12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Толойкон айылдык кенешинин 2018-жылдын кезектеги 1,2,3,4,5-сессияларынын токтомдору

Толойкон айылдык кенешинин 2018-жылдын кезектеги 1,2,3,4,5-сессияларынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги I сессиясынын (VI шайланган)

№ 1 -1

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                             24.05.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасын шайлоо жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» Мыйзамына, Тълъйкън айылдык кенешинин регламентине ылайык жана ъткър\лгън жашыруун добуштун жыйынтыгынын негизинде Тълъйкън айылдык кенеши

                                    ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин търагалыгына айылдык кенештин депутаты Турдиев Кубанычбек Осорбаевич шайланды деп эсептелсин.

Тълъйкън айылдык кенешинин жашы

улуу депутаты, търагалык кылуучу:                                           М. Кабылов

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги I сессиясынын (VIшайланган)

№ 1 /2

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштакайылы                                                                                         24.05.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин търагасынын

орун басарын шайлоо жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын   «Жергиликт\\ ъзалдынча башкаруу жън\ндъг\»,         «Жергиликт\\ кенештердин дептутаттарынын статусу жън\ндъг\»             Мыйзамдарына, Тълъйкън айылдык кенешинин регламентине ылайык, Тълъйкън айылдык кенешинин търагасынын сунушун ъткър\лгън ачык добуштун          жыйынтыгынын негизинде Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин търагасынын орун басарлыгына айылдык кенештин дептутаты Токсонбаев Сагынбек шайланды деп эсептелсин.

 

Тълъйкънайылдыккенешинин

търагасы:                                                                                                    К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                 Х. Сулайманов

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги II сессиясынын (VI шайланган)

№ 2/1

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                              11.06.2018-ж.

Айыл ъкмътт\н башчысын шайлоо жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 43-беренесинин жана Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын добуш бер\\н\н жыйынтыгы жън\ндъг\ 2018-жылдын “11” июнь айындагы № 2 протоколунун негизинде, Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы болуп, жолдош Абдукаримов Алмаз Абдылазович шайлансын.

Тълъйкън айылдык кенешинин

торагасы:                                                                                                                К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                       Х. Сулайманов

 

  

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /1

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                              21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин

типт\\ регламентин бекит\\ жън\ндъ»

          Тълъйкън айылдык кенешинин типт\\ регламентин 11 главасынын 2 пунктуна ылайык, Тълъйкън айылдык кенешинин търагасынын орун басары С.Токсонбаевдин   билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                    ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тълъйкън айылдык кенешинин типт\\ регламенти тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айылдык кенешинин търагасынын орун басары С.Токсонбаевге ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                                  К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                     Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кеёешинин кезектеги                                       3-сессиясынын №1 токтомуна тиркеме

Кара –Суу районуна караштуу Тълъйкън айылдык кенешинин типт\\ регламенти

 1. Жалпы жоболор.

1-                 Глава

1.1   Айылдык кенеш ъзунун иш аракетинде Кыргыз Республикасынын Конститутциясы .Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Жергиликт\\ кенештердин депутаттары статусу жън\ндъ» мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктарына, Кыргыз Республикасынын жогорку кенешинин , Кыргыз Республикасынын Ъкмътунун токтомдоруна, ошондой эле ушул регламентти жетекчиликке алат.

1.2   Айылдык кенештин иш аракети жылдык жана кварталдык пландардын негизинде ишке ж\рг\з\лът. « Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Жергиликт\\ кенештердин депутаттары статусу жън\ндъ» мыйзамдарына ылайык айылдык кенеш айыл аймагындагы жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун ък\лч\л\ктър\ органы блдуп саналат.

1.3   Айылдык кенеш белгиленген курамдагы депутаттардан турат жана сессия убагында иштейт. Тийишт\\ аймакта жашаган шайлоочулардын жалпы тен жана т\з шайлоо укугунун негизинде жашыруун добуш менен шайланат.

1.4   Айылдык кенеш юридикалык жак болуп саналат жана мыйзамдар менен ъз\н\н компетенциясына таандык кылынган ар кандай маселелерди ъз алдынча чеч\\гъ укуктуу. Тиешел\\ администрациялык- аймактык бирдиктин- райондун жергиликт\\ кенештери жергиликт\\ кенештердин кошмо жыйналыштарын ъткър\\гъ жана Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ» мыйзамына ылайык токтом турундо биргелешкен чечим кабыл алууга укуктуу. Кыргыз Республикасыны Конституциясына жана мыйзамдарына каршы келген учурда жергиликт\\ кенештин чечимдерин жокко чыгарууну Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ж\зъгъ ашырат.

1.5   Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ» мыйзамына ылайык жергиликт\\ кенештин кошмо жыйналыштарына катышат жана мыйзам чегинде компитенциясына кирген маселелерди чечет.

1.6   Айылдык кенештин уюштуруучу- укуктук иштъъ формасынын негизи сессия болуп саналат.

2-                 Глава

Айылдык кенештин компетенциясы.

1. Айылдык кенештер   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныктадган ыйгарым укуктарынын чегинде алар боюнча маселелерди кароого жана чечим кабыл алууга укуктуу.

