25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Савай айылдык Кенешинин 2019-жылдын 7-августундагы кезектеги 2-сессиясынын 1,2,3,4,5,6,7 -токтомдору

Кара-Суу районунун Савай айылдык Кенешинин 2019-жылдын 7-августундагы кезектеги 2-сессиясынын 1,2,3,4,5,6,7 -токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кара-Суу районунун Савай айылдык Кенешинин 2019-жылдын 7-августундагы кезектеги 2-сессиясынын 1,2,3,4,5,6,7 -токтомдору

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№ 2/1-Т О К Т О М У

 

           Кызыл-Шарк айылы.                                                                                                              07.08.2019-ж.                                                                      

 

 

Савай айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын II-жарым

жылдыгына карата бюджетине ъзгърт\\ киргиз\\

жөнүндө

 

Савай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы С. Каримжановдун 2019-жылга смета боюнча жыл башында акча каражаты жетишсиз болгондугуна байланыштуу, 1-июнга карата кошумча акча каражатын кароо боюнча билдир\\с\н угуп жана талкуулап, бюджеттин чыгаша бъл\г\н\н тармактар жана статьялар боюнча ъзгърт\\ \ч\н Савай айылдык округунун кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 115-беренесинин 4-пунктуна жана 109-беренесинин 2-пункттарына ылайык Савай айыл ъкмът\н\н 2019-жылга бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н 70111 тармагынын 2224 статьясынан 6,0 миё сомго, 3113 статьясынан 100,0 миё сом, 70823 тармагынын 2223 статьясынан 13,9 миё сом, 70921 тармагынын 2222 статьясынан 90,4 миё сом, 2221 статьясынан 38,2 миё сом, 2224 статьясынан 324,0 миё сомго, 70911 тармагынын 3111 статьясынан 13,3 миё сом, 2218 статьясынан 501,1 миё сом, 70421 тармагынын 2221 статьясынан 300,0 миё сом, 70629 тармагынын 3113 статьясынан 200,0 миё сом, 2221 статьясынан 80,0 миё сом, жалпы 1666,9 мин сом акча каражаты кыскартылып, 70921 тармагынын 2215 статьясына 70,0 миё сомго, 3111 статьясына 200,0 миё сомго, 70911 тармагынын 2224 статьясына 216,0 миё сомго, 70629 тармагынын 2215 статьясына 230,0 миё сомго, 3112 статьясына 50,0 миё сомго, 3111 статьясына 900,9 миё сомго   ъзгърт\\ жана толуктоо киргизилсин.

2.Токтомду аткаруу Савай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысына милдеттендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, финансы жана   бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Савай айылдык округунун кеёешинин

търагасы                                                                                                   А.Баимбетов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№ 2/2-Т О К Т О М У

 

         Кызыл-Шарк айылы.                                                                                                             07.08.2019-ж.                                                                      

 

Савай айыл ъкмът\н\н аймагында жайгашкан

айылдардагы аты жок жаёы къчълъргъ ысым

ыйгаруу жън\ндъ

        

   Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 23-октябрындагы «Кыргыз Республикасынын 2020-жылы эл жана турак жай фондун катоого даярдык кър\\ жана ъткър\\ жън\ндъг\

№690 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасынын Ош облустук ыйгарым укуктуу ък\л\н\н 2017-жылдын 13-декабрындагы №805-б буйругун аткарууга алуу жън\ндъг\ Кара-Суу райондук админстрациясынын 2017-жылдын 29-декабрындагы   №2019 буйругун аткарагууга алуу негизинде Савай айылдык Кеёеши

 

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

1 Савай айыл аймагындагы Кыдырша,Султан-Абад,Савай айылнын жашоочулары менен болгон чогулуштун протоколунун негизинде Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды катоо   башкармалыгында аты жок Кыдырша айылынын къчълър\ Кыдырша-14, Кыдырша-15, Кыдырша-16, Кыдырша-17, Кыдырша -18, Кыдырша-19, Кыдырша-20, Султан абад айылынын къчъс\ Султан-Абад, Савай айылынын къчъс\ Савай-23, Савай-24, Савай-25, Савай-26,  къчълър\ деп аталсын.

Савай айылдык округунун кеёешинин

търагасы                                                                                   А.Баимбетов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№ 2/3-Т О К Т О М У

 

         Кызыл-Шарк айылы.                                                                                            07.08.2019-ж.    

