън акча каражаты бекитилсин.
 1. Сары-Колот айыл аймагынын 2019-жылга киреше бъл\г\12410,90 миё сом ал эми чыгаша бъл\г\12410,90 миё сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 1. 2018-жыл ичинде       Сары-Колот айыл аймагынын бюджети боюнча кассада ж\г\рт\л\\ч\ нак акча 10,0 миё сом ълчъм\ндъ белгиленсин.      
 1. 2020-жылдарга       киреше бъл\г\12599,0 миё сом, ал эми чыгаша бъл\г\ 12599,0 миё сом бекитилсин.
 1. Аппарат кызматкерлеринин жалпы штаттык бирдиги-22. Анын ичинен айыл башчылары-5 штаттык бирдик эмгек акы фондусу менен, техникалык тейлоо кызматкерлеринин саны-2 штаттык бирдик эсебинде бекитилсин .
 1. Сары-Колот айыл       аймагынын 2018-жыл ичинде жергиликт\\ бюджетке бардык статьялардагы суммаларды айыл аймагындагы муктаждыктарына карата ъзгърт\\ жана жайыт комитети менен биргеликте келишимдерди бекит\\ \ч\н айылдык кенештин сессиясында каралсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышын козомолдоо милдети айылдык кенештин алдындагы туруктуу комиссияга жана айыл ъкмът\н\н финансы-экономикалык бъл\м\нъ ж\ктълс\н.

         Сары-Колот айылдык

         кенешинин търагасы:   Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                          Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезектеги V СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№11/1

Сары-Колот айылы                                                                                   19.12.2017-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Тойчу

айылынан 18,7га, Шералы айылынан

9,30га, Присавай айылынан 13га Сары-Колот

айылынан 32,40га Курбан-Кара, Присавай,

Тынчтык айылдарынан 25,40га жалпы

105(ж\з беш)га кайрак жерлерден турак

жай \ч\н берил\\ч\ жер аянтынан ген

планын бекитип бер\\ жън\ндъ.

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н элинин муктаждыктарын эске алып, жогорудагы кърсът\лгън айылдарда жайгашкан мамлекеттик жер запасындагы 105га кайрак жер аянтынын ген планын бекит\\ жън\ндъг\ маселени карап, талкуулап чыгып Сары-Колот айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жогорудагы аты аталган айылдарынан 105га кайрак жерлерден ген планга бекитилсин.
 1. Ген план \ч\н тълън\\ч\ акча каражаттары жер пайдалануучуларга милдеттендирилсин.
 1. Ушул токтомдун аткарылышы боюнча тийишт\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы айыл ъкмът\н\н башчысына жана жер адисине милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы жер боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                   търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                        Ошская область                                                           Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезексиз VI СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№6/1

Сары-Колот айылы.                      15.01.2018-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын

милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын

билдир\\с\ жън\ндъ

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\нъ 2017-жылдын 12 айынын жыйынтыгында кирешелерден калган калдык 2186,9миё сом, ал эми 2018-жылдын 8-январындагы протоколдун негизинде ата-энелерден тушкон взностун суммасы 50 сомго которулуп, жалпысы 66,0мин сом акча каражатын статьялар боюнча иштет\\гъ уруксат бер\\ жън\ндъг\ билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кеёешинин билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кенешинин кезектеги VI сессиясынын негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\нън калган калдык 2186,9 миё сом, ал эми ата-энелерден тушкон взнос 66,0 мин сом жалпысы 2252,9 мин сом акча каражатын тъмъндъг\дъй статьяларга бъл\п иштет\\гъ уруксат берилсин.
  1. Аппарат бъл\м\н\н 2121 статьясына 59,5 миё сом, 3111 статьясына 275,0 мин сом
  2. ЖКХ бъл\м\н\н 3111 статьясына 850,0 миё сом, 3112 статьясына 775,0 миё сом
  3. Библиотека бъл\м\н\н 2121 статьясына 1,4 миё сом
  4. Билим бер\\ бъл\м\н\н 2231 статьясына 113,1 миё сом
  5. Мектепке чейинки билим бер\\ бъл\м\н\н 2218 статьясына 50,0 миё сом, 2218 статьясына 66,0 мин сом, 2222 статьясына 62,9 миё сом жалпысы 2252,9 миё сом
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаева жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.  

     Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                  търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                           Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезексиз VII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№7/1

Сары-Колот айылы.                   01.06.2018-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын

милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын

билдир\\с\ жън\ндъ

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кеёешинин билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кенешинин кезектеги VII сессиясынын негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\нъ т\шкън 138,5 миё сом акча каражатын тъмъндъг\дъй статьяларга бъл\п иштет\\гъ уруксат берилсин.

     Аппарат бъл\м\н\н 2111 статьясына 15,0 миё сом, 2121 статьясына

     28,0 мин сом, 2212 статьясына 28,0 миё сом, 2215 статьясына 17,50 миё

     сом, 3112 статьясына 50,0 миё сом жалпысы 138,5 миё сом.

