12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2018-жылдын 16-сессиясынын №16/1-16/9 токтомдору жана 2019-жылдын 17-сессиясынын №17/1-17/10 токтомдору

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2018-жылдын 16-сессиясынын №16/1-16/9 токтомдору жана 2019-жылдын 17-сессиясынын №17/1-17/10 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

16-1 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                             25.12. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н

2019-жылдагы бюджетин жана

2020-2021-жылдарга карата бюджетинин

долбоору бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: 2019-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н бекит\\ жана айыл ъкмът\н\н аппаратынын жана маданият кызматкелеринин штаттык санын бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2019-жылга карата киреше бъл\г\ 36408,3 миё сомго, ал эми бюджетинин чыгаша бъл\г\ 36408,3 миё сомго бекитилсин. Анын ичинен теёдъъч\ гранттын эсебинен 5957,3 миё сом жана 2700,0 миё сом атайын каражат эсебинен.

3.Айыл ъкмът\н\н резервдик фондуна 333,7миё сом   ажыратылсын.

4.Айыл ъкмът\, жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.    

5.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-жылга кызматкелеринин типт\\ т\з\м\ жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 8-июль 2013-жылдагы № 403-токтомунун негизинде бардыгы – 39 штат кызмат орду бикитилсин.

Мындан: - 8 штат аскердик каттоо столунун (ВУС) инспекторлору,                               7 штат айыл башчылар жана 4 штат техникалык жана кенже тейлъъч\ кызматкерлер,

Айыл ъкмът\н\н маданият тармагындагы кызматкерлеринин - 6 штат кызмат орду бекитилсин.

6.Айыл ъкмът\ндъ статикалык маалыматтарды жыйноо боюнча айрым мамалекеттик ыйгарым укуктарды жергиликт\\ ъз алдынча бакаруу органдарына бер\\ жън\ндъг\ келишим бекитилсин.

7.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2020-2021-жылдарга карата бюджеттин долбоору бекитилсин.

8.Айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясынын 2018-жылдын 10-декбрындагы отрумунун протоколу бекитилсин.

           9.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

10.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:               Д.Сатвалдиев              


Об исполнении доходной части бюджета Кызыл -Кыштакского айылного округа
Кара-Суйского района за 2019 год
      в т. ч. по кварталам
Элемент   План        
  Наименование доходов на I II III IV
    2019г квартал квартал квартал квартал
             
  Всего общие доходы и полученные трансферты 36408,3 9067,6 8895,8 10177,4 8267,5
  Доходы + активы и объязательства(продажа земель) 30451,0 7518,8 7387,9 8588,7 6955,6
1 Доходы 30451,0 7518,8 7387,9 8588,7 6955,6
11 Налоговые доходы 30451,0 6281,0 6113,8 7223,1 5663,6
111 Налоги на доходы и прибыль 5680,0 980,6 1383,1 1684,5 1631,8
11111100 Падаходный налог,уплачиваемый налоговым агентом 5680,0 980,6 1383,1 1684,5 1631,8
11122 Налог на основе патента 5750,0 1437,5 1437,5 1604,3 1270,7
11122100 Налог на основе объязательного патента 750,0 187,5 187,5 204,3 170,7
11122200 Налог на основе добровольного патента 5000,0 1250,0 1250,0 1400,0 1100,0
11123 Налоги на спец.средства бюджетных организаций 0,0        
11123100 Налоги на спец.средства бюджетных организаций   0,0 0,0 0,0 0,0
113 Налоги на собственность 7511,5 2397,9 1888,2 2349,3 876,1
1131 Налог на имущество 4700,0 1592,7 1177,2 1644,2 285,9
11311 Налог на недвижимое имущество 1500,0 757,5 281,0 175,6 285,9
11311100 Налог на недвижимое имущество неисп-е для осуще-е пред   0,0 0,0 0,0 0,0
1131 Налог на недвижимое имущество неисп-е для осуще-е пред-й деятельности 1500,0 757,5 281,0 175,6 285,9
11312 Налог на движимое имущество 3200,0 835,2 896,2 1468,6 0,0
11312120 Налог на транспортные средства физ лицо 3183,0 830,2 891,2 1461,6  
11312110 Налог на транспортные средства юр лицо 17,0 5,0 5,0 7,0  
1132 Земельный налог 2811,5 805,2 711,0 705,1 590,2
11321 Земельный налог 2811,5 805,2 711,0 705,1 590,2
11321100 Земельный налог за пользования приусадебными и дачными земельными участками 340,0 87,7 92,5 159,8  
11321200 Земельный налог за пользования сельскохозяйствен ными угодъями 1004,5 209,9 237,1 262,2 295,3
11321300 Земельный налог за пользования земель несельско хозяйственного назначения 1467,0 507,6 381,4 283,1 294,9
11412 Налог с продаж 6340,0 1465,0 1405,0 1585,0 1885,0
11412100 Налог с продаж 6000,0 1380,0 1320,0 1500,0 1800,0
  Роялти 340,0 85,0 85,0 85,0 85,0
14 Неналоговые доходы 5169,5 1237,8 1274,1 1365,6 1292,0
1415 Арендная плата 2169,5 454,5 485,1 552,3 677,6
14152 Плата за использование природных ресурсов 2169,5 454,5 485,1 552,3 677,6
14152123 Плата за аренду земли в насел пунк 350,0 63,4 76,3 87,5 122,8
14153200 Аренда помещения 50,2 12,5 12,5 12,6 12,6
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель 1069,3 249,1 255,6 271,6 293,0
14152200 Плата за пользование пастбищными угодьями 300,0 62,4 60,0 84,3 93,3

14151200

Плата за литцензия 700,0 129,5 140,7 180,6 249,2
14232400 Плата за оказания услуг 2700,0 720,9 729,0 729,0 521,1
14221 Сборы и платежей 0,0        
14221700 Сбор за вывоз мусора          
14222 Государственные пошлины 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14222200 Государственная пошлина, взимаемае органами юстиции          
31412 Несельскохозяйственные земли 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
314121 Продажа несельскохозяйственных земель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Категориальный грант   0,0 0,0 0,0 0,0
  Выравнивающий грант 5957,3 1548,8 1507,9 1588,7 1311,9
  Остаток бюдж.средств на начало года          
  Остаток спец.средств на начало года          
Начальник Ф.Э.О:                               Аширова Б
                           
                                
                           
                           
                               
СМЕТА
РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ
   
                                                                 Кызыл-Кыштакский айыл окмот
                                                   (наименование главного распорядителя бюджетных средств)
                               
                                                               Кызыл-Кыштакский айыл окмот
                                                   (наименование получателя бюджетных средств)
                               
                               
                               
Код эконом. клас-ции Наименование эконом. классификации 70111 704 29 70629 70821 70823 70825 70911 70921 71092 за Год I-квартал II-квартал III-квартал IV-квартал  
                                 
2111 Заработная плата 5872,1   0,0 219,2 191,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6282,5 1471,4 1604,7 1604,2 1602,2  
2121 Взносы в Соцфонд 868,2   0,0 37,8 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 939,0 220,0 240,1 239,4 239,5  
2211 Командировочные расходы 200   0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 50,0 0,0 290,0 72,5 72,5 72,5 72,5  
2212 Услуги связи 50   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0  
2213 Арендная плата 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0  
2214 Транспортные услуги 300   100,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 100,0 150,0 100,0 50,0  
2215 Расходы.связ.с опл.проч.усл. 825,5 200 720,0 20,0 20,0 800,0 300,0 350,0 500,0 3735,5 955,0 926,0 927,2 927,3  
22152 Приобретения услуг     180,0             180,0 45,0 45,0 45,0 45,0  
2221 Расходы на тек-й рем. 205     0,0   0,0 500,0 300,0 0,0 1005,0 145,9 286,4 386,3 186,4  
2222 Приобретения и матер 200     0,0   0,0 300,0   0,0 500,0 200,0 52,8 147,2 100,0  
2218 Продукты и питания 0   0,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 1080,0 251,6 283,0 303,5 241,9  
2224 Приобретения др.вид.топлива 450   0,0 15,0 0,0 0,0 370,0 1900,0 0,0 2735,0 244,3 223,2 2267,5    
2232 Плата за электро энергия 165   265,0 0,0 0,0 0,0 295,2 562,0 0,0 1287,2 400,0 300,0 200,0 387,2  
2721 Пособия по социальной помощи населению 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 2300,0 575,0 575,0 775,0 375,0  
2824. Резервный фонд 333,7   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333,7 83,4 83,4 83,4 83,5  
3111 Здания и сооружения     7450,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 1000,0 0,0 9650,0 2517,2 2683,1 1655,6 2794,1  
3112 Приобретения инвентарь 290,4 750 0,0 0,0   0,0 600,0 1250,0 0,0 2890,4 1040,4 616,6 616,6 616,8  
  Итого расходов: 9759,9 950 8715,0 292,0 244,2 800,0 4685,2 5462,0 2800,0 33708,3 8346,7 8166,8 9448,4 7746,4  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  Начальник ФЭО-Гл.бухгалтер:         Б. Аширова            
                                                               

П Р О Е К Т.