2. Айылдык кенештин компетенциясына тъмънк\лър кирет:

 1. Жергиликт\\ маанидеги маселелерли башкаруу тартибин белгилъъ.
 2. Жергиликт\\ бюджетти жана анын аткарылышы жън\ндъ отчету бекит\\, ошондой эле бюджеттеги аткаруунун, бюджеттен тышкары фонддорду пайдалануунун ж\р\ш\ жън\ндъ маалыматты угуу.
 3. Аймактардын социалдык- экономикалык жактан ън\кт\р\\ жана калкты социалдык жактан коргоо программаларын бекит\\, алардын аткарылышын къзъмълдъъ.
 4. Жергиликт\\ салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча женилдиктерди киргиз\\ ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда алар боюнча ставкаларды белгилъъ.
 5. Жергиликт\\ жамааттын муниципиалдык менчигин пайдалануу жана тескъъ тартибин белгилъъ, анын ичинде муниципиалдык менчик обьекттерин менчиктештир\\ программасын бекит\\ жолу менен белгилъъ. Муниципиалдык менчиктин пайдаланылышына контролду ишке ашыруу.
 6. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун тиешел\\ аткаруучу- тескъъч\ органынын иши жън\ндъ отчетту угуу.
 7. Мыйзамда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын мъънът\нън мурда токторуу.
 8. Жергиликт\\ жамааттын уставын бекит\\.
 9. Тиешел\\ мамлекетти бийлик органдарына киргиз\\ максатында администрациялык- аймактык т\з\л\ш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.
 10. Кенештин търагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кенештин търагасынын   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама- каршы кел\\ч\ чечимдерин жокко чыгаруу.
 11. Айылдык кенештин регламентин кабыл алуу.
 12. Ъз чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу.
 13. Ъкмът тарабынан аныкталуучу тийиштуу ченемдердин негизинде жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын штаптык сан эсебин жана т\з\м\н бекит\\.
 14. Муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну пайдалангндык, ошондой эле     Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык катту тиричилик таштандыларын жыйналандык , ташып чыгаргандык жана жок кылгандык учун тарифтерди бекит\\.
 15. Алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуунун, ырым- жырымдарды ъткър\\гъ тыю салганга чейинки чектъълърд\ аныктоо.
 16. Ирригациялык тармактарды, \йдъг\ жана \й жанындагы участкалардын к\т\\ картибин аныктоо.
 17. Жергиликт\\ жамааттын уставына жана   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка маселелерди чеч\\.
 18. Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо.

3. Айылдык кенештердин сессияларында кошумча иретинде тъмънк\дъй маселелер чечилет:

1. Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары жън\ндъ» мыйзамында белгиленген тартипте айыл ъкмът\н\н башчысына ишенбестик билдир\\.

2.Тиешел\\ район \ч\н мыйзамдарда базалык ставканын базасында эсептелген айыл аймагы \ч\н белгиленген жер салыгынын жалпы суммасынын

чегинде топурактын бонитетинин баллдарын эсепке алуу менен айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандык учун салыктын ж\ктългън ставкаларын аныктоо.

3. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин Мамлекеттик фондунун ижарага бер\\н\н тартибин аныктоо.

4. Талап кылынбаган жана пайдаланылбаган жайыттарды пайдалануу.

II Бъл\к

Айыл ъкмът\н\н башчысы, айылдык кенешинин търагасы жана търагасынын орун басары.

3-глава. Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо.

3.1 Айыл ъкмът\н\н башчысы айыл кенешинин депутаттары тарабынан кърсът\л\\ч\, ошондой эле райондук мамлекетти администрациянын башчысы тарабынан сунушталуучу талапкерлердин ичинен жашыруун добуш бер\\ менен 

3.2 айыл кенешинин чакырылыш мъънът\нъ айыл кенешинин депутаттары тарабынан шайланат.

3.3   Айыл ъкмът\н\н башчыларын шайлоо жергиликт\\ кенештин депутаттары тарабынан жашыруун добуш бер\\ жолу менен ишке ашырылат. Эгерде айылдык кенеш кенештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде учтън экиден кем эмеси катышса, айыл ъкмът\н\н башчысын шайлоо ъткър\лд\ деп эсептелет. Тиешел\\ кенештин депутаттарынын жалпы санынын къпч\л\к добушун алган талапкер шайланды деп эсептелинет.

3.4 Эгерде:

- катталган бир талапкер депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, кайра шайлоо ъткър\лът.

- эки талапкер катталса жана алардын бири да добуштардын зарыл санын албай калса, добуштардын къб\ръък санын алган бир талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\л\т. Эгерде биринчи турда эки талапкер депутаттардын добуштарынын тен санын алып калса, кайра шайлоо ъткър\л\т.

- экиден ашык талапкер катталса жана алардын бири да депутаттардын добуштарынын зарыл болгон санын албай калса, добуштардын къб\ръък алган эки талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\л\т. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын къб\ръък санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын санынын тенин алса , добуштардын санынын къб\ръъг\н алган бир талапкер боюнча добуш бер\\н\н экинчи туру ъткър\лът. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тен санын алса, кайра шайлоо откорулот. Ошол к\н\ шайлоо ъткър\л\п жаткан сессияда.

   Эгерде талапкерлер \ч\н дегенге караганда депутаттардын добуштарынын къпч\л\г\ « бардык талапкерлерге каршы» позицисы

   Эгерде добуш бер\\ к\н\нъ карата бир да талапкер катталбаса же болбосо катталган талапкерлер шайлоого катышуудан баш тартышса, кайра шайлоо ъткър\лът.

