25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Сарай айылдык кенешинин алтынчы чакырылышынын 2019-жылдагы 16-17 сессияларынын токтомдору

Кара-Суу районунун Сарай айылдык кенешинин алтынчы чакырылышынын 2019-жылдагы 16-17 сессияларынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

       Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                            XVI сессиясынын

№ 1   Т О К Т О М

 

Киров айылы                                                                                                              28.06.2019-ж

«Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу «Сарай Тазалык»

атайын адистештирилген ишканасынын тарифтерин

бекит\\ жън\ндъ»

 

Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу «Сарай Тазалык» атайын адистештирилген ишканасынын акыр чикирлерди ташып чыгуу \ч\н тарифтерин бекит\\ \ч\н кайрылган сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 

1.         Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу «Сарай Тазалык» атайын адистештирилген ишканасынын акыр чикирлерге болгон тълъмдърн\н\н тарифтери тъмъндъг\дъй тартипте бекитилсин;

1.         Катуу акыр чикирлер 1м.куб - 1200 (бир миё эки ж\з) сом

2.         Авто унаа токтоочу жай бир автоунаага – 20(жыйырма) сом

3.         Айыл ичиндеги акыр чикирлерди алуу бир кап \ч\н – 20(жыйырма) сом

4.         Навай канадан чыккан акыр чикир 0,5 мерт куб -600(алты ж\з) сом

5.         Базардагы бир орун \ч\н 0,05 мерт куб -60(алтымыш) сом

6.         Ашкана 1,5 мерт куб -1800(бир миё сегиз ж\з) сом

7.         Чач тарачкана 0,2 мерт куб -300(\ч ж\з) сом

8.         Касапкана 0,5 мерт куб - 600(алты ж\з) сом

9.         Самсакана 0,5 мерт куб – 600(алты ж\з) сом

10.       Д\кън, тиг\\ч\л\к 0,2 мерт куб – 240(эки ж\з кырк) сом

11.       Аптека 0,1 мерт куб – 120(бир ж\з жыйырма) сом

2.         Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык кеёешинин търагасы                                                                   Э.Арзиев

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

 

           Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

XVI сессиясынын

№ 2 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                     28.06.2019-ж.

 

“Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу

“Сарай Таза Суу ” ИСКАКБ

бирикмесинин тарифин бекит\\

жън\ндъ”

 

          Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу “Сарай Таза Суу” ИСКАКБ бирикмесинин таза сууга болгон абоненттердин тълъмдър\н\н тарифин жана короосуна уруксатсыз суу т\т\ктър\н киргизип алган абоненттерге айып пул салуу жън\ндъг\ сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

  1.             “Сарай Таза Суу” ИСКАКБ бирикмесинин бардык абоненттери короосунун ичинен таза суу пайдалангандыгы \ч\н, бир жылга бир кожолук 2400 (эки миё търт ж\з) сом, къчъдън пайдаланган абоненттер ар ай сайын ар бир суу пайдаланган абонент 25 (жыйырма беш) сом ълчъм\ндъ тълъм бекитилсин. Тарифтерге ъзгърт\\ киргизилбесе токтом к\ч\ндъ калтырылсын жана антимонополиянын макулдугу жок экендиги белгиленсин.
  2.             Суу т\т\г\н уруксатсыз короосуна киргиз\\гъ мароторий жарыялансын жана уруксатсыз короосуна суу т\т\г\н киргизип алган абоненттерге 10000(он миё) сом айып пул салынсын.
  3.             Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:                             Э.Арзиев

 

 

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

XVI сессиясынын

         3 Т О К Т О М У

Киров айылы.                                                                                                     28.06.2019-ж.

