11Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Толойкон айылдык кенешинин 2017-жылдагы кезектеги 34-сессиясынын токтомдору

Толойкон айылдык кенешинин 2017-жылдагы кезектеги 34-сессиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасынын Ош облусту, Кара-Суу району, Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезексиз XXXIV сессиясынын

ТОКТОМУ № 34-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2017-ж.

                                                                       Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022-                                                                                  жылдардагы социалдык экономикалык

                                                                       ън\г\\ планын бекит\\ жън\ндъ

Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022-жылдардагы социалдык экономикалык ън\г\\ планын бекит\\ жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н статист-экономистинин билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022-жылдардагы социалдык экономикалык ън\г\\ планын бекитилсин.
 2. Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022-жылдардагы социалдык экономикалык ън\г\\ планынын аткарылышы айыл ъкмът\н\н орун басарына, финансы-экономика бъл\м\нъ жана айыл ъкмът\н\н статист-экономистине ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы А. Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 И. Ажиматов

Тълъйкън айылдык аймагы

Тълъйкън айылдык аймагынын

2018-2022-ЖЫЛДАРГА ЪН/Г// СТРАТЕГИЯСЫжана инвестициялык планы

2017-жыл

МАЗМУНУ

             Киришүү

1.  Айыл аймагынын кыскача   аннотациясы

2.   Айыл аймагынын келечеги –элеси

3.   Учурдагы   кырдаалды талдоо жана баалоо SWOT – анализ .

       (Айыл аймагынын күчтүү жана чабал жактары, айыл  

       аймагынын мүмкүнчүлүктөр\ жана коркунучтары)

4.   Айыл   аймагынын стратегиялык артыкчылыктуу багыттары

5.   Артыкчылыктуу багыттар боюнча койгойлор, тоскоолдуктар

6.   Коюлган милдеттер

7. Аткарылууучу иш-чаралар

8. К\т\лгън жыйынтыктар, натыйжалар.

9Айыл аймагынын 2018-жылга карата Инвестициялык планы.

10. Мониторинг жана   баалоо планы, анын индикаторлору

    

           

                                                             КИРИШ//

            2018-2022-жылдарга карата Тълъйкън айыл аймагынын социалдык, экономикалык тармактары боюнча ън\кт\р\\н\н стратегиясы баяндалат.

2018-2022-жылдарга айыл аймагынын ън\кт\р\\н\н ушул стратегиясынын базалык принциптери болуп төмөнкүлөр: Тълъйкън айыл аймагынын экономикасынын мындан ары да туруктуу өн\г\\с\н камсыз кылуу \ч\н, айыл аймагынын экономикасынын б\г\нк\ к\ндъг\ абалын, жаратылыш шарттарын, географиялык жайгашуусун жана материалдык-сырьелук базасын эске алуу менен узак мъънътт\\, реалдуу иш чараларды иштеп чыгуу б\г\нк\ к\нд\н негизги талаптарынын бири болуп эсептелет. Ошону менен эле бирге кабыл алынган иш чараларды турмушка ашыруунун механизмдерин иштеп чыгуу менен бирге, аларга ъз убагында жагдайга жараша т\зът\\лърд\ киргизип туруу зарыл.

            Тълъйкън айыл аймагы негизинен айыл чарба жана ънд\р\ш багытындагы айыл аймак. Ошондуктан айыл аймагында ырааттуу т\рдө агрардык реформаларды ж\рг\з\\ жана жаёы технологияларды киргиз\\ менен талаачылык продукцияларынын сапатын жакшыртуу, айыл чарба продукцияларын кайра иштет\\ч\ ишканалардын санын къбъйт\\ менен алардын толук кандуу иштешин камсыз кылуу, кабыл алынуучу иш чаранын негизи болуп саналат. Айыл аймагынын Өн\г\\ Стратегиясынын дагы бир негизги багыты – айыл аймагында жалпы д\ё продукциясында ънър жай продукциясынын \л\ш\н жогорулатуу. Айыл округдун географиялык жактан ыёгайлуу жайгашышы, айыл аймагынын чекене товар ж\г\рт\\ жана акы тълъп кызмат кърсът\\ ишканаларын ачууга жакшы шарт т\з\\дъ. Ошондой эле, айыл аймагында жаёы технологиянын негизинде экспорт багытындагы продукцияларды чыгаруучу ишканаларды ачуу зарыл.

            Ак-Буура дарыясын бойлото туристтик зооналарды уюштуруп жана туристтер эс алуучу мейманкана-жатаканаларды куруп туристтерди тартуу менен бирге, айыл аймагынын экономикасын жана жергиликтүү элдин кирешесин көбөйтсө болот. Айыл аймагынын экономикасына инвестициянын \зг\лт\кс\з келип туруусу кабыл алынган иш чаранын аткарылышынын негизги шарты болуп эсептелет. Айыл аймагынын Өн\г\\ Стратегиясынын аткарылышынын жыйынтыгы болуп, айылдардын къйгъйл\\ маселеси болгон жумушсуздуктун жана жакырчылыктын деёгээлинин тъмъндъш\, инвестициялык-бюджеттик салымдардын кълъм\н\н ъс\\с\ жана айыл аймагынын экономикасынын туруктуу ъс\\с\н\н камсыз болушу эсептелет.

            Бул милдеттерди чеч\\ \ч\н, конкретт\\ аракеттер жана чаралар белгиленген, алар тъмънк\лърд\ ж\зъъгъ ашырууга багытталган:

            - айыл аймагында саясий жана экономикалык туруктуулукту сактоо;

           - жергиликт\\ жана улуттук социалдык-экономикалык ън\г\\н\н максаттарынын айкалышып туруусу;

           - Тълъйкън айыл аймагынын туруктуу ън\г\\с\, эффективд\\ башкарууну т\з\\, мамлекеттик башкаруунун, жергиликт\\ ъз\н ъз\ башкаруунун жана калктын кызыкчылыктарынын балансын сактоо;

            - улуттар аралык мамилелерди чыёдоого, калктын арасында этникалык мамилелерди сыйлоого жетиш\\;

            - ички ресурстарды жана тыштан тартылган инвестицияны натыйжалуу пайдалануу;

            - эмгек ънд\р\мд\\л\г\н жогорулатуу жана энергияны пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу аркылуу ънд\р\шт\ кътър\\;

            - экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу;

            - жакырчылыктын деёгээлин кескин т\рдъ тъмъндът\\;

            - бюджеттин киреше жагынын ъс\ш\н жергиликт\\ салык тълъъч\лърд\н базасын кеёейт\\ менен камсыздоо;    

            - коррупцияга каршы к\ръшт\ к\чът\\;

            -экономикалык потенциалды жогорулатуу менен айыл аймагынын экономикасынын ъс\\ деёгээлин сактап калуу;

           

Айыл аймагынын келечеги

Тълъйкън айыл аймагынын калкынын саны, социалдык-экономикалык потенциалы жана соода тармагы, айыл чарбасы ън\г\\ деёгээли боюнча Кара-Суу районунун алдыёкы айыл аймактарынын бири. Тълъйкън айыл аймагынын географиялык жактан жагымдуу жайгашуусу, ън\ккън инфраструктурасы, жаёы технологиялардын негизинде ънър жай ишканалардын, айыл чарбанын, транспорт жана байланыштын чоё потенциалы, ън\ккън товар ж\г\рт\\, жеке ишкерлик жана ън\ккън туристтик тармак инвестициялык салымдар \ч\н кеёири м\мк\нч\л\ктърд\ т\зът. Чыгыш базарлары, тарыхый эстеликтер, жайлар, жаратылыш кооз аймактары жана заманбап соода борборлору айыл аймакка кошумча конкуренттик жъндъмд\\л\кт\ т\зът.

Айыл аймагынын стратегиясынын максаттары

Айыл аймагынын ън\г\\ стратегиясынын негизги максаты - жарандардын жашоо деёгээлин жана сапатын жогорулатууга, жашоого жана ден-соолукка жагымдуу айлана-чъйръ, биримд\\ коом, элдин маданият жана адеп-ахлактык баалуулуктарын сактоого жана къбъйт\\гъ, жарандык укуктарды коргоого, натыйжалуу демократиялык башкарууга багытталган жогорку жана сапаттуу натыйжаларга жетиш\\. Өлкъб\здъ ж\р\п жаткан жаңы экономикалык саясаттын негизинде жаёы ишканаларды ачуу, иштеп жаткан ишканалардын материалдык-техникалык базасын чыёдоо, аларды кайрадан техникалык куралдануунун негизинде айыл аймагынын экономикасын кътър\\.  

Белгиленген негизги максаттарга жетиш\\ тъмънк\ негизиги иш чараларды ж\зъг\ ашыруу менен аткарылмакчы:                                 

- жергиликт\\ сырьелук базаны жана экономикалык м\мк\нч\л\ктърд\ пайдалануу менен ънър жай тармагында жыл сайын 5-8 % кем эмес, айыл чарба тармагында 5-7% кем эмес ъс\\ темпине жетиш\\ менен айыл аймагынын экономикасын туруктуу, динамикалуу ъс\ш\н камсыз кылуу;

- айыл аймагынын элинин эмгектик жана ишкердик м\мк\нч\л\ктър\н толук кандуу пайдаланышына шарт т\з\\, колдо бар эмгек ресурстарын эффективд\\ пайдалануу;               

- калктын кирешесинин къбъй\ш\, аларга кърсът\л\\ч\ социалдык кызматтардын т\р\н къбъйт\\, калкка жагымдуу жашоо шарттарын т\з\\;          

Акыркы жылдардагы айыл аймагынын экономикасынын сезилээрлик ъс\п жаткандыгына карабастан, айыл аймагынын экономикасынын негизин т\згън ънд\р\ш тармагы дагы эле туруксуз жана алсыз бойдон калууда.                    

