25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Жоош айылдык кенешинин 2018-жылдын 8,9-сессиясынын токтомдору, 2019-жылдын 10-сессиясынын токтомдору

Кара-Суу районунун Жоош айылдык кенешинин 2018-жылдын 8,9-сессиясынын токтомдору, 2019-жылдын 10-сессиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

 Жоошский айыльный кенеш


Т О К Т О М              № 8/1                      24.11.2018-ж.

« Жоош айыл өкмөтүнүн бюджетинин 2018-жылдын 9 айында аткарылышы  жън\ндъ »

Жоош айыл өкмөтүнүнФЭБ башчысы А.Аматованын билдир\\с\нугупжанаталкуулапЖоошайылдыкКенешинин VI-чакырылыш кезектеги VIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2018-жылдын 9 айында аткарылышы канааттандырарлык деп белгиленсин.

2.  Бул  токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Жоош айылдык Кеңешинин

төрагасы                                                           П.Жакыпов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

 Жоошский айыльный кенеш                                              
                    ТОКТОМ КЫЛАТ:
                                                                                               

Т О К Т О М              № 8/2                               24.11.2018-ж.

« Жоош ъкмът\н\н “Абзел” ИСКАКБнын аткарып жаткан иштери жөнүндө»

 Жоош айыл өкмөтүнүн “Абзел” ИСКАКБнын жетекчиси Т.Эргешовдун билдирүүсүнталкуулапчыгыпЖоошайылдыкКеңешинин VI-чакырылыш кезектеги VIII -сессиясы

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы “Абзел” ИСКАКБнын аткарып жаткан иштери канааттандырарлык деп белгиленсин .

2. Суу пайдалануунун эрежелерин бузган атуулдар менен жана таза сууга болгон дебитордук карыздарды ъз убагында ънд\р\\ жагы ИСКАКБ жетекчиси Т.Эргешовго милдеттендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөжагытуруктуукомиссияларгатапшырылсын.

Жоош айылдык 

Кенешинин  търагасы                                  П.Жакыпов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

 Жоошский айыльный кенеш

Т О К Т О М                №8/3                                24.11.2018-ж.

« Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы мекеме-ишканалардын жана калктын 2018-2019-жылдын к\з-кыш мезгилдерине даярдыгынын абалыжөнүндө»

 Жоош айыл өкмөтүнүнбашчысынын орун басары Д.КенешовдунбилдирүүсүнталкуулапчыгыпЖоошайылдыкКеңешинин VI-чакырылыш кезектеги VIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы мекеме-ишканалардын жана калктын 2018-2019-жылдын к\з-кыш мезгилдерине даярдыгынын абалы канааттандырарлык деп белгиленсин.

2. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы мекемелердин кышка карата даярдыгын дагы бир жолу карап чыгып, 2018-жылдын 1-декабрына карата маалыматтарды бер\\ жагы мекеме-ишканалардын жетекчилерине ж\ктълс\н.

3. Жоош айыл ъкмът\н\н айыл башчыларына калктын электр энергиядан болгон дебитордук карызын ъз убагында тълъъ эрежелерин т\ш\нд\р\\ иштерин ж\рг\з\\ жагы тапшырылсын.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөжагытуруктуукомиссияларгатапшырылсын.

Жоош айылдык 

Кенешинин  търагасы                                       П.Жакыпов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

 Жоошский айыльный кенеш


Т О К Т О М                №8/4                                24.11.2018-ж.

«2018-жылда Жоош айыл ъкмът\н\н “Региондорду ън\кт\р\\ жылына” карата аткарылган иштери жөнүндө»

 Жоош айыл өкмөтүнүнбашчысынын орун басары Д.КенешовдунбилдирүүсүнталкуулапчыгыпЖоошайылдыкКеңешинин VI-чакырылыш кезектеги VIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагында  “Региондорду ън\кт\р\\ жылына” карата аткарылган иштердин абалы канааттандырарлык деп белгиленсин.

2. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагында “Региондорду ън\кт\р\\ жылында” пландаштырылган иштердин аткарылбай калган бъл\г\ 2019-жылдын иш планына киргиз\\ жагы сунушталсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөжагытуруктуукомиссияларгатапшырылсын.

Жоош айылдык 

Кенешинин  търагасы                                       П.Жакыпов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

 Жоошский айыльный кенеш


Т О К Т О М                №8/5                                24.11.2018-ж.

«Ар т\рд\\ маселелер жөнүндө»

 Жоош айылдык кенешинин депутаты Н.БатыровдунбилдирүүсүнталкуулапчыгыпЖоошайылдыкКеңешинин VI-чакырылыш кезектеги VIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н Коммунизм айылындагы № 132 Коммунизм башталгыч мектебинин 5-6-класстарды ачууга сунуш берилсин.

2. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Большевик айылында “Мълт\р-Тамчы” балдар бакчасынын филиалы катары  Т.Машрапованын \й\ндъ муниципалдык балдар бакчасын ачууга сунуш берилсин.

3. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы Токтогул атындагы орто мектебин капиталдык ремонттон ъткър\\ \ч\н республикалык бюджетке (стим.грантка) проект жазып, тийишт\\ иш кагаздарын алып баруу жагы Токтогул атындагы орто мектебинин директору М.Раевага ж\ктълс\н.

4. Жоош айыл ъкмът\ндъ 2017-жылдын жыйынтыгы менен Эсептъъ Палатасы ъткъргън ревизиянын жыйынтыгы менен 401584 сомдук инвентарь жараксыз болгондуктан айыл ъкмът\н\н балансасынан чыгарылсын.