 

 

 

Савай ЖПБнын 2019-жылга жайыттарды                                                                                                                башкаруу жана пайдалануу планын                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                бекит\\ жън\ндъ

       Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 26-январындагы №30 ”Жайыттар жън\ндъ” мыйзамына ылайык Савай ЖПБнын 2019-жылга жайыттарды   башкаруу жана пайдалануу    планын талкуулап                                                                                                        чыгып Савай айылдык округунун кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Савай ЖПБнын 2019-жылга жайыттарды   башкаруу жана пайдалануу    планы                                                                                           бекитилсин.Тиркеме 21 барак.
 1. Иш пландын негизинде иш алып баруу Савай айыл аймагынын жайыт комитетинин търагасына милдеттендирилсин.
 1. Бул токтомду къзомълдъъ жагы Савай айылдык округунун кеёешинин айыл чарба, жер, жайыттар жана курулуш боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

Савай айылдык округунун кеёешинин

търагасы                                                                                                 А.Баимбетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Савай айыл аймагынын

жергиликтүү кеңешинин

депутаттарынын сессиясында

       2019-жылдын 7-август

                                                                         «Бекитилди»

_______________________

МО

 

Кыргыз РеспубликаСЫ, Ош облУсУ

Кара-СуурайонУ, савай айыл аймаГЫ

 

САВАЙ ЖПБнын 2019-ЖЫЛГА ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА

 

ПАЙДАЛАНУУ ПЛАНЫ

 

Кызыл-Шарк айылы

2019-ж.

 

МАЗМУНУ

1.      КИРИШҮҮ.. 6

2.      ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ.. 6

2.1.       Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнүндө кыскача маалымат. 6

2.2.       А/А боюнча жайыттардын кыскача мүнөздөмөсү жана инфраструктурасы.. 7

3.      МАЛДАРДЫН САНЫ, АЛАРДЫН ЖАЙЫТКА ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРГА БОЛГОН МУКТАЖДЫГЫ... 9

3.1.       Быйылкы жылга шарттуу малдын башы.. 9

3.2.       Быйылкы жылга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык. 9

4.      БЫЙЫЛКЫ ЖЫЛГА КАРАТА ЖАЙЫТ ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРДЫН КӨЛӨМҮ ЖАНА ТОЮТ БАЛАНСЫ... 11

4.1.       Жайыттардагы жана мал жайылуучу участоктордогу тоюттун көлөмү. 11

4.2.       Даярдалуучу тоюттун көлөмү. 12

4.3.       Тоют балансы.. 12

5.      ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА ПЛАНЫ... 14

5.1.       Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча планы.. 14

5.2.       Мал жайуунун жылдык календардык планы.. 16

5.3.       Жылдык иш-чаралар графиги (ЖКнын операциондук планы)18

5.4.       Малдардын ден соолугун коргоо боюнча планы жана эпизотикалык абалы.. 19

5.5.       Жайыттарды жакшыртуу жана өнүктүрүүнүн иш-чаралары.. 20

5.6.       ЖКнын бюджети. 21

6.      ЖПБ/ЖКнын ИЧКИ ЭРЕЖЕЛЕРИ.. 21

7.      МАЛ ЖАЙУУ ЭРЕЖЕСИН БУЗГАНДЫК ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК.. Ошибка! Закладка не определена.

8.      ТИРКЕМЕЛЕР.. 23


ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР

АА Айылаймагы
АӨ Айыл өкмөтү
АРИС Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги
КӨЖЫ Климаттын өзгөрүүлөрүнө жараша ыңгайлашуу
ВБ Дүйнөлүк банк
ВП Ветеринардыкпалата
МДСТ Малдардын ден соолугун коргоо тобу
ЖД АЧТММ Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти
ЖК ЖПБ Жайыт комитетиЖПБнын аткаруучу органы катары
БМ Бодо мал
МБ Мониторинг жана баалоо
ЖӨБ Жергиликтүү өз алдынча башкаруу
ЖЖ Жергиликтүү жамаат
АЧТММ КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
ЧДТ Чакан долбоордук тобу
ЧДС Чакан долбоордук сунуш
КЭ Кой-эчки
СТФ Сүт-товардык фермасы

АӨЭФ

ВФКМИРБ

Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фонду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын райондук башкармалыгы

РАӨБ Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы
ЖӨБО Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
АДИБ АЧТММга караштуу Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү
ЖПБ Жайыт пайдалануучулар бирикмеси
МДК Малдардын ден-соолугун коргоо

МРӨД

ЖБПЖП

Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү долбоору

Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттык планы

ЖМБЖД Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу долбоору
ЖУП Жасалма уруктандыруу пункту
МДКП Малдардын ден-соолугун коргоо планы
КЗ Кургак зат
ШМБ Шарттуу малдын башы
ЖВА Жеке ветеринардык адис
УМПЖ Узак мөөнөтткө пайдалануучу жерлер (УДП)
МТЧ Мамлкеттик токой чарбасы
МЖП Мамлекеттик жаратылыш паркы
 1. КИРИШҮҮ

Савай айыл аймагындагы Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин (ЖПБ) Жайыт комитети тарабынан иштелип чыккан Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы (ЖБПЖП) Жайыт пайдалануучулар бирикмесинин жалпы чогулушунда жайыт пайдалануучулар, айыл өкмөтү жана башка кызыкдар тараптар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы менен макулдашылган.

Кыргыз Республикасынын жайыттар боюнча колдонуудагы ченемдик укуктук актыларына ылайык, ЖБПЖП жергиликтүү кеңештин сессиясында да каралып чыгып, бекитилген жана Жайыт комитети менен жайыттарды башка максаттарга пайдалануу боюнча тийиштүү келишимдерди түзгөн бардык жайыт билетин алуучулар жана башка физикалык жана юридикалык жактар тарабынан аткарылышы милдеттүү түрдө талап кылынат.