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаева жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.  

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                   търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                          Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезексиз VII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№7/2

Сары-Колот айылы.                   01.06.2018-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жайыт

комитетинин търагасы Маматов

Дженалинин арызын кароо жън\ндъ.

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жайыт комитетине АРИС тарабынан “Жайыттарды жакшыртуу жана ън\кт\р\\” максатында грантка акча бъл\н\п 2018-жылдын сентябрь айына чейин бъл\нгън акчаны пайдалануу жън\ндъ билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кеёешинин билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кенешинин кезексизсессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. АРИС тарабынан Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жайыт комитетине грант эсебинде бъл\нгън калган 1200000 (бир миллион эки ж\з) миё сомго “Вет сервис” жана “Вет аптеканасын” кошо курулсун.
 1. 1200000 (бир миллион эки ж\з) миё сомдук “Вет сервистин” документ иштерин даярдоо жагы Маматов Дженалига милдеттендирилсин.
 1. “Вет сервисти” курууга жер аянтын бъл\п бер\\ жагы Сары-Колот айыл ъкмът\нъ милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н жер адисине жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.  

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                   търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                          Ош областы                                                         Ошская область                                                           Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезексиз VII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№7/3

Сары-Колот айылы.                   01.06.2018-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н

Курбан-Кара айылындагы бош

жаткан0,26га жер аянтына

“Балдар бакчасын” куруу жън\ндъ

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Курбан-Кара айылындагы бош жаткан 0,26га жер аянтын ордун айылдын тургуну Орозов Кылыч “Балдар бакчасын” куруу жън\ндъ арызын карап, талкуулап Сары-Колот айылдык кеёешинин кезексизсессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Курбан-Кара айылында жайгашкан калктуу конуштун ичинде бош жаткан 0,26га жер аянты Курбан-Кара айылынын тургундарына “Бала-Бакчага” курууга ажыратылып берилсин.
 1. Аталган “Бала-Бакчага” кет\\ч\ финансылык чыгымдар жеке ишкер Орозов Кылычтан жумшалсын.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н жер адисине жана айылдык Кенештин алдындагы жер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.  

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                   търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                        Ошская область                                                           Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезексиз VII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№7/4

Сары-Колот айылы                                                                              01.06.2018-жыл

Сары-Колот айыл аймагындагы

участкалык шайлоо комиссияларынын

курамына жана резервине кърсът\лгън

талапкерлердин сапаттык курамын

бекит\\ жън\ндъ.

Кыргыз Республикасынын “Референдум жана шайлоо ъткър\\ боюнча участкалык шайлоо комиссиялары жън\ндъ” Мыйзамынын талаптарына ылайык Сары-Колот айыл аймагынын шайлоочулары тарабынан кърсът\лгън участкалык шайлоо комиссияларынын курамына жана резервине кърсът\лгън талапкерлердин сапаттык курамын бекит\\ максатында Сары-Колот айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл аймагынын шайлоочулары тарабынан кърсът\лгън участкалык шайлоо комиссияларынын курамына жана резервине кърсът\лгън талапкерлердин сапаттык курамы бекитилсин.
 1. Бул токтомдун керект\\ сандагы нускасы Кара-Суу райондук аймактык шайлоо комиссиясына жънът\лс\н.

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                  търагасы:                             Н.Узаков

Кыргыз Республикасы                                         Кыргызская Республика                                           Ош областы                                                         Ошская область                                                           Кара-Суу району                                             Кара-Суйский район

Сары-Колот айылдык Кенеши                           Сары-Колотский аильный Кенеш Сары-Колот айылы.                                                   село Сары-Колот.

723315                                                                     723315

 

ДЕПУТАТТАРДЫН САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН (бешинчи шайланган) кезектегиVIII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№8/1

Сары-Колот айылы.                   05.10.2018-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын

милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын

билдир\\с\ жън\ндъ

       Сары-Колот айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаеванын билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кеёешинин билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кенешинин кезектеги VIII сессиясынын негизинде

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын бюджетине каралган 70111 бъл\м\н\н кээ бир статьяларында иштетилбей калган 3111 статьясынан – 457340 сом, 70629 бъл\м\н\н 3111 статьясынан -615820сом, 70921 бъл\м\н\н 2224 статьясынан -327200сомду муктаждыктарга байланыштуу айыл ъкмът\н\н Сары-Колот айылындагы спорт залга керектел\\ч\ буюмдарды алуу жана ички айылдарга шагыл тъг\\, арыктарды чаптыруу максатында 70629 бъл\м\н\н 2215 статьясына 250360сом, 2221 статьясына 450000 сом, 3112 статьясына 700000сом, жалпысы 1400360 сомду жылдырып иштет\\гъ уруксат берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Б.Орозбаева жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.  

       Сары-Колот айылдык кенешинин

                                                  търагасы:                             Н.Узаков