по прогнозу местных бюджетов С\Управа Кызыл-Кыштак на 2019 год и 2020-2021 годы.
Примечание: Строго соблюдать параметры таблицы (строки, столбцы не менять)
Экономич. классификация НАИМЕНОВАНИЕ 2019 год 2020 год 2021год
    Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ) Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ) Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ)
               
  ВСЕГО ДОХОДЫ ПО С\Управа Кызыл-Кыштак. 36 408,3 0,0 36 712,6 0,0 37 257,1 0,0
               
11 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 281,5 0,0 24 202,5 0,0 23 101,5 0,0
11111100 Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом 5 680,0   7 514,0   9 460,0  
11121100 Единый налог для субъектов малого предпринимательства            
11122100 Налог на основе обязательного патента 750,0   750,0   750,0  
11122200 Налог на основе добровольного патента 5 000,0   5 000,0   5 000,0  
11311100 Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности 0,0          
11311200 Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 1 500,0   1 500,0   1 500,0  
11311300 Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 0,0          
113121 Налог на транспортные средства 3 200,0   3 200,0   3 200,0  
1132 Земельный налог 2 811,5 0,0 2 811,5 0,0 2 811,5 0,0
11321100 Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными земельными участками 340,0   340,0   340,0  
11321200 Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями 1 004,5   1 004,5   1 004,5  
11321300 Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения 1 467,0   1 467,0   1 467,0  
11412 Налог с продаж 6 000,0 0,0 3 067,0 0,0 0,0 0,0
11412100 Налог с продаж 6 000,0   3 067,0      
11442 Роялти 340,0   360,0   380,0  
133 ТРАНСФЕРТЫ 5 957,3 0,0 7 390,8 0,0 9 036,3 0,0
1331 Гранты местным бюджетам 5 957,3 0,0 7 390,8 0,0 9 036,3 0,0
13311 Гранты местным бюджетам 5 957,3 0,0 7 390,8 0,0 9 036,3 0,0
13311200 Выравнивающие гранты 5 957,3   7 390,8   9 036,3  
13311300 Стимулирующие гранты 0,0   0,0      
14 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 169,5 0,0 5 119,3 0,0 5 119,3 0,0
1415 Арендная плата 2 469,5 0,0 2 419,3 0,0 2 419,3 0,0
14151 Плата за разработку месторождений полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14152 Плата за использование природных ресурсов 2 469,5 0,0 2 419,3 0,0 2 419,3 0,0
14152100 Плата за аренду земли в населенных пунтах 350,0   350,0   350,0  
14152200 Плата за аренду пастбищ            
14152200 Плата за пользование пастбищными угодьями 300,0   300,0   300,0  
14151200 Плата за литцензия 700,0   700,0   700,0  
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель 1 069,3   1 069,3   1 069,3  
14152700 Плата за использование лесных ресурсов            
14153200 Аренда помещения 50,2   50,2   50,2  
14153 Плата за аренду имущества 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14153100 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собствености            
142 Доходы от продажи товаров и оказания услуг 2 700,0 0,0 2 700,0 0,0 2 700,0 0,0
1422 Административные сборы и платежи 2 700,0 0,0 2 700,0 0,0 2 700,0 0,0
14221 Сборы и платежи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14221700 Сбор за вывоз мусора            
14222 Государственные пошлины 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14222200 Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции            
14222300 Государственная пошлина, взимаемая судебными органами            
1423 Поступления от оказания платных услуг без налога на спец. ср-ва 2700,0   2700,0   2700,0  
143 Штрафы, санкции, конфискации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14311100 Административные штрафы            
145 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
               
701 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 9 513,3 0,0 9 869,7 0,0 10 100,0 0,0
  За счет бюджетных средств   0,0 7429,6 0,0 7472,2 0,0
706 ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 9 665,0 0,0 8 900,0 0,0 9 000,0 0,0
  За счет бюджетных средств 5430,0 0,0 6390,0 0,0 6600,0 0,0
708 ОТДЫХ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 1 322,8 0,0 1 442,9 0,0 1 500,0 0,0
709 ОБРАЗОВАНИЕ 13 107,2 0,0 13 200,0 0,0 13 500,0 0,0
710 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2 800,0 0,0 3 300,0 0,0 3 157,1 0,0
  ВСЕГО ПО МСУ 36 408,3 0,0 36 712,6 0,0 37 257,1 0,0
               
               
Руководитель                                 Капаров.Ш.К.                ФЭО                               Аширова.Б.
 


 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

16-2 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                            25.12. 2018-жыл.

Бузуулар жън\ндө иштерди кароо боюнча

комиссиянын курамын жана алардын ишинин

тартиби боюнча жобосун бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясынын к\н тартибиндеги: Кыргыз Республикасынын бузуулар жън\ндъ Кодекси боюнча, айылдык аймактагы бузуулар жън\ндъиштерди кароо боюнча комиссиянын курамын жана алардын ишинин тартиби боюнча жобосун бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын бузуулар жън\ндъ Кодекси боюнча, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу Жергиликт\\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 01-18 / 126 – буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу типт\\ жобону негизинде Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы бузуулар жън\ндъ комиссиянын ишинин тартиби боюнча жобо бекитилсин.(тиркелет)

2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ндъ бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиянын курамы 7 адамдан болуп, тъмъндъг\дъй курамда т\з\лс\н:

1).Абдулазимов Улугбек Азизуллаевич комиссиянын търагасы, айылдык кеёештин депутаты,

2).Мансуров Инамидин Орунбаевич комиссиянын търагасынын орун басары, айылдык кеёештин депутаты,

3).Исаков Айбек Таирбекович - комиссиянын катчысы, айыл ъкмът\н\н жер адиси,

                                       Комиссиянын м\чълър\:

4).Умаров Алишер Усанбаевич - айылдык кеёештин депутаты,

5).Сайдалиев Бакытбек - айыл ъкмът\н\н юристи,

6).Мадалиев Хамидулла Аманулаевич – айыл ъкмът\н\н жер, айыл ъкмът\н\н жер адиси,

7).Айыл башчылар (каралуучу маселе тийишт\\ болгон айылдын айыл башчысы)

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

      

         Кызыл-Кыштак айылдык

        кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 25.12.2018-жылдагы XVI сессиясынын 16-2 токтому менен бекитилди

Търага _____________Д.Ствалдиев

Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссия тууралуу

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул жобо Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинде (мындан ары - Кодекс) каралган Кыргыз Республикасынын жергиликтүүөз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссияларын (мындан ары - Комиссия) түзүүнүн жана алардын ишинин тартибин аныктайт.

2. Комиссия жергиликтүү кеңеш тарабынан түзүлөт жана туруктуу иштөөчү коллегиалдуу орган болуп эсептелет.

3. Комиссия жөнүндө жобо, анын сандык жана персоналдык курамы жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет.

4.Комиссия өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексин, башка ченемдик укуктук актыларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

5. Комиссия кодексте каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча ыйгарым укуктарга ээ.

6. Комиссия жергиликтүү кеңештин алдында отчет берет. Комиссия жыл сайын,        15-январдан кеч эмес өткөн календарлык жылда аткарган өз иштери тууралуу отчет даярдап жергиликтүү кеңешке киргизет.

7. Комиссиянын ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыздоо жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт.

2. Комиссияны түзүүнүн жана анын ишмердүүлүгүн токтотуунун тартиби

8. Комиссия так санда, 5-11 адамдан, Комиссиянын төрагасынын, төрагасынын орун басарынын, катчысынын жана мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.

10. Жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилүүчүКомиссиянын курамына төмөндөгүлөр киришет:

- жергиликтүү кеңештин депутаттары;

- муниципалдык кызматчылар;

- шаардын, айыл аймагынын чегинде жашаган жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча).

Комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен, ал эми Комиссиянын катчысы мэриянын (айыл окмөтүнүн) муниципалдык кызматчысы болгон комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен дайындалат.

1. Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн 21 жашка толгон, атайын орто жана (же) жогорку билимдүү Кыргыз Республикасынын жараны Комиссиянын мүчөсү боло алат.

12. Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн:

- соттун чечими менен аракеткежөндөмсүзжеаракеткежөндөмдүүлүгү чектелген деп табылган;

- соттулугу бар же мыйзамда аныкталган тартипте алынбаган же жабылбаган соттулугу бар;

- акталбаган негиздер боюнча соттук куугунтуктоосу (жазык иши) токтотулган, мурда жазык жоопкерчилигине тартылган;

- медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы Комиссиянын мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган

адамдар Комиссиянын мүчөсү боло албайт.

13. Комиссиянын иштеп жаткан курамынын ыйгарым укуктары жергиликтүү кеңеш Комиссияны түзүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып башталат жана Комиссиянын жаңы курамы бекитилген учурдан тартып токтотулат.

14. Комиссиянынмүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ошондой эле:

- жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлү болуп эсептелген Комиссиянын мүчөсүөз ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жазуу жүзүндо арыз берген учурда;

- Комиссиянын мүчөсүмуниципалдык кызматын токтоткондо;

- Комиссиянын мүчөсүнө карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенде;

- күчүнө кирген соттун чечими менен Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам аракеткежөндөмсүзжеаракеткежөндөмдүүлүгү чектелген, дайынсыз жок болгон же өлгөн деп табылганда;

- медициналык корутундуга ылайык Комиссиянын мүчөсүнүн ден соолугунун абалы ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган учурда;

- Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам Комиссиянын мүчөсүнүн намысын жана кадыр-баркын кетирүүчү жосун жасаган учурда;

- Комиссиянын мүчөсүөлгөндө;

- Комиссиянын мүчөсүКыргыз Республикасынын чегинен сырткары жерге туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде;

- Комиссиянын мүчөсүКыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;

- жергиликтүү кеңештин депутаты катары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганда;

- жарандык коом жана жергиликтүү жамаат тарабынан өз өкүлүн кайра чакырып алганда

токтотулат.

15. Комиссиянын жаңы мүчөсү Комиссиянын мурдагы мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан 15 календарлык күндөн кеч эмес бекитилет.

16. Комиссиянын ыйгарым укуктары Комиссия өз ыйгарым укуктарын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарганда жергиликтүү кеңештин чечими менен токтотулушу мүмкүн.

17. Комиссиянын жаңы курамы Комиссиянын мурдагы курамынын ыйгарым укуктары токтотулгандан 5 календарлык күндөн кеч эмес түзүлөт.

3. Комиссиянын ишинин тартиби

18. Комиссиянын ыйгарым укуктары Кодексте аныкталган.

19.Комиссия бузуулар жөнүндө иштерди отурумдарда карайт. Комиссиянын отурумдары зарылчылыгына жараша (материалдардын түшүшүнө карата) өткөрүлөт. Комиссиянын отурумдарынын мезгилдүүлүгү бузуулар жөнүндө иштерди кароонун мыйзам тарабынан аныкталган мөөнөттөрүн сактоо камсыз кылынгандай болууга тийиш.

20. Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн үчтөн экиси катышса, Комиссиянын отуруму укуктуу болот.

Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн жарымынан көбү добуш берсе чечим кабыл алынды деп эсептелет.

21. Бузуулар жөнүндө ишти Комиссия иштин материалдары келип түшкөндөн баштап он күндүк мөөнөттө, Кодексте аныкталган тартипте карайт.

22. Жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары өз чечимдери менен бузуулар жөнүндө протокол түзүү боюнча ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт.

23. Комиссия чечимди аныктама же токтом түрүндө чыгарат.

