26Февраль2020

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Савай айылдык округунун Кенешинин 2018-жылдын 22-декабрындагы кезектеги №2 -сессиясынын №2/9, 2/10 токтомдору. Савай айылдык округунун Кенешинин 2019-жылдын 15-апрелиндеги кезексиз 1-сессиясынын №1/1, №1/2, №1/3 токтомдору

Савай айылдык округунун Кенешинин 2018-жылдын 22-декабрындагы кезектеги №2 -сессиясынын №2/9, 2/10 токтомдору. Савай айылдык округунун Кенешинин 2019-жылдын 15-апрелиндеги кезексиз 1-сессиясынын №1/1, №1/2, №1/3 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Савай айылдык округунун Кенешинин 2018-жылдын 22-декабрындагы кезектеги №2 -сессиясынын №2/9,  2/10 токтомдору. Савай айылдык округунун Кенешинин 2019-жылдын 15-апрелиндеги кезексиз 1-сессиясынын  №1/1, №1/2, №1/3 токтомдору

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН         САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№ 2/9-Т О К Т О М У

 

         Кызыл-Шарк айылы.                                                 22.12.2018-ж.                                                                      

 

Савай айыл ъкмът\н\н аймагында жайгашкан

айылдардагы аты жок жаёы къчълъргъ ысым ыйгаруу жън\ндъ

        

   Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 23-октябрындагы «Кыргыз Республикасынын 2020-жылы эл жана турак жай фондун каттоого даярдык кър\\ жана ъткър\\ жън\ндъг\

№690 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын Ош облусунун ыйгарым укуктуу ък\л\н\н 2017-жылдын 13-декабрындагы №805-б буйругун аткарууга алуу жън\ндъг\ Кара-Суу райондук админстрациясынын 2017-жылдын 29-декабрындагы   №219 буйругун аткарагууга алуумаксатында Савай айылдык округунун кеёеши

 

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 

1 Савай айыл аймагындагы Кен-Сай айылнын жашоочулары менен болгон чогулуштун протоколунун негизинде Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды катоо   башкармалыгында аты жок Кен-Сай айылынын т\шт\к чыгыш жагындагы жаны чектердеги къчълъргъ: Нооруз, Норуз-1, Нооруз-2, Нооруз-3, Нооруз- 4 жана Кен- Сай айылынын т\нд\к батыш жагындагы жаёы чектердеги къчълъргъ:   Достук, Достук- 1, Достук-2, Достук -3, Достук- 4, Достук- 5, Достук- 6, Достук-7, Достук- 8 къчълър\ деп аталсын.

Търага                                                                                                                                                   А.Баимбетов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ                                  КАРА-СУУ РАЙОНУ                   САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ                       ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ               КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН     САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№ 2/10-Т О К Т О М У

 

         Кызыл-Шарк айылы.                                                                                                              22.12.2018-ж.                                                                      

                   Савай айылдык аймагынын ден соолугунун м\мк\нч\л\г\ чектелгендерге

           жана жакыр жардамга муктаж тургундарына материалдык жардам бер\\ жън\ндъ

        

   Кыргыз Республикасынын калкты социалдык жактан тейлъън\н негиздери жън\ндъ мыйзамынын 2003-жылдын 12-апрелинин №71, 2005-жылдын 22-июнундагы №111, 2008-жылдын 28-июлундагы №177, 2013-жылдын 23-апрелиндеги   №56-редакциясынын негизинде Савай айылдык округунун кеёеши

 

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

1.Савай айылдык аймагындагы   ден соолугунун м\мк\нч\л\г\ чектелген жана жакыр \й б\лъълъргъ тъмънк\дъй материалдык жардам кърсът\лс\н:

-   къз\нън, ж\ръг\нън жана онкология менен, эхинококког оорусу менен      

   ооруган адамдарга операция жасатууга жана ътъ жакыр \й-б\лъълъргъ- 10000 сомдон,  

- 1-топтогу майып адамдарга кышка към\р алуу \ч\н 3000 сомдон,

- бардык майыптарга дары-дармек \ч\н 500 сомдон,

- ДЦП оорусу менен ооруган балдарга   материалдык жардам \ч\н -   2000 сомдон

- ВИЧ, СПИД оорусу менен ооругандарга материалдык жардам \ч\н – 2000 сомдон,

- жасалма тиш коюу \ч\н ( баатыр эне, къз\нън, кулагынан ооругандар) - 1500 сомдон,

- къз айнек алуу \ч\н (къз\нън ооругандарга)- 1000 сомдон,

- угуу аппаратын алуу \ч\н ( кулагынан ооругандарга) - 1000 сомдон,

- баатыр энелерге жол акысы \ч\н- 600 сомдон,

- кургак учук оорусу менен ооругандарга санаторияга дарыланып кел\\   \ч\н жол акысына-   2000 сомдон,

- кургак учук оорусу менен ооругандарга (материалдык жардам) -   1000 сомдон  

- жарым жетимдерге (материалдык жардам)- 1000 сомдон,

- тоголок жетимдерге (материалдык жардам)- 2000 сомдон .