“Сарай айыл ъкмът\н\н

«Мъёг\-Суу» СПАсынын

сугат суу \ч\н тарифин

бекит\\ жън\ндъ”

            Сарай айыл ъкмът\н\н «Мъёг\-Суу» СПАсынын жетекчиси Ф.Калиловдун билдир\\с\н угуп жана талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши  

                                           Т О К Т О М К Ы Л А Т

  1. Сарай айыл ъкмът\н\н «Мъёг\-Суу» СПАсынын сугат суу керектъъч\лър\нъ болгон тълъмдър\ (тарифи) суу жакшы жетпеген кээ бир жерлерге жеёилдет\\ менен тъмънк\дъй бекитилсин:
  2. 2019-жылга 1,0га айыл чарба ъс\мд\ктър\нъ сугат суу бер\\ нормасы боюнча суунун акысын тълъъ тарифи
Аталышы сом
1 Пахта 1000
2 Тамеки 1000
3 К\зд\к буудай 1000
4 Дандык ж\гър\ 1000
5 Жашылча 1200
6 Картошка 1200
7 К\н карама 1200
8 Бак дарак 1200
9 Бахча (коон.дарбыз) 1200
10 Беде чъп 1200
11 Пияз 3000
12 Шалы 3800
  1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н «Мъёг\-Суу» СПАсынын жетекчиси Ф. Калиловго ж\ктълс\н.

 

 

Сарай айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                      Э.Арзиев.

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

       Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                     XVI сессиясынын

                                                     № 4   Т О К Т О М

Киров айылы                                                                                     28.06.2019-ж

“Сарай айыл аймагына караштуу

жайыт комитетинин кара мал жана кой

жылкылары \ч\н тарифтерин жана

техникаларынын тарифтерин

бекит\\ жън\ндъ”

Сарай айыл аймагына караштуу жайыт комитетинин жакынкы жана ортоёку жайыттарга кара мал, кой жана жылкыларды багуу \ч\н жана техникаларынын мото саатка тарифтерин бекит\\ \ч\н кайрылган сунушун угуп жана талкуулап чыгып Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

1.         Жакынкы жана ортоёку жайыттарга малдарды багуу \ч\н тъмъндъг\дъй тарифтер;

     Кара мал       150 сом

     Жылкы         185 сом

     Кой                30 сом ълчъм\ндъ ар бир мал, жылкы жана койлорго бекитилсин.

2.         Эгилген эгиндерди жана чъп чабыктарды мал койлорун карабай жедирип койгон мал жандыктарга;

   Кара малга     2000 сом

   Жылкыларга   3000 сом

   Кой эчкилерге 500 сом ълчъм\ндъ айып пул салынсын.

3.         Жайыт комитетинин техникаларына ;

        Атайын техника ( Фронтальный погрузчик ) - 1200 сом, МТЗ Белорус 892,2 - 850 сомдон ар бир мото саатка тарифтер бекитилсин.

4.         Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы жайыт комитетинин кеёешине тапшырылсын.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы:-                                   Э.Арзиев.

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

       Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                       XVI сессиясынын

                                                     № 5   Т О К Т О М

Киров айылы                                                                                    28.06.2019-ж

 

“Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Ак Ъргъ

жаёы конушунун, Г\лзар кварталынын жана

Тельман айылынын жаёы чегиндеги къчълър\нъ

жаёы ысым ыйгаруу жън\ндъ”

 

Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Ак Ъргъ жаёы конушунун, Г\лзар кварталынын жана Тельман айылынын жаёы чегиндеги къчълърд\н тургундарынын чогулушунун протоколун, кол коюлган тургундардын тизмесинин негизинде сунуштарын угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

Сарай айыл ъкмът\н\н Ак Ъргъ жаёы конушундагы, Г\лзар кварталынын жана Тельман айылынын жаёы чегиндеги къчълъргъ;

Ак Ъргъ №2                           Келечек къчъс\

Ак Ъргъ №3                           Оомат къчъс\

Ак Ъргъ №4                            Медресе къчъс\

Ак Ъргъ №5                           Мектеп къчъс\

Ак Ъргъ №6                           Биримдик къчъс\

Ак Ъргъ №7                           Ынтымак къчъс\

Ак Ъргъ №8                           Жибек жолу къчъс\

Ак Ъргъ №9                           Маданият къчъс\

Ак Ъргъ №10                         Нооруз къчъс\

Ак Ъргъ №11                         Ак Тилек къчъс\

Ак Ъргъ №12                         Ак Ъргъ къчъс\

Ак Ъргъ №13                         Достук къчъс\

Ак Ъргъ №14                         Ак Ниет къчъс\

Ак Ъргъ №15                         Кыргызстан къчъс\ деп коюлсун,            

Г\лзар-1                              Айдаров Салижан

Г\лзар-2                              Мамажакыпов Нурмамат            

Г\лзар-3                                Жаштар

Г\лзар-4                                Полотов Камалдин болуп ат коюлган          

Г\лзар-5                                Сатыбалдиев Суран

Г\лзар-6                                Рахманалиев Айдар

Г\лзар-7                               К\н чыгыштан к\н батышка карата къчън\н оё тарабы                                            