24. Комиссия, бузуу жөнүндө ишти карап чыгып:

а) төмөндөгү токтомдордун бирин чыгарат:

1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;

2) туумду кошуп эсептөө жөнүндө (Кодекстин 29-беренеси);

3) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө.

б) ишти кароо Комиссиянын компетенциясына кирбей тургандыгы ачыкталган кезде, ишти ведомстволук караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө аныктама чыгарат.

25. Иш боюнча чыгарылган токтомго даттануу тартиби, жаза чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер жөнүндө токтомду аткаруунун тартиби Кодексте каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

4. Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

26. Комиссиянын ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасы уюштурат.

27. Бузуу жөнүндө иштерди кароодо Комиссиянын мүчөлөрү бирдей укукка ээ.

28. Комиссиянын мүчөлөрү:

Төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- Комиссия тарабынан каралып жаткан бузуу жөнүндө иштердин материалдары менен таанышууга;

- бузуу жөнүндө иштер боюнча иликтөөгө жана далилдерге баа берүүгө катышууга;

- Комиссиянын чечимдерин чыгарып жатканда талкуулоого жана добуш берүүгө катышууга;

- жүрүм-турумдун этикасынын эрежелерин сактоого;

- Комиссиянын отурумдарынын протоколуна кол коюуга.

Төмөндөгүлөргө укуктуу:

- бузуу жөнүндө иштерге катышып жаткан адамдарга суроолорду берүүгө;

- бузуу жөнүндө иштер боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер боюнча сунуштарды кийирүүгө;

- Кодексте каралган башка укуктарга.

29.Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары, төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- Комиссиянын ишмердүүлүгүн пландаштыруу, уюштуруу жана жетектөө;

- Комиссиянын отурумдарында төрагалык кылуу;

- Комиссиянын отурумунун күн тартибин бекитүү;

-Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго), ошондой эле Комиссиянын башка документтерине кол коюу;

- Комиссиянын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү.

Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн укуктарынан сырткары, төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- өз компетенциясынын чегинде Комиссиянын атынан ишеним катсыз аракеттерди жасоого жана мамлекеттик бийликтин органдары, жергиликтүүөз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар менен болгон мамилелерде Комиссиянын кызыкчылыктарын билдирүүгө;

- Комиссиянын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча тапшырмаларды берүүгө;

- ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка укуктарга.

30. Комиссиянын төрагасынын орун басары Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары:

- бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын отурумунда кароого алдын-ала даярдоону уюштурат;

- Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

- Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын ишке ашырат;

- ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка функцияларды аткарат.

31. Комиссиянын катчысы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттерин аткаруудан сырткары:

- бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын кароосуна даярдоону уюштурат;

- өз ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасынын жетекчилигинин астында ишке ашырат;

- Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

- келип түшкөн материалдарды, билдирүүлөрдү жана арыздарды, ошондой эле бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн,массалык маалымат каражаттарында (анын ичинде Интернетте) жарыяланган кабарларды кабыл алат жана каттайт;

- бузуулар жөнүндо протоколдорду, Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорду жана аныктамаларды Кодекстин жана ушул Жобонун талаптарына ылайык даярдоону жана тариздөөнү камсыз кылат;

- Комиссиянын мүчөлөрүн, бузуулар жөнүндөөндүрүшкө катышып жатышкан адамдарды талаптагыдай ишти кароонун убактысы жана орду тууралуу кабарландырат, аларды Комиссиянын кароосуна киргизилген иштердин материалдары менен тааныштырат;

- Комиссиянын отурумдарынын протоколун жүргүзөт жана тариздейт, аларга кол коет;

- Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго) кол коет;

- аныктамалардын жана токтомдордун көчүрмөлөрүн тиешелүү адамдарга белгиленген мөөнөттөрдө тапшырууну же жөнөтүүнү камсыз кылат;

- Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорго жана аныктамаларга даттанууларды кабыл алат, аларды кароону уюштурат;

- Комиссия тарабынан чыгарылган аныктамалардын жана токтомдордун аткарылышына көзөмөл жүргүзөт;

- Комиссиянын иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылат;

- бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тажрыйбасын иликтейт жана жалпылайт, Комиссиянын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;

- отчеттуулукту жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт;

- Кодекске жана ушул Жобого ылайык башка милдеттерди аткарат.

Комиссиянын катчысы убактылуу жок болгон учурда анын милдеттерин комиссиянын төрагасынын тапшыруусу боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн бири аткарып турат.

32. Эгерде Комиссиянын мүчөлөрү:

- бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын, жабырлануучунун, анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, коргоочусунун, өкүлүнүн, адвокатынын, ошондой эле күбөсүнүн, эксперттин, адистин, котормочунун туугандары болушса;

- иштин чечилишине тике же кыйыр түрдө кызыкдар болушса,

алардын бузуулар жөнүндө иштерди кароого катышууга акысы жок.

5. Комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүү

33. Иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик Комиссиянын төрагасы тарабынан ишке ашырылат, ал бул иштин абалы үчүн жоопкерчилик тартат.

34. Эсеп журналдарынын сакталышы, аларга маалыматтардын өз убагында жана анык, так киргизилиши үчүн жоопкерчиликти Комиссиянын катчысы тартат.

35. Бузуулар жөнүндө иш өндүрүшүнүн катышуучуларына бардык зарыл документтерди жөнөтүү Комиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

36. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча кабарламалар ишти кароонун датасы дайындалгандан кийинки күндөн кеч эмес жиберилиши керек (№3-тиркеме).

Жиберилген кабарлама адресатка тапшырылбай калганы билинген учурда, Комиссиянын жооптуу катчысы ошол замат тапшырылбай калуунун себептерин аныктоого, бул тууралуу Комиссиянын төрагасына билдирүүгө, анын көрсөтмөсү боюнча кабарламанын өз убагында тапшырылышын камсыз кылуучу чараларды көрүүгө милдеттүү.

Комиссиянын отурумуна келбеген адамдардын кабарламаларынын айырма бөлүгү ишке тигилет.,

37. Бузуу жасалган жерде айып пул өндүргөн учурда айып пулду төлөө банк картасын пайдалануу менен терминал аркылуу жүргүзүлөт, ал эми төлөөнүн мындай формасы мүмкүн болбогондо, Комиссиянын катчысы бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамга кабыл алынган үлгүдөгү, атайын финансылык отчеттулуктун документи болуп эсептелүүчү жана эки нускада түзүлүүчү айып пул дүмүрчөгүн (квитанциясын) берет. Жоопкерчиликке тартылып жаткан адам салынган айып пулду ыктыярдуу төлөөгө макулдугун билдирип айып пул дүмүрчөгүнүн (квитанциясынын) биринчи нускасына кол коет, экинчи нускасы жаза чарасы колдонулуп жаткан адамга берилет.

38. Комиссиянын катчысы бузуулар жөнүндө иштерди түзүүнү, аларды төмөндөгүдөй хронологиялык тартипте топтоштуруп тигүүнү камсыздайт:

- бузуулар жөнүндөпротокол жана ишке байланыштуу башка материалдар;

- отурумдун процессинде ишке кошулган, келип түшкөн иретинде жайгаштырылган бардык документтер;

- белгиленген тартипте кол коюлган комиссиянын отурумунун протоколу;

- ишти кароонун жыйынтыгында отурумда чыгарылган аныктамалар, токтомдор.

Бардык документтер көктөмөгө алардын тексти көрүнүп тургандай болуп көктөлөт.

39. Комиссия тарабынан каралган бардык иштер эсепке алынууга жатат. Иштин номуру каттоо журналындагы катар номурун жана келип түшкөн жылды камтыйт.

40. Бузуулар жөнүндөпротокол түзүүчү кызмат адамдары бузуулар жөнүндө каралган иштер тууралуу маалыматтарды Комиссия менен ай сайын салыштырып турушат.  

41. Комиссия ай сайын Комиссия тарабынан салынган айып пулдардын келип түшүшүн казначылыктын райондук (шаардык) бөлүмү менен салыштырып текшерип турат.

42. Комиссия төмөнкүдөй эсеп журналдарын жүргүзө алат:

- бузуулар жөнүндо иштерди эсепке алуу журналы;

- айып пул салынган адамдарды эсепке алуу журналы;

- бузууну жасоо үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдарга жиберилген кабарламаларды эсепке алуу журналы (№4-тиркеме).

43. Журналдардын барактары номурланган, көктөлгөн, мөөр менен бекитилген болууга тийиш, эсеп журналындагы бардык жазуулар окуй алгыдай даана, көк же сыя көк түстөгү сыя (паста) менен жазылат.

44. Журналдарды сактоо мөөнөтү 3 жыл. Бузуулар жөнүндо иштерди сактоо мөөнөтү 5 жыл. Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганда алар тизим боюнча архивге тапшырылат.

45. Эсепке алуу журналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана мекеме-уюмдарга, жеке жарандарга же кызмат адамдарына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан сырткары, Комиссиянын төрагасынын уруксатысыз берилбейт.

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

16-3 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                 25.12. 2018-жыл.

Аксакалдар сотунун ишинин

регламентин бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясы к\н тартибиндеги: Аксакалдар сотунун ишинин регламенти жън\ндъг\ маселелени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу Жергиликт\\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 01-18 / 126 буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аксакалдар сотунун ишинин типт\\ регламентинин негизинде Кызыл-Кыштак айылдык аймагында т\з\лгън аксакалдар сотунун ишинин регламенти бекитилсин. (тиркелет)

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев

Кызыл-кыштак айылдык кеёешинин 2018-жылдын 25-декабрындагы

XVI сессиясын № 16-3 токтому менен бекитилди.

Търага ____________ Д.Сатвалдиев

Кызыл-Кыштак айыл аймагынын “Аксакалдар сотунун” ишинин

РЕГЛАМЕНТИ

I глава. Жалпы жоболор

1.Аксакалдар сотунун ушул регламенти Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамына (мындан ары – Мыйзам) ылайык иштелип чыгылды жана Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын аймагында түзүлүүчү аксакалдар сотторунун ишмердүүлүгүн уюштурууну жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартибин жөнгө салат.

2.Аксакалдар соттору - булар ыктыярдуу башталыштарда жана шайлануучулук жана өз алдынча башкаруу негизинде түзүлүүчү, белгиленген тартипте сот, прокурор, кылмыш иштерин кароо укугуна ээ башка укук коргоо органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жөнөтүлүүчү материалдарды, ошондой эле жарандардын ортосундагы талаш-тартыштар боюнча иштерди Мыйзамда белгиленген учурларда жана тартипте кароону жүзөгө ашырууга чакырылган коомдук органдар.