Айыл аймагында жакырчылыктын жалпы деёгээли тъмъндъгън\нъ карабастан, калктын къпч\л\к бъл\г\н\н жашоо деёгээли тъмън бойдон калууда. Ошондуктан, жогорудагы белгиленген иш чараларды толук т\рдъ ишке ашырылышы айыл аймагынын экономикасы жана калктын турмуш деёгээлинин жакшырышы \ч\н да мааниси зор.

                    Учурдагы кырдаалды талдоо жана баалоо.

           КР нын Президентинин 1996-жыл 20-мартындагы «Жергиликт\\ мамлекеттик администрациялардын жана жоопкерчилигин жогорулатуу жън\ндъ чаралары» жън\ндъг\ указынын негизинде жана Кыргыз Ъкмът\нън 1996-жыл 24-апрелиндеги «КР нын аймагындагы Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескъъч\ органдарын – айыл ъкмът\н (сельская управа) т\з\\» жън\ндъг\ №187 токтомун ишке ашыруу максатында 1996-жылы июнь айында Тълъйкън жана Папан савхозуна караштуу болгон бъл\мдърд\н базасында, Тълъйкън айыл ъкмът\ т\з\лгън.

 • Географиялык жайгашуусу. Тълъйкън айыл аймагы Кыргыз Республикасынын,  Ош областынын, Кара-Суу районуна карайт. Тълъйкън       Жергиликт\\ ъз алдынча аймагынын курамында 5 айыл болуп, алар: - Озгур,Тълъйкън, Учар, Кыргызстан, Дыйкан- Кыштак айылдары кирет. Тълъйкън айыл аймагы деёиз денгээлинен 800 метр

бийиктикте жайгашкан. Административдик имараты райондун борборунан 25 км, ал эми облустун борборунан 1 км аралыкта жайгашкан.   Территориясынын жалпы аянты

4456 га. Жеринин рельефи аралаш. Айыл аймагынын маданиятынын, социалдык абалынын жана экономикасынын ън\г\ш\нъ жер шартынын географиялык абалы ынгайлашкан

 • Жер-суу ресурстары. Аймактын жалпы аянты – 16795 кв.км. Айыл чарба багытындагы айдоо 1224 га, сугат айдоо 829 га, кайрак айдоо 395 га, къп жылдык бак-дарак 42 га ,   жайыт - 3048 га , саздак жерлер- 5га га,  анын  ичинде:  айыл   чарба   багытындагы  жерлер -39775 га

Сугат системанын булактары катары аймактын Ак-Буура дарыясы пайдаланылат.Ак-Буура дарыясынан буруп Озгур айылын жана Тълъйкън, Учар, Кыргызстан айылдарына канал аркылуу сугат суу жетип турат.

 • Климаты боюнча – кышкысын къп cуук эмес, жайкысын ысык, Ак-Буураны бойлой жайгашкан айылда жайкысын салкын болуп , абанын температурасы 35-40 градуска чейин жетет, жаан-чачыны нормалдуу болуп , куз мезгили мел\\н, салкын.
 • Адам ресурстары. Тълъйкън айыл аймагы  боюнча  8 шайлоо округу 14700 шайлоочу бар. Алардын ичинен 11306 шайлоочу биометрикалык каттоодон ъткън. Калгандары ар кандай себептерден улам (миграция ж.б.) каттоодон ътъ элек,  калктын  саны  26230 адам, анын ичинен 12815 эркек, 13415 аял .  Ишке жарактуу калктын саны 8653. Акыркы үч жылдын ичинде калктын саны 10%өстү. Айыл  аймагында 2217 пенсионер,  229 мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар.   Сезондук миграцияда 3000ден ашуун адам жүрөт. Айыл аймагы боюнча  жыл ичинде 372 адам каттоодон чыгып кетти, 303 адам каттоого турду.
 • Калктын жумуштуулук жана кирешелүүлүк деңгелиАйыл аймактын калкы көбү  мал чарбачылык,  талаачылык жана калкты тейлъъ менен алектенет.   Тълъйкън  айыл  аймагындагы  4211кожолуктун  ичинен  жакырчылык  картасы  боюнча  жакыр  уй бүлөөлөр  деп  жалпысы  121 кожолук эсептелет,  алардын  ичинен  орто  жакыр –  82 кожолук.  Жалпы майыптардын саны – 229, анын ичинен 18 жашка чейинки -49, эмгектин жана согуштун ветерандары – 24, жумушсуздар (официалдуу катталгандар) – 180 .

Мамлекеттик башкаруу органдарында – 55 адам иштешет,  соода тармагында – 800 киши иштейт.

Айыл аймагы боюнча 2017-жылы ънър жай продукцияларын чыгаруунун кълъм\ 38,5 млн. сомго жетип, физикалык кълъм\н\н индекси 111,7 пайызды т\зд\. Андан сырткары калктын ишмерд\\л\г\н\н натыйжасында, 240 тонна нан жана нан азыктары чыгарылды. Айыл аймагы боюнча 2016-жыл ичинде 1 жаңы ънър жай ишканасы ишке киргизилип, 12 жаёы жумушчу орундары т\з\лд\. Алсак, Учар айылында 1 пластик эшик терезе жасоочу ишкана жана 2 акиташ чыгаруучу ишканалар иштеп, Жапалак айылында 1 таш майдалоочу ишкана ишке кир\\ алдында турат. Калкка керект\\ товарларды чыгаруунун кълъм\ 12 айдын жыйынтыгы менен 7059,1 миё сомду т\зд\. Өнър-жай тармагынын ъс\\с\н камсыз кылуу \ч\н, жергиликт\\ сырье менен иштей турган ънър-жай ишканаларынын санын къбъйт\п, ишканалардын жоопкерчилигин кътър\\ зарыл, себеби, къптъгън ишканалар към\скъдъ иштеш\\дъ. Иштеген иштеринин кълъм\н жашырууда, же азайтып бериш\\дъ. Таза экономика болуу \ч\н таза ишкана болуусу зарыл. Алардын ж\рг\згън иштери толук маалымат чагылдырылышы керек, иш ж\з\ндъ андай болбой кел\\дъ

 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү. Тълъйкън  айыл  аймагындагы 4 мектепте 126 мугалим эмгектенет, 1400 окуучу окуйт. Кыргызстан айылында “Алтын-Таажы” бала бакчада   жалпы 150 бала тарбияланат. Бала бакчалардын жетишсиздигине байланыштуу мектепке чейинки балдарды тарбиялоо иштери толук кандуу жүргүзүлбөйт.

Билим берүү тармагындагы кемчиликтер:

 • Мектепке чейинки балдарга билим берүү мүмкүнчүлүгүнүн төмөндүгү.
 • Бала бакчалардын жетишсиздиги
 • Билим берүү мекемелердеги кадрлардын жетишсиздиги.
 • Мектепте заманбап оргтехникалардын жетишсиздиги.
 • Мугалимдердин статусунун төмөндүгү
 • Мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу шарттарынын жоктугу
 • Психолог мугалиминин жоктугу жана ушул сабакты мектепке милдеттүү түрдө киргизүү (окуучулар арасында суициддин, уулануу фактыларын алдын ала чара көрүү)
 • Спорт, дене-тарбия иштеринин начардыгы
 • Ыр-бий кружокторунун жоктугу
 • Бош убакытта алек боло турган мекеме, үй кружокторунун, компьютер курстарынын, тил, тигүү, ашпозчу  кружокторунун жоктугу
 • Инфраструктура жана турак жай, коммуналдык чарба. Тълъйкън айыл аймагынын ички авто жолунун узундугу 61 км., кээ бир   айылдардагы  кѳчѳлѳрдүн, жолдордун  абалы начар, көпчүлүгү топурак жолдор, кээ бирөөлөрүнө шагыл, кум төгүлгөн, асфальтталган жолдор аз , талкаланган. Электроэнергия менен 100% камсыз болгон,

Тълъйкън Жергиликт\\ ъз алдынча аймагынын курамына 5 айыл болуп, алар: - Озгур, Тълъйкън, Учар, Кыргызстан, Дыйкан Кыштак айылдары кирет. 2017-жылдын 1-январына карата жалпы калктын саны 26230 адам такталып, азыркы күндъ жашап жатышат. Б\г\нк\ к\ндъ айыл   аймагында 4 билим бер\\ч\ мектеп, 1 ҮДТ, 5 ФАП, 1 спорт комплекси, 1 китепкана жана 3 май чыгаруучу чакан цехтер элге кызмат кылууда.

Туризм - Тълъйкън айылында орун алган Кыргызстандын т\шт\г\ндъг\ белгил\\ ден –соолукту чыёдоочу “Мамакеев” саноториясы жана белгил\\, легендарлуу Ак-Буура дарыясын бойлото, жеке ишкерлер тарабынан салынган заманбап эс алуу жайлары (14даана) азыркы к\ндъ жергиликт\\ жана коёшу область жана райондордон келген эс алуучуларды кабыл алып, алардын ден-соолугун чыёдоосуна, эс алуусуна толук шарттарды т\з\п бер\\дъ.

Капиталдык салым жана курулуш - Капиталдык курулушсуз айыл-кыштактарды ън\кт\р\\, же жаёылоо м\мк\н эмес. Акыркы жылдарда шаардын чегинде, айыл жерлеринде жана архитектуралык тартипте салынып жаткан жеке \йлър, шаар айыл кыштактарды кърк\нъ кърк кошууда . Айрыкча эки кабаттуу \йлърд\н салынышы элдин жашоо турмушунун жакшырып бараткандыгын далилдейт. Инвесторлордун жардамы менен көп кабаттуу \йлърд\ куруу зарыл. 2018-2020-жылдары капиталдык курулуш тармагы, орточо жылына 2-3 эсеге өсөт.