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөжагытуруктуукомиссияларгатапшырылсын.

Жоош айылдык 

Кенешинин  търагасы                                       П.Жакыпов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Жоош айылдык кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

 Жоошский айыльный кенеш


Т О К Т О М                №8/5-1                                      24.11.2018-ж.

«Ар т\рд\\ маселелер жөнүндө»

 Жоош айыл ъкмът\н\н катчысы А.Гайыповдун билдирүүсүнталкуулапчыгыпЖоошайылдыкКеңешинин VI-чакырылыш кезектеги VIII -сессиясы

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Жоош айыл ъкмът\н\н аймагында шайлоолорду ъткър\\ боюнча т\з\лгън участкалык комиссиянын курамын бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча Жоош айыл ъкмът\н\н комиссиясынын курамы бекитилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөжагытуруктуукомиссияларгатапшырылсын.

Жоош айылдык 

Кенешинин  търагасы                                       П.Жакыпов

Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча Жоош айыл ъкмът\н\н комиссиясынын курамы

Усонов Б

№ 2 беш мандаттуу Агартуу шайлоо округунун депутаты

Жалилов Т

№ 7 торт мандаттуу Питомник шайлоо округунун депутаты

Усонбаев Ж

№ 5 беш мандаттуу Мамажан шайлоо округунун депутаты

Жалалдинов М

№ 8 эки мандаттуу Зарбалик шайлоо округунун депутаты

Кенешов Д

Жоош айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары

Абдималик уулу А

Жоош айыл ъкмът\н\н юристи

Тагаева Н

Жоош айыл ъкмът\н\н профсоюз уюмунун търайымы

Гайыпов А.

Жоош айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы

Мавлянова П

Жоош айыл ъкмът\н\н аялдар кенешинин търайымы

Эргешова К

НПО жетекчиси

Алимова Р

Жоош айыл ъкмът\н\н жаштар комитетинин м\чъс\

Жоош айылдык кенешинин търагасы                                П.Жакыпов

Кара-Суу районунун Жоош айыл ъкмът\н\н аймагындагы участкалык шайлоо комиссияларынын сапаттык жана резервдик курамы боюнча маалымат

Ф. А.А. Улуту Жынысы Туулганжылы Билими Иштегенжери (ээлеген кызматы)

УШК

тажрыйбасы

Жашаганжери Кимдертарабынансунушталган ПИН (номери) Телефон номери

№ 5192 Калинин

Сайдалиев Абдилаким кыргыз Э 1952 жогорку пенсионер 8 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21803195200399

0773823400

0555835600

Ормонова Канзадахан Исмайыловна кыргыз А 1964 жогорку А.Сматов а.о.м мугалим 14 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11901196400114

0555216665

0778520493

Эргешова Феруза Таджибаевна кыргыз А 1973 орто Д-ч м\чъс\ 8 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12710197300554 0550779157
Сулайманова Шарипахан Жолборсовна кыргыз А 1965 орто Д-ч м\чъс\ 18 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан

12511196500129

0772605344
Кочкоров Адилбек Абдыразакович кыргыз Э 1962 жогорку Д-ч м\чъс\ - Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22012196200693 0552395654
Абитов Улукбек Махаматович кыргыз Э 1984 орто Д-ч м\чъс\ 2 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21812198400418 0555444015
Каламахунов Ысмаилжан Жусупович уйгур Э 1957 орто Д-ч жетекчиси 18 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22408195700096 0778938838
Нышанов Гапыржан Эгембердиевич кыргыз Э 1957 орто Д-ч м\чъс\ 8 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20202195700594 0550408882
Маматалиева Сайлибар Пазиловна кыргыз А 1966 жогорку А.Сматов а.о.м мугалим 7 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13101196600820

0776310166

0553310166

Самиев Усон Асанович кыргыз Э 1969 атайын орто Мамлекеттик сорт сыноочу ишканасы 8 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22207196900328 0554022769
Якубова Халида Абдакимовна ъзбек А 1976 орто Д-ч м\чъс\ 8 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11305197600360 0558212159
Оморалиев С\й\нбай Сагынбаевич кыргыз Э 1969 орто Д-ч м\чъс\ 3 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21704196900050 0773113770
Айдарова Толгонай Салижановна кыргыз А 1956 атайын орто Почта - Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12509195600183 0772567605
Шамуратова Санабархан Аскаровна кыргыз А 1968 атайын орто Калинин ФАП 3 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10602196800362

0772341043

0558680602

Айдаров Дастан Тагаевич кыргыз Э 1969 орто Д-ч м\чъс\ 3 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21502196900942

0558882178

0771694271

Алиев Сапарбек Ибраимович ъзбек Э 1959 орто Д-ч м\чъс\ 15 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21108195910033 0778665590
Гадиев Камчыбек Маматкадырович кыргыз Э 1961 орто Д-ч жетекчиси 8 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21008196100167 0778967483
Алишев Эламан Алмазбекович кыргыз Э 1993 жогорку Д-ч м\чъс\ - Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20909199301287 0553930909
Ибрагимова Саламат Мамытахуновна уйгур А 1960 атайын орто Аялдар кен. тър. орун басары 5 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан

10303196000590

0552600303

0778942497

Кошунбаев Тургунбай Усенбаевич кыргыз Э 1960 атайын орто Д-ч жетекчиси - Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21703196000165 0779269360
Маматов Байшбек Турдуматович кыргыз Э 1970 орто Д-ч м\чъс\ 8 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22708197000066 0555921116
Жоробекова Айг\л Темирбаевна кыргыз А 1973 атайын орто Калинин ФАП 7 Калинин айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11204197300600

0552861757

0772861757

№5193 Агартуу

Карабаев Карыбек Тойчуевич кыргыз Э 1956 жогорку Жайыт комитети 8 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20609195600069 0777876151
Тагаева Мейлихан Момуновна кыргыз А 1967 жогорку Агартуу о.м. 12 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12502196700288 0773836760
Акышов Жакып кыргыз Э 1955 атайын орто Д-ч жетекчиси 18 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20506195510043

0777665577

0555020092

Закирова Бузиякан кыргыз А 1956 жогорку Жоош а-ъ 18 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11802195600443 0773373230
Сыдыкова Дилбар Досматовна кыргыз А 1960 жогорку Агартуу ФАП 18 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12009196001593 0778933632
Жолдошов Манас Исираилович кыргыз Э 1961 орто Д-ч м\чъс\ 6 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22405196100280 0777864300
Шералиева Аида Исаевна кыргыз А 1988 жогорку Агартуу о.м. 8 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12903198801819 0773279386
Суранова Гулсана Толубаевна кыргыз А 1983 жогорку Агартуу о.ч. 8 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10706198300873 0770627338
Эргешов Урустамбек Ураимович кыргыз Э 1969 орто Д-ч м\чъс\ 12 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20102196900267 0777665586
Абдували кызы Элиза кыргыз А 1996 атайын орто Агартуу ФАП - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11601199600567 0773919506
Абдразакова Назира Сапарбаевна кыргыз А 1978 жогорку Агартуу о.м 8 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12612197800093 0777164114
Гапаров Амирбай Сыдыкович кыргыз Э 1959 орто Д-ч м\чъс\ - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22402195900159 0770184432
Назарова Саламат Эшиевна кыргыз А 1961 атайын орто Д-ч м\чъс\ - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12012196100289 0776859099
Абдибали кызы Айжамал кыргыз А 1992 жогорку Агартуу о.м. - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10412199200403 0555020092
Козубаева Дамира Аппазовна кыргыз А 1978 жогорку Агартуу о.м. - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11712197800166 0554784411
Айтиева Гулсара Токтобаевна кыргыз А 1963 жогорку Агартуу о.м. 6 Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10901196300086 0773460816
Эгешова Гулмира Абдирашитовна кыргыз А 1983 орто Д-ч м\чъс\ - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10111198300627 0552046647
Эргешова Бекзада Абжалиловна кыргыз А 1990 жогорку Агартуу о.м. - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12612199000578 0773468833
Умарова Батийна Кенешовна кыргыз А 1975 орто Д-ч м\чъс\ - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13003197500927 0779497372
Исаев Адыл Жаныбаевич кыргыз Э 1998 жогорку Д-ч м\чъс\ - Агартуу айылы Шайлоочулардын чогулушунан 0771039404
№ 5194 Гайрат
Бектемирова Чолпонай Махамаджановна кыргыз А 1986 жогорку Гайрат о.м. 6 Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан
Аширова Калия Ысаковна кыргыз А 1973 орто “Нураида” б-бакчасы 4 Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11103197300992 0555414349
Валиева Хакимахан Дадахоновна ъзбек А 1968 жогорку Гайрат о.м. 3 Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10610196800116 0552252700
Кыргызбаев Саидрахим Саитжамалович ъзбек Э 1982 жогорку ОсОО “Агросектор” 10 Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21110198200440

0552505207

0772505207

Кубатбек кызы Наргиза кыргыз А 1993 жогорку Гайрат о.м. - Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11903199301319 0559325020
Сыдыков Кылычбек Токторбаевич кыргыз Э 1965 орто “Султан-Наз” СПА - Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20304196500055

0779752057

0552016265

Джолдошов Ашимжан Сабирович кыргыз Э 1965 орто Д-ч жетекчиси 4 Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22805196500353 0773496765
Оморалиев Данияр  Эрмекбаевич кыргыз Э 1970 атайын орто Гайрат о.м. 24 Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22212197000223

0777556334

0704769944

Мурзакматов Женишбек Шермаматович кыргыз Э 1974 орто Д-ч м\чъс\ - Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21409197400366

0773778102

0703025380

Опонов Каныбек Калыбаевич кыргыз Э 1981 орто Д-ч м\чъс\ 2 Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20601198100868
Сайдалимова Нодира Абдумажитовна ъзбек А 1969 атайын орто Гайрат ФАП 4 Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12501196900962 0555064303
Папанов Бактыбек Рахманович кыргыз Э 1968 атайын орто Нариман ТБ - Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21204196800493 0773251817
Балтабаев Сардарбек Саипович ъзбек Э 1999 орто Д-ч м\чъс\ - Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22704199900814 -
Юсупов Бекзатжон Убайдуллаевич ъзбек Э 1995 орто Д-ч м\чъс\ - Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20409199500854 -
Хажакбаров Акрамхожа Кошманбаевич ъзбек Э 1963 орто Д-ч м\чъс\ - Гайрат айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20508196300646 0557700660
№ 5195 Большевик
Учбаева Алимахан Камытовна кыргыз А 1972 атайын орто “Мълт\р Тамчы” б-бакчасы 8 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10511197200064 0770162105
Беделбаева К\м\шай Голубаевна кыргыз А 1973 орто Д-ч м\чъс\ 1 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10104197300580
Максутов Талант Айтиевич кыргыз Э 1988 жогорку Айыл банк - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20807198800568
Умарова Чачикей Долоновна кыргыз А 1977 орто “Мълт\р Тамчы” б-бакчасы 6 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10102197701546
Балтабаева Зайнап Маматсаевна кыргыз А 1964 жогорку Айылдык китепкана 15 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан

11501196400251

0779299084
Тукубаева Меерг\л Максутовна кыргыз А 1980 жогорку “Абзел” ИСКАКБ 1 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10311198000135 0770649314
Аманбаев Сапарбек Мурадылжанович кыргыз Э 2000 жогорку Кара-Суу шаардык мэрия 1 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21305200000840 0777363724
Аманбаев Мунарбек Мурадылжанович кыргыз Э 1994 жогорку Кара-Суу шаардык мэрия 3 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20507199401362 0777777324
Жээнбаев Канатбек Жанибекович кыргыз Э 1971 орто “Султан-Наз” СПА 12 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21110197100443 0779620859
Сансызбаев Абдилла Зулпукарович кыргыз Э 1963 жогорку КОСХ 10 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20612196300265 0773662026
Козуева Айнаг\л Талиповна кыргыз А 1978 атайын орто Ош обл.балдар клиникасы - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10109196300522 0778189317
Мамасеитова Калб\ Кошунбаевна кыргыз А 1971 орто “Мълт\р Тамчы” б-бакчасы - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12311197100093 0779738408
Нарматова Г\лзат Тълъновна кыргыз А 1976 жогорку Токтогул о.м. 6 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11907197600576 0770164333
Абдуллаев Бактыгул Казыбековна кыргыз А 1971 орто “Мълт\р Тамчы” б-бакчасы - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12801197100937 0779835416
Мамасеитова Кыздаркан Кошунбаевна кыргыз А 1963 орто Тубдиспансер - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12503196300671 0773278328
Борубаева Жанылган Калмурзаевна кыргыз А 1962 атайын орто “Мълт\р Тамчы” б-бакчасы - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10408196200114 0773557488
Жунусмамат уулу Алымбек кыргыз Э 1995 орто Д-ч м\чъс\ - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21208199500118 0770164333
Жоробекова Салийма Адышовна кыргыз А 1970 атайын орто Д-ч м\чъс\ - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12004197000108 077270731204
Токтокараева Торайым Касымовна кыргыз А 1962 орто Д-ч м\чъс\ - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13009196200113 0773899901
Маданова Гулзодахон Камчибек кызы кыргыз А 1993 орто Ашкана, ашпозчу - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10808199302087

0772455346

0774520286

Арзыбаева Кундузкан Карыбековна кыргыз А 1987 орто Д-ч м\чъс\ - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13012198700979 0778741818
Жеенбекова Уруль Осоевна кыргыз А 1951 орто пенсионер - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12003195101346 0777292989
Ысмаилова Бактыгул Сулаймановна кыргыз А 1965 атайын орто Китепкана 4 Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12301196500118 0771214459
Зарипов Заирбек Абдиталипович кыргыз Э 1977 жогорку Д-ч м\чъс\ - Большевик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21009197700144 0779754659
№ 5196 Коммунизм
Арынова Назг\л Калыковна кыргыз А 1974 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби 4 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10207197400066 0772470626
Майнаева Элнора Мариповна кыргыз А 1977 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби 2 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10310197700041 0778926077
Абдиев Кушбак Калбаевич кыргыз Э 1981 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22411198100370 0773906191
Жанышбек кызы Санирабегим кыргыз А 1996 жогорку Д-ч м\чъс\ 2 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12203199601114 0776707053
Раева Венера Абдыкадыровна кыргыз А 1988 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12403198800156 0777052822
Шералиев Бакытбек Сатыбаевич кыргыз Э 1979 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби 2 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21302197900503 0773923200
Абдикаримова Шурукан Бекеновна кыргыз А 1973 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби 2 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12411197300657 0773167993
Кожобаева Топчугул Жаныбаевна кыргыз А 1970 атайын орто Д\лъй балдар жатак мектеби 2 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 102041997000752 0773285147
Акунова Нурданат Тилекбековна кыргыз А 1999 б\тпогон жогорку студент 2 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11706199900681 0776035114
Эшназарова Жазгуль Кенжатаевна кыргыз А 1977 жогорку № 137 Коммунизм мектеби 4 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11912197700672 0771352342
Закирова Жумаг\л Сатыбалдыевна кыргыз А 1985 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби 1 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10612198500198 0774356414
Алдракова Элмира Жаныбековна кыргыз А 1977 орто “Бал тамчы” балдар бакчасы - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11010197701324 0774573866
Нурова Жаркынг\л Султановна кыргыз А 1979 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12012197900293 0773045180
Абдрасулова Нурийла Топчубаевна кыргыз А 1976 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10512197600097 0777501512
Жумаева Тамара Ураимовна кыргыз А 1962 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10303196200120 0778034610
Турдукулова Айжаркын Мамаджановна кыргыз А 1983 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10308198300389 0773783983
Каламахунова Назг\л Ибрагимовна кыргыз А 1983 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10205198301089 0552061107
Айдаралиев Эрмек Токоевич кыргыз Э 1975 жогорку Д\лъй балдар жатак мектеби 1 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21401197500077 0776608590
Жаанбаева Гулиза Буркановна кыргыз А 1985 жогорку № 137 Коммунизм башт.мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10912198500720 0772641309
Усонов Таир Маматалиевич кыргыз Э 1952 Ат.орто Д\лъй балдар жатак мектеби - Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21412195200153 0773619652
Наров Медербек Аманович кыргыз Э 1973 жогорку Д-ч м\чъс\ 1 Коммунизм айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22210197300104 0779591600
№ 5197 Маданият
 Ниязов Табылды кыргыз Э 1951 жогорку Д-ч м\чъ 18 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21008195100057