Негизги пландын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелген деталдуу чакан долбоордук сунуштар, айыл аймактын профайлы (паспорту), жайыт участокторунун абалына баа берүүнүн жыйынтыктары, ж.б.у.с. материалдар планга тиркелген.

Ушул ЖБПЖП кыска мөөнөттүү көрүнүштө жалпысынан жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну, малдардын ден соолугун коргоону жана малды тоюттандырууну жакшыртуу аркылуу мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө жергиликтүү калктын кирешелерин көбөйтүүгө багытталган.

 1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
 2. 2.1.Жайыт пайдалануучулар бирикмеси (ЖПБ) жөнүндө кыскача маалымат

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” мыйзамы кабыл алынгандан кийин, Савай айыл аймагында жайыт пайдалануучулардын демилгеси менен жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык, аткаруу органы – жайыт комитети, ал эми Жайыт пайдалануучулар бирикмеси - Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органы катары катталган.

1-таблица

Юридикалык дареги:

Ош облусу, Кара-Суу району, Савай АА,

Кызыл-Шарк айылы.

Эсептешүү эсеби: №1360244174873638; ФОАО «Росинбанк».
Жеке идентификациялык номери: 02311200910134.
Мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүк: 108922– 3306– У-е, Серия Гр № 0060120, 23.11.2009-жыл.
Башкаруу структурасы:
 • Жогорку башкаруу органыЖПБ мучөлөрунун жалпы чогулушу
 • Текшерууөзөмөлдөө органыТекшеруукомиссиясы
 • Аткаруучу орган – Жайыт Комитети.
ЖӨБО менен ЖПБнын ортосундагы жайыттарды башкаруу жана пайдалануу жөнүндө келишим (№ жанакүнү)

20-апрель 2018-жылдагы келишим

2019-жылда жайыт билеттерин алган жайыт пайдалануучулардын тизмеси Жайыт билети бар жайыт пайдалануучулардын саны –15адам (Тизме 1-тиркемеде берилген)

 

 

2.2   А/А боюнча жайыттардынкыскача мүнөздөмөсү жанаинфраструктурасы

Савай ААда жайыт аянттарынын олчому жалпысынан – 2226 гектарды тузот. Бирок анын пайдаланылып жатканы- 1600 гектар. Пайдаланылган жайыт участокторунун саны-3.

Савай ААнын карамагындагы жайыттарда учурда томондогудой инфраструктура объектилери иштейт: 2 даана купка, 4 даана мал суу ичуучу курулма, 67 км узундуктагы жайыт жолдору, тоют ташуу учун 1 даана техника бар.

.

2-таблица.

 

Мал жайууга мүмкүн болгон жерлер – Буларга сугат жана кайракы айдоо жерлер, кысыр аңыздар жана көп жылдык бак-дарактар ж.б. кирет, ошондой эле түшүм жыйналгандан кийин гана малдар жайылат (3-табицаны караңыз).

 

 

2        МАЛДАРДЫН САНЫ,АЛАРДЫН ЖАЙЫТКА ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРГА БОЛГОН МУКТАЖДЫГЫ

 1. 3.1.Быйылкы жылгашарттуу малдын башы

2019-жылдын 1- январына каратаСарай A/A эсептелип чыккан малдын башы (ШМБ) 7178 ди түзгөн (7-таблица). Малдын бир нече түрү багылат, жана алардын ар бир түрүнө карата күн сайын жана ай сайын канча КЗ керектелери эсептелген. Айыл аймагында 5141 үй чарбасы бар. Алардын көпчулугу негизинен сут жана эт өндурууучун бодо мал кармайт. Сут базарда жана сут жыйноочуларга сатылат. Жылкыны кымыз өндуруу жана айыл чарба жумуштарын аткаруу учун багышат

2019-жылга карата малдын башы жана түрүнө жараша тоюттун керектелиши

3-таблица

 

 

 1. 3.2.Быйылкы жылга жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

2019-жылдын малдардын түрлөрү боюнча айларгакарата жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

4-таблица

 

 

 

           

2019-жылга карата мезгилдер боюнча жайыт жана даярдалуучу тоюттарга болгон муктаждык

 

4.1-таблица

2019-жыл ичинде малдын жалпы санын тоют менен талаптагыдай камсыз кылуу үчүн 19650тонна тоют керектелет, анын ичинен 12328 тонна жайыт тоюту жана 7 322тонна даярдалуучу тоюту кирет. Адатта мал жайытка бир жыл ичинде 229 күн жайылат, ал эми кышында 136 күн кармалат.

3        БЫЙЫЛКЫ ЖЫЛГА КАРАТА ЖАЙЫТ ЖАНА ДАЯРДАЛУУЧУ ТОЮТТАРДЫН КӨЛӨМҮ ЖАНА ТОЮТ БАЛАНСЫ

 1. 4.1.Жайыттардагы жана мал жайылуучу участоктордогу тоюттун көлөмү

2019-жылга жайыттардын жана мал жайылуучу участоктордун мезгил боюнча түшүмдүүлүгү жана сыйымдуулугу

5-таблица

 1. 4.2.Даярдалуучу тоюттункөлөмү

Колго даярдалуучу тоюттардын түшүмдүүлүгү жөнүндө маалыматтар статистика башкармалыгынан алынды.