Чекене товар ж\г\рт\\ жана акы тълъп кызмат кърсът\\ -          Элдин жашоо тиричилигин жакшыртууда к\н\мд\к керектъъч\   товарлар менен камсыздоо боюнча   кър\лгън чараларга жараша чекене товар ж\г\рт\\н\н кълъм\ 2018-2020-жылдары 90518,0 миё сомго жет\\с\ к\т\л\\дъ.

Элдин   турмуш тиричилигин   кътър\\дъ жана к\н\мд\к муктаждыгын жоюуда   бир багыт болуп   акы тълъп тейлъъ кызматы эсептелинет. Калктын калың катмарына акы тълъп кызмат кърсът\\ жылдан жылга жакшырып, аракетт\\ тармактардан болууда.   2018-2020-жылдары акы тълъп кызмат кърсът\\ кълъм\н\н ъс\\с\ 8 пайызга жеткирилиши к\т\л\\дъ.

 • СВОТ анализ

Кучсуз жактары

 • Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү төмөн боюнча калууда
 • Калкка маалыматтын кеч жана жетпей калышы
 • Каналдардын эскириши
 • Төлөмдөрдүн убагында калк тарабынан төлөнбөшү
 • Жараандардын жоопкерчиликтерин сезбөөсү жана пассивдүүсү.

Күчтүү жактары

 • Мал чарба жана талаа дыйканчылыкты өндүрүү шарттары бар
 • Айыл аймактын географиялык жактан ыёгайлуу жайгашышы, Ош шаарына, аэропортко жакындыгы, темир жол станциясынын жакын аралыктагы орун алгандыгы
 • Сугат жерлердин  элге  пайда  алып келиши
 • АК менен АӨ ортосундагы ынтымагы жана активдүүлүгү
 • Айыл аймакка мини ГЭСтерди курууга ыёгайлуу
 • Айыл аймакка айыл чарба ъс\мд\ктър\н ъст\р\\ менен калкка сапаттуу айыл чарба продукциялары менен камсыз кылууга шарт бар.

Коркунучтар

 • Саясий стабилдүүлүктүн бузулушу
 • Мамлекеттик органдардын жергиликтүүөз алдынча башкаруунун иштерине  негизсиз  кийлигишүү
 • Текшерүүлөрдүн көптүгү
 • Табигый кырсыктар, сел суусунун каптоосу
 • Жерлердин арыктап түшүмдүүлүгүнүн азайышы.

М\мк\нч\л\ктър

 • Райондун борборунун жакындыгы
 • Айыл чарба продукцияларын кайра иштет\\ч\ чакан ишканаларды, цехтерди куруу менен (айран, каймак, творог, кыям, джем, сок-шире, йогурт ж.б.) айыл аймагынын калкын кошумча жумуш менен камсыздаса болот.
 • Айыл аймагындагы към\р кен бассейиндерине инвеститция тартуу менен, жеке ишкерлер жана чет элдик инвесторлор иштете баштаса, калк жумуш менен камсыз болуп, айыл аймагынын экономикасы кътър\лът
 • Айыл аймагынын жаратылыш кооз аймактарына санаториялык курорттук зоона куруп, республиканын жарандарынын ден соолугун чыёдаганга ыёгайлуу
 • Айыл аймагында айыл чарба продукцияларын ънд\р\\ч\ к\нъсканаларды къбъйт\\гъ ыёгайлуу

Тълъйкън айыл аймагынын артыкчылыктуу багыттары:

 1. Айыл чарба багытын жаёы технология       колдонуу менен ън\кт\р\\.

2018-жылга айыл аймагынын айыл чарба багытындагы абалы тъмъндъг\дъй :  

         Тълъйкън айыл аймагында айыл чарба багытындагы жерлердин жалпысы   1224 га, сугат айдоо 829 га, кайрак айдоо 395 га, къп жылдык бак-дарак 42 га ,   жайыт - 3048 га , саздак жерлер- 5га. Бул жерлерди дыйкан, фермер, жеке чарбалар пайдаланууда. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагындагы дыйкандарга техникалык кызмат кърсът\п жаткан айыл чарба техникаларынын саны: каз тамандуу техникалар 2 даана, дъёгълъкт\\ техникалар 14 даана жана 4 даана чъп оруучу комбайндар элдин кызматтарын аткарып кел\\дъ.

Мал чарбачылыгы боюнча: малдын башы стабилд\\ болуп, 2018-жылдын 1-январына карата айыл аймагы боюнча 3823 баш ири м\й\зд\\ малдар, 12040 кой жана эчкилер, 404 жылкылар жана 19699 баш бакма уй канаттуулары аныкталды.2016-жылдын январь-декабрь айларында мал чарбачылыгынан ънд\р\л\\ч\ продукциялар эт (тир\\лъй салмакта)- 679,4 тн , с\т – 2419 тн , жумуртка - 1936 миё даана , ж\н – 87,6 тн ънд\р\лд\.Агрардык сектор биздин айыл аймакта экономиканын манил\\ бъл\г\ бойдон калууда. Ал эми жайыт жерлерди сарамжалдуу пайдалануу боюнча жайыт комитеттери т\з\л\п, иштер ж\рг\з\л\\дъ. Учурда жайыт пайдалануу боюнча къзъмълдъъ жана т\ш\нд\р\\ иштери айыл чарба департаменти тарабынан колго алынышы керек.Айыл   аймагында ветеринардыкпландык иштерди аткарууда 4 жеке менчик ветеринардык сервистер иш алып барышууда.Айыл аймагында 283 дыйкан, фермердик чарбалар, 2 айыл чарба кооперативдери, 4 мамлекеттик чарбалар катталган.

-                 Къйгъй\\: - Айыл чарба багыты жаны технологиялар менен камсыз болгон эмес.

-                 Малдын асылдуулугун жогорулату боюнча

-                 Себептери: -Айыл аймагынын экономикасын кътър\\дъ , сапаттуу \рънд\н, жер семирткичтердин жетишсиздиги къйгъй жаратууда. Айыл чарба

-                 продукцияларын кайра иштет\\ч\ ънър жайлар аз санда. Дыйкандарды жаны технология менен иштъъ тажрыйба аз болгондуктан , ънд\р\лгън продукциянын т\ш\мд\\л\г\ аз болуп, дыйкандардын эмгек акысы толук акталбай калууда.

-            Кесепетери: - Акча каражатынын жетишсидиги

-            Дыйкандардын билим денгээлинин тъмънд\г\

-            /ръндърд\н сапатсыздыгы жана жер семирткичтердин кымбат баада келиши жана жетишсиздиги.

-            Дыйканчылык мезгилде к\й\\ч\ майлардын жана тетиктеринин кымбат баада болушу

-            Т\ш\м жыйноодо   ижарага алынган техникалардын кымбат баада болушу.

Милдеттери: -Дыйкандарды жаны технология боюнча окутуу

-            Заманбап техникаларды алуу

-            /рънч\л\к борборлорун уюштуруп, жер семирткичтер менен к\й\\ч\ майларды камсыздоо.

-            Иш –чаралар: - Дыйкандарды атайын адистештирилген окууларга жънът\\

-            Заманбап техникалар менен камсыз кылуу

-            Сапаттуу \ръндър менен жер семирткич жана к\й\\ч\ майлар менен камсыз кылуу

К\т\лгън жыйынтыктар: Айыл аймагы айыл чарба техникалары менен жетишт\\ камсыздалып, тажрыйбалуу, адистешкен дыйкандар къбъй\п, сапаттуу \ръндър менен камсыздалып, айыл чарбасында т\ш\мд\\л\к жогорулап, айыл чарба т\ш\мдър\н башка ълкълъргъ экспортко чыгарууга м\мк\нч\л\к т\з\лът.

 1. Социалдык обьектилердин абалын жакшыртуу жана айылдын инфраструктурасын ън\кт\р\\ (Медициналык кызмат кърс\т\\н\н       мумкунчулукторун   кенейтуу жана       оспурумдордун жалпы билим алуусунун натыйжалуулугуна жетишуу);

Багытка жет\\дъг\ ички, тышкы проблемалар (тоскоолдуктар), алардын себептери

                 Учурда айылдык кенештин аймагында 4 орто мектеп, 1 балдар бакчасы бар. Мындан 6 жыл мурда эле мектептердин материалдык-техникалык базасы ото начар болуп, мектеп имараттары эски, талапка жооп бербеген абалда болсо бугуку кундо алардын абалы толук жакшырды. Тактап айтканда, Тълъйкън айылында жаны мектеп имараты, Учар айылында эки кабаттуу типтуу зангыраган мектеп имараты спорт аянтчасы менен курулду. Ушул кундору Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Кыргызстан айылында жаны мектеп имараты курулуш иштери башталууда. Кыргызстан айылындагы балдар бакчасынын имараты жергиликтуу бюджеттин эсебинен откон жылы капиталдык ремонттон откорулду, айланасына тосмо, дарбаза курулуп тегереги кърктънд\р\лд\.   Тълъйкън айылындагы ФАП тын имараты да жаныдан курулуп, ишке берилди. Дээрлик бардык мектептер учун жергиликтуу бюджеттин эсебинен керектуу болгон мектеп эмеректери сатылып берилди.

             Учурда айрым мектептердеги негизги койгой бул- компьютерлердин жетишсиздиги жана Озгур айылындагы «Ак-Буура» мектептин спорт аянтчасынын жоктугу.              