3.5   Борбордук шайлоо комиссиясы айыл ъкмът\н\н башчысы шайланбай калган кундон тартып 3 календардык кундун ичинде кайра шайлоо дайындайт.

Жаны талапкерлерди кърсът\\менен кайра шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан кайра шайлоо дайындалган к\ндън тартып 15 к\ндън кечиктирбестен ъткър\лът.

   3.6 Эгерде корумдун жоктунан шайлоо болбой калса , Борбордук шайлоо комиссиясы 3 к\нд\н ичинде кайра шайлоо дайындайт. Мыйдай учурда кайра шайлоо мурда катталган талапкерлер боюнча  ъткър\лът.

Айыл ъкмът\н\н башчысы шайлоонун ушул беренеде жънгъ салынбаган тартиби айылдык кенештин регламенти менен аныкталат.

Шайланган айыл ъкмът\н\н башчысына аймактык шайлоо комиссиясынын тиешел\\ к\бъл\г\ берилет.

3.7 Айылдык депутаттары тарабынан айыл ъкмът\н\н башчысы белгиленген мъънъттъ шайланбай калса Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу менен Кыргыз Республикасынын Президенти айылдык кенешти таркатууну ж\зъгъ ашырат жана айылдык кенешке мъънът\нън мурда шайлоону дайындайт.

Айыл ъкмът\н\н башчысын шайлаганга чейин райондук акими ъз\н\н тескемеси менен айыл ъкмът\н\н башчысынын милднтин аткаруучуну дайындайт.

1.8              Айыл өкмөтүнүн башчысы ээлеген кызмат ордуна аким тарабынан төмөндөкүдөй учурларда мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн:

1) жеке арызынын  негизинде

2) мыйзамдарды прокуратура органдары тарабынан белгиленген же мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген Президенттин жана өкмөттүн ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн –айыл кенешинин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгүнүн макулдугу менен а мыйзамдар Президенттин жана өкмөттүн прократура органдары тарабынан белгиленген ченемдик укуктук актыларын бузуу фактылары кайталанган учурда, айыл кеңешинин депутаттарын кабардар кылуу менен 

3) соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киришинин негизинде

4) ал сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп табылган учурда

5) соттун өлдү, дайынсыз жок болду, ошондой эле өлгөн деп жарыялоо жөнүндө чечими мыйзамдуу күчүнө кирген учурда

6) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткен учурда

7) Кыргыз Республикасынын жараандыгынан чыккан, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жараандыгын алган учурда.

8) жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга мүмкүнчылүгү жок болгон учурда

9) айыл кеңешинин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добушу менен ишенбестик билдирген учурда

10) тараптардын ак ниетине көз карандысыз болгон жагдайлар боюнча.

3.9 Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңеши тарабынан ишенбестик билдирилген учурунда аким кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу же айыл кеңешинин чечимине макулдук бербөө жөнүндө чечим кабыл алууга укуктуу.

3.10 Айыл өкмөтүнүн башчысына айыл кеңешинин депутаттары тарабынан кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны 3 айдын ичинде ээлеген кызматынан бошотот.

3.11 Айыл өкмөтүнүн башчысын кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулган учурда аким жаны айыл өкмөтүн көрсөткөгө чейин өзүнү акты менен айыл өкмөтүнүн милдетин аткаруучуну дайындай алат.

 

4.Айылдык кенештин търагасы

4.1              айылдык кенештин търагасы тиешел\\ кенештин сессиясында депутаттардын ичинен жашыруун добуш менен айылдык кенештин ыйгарым укуктун мъънът\нъ шайланат. Айылдык кенештин търагалыгында депутаттар тарабынан ошондой эле ъз\н ъз\ кърсът\\ тартибинде ишке ашырылат.

4.2              Айылдык кенештин търагасынын кызмат ордуна талапкерликти кърсът\\н\н тартиби жана шайлоо дагы башка жол жоболук маселелери айылдык кенештин регламентинде аныкталат.

4.3              Ъз\н\н милдеттерин аткарбагн же талаптагыдай эмес аткарган учурда айылдык кенештин търагасы ээлеген кызмат ордунан мъънът\нън мурда айылдык кенештин депутаттарынын 1-3 демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен бошотулушу м\мк\н.

4.4              Айылдык кенештин търагасы ъз\н\н милдеттерин коомдук негизде, бирок айыл кенешинин сессияларынын ишинин мезгилине бир жолку компенсация алуу менен аткарышат.

4.5              Айылдык кенештин търагасы:

- Айылдык кенештин сессиясын чакырат.

- Сессияларга търагалык кылат.

- Айылдык кенештин чечимдерине кол коет

- Айылдык кенеш тарабынан ж\ктългън башка милдеттерди аткарат.

4.6              Айылдык кенештин търагасы Кыргыз  Республикасынын                             мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, Кыргыз    Республикасынын  мыйзамдарына ылайык Кыргыз  Республикасынын  ардак наамдарын ыйгаруу жън\ндъ расмий ът\н\ч жасайт.

- Айылдык кенештин сессиясын чакырат.

- Сессияларга търагалык кылат.