0551466172

0773466172

0705700700

Осмонова Нуржамал Кыргыз А 1956 жогорку пенсионер 16 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11510195600160

0778382268

0552008879

Мурзабаева Рабыкан кыргыз А 1955 атайын орто пенсионер 6 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13101195500065 0778649355
Койчуманова Суйумкан Толонбаевна кыргыз А 1963 орто пенсионер 8 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12102196300575

0772966263

0559575742

Султанов Орумбек Тухтарович кыргыз Э 1971 атайын орто Д-ч жетекчиси - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 23009197100113

0778319740

0551338281

Каримова Гулбара Аскаровна кыргыз А 1966 орто пенсионер 4 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10710196600112 0771260560
Эргешов Жанышбек Тагаевич кыргыз Э 1960 жогорку Жеке ишкер - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20503196000815 0553881421
Омурзакова Гуласал Калыковна кыргыз А 1969 жогорку Маданият о.м. 8 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11111196900413 0772117543
Омарова Сейилкан Нурмаматовна кыргыз А 1977 жогорку Маданият о.м. 6 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13009197701160 0556012029
Аттокуров Тынчтыкбек Уланбекович кыргыз Э 1986 жогорку Ош ш. ЮФКГМИПиПК - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21702198600758 0554866604
Рашидбек уулу Нурсултан кыргыз Э 1993 атайын орто Ош айыл чарба техникуму - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21203199300990

0557120393

0772120393

 Ысаков Эрнис кыргыз Э 1986 жогорку КЛ-59 - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21805198600689 0779619689
Жожиева Рабия Маматисаковна кыргыз А 1962 жогорку “Маданият нуру” б-бакчасы - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11011196200117 0773621300
Токтосунов Оогонбай Мамажанович кыргыз Э 1958 орто ОсОО “Транс Ордо” - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22011195800255

0554763216

Айтиева Базаргул кыргыз А 1958 атайын орто пенсионер - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11203195800360 0777115959
Калмуратов Тыныбек Орозбаевич кыргыз Э 1967 атайын орто Д-ч жетекчиси - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20302196701052 0774670203
Капарова Айнаг\л Мадановна кыргыз А 1971 орто Д-ч м\чъс\ 4 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10208197100701 0778368791
Тайчабаров Салижан Салиевич кыргыз Э 1958 орто Д-ч жетекчиси - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22108195800499
Маманов Топчубай Азимбаевич кыргыз Э 1963 атайын орто Д-ч м\чъс\ - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22007196100265
Абдуллаев Жусупбек Шарифович кыргыз Э 1965 атайын орто Д-ч  м\чъс\ - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22201196500470 0551869194
Бадиев Жанибек Шакирович кыргыз Э 1965 атайын орто ветсервис - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22508196500444

0771351314

Айтиев Адылбек Токтобаевич кыргыз Э 1961 орто “Султан-Наз” СПА - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 215061961002001 0773023471
Эебаева Бактыгул Туменбаевна кыргыз А 1970 атайын орто Д-ч м\чъс\ 6 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12603197000224 0555361535
Муратов Адамбек Ниматиллаевич кыргыз Э 1961 атайын орто Д-ч жетекчиси 8 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21712196100245 0778098525
Жолоев Садир Мамашович кыргыз Э 1963 орто “Султан-Наз” СПА - Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21409196300586 0550152844
Джолдошова Гулнара Насировна кыргыз А 1975 жогорку Маданият о.м. 4 Маданият айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11004197500208

0777301651

0703798549

№ 5198 Мамажан
Сайбиева Элмира Апсатаровна кыргыз А 1976 жогорку Бердибеков о.м. - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12307197600733 0777602704
Токурова Айнура Суйунбаевна кыргыз А 1969 жогорку Бердибеков о.м. - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12306196900085 0772690155
Адилов Каныбек Зундунович кыргыз Э 1973 орто Д-ч м\чъс\ 6 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22511197300548
Абдыразаков Жолдубай Жумабаевич кыргыз Э 1961 атайын орто Бердибеков о.м. 6 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20711196100130 0778764938
Тойчуева Арзикан Асилбековна кыргыз А 1964 атайын орто Мамажан ФАП 8 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12710196400513 0773762782
Жээнбаева Гулбарчын Араповна кыргыз А 1979 жогорку Бердибеков о.м. 6 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12411197900126
Абдыкалыкова Замира Адилбековна кыргыз А 1965 жогорку КЛ-59 8 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10905196501043 0774258695
Ташматова Шайырг\л Айткуловна кыргыз А 1984 жогорку Бердибеков о.м. 6 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12206198400721 0778958126
Султанбекова Гулзина Муктарбековна кыргыз А 1992 жогорку Бердибеков о.м. - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11103199200267 0773960008
Эрмекова Чынара Бегалиевна кыргыз А 1980 жогорку КЛ-59 - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11810198000589 0778821080
Барынбаева Г\лбара Эргешовна кыргыз А 1963 жогорку Бердибеков о.м. 8 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11403196300445 0779963363
Мамаева Замира Мамасабировна кыргыз А 1961 орто пенсионер 8 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10302196100139 0773425761
Кожобаева Гульнара Эргешовна кыргыз А 1966 атайын орто Мамажан ФАП - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12102196600710 0778068341
 Эебаев Мансуркул Келдибаевич кыргыз Э 1971 жогорку Бердибеков о.м. 8 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21201197100686
Туланова Нуржамал Мамасалиевна кыргыз А 1981 жогорку КЛ-59 - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11904198100584 07473474654
Абдыкалыков Мелисбек Адылбекович кыргыз Э 1973 орто Д-ч м\чъс\ - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21107197300788 0773091009
Камилова Нурхан Карыбековна кыргыз А