3.Аксакалдар сотторунун укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодекси, Кыргыз Республикасынын жер кодекси, Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси),Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамытүзөт.

4.Ушул Регламентте колдонулган терминдер:

Аксакалдар сотунун мүчөсү – Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган, элүү жашка чыккан, бүткөн жалпы орто билимге ээ, көрсөтүлгөн жерде беш жылдан кем эмес жашаган, соттуулугу жок, айылдардын, шаарчалардын жана шаарлардын калкынын арасында урмат-сыйга жана кадыр-баркка ээ, ишкердик жана адеп-ахлактык сапаттары боюнча аксакалдар сотторунун алдына коюлган милдеттерди аткарууга жөндөмдүү адам.

Аксакалдар сотунун мүчөсүн чыгарып салуу - талашып-тартышкан тараптардын жакын тууганы болсо, ошондой эле соттун мүчөсү иштин жыйынтыгына кызыкдар деп эсептөөгө негиз берген башка жагдайлар болсо аксакалдар сотунун мүчөсүн ишти (материалдарды) кароого катышуудан четтетүү.

Аксакалдар сотунун отуруму – курамында аксакалдар сотунун бардык курамынын үчтөн экисинен кем эмес мүчөсү, тараптар жана ишке катышып жаткан башка адамдар катышкан, олуттуулугу боюнча ишти (материалдарды) кароо боюнча отуруму.

Тарап – жабырлануучу же жоопкер.

Аксакалдар сотунун чечими – ишти олуттуулугу боюнча чечүү тууралуу аксакалдар сотунун жазуу жүзүндө чыгарылган токтому.

Таасир көрсөтүү чарасы – ишти (материалдарды) кароонун жүрүшүндө күнөөлүүлүгү аныкталган адамга карата аксакалдар соту тарабынан чыгарылган жаза.

Аксакалдар соту жылына 1 жолу – июль айында бүт курамы менен каникулга тарайт жана иштерди материалдарды кабыл албайт, карабайт.

II глава. Аксакалдар сотун уюштуруу тартиби

6. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча жергиликтүү жамааттын чогулушу жергиликтүү жамааттын өкүл болуп шайланган мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлөт. Өкүлчүлүктүн нормасын жергиликтүү кеңеш жана чогулуштун демилгечилери менен макулдашуу боюнча жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органы аныктайт.

7. Аксакалдар соттору 5тен кем эмес жана 9дан ашык эмес адамдардын курамында шайланат, ошону менен бирге алардын саны милдеттүү түрдө так эмес болууга тийиш. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү жергиликтүү жамааттын өкүлчүлүктүү чогулуштарында ачык добуш берүү менен үч жылдык мөөнөткө шайланышат. Чогулушка катышкандардын көпчүлүк добушун алган талапкерлер соттун курамына шайланды деп эсептелинет.

8. Мыйзамдын 10-беренесинде көрсөтүлгөндөй, аксакалдар соттору эреже катары айылдык аймакта бир калктуу конушта - бир аксакалдар соту, болбосо бир айыл өкмөтүндө - бир аксакалдар соту, шаарларда тургундардын саны боюнча ар бир 25 миңден адамга - бир аксакалдар соту, кичи райондору жана жаңы турак-жай конуштары бар шаарларда - тургундардын санына карабастан бир кичи район (бир жаңы турак-жай конушу) - бир аксакалдар соту принциби боюнча түзүлөт.

9. Аксакалдар сотторун шайлоо боюнча чогулуш төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

9.1. Аксакалдар сотторун шайлоо боюнча чогулуш жарандардын демилгеси боюнча өткөрүлгөн учурда, чогулуш өткөрүүдөн бир жарым ай мурда демилгечи топ чогулушту өткөрүүнүн датасын, убактысын жана ордун жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы менен макулдашат. Тиешелүү аймакта жашаган жарандарды шайлоо күнү жөнүндө кабарландыруу жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органы (айыл башчысы, муниципалдык аймактык башкарма) тарабынан чогулуш болордон бир ай мурда жүргүзүлөт. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча чогулуш өтөрү тууралуу кабарлоо көчөлөргө, үйлөргө жана подъезддерге кулактандырууларды илүү, өз алдынча башкаруунун аймактык органдарынын (ТОС) активи, жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органынын (айыл башчысы, муниципалдык аймактык башкарма) кызматкерлеринин көчөлөрдү жана үйлөрдү кыдырып айтуусу аркылуу ишке ашырылат.

Аксакалдар сотунун мүчөлүгүнө талапкерлер Мыйзамда аныкталган талаптарга жооп бериши керек жана калктуу конуштун аймагын толук камтуу менен жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органы аныктаган чөлкөмдүк бөлүктөрдүн (квартал, көчө жана үйлөрдүн тобу) ар биринен көрсөтүлүшү керек.

9.2. Жергиликтүү жамааттын өкүл болуп шайланган мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлгөн чогулушун чогулушта катышып жаткан жергиликтүү жашоочулардын ичинен жөнөкөй көпчүлүк добуш менен шайланган чогулуштун төрагасы жана катчысы алып барат.

9.3. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча чогулушту өткөрүүүчүн жергиликтүү жашоочулардын керектүү саны чогулбаган учурда, чогулушту өткөрүү ушул күнгө карата 15 күндөн ашык эмес белгилүү бир мөөнөткө которулат.

9.4. Аксакалдар сотунун мүчөлөрүн шайлоо боюнча чогулушту өткөрүүүчүн жергиликтүү жашоочулардын керектүү саны кайрадан чогулбаган учурда жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органы аймактын коомчулугунун (кварталдык же үй комитети, аялдар жана жаштар кеңеши, ардагерлер кеңеши ж.б.) өкүлдөрү менен бирдикте тиешелүү аймактын жашоочуларынын ичинен аксакалдар сотунун мүчөлүгүнө талапкерди көрсөтөт жана бекитүүүчүн жергиликтүү кеңешке сунуштайт.

9.5.Жергиликтүү жамааттын чогулушунда шайланышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө жергиликтүү кеңештин токтомунун долбоорун жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органы – айыл өкмөтү жана шаардын мэриясы даярдап жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизет. Токтомдун долбоору шайланышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүн чакыруу менен жергиликтүү кеңештин жакынкы сессиясында каралат жана бекитилет.

9.6. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү бекитилгенден кийин 7 календарлык күндүн ичинде алар тарабынан өз курамынан аксакалдар сотунун төрагасы жана катчысы шайланат. Аксакалдар сотунун төрагасын жана катчысын шайлоо боюнча аксакалдар сотунун отуруму ага аксакалдар сотунункурамы толугу менен катышканда ыйгарым укуктуу деп эсептелинет.

Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүн анын төрагасы жана катчысы уюштурушат.

10. Аксакалдар сотун каттоодон өткөрүү төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

10.1. Мыйзамдын 11-беренесинде жана ушул регламентте көрсөтүлгөн талаптарга ылайык шайланган аксакалдар сотунун төрагасы аксакалдар сотун каттоодон өткөрүү тууралуу жергиликтүү кеңештин төрагасынын наамына арыз менен кайрылат.

10.2. Мыйзамдын 12-беренесинде жана өзүнүн регламентинде көрсөтүлгөн тартипте жергиликтүү кеңеш жаңыдан түзүлгөн аксакалдар сотун эсепке алуу каттоосунан өткөрөт, (Кыргыз Республикасынын Жогорку соту) жергиликтүү кеңеш бекиткен үлгүдөгү аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн күбөлүгүн, каттоо күбөлүгүн берет.

10.3. Мурда түзүлгөн аксакалдар соту кайрадан эсепке алуу каттоосунан өткөрүлбөйт жана ага каттоо күбөлүгү берилбейт.

11. Мыйзамдын 14-беренесинде каралган аксакалдар сотунун мүчөсүн терс жүйөөлөр боюнча соттун курамынан чыгаруу жана чакырып алуу жөнүндө ченемди ишке ашыруу төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

11.1. Ал чөлкөмдөн терс жүйөөлөр боюнча соттун курамынан чыгаруу/чакырып алуу жөнүндө маселе көтөрүлүп жаткан аксакалдар сотунун мүчөсү шайланган тиешелүү аймактагы (тиешелүү калктуу конуштагы) жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жергиликтүү кеңешке анын жүктөлгөн милдеттерди аткара албоосун, же татыксыз жүрүм-турумун, укук бузууларды жана аксакалдар сотунун мүчөсүнүн наамына ылайык келбеген башка жоруктарды жасоосун бышыктаган фактыларды жанае документтерди беришет. Алар соттун курамынан чыгарылып жаткан мүчөнүн ордуна өздөрүнүн аймагынан көрсөтүүүчүн жаңы талапкерди сунуштай алышат.

11.2. Аксакалдар сотунун мүчөсүн мөөнөтүнөн мурда курамдан чыгаруу/чакырып алуу тууралуу чечим тиешелүүжергиликтүү кеңештин сессиясында кабыл алынат.

11.3. Бишкек жана Ош шаардык кеңештеринин сессиялары аксакалдар сотунун мүчөсүн бекитүү жана курамдан чыгаруу боюнча өздөрүнүн ыйгарым укуктарын тармактык (профилдик) туруктуу комиссиясына өткөрүп берүүгө укуктуу.

11.4. Курамдан чыгарылган аксакалдар сотунун мүчөсүнүн ордуна жаңы мүчөнү шайлоо Мыйзамдын 11-беренесинде, ушул регламенттин 5-, 6,1-6,3-пункттарында көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт.

III глава. Аксакалдар сотунда иштерди (материалдарды)                                              кароого даярдоонун жана кароонун тартиби артиби

12. Аксакалдар соттору Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси),Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамыменен аныкталгаништерди (материалдарды) карашат.

13. Аксакалдар сотторунда келип түшкөн иштерди (материалдарды) кабыл алуу, кароого даярдоо төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

13.1. Аксакалдар сотторунун кароосуна келип түшкөн бардык материалдар (иштер жана арыздар) келип түшкөн күнү зарыл маалыматтарын көрсөтүү менен атайын журналга катчы же төрага (же атайын кыска мезгилге бекитилген соттун мүчөсү) тарабынан катталат.