- Айылдык кенештин чечимдерине кол коет

- Айылдык кенеш тарабынан ж\ктългън башка милдеттерди аткарат.

 

5-глава

Айылдык кенештин търагасынын орун басары.

5.1               Айылдык кенештин търагасынын орун басары кенештин търагасынын

тапшырмасын аткарат, ал жок болгон же ъз милдеттерин аткарууга м\мк\нч\л\г\ болбогон учурда анын ордуна иштейт.

5.2              Айылдык кенештин търагасынын орун басары ъз\н\н ээлеген кызмат ордунан Айылдык кенештин депутаттарынын 1\3нин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен бошотулушу м\мк\н.

Айылдык кенештин търагасынын орун басары ъз\н\н ишин коомдук башталыштарда ж\зъгъ ашырат

6- глава

Айылдык кенешинин катчысы.

6.1              Айылдык кенешинин катчысынын милдетин айылдык округунун жооптуу катчысы аткарат.

6.2              Айылдык кенешинин катысы:

- Айылдык кенешинин катчысы сессиясынын протоколдорун ж\рг\зът

- Айылдык кенештин катчысы келип т\шкън иш кагаздарынын эсебин алууну уюштурат.

- Айылдык кенештин туруктуу  жана  жана убактылуу комиссиясынын уюштуруу иштерин ж\рг\зът.

- Айылдык кенештин сессиясын ъткър\\ жън\ндъ депутаттарга кабарлайт жана алардын катышуусунун кебин алат.

- Айылдык кенештин сессиясынын токтомдорун  тариздейт жана айылдык кенешинин депутаттарына жънът\\н\ уюштурат.

- Айылдык кенешинин сессиясынын токтомдорунун долбоорун даярдоо боюнча иштерге жетекчилик кылат. Айылдык кенешинин катчысы.

7- глава

Айылдык кенешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

7.1               Айылдык кенешинин кенешке  киргиз\\гъ тийишт\\ маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо \ч\н депутаттар санынан, ошондой эле, кенеш чечимдерин ишке ашырууга катышу \ч\н, бул чечимдерди  ведомстволук аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдардын аткарышын контролдук кылуу \ч\н т\з\лът.

7.2              Айылдык кенеши тарабынан ошондой эле убактылуу комиссиялар т\з\лът.

Комиссиялардын тизмеси алардын сандык курамын айылдык кенешинин депутаттары тарабынан аныкталат. Кенеш ыйгарым укуктарынын  мъънът\н\н ичинде зарылчылыкка жараша, жаны туруктуу комиссияларды т\зъ, мурда

т\з\лгъндърд\ таратат жан кайра уюштурат, алардын курамына ъзгърт\\лърд\  киргизе алат.

7.3              Айылдык кенештин туруктуу комиссиясынын курамына кенештин търагасы жана анын орун басары шайланышы м\мк\н эмес.

7.4              Туруктуу комиссиялар търаганы шайлайт. Комиссиялар ъз\н\н ишинин негизги багыттары боюнча кичи комиссияларды т\зъ алат.

7.5              Айылдык кенештин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери, алардын уюштуруу тартиби Кыргыз Республикасынын « Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу» жън\ндъ» мыйзамынын ушул регламенттин жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдык актылары менен белгиленет.

7.6              Айылдык кенештин туруктуу комиссиясы ъз\н\н ишине окумуштууларды, адистерди, практика кызматчыларды, дагы башка адамдарды тартууга укуктуу.

7.7              Айылдык кенештин туруктуу  комиссиясы ъз\н\н компетенциясына таандык  маселелер боюнча тиешел\\ чечимдерди кабыл алат.

7.8              Айылдык кенештин туруктуу комиссиясы ведомстволук аймакта жайгашкан уюмдар менен мекемелердин оперативд\\ чарбачыл ишине кийлигиш\\гъ укуксуз.

7.9              Айылдык кенештин атайын тапшырмаларды аткаруу \ч\н убактылуу

7.10          комиссияларды т\зъ алат. Убактылуу комиссияларды ишмерд\\л\г\ тапшырылган милдеттерди аткаргандан кийин токтотулат. 

III бъл\к

Айылдык кенешинин ишинин жалпы тартиби.

8- глава

8.1              Айылдык аймагынын кенешинин жана поселкалык кенешинин  ишинин негизги уюштуруучулук- укуктук формасы болуп кенештин сессиясы  саналат.

8.2              Айылдык аймагынын кенешинин жана поселкалык кенештин сессиясы ачык, кварталына бирден кем эмес жана депутаттардын санынын1-3 кем эмес талабы боюнча ъткър\лът.

8.3              Айылдык кенешинин чечимдери депутаттардын жалпы санынын къпч\л\к добушу менен кабыл алынат.

8.4              Айылдык кенешинин депутаттары кенеш сесиясына катышууга милдетт\\. Алардын сессияга катышуунун эсебин катчы ж\рг\зът. Депутаттар сессияга катыша албай турган учурларда алдын ала катчыга маалымдоого тийиш.

8.5              Айылдык кенешинин сессиясы  ачык т\рдъ ъткър\лът. Кенештин чечими менен сессия жабык т\рдъ ъткър\л\\с\ м\мк\н.

8.6              Сессиянын чечимдери ачык добуш бер\\ менен кабыл алынат.