1975

орто Д-ч м\чъс\ - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12203197500552
Култаева Тажикан Аттокуровна кыргыз А 1965 орто КЛ-59 - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12612196500543 0777650137
Сыдыков Марат Аттокурович кыргыз Э 1977 орто Д-ч м\чъс\ - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 0773672704
Жамалдин уулу Мээримбек кыргыз Э 1999 орто Убактылуу иштебейт - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22004199901208 0771492663
Култоев Илиязбек Кадырович кыргыз Э 1979 орто Д-ч м\чъс\ - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22509197901259 0779890798
Камбаров Абдисалам Маматалиевич кыргыз Э 1974 орто Д-ч м\чъс\ - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21005197400609 0777568980
Муратова Замира Кузиевна кыргыз А 1960 атайын орто Мамажан ФАП 12 Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12601196000579 0778153531
Умирзакова Назокат Кыргызбаевна кыргыз А 1980 орто Д-ч м\чъс\ - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12307198000775 0778051177
Байхожаева Топчу Камиловна кыргыз А 1968 орто Бердибеков о.м. - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13010196800087
Турдуева Назг\л Ырысбаевна кыргыз А 1983 жогорку Д-ч м\чъс\ - Мамажан айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12601198300861
№ 5199 Кызыл-Кошчу
Сулайманова Ыргал кыргыз А 1957 атайын орто Кызыл-Кошчу ФАП 30 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 11702195700753 0554170257
Жоробек кызы Айсалкын кыргыз А 1974 атайын орто Кызыл-Кошчу почта 4 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 11012197400103 0772651912
Саданбек кызы Гулзада кыргыз А 1992 атайын орто Кызыл-Кошчу ФАП 4 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 11702199200132 0777230839
Жаныбек кызы Гулназ кыргыз А 1991 жогорку Боконбаев о.м. 4 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 10411199100764 0779683396
Кочкорбаева Бурмакан Калиевна кыргыз А 1968 атайын орто Кызыл-Кошчу ФАП 15 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 10606196800359 0779068780
Эшиев Парпи кыргыз Э 1950 атайын орто Боконбаев о.м. 20 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 21706195000047 0771806738
Мамасыдыкова Гульнара Усеновна кыргыз А 1966 жогорку Боконбаев о.м. 10 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 11711196600067 0559901111
Искакова Майрамкул Омурзаковна кыргыз А 1963 жогорку Боконбаев о.м. 12 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 10511196300129 0778649254
Эрматова Рысб\ Маматовна кыргыз А 1965 жогорку Боконбаев о.м. 10 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 13008196500149 0557310865
Торобаева Гулмира Асанбековна кыргыз А 1969 жогорку Боконбаев о.м. 10 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 10712196900116

0779503297

0557076768

Жоробаев Мухтарбек Алдыракович кыргыз Э 1975 жогорку Ош аэропорт 10 Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 20804197500699 0555284372
Айдаров Тагдырбек Турдубекович кыргыз Э 1974 орто Д-ч м\чъс\ - Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 21805197410027 0771224007
Кодиров Отажан Валиевич кыргыз Э 1964 орто Боконбаев о.м. - Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 20801196400526 0777662822
Шайырбек кызы Нуржан кыргыз А 1990 атайын орто Почта - Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 10101199000424 0772490082
Орозов Бекболот Ташболотович кыргыз Э 1982 орто Д-ч м\чъс\ - Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 22003198200360 0771824848
Осмонова Жаннатг\л Абдирашовна кыргыз А 1987 орто Д-ч м\чъс\ - Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 13103198700175 0773129893
Токтобаев Таалайбек Жапарович кыргыз Э 1959 орто Суу чарба - Кызыл-Кошчу Шайлоочулардын чогулушунан 22001195900165 0773114849
№ 5200 Питомник участкалык шайлоо комиссиясы
Акматова Бактыг\л Амановна кыргыз А 1978 жогорку Питомник о.м. 4 Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11111197800474 0773097769
Джолборсова Жанара Акимжановна кыргыз А 1988 жогорку Питомник о.м. - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12004198800589 0556494048
Анапиева Сырга кыргыз А 1960 атайын орто Питомник ФАП 7 Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10808196000965 0777713463
Тезекбаева Клара Толоновна кыргыз А 1984 жогорку Питомник о.м. - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10607198400913 0779784169
Абдикаримова Айжамал Назаровна кыргыз А 1972 атайын орто Питомник о.м. - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10608197200065 0778973943
Ташбаев Маматазим  Кенжеевич кыргыз Э 1962 орто Д-ч м\чъс\ 15 Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21310196200426 0772171961
Каримов Хамитжан Одилжанович ъзбек Э 1959 Ат.орто Д-ч м\чъс\ 3 Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21908195900361 0776190859
Турсунов Акимжан кыргыз Э 1958 орто Д-ч м\чъс\ 6 Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21401195800522 0556011458
Жалилов /сън Ырысалиевич кыргыз Э 1965 орто Д-ч м\чъс\ 18 Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22101196500530 0779304228
Токтобаева Гулиза Аданбаевна кыргыз А 1986 жогорку Питомник о.м. - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12011198600705 0773936193
Дубанаев Мамасайназар Хашимович кыргыз Э 1958 атайын орто Д-ч жетекчиси - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20606195800388 0772623583
Амирабаев Илхомжан Халикжанович ъзбек Э 1980 орто Д-ч жетекчиси - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 23009198001150 0777716415
Туйчиева Халбуби Толуповна кыргыз А 1979 жогорку Питомник о.м. - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11001197900535 0771038386
Турдубаев Урматбек Иминович кыргыз Э 1979 орто Д-ч м\чъс\ - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22705197901180 0779332134
Алиева Мотобар Эинбаевна кыргыз А 1971 жогорку Питомник о.м - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10203197100087 0779628086
Осмонова Дилбаркан Исмаиловна кыргыз А 1968 орто Питомник о.м. - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12710196800982
Жаркынбаева Гулмира кыргыз А 1982 Ат.орто Питомник о.м. - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12505198200016 0778239900
Алибаева Динара Анарбаевна кыргыз А 1984 орто Питомник о.м. - Питомник айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11304198401772 0770303773
№ 5201 Ак-Жар участкалык шайлоо комиссиясы
Султанов Калдарбек Анарваевич кыргыз Э 1960 жогорку Торобеков о.м. 32 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20103196000220