13.2. Аксакалдар сотунун төрагасы жана мүчөлөрүкелип түшкөн бардык иштерди (материалдарды) кароого даярдоодо милдеттүү түрдө ушул ишти кароо аксакалдар сотунун компетенциясына кирер-кирбесин, ушул ишти аксакалдар сотунун кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу жагдайлар бар же жок экендигин, олуттуулугу боюнча ишти кароо үчүн андагы материалдардын жетиштүүлүгүн, соттун мүчөсүн соттун курамынан чыгаруу жөнүндөөтүнүчтүн (ходатайствонун) бар же жок экендигин аныкташат.

13.3. Аныктоонун жыйынтыгында:

13.3.1. Мыйзамдын 15-беренесинде каралган аксакалдар сотунун компетенциясына кирбей турган келип түшкөн иштер (материалдар) соттун кириш-чыгыш каттарды каттоо журналдарына белги коюу менен коштомо катка тиркелип артка кайтарылат;

13.3.2. аксакалдар соту ишти кароонун убакытын жана ордун дайындоо жөнүндө,   чечим кабыл алат.

13.4. Соттун төрагасы, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча соттун мүчөсүишти (материалдарды) кароо менен байланыштуу арыздарды жана башка материалдарды текшерүүнү жүргүзөт, сотко тартылган адамды, жабырлануучуну жана талаш-тартыштын башка катышуучуларын колдо болгон материалдар менен тааныштырат, зарыл болгондо сотко тартылган адамды, жабырлануучуну, күбөлөрдү сурайт же алардан түшүнүк алышат.

Анын жыйынтыктары боюнча текшерүү жүргүзгөн адам корутунду жазат, анда иштин нукура жагдайы, жасалган жоруктун себептери, аксакалдар сотуна тартылган адам жөнүндөгү маалыматтар көрсөтүлөт.

14. Ишти (материалдарды) кароо 16 жашка чейинки адамдарга байланыштуу болгондо аксакалдар соту алардын мыйзамдуу өкүлдөрүн (ата-энесин, көзөмөлчүсүн, камкорчусун, алар жок болгондо-балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлерин), алардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн ишти олуттуу кароо боюнча отурумдун убагы жана орду тууралуу кабарландырат.

15. Аксакалдар соту ишти (материалдарды) кароонун мөөнөтүн, убактысын, ордун дайындоону, сот отурумуна катыша турган адамдарды кабарлоону Мыйзамдын 16-17-беренелеринде көрсөтүлгөн тартипте аткарат.

IV глава. Аксакалдар сотунун иштерди (материалдарды) кароосунун тартиби

16. Аксакалдар сотунун иши отурум түрүндөөтөт.Аксакалдар сотунун отурумунда иштер (материалдар) олуттуулугу боюнча каралат.Аксакалдар сотунун отуруму зарылчылыгына жараша, материалдардын келип түшүшүнө карата өткөрүлөт.Аксакалдар сотунун отурумун өткөрүүнүн мезгилдүүлүгү иштерди Мыйзамда каралган мөөнөттөрдө кароону камсыз кылгандай болууга тийиш.

17. Аксакалдар сотунун отурумунда иштер коллегиалдуу – соттун төрагасынын жана мүчөлөрүнүн катышуусу менен каралат.

Аксакалдар сотторунун курамынын так эмес сандагы үчтөн экиси катышканда аксакалдар соту ишти кароого укуктуу. Отурумга катышып жаткан аксакалдар сотунун мүчөлөрү жуп санда болгондо жана алардын добушу теңме-тең (барабар) болгондо төраганын добушу чечүүчү болот.

Соттук отурумда ишти карап жатканда пайда болгон ар кандай маселелер аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен чечилет.

18. Аксакалдар сотунун катчысы сот отуруму башталганга чейин паспортун же өздүгүн тактоочу башка документин текшерүү менен процесске катышуучулардын келип-келбегендигин тактайт жана төрагага кабарлайт.

19. Соттун төрагасы, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча соттун бир мүчөсү аксакалдар сотунун отурумун ачат,соттун курамын, карала турган ишти (материалдарды) жарыялайт.

20. Иштер (материалдар) ишке тиешелүү тараптардын, зарылчылыгы болгон учурда, мыйзамдуу өкүлдөрдун сөзсүз (милдеттүү) катышуусу менен каралат.

21. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү ишти кароонун каалаган этабында тараптардын өз ара кабыл алына турган макулдашуусун кабыл алуу – бүтүмгө келүү менен жарашуу мүмкүндүгү бар экендигин тараптардын эсине салып турушат.

22. Отурумду өткөрүүдө аксакалдар соту жабырлануучунун, анан жоопкердин түшүндүрмолөрүн угат. Процесске катышып жатышкан күбөлөр жана башка адамдар соттун мүчөлөрүнүн талабы боюнча иш боюнча аныкталууга жаткан, аларга белгилүү жагдайлар тууралуу маалыматтарды билдиришет.

23. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн сырткары иштеги башка далилдерди алышат жана талдап изилдешет.

V глава. Аксакалдар сотунун чечим чыгаруусу

24. Аксакалдар соту ишти (материалдарды) карап, чечим чыгарууда:

24.1.Ишти (материалдарды) карап бүткөндөн кийин аксакалдар сотунун мүчөлөрү иштин бардык жагдайларын талдап чыгып, иш боюнча чечим чыгаруу үчүн отурум өтүп жаткан жерден катышуучуларды сыртка чыгарышат же болбосо өздөрү башка жакка чыгышат.  

24.2. Аксакалдар сотунун чечими ишти кароого катышып жаткан соттун мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Чечимге макул болбогон соттун мүчөсүөзүнүн өзгөчө пикирин айтат, жазат жана ал чечимге тиркелет.  

24.3. Каралган иштердин жыйынтыгы боюнча протокол жана токтом жазылат.

24.4. Аксакалдар сотунун протоколу Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 229-231-беренелеринде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык жүргүзүлгөнү максатка ылайыктуу.

24.4.1. Протокол далилдик мааниге ээ болгон документ. Аксакалдар сотунун протоколунда соттун отурумунун жүрүшүндө, ошондой эле отурумдан тышкары жасалган ар бир өз алдынча процесстик аракеттер баяндалат. Протокол так жана кыска, кош маанилүү болбогондой, процессте болуп өткөн бардык аракеттерди, сүйлөгөндөрдүн сөздөрүн даана чагылдырып, отурумдагы териштирүүнүн жүрүшүндө болуп өткөн бардык болгон окуяларды калтырып (аттап кетпей), жазылышы керек.

24.4.2. Протокол компьютердик, электрондук (санариптик аудио жазууну кошо алганда) жазуу, машинада басуу же кол менен жазуу аркылуу түзүлөт.

24.4.3. Аксакалдар соту протоколду толук түзүүнү камсыз кылуу үчүн соттун отурумунда же болбосо отурумдан тышкары айрым процесстик аракет жасалганда аудио жана видео жазууларды колдоно алат. Мындай учурларда аудио жана видео жазуулар протоколго тиркелет.

24.4.4. Протоколго сот отурумунун төрагалык кылуучусу жана катчысы кол коет. Протокол соттун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

24.5. Аксакалдар сотунун токтому чечим түрүндө, жазуу жүзүндө чыгарылат.   Аксакалдар сотунун чечими киришүү, баяндоо, жүйөө жана корутунду (резолютивдик) бөлүктөрүнөн турат.

24.5.1. Аксакалдар сотунун чечиминин киришүү бөлүгүндө аксакалдар сотунун аты, чечимди чыгаруунун убагы жана орду, соттун, ишке катышкан адамдардын курамы, талаштын предмети же укук бузуунун мазмуну, ишти аксакалдар сотунда кароого тараптардын макулдугу көрсөтүлөт.

24.5.2. Аксакалдар сотунун чечиминин баяндоо бөлүгүндө арыз ээсинин (доогердин) талаптары, же болбосо укук бузуунун маңызы, коюлган талапка каршы пикирдин жүйөөлөрү, ишке катышкан адамдардын түшүндүрмөлөрү көрсөтүлөт.    

24.5.3. Аксакалдар сотунун чечиминин жүйөө бөлүгүндө аксакалдар соту тарабынан каралган иш боюнча аныкталган жагдайлар, аксакалдар соту тыянак чыгарууда таянган далилдер, ишке катышкан адамдардын укуктары жана милдеттери, аксакалдар соту тигил же бул далилдерди четке какканда негиз болгон жүйөөлөр, чечим чыгарууда аксакалдар соту шилтеме берген Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жан башка ченемдик укуктук актылары камтылат.

24.5.4. Корутунду бөлүгү каралган иш боюнча аксакалдар соту кабыл алган тыянакты, чечимге даттануунун тартибин жана чечимди аткаруунун мөөнөтүн камтууга тийиш. Корутунду бөлүгү аны аткарууда талаш чыкпагыдай так жана түшүнүктүү жазылышы керек.

24.5.6. Чечимге аны отурумда жарыялаганга чейин аксакалдар сотунун төрагасынын жана мүчөлөрүнүн колдору коюлат.    

24.5.7. Көпчүлүктүн чечими менен макул болбогон соттун мүчөсү бул чечимге кол коюшу жана өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндашы зарыл. Өзгөчө пикир ишти олуттуу чечүүнүн олуттулугуна таасир этпейт, бирок ал чечимге тиркелет.  

25. Мыйзамдын 28-беренесинде көрсөтүлгөндөй:

25.1. аксакалдар сотунун чечими төмөндөгү таасир көрсөтүү чараларынын бирин дайындоо менен же ансыз кабыл алынышы мүмкүн:

а) эскертүү берүү;

б) жабырланган тараптан эл алдында кечирим суроого милдеттендирүү;

в) коомдук уяткаруу жарыялоо;

г) материалдык зыяндын ордун толтурууну күнөөлүү тарапка милдеттендирүү;

д) акчалай жазапул салуу.

25.2. коомдук таасир көрсөтүү чараларынын жогоруда белгиленген тизмеси толук делип эсептелинет жана аксакалдар соту тарабынан кеңири чечмеленүүгө жатпайт.

25.3. Таасир көрсөтүү чаралары аксакалдар соту тарабынан сотко тартылган адамдын күнөөсүнө ылайык жана өлчөмдүү түрдө, ушул маселеге тиешелүү мыйзамдардагы жана элдик салт-адаттардагы ченемдерди эске алуу менен дайындалат.