8.7              Айылдык аймагынын кенеши жана поселкалык кенеш ар бир сессияда к\н тартибин жана иштъъ тартибин кабыл алат.

8.8              Айрым себептер менен каралбай калган маселелер кийинки сесияда каралат.

8.9              Айылдык кенешинин сессиясынын протоколдорун кенештин катчысы ж\рг\зът. Протоколдо сессияга катышкандардын жана катышпай калган депутаттардын фамилиялары, катышпай калгандардын себептери, чакырылгандардын тизмеси жана каралган маселелер боюнча маалыматтар, кабыл алынган чечимдер камтылат. Протоколго сессияга търагалык кылуучунун колу коюлат.

8.10          Керек болгон учурларда айылдык аймагынын кенешинин сессияларында каралган маселелер жана кабыл алынган чечимдер жън\ндъ маалыматтар массалык каражат булактарында чагылдырылат.

9- глава

Айылдык кенешинин токтом долбоорунун кароо тартиби

9.1              Айылдык кенешинин сессиясында каралган маселелер боюнча токтом кабыл алынат. Кенештин токтому ачык же жашыруун добуш менен кабыл алынат.

9.2              Айылдык кенешине кароо сунушталган токтом долбоору тъмъндъг\дъй болууга тийиш:

- Кабыл алынган чечимди аткаруучулар, аткаруу мъънът\, каржылоо булактары, ошондой эле токтомдун к\ч\нъ киргендиги кърсът\лът.

- Зарыл учурда чечим кызыктар уюмдар, тийишт\\ аймактык органдардын жергиликт\\ бъл\мдър\ ошондой эле зарылдыгына карай  мамлекеттик бийлик органдары менен макулдашылууга тийиш.

- Ушул маселе боюнча мурдагы токтом эске алынат жана мурдагы токтомдорду жокко чыгаруу же ъзгърт\\ боюнча сунуштар камтылууга тийиш.

- Айрым чечимдер боюнча зарылчылыгына жараша Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык корутунду болуусу керек.

9.3              Айылдык кенешинин токтому сессияда талкуулангандан кийин сессияда катышкан депутаттардын санынын къпч\л\к добушу менен кабыл алынат.

9.4              Айылдык кенештин депутаты чечимге макул болбосо жазуу же оозеки формасында ъз\н\н ъзгъчъ пикирин айылдык кенешинин протоколуна киргиз\\гъ  укуктуу.

9.5              Сунушталган токтомдун долбоору, эгер сессияда катышкан депутаттардын санынын къпч\л\к бъл\г\ добуш берсе долбоор негиз катары кабыл алынат жана пункттар боюнча каралат.

9.6              Токтом долбоору бардык ондоолор, кошумча карагандан кийин кабыл алынат.

9.7              Айылдык кенешинин чечимин таратуу кол коюлгандан кийин эки жумалык мъънъттъ кенештин катчысы тарабынан ж\рг\з\лът.

9.8              Айылдык кенешинин кабыл алынгын токтомун, анын ыйгарым укуктарынын чегинде тийишт\\ аймакта жайгашкан иш канаалар,  мекемелер жана аларда органдары, кызматтык адамдар, жарандар аткарууга тийишт\\. 

 

10- глава

Айылдык кенештердин ыйгарым укуктарынын токтолушу

10.1          Айылдык кенештердин ыйгарым укуктары айылдык кенештин жаны курамы т\з\л\ш\нъ, кенеш мъънът\нън мурда таркатылышына байланыштуу токтотулат.

10.2          Айылдык кенештер мъънът\нън мурда тъмънк\дъй учурларда таркатылышы м\мк\н:

- тиешел\\ айылдык кенештин депутаттарынын жалпы санынын добуштарынын 50+1 кем эмес къпч\л\г\ тарабынан кабыл алынган чечим боюнча

- ушул мыйзамда каралган негиздер боюнча Президент тарабынан:

- тиешел\\ айылдын чек араларынын ъзгър\л\ш\нъ алып келген кайра уюштуруу учурларында

10.3          Чек араларын ъзгъртпъстън администрациялык-аймактык бирдиктин атын ъзгърт\\ кайра уюштуруу болуп саналбайт жана айылдык кенешти таратууга алып келбейт. Кыргыз Республикасынын Президентинин кайра уюштурууга байланыштуу айылдык кенешти таратуу жън\ндъ жарлыгы Эгерде мыйзамдын ъзунъ башкача мъънът каралбаса, тиешел\\ администрациялык аймактык бирдик жън\ндъ мыйзам к\ч\нъ кирген к\ндън тартып10 к\ндън кечиктирилбестен чыгарылышы зарыл.

10.4          Ъз\н-ъз\ таркатуу жън\ндъ айылдык кенештин чечими кенештин търагасы тарабынанЖарлык чыгаруу \ч\н Кыргыз Республикасынын Президентине жиберилет.

10.5          Айылдык кенеш мъънът\нън мурда таркатуунун жогоруда кърсът\лгън учурларынын кайсынысында болсо да Президенттин мъънът\нън мурда таркатуу жън\ндъ Жарлыгы расмий жарыяланган к\ндън тартып таркатылды деп эсептелет.

10.6          Айылдык кенеш мъънът\нън мурда таркатылгын учурларда м\лкт\н жана документтеринин сакталышына жоопкерчиликти айылдык округунун башчысы ъз мойнуна алат.