0776073309

0550073309

Молдалиева Анна Кенжебаевна кыргыз А 1972 орто Ак-Жар ФАП 18 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11810197200576

0779300061

0553632705

Бердикулов Женишбек Абдилхамидович кыргыз Э 1977 орто Д-ч м\чъс\ 2 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20805197700652 0771813580
Максутов Абдыманап Тезекбаевич кыргыз Э 1964 орто Д-ч м\чъс\ 5 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20904196400604 0772431603
Дуйшеева Насипа Маматеминовна кыргыз А 1976 орто Д-ч м\чъс\ 3 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11908197600663 0776985264
Токторов Файзилла Кочкорович кыргыз Э 1975 орто Д-ч м\чъс\ 3 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21711197500916 0770503517
Кошматова Зулпияхан Насирдиновна кыргыз А 1970 жогорку Торобеков о.м 7 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12309197000640 0778108096
Ормонова Жылдызкан Сагынбаевна кыргыз А 1966 жогорку Д-ч м\чъс\ 6 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12611196600547 0777536745
Аматов Жылдызбек Аттокурович кыргыз Э 1983 жогорку Д-ч м\чъс\ 8 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21401198300128 0558434741
Маткеримов Гульжигит Баргыбаевич кыргыз Э 1980 орто Д-ч м\чъс\ - Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22304198000634 0777109404
Расулов Жанибек Ибайович кыргыз Э 1978 орто Д-ч м\чъс\ 2 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20905197800920 0553034375
Маманов Ырысбек Мырзабекович кыргыз Э 1988 орто Д-ч м\чъс\ 2 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22612198800102 0777043501
Арыкбаева Суусаркан Мамаевна кыргыз А 1965 жогорку Торобеков о.м. - Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12004196500174

0550348343

0778348343

Сардеков Аким Шанаевич кыргыз Э 1959 орто Д-ч жетекчиси - Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21501195900612 0550940064
Ахматов Дастан Алтымышович кыргыз Э 1984 орто Д-ч жетекчиси 3 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 23101198400447 0559910840
Боронова Жыпаргул Топчуевна кыргыз А 1970 жогорку Торобеков о.м. 7 Ак-Жар айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12907197000612 0557637095
№ 5202 Бирдик участкалык шайлоо комиссиясы
Алимбетов Мурзабек Абдикапарович кыргыз Э 1964 атайын орто “Султан-Наз” СПА 10 Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21004196400644

0552340301

0776677073

Абдрахманов Садирбек кыргыз Э 1954 орто Д-ч м\чъс\ 10 Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21805195400436 0773456401
Акынбеков Орозбай Эргешович кыргыз Э 1968 орто Д-ч м\чъс\ - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21812196800489 0772340832
Абилова Базаркан Залпихаровна кыргыз А 1961 орто Бирдик ФАП 8 Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11203196100537 0773667394
Кочарова Жумагул Ибрагимовна кыргыз А 1973 орто Бирдик мектеби 10 Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11611197300799 0773196104
Кенжешов Саамайбек Исраилович кыргыз Э 1969 орто Д-ч м\чъс\ 8 Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 23005196900410
Ураимова Калипа  Абдикеримовна кыргыз А 1979 орто Д-ч м\чъс\ 8 Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12911197900483 0777467144
Урунбаева Турдукан Буркановна кыргыз А 1970 орто Д-ч м\чъс\ 2 Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12701197000860 0773245864
Омурзакова Асылкан Амановна кыргыз А 1970 орто Д-ч м\чъс\ - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10109197000576 0772683640
Хамракулова Фаридахон Абдурахмоновна кыргыз А 1989 орто Бирдик мектеби - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12908198900404
Абдуллаев Юнусали Юсупжанович кыргзы Э 1988 орто Д-ч м\чъс\ - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11801198800384 0755073607
Содик ова Гулчехра Матраимовна кыргыз А 1969 орто Д-ч м\чъс\ - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11402196900658 0773134527
Жалиева Эльнура Курбанбековна кыргыз А 1987 орто Д-ч м\чъс\ - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12701198701730 0778888726
Кумарбек уулу Бектур кыргыз Э 1998 орто Д-ч м\чъс\ - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22501199800716 0778294477
Жапар уулу Замирбек кыргыз Э 1993 орто Д-ч м\чъс\ - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21407199300893 0777738675
Жиянбаева Омурхан Амановна кыргыз А 1965 орто Кара-Суу балдар ооруканасы - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11806196500666 0773293849
Назарова Гулшайыр Аскарбековна кыргыз А 1993 атайын орто Бирдик ФАП - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10205199300290 0556411914
Джаныбек уулу Тълъгън кыргыз Э 1991 орто Д-ч м\чъс\ - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20605199101664 0778754405
Разакова Жылдызкан Таалайбековна кыргыз А 1987 атайын орто Бирдик мектеби - Бирдик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10807198700557 0778816056
№ 5435 Кызыл-Сарай
Жумаева Айгул Токтосуновна кыргыз А 1968 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 28 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10311196800035