  1. лдык округунун кеёешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

Търага                                                                                                                                                     А.Баимбетов

 

               

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ      

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬКАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН         САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезексиз I сессиясынын

              

1/1- Т О К Т О М У

                                                              

Кызыл-Шарк                                                                                                                     15.04 .2019-жыл

Савай айыл ъкмът\н\н 2018-жылга жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы жана 2019-жылдын 1-январына карата калдык сумманы бекит\\ жън\ндъ

  

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 18-беренесинин негизинде Савай айылдык округунун кеёешинин кезексиз сессиясы

                                                              

                                                                                ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. 1.Савай айыл ъкмът\н\н 2018-жылга бекитилген жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы киреше боюнча 34440,0 миё сом, чыгаша 29708,9 миё сом.
  2. 2. Савай айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын 1-январына карата калдык сумма 4731,1 миё сом менен берилген отчетко ылайык бекитилсин.(тиркеме тиркелет)
  3. Кошумча смета т\з\п, ошол сметанын негизинде иш алып баруу Савай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысына милдеттендирилсин.
  4. 4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика,финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                                                                                        А.Баимбетов

        "Бекитемин"  
        Сумма:  Торт миллион жети жуз  
        отуз бир мин бир жуз сом      
        Савай а/о башчысы    
            М.Сайпидинов  
               
               
СМЕТА  
2019-жылдын 1-январына бюджеттик чыгашалардын калдыгы  
               
Савай айыл окмоту  
(айыл окмоттун аталышы)            
               
Савай айыл окмоту  
(алуучунун аталышы) Савай айыл окмоту        
               
лицевой счету    
               
Ведомостволук классификация      
               
Функцияларынын классификациясы жыйынтыгы    
               
Казынанын аталышы Казына болуму  
               
Штаттык бирдик      
               
анын ичинен ТОП МОП       
         
               
  Чыгашалардын аталышы баары анын ичинен  
    1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  
       
2111 Маяна 0,0          
2121 Социалдык Фондго тогумдор 0,0          
2211 Кызматтык кыдырууларга чыгашалар 0,0          
2212 Байланыш кызматын корсотуу 0,0          
2214 Транспортук кызмат корсотуулор 0,0          
2215 Дагы башка кызмат корсотууну 175,0   175,0      
2218 Тамак-аш азыктарын алуу 0,0          
2221 Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар 470,0   470,0      
2224 Комур сатып алуу 0,0          
2232 Электр энергиясына акы 0,0          
2721 Калкка социалдык камсыздандыруу боюнча толоолор 0,0          
2824 Резервный фонддор 0,0          
3111 Имараттар жана курулуштар 4006,1   4006,10      
3112 Машиналар жана жабдуулар 80,0   80,0      
3113 Башка негизги фонддор 0,0          
  Жалпысы: 4731,1 0,00 4731,10 0,00 0,00  
               
               
ФЭБ башчысы:       Каримжанов.С.  
               

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ    

 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ                       ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ    КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН САВАЙСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун Кеёешинин (VI-шайланган) кезексиз I сессиясынын

              

1/2- Т О К Т О М У

                                                              

Кызыл-Шарк     айылы                                                                                                               15.04 .2019-жыл

Савай айыл ъкмът\н\н жер фондусунун инвентаризациялоо жана калктуу конуштардын чек араларын тактоо боюнча даярдалган материалдарды бекит\\ жън\ндъ.

           Кара-Суу районуна караштуу Савай айыл ъкмът\н\н жалпы жер фондусун инвентаризациялоо жана калктуу конуштардын чек араларын тактоо боюнча “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы даярдаган материалдардын жана айыл ъкмът\н\н жерлерине инвентаризация ж\рг\з\\ боюнча   комиссиянын актысын карап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин угуп, Савай айылдык округунун кеёеши

                                                           ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

  1. жагы Савай айылдык округунун кеёешинин айыл чарба, жер, жайыттар жана курулуш боюнча туруктуу комиссиясына жана Савай айыл ъкмът\н\н жер адисине ж\ктълс\н

 

Търага                                                                                                                                                         А.Баимбетов

 

Кара-Суурайонун акараштуу Савай айыл ъкмът\н\н жерлерине ж\рг\з\лгън инвентаризациянын жыйынтыгынын

А К Т Ы С Ы

«12» апрель 2019-ж

Бул акт Ош облусунун Кара-Суурайонунун Савай айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын 26-февралындагы № 32 буйругунун негизинде жер фондусунун жерлерине инвентаризация ж\рг\з\\ боюнча жумушчу топтун курамы тарабынан т\з\лд\.