Тълъйкън айылдык кенешинин айылдарында жаш жеткинчектердин мектепке чейинки тарбиясы учун айылда бала бакчалардын жетишсиздиги къйгъй жаратууда. Тактап айтканда, айыл   аймагында балдар бакчасы жетишсиздиги. Кыргызстан айылындагы балдар бакчасы ремонттолуп, эмеректер менен жабдылып, азыркы учурда 150 бала тарбияланууда. Бирок бул бакча айылдардагы бакчага болгон муктаждыкты толук чече албайт. Учурда ар бир айылда балдар бакчаларын куруу зарылдыгы курч турат.

Айыл аймагында учурда 1-\й-б\лъъл\к дарыгерлер тобу жана 5-ФАП элге медициналык кызмат кърсът\п келет. Акыркы 3 уч жылда аталган аймактагы медициналык мекемелердин материалдык-техникалык абалы кескин жакшырды. Мында Тълъйкън айыл аймагынын салымы зор. Жергиликтуу бюджеттин эсебинен ФАПтардын, /ДТнын имараттары ондолду, керект\\ жабдуулар менен камсыз болушту.

Тълъйкън айыл аймагында 1 маданият \й\, 1китепкана бар. Бул имараттар да кийинки жылдары жергиликт\\ бюджеттин эсебинен ремонттолуп, керект\\ жабдуулар жана эмеректер менен камсыз болот.

         Ошондой эле аталган айыл аймагында спортко да ъзгъчъ маани берилген. Учурда айылдарда   2 стадион, 1 спорт комплекси иштейт. Тълъйкън айыл аймагына караштуу Тълъйкън айылында т\ртк\ бер\\ч\ гранттын эсебинен заманбап кичи футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Б\г\нк\ к\ндъ Кыргызстан айылына спорт аянтчасы куруу зарылдыгы бар.  

Айылдар Ош шаарына жакын жайгашкандыгына жана айылдын онугуусуно жакшы шарттар бар экендигине карабастан айылдарда коомдук мончо аз. Учар

айылында гана мончо иштейт. Башка айылдын жашоочулары мончо кызматы учун шаарга барууга туура келуудо.

Негизги себептери

 • Айыл Ъкмът\н\н бюджетинин жакшы болгонуна карбастан, бардык муктаждыктарды бир убакта чечууго АЪн\н м\мк\нч\л\г\ чектел\\ болуусу
 • Азыркы мезгил талабына жараша жабдуулардын жетишсиздиги
 • Жергиликтуу адистердин айылдан башка жактарга кетип калышы

Багытка жетуудогу ички, тышкы мумкунчулуктор

Ички мумкунчулуктор Тышкы мумкунчулуктор
 • Бир уй булолук дарыгерлер тобу,

5 ФАП бар

 • Жогорку квалификациялуу кызматкерлер жетиштуу
 • Туруктуу жашаган коомчулук бар жана калктын осуусу тез
 • Кыргызстан айылында   Спорт аянтчасын курууга жер участогу бъл\нгън
 • Балдар бакчаларын ишке киргизип иштетуу учун айылдарда эски имараттар бар
 • Айыл окмоту Ош шаары менен чектешет
 • Донорлордун аймакка болгон кызыгуусу бар
 • Медицина мекемелерин Райондук уй булолук дарыгерлер борбору колдойт

3.4.4.2.Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткаруунун болжолдуу убактысы Аткарууга кимдер катышат
эл Айыл окмоту Жергиликтуу уюмдар АРИС Болок сырткы уюмдар
1 Кыргызстан айылына спорт аянтчасын куруу 2018-2019- жылдар + + + +  
2 Тълъйкън айылындагы эски мектепти бала бакчага ылайыктап реконструкциялоо 2017-2018-жылдар   +     +
3 Дыйкан-Кыштак айылына ТОСтун имаратын куру 2017-2018-жылдар + + + +  
4. Кыргызстан жана Учар айылына бала бакча круу 2018-2020-жылдар + + + +  
5. О. Курбанбаев атындагы орто мектебинин жаёы имаратын куру 2017-2019-жылдар + +      
6. Озгур, Учар айылдарынын жолдорун капиталдык ремонттоо
( асфальттоо)
2018-жыл + + +    
7. Учар айылына /ДТ(гсв)ны капиталдык ремонт 2018-жыл + + +    
8. Жапалак айылына саркынды суу агуучу т\т\ктър\н тартуу (канализация) 2018-жыл + + +    
9 Жапалак жана Озгур айылдарынын къчълър\н жарыктандыруу 2018-жыл   +      
10 Тълъйкън айылына къп\ръ куруу 2018-жыл + +      
11 Тълъйкън айылынын каналын оёдоо 2018-жыл + +      
12 Бардык айылдарды газдаштыруу 2018-2020-жылдар         +

Тълъйкън айыл аймагынын социалдык-инфраструктуралык деёгээли жогорулап, айылдарда элдердин жашоо шарты жакшырат. Жаштардын аё-сезими ъс\п, келечекке умтулуусу, спортко болгон кызыгуулары к\чъп, маданияттуулукка, адепт\\л\ккъ, ыймандуулукка тарбияланышат.

 1. Жергиликтуу ъз алдынча башкаруунун сапатын жакшыртуу.

Багытка жетуудогу ички, тышкы проблемалар (тоскоолдуктар), алардын себептери

   Жергиликтуу оз алдынча башкарууну чындоо айылдык кенештин аймагын онуктуруунун негизги багыттарынын бири. Аймакка оз алдынчалык беруу, коомчулуктун активдуулугун арттыруу, айылдардын абалын жакшыртууга калкты катыштыруу негизги маселе болуп саналат. Анткени, мурдагы союздук системадагыдай эмес, ар бир атуул озунун турмуштук шартын ондоого, \й б\лъъс\н жетиштуу камсыз кылууга озу аракеттенуусу зарыл.

Жергиликтуу оз алдынча башкаруу талаптагы денгээлге жеткенде гана аймактарыбыз онуго алат. Бугунку кундо айыл окмотунун бардык айылдарында коомдук бирикмелер жана окмоттук эмес уюмдар тузулуп, оздорунун айылдарында оз алдынча башкарууну чындоо максатында аракеттенип жатышат. Айыл окмотунун

аймагындагы ар бир айылда аялдар кенеши, аксакалдар соту, жаштар комитеттери, ардагерлер кенеши, ошондой эле Таза суу пайдалануучуларынын коомдук бирикмелери (СООППВ), ар бир айылда айылдык инвестициялык бирикмелер иштеп жатат. Бирок учурда алардын озунун ишине коомчулукту тарта билуусу, катыштыруусу талаптагыдай эмес. Бул уюмдар активдуу иштоосу, элге, калкка оз алдынча башкаруунун принциптерин жеткируусу зарыл маселе болуп саналат.

Негизги себептери

 • Айылдык коомдук уюмдардын формалдуу иштъъс\
 • Коомдук уюмдарды окутуучу, аларга маалымат бер\\ч\ маалымат борборлорунун жоктугу
 1. 3.4.1.1.Багытка жетуудогу ички, тышкы мумкунчулуктор
Ички мүмкүнчүлүктөр Тышкы мүмкүнчүлүктөр
 • Айылдарда коомдук бирикмелердин бар болушу
 • Айылдарды онуктурууго элдин ынтызарлыгы
   Аймактагы жашаган элдердин сабаттуулугу жогору
 • Айылдардын облустук борборго жакын жайгашышы
 • Донорлордун аймакка болгон кызыгуусу
 1. 3.4.1.2.Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткаруунун болжолдуу убактысы Аткарууга кимдер катышат
эл Айыл окмоту Жергиликтуу уюмдар АРИС Башка уюм

1

ДыйканКыштак жана Жаны-Турмуш айылдарына газ т\т\кчълър\н орнотуу 2018-2020- жылдар +   +    

2

Айылдарда ишке ашып жаткан кичидолбоорлорго калкты активдуу катыштыруу 2018-2022-жылдары + + + + +
3. Айылды онуктуруу боюнча жалпы элдик чогулуштарга, чечим кабыл алууга элди катыштырууга жетишуу 2018-2022-жылдары + + + + +
4. Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын жургузуп жаткан иштери боюнча Эл алдында отчет беруусун жакшы жолго коюу 2018-2022-жылдар    + + +   +
5. Элдин коомдук активдуулугуно жетишуу учун аларга   маалыматтарды жеткируу жана окутуу 2018-2022-жылдар + + + + +
 1. 4.Кайра иштет\\ жана чакан, орто бизнести ън\кт\р\\ менен жумуш орундарын къбъйт\\ .

Багытка жет\\дъг\ ички, тышкы къйгъйлър (тоскоолдуктар), алардын себептери

Тълъйкън айылдык аймагында б\г\нк\ к\ндъ 1- кирпич чыгаруучу заводу, 4 таш майдалоочу заводу, 2 акиташ чыгаруучу ишкана,1кондитердик цехи,7 набайкана,    

2 тегирмен, 3 -тигуу цехи, 5 АЗС , 2 пахта тытуучу цехи, 42 авто унаа оёдоочу жай жана 39 соода туйуну , 7 ашкана, 11 жайкы эс алуучу жайы жана 1 санатория бар. Бирок айыл аймагындачакан жана орто бизнес обьектилери, кайра иштет\\ ишканалары элдин муктаждыгын толук канааттандыра албайт. Ънд\р\лгън мъмъ жемиштер, жашылчалар кайра иштет\\ч\ ишканалардын жоктугунанчийки т\р\ндъ арзан баада сатылып, эл мал чарбачылыгынан жана дыйканчылыктаназ пайда алып жатат. Жумуш орундары жетишсиздигинен, калк арасында, ъзгъчъ жаштар арасында миграция к\ндън к\нгъ ъс\\дъ.