10.7          Катары менен себепсиз 3 сессияга катышпаган депутат ъз мандатынан айрылат. Кезектеги же кезексиз чакырылыштагы сессияга карабастан. 

11- глава

Айылдык кенешинин регламенти

Айылдык кенешинин регламентине ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\н\н жана бекит\\н\н тартиби:

11.1          Айылдык кенешинин иш регламентин, типт\\ регламенттин негизинде регламент маселелери боюнча жумушчу тобу иштеп чыгат жана кенештин сессиясына бекит\\гъ киргизет.

11.2          Регламент маселелери боюнча топ айылдык кенешинин беш депутаттан кем эмес болууга тийиш. Аны айылдык кенешинин търагасынын орун басары жетекчиликке алат.

11.3          Ар бир депутат регламентке ъзгър\\лърд\ жана торлуктоолорду киргиз\\ жън\ндъ сунуштарды киргизе алат. Сунуштар регламент боюнча жумушчу топко кароо \ч\н жънът\лът.

11.4          Регламент жана регламентке ондоолор,  киргизилгенден кийин кенешке шайланган депутаттардын къпч\л\к саны менен кабыл алынат. 

 

Жооптуу катчы:                                                                            Х. Сулайманов

                                                            

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /2

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин 2018-жылга

карата иш-планын бекит\\ жън\ндъ»

          Тълъйкън айылдык кенешинин 2018-жылга карата иш-планын бекит\\                       жън\ндъг\ Тълъйкън айылдык кенешинин жооптуу катчысы Х. Сулайманов билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин 2018-жылга карата иш-планы тиркемеге ылайык кошума алымчалары менен кабыл алынсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

«Бекитемин»

Тълъйкън айылдык кеёешинин търагасы ______________ К. Турдиев  

                                                                         Депутаттардын Тълъйкън айылдык кенешинин      

                                                                        кезектеги   3-сессиясынын №2 токтомуна тиркеме

Депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёешинин 2018-жылга карата т\з\лгън

ИШ ПЛАНЫ

Тълъйкън айылдык кеёешинин сессияларында каралуучу маселелер

III-сессия

1.                  Тълъйкън айылдык кенешинин типт\\ регламентин бекит\\.

Айылдык кеёешинин търагасы –  К. Турдиев        июнь 2018-ж

2.                  Тълъйкън айылдык кеёешинин 2018-жылга т\з\лгън иш планын бекит\\ жън\ндъ.

Айылдык кеёешинин търагасы –  К. Турдиев        июнь 2018-ж.

3.                  Тълъйкън айылдык кенешинин турууктуу комисисяларын бекит\\.

Айылдык кеёешинин търагасы –  К. Турдиев        июнь 2018-ж.

4.                  Айыл аймагындагы бала бакчалар жън\ндъ

Айылдык кеёешинин търагасы –  К. Турдиев        июнь 2018-ж.

5.                  Учар айылындагы «/г\т насаат \й\н «Береке» кундузгу борборуна  айландыруу жън\ндъ»

Соц адис М. Эдилбеков

6.                  «Элдин \н\» долбоору боюнча Жапалак айылындагы маданият \й\нъ  эмеректерди сатып алуу жън\ндъ

Бухгалтер-кассир Н.Шериев

7.                  Тълъйкън айыл ъкмът\н\н  аппараттык кызматкерлеринини                  функционалдык милдеттерин бекит\\

Айылдык кеёешинин катчысы –  Х. Сулайманов   июнь 2018-ж.

8.                  Ар турдуу маселелер.

                                                 IV сессия

1.                  Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу жайыт  комитетинин 2018-жылга карата т\з\лгън иш планы жън\ндъ

докладчы- С.Токсонбаев        сентябрь 2018-жыл

2.                  Тълъйкън айыл ъкмът\ндъ  айыл-чарбасы жана салык тълъмдър\н\н пландарынын аткарылышы боюнча маалымат

Докладчы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары У.                    Кадыров               сентябрь 2018-жыл                 

3.                  2018-жылга карата социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н жана                     бюджеттин аткарылышы жън\ндъ маалымат.

Докладчы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н         ФЭБ башчысы  Г. Бердиева                 сентябрь 2018-жыл

4.                  Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча т\з\лгън  «Айыл активдерин» аткарган                 иштери жън\ндъ маалымат.       сентябрь 2018-жыл

Докладчы. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчы Х.Сулайманов

5.                  Айыл ъкмъттъ социалдык маселер боюнча маалымат.

Доклады Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башкы адиси З, Мазаев               сентябрь  2018-жыл.

6.                  Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагында арык каналдарды тазалоо, эгин    талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларынын ънд\р\л\ш\          жън\ндъ

Докладчы – Жаны-Арык СПАсынын жетекчиси           сентябрь 2018-жыл

7.                  Айыл аймагындагы жарандардын малдарын каттоо жана жайытка                     даярдоо боюнча ветеринардык кызматкерлердин маалыматы

Докладчы Вет адиси – М.Джолчиев           сентябрь 2018-жыл   

8.                  Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча салык инспекторлорунун ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча маалымат

Докладчы  иага салык инспектору – Ж. Омаров          сентябрь 2018-жыл

9.                  Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарын жарандык паспорт менен камсыз      кылуу жана аскер кызматына чакыруу  боюнча ВУС инспекторлорунун            ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат.