0552181845

0776986859

Полотов Торобек Ашимович кыргыз Э 1961 орто Кызыл-Сарай о.м. 15 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 20110196100965 0707327070
Казыбекова Рахат Жолоновна кыргыз А 1976 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 8 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12304197600077 0777572828
Амирова Гульзина Абжапаровна кыргыз А 1987 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 2 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11710198700963 0778939112
Ташполотова Айжаркын Мурзакамиловна кыргыз А 1982 орто Кызыл-Сарай о.м. 2 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22910198200583 0771565108
Садирова Гулназ Насирдиновна кыргыз А 1974 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 18 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12307197400429 0779047691
Шарипова Гулзада Зулуновна кыргыз А 1966 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 18 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12202196600091 0773104253
Абдыкарова Гулмира Камытовна кыргыз А 1969 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 18 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10704196900109

0770125420

0702847294

Досуева Нартажи Тойгонбаевна кыргыз А 1974 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 18 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10102197400881 0777804435
Абдуллаева Жазгул Салижановна кыргыз А 1982 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 4 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11305198200770 0550303248
Камилова Буажар Жаныбаевна кыргыз А 1974 жогорку Кызыл-Сарай о.м. 13 Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11507197400042 0777822120
Кенжекулов Жумабек Пирмаматович кыргыз Э 1971 орто Д-ч м\чъс\ - Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22404197100068 0777888591
Эрматов Шатай Жумабаевич кыргыз Э 1967 орто Д-ч м\чъс\ - Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22304196700738 0772644141
Сатыбалдиева Гулмира Исиралиевна кыргыз А 1964 жогорку Кызыл-Сарай о.м - Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11304196401212 0779943356
Касымова Б\ражап Авановна кыргыз А 1963 атайын орто “Селенай” б-бакчасы - Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10411196300062 0770516194
Солкожоев Тургунбай Абдибаитович кыргыз Э 1978 орто Д-ч м\чъс\ - Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21110197800427 0778700500
Ахунджанова Аида Турсуналиевна кыргыз А 1981 жогорку Кызыл-Сарай о.м - Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10310198100040 0779219820
Кадырова Адинахан Адылжановна кыргыз А 1985 жогорку Кызыл-Сарай о.м - Кызыл-Сарай айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13008198500192 0773783961
№ 5448 Зарбалик
Бостонбаев Молдахун Атаназарович кыргыз Э 1955 жогорку Кыргызстан пахт. тажрыйба станциясы 13 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 21606195500486 0772160908
Аматов Алмасбек Тынаевич кыргыз Э 1965 атайын орто Зарбалик о.м. 13 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 22509196500109 0779400500
Акматова Гульмира Жолдошбаевна кыргыз А 1965 атайын орто Зарбалик о.м. 14 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10402196500102 0777638035
Жээнбаева Роза Орозбаевна кыргыз А 1978 орто Д-ч м\чъс\ 2 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 10908197800025 0778780600
Кубатова Данаг\л Эгемкуловна кыргыз А 1967 жогорку Зарбалик о.м. 13 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11411196700938 0772619008
Султанова Каникей Анарбаевна кыргыз А 1978 жогорку - Шайлоочулардын чогулушунан 12510197800151

0777889257

Тиленова Эльмира Каныбековна кыргыз А 1969 атайын орто Д-ч м\чъс\ 3 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12809196900164 0773798440
Абдуллаев Надира Жусупжановна кыргыз А 1977 жогорку Зарбалик о.м. 13 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12205197700602 0773803377
Эргешбай кызы Алмаг\л кыргыз А 1982 жогорку Зарбалик о.м. - Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11307198200073 0770277154
Сулайманова Алийма Амирбаевна кыргыз А 1969 жогорку Зарбалик о.м. 2 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12606196901034

0779163187

0500163187

Кадырбердиева Мендайым Сайдакматовна кыргыз А 1969 жогорку Зарбалик о.м. 7 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 12401196900983 0778524004
Абдурахманова Зулайаа Тажибаевна кыргыз А 1975 орто Зарбалик о.м. 1 Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 11210197500071 0772191794
Мамашева Барчынай Окжуловна кыргыз А 1982 жогорку Зарбалик о.м. - Зарбалик айылы Шайлоочулардын чогулушунан 13005198200703 0776612268