2019 –жылга карата дардалуучу тоюттар

6-таблица

                           1-график

 

 

 1. 4.3.Тоют балансы

Жайыттардын тушумдуулугунө жанаколго даярдалуучу тоюттардын көлөмунө жургузулгөн анализге ылайык (6 жана 7-таблица), Савайайыл аймагында жайыт аз болгондуктан (малдын саны коп) жайыт тоюту жетишсиз. Даярдалуучу тоюттардын жетиштуу өлчөмдө камдалгандыгына карабастан айыл аймагында жалпысынан тоют болгону 37% ды тузот. Мындай корсоткучко жайыт тоютунун жетишсиздиги таасир этип жатат. Тактап айтканда, Савай ААнын жай мезгилинде пайдаланчу жайлоо жайыты жок. Малды кыш мезгилинде тоют менен камсыздоо учун жетиштуу көлөмдөтоют даярдоо зарылдыгы бар. Савайайыл аймагынын ар бир тургунуна малды багууга жетиштуу өлчөмдөгу жер улушу бөлунуп берилгендиктен алар айдоо аянттарына тоюттук осумдукторду остуруусу жана малдын санына эмес, сапатына конул болуп, малдын асылдуулугун жакшыртуу керек.

 

2019-жылга каратаар бир мезгилге жараша тоют балансы

7-таблица

   

2-график

 

СавайА/Анын мал жаюу системасына 3 участок жемал жаюуну башкаруу зонасы (коктулар) кирет. Ар бир коктуда талаа жерлери бар. Жайыттын түшүмдүүлүгү1 чарчы жайыт жеринен “Чөп чабуу” ыкмасынын негизинде аныкталат.Буга чейин Савай ЖК жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жургузбой келген. 2018-жылы биринчи жолу жайыттардын бардыгына жайыт комитетинин жайыттарга мониторинг жана баалоо жургузуу тобу тарабынан жаздоо-куздоо, жайлоо жайыттарына мониторинг жана баалоо жургузулду. Натыйжада Савай ААнын жайыттарынын сыйымдуулугу ошол мониторингдин жыйынтыктарынын негизинде иштелип чыкты. 2019-жылда да план тузуу учун жазгы, жайкы мониторингдин жыйынтыктары пайдаланылды. Жайытка жаюуга уруксат берилген ченемдер 60% түзөт, бирок Савай А/А жүргүзүлгөн анализде “жарымын алуу жана жарымын калтыруу” белгилүү стандарты колдонулду.

 1. ЖАЙЫТТАРДЫ БАШКАРУУ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУБОЮНЧАПЛАНЫ
  1. 5.1.Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча планы

СавайА/Анын калкы коп жана ага жараша  калктын мал жандыктарынын саны да коп. Жайыт аянттары болсо аз жана жетишпейт. Андыктан малды Токой чарбасынын жайыттарына жана Алай, Озгон райондорунун жайыттарына да айдашат. Айыл аймагынын тургундары жайыт жерлеринен тышкары айыл чарба жерлердин башка категорияларын дагы мал жайуу участоктору катары пайдаланышат (түшүм жыйналгандан кийинайдоо жерлер, көп жылдык бак-дарактар отургузулган, короонун жанындагы жерлер, бадал өсүмдүктөрү, ошондой эле айдалган айдоо аянттары жана башка жерлер).

Төмөнкү 8-таблицада СавайА/А боюнча мал жайуу участоктордун аталышы жана аянты, ошондой эле мал жайылуучу участоктордун пайдалануу мезгилдери көрсөтүлгөн (анын ичинде жайыттардан башка айыл чарба жерлери айдоо, аңыздар, бак-дарактар бар).

Жайыт пайдалануунун учурдагы жана учурдан кийинки пландоо системасы

 

8-таблица

 

Эскертүү:жайыт тоюттарынын жалпы көлөмүн пландоо жана эсептөө учурунда жайыттардымезгил боюнча пайдалануунун жыштыгы, анын ичинде мал жайуу үчүн пайдаланылган айыл чарба жерлеринин башка категорияларыэске алынган. Натыйжада, жайыттардын мезгил боюнча пайдалануу аянты көбөйүүдө.

Жайыттардын абалын баалоо учурунда айрым жайыт жерлерин ашыкча пайдалануу же аз пайдалануу байкалса, алардын себеби аныкталат, мисалы, сууга жетүү жолдорунун же суу ичүүчү жайлардын жоктугу.

Учурда СавайА/А сугарылуучу айдоо аянттарында түшүм жыйналгандан кийин кеч күзгө чейин мал жайылат (жер үлүштөрү).