Докладчы  ВУС инспектору  А.Жороев.                                          сентябрь 2018-жыл

10.               Тълъйкън айыл аймагындагы КБФ жерлерин  ижарага бер\\ жън\ндъ

Докладчы ижара боюнча жер адиси Ш. Исраил уулу.                      сентябрь 2018-жыл          

 

11.               Ар т\рд\\ маселелер

 

                       V сессия

1.                  Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылга  бюджетинин аткарылышы жана           

          2019-жылга бюджетин   бекит\\ жън\ндъ

       Докладчы: ФЭБ башчысы – Г.Бердиева                      декабрь 2018-жыл    

 

2.    Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча участкалык инспекторунун жарандардан   

       т\шкън арыз даттануулар жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча  ж\рг\з\п   жаткан иштери жън\ндъ маалымат.

       Аймактык тескъъч\лър.                               декабрь 2018-жыл         

3. Тълъйкън айыл аймагын тейлеген Кара-Суу райондук мамкаттоо башкармасы жана  райондук архитектура башкармасынын адистеринин маалыматтары.

     Башкармалыктын адистери.                                  декабрь 2018-жыл 

4. Тълъйкън айылдык кенешинин туруктуу комиссияларынын аткарган иштери боюнча маалыматтары.

    Туруктуу комиссияларынын търагалары.                        декабрь 2018-жыл.

5. Ар т\рд\\ маселелер

        

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

                                                  

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3 /3

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин туруктуу

комисссияларын бекит\\ жън\ндъ»

          Тълъйкън айылдык кенешинин туруктуу комисссияларын бекит\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы К. Турдиевдин билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин туруктуу комисссиялары тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

21.06.2018-жылдагы 3-сессиясынын           №3 токтомуна тиркеме

 

 1. Социалдык-экономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансалык маселелер боюнча туруктуу комиссия:

1.      Боронбаев Денис

2.      Кудайбердиев Низамидин

3.      Дубанаев Мавлян

4.      Сансызбаев Алтынбек

5.      Мирзаев Хикмат

6.      Ражабалиев Чынтемир

7.      Мамадалиев Мадамин

8.      Кабылов Маматжан

 1. Айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссия.

1.      Арзибаев Талгат

2.      Нарматов Арслан

3.      Гафуров Закиржан

4.      Мадалиев Изатилла

5.      Жоробаев Нуржигит

6.      Жээналиев Уларбек

7.      Гафуров Салижан

 1. Социалдык маданий билим бер\\ маалымдуулук, байланыш, инвестиция, жаштардын иштери, спорт жана туризм масеелери боюнча туруктуу комиссия

1.      Ожорбаев Жамшит

2.      Тургунбаев Бакытбек

3.      Сагынбаев Чынгыз

4.      Капаров Кубат

5.      Урунбаев Икрам

6.      Базарбаев Отабек

7.      Эрматов Фархад

 1. Мыйзамдуулук, укук тартипти чындоо, депутаттык этика боюнча туруктуу комиссия

1.      Туленбаев Заирбек

2.      Ырысбай уулу Талас

3.      Атазаков Нургазы

4.      Мадяров Гуламжан

5.      Хабибуллаев Хамидилла

6.      Нурматов Азамжан

7.      Халмаматов Алишер

 

 

             Катчысы:                                                                          Х. Сулайманов

                                                          

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3/4

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                           21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу

Дыйкан-Кыштак жана Учар айылынын

тургундарынын арыздарын кароо жън\ндъ»

          Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Дыйкан-Кыштак жана Учар айылынын тургундарынын арыздарын канааттандыруу максатында, алардын арыздарын карап жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу балдар бакчага курууга орду бар айылдарда, жергиликт\\ бюджеттин тартыштыгына байланыштуу, Республикалык бюджеттен же болбосо демъърч\лър тарабынан заманбап бала бакчаларын куруу боюнча иш аракеттерин ж\рг\з\\ жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысына сунушталсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын жана мыйзамдуулугун къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык маданий билим бер\\ маалымдуулук, байланыш, инвестиция, жаштардын иштери, спорт жана туризм маселелери боюнча туруктуу комиссияна ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                        Х. Сулайманов

                                                

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3/5

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Учар айылында

жайгашкан «/г\т насаат \й\н «Береке» к\нд\зг\

борборуна айландыруу жън\ндъ»

          Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Учар айылында жайгашкан «/г\т насаат \й\н «Береке» к\нд\зг\ борборуна айландыруу боюнчаТълъйкън айыл ъкмът\н\н соц адиси М. Эдилбековдун билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу   Учар айылында жайгашкан «/г\т насаат \й\н «Береке» к\нд\зг\ борборуна айландырылсын.
 2. Иш кагаздарын даярдоо жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н соц кызматкери М. Эдилбековго милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ФЭ бъл\м\нъ , мыйзамдуулугун къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык-экономикалык ън\г\\, коммуналдык, менчик, бюджеттик, финасылык маслелер жана социалдык маданий билим бер\\ маалымдуулук, байланыш, инвестиция, жаштардын иштери, спорт жана туризм маселелери боюнча туруктуу комиссияларына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

                                                              

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын     (VI шайланган)