Эл керектъъч\ товарларды айылдарда ънд\р\лгън арзан баадагы айыл чарба продукцияларынан кайра иштет\\ жолу менен ънд\р\п камсыз кылуу жолго коюлган эмес. Ишкерд\\л\кт\ баштоо \ч\н алгачкы капиталдын жетишсиздиги, айыл жергесиндеги к\ръъгъ коюлуучу кыймылсыз м\лктърд\н баасынын тъмънд\г\ кредиттик мекемелерден жетишт\\ълчъмдъг\ акча каражаттарын алууга тоскоолдук болуп жатат.

Айыл ъкмът\н\н айылдары Ош шаарына жакын жайгашкандыктан бул аймакта чакан жана орто бизнес ишканаларын т\з\\гъ, ън\кт\р\\гъ м\мк\нч\л\к чон.

Негизги себептери

 • Кайра иштетуучу ишканаларды иштетуучу тажрыйбалуу адистердин жетишсиздиги
 • Кичи жана орто ишканаларды колдоо учун берилген кредиттердин толом пайызынын жогору болушу
 • Коомчулуктун ичинде кайра иштетуучу ишканаларды курууга жана жургузууго каражаты бар адамдардын аздыгы
 • Киреше алып келуучу ишканаларды колдоо учун донорлор тарабынан берилуучу кайтарымсыз гранттардын суммасынын аздыгы

Багытка жетуудогу ички, тышкы мумкунчулуктор

           Ички мумкунчулуктор            Тышкы мумкунчулуктор
 • Чакан жана орто ишканалар учун жумушчу кучу жетиштуу
 • Чакан жана орто ишканалар учун жергиликтуу табигый ресурстар жетиштуу
 • Айылдын жашоочуларынын жер улушунун бар болушу
 • Ош шаарынын борборуна жакын жайгашкандыгы
 • Чакан жана орто ишканаларды ън\кт\р\\гъ кредит беруучу уюмдар къп
 • Ишканалар ънд\ргън продукциянын кардарлары бар

Аткарылуучу иштер, же долбоорлор

Аткарылуучу иштер Аткаруунун болжолдуу убактысы Аткарууга кимдер катышат
эл Айыл окмоту Жергиликтуу уюмдар АРИС
1 Айылдарда айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу чакан ишканаларды ачуу, онуктуруу 2018 –2022-жылдар + + +  
2 Айылдарда устачылык, жыгачты иштетуучу, эмерек жасоочу ишканаларды тузуу 2018 –2022-жылдар + + +  
3 Айылдарда кондитердик, нан бышыруучу цехтерди ачуу 2018-2022-жылдар +   +  
4 Айылдарда тиг\\ цехтерин ачуу 2018-2022-жылдар + + +  
5 Айылдарда курулуш материалдарын иштеп чыгаруучу ишканаларды т\з\\, анда жаны технологияларды ърк\ндът\\ 2018-2022-жылдар + + +  

Мониторинг жана баалоо.

            Алынган оперативдүү маалыматтардын негизинде пайдаланылбай калган резервдерди ишке киргиз\\ жана керект\\ чараларды кабыл алуу.                             

Ар бир тармактар боюнча негизги кърсътк\чтърд\ статистикалык отчетко киргиз\\. Бул программанын аткарылышына коомдук жана мамлекеттик эмес уюмдарды тартуу менен коюлган максаттарга жет\\.                                                

Инвеститциялык проектилердин съзс\з аткарылышын камсыз кылуу, инвестициялык проектилерди аткаруунун каржы булактары негизинен чет элдик инвеститцияларды тартуу менен, ошондой эле, жеке ишкерлердин каражаттарынын, республикалык жана жергиликт\\ бюджеттеринин эсебинен болот. Бул программанын аткарылышынын натыйжасында, айыл аймактын экономикасы жогорулап ънър жай продукцияларынын ънд\р\л\ш\н\н кълъм\ къбъйът, калкты тейлъъ жакшырат, айыл чарбасында сугат айдоолор толук пайдаланылып, талаачылык ъс\мд\ктър\н\н т\ш\мд\\л\г\ жогорулайт, мал чарбасынан алынуучу продукцияларынын ънд\р\л\ш\н\н кълъм\ къбъйът, билим бер\\ тармагында окуучуларга жакшы шарттар т\з\лът, калк таза суу менен камсыз болуп, ден соолугу чыё болот.

            Жыйынтыктап айтканда, айыл округдун социалдык-экономикалык артыкчылыктарын, материалдык-сырьелук базасын, географиялык ъзгъчъл\ктър\н эске алуу менен тъмъндъг\ тармактарга артыкчылык бер\\ максатка ылайыктуу деп эсептесе болот.                                                                                    

1. Айыл чарбасы – ънд\р\шт\к, сервистик жана башка кооперативдерди ън\кт\р\\, тармакка азыркы илимдин жетишкендиктерин жана алдынкы тажрыйбаларды жайылтуу.

2. Кайра иштет\\ ънър жайы, мал чарба жана талаачылыкты ън\кт\р\\, айыл чарба продукцияларын ънд\р\\ч\ парниктерди къбъйт\\, кайра иштет\\ч\ цехтерди куруу, иштеп жаткан ишканалардын негизги каражаттарын жаёылоо. Айыл ъкмът аймагында малдардын терисин кайра иштет\\ч\ ишканалардын жоктугунан, бул сырье арзан баада кайра иштетилбестен, айыл ъкмът аймагынан сыртка чыгып кет\\дъ. Бул багытта биргелешкен ишканалар т\з\лсъ, жумушсуздардын саны тъмъндъп, жергиликт\\ бюджетке кошумча каражат т\шмък.                                                                                                                                                                                          3. Тълъйкън, Озгур айылдарына инвесторлорду тартуу менен кичи ГЭСтерди курууга шарттар бар. Бул проект ишке ашса айылдын калкы арзан жана \зг\лт\кс\з электр энергиясы менен камсыз болот.

Айыл ъкмътт\н экономикасынын б\г\нк\ к\ндъг\ абалын, келечектеги экономикалык потенциялын, жогоруда белгилеп ъткън экономикалык артыкчылыктарын эске алуу менен айыл округда мындан ары да социалдык-экономикалык ън\г\\гъ перспективд\\ шарттар бар деп айтууга болот.

Тълъйкън айыл аймагынын 2018-2022 –жылдарга карата түзүлгөн өнүгүү программасынын иш чаралары

Иш чаралар Жооптуу аткаруучулар Аткаруу мөөнөтү Күтүлүүчү жыйынтыктар
Өнөр жайы
 1. 1.
Айыл аймагында кичи жана орто бизнес субьектилеринин ишмердүүлүгүн стабилдүүөнүктүрүү, жогорулатуу үчүн туруктуу жагымдуу шарт түзүү менен бирге бюрократтык жана административдик тоскоолдуктарга, мыйзамсыз текшерүүлөргө жол бербөөнү камсыз кылуу. Айыл аймагы, айыл аймагына тиешелүү мекемелер жана айыл башчылар 2018-2022-ж. Ишкерлердин ишмердүүлүгү жогорулайт, кичи ишканалардын иштөөсүнө шарт түзүлөт.
 1. 2.
Жергиликтүү сырьелорду жана экономикалык потенциалды толук иштетүү менен экономикалык өсүштү камсыз кылуу Айыл аймагы, чарба субьектилери , орто жана кичи ишканалар 2018-2022 Дыйкан-фермердик чарбалар өндүргөн продукцияны жогорку баада сатуу мүмкүнчүлүгү пайда болот
 1. 3.
Иштеп жаткан ишканаларды жаны технологиялардын жардамы менен өзгөртүү,   товарлардын сапатын көтөрүү Айыл аймагы, чарба субьектилери 2018-2022 Чыгырылып жаткан товарлардын өтүмдүүлүгү жогорулайт
 1. 4.
Токтоп турган ишканаларды жандандыруу, инвесторлорду тартуу Айыл аймагы,ишкерлер 2018-2022 Өндүрүш өнүгөт, жаңы жумуш орундары түзүлөт
 1. 5.
Өндүрүштүөнүктүрүү максатында инвестицияларды тартуу менен экспортго багытталган продукцияларды чыгарууга жарамдуу ишканаларды ишке киргизүү Айыл аймагы, чарба субьектилери 2018-2022 Райондун экономикасы өнүгөт, жаңы жумуш орундары түзүлөт
 1. 6.
Өнөр жай ишканаларынын чыгарылган продукцияларынын көлөмүн эки эсеге жогорулатуу. Орто жана кичи ишканалар 2018-2022 Элдин керектүү продукциялар менен камсыз болушу жогорулайт
 1. 7.
Айыл аймагында текстиль жана тигүүчүөнөр жай тармактарын өнүктүрүүүчүн шарт түзүү, кичи тигүү цетерин ачуу. Айыл аймагы, чарба субьектилери, ишкерлер 2018-2022 Кыз-келиндер жумуш менен камсыз болушат
Айыл чарабасын жана кайра иштетүүөнөр жайын өнүктүрүү
 1. 1.
Ветеринарияны өнүктүрүү жана малдардын ар кандай ооруларына каршы күрөшүүнү күчөтүү айыл   аймагы, айыл аймагынын   вет.сервистери 2018-2022 Ар кандай малдардын ооруларын алдын алуу жана мал чарбасынын өнүгүшүнө ынгайлуу шарттар түзүлөт.
  Майда чарба субьектилерин айыл чарба кооперативдерине бириктирүү. Айыл округдары, чарба субьектилери

2018-2022

Айыл чарба азык-түлүгүнүн дүңөндүрүлүүсү көбөйөт
  Суу системасынын жана суу курулуштарынын эффективдүүлүгүнүн жогорулатуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу. Айыл аймагы, чарба субьектилери, суу чарба башкармасы