26. Каралып жаткан иштер (материалдар) боюнча соттук өндүрүш тараптардын жарашуу жөнүндөгү макулдашуга (бүтүмгө) келишине, арыз ээсинен тосмо арыз түшкөндүгүно байланыштуу Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин ченемдерине, Мыйзамга ылайык токтотулат (кыскартылат) жана ал жөнүндө аксакалдар сотунун аныктамасы чыгарылат.

27. Аксакалдар соту тарабынан жазапул салуу жөнүндо чечим чыгарылганда аксакалдар соту укук бузуучуга соттун чечиминин көчүрмөсүн жана кабыл алынган формадагы жазапул квитанциясын берет.    

28. Аксакалдар сотунун чечими чечимде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылууга тийиш. Аксакалдар сотунун катчысы чечимдердин аткарылышына көзөмөл жүргүзүп турат.  

29. Тараптар белгиленген мөөнөттө чечимди аткарбаган учурда:

29.1. Мыйзамдын 32-беренесинде көрсөтүлгөн тартипте аксакалдар соту мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арыз менен райондук (шаардык) сотко кайрылат;

29.2. мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арызга төмөндөгү документтер тиркелет:

1) аксакалдар сотунун чечиминин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

2) аксакалдар сотунун чечиминин аткарылбагандыгын тастыктоочу документтер;

3) аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арыздын көчүрмөсүн башка тарапка жиберүүнү тастыктаган тапшыруу жөнүндө кабарлама же башка документ;

4) арызга кол коюучу адамдын ыйгарым укуктарын тастыктаган ишеним кат же башка документ.

29.3.райондук (шаардык) сот тарабынан аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүүКыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинде аныкталган тартипте ишке ашырылат.

VI глава. Аксакалдар сотунун башка органдар менен өз ара мамилеси

30. Аксакалдар соту айылдык (шаардык) кеңештен каттоодон өтүп, каттоо күбөлүгүн алгандан кийин 10 күн ичинде өзү жайгашкан райондун аймагындагы райондук (шаардык) сотко, райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнө каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсүн, аксакалдар соту тууралуу кыскача маалыматты тиркеп кат жиберет.

31. Райондук (шаардык) сот:

Мыйзамдын 34-беренесине ылайык:

31.1. аксакалдар соттору менен байланыш жүргүзүп турууга, аларга усулдук жардам көрсөтүүгө жана окууларды өткөрүп турууга жооптуу бир судьяны буйрук менен бекитет;

31.2. аксакалдар соту айылдык (шаардык) кеңештен каттоодон өткөндөн кийин бир айдын ичинде жергиликтүү мамлекеттик администрация, же болбосо айыл өкмөтү, мэрия менен макулдашып, райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнүн жетекчилерин катыштырып, аксакалдар соттору үчүн нускамалык-усулдук семинар-кеңешме өткөрөт;

31.3. кварталына бир жолу аксакалдар сотунун катынын негизинде (эгер келип түшсө) өз кеңсесинде же жеринде жолугушуу откөрүп, каттагы маселелер боюнча кыскача оозеки (зарыл болгон учурда жазуу жүзүндө да) түшүндүрмөлөрдү берет;

31.4. аксакалдар сотунун төрагасынын отурумда кароо үчүн иштерди (материалдарды) изилдөөсүнүн жүрүшүндө аны тоскоолдуксуз кабыл алышат жана ага зарыл жардамдарды көрсөтүшөт;

Мыйзамдын 32-беренесине ылайык:

31.5. аксакалдар соту кайрылган учурда аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуу боюнча зарыл көмөктөрдү көрсөтүшөт.

32. Аксакалдар соту кварталына бир жолу:

32.1. райондук (шаардык) сотко иштерди (материалдарды) карап чечим чыгаруудагы укук колдонуунун түшүнүксүз маселелери боюнча;

32.2. райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнө сот отурумдарына укук бузган жоопкерлерди алып келүүнүн, сот отурумунда коомдук тартипти камсыз кылуунун абалы боюнча, сотто каралган иштер (материалдар) боюнча (мааалымат);

32.3. айыл өкмөтүнө (мэрияга) калган бардык маселелер, анын ичинде соттун ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыздоонун маселелери, сотто каралган иштер (материалдар) боюнча (маалымат);

каттарды жиберет.                                                                                                                               

33. Аксакалдар сотуна райондук (шаардык) сот тарабынан көрсөтүлүүчү усулдук жардам төмөндөгү маселелерди түшүндүрүүнү камтыйт:

1) аксакалдар сотунун иштерди (материалдарды) кароого даярдоо боюнча аракеттерин (башкача айткандакелип түшкөн арыздарды текшерүү, жабырлануучуларды, күбөлөрдү суроо, аксакалдар сотуна тартылып жаткан адамдын өздүгү тууралуу маалыматтар ж.б.у.с.);

2) аксакалдар соту тарабынан иштерди (материалдарды) кароонун тартибин, кароонун мөөнөттөрүн;

3) сот отурумунун протоколун жүргүзүүнүн (процессуалдык форма) жана иш боюнча чечим кабыл алуунун, ошондой эле аксакалдар сотунун чечимине даттануунун тартибин;

4) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн ченемдик укуктук актыларын түшүндүрүүнүн;

5) аксакалдар соту тарабынан укук бузуулар жөнүндө иштерди кароонун жана жаза берүүнүн тартибин.

34. Райондук (шаардык) ички иштер бөлүмү:

34.1. өзүнүн буйругу менен аксакалдар соттору менен иштөөгө жооптуу кызматкерлерди, анын ичинде милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн бекитет;

34.2. кварталына бир жолу аксакалдар сотунун катынын негизинде (эгер келип түшсө) өз кеңсесинде же жеринде жолугушуу өткөрүп, каттагы маселелер боюнча кыскача оозеки (зарыл болгон учурда жазуу жүзүндө да) түшүндүрмөлөрдү берет;

34.3. Мыйзамдын 17-беренесине ылайык, аксакалдар сотунда катышуусу зарыл болгон адамдарды (укук бузуучуларды, жоопкерлерди, күбөлөрдү, зарыл болгон учурларда, арыз ээлерин) отурумга чакырууну, зарыл болгон учурда аларды мажбурлап алып келүүнү, соттук отурумда коомдук жана укуктук тартипти камсыз кылууну милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу жүргүзөт.

35. Жергиликтүүөз алдынча башкаруунун аткаруу органы (айыл өкмөтү, мэрия):

1) жергиликтүү кеңеш эсепке алуучу каттоо жүргүзгөндөн кийин аксакалдар сотуна анын аты жазылган мөөр берет;

2) аксакалдар сотунун мүчөлөрүн шайлоо жана өз ишмердүүлүгү жөнүндө отчет берүү боюнча жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн чогулуштарын өткөрүүгө аксакалдар сотуна көмөк көрсөтөт;

3) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнө тиешелүүөзүнүн чечимдери жана жергиликтүү кеңештин токтомдору менен аксакалдар сотторунун төрагаларын тааныштырууну жүргүзөт;

4) аксакалдар сотуна иш кагаздарын сапаттуу жүргүзүүгө жардам көрсөтөт;

5) зарыл болгон учурда аксакалдар сотунун иш кагаздарын басып жана чыгарып берүүгө жардам берет;

6) айыл өкмөтүнүн, мэриянын (мэриянын түзүмдүк бөлүмүнүн) буйругу менен аксакалдар сотунун отурумдарын өткөрүүүчүн имаратты (имараттын ичиндеги бөлмөнү) туруктуу бекитип берет (ылайыгы келсе коомдук алдын алуу борбору менен бириктирсе болот);

7) аксакалдар сотунун отурумуна катышуусу зарыл болгон адамдарды, аксакалдар соту менен макулдашуу боюнча, өзүнүн кызматкерлерин, тиешелүү мекеме-ишканалардын кызматкерлерин чакырууга жана катыштырууга көмөк көрсөтөт;

8) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү аяктаганда алар караган иштер боюнча материалдарды, эсептик каттоо тууралу күбөлүгүн жана мөөрүн жана аксакалдар сотунун өтүнүчү боюнча андан башка учурда аксакалдар сотунун документтерин кабыл алат жана сактап турат.

36.Аксакалдар соту каралган иштердин (материалдардын)статистикалык эсебин жүргүзөт жана жыл сайын жылдык статистикалык отчетун тиешелүү жергиликтүү кеңешке жана райондук (шаардык) сотко жөнөтөт.

37. Аксакалдар соту жылына бир жолудан кем эмес өз ишмердүүлүгү тууралуу жергиликтүү жамааттын чогулуштарында, конференцияларында же өзүн каттоодон өткөргөн жергиликтүү кеңештин сессиясында (тиешелүү туруктуу комиссиясынын отурумунда) отчет берет.

VII глава. Аксакалдар сотунун иш кагаздарын жүргүзүү

38. Аксакалдар сотунда кабыл алынган материалдарды (иштерди) эсепке алуу, материалдар боюнча кабыл алынган чечимдер, аксакалдар сотунда иштерди (материалдарды) кароого катышуу үчүн адамдарга жиберилген кабарламалар, ж.б. маселелер боюнча журналдар жүргүзүлөт.

39. Журналдардын барактары номурланат, көктөлөт жана мөөр менен бекитилет.

40. Кабыл алынган материалдарды эсепке алуу, материалдар боюнча кабыл алынган чечимдержурналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда аксакалдар сотунунтөрагасынын уруксатысыз өткөрүлүп берилбейт же колго берилбейт.

41. Журналдарды жүргүзүү жана сактоо, аларга жазылуучу маалыматтардын өз убагында жазылышы жана ишенимдүүлүгүүчүн аксакалдар сотунун катчысы жоопкерчилик тартат.

42. Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүндө иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик анын абалы үчүн жоопкерчилик тартуучу соттун төрагасы тарабынан ишке ашырылат.

43. Журналдарды жана иштерди (материалдарды) сактоонун мөөнөтүүч жыл жана бул мөөнөт өткөндөн кийин алар тизим (опись) боюнча айыл өкмөтүнө, мэрияга (муниципалдык аймактык башкармалыкка) өткөрүлүп берилет.