1.А.Абдуллаев – Савай айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,комиссиянын търагасы

 

М\чълър\ :

2.М.Дадажанов –айыл ъкмът\н\н жерадиси

3.Б.Юлдашев – айыл округунун кенешинин депутаты

4.С.Базарбаев – Ынтымак айылынын айыл башчысы

5.С.Жусуев – Савай айылынын айыл башчысы

6.А.Ходжаев – Кыдырша айылынын айыл башчысы

7.Г.Полотов – Кызыл-Шарк айылынын айыл башчысы

8.Б.Чырмашов – Кескен-Жар айылынын айыл башчысы

9.Х.Мурзакулов – Кен-Сай айылынын айыл башчысы

10.М.Хайдаров – Курбан-Кара айылынын айыл башчысы

11.А.Кундузов – Октябрь айылынын айыл башчысы

12.Н.Жакыпбекова –Ош облусттук жергежайгаштыруу боюнча мамлекеттик

ишканасынын адиси( макулдугу менен )

Анткени 2018-2019-жылдары Савай айыл ъкмът\н\н жер фондун инвентаризациялоо жумуштарын ж\рг\з\\ \ч\н талаада изилдъъ жумуштары ж\рг\з\лд\. Натыйжада инвентаризациялоонун жыйынтыгы тъмънк\дъй болуп аныкталды :

Жердин т\рлър\н\н аталышыжанакатегориясы

Аянт, га

1 Айыл чарбабагытындагыжерлер 4903
1 Айдоожерлер 2243
2 Къпжылдык бак дарактар 78
2.1. Аныничинен: бактар 61
3 Кысыраныз 47
4 Чъпчабынды -
5 жайыттар 1363
6 Калктууконуштар -
7 Мелиоративдикдаярдоодогужерлер -
8 Колективд\\ бактар -
9 Коллективд\\ тамаркалар -
10 Токойаянттары 59
11 Талаакоргоочутокойаянттары -
12 бадалдар 224
13 саз 357
14 Сууастындагыжерлер 112
15 Жолдор,талаажолдору 48
16 Коомдуккороолор,аянттар -
17 курулуштар 15
18 Башка жерлер 357
II Калктууконуштунжерлери 900
III Ънържай,транспорт,байланышкоргоож.б.жерлери 63
IV Ъзгъчъкоруктагыжарытылышаймагынынжерлери -
V Токойфондунунжерлери -
VI Сууфондунунжерлери 41
VII Запастагыжерлер 452
VIII Недр -
IX Жерлердинжыйынтыгы (I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII) 6359

Айыл аймагына ж\рг\з\лгънинвентаризациянынжыйынтыгынынматериалдарыбекитилсин.

Жумушчутоптун :

търагасы:   А.Абдуллаев

м\чълър\ :М.Дадажанов

Б.Юлдашев

С.Базарбаев

С.Жусуев

А.Ходжаев

Г.Полотов

Б.Чырмашов

Х.Мурзакулов

М.Хайдаров

А.Кундузов

Н.Жакыпбаева

Бул акт \ч нускада т\з\л\п биринчиси Кара-Суурайондук кадастр жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо   башкармалыгына, экинчи Савай айыл ъкмът\нъ жана \ч\нч\с\ «Кыргызмамжердолбоор» институтуна.

 
             
             
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ                         ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ    КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН САВАЙСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун Кеёешинин (VI-шайланган) кезексиз I сессиясынын

              

1/3- Т О К Т О М У

                                                              

Кызыл-Шарк     айылы                                                                                                                 15.04 .2019-жыл

Кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо жън\ндъ Кыргыз Республикасынын Президентинин 25.06.2005-жылдагы №82 Указынын жана КР ИИМнин №293 09.05.2005-жылдагы буйругунун нешгизинде Савай айыл ъкмът\ндъ коомдук алдын алуу борборун т\з\\ жън\ндъ.

               Кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоо жън\ндъ Кыргыз Республикасынын Президентинин 25.06.2005-жылдагы №82 Указынын жана КР ИИМнин №293 09.05.2005-жылдагы буйругунун   нешгизинде Савай айыл ъкмът\ндъ коомдук алдын алуу борборун т\з\\ жън\ндъг\ билдир\\с\н карап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин угуп, Савай айылдык округунун кеёеши

                                                            ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

                                                           алуу борборунун башчысы.

                                                           башчысынын орун басары.

                                          

                                   М\чълър\:

  1. жагы   Савай айылдык округунун кеёешинин   мамлекеттик ти , маданият, дин, каада-салт, этика жана мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н

 

 

 

 

    Търага                                                                                                                                                      А.Баимбетов