 

“Жайыт пайдалануучуларды которуштуруп жайгаштыруу” таблицасы менен тереңирээк таанышуу үчүн 8-таблицага курсорду алып барып, чычкандын оң жагындагы баскычын басып, «Объект лист – Открыть» - деген аракетти жасоо менен Excel форматындага таблицанын 2-чи барагынан же ушул документтин эң аягындагы 5-тиркемесинен көрө аласыз


 

 1. 5.2.Мал жайуунун жылдык календардык планы

             Жайыт комитети тарабынан Савайайыл аймагынын мал жаюу участокторун пайдалануу планы жана мал жаюу графиги иштелип чыккан. Бул графикте ар түрдүү участоктордо мал жаюу тартиби, болжолдуу күндөрү жана мезгили белгиленген. Мал жаюу графиги Кыргызгидрометтин аба ырайы боюнча божомолун (бир айга божомол, 3 суткага божомол жана аба ырайынын чукул өзгөрүшүн эскертүү) эске алуу менен түзүлөт. Бир айга божомол, иш учурунда, 3 күндүк божомол жана аба ырайынын чукул өзгөрүшү тууралуу жайыттар боюнча берилген эскертүүлөр менен такталат.

Мал жаюу графиги мал жаюу схемасынын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет (8.1-таблица).

Мал жаюу графигин бир нече жыл бою колдонуу жайыттардын абалын жакшыртуу макстанда мал жаюуну пландоо жана түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча Жайыт комитетин иштиктүү курал менен камсыздайт. Жайыт комитети тарабынан аныкталган жана жайыт пайдалануучулар менен макулдашылган жайыт участокторунда мал жаюу мөөнөтүн Айылдык кеңеш бекитет.

Көп жылдык байкоолор далилдегендей, такыр болуп бараткан жерлер эгер жыл жакшы болуп, жаан-чачын көп, малдын саны аз болсо жыл өткөн сайын кайрадан калыбына келээри белгилүү. Ошондуктан жайытка малды эрте жана өтө эле көп жаюуга жол бербөө зарыл.

 

ЖАМжБЖ (Жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү) жана жайыттардын жүгүн төмөндотүүдө малдарды которуштуруп жайгаштыргандан кийинки мал жайуунун жылдык календардык планы

Таблица №8.1

 


Жылдык иш-чаралар графиги (ЖКнын операциондук планы)

9-таблица

Иш-чаралар Айлар Жооптуулар
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Жайыт пайдалануучу-лардын жылдык чогулушу                         ЖК
2 А/Акатталган малдарды тактоо                         А/Ө, ЖК
3 Мезгил боюнча жайытка чыгуучу малдарды тактоо                         ЖК
4 ЖБПЖПны иштеп чыгуу, ЖПБ нын жалпы чогулушунда талкуулоо                         ЖК/ЖПБ
5 ЖБПЖПныАК сессиясында бекитуу                         ЖК/АК
6 Жайыт пайда-лар менен келишим тузуу, жайыт билеттерин беруу                         ЖК
7 Жайыт участокторунун абалына мониторинг жургузуу жана баалоо                        

ЖК/

МБТ

8 Ветеринардык-профилактикалык иштердин аткарылышын контролдоо                         ЖК, ЖДСТ
9 Жайыттардын абалын жакшыртуу боюнча иш чараларды жургузуу                          
10 Бруцеллез, лейкоз жаналептоспирозго изилдөө учун кандын улгусун алуу                         ЖВ
11 Аллергиялык метод менен туберкулинизация жургузуу                         ЖВ
12 Жайыт инфраструктура -сын жакшыртуу боюнча иш-чаралар                         ЖК
13 Мезгил боюнча малды которууну уюштуруу                         ЖК
14 Алыскы жайыттарга малды техника менен ташып жеткируу                         ЖК
15. Алыскы жайыттарда ветеринардык жана медициналык кочмо штабдарды уюштуруу                         ЖК
16 Жайыт жерлерин пайдалануу учун акыны жыйноо                         ЖК
17 ЖК/ЖПБнын мучөлөрунун потенциалын жогорулатуу учун окутуулар                         ЖК
 1. 5.3.Малдардынденсоолугункоргообоюнча планыжанаэпизотикалыкабалы

Эпизотиялык абалга кыскача мүнөздөмө

ВФКМИ жана ЭЭБдин веб-сайттарында жайгашкан расмий маалыматтын анализине таянсак, малдар дагы да болсо жугуштуу ылаңдардан жабыркап келишет. Алардын кесепетинен малдын азыктуулугу төмөн болуп, мал чарбачылыгына көз каранды болгон үй-бүлөлүк бюджетти толуктоодо фермердик чарбаларга жана үй чарбаларына олуттуу экономикалык зыян келтирилүүдө. Мындай абал бир катар жугуштуу жана инвазивдик ылаңдардын козгогучтарын өрчүтүүгө шарт түзгөн региондордун табигый-климаттык шарттарынын өзгөчөлүгүнө, жаныбарларды багуу жана кармоо талаптардын бузулгандыгына байланыштуу.