VIII глава. Аксакалдар сотун материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу

44. Аксакалдар сотунун ишин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жана аксакалдар сотторунун мүчөлөрүн акчалай сыйлоо төмөнкү каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат:

1) жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен;

2) аксакалдар соту салган жазапулдардан түшкөн каражаттардын эсебинен;

3) ар кандай юридикалык жактардан жана жарандардан спонсорлук жардам иретинде түшкөн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, каражаттардын эсебинен;

4) жергиликтүү кеңеш, айыл өкмөтү, мэрия тарабынан түзүлгөн (табылган) бюджеттен сырткаркы акчалай жана материалдык каражаттардын, төлөмдүк жана башка жеңилдиктердин эсебинен.

45. Аксакалдар соту салган жазапулдардан түшкөн каражаттардын 70 пайызы аксакалдар сотунун төрагасы менен макулдашылган айыл өкмөтү, мэрия (мэриянын аймактык башкармалыгы) түзгөн сметага ылайык аксакалдар сотуна бөлүнүп берилет.

46. Аксакалдар соту кварталына бир жолу казыналыктын райондук (шаардык) бөлүмү менен атайын эсепке түшкөн жазапулдар боюнча текшерүү (сверка) жүргүзүп турат.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

16-4 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                  25.12. 2018-жыл.

Айылдык кеёештин этикалык

комиссиясынын курамын

бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясынын к\н тартибиндеги: Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ кеёештеринин депутаттарынын типт\\ этикалык кодексин жана айылдык кеёештин этикалык комиссиясынын курамын бекит\\ жън\ндъг\ маселелени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ кеёештеринин депутаттарынын типт\\ этикалык Кодексинин негизинде, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин этикалык комиссиясынын курамы 5 кишиден болуп тъмънк\дъй курамда бекитилсин:

1).Умурзаков Абдыкарим Раимжанович – комиссиянын търагасы,

   Комиссиянын м\чълър\:

2).Мадусманов Вали Урунбаевич,

3).Халматов Бахадыр Миралимович,

4).Камилов Баиш Гапирович,

5).Газиев Махмуд Мамаханович.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

         кеёешинин търагасы:                                                              Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

16-5 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                             25.12. 2018-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык аймагында

2018-2019-жылдардын к\з-кыш мезгилине

карата даярдыктары жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык аймагында 2018-2019-жылдардын к\з-кыш мезгилине карата билим бер\\,саламаттыкты сактоо мекемелеринин жана калктын к\з-кыш мезгилдерине даярдыктары жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1 Кызыл-Кыштак айылдык аймагында 2018-2019-жылдардын к\з-кыш мезгилине карата билим бер\\, саламаттыкты сактоо мекемелеринини жана калктын к\з-кыш мезгилдерине даярдыктары канаттандыраарлык деп табылсын.

2. Кызыл-Кыштак айылдык аймагында 2018-2019-жылдардын к\з-кыш мезгилине карата билим бер\\, саламаттыкты сактоо мекемелеринин жылытуусун къзъмългъ алуу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

3.Айыл ъкмът\нъ, кийинки кышка карата Т.Омурзаков атындагы мектептин жылытуу системасын реконструкциялоо жана билим бер\\ мекемелериндеги от казандардан чыккан к\лдъргъ атайын жайларды куруу сунушталсын.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

16-6 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                                       25.12. 2018-жыл.

Айыл аймагында калктын аз камсыз

болгон катмары, аларга кър\л\п жаткан

социалдык колдоолор жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясынын к\н тартибиндеги: Айыл аймагында калктын аз камсыз болгон катмары, аларга кър\л\п жаткан социалдык колдоолор жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Айыл аймагында калктын аз камсыз болгон катмары, аларга кър\л\п жаткан социалдык колдоолор канаттандыраарлык деп табылсын.

2.Айыл аймагында калктын аз камсыз болгон катмарына социалдык колдоолорду кърсът\\н\ къзъмългъ алуу айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

      

   Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                   Д.Сатвалдиев

        

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

16-7 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                                25.12. 2018-жыл.

Жер тилкесини максаттык багытын ъзгърт\\

жана жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н

муниципалдык менчигине алуу жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясынын к\н тартибиндеги: Жер маселелери, жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\ маселелерди, айыл ъкмът\н\н жер адистери тарабынан сунушталган жер тилкелерин муниципалдык менчике алуу жън\ндъг\ жана айылдык кеёештин: “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер” боюнча туруктуу комиссиясынын 02.08.2018-жылдагы,19.10.2018-жылдагы,21.12.2018-жылдагы протоколдорунун негизинде токтом кылат:

1.Жаёы-Турмуш айылынын Б.Осмонов атындагы къчъдъг\ Рахимов Изатиллага жана Айдаров Рахманга тийешел\\ болгон жалпысы 250,0 чарчы метр жер тилкесинин максаттык багыты “комерциялык” деп ъзгърт\лс\н,

2.Ишкаван айылынын “Дам” участкасындагы 215,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

3. Жаёы-Турмуш айылынын Б.Осмонов атындагы къчъдъг\ “Муслим” кафесинин жанындагы 23,85 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

4.Андижан айылындагы Ленин атындагы къчъс\ндъг\ “Ислам” атындагы жеке оору кананын жанындагы 274,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

5.Кызыл-Байрак айылындагы Исаков А.нын \й\н\н жанындагы 30,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

6. Кызыл-Байрак айылындагы жаёы конуштардагы башкы планда кърсът\лгън 500,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

7. Андижан айылындагы Курманжан датка атындагы къчъс\ндъг\ Садыков Батыржандын \й\н\н жанындагы 70,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

8. Керме-Тоо айылындагы 2600,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

9. Жаёы-Турмуш айылынын Катта-Терек участкасындагы Рахманова Тажихандын жек менчи ишканасын алдындажайгашкан 429,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

10.Жаёы-Турмуш айылынын Э.Рахманов атындагы къчъс\ндъг\ Саидахмедова Шадинанын \й\н\н жанындагы 300,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

11. Жаёы-Турмуш айылынын Б.Осмонов атындагы къчъдъ жайгашкан 225,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

12.Жаёы-Турмуш айылынын Беш-Кепе участкасында жайгашкан 5619,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын,

13.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

14.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

№ 16-8 токтому

 

Жаны-Турмуш айылы                                                                           25.12. 2018-жыл.

 

Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы

аты жок къчълъргъ ат коюу жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги кошумча маселе: Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы   аты жок къчълъргъ Миралимжан Халматовдун, Сатвалды Шараповдун жана Ибрагимжан Маккамбаевдин атын коюу жън\ндъ жана айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын отрумдарынын 2018-жылдын 10-ноябрындагы № 11 жана 22-декабрындагы № 13-протоколдорун карап чыгып, талкуулап отрумундардын протоколдорун бекитип токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Кепе участкасындагы аты жок ортонку къчъгъ Миралимжан Халматовдун аты берилсин.

2.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Кызыл-Кыштак айылынын Беш-Кепе участксындагы жаёы конуштагы аты жок къчъгъ Сатвалды Шараповдун атын берилсин.

3.С\рътт\\-Таш участкасындагы насос станциясынан к\н батыш тарабындагы къчъгъ Ибрагимжан Маккамбаедин атын берилсин.

4.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

5.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

            Търага: Токтомдун добоорун колго салам, каршы, калыс-жок. Токтомдун долбоору   кабыл алынды.  

Кызыл-Кыштак айылдык

          кеёешинин търагасы:                                                                Д.Сатвалдиев

 

 

   Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XVI сессиясынын

№ 16-9 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                             25.12. 2018-жыл.

  

Жаёы-Турмуш айылындагы ФАПты

\й-б\лъл\к даарыгерлер тобу (ГСВ) деп

ъзгърт\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги кошумча маселе: Жаёы-Турмуш айылындагы ФАП Жаёы-Турмуш \й-б\лъл\к даарыгерлер тобу (ГСВ) деп ъзгърт\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын 2018-жылдын 23-декабрындагы отрумунун № 14-протоколунун чечими бекитилип токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2010-жылдын 25-мартындагы № 26-“Айылдык округунун муниципалдык мнчигиндеги имаратка жер аянтын бекитип бер\\ жън\ндъг\ токтомунун 1-пункутундагы: “Кызыл-Кыштак айылдык округунун Жаёы-Турмуш айылындагы “ФАПка” 2124,72 кв.м жер аянты бекитилип берилсин”   деп жазылган с\йлъмдъг\ “ФАПка” деген съз “ГСВга” деп ъзгърт\лс\н.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                             Д.Сатвалдиев

                                                                              

 
   

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-1 токтому

 

               Жаны-Турмуш айылы                                                            13-февраль 2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл айымагынын

“Аксакалдар сотунун” курамын

бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XVII сессиясынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Аксакалдар сотунун” курамын бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            I. Кызыл-Кыштак айыл аймагынын “Аксакалдар сотунун” тъмъндъг\ курамы бекитилсин:

1. Умарбеков Ихсан Жураевич- аксакалдар сотунун търагасы,

2. Маматов Аскарбек Кудайбердиевич- аксакалдар сотунун катчысы,

3. Сайдалиев Бакытбек Абдыевич- аксакалдар сотунун м\чъс\,

4. Ахмадалиев Адилжан Ганиевич- аксакалдар сотунун м\чъс\,

5. Атабаев Сеитбек Османалиевич- аксакалдар сотунун м\чъс\,

6. Абдазимов Осар Жолчуевич- аксакалдар сотунун м\чъс\,

7. Ураимов Закиржан Адылович- аксакалдар сотунун м\чъс\,

8. Хусанов Мамиржан Хажиматович- аксакалдар сотунун м\чъс\,

9. Умурзаков Абдыкарим Раимжанович- аксакалдар сотунун м\чъс\.

            II.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

III.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                      Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-2 токтому  

 

               Жаны-Турмуш айылы                                                                13-февраль 2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл айымагынын

“Коомдук алдын алуу борборунун”

(КААБнын) курамын бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XVII сессиясынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Коомдук алдын алуу борборунун” (КААБнын) курамын бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            I. Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Коомдук алдын алуу борборунун” (КААБнын) тъмъндъг\ курамы бекитилсин:

1.Сайфитдинов Шакиржан Сатбалдиевич- “Коомдук алдын алуу борборунун” (КААБнын) търагасы,

2. Сайдалиев Бакытбек Абдыевич- катчысы,

3. Ахмадалиев Адилжан Ганиевич- м\чъс\,

4. Атабаев Сеитбек Османалиевич- м\чъс\,

5. Абдазимов Осар Жолчуевич- м\чъс\,

6. Ураимов Закиржан Адылович- м\чъс\,

7. Хусанов Мамиржан Хажиматович- м\чъс\,

8. Азимбеков Нургазы Абдукаримович- м\чъс\,

9. Умурзаков Абдыкарим Раимжанович- м\чъс\.