2018-2022

Суу барбаган жерлерге суу барат жана элге жерди иштетүүүчүн ынгайлуу шарттар түзүлөт.
  Сугат суу линияларын куруу жана суу каналдарды тазалоо. Айыл аймагы, чарба субьектилери 2018-2022 Эл таза суу жана арык суусу менен камсыз болот.
  Сапаттуу айыл чарба өсүмдүктөрүн үрөнүн даярдап, дыйкан-фермердик чарбаларга сунуштоо Агрардык өнүктүрүү департаменти, айыл аймагы, үрөнчүлүк чарбалар

2018-2022

Дыйкан-фермердик чарбалар сапаттуу үрөн менен камсыздалып, түшүмдүүлүк жогорулайт
  Түшүмдүн өндүрүмдүүлүгүн максималдуу түрдөжогорулатуу Айыл аймагы, чарба субьектилери

2018-2022

Айыл чарба продукциясынын өндүрүмдүүлүгү жогорулайт
  Айыл аймагында айыл чарба продукцияларын өндүрүүчү парниктерди көбөйтүү Айылбашчылар, ишкерлер, эл аралык уюмдар 2018-2022 Калкты айыл чарба продукциялары менен камсыздоо
  Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүнүөнүктүрүү максатында Ата-Мекендик жана чет элдик инвестицияларды тартуу.   Айыл округдары, Чарба субьектилери

2018-2022

Айыл чарба продукцияларынын дүңөндүрүүлүсү көбөйөт
  Жергиликтүү ишкерлердин жана инвестициянын эсебинен айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча кичи-цехтердин курулушуна көмөктөшүү. Айыл округдары, Чарба субьектилери, жеке ишкерлер

2018-2022

Иш орундарынын өсөт жана продукциялардын сапатынын жогорулайт.
  Айыл чарба продукцияларын сатуу боюнча базарлардын аянтын чонойтуу. айыл аймагы, чарба субьектилери 2018-2022 Айыл чарба продукцияларын сатууга жакшы шарттар түзүлөт.
 

Мал союучу кушканаларды легалдаштыруу жана ал жердеги шарттардын санитардык абалын

жакшыртуу.

Вет сервистер, айыл аймагы, чарба субьектилери 2018-2022

Эл сапаттуу эт менен камсыз болот жана

кошумча каражаттардын түшүшү көбөйөт.

  Дүңү менен соода кылуу базарларды түзүү жана айыл чарба продукцияларын ички жана тышкы базарларга чыгаруу.

айыл аймагы, чарба субьектилери

2018-2022 Дүңү менен соода кылуучу базарларды көбөйтүү.
Энергетика
 1. 13.
Папан жана Жаңы-Арык айыл аймагындагы дарыяларга инвесторлордун жардамы менен кичи ГЭСтерди куруу Айыл аймагы, демъърчүлър жеке ишкерлер 2018-2022 Калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо
Курулуш
1. Турак жай курулушуна жеке инвестицияларды эффективдүү тартуу менен турак жай көйгөйлөрүн чечүү. Айыл аймагы, жер адистер 2018-2022 Жеке инвестицянын көлөмүөсөт
Туризм
 1. 1.
Айыл аймагындагы туристик обөектилер, жаратылыш кооз жерлери жөнүндө видео роликтерди, жарнактарды, буклеттерди жана башка маалымат булактарын чыгаруу менен туризмди өнүктүрүү. айыл аймагы, ММК 2018-2022 Туристер районго көп тартылат
 1. 2.
Сырткы жана жергиликтүү инвесторлордун жардамы менен райондогу туристик обьектилерди   оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү айыл аймагы Жыл сайын Туристердин эс алуусу үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт.
 1. 3.
Туристик обөектилерге баруучу жолдордун абалын жакшыртуу айыл аймагы, айыл башчылар 2018-2022 Туристер айыл аймагына көп тартылат
Соода жана кызмат көрсөтүү
1 Айыл аймагында борбордук базарларды өнүктүрүү планын аткаруу, шартынын жана элге кызмат көрсөтүүсүнүн абалынын жакшыртуу. Айыл аймагы,, ишкерлер Жыл сайын Сатып алуучу кардарлардын саны өсөт
2 Элге акчалай кызмат көрсөтүүнүн көлөмүнүн өстүрүү. Айыл аймагы 2018-2022 Элге кызмат көрсөтүүнүн көлөмүөсөт

3

Күз-кыш мезгилинде элди   къмүр менен камсыз кылуу максатында къмүр   пунктарын ачуу Айыл аймагы Жыл сайын Элге кызмат көрсөтүүнүн көлөмүөсөт
Транспорт жана байланыш
 1. 1.
Жалпы колдонуудагы унаа жана жөө жолдорду ремонттоо жана аларды такай көзөмөлдөө. айыл аймагы, айыл башчылар Жыл сайын Жолдордун абалы жакшырат. Жашоо үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт.
 1. 2.

Айыл аймагына   караштуу

айланыпөтүүчү айланма жолдорду бүтүрүү

Айыл башчылар

2018-

2022

Жолдордун

оңдолушу

Мектептик билим берүү
 1. 1.
Билим берүү мекемелеринин жана обьектилерин куруу   жана оңдоо Айыл   аймагы

2018-2022

Билим сапатын жогорулатуу, жаңы окуучулук орундарынын санын көбөйтүү
 1. 2.
Сапаттуу билимге   жетүүүчүн шарттарды түзүү, материалдык техникалык базасын   чындоо Айыл аймагы, мектеп   директорлору

2018-2022

Компьютердик техника, көрсөтмө куралдар, китеп менен камсыз кылуу
 1. 3.
Айыл аймагына   караштуу мектептерди педагогикалык кадрлар менен камсыздоо Айыл аймагы,   мектеп директорлору

2018-2022

Билим сапатын жогорулайт
 1. 4.
Мектеп окуучуларынын арасындагы кылмыштуулукту жоюу максатында атайын иш-чараларды аткаруу Айыл аймагы, мектеп директорлору 2018-2022 Жаштар арасындагы кылмыштуулук азаят.
Саламаттык сактоо тармагында
 1. 1.
Саламаттыкты сактоо обьектилеринин куруу, оңдоо жана медициналык жабдуулар менен камсыздоо(ФАПтар) Айыл аймагы, ҮДТ

2018-2022

Алыскы айылдарда жашаган тургундарга өз убагында биринчи медициналык жардам көрсөтүлөт
 1. 2.
Медициналык кызматкерлердин иштерин активдештирүү Айыл аймгы Ар дайыма Атуулдардын ден солугун чыңдоого үйрөтүү, ар түрдүү жугуштуу оорулар жөнүндө калк арасында санитардык агартуу иштерин күчөтүү
Укук коргоо тармагы
1. Коомдук коопсуздукту камсыздоо жана укуктук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун деңгээлин түшүрүү Айыл аймагына караштуу участкалык   инспекторлор 2018-2022 Калктын коопсуздугун сактоо
Эмгек миграциясы жана иш менен камсыздоо
 1. 1.
Калкты жумуш менен камсыз кылуу деңгээлин коомдук акы төлөө жумуштарын уюштуруу менен жогорулатуу. жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу адиси,айыл башчылар

2018-2022

Калктын жумуш орду,эмгек базары маселелери боюнча билдирүүлөр менен камсыз болуу деңгелин жогорулатуу
 1. 2.
Жаңы жумуш орундарын түзүү жумушка жайгашкан атуулдардын санын көбөйтүү жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу адиси, айыл башчылар 2018-2022 Жумушсуздардын санын кыскартылат
 1. 3.
Эмгек миграциясын оптималдаштыруу чет элдик атуулдардын жумуш ордуна дайыма мониторинг жасоо жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу адиси, айыл башчылар 2018-2022 Жергиликтүү бюджеттке камсыздоо төлөмдөрүн түшүрүү
 1. 4.
Эмгек рыногу маселесинде калктын маалыматтуулугун жогорулатуу боюнча иш-чараларды уюштуруу Айыл аймагы, жаштар, эмгек жана жумушка орноштуруу адиси, айыл башчылар

2018-2022

Калктын маданияттуулугун жогорулатуу

 1. 5.
Жаштар үчүн бизнес-инкубаторлорду түзүү менен аларды кесипке үйрөтүү, жумуш менен камсыз кылуу Айыл башчылар, эл аралык уюмдар

2018-2022

Жумушсуз жаштардын саны азаят
Маданият тармагында
 1. 1.
Маданиятты өнүктүрүү боюнча айылдык   конкурстарды өткөрүү Айыл аймагы,   айыл аймагынын маданият   кызматкерлери, 2018-2022 дүйнөлүк маданият алкагында Кыргызстанды интеграциялоо
 1. 2.
Маданият мекемелерин курууну жана капиталдык ремонттон өткөрүүнү тиешелүү каражаттардын жана эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашыруу Айыл аймагы.,   маданият кызматкерлери, а-к   депутаттары

2018-2022

Чыгармачыл ишмерлер үчүн тийиштүү шарттарды түзүү
Дене тарбия, спортту өнүктүрүү жана жаштар саясаты
1. Денетарбия жана спортту өнүктүрүү, спорттук комплекстерди, аянттарды жана башкаларды куруу Айыл аймагы,   айыл башчылар

2018-2022

Материалдык-техникалык базасын чындоо
2. Калк арасында чын ден-соолукта жашоо образын үгүттөөнү күчөтүү Айыл аймагы, айыл башчылар

2018-2022

Ден соолукта жашоону жакшыртуу
3. Айыл аймагында   жаштар борборлорун түзүү, семинар, түрдүү конкурстарды, КВН, дебаттарды уюштуруу менен алардын интелектуалдык деңгээлин, билимин жогорулатуу, өлкөнүн өнүгүүсүнөөз салымдарын коштуруу.   Айыл   аймагы, айыл башчылар, эл аралык уюмдар