                                              Анарбаев Жалил

Г\лзар-7                                К\н чыгыштан к\н батышка карата къчън\н сол тарабы

                                               Кыязбекдин аты ыйгарылсын,

Тельман айылындагы жаёы конуштун Тельман №15 къчъс\нъ Аманкулов Абдижалилдин, Тельман №11 къчъс\нъ Ъм\рзаков Турсунбайдын аты ыйгарылсын.

  1. Атасынын же чоё атасынын аты ыйгарылган къчън\ жарыктандырууга, таза суу менен камсыз кылууга, ошол къчъдъг\ жакыр жашаган жарандарга материалдык жардам бер\\гъ жана къчъгън\н аты жазылган тактайчаларды жана \йлърд\н номерлерин ил\\ жагы уул-кыздарына жана неберелерине     милдеттендирилсин.
  2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

 

 

Сарай айылдык

Кеёешинин търагасы:                                                                                      Э.Арзиев.

 

 

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

       Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                      XVI сессиясынын

                                                     № 6   Т О К Т О М

Киров айылы                                                                                     28.06.2019-ж

 

“Ижарага берилген жер тилкеси жън\ндъ”

 

Сарай айыл аймагына караштуу Киров айылынын тургуну Акимова Розанын кайрылган кайрылуусун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

                                                   Т О К Т О М К Ы Л А Т

 

1.         Сарай айыл ъкмът\нъ караштуу Туратали Эл базарындагы Акимова Розага ижарага берилген айыл чарба багытындагы эмес жер тилкеси баштагы аукциондо белгиленген баа менен келишим негизинде ъз\нъ калтырылып, мъънът\ узартылып берил\\с\н Сарай айыл ъкмът\нъ сунуш кылынсын.

2.         Сунуштун аткарылышын жана ъз\нъ калтырып, мъънът\н узартып бер\\ жагы Сарай айыл ъкмът\н\н жер боюнча адистерине милдеттендирилсин.

3.         Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы                                                      Э.Арзиев.

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

       Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                       XVI сессиясынын

                                                     № 7   Т О К Т О М

Киров айылы                                                                                    28.06.2019-ж

 

“Комиссия т\з\\ жън\ндъ”

 

Сарай айыл ъкмът\н\н билим бер\\ мекемелериндеги балдардын билим деёгээлин жана бала бакчаларындагы балдар кандай каралып жатат, тамак аш жетишээрлик берилип жатабы, балдар бакчасындагы тарбиячылардын билим деёгээли кандай, мед.айымдары биринча жардам бер\\гъ деёгээли жетишээрликби жана дары дармектери жетишээрлик камсыздалып, дары дармектерди кармоочу жайы санитардык абалга жооп береби жана ошондой эле айыл аймагындагы жергиликт\\ бюджеттин эсебинен курулуп жаткан курулуштардын сапатын жана сарпталган акча каражатынын максаттуулугун текшер\\ максатында депутаттар А.Салимов менен А.Абдырахмановдордун сунуштарын угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О К Ы Л А Т

 

1.         Сарай айылдык Кеёешинин тъмънк\ депутаттары;

       А.Салимов                       Комиссиянын търагасы

       А.Абдырахманов           м\чъс\

       Н.Къчъбаева                   м\чъс\

       М.Мошонов                     м\чъс\

       Ш.Маткабилов               м\чъс\ болуп дайындалсын.

2.         Бала бакчалардын бардык тармактарын текшер\\дън ъткър\п, жыйынтыктоочу актысын Сарай айыл ъкмът\нъ тапшырышсын.