            II.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

III.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                       Д.Сатвалдиев

 

 
   

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-3 токтому  

 

             Жаны-Турмуш айылы                                                13-февраль 2019-жыл.

        

Кызыл-Кыштак айыл айымагынын

“Ардагерлер кеёешинин” курамын

бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XVII сессиясынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Ардагерлер кеёешинин” курамын бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            I. Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Ардагерлер кеёешинин” тъмъндъг\ курамы бекитилсин:

1.Газибаев Абдулазиз- “Ардагерлер кеёешинин” търагасы,

2. Маткаримов Абиджан- катчысы,

3. Ражапов Жармамат- м\чъс\,

4. Гапиров Хошимбек- м\чъс\,

5. Максудов Осмон- м\чъс\,

6. Жаанбаев Аман- м\чъс\,

7. Хамракулов Расулжан- м\чъс\.

            II.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

III.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                       Д.Сатвалдиев

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-4 токтому  

 

               Жаны-Турмуш айылы                                                             13-февраль 2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл айымагынын

“Аялдар кеёешинин” курамын

бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XVII сессиясынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Аялдар кеёешинин” курамын бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            I. Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Аялдар кеёешинин” тъмъндъг\ курамы бекитилсин:

1.Тургунбай кызы Алтынб\- “Аялдар кеёешинин“ търайымы,

2. Ураимова Бурма- катчысы,

3. Максудова Минавархан- м\чъс\,

4. Абдуллаева Урият- м\чъс\,

5. Апышова Айзада- м\чъс\,

6. Козубаева Фарида- м\чъс\,

7. Арипова Аминахан- м\чъс\,

8. Нуманова Азадахан- м\чъс\,

9. Абдуллаева Малика- м\чъс\.

            II.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

III.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                      Д.Сатвалдиев

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-5 токтому  

 

               Жаны-Турмуш айылы                                                             13-февраль 2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл айымагынын

“Жаштар комитетинин” курамын

бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XVII сессиясынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Жаштар комитетинин” курамын бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

            I. Кызыл-Кыштак айыл айымагынын “Жаштар комитетинин” тъмъндъг\ курамы бекитилсин:

1.Шарапов Сардор “Жаштар комитетинин” търагасы,

2. Абдазимов Санжарбек м\чъс\,

3. Фозилов Рахматилло- катчысы,

4. Исамидин уулу Нурсултан м\чъс\,

5. Махмудов Баходиржон- м\чъс\,

6. Маданбеков Бекзат- м\чъс\,

7. Тагаев Кубаныч- м\чъс\.

            II.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

III.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                       Д.Сатвалдиев

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-6 токтому  

 

               Жаны-Турмуш айылы                                                              13-февраль 2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

2019-жылга иш-планын бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XVII сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2019-жылга карата иш-планы бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2019-жылга иш-планы бекитилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин търагасынын орун басары Ш.Джураевга ж\ктълс\н.

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

                                                                         2019-жылдын 13-февралындагы

                                                                        XVII сессиясынын № 17-6 токтому

                                                                         менен бекитилди  

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

2019-жылга иш-планы

 

Иш-пландар Аткаруу мъънът\ Жооптуулар
1 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин   аткарылышы боюнча отчету жана 2019-жылга карата 2018-жылдан калдык болгон калдык бюджетти бекит\\

I

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
2.

Айылдык аймакта айыл чарбасында ж\рг\з\л\п жаткан иштер жън\ндъ:

-жазгы талаа иштеринин атарылшынын абалы жън\ндъ,

-мал жандыктарынын идентификациялоо, ветеринардык жактан тейлъъ иштери жън\ндъ

II

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин жер,курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы
3 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарган иштери жън\ндъ отчету. III квартал Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
4 Кызыл-Кыштак айылдык аймагында 2019-2020-жылдардын к\з-кыш мезгилине карата билим бер\\ ,саламаттыкты сактоо мекемелеринини жана калктын к\з-кыш мезгилдерине даярдыктары жън\ндъ даарыканалардын калкты медициналык тейлъъ иштеринин жън\ндъ

IV

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясы
5 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы бюджетинин киреше жана чыгаша аткарылышы жана 2020-жылга бюджетти бекит\\ жън\ндъ.

IV

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
       

 

Уюштуруу практикалык иш-чаралар

1 Айылдык кеёештин депутаттарынын, туруктуу комиссияларынын окуусун уюштуруу Жыл ичинде Айылдык кеёеш
2 Айылдык кеёештин сессияларында берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчеттору Ар дайым Айылдык кеёеш
3 Айылдык кеёештин депутаттарынын шайлоочулары менен жолугушуулары Жыл ичинде Айылдык кеёештин депутаттары
4 Туруктуу комиссиялардын отурумдарын ъткър\\ Ар ай сайын Айылдык кеёештин турутук комисиялары
5 Айыл аймагынын тургундарынын айылдык кеёешке кайрылган арыз даттанууларынын аткарылышынын къзъмълдъ Ар дайым Айылдык кеёеш
6 Даталуу к\ндърд\ белгилъън\ ъткър\\гъ къмъктъш\\ Ар дайым Айылдык кеёеш
7 Айыл аймагынын тургундарына Кыргыз Республикасынын Президентинин, Жогорку Кеёешинин жана Ъкмът\н\н Мыйзамдарынын турмушка ашыруу боюнча иш-аракеттерди ж\рг\з\\ Ар дайым Айылдык кеёештин депутаттары
           

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

търагасынын орун басары:                                                                 Ш.Джураев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-7 токтому  

 

             Жаны-Турмуш айылы                                                 13-февраль 2019-жыл.

Айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы

бюджетинин аткарылышы жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XVII сессиясынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: Айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышы жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

 

1.Айыл ъкмът\н\н социалдык-экономикалык ън\г\\с\ боюнча 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышы канаатандырарлык деп табылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча” туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-8 токтому  

 

                 Жаны-Турмуш айылы                                             13-февраль 2019-жыл.

Жер маселелери жана жер тилкелерин

айыл ъкмът\н\н муниципалдык

менчигине алуу жън\ндъ

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVI сессиясынын к\н тартибиндеги: Жер маселелери жана жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\ маселелерди карап чыгып жана айылдык кеёештин, “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер” боюнча туруктуу комиссиясынын 11.02.2019-жылдагы протоколдорунун негизинде токтом кылат:

1.Андижан айылындагы Курманжан датка къчъс\н\н № 529-\йд\н жанындагы 80,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын;

2.Андижан айылындагы Курманжан датка къчъс\н\н № 539-\йд\н жанындагы 40,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын;

3.Ишкаван айылыдагы № 1576-контурундагы 0,47 га жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын;

4.Ишкаван айылыдагы № 1577-контрундагы 0.48 га жер аянты айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын;

5.Муниципалдык менчикке алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

6.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                    Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-9 токтому  

                   Жаны-Турмуш айылы                                            13-февраль 2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин

(алтынчы чакырылышынын) 2017-жылдын

28-декабрындагы кезексиз IХ сессиясынын

№ 33 – токтомунун ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезексиз XVII сессиясы к\н тартибиндеги:Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (бешинчи шайланган) 2016-жылдын 5-апрелиндеги кезексиз XХ сессиясынын       № 122 – токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ айылдык кеёештин           (алтынчы чакырылышынын) 28.12. 2017-жылдагы кезексиз IX сессиясынын № 33- токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын) 2017-жылдын 28-декабрындагы кезексиз IХ сессиясынын № 33 – токтомунун 3-пункуту жокко чыгарылсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин   кезектеги XVII сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 17-10 токтому  

 

             Жаны-Турмуш айылы                                                 13-февраль 2019-жыл.

 

Ишкаван айылындагы къчъгъ

Камилов Гапиржан Камиловдун

аты коюу жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XVII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги кошумча маселе: Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Ишкаван айылындагы къчъгъ Камилов Гапиржандын наамын бер\\ жън\ндъг\ маселени талкуулап, айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын 2019-жылдын 10-февралындагы № 11- протоколунун негизинде токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Ишкаван айылындагы “Мектеп” къчъс\нъ Гапиржан Камиловдун аты берилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

 

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                     Д.Сатвалдиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу Кара-Суу району

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезексиз IXсессиясынын

33- токтому

           Жаны-Турмуш айылы                                       28.12. 2017-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

2016-жылдын 5-апрелиндеги № 122 –

токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезексиз IX сессиясы к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин 2016-жылдын 5-апрелиндеги кезексиз XХ сессиясынын (бешинчи шайланган ) № 122 – токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

Кызыл-Кыштак айылдык кеңешинин 2016-жылдын 5-апрелиндеги кезексиз XХ сессиясынын (бешинчи шайланган ) № 122 – токтому тъмънк\дъй болуп ъзгърт\лс\н:

1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2002-жылдын 20-авгусундагы № 568-токтому менен С\рътт\\-Таш тоосу тарыхый-маданий мурастар обьектерине киртилгендиктен, анын коргоо чълкъм\нъ кирип калган 9,0 га жер аянты, Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2011-жылдын 2-февралындагы XVI сессиясынын “Кызыл-Кыштак айыл округунун аймагындагы Сура-Таш, Кызыл-Байрак жана Коёур-Жаз участкаларына турак-жай \йлърд\ жана социалдык обьектерди куруу \ч\н жер участкасын ажыратуу жън\ндъг\” № 96 - токтомнун менен турак жай куруу \ч\н ажыратылып калгандыктан, ушул № 96- токтомдун: 1.2-пункутундагы:

       “С\ра-Таш участкасындагы жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га ” деген абзац:

“Кызыл-Байрак айылындагы № 1783, 1785, 1786, 1787-контурларындагы   жакынкы жайыт жерлерден – 9,0 га” деп ъзгърт\лс\н.

2. Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2011-жылдын 2-февралындагы XVI сессиясынын № 96- токтомунун 1.2-пункутундагы   С\ра-Таш участкасы