         Малдардын ээлерин жана малдардын ден соолугун коргоо боюнча ветеринардык кызмат көрсөтүүчү ветеринардык адисти сурамжылоо, ошондой эле лабораториялык анализдин жана ушул айыл аймактагы мамлекеттик ветеринардык кызматтын отчетторун изилдөөнүн жыйынтыктары бул айыл аймактын аймагындагы мал айрым жугуштуу ылаңдар менен маал-маалы менен ылаңдап тургандыгын көрсөтүп турат. Бул ылаңдардын ичинен гиподерматоз (сайгак), мониезиоз, фасциолез, псптоз (котур) жана башка айрым оорулар жыл сайын катталып турат. Мындан тышкары, табигый очоктору бар же жаныбарларды тоюттандыруу жана багуу эрежелери бузулганда пайда болуучу бир катар жугуштуу ылаңдар да кездешет. Алардын алдын алуу үчүн белгиленген пландуу иш-чараларды өткөрүү талап кылынат. Кара-Суу районундагы Савайайыл аймагынын малдардын ден соолугун коргоо планы ушулардын баарын эске алуу менен бир жылга түзүлгөн.

 

Малдардын ден соолугун коргоо боюнча планы

 1. 1.Жеке ветеринардын МДКП
 


 


 1. 4.Жайыттарды жакшыртуу жана өнүктүрүүнүн иш-чаралары (Инвестициялык план)

 

10-таблица

 


 1. 5.5.ЖКнын бюджети

 

Иштелип чыккан бюджет жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунда талкууланат жана Сарай айыл аймагынын айылдык кеңеши тарабынан бекитилет. Жайыт пайдалануу акысы жалпы чогулушта жана айылдык кеңеш менен макулдашылгандан кийин жайыт пайдалануу акысынын көлөму ар бир жайыт билеттин ээси учун малдын туру боюнча аныкталат. Жайыт жерлерин пайдалануу акысы жайыт билетинде көрсөтулөт.

Савай А/А боюнча малдын ар бир турунө жайыт жерлерин пайдалануу учун төлөнуучу акынын эсеби салык ичинде төмөндө берилген:

2019 –жылы жайыт пайдалануучуларга 15 жайыт билетин берүү пландалууда, анын ичинде, чабандарга – 5, ири жайыт пайдалануучу фермерлерге – 4, орто жана майда жайыт пайдалануучуларга – 6.

- Бодо мал – 150 сом,

- Жаш бодо мал (1 жашка чейин) -105 сом,

- Жылкы – 150 сом,

- Жаш мал (жылкы 1 жашка чейин) - 105 сом,

- майда мал – 30 сом.

               Савай А/А

жергиликтүү кеңешинин

                       сессиясында 2019 - жылдын 7-август №2/3 токтому менен

«Бекитилген»

М.Ө.

ЖПБ/ЖКнын ички эрежелери

 

Мал жайуу эрежелери

 

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” мыйзамына ылайык жайыт пайдалануучу төмөнкулөрду аткарууга милдеттуу:

 1. Мал жайуунун алдында Жайыт комитетинен жайыт билетин алууга.
 2. Ветеринардык палатада катталган жергиликтуу ветеринардан бардык эмдөөлөр жана вакцинациялар жургузулгөндугу тууралуу маалымкат алууга.
 3. Малды Райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы менен макулдашылып жана жергиликтуу кеңештин сессиясында бекитилгенден кийин гана Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планына ылайык жайытка жаюуга (мал жаюу планы жана графиги бул пландын негизги бөлуктөрунун бири болуп саналат).
 4. Жайыт мезгили 1 апрелде башталат.
 5. Кузгу жайыт мезгили 15 ноябрда аяктайт, климаттын шарттарына жараша 30 ноябрга чейин узартылышы мумкун.
 6. Жайыт пайдалануучуларды жазгы (орто) жайыттарга которуу 1-майдан 10-майга чейин жургузулушу шарт.
 7. Жайыт пайдалануучуларды жайкы жайыттарга которуу 26-майдан 30-майга чейин жургузулушу керек.
 8. Ортоңку кузгу жайыттарга 1-сентябрдан баштап кайтып келсе болот, ал эми мал жайылуучу участокторго тушум жыйналгандан кийин, 1-октябрдан баштап көчсө болот.
 9. Айдоо аянттарына жакын жерде жайгашкан бардык жайыт пайдалануучулар 20-апрелден баштап жазгы жайыттарга которулуусу талап кылынат.
 10. Жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунда кабыл алынган чечимге ылайык, айыл ичинде 1 жумушчу ат, саан уйлар, 3-5 койду калтырууга уруксат берилет, калган мал жайкы жайыттарга чыгарылышы керек.
 11. Башка учурларда бардык жайыт пайдалануучулар менен келишим тузулөт, жана жайыт пайдалануу акысы келишимдин негизинде Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнундө” мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтунун 2013-жылдын 13-сентябрындагы №515 токтому менен бекитилген Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун беруунун тартиби жөнундө типтуу жобого ылайык төлөнөт.
 12. Жайыт пайдалануучулар жайыттан кайткандан кийин чарбасы менен жайытка конгон ордун тазалап, таштандыларын чогултуп ала кетиши талап кылынат.
 13. Айлана чойрону коргоо багытындагы бардык талаптарды сактоо.
 1. 6.МАЛ ЖАЙУУ ЭРЕЖЕСИН БУЗГАНДЫК ҮЧҮН ЖООПКЕРЧИЛИК
 1. Райондук агрардык өнуктуруу башкармалыгы менен макулдашылып жана жергиликтуу кеңештин сессиясында бекитилген өлчөмдөгу жайыт пайдалануу акысын төлөөдөн баш тартылган учурда, жайыт комитети карызды жана айыпты жана жайыт пайдалануучунун укуксуз иш-аракетинин натыйжасында келип чыккан башка чыгымдарды өндуруп алуу учун документтерди сотко беруугө укугу бар.
 2. Жайыт пайдалануу учун акы төлөө мөөнөту өтуп кеткен учурда жайыт билетинде көрсөтулгөн төлөмдун жалпы көлөмунөн ар бир кечиктирилген кун учун 0,5% өлчөмундөгу туум алынат.
 3. Эгерде айылда 1 аттан, саан уйлардан, 3-5 койдон ашык мал калтырылса, төмөнку чаралар колдонулат: Жалпы чогулуштун чечими жана аксакалдар сотунун чечими боюнча малдын ар бир башына 500 сом өлчөмундө айып салынат.
 • Эгерде мал айдоо аянттарына жайылып кетсе, алгачкы жолу ооз эки эскертуу берилет, андан кийин:
 • Бодо малга биринчи жолу - 250 сом, экинчи жолу -500 сом өлчөмундө айып салынат.
 • Майда малга биринчи жолу 50 сом, экинчи жолу 100 сом өлчөмундө айып салынат, эреже бузуу учунчу ирет кайталанган учурда, кетирилген зыян эсептелип, иш аксакалдар сотуна же сот органдарына жөнөтулөт.
 1. Жазгы, жайкы жана кузгу жайыттарда мал жаюу графигин бузган жайыт пайдалануучуларга, бодо малдын ар бир башына – 250 сом, майда малга – 50 сом өлчөмундө айып салынат жана жайытка 1 сутканын ичинде кайтып баруу жөнундө жазуу жузундөгу билдирме берилет.
  1. Жайыт пайдалануучу айып төлөөдөн баш тарткан учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат.
 2. Айлана–чойрону коргоо багытындагы талаптар аткарылбаган учурда административдик жоопкерчилик боюнча кодекске ылайык жоопкерчилик тартат.


 

 1. ТИРКЕМЕЛЕР
Тиркемелердин аталышы Документ Эскертүү
1 Жайыт пайдалануучулардынтизмеси    
2 Малдардын тирүүлөй салмагын аныктоо боюнча жыйынтыктары    
3 А/А жайыттарынын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары    
4 КР “Кайчылаш сызыктар” ыкмасы менен жайыттардын абалына мониторинг жана баалоо жүргүзүү колдонмосу.    
5 Жайыттардын басымын төмөндөтүү үчүн жайыт пайдалануучуларды которуштуруу    
6 Башка максаттарга пайдаланууга берүү боюнча типтүү келишимдин үлгүсү
(
КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-сентябрындагы N 515 токтому мененбекитилген)
   
7

Жайыт билетинин типтүү формасы

(КР Өкмөтүнүн2009-жылдын 19-июнундагы N 386 токтому менен бекитилген)

   
8 ЖБПЖПдагы Excel форматында иштелип чыккан бардык таблицалары    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

№ 2/4-Т О К Т О М У

 

           Кызыл-Шарк айылы.                                                                                            07.08.2019-ж.    

 

 

Савай айыл ъкмът\н\н Кыдырша

Кызыл-Шарк, Октябрь, Ынтымак

айылдарынын тургундарына материалдык

жардам бер\\ жън\ндъ

        

         Кыргыз Республикасынын калкты тейлъъ социалдык жактан тейлъън\н негиздери жън\ндъ мыйзамынын 2003-жылдын 12-апрелинин №71, 2005-жылдын 22-июнундагы №111, 2008-жылдын 28-июлундагы №177, 2013-жылдын 23-апрелиндеги   №56-редакциясынын негизинде Савай айылдык Кеёеши

 

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 

 1. Кыдырша айылынын тургуну Кадыров Търъбайга \й куруу \ч\н, Октябрь айылынын тургуну Акылбеков Арсенге,Тиленов Эльханга, Ынтымак айылынын тургуну Алдыракманова Мъърканга, Кызыл-Шарк айылыныны тургуну Орунбаев Илхамга операция жасатууга 30,0 миё сомдон, Кызыл-Шарк айылынын тургуну Тургунов Толкунга , Октябрь айылынын тургуну Темиркулова Сурмаканга 10,0 миё сом материалдык жардам берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Савай айылдык округунун кеёешинин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

 

Савай айылдык округунун кеёешинин

търагасы                                                                                                    А.Баимбетов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

 

№ 2/5-Т О К Т О М У

 

         Кызыл-Шарк айылы.                                                                                          07.08.2019-ж.      