3.         Текшер\\н\н актсы боюнча тиешел\\ чараларды кър\\ жагы жана аны аткаруу жагы Сарай айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы                                                         Э.Арзиев

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

       Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                       XVII сессиясынын

                                                     № 1   Т О К Т О М

Киров айылы                                                                                    16.08.2019-ж

“Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош

облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик

ишканасынын Сарай айыл ъкмът\н\н жеринин

балансын даярдаган материалдарынын

инвентаризациясын бекит\\ жън\ндъ”

 

Сарай айыл ъкмът\н\н жер боюнча адистери “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы менен биргеликте Сарай айыл ъкмът\н\н жеринин балансын даярдаган материалдарынын жыйынтыгынын инвентаризациясын бекитип бер\\ боюнча сунушун угуп жана талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 

1.         Сарай айыл ъкмът\н\н жер боюнча адистери “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы менен биргеликте Сарай айыл ъкмът\н\н жеринин балансын даярдаган материалдарынын жыйынтыгынын инвентаризациясы бекитилсин.

2.         Сарай айыл ъкмът\н\н инвентаризация мезгилинде т\з\лгън Сарай айыл ъкмът\н\н экспликациясына, Сарай айыл аймагында ж\рг\з\лгън инвентаризациялоонун жыйынтыгы менен 01.01.2018-жылдагы жер отчетунун салыштырма ведомостуна жана Сарай айыл аймагынын жер фондуна ж\рг\з\лгън инвентаризациянын жыйынтыгынын актысынын толук кандуу т\з\лгънд\г\н\н мыйзамдуулугу жана жоопкерчилиги Сарай айыл ъкмът\н\н жер боюнча адистерине жана Сарай айыл ъкмът\н\н башчысына ж\ктълс\н.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы                                                   Э.Арзиев.

 

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

       Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                       XVII сессиясынын

                                                    № 2   Т О К Т О М

Киров айылы                                                                                     16.08.2019-ж

“Комиссия т\з\\ жън\ндъ”

 

Сарай айыл ъкмът\ тарабынан турак жай салуу \ч\н берилген жер тилкелерин текшер\\ \ч\н депутат С.Тажибаевдин сунушун угуп жана талкуулап Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 

1.         Сарай айыл ъкмът\ндъ турак жай салуу \ч\н берилген жер тилкелерин текшер\\ \ч\н ар бир айылдан тъмъндъг\ депутаттардан:

Киров айылына С.Тажибаев, У.Сайдалиев

Тельман айылына Мирсаидов, М.Мошонов

Эркин айылына Б.Баймуратов, А.Салимов, Ж.Рахманов

Коёурат айылына А.Амиров, С.Тагаевдерден турган комиссия курамы дайындалсын.

2.         Турак жай салуу \ч\н берилген жер тилкесиинин мыйзамдуулугу Сарай айыл ъкмът\н\н жер боюнча адистерине милдеттендирилсин.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы                                                 Э.Арзиев.

Кыргыз республикасы

ош облусу

Кара-Суу району Сарай айылДЫК КЕЁЕШИ

 

 

 

кыргызская республика

ошская область

кара-суйский район

сарайский айылЬНЫЙ КЕЁЕШ

 

 

       Кара Суу районунун Сарай айылдык Кеёешинин (VI шайланган) кезектеги

                                                       XVII сессиясынын

                                                     № 3  Т О К Т О М

Киров айылы                                                                                     16.08.2019-ж

“Сарай айыл ъкмът\н\н 2020-2021-2022-

жылдарга карата бюджетинин болжолун

бекит\\ жън\ндъ”

 

Сарай айыл ъкмът\н\н 2020-2021-2022-жылдарга карата бюджетинин болжолун бекит\\ \ч\н сунушун угуп жана талкуулап, Сарай айылдык Кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 

1.         Сарай айыл ъкмът\н\н 2020-2021-2022-жылдарга карата бюджетинин болжолу, 2020-жылга 142083,5 миё сом, 2021-жылга 142445,5 миё сом, 2022-жылга 142705,5 миё сом киреше жана чыгаша бъл\г\ бекитилсин.

2.         Сарай айыл ъкмът\н\н 2020-2021-2022-жылдарга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н болжолунун расчетторун т\з\\ ФЭБ башчысы С.Бекмуратовага милдеттендирилсин.

Сарай айылдык Кеёешинин търагасы                                                     Э.Арзиев