2018-2022

Жаштар арасында кылмыштуулук азаят
Экологиялык коопсуздукту камсыздоо.
 1. 1.
Экологиялык абалды жакшыртуу максатында иш чараларды иштеп чыгуу Айыл аймагы, айыл башчылар

2018-2022

Экологиялык абалдын жакшырышы
 1. 2.
Айыл аймагындагы экологиялык корук аймактардын абалдарын жакшыртуу боюнча ички жана тышкы инвестицияларды тартуу айыл аймагы, а-к   депутаттары,айыл башчылар

2018-2022

Коопсуз экологиялык аймакты түзүү
 1. 3.
Экологияга зыяндарды алып келүүчү факторлор менен такай иш алып баруу айыл башчылар 2018-2022 Экологиялык булганычтарды алдын алуу.
 1. 4.
Экологияны коргоо боюнча ар кандай массалык маалымат иштерин жүргүзүү жана   семинар-тренингдерди өткөрүү. айыл аймагы

2018-2022

Экология боюнча билимдерди жогорулатуу.
Өзгөчө кырдаалдар боюнча иш чаралар .
 1. 1.
Жалпы элдин арасында өзгөчө кырдаалдар учурундагы абал боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана бул боюнча чет элдик уюмдар менен иш алып баруу МЧС бөлүмү (жер адистери), айыл башчылар, мекеме-уюмдар

2018-2022

Ар кандай өзгөчө кырдаалдарга элдин даяр болушу жана ал боюнча сабаттулугунун жогорулашы.
 1. 2.
Ар кандай кырсыктарга каршы иш чараларды иштеп чыгуу. МЧС бөлүмү ( жер адистери), айыл башчылар, мекеме-уюмдар 2018-2022 Элдин маалыматтар менен камсыз болушу.
 1. 3.
Селге жана ар кандай көчкүлөргө каршы жумуштарды күчөтүү максатында инвестицяларды тартуу. МЧС бөлүмү, айыл округдар, мекеме-уюмдар 2018-2022 Жалпы экологиялык абалдын жакшырышы.
           

Тълъйкън айыл

аймагынын башчысы:                                                                                  А.Абдукаримов

Тълъйкън айыл аймагын ън\кт\р\\ боюнча 2018-2022-жылга карата т\з\лгън инвестициялык план

Долбоордун аталышы

Кичи долбоор т\р\

( коду)

Аткаруу мъънът\(баштоо аяктоо айлары) Бекитилген жалпы сумма (сом) Анын ичинен, каражылоо булактары (план) (сом)

Эскерт\\

ЖБ АРИС Башкалар
1

Кыргызстан айылына спорт зал куруу

  2018-ж 8 600 000 600000 8000000   2018-жылга сунушталган
2 Дыйкан-Кыштак айылына контора куруу   2018-ж 8 000 000 2 000 000     2018-жылга сунушталган
3 Учар айылына /ДТ(гсв)ны капиталдык ремонт   2018-ж 3 074 407 480 000   2 594 407 2018-жылга сунушталган
4 Н.Сайдиев орто мектебинин эски иамартын капиталдык ремонттон ъткър\п, бала бакчага ылайыкташтыруу   2018-ж 5 234 800 2 234 000   3 000 000 2018-жылга сунушталган
5 Айылдарга 25 даана столба сатып алууга   2018-ж 250 000 250 000     2018-жылга сунушталган
6 Тълъйкън айылынын къчъс\н жарыктандырууга   2018-ж 350 000 350 000     2018-жылга сунушталган
7 Жапалак   айылына канализация тартууга   2018-ж      1 000 000 1 000 000     2018-жылга сунушталган
9 Чурулдай къчъс\н\н жолдорун асфальттоо   2017-2018-жыл 1 200 000 1 200 000      
10 О.Курбанбаев орто мектебинин имаратын курулушу   2018-жыл 65 000 000     65 000 000  
11

Дыкан-Кыштак

айылына газ т\т\кчъс\н тартуу

  2018-жыл 3 649 339 3 00 000   3 000 000 349 339

12

Озгур айылынын жолун асфальттоо

 

2018-жыл

1 200 000

1 200 000

     
13 Кыргызстан айылына сугат суу т\т\ктър\н тартууга   2018-жыл 2 000 000 1 500 000      
14 Жаёы –Турмуш таза суу т\т\ктър\н   2018-жыл 200 000 200 000      

Тълъйкън айыл аймагынын

башчысы:                                                                                                            А.Абдукаримов

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусту, Кара-Суу району, Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезексиз XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ № 34-2-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2017-ж.

“Тълъйкън айыл аймагынын

Жаны-Турмуш айылына статус                                               бер\\ жън\ндъ”

Тълъйкън айыл аймагынын Жаны-Турмуш айылынын тургундарынын 17.06.2017-жылдагы элдик жыйынын №1 протоколун талкуулап, Тълъйкън айылдык кенеши

                                            ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Коргон айылынын 17.06.2017-жылдагы жалпы элдик жыйынын токтому бекитилсин.
 2. Тълъйкън айыл аймагынын Жаны-Турмуш айылына айыл статусу берилсин.
 3. Чек арасы чыгыш тарабы Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\, батыш тарабы Папан айыл ъкмът\ менен чектешкен деп белгиленсин.
 4. Бул токтомду бекитип бер\\ жагы Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нън суралсын.
 5. Жогорудагы токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жана иш кагаздарды даярдап бер\\ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 И. Ажиматов

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусту, Кара-Суу району, Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезексиз XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ № 34-2-2

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2017-ж.

“Тълъйкън айыл аймагынын

Коргон айылына статус бер\\ жън\ндъ”

Тълъйкън айыл аймагынын Коргон айылынын тургундарынын 12.06.2017-жылдагы элдик жыйынын №91 протоколун талкуулап, Тълъйкън айылдык кенеши

                                           ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Коргон айылынын 12.06.2017-жылдагы жалпы элдик жыйынын токтому бекитилсин.
 2. Тълъйкън айыл аймагынын Коргон айылына айыл статусу берилсин.
 3. Чек арасы чыгыш тарабы \л\штър №93, №9, 39 къчълър\н\н батыш тарабы Кайырма каналына чейин км \л\ш жер менен чектешкен деп белгиленсин.
 4. Бул токтомду бекитип бер\\ жагы Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нън суралсын.
 5. Жогорудагы токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жана иш кагаздарды даярдап бер\\ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 И. Ажиматов

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусту, Кара-Суу району, Тълъйкън айылдык                    

                       Кеёешинин кезексиз XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ № 34-3

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2017-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2017-жылдын 1-декабрына карата аткарылышы жана 2018-жылга карата бюджетин бекит\\ жън\ндъ»

         Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2017-жылга аткарылышы жана 2018-жылга карата бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\ктър\н бекит\\ маселесин айылдык кенештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясында каралып алардын корутундусунун негизинде жана Тълъйкън айыл ъкмът\н\н финансы-экономикалык бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиеванын билдир\\с\н угуп, талкуулап Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2017-жылдын 1-декабрына карата бюджеттик кирешелер 20215,9мин сом, чыгашалар   бъл\г\ 22362,9мин сомго аткарылгандыгы белгиленсин.
 2. 2018-жылга карата Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бюжетинин кирешелери жана чыгашалары 18996,8мин сомго бекитилсин.
 3. 2018-жылга Тълъйкън айыл ъкмът\н\н атайын каражатынын кирешелер жана чыгашалары 1079,0 миё сомго бекитилсин
 4. Атайын эсеп каражаттарында кърсът\лгън чыгымдар ъз статьялары жана бъл\мдър\ боюнча бъл\шт\р\лс\н жана корголгон статьяларды биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын ( эмгек акы, соц-фонд. Комуналдык кызмат жана тамак-аш жана башкалары).
 5. Айыл ъкмъткъ 2018-жылдын бюджетине берил\\ч\ толуктоо грант 4516,2миё сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 6. 2018-жылга бюджеттин чыгаша бъл\г\ башкаруу аппараттын каржылоосуна 5409,2 миё сомго, айыл чарбасына 150,0 миё сом, жайыт комитетине 1029,2мин сом, турак-жайга 8413,0 миё сом, библиотекага 167,7 миё сом, маданиятка 500,0 миё сом, бала бакчага 575,8 миё сом, билим бер\\гъ 2256,9миё сом, соц жардамга 495,0миё сом ълчъм\ндъ бекитилгени менен суралсын.
 7. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н атайын каражаты 1079,0миё сом бала бакчага жумшалсын.
 8. К.Р. Ъкмът\н\н 2013-жылдын 8-июлунун №403 токтомуна ылайык аппарат кызматкерлердин 33штат бирдиктери каралсын, анын ичинен 4 айыл башчысы жана 4 тейлъъ кызматкерлери бекитилсин.
 9. Жыл ичинде айыл ъкмът\н\н башчысы жана ФЭБ башчысына: айыл ъкмът\н\н бюджетинин чыгаша бъл\ктър\нъ айрым ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктук негизги принциптери жън\ндъ» мыйзамынын 15-беренесине ылайык айылдык кенештин депутаттарынын макулдугу менен уруксат берилсин.

10. К.Р. «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктук негизги принциптери жън\ндъ» мыйзамынын 21-беренесине ылайык айыл ъкмът\н резервдик фонду 188,0миё сом ълчъм\ндъ белгиленсин.

11. Жогорудагы аныкталган жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жана киреше, чыгаша бъл\мдър\ боюнча Тълъйкън айылдык кенештин търагасына жана айылдык кенешинин финансы жана бюджет комитетине 6-9 айлык жыйынтыгы боюнча, билдир\\ берип туру жагы ФЭБ башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин.

12. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-2019-жылдарга карата т\з\лгън бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н божомолу бекитилсин. (тиркеме тиркелет)

13. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                                И. Ажиматов.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин 14-декабрь 2017-жылдагы кезексиз 34 сессиясынын №3 токтомуна тиркеме

  2018-жылга жергиликтуу бюджеттин чыгаша бъл\г\н\н болжолу    
         
    Ълчъъ бирдиги мин сом  
         
    Аталышы Сумма  
         
70111   Аппарат 5409,2  
70421   Айыл чарбасы 150,0  
70429   Жайыт 1029,2  
70629   Турак Жай бъл\м\ 8413,0  
70821   Библиотека Кыргызстан 167,7  
70825   Маданият 500,0  
70911   Бала бакча 575,8  
70921   Билим бер\\ 2256,9  
71092   Соц камсыздоого 495,0  
         
         
      18996,8  
    спец счет    
         
70911   Бала бакча 1079,0  
         
         
         
      20075,8  
         
         
         

Финансы экономика бъл\м\н\н

башчысы:                                                                         Г.Бердиева

 
         
         
                 

Тълъйкън айылдык кенешинин 14-декабрь 2017-жылдагы кезексиз       34 сессиясынын №3 токтомуна тиркеме

                     
  Доходная часть бюджета сельской управы Толойкон Карасуйского района за 2018-год        
           
Наименование доходов Всего сумма I кв II кв III кв IV кв        
       
  Доходы+Активы и обязательства (продажа замель) 20 075,8 4 888,7 4 736,8 5 811,6 4 638,7        
1 Доходы 14 480,6 3 500,9 3 275,8 4 440,9 3 263,0        
11 Налоговые доходы 12 038,1 2 849,1 2 810,6 3 836,9 2 541,5        
111 Налоги на доходы и прибыль 10 643,1 2 524,4 2 500,8 3 489,1 2 128,8        
1111 Налоги на доходы и прибыль 1 741,0 391,7 417,8 400,4 531,1        
11111 Подоходный налог с физ. лиц-резидентов Кырг. Рес.                  
11111100 Подоходный налог уплачиваемый налоговым агентом 1 741,0 391,7 417,8 400,4 531,1        
11111200 Подоходный налог по единой налоговой декларации                  
1112 Налоги по специальным режимом                  
11122 Налог на основе патента 4 740,0 1 185,0 1 185,0 1 185,0 1 185,0        
11122100 Налог на основе обязательного патента 140,0 35,0 35,0 35,0 35,0        
11122200 Налог на основе добровольного патента 4 600,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0 1 150,0        
113 Налоги на собственность 4 162,1 947,7 898,0 1 903,7 412,7        
1131 Налог на имущество 2 620,1 501,0 548,3 1 487,0 83,8        
11311 Налог на недвижимое имущество 540,1 189,0 132,3 135,0 83,8        
113111200 Налог на нед-мое им-во неис-е для осу-е пред-й дея. 540,1 189,0 132,3 135,0 83,8        
11312 Налог на движимое имущество 2 080,0 312,0 416,0 1 352,0 0,0        
113121 Налог на траспортные средства 2 080,0 312,0 416,0 1 352,0          
1132 Земельный налог 1 542,0 446,7 349,7 416,7 328,9        
11321 Земельный налог 1 542,0 446,7 349,7 416,7 328,9        
11321100 Зем-й налог за полз-е приуса-ми садово огор-и з-ми уч 204,7 53,2 51,2 100,3          
11321200 Зем-й налог за полз-е сельскохоз-ми угодьями 437,0 87,4 100,5 109,3 139,8        
11321300 Зем-й налог за полз-е зем.нас-х пунктах и зем.несел-о 900,3 306,1 198,0 207,1 189,1        
114 Налоги на товары и услуги 95,0 25,7 23,8 22,8 22,7        
1141 Налог на недра 95,0 25,7 23,8 22,8 22,7        
11412 Налог с продаж 1 300,0 299,0 286,0 325,0 390,0        
11412100 Налог с продаж 1 300,0 299,0 286,0 325,0 390,0        
14151200 Плата за удержание лицензии 650,0 124,8 145,6 218,4 161,2        
14 Неналоговые доходы 1 392,5 427,0 219,6 285,6 460,3        
1415 Аредная плата 1 142,5 177,0 219,6 285,6 460,3        
14152 Плата за использование природных ресурсов 1 142,5 177,0 219,6 285,6 460,3        
14152100 Плата за аренду земель 562,5 98,0 119,8 140,6 204,1        
14152200 Плата за аренду пастбищь 250,0 29,5 35,5 62,5 122,5        
14152600 Плата за аренду земель Фонда перерасп-е земель 330,0 49,5 64,3 82,5 133,7        
14153 Плата за аренду имущества                  
14153200 Плата за аренду помещений зданий и соор-й нах-я в м.с                  
142 Доходы от продажи товаров и оказание услуг                  
1422 Административные сборы и платежей 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0        

   14224

Сборы и платежей 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0        
14224200 Сбор за вызов мусора 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0        
14224300 Прочие платежи и сборы                  
14222 Государственные пошлины 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
14222200 Государственная пошлина, взимаемая органами юстици 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
14222400 Прочая государственная пошлина                  
143 Штрафы, санкций, конфискации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
14311100 Админстративные штрафы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0        
31 Нефинансовые активы                  
31412 Несельскохозяственные земли 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0        
314121 Продажа несельскохозяственных земель 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0        
  Категориальный грант                  
  Выравниваюший грант 4 516,2 1 174,2 1 219,4 1 129,0 993,6        
                     
1423 Спец средства 1079,0 213,6 241,6 241,7 382,1        
14232400 Плата за оказание услуг дошкольными и школьными учреждениями 1079,0 213,6 241,6 241,7 382,1        
                     
                     
                     
                 
                     
Начальник ФЭО а/о Тълъйкън     Г. Бердиева          
                     
                     

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ 34/5

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            14.12.2017-жыл.

“Учар айылынын тургуну Б.Сайдазовага

жер тилкесин ажыратып бер\\ жън\ндъ”

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Учар айылынын тургуну Сайдазова Б\сана Бердалиевнанын атына Айыл ъкмът\ тарабынан чыгарылган 21.04.2009-жылдагы №48 токтомунун негизинде берилген 400,0м2 жер аянты берилгенден кийин, жер аянтынын \ст\нън жогорку чыёалуудагы электр чубалгысы ъткър\лгън, ошондуктан бул жер аянтына \й салууга м\мк\нч\л\к болбой калгандыгына байланыштуу башка жерден жер участогун ажыратып бер\\ жън\ндъг\ арызын карап, талкуулап Тълъйкън айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Учар айылынын тургуну Б.Б.Сайдазованын атына чыгарылган 21.04.2009-жылдагы №48 токтомунун иш-ж\з\нъ ашыруу максатында Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагынан 400,0м2 жер аянты ажыратып бер\\ жагы суралсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Кадыровго милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомду къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы А.Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 И. Ажиматов

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги XXXIV сессиясынын

ТОКТОМ № 34/6

Дыйкан-Кыштак айылы.                                                                           14.12.2017-жыл.

Тълъйкън айыл аймагынын чек арасын тактоо долбоорун корректировкалоо иштерин бекитип бер\\ жън\ндъ.

            “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош облусттук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы тарабынан Тълъйкън айыл аймагынын чек арасын тактоо долбоорун корректировкалоо боюнча даярдаган материалдарын карап чыгып, Тълъйкън айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош облусттук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы тарабынан Тълъйкън айыл аймагынын чек арасын тактоо долбоорун корректировкалоо жумушу баяндама жазылган актыга ылайык бекитилсин.
 2. Ушул токтомду бекитип бер\\ жагы Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынан суралсын.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 И. Ажиматов

Тълъйкън айылдык Кеёешинин V чакырылыштагы депутаттардын кезексиз        

                                           34-сессиясы

ТОКТОМ №34-7

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                14.12.2017-жыл.

“Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун ишке ашыруу жън\ндъ”

            Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун аткаруу максатында, №1306 контурдагы 1,20 га жер аянты Дыйкан-Кыштак айылындагы №1502 контурга жылдырылсын, №1502контурдагы 1,20га жер аянтын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик турак жай куруу \ч\н бер\\ жън\ндъг\ маселени карап жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёеши

Токтом кылат:

 1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун аткаруу максатында, №1306 контурдагы 1,20га жер аянты Дыйкан-Кыштак айылындагы №1502 контурга жылдырылсын, №1502контурдагы 1,20га жер аянтын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик турак жай куруу \ч\н ажыратылып берилсин.
 2. Суралсын Кара-Суу райондук архитектура жана шаар куруу башкармасынан жана Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармасынан жер аянттарын бъл\п тийишт\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И. Ажиматов

 

Тълъйкън айылдык Кеёешинин V чакырылыштагы депутаттардын кезексиз

                                                   34-сессиясы

ТОКТОМ №34-7-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                             14.12.2017-жыл.

“Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун ишке ашыруу жън\ндъ”

            Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун аткаруу максатында, №1093 контурдагы 1.20 га жер аянтын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик турак жай куруу \ч\н бер\\ жън\ндъг\ маселени карап жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёеши

Токтом кылат:

 1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 08.02.2008-жылдагы №41 токтомун аткаруу максатында, №1093контурдагы 1.20га жер аянтын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик турак жай куруу \ч\н ажыратылып берилсин.
 2. Суралсын Кара-Суу райондук архитектура жана шаар куруу башкармасынан жана Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармасынан жер аянттарын бъл\п тийишт\\ иш кагаздарын даярдап бер\\ жагы.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                               И. Ажиматов