 

Савай айыл ъкмът\нъ караштуу

«Савай-Тазалык» ишканасына

таштандыларды чыгаруу \ч\н тълъъ

тарифине ъзгърт\\ киргиз\\ жана ишкананын

тракторун ижарага бер\\ жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 16-беренесинин негизинде Савай айылдык Кеёеши

 

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 1. «Савай-Тазалык» ишканасынын калкка кърсъткън кызмат акысы таштандынын бир кабына 20 (жыйырма) сом ълчъм\ндъ тълъъ тарифи ъзгърт\лс\н.
 2. «Савай-Тазалык» ишканасынын трактору айына 5000 ( беш миё) сом ълчъм\ндъ ижарага берилсин жана трактрорду ондоп т\зъъ иштери ижарачыга милдеттендирилсин.
 1. Бекитилген тълъъ тарифтери боюнча иш алып бару жагы «Савай-Тазалык» ишканасынын жетекчисине милдеттендирилсин.
 1. 4. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ   жагы Савай айылдык округунун кеёешинин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

 

 

 

Савай айылдык округунун кеёешинин

търагасы                                                                                                 А.Баимбетов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги II сессиясынын

 

 

 

№ 2/6-Т О К Т О М У

 

         Кызыл-Шарк айылы.                                                                                           07.08.2019-ж.      

 

Савай айыл ъкмът\нъ караштууижара

мъънът\ б\ткън кайра бъл\шт\р\\ фондун

жерлерин ижарага бер\\ жън\ндъ

         Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 3-сентябрындагы №602,02016-жылдын 18-ноябрындагы №599,2019-жылдын 15-февралындагы №55 токтомдордун редакциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ шарттары жана тартиби тууралуу Типт\\ Жобонун негизинде Савай айылдык округунун кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 1.        Ижара мъънът\ аяктаган Савай айыл ъкмът\н\н айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2016-жылдын 18-ноябрындагы №599 токтомунун редакциясынын ылайык ижарага берилсин.
 2. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ максатында айыл ъкмът\ндъ Жер комиссиясы курамы тъмъндъг\дъй бекитилсин.

                                                 комисиянын торагасы.

                                                               комиссиянын катчысы

                        Комиссия мучолору:

 1. Кудайбердиев Эргешбай                 – Савай айылдык округунун кеёешинин депутаты.
 2. 4)Чырмашов Чынгыз                         – Савай айылдык округунун кеёешинин депутаты.
  1. Полотов Гапыржан                      – Султан -Абад айылынын айыл башчысы.
 3. 11)Кундузов Абдибаит                      - Октябрь айылынын айыл башчысы
 4.             12)Хайдаров Мамашарип                 - Курбан-Кара айылынын айыл башчысы
 5. 13)Женмуратов Алмаз                       – Савай айыл ъкмът\н\н жетектъъч\ адис салык

                                                              боюнча                                                                                 

 1. 14)Каримжанов Садир                         - Савай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы
 2. 15)Дадажанов Музафар                 - Савай айыл ъкмът\н\н жетектъъч\ адиси жер жана        

                                                           турак жай коммуналдык маселелер боюнча..

 1.          16)Сайпидинов Мунарбек          – Савай айыл ъкмът\н\н башчысы

 

 1. 3.Тузулгон комиссияга иштерин КР Ъкмът\н\н “КБФ нун жерлерин ижарага бер\н\н тартиби ” жонундогу мыйзамдарынын, жер кодексинин, нормативдик актылары, типтуу жоболордун негизинде иш алып баруусу милдеттендирилсин.

 

 1. 4.Аукционду алып баруучу аукционист милдетин М.Дадажановго ж\ктълс\н.

 

 1. Бул токтомду къзъмълдъъ жагы Савай айылдык   округунун кеёешинин айыл чарба, жер, жайыттар жана курулуш боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

Савай айылдык округунун кеёешинин

търагасы                                                                                                               А.Баимбетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ             ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

 

 

 

№ 2/7-Т О К Т О М У

 

           Кызыл-Шарк айылы.                                                                                          07.08.2019-ж.      

 

Савай айыл ъкмът\нъ Кен-Сай айылынын

К.Айдаров жана Н.Сакиев къчълър\нъ оор

ж\к ташуучу автоунаалардын каттамын

чектъъ жън\ндъ

 

            Кыргыз Ресапубликасынын Жергиликт\\ ъз алдынча бапшкаруу мыйзамынын 18-беренесинин негизинде Савай айылдык округунун кеёеши

 

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 

 

 1. Савай айыл ъкмът\н\н Кен-Сай айылынын К.Айдаров жана Н.Сакиев къчълър\нъ оор ж\к ташуучу автоунаалардын каттамына чектъъ киргизилсин.
 2. Бул токтомду аткарууга алуу жагы Кеё – Сай айылынын башчысы Х.Мурзакуловго милдеттендирилсин.

 

 

 

Савай айылдык округунун кеёешинин

търагасы                                                                                                         А.Баимбетов