№ 3/6

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

“Элдин \н\ жана ЖЪБ органдарынын          

жоопкерчилиги: бюджеттик процесс”                                              

долбоору   боюнча Швецариянын Ън\кт\р\\

жана Кызматташтык Агенттиги тарабынан

каржылануучу жана Ън\кт\р\\ саясат институту

тарабынан аткарылуучу, Жапалак айылындагы

“Жаштар” клубуна жабдык сатып алуу долбоорду      

бюджетке киргиз\\ жън\ндъ

          Тълъйкън айыл аймагында жалпы жыйында кабыл алынган “Элдин \н\ жана ЖЪБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору боюнча Швецариянын Ън\кт\р\\ жана Кызматташтык Агенттиги тарабынан каржылануучу жана Ън\кт\р\\ саясат институту тарабынан аткарылуучу, проектти иш жузунъ ашыруу максатында Жапалак айылындагы китепкананы (библиотека) “Жаштар” клубуна айландырып, “ Жаштар” клубуна жабдык сатып алуу долбоорду бюджетке киргиз\\ жън\ндъ айыл аймагынын ФЭБ башчысы Г.Бердиеванын маалыматын угуп жана талкуулап Тълъйкън айылдык Кеёеши                                              

                                   ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл аймагына караштуу Жапалак айылындагы (библиотека) “Жаштар” клубуна жабдык сатып алууга долбоор боюнча алынып келинген 1,0 миллион сомдук сертификатты айыл ъкмът\н\н 70823 бъл\м\н\н 22221100 буюмдарды жана материалдарды алуу статьясына кириштелсин.

2. Айыл аймагынын жергиликт\\ бюджетинен аталган долбоор \ч\н 100,0 мин сом акча каражаты бъл\нс\н.

3.   Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айыл аймагынын ФЭБн\н башчысы Г.Бердиевага милдеттендирилсин.

Тълъйкън айылдык Кеёешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

                                                          

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3/7

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                               21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аппарат

кызматкерлеринин функционалдык                            

милдеттерин бекит\\гъ макулдашуу жън\ндъ»

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин бекит\\гъ макулдук бер\\, Кыргыз Респуликасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 21.11.2017-жылдагы №01-18/156 буйругу менен бекитилген айыл ъкмът\н\н типт\\ регламентиниин 3- бъл\м 2 пунктуна алайык, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлеринин функционалдык милдеттерин бекит\\гъ макулдук берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

                                            

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3/8

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                               21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын

1-январына карата 569,6мин сом калдык

акча каражатынын сарпталышы жън\ндъ»

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын 1-январына карата 569,6мин сом калдык акча каражатынын сарпталышы жън\ндъг\ финансы экономика бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиеванын билдир\\с\н угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын 1-январына карата 569,6мин сом калдык акча каражаты 70111-аппарат бъл\м\нъ 147,9мин сом, 70429-жайыт пайдалануучулар бъл\м\нъ 39,6мин сом, 70629-турак жай бъл\м\нъ 382,0 мин сом тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бекитилген тиркемеге ылайык максаттуу сарпталышын камсыз кылуу финансы экономика бъл\м башчысына милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмът\н\н башчысына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин

21.06.2018-жылдагы 3-сессиясынын №8 токтомуна

Тиркеме 2018-жылдын 1-январына карата калдык 569,6мин сом акча каражатынын сарпталышы __________________________Олчоо бирдиги мин сом

  Статья Аталышы Сумма
    Аппарат  
70111 22154900 2017-жылдан карыз Оформление 99,5
70111 22154900 1С программасын орнотууга 19,2
70111 22311400 2017-жылдан карыз газ акысын тълъъ 29,2
70429 225154900 2017-жыл \ч\н Жайыт пайдаланууга 39,6
70629 225154900 2017-жыл \ч\н Суу акысын тълъъ 61,6
70629 31113290 Электромонтаж Жаны-Турмуш 300,0
70629 225154900 Киреше салыктан карыз (келишим менен иштегендер \ч\н) 20,5
      569,6

Финансы-экономика бъл\м башчысы:                                           Г. Бердиева

                                                                    

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3-9

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       21.06.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кенешинин 2007-жылдын 29-июнундагы

№1997- III токтому менен бекитилген айыл

чарба жерлерин ижарага бер\\н\н шарттары

жана тартиби тууралуу Типт\\ Жобого ылайык

жер комиссиясын бекит\\ жън\ндъ

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жетектъъч\ адиси Исраилу уулу Шерикбектин жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н КБФнын жерлерине тоорук ъткър\\ жана ижарага бер\\ боюнча комиссиясынын курамы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысы А. Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин 21-июнь 2018-ж кезектеги №3 сессиясынын № 9 токтомуна тиркеме

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н КБФнун жерлерине тоорук ъткър\\ жана ижарага бер\\ комиссиянын курамы

 

А. Нарматов-Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты, комиссиянын търагасы,

Х. Сулайманов- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы, комиссиянын        

                             катчысы,

М\чълър\:

У. Кадыров- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,

З. Мазаев-Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башкы адиси,

Г. Бердиева- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы,

Исраилу уулу Ш- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жер адиси,

Ж. Оморов- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н салык инспектору,

З. Гафуров- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Д. Боронбаев- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

А. Арзимбеков-Коомчулуктун ък\л\,

Аукцион ът\п жаткан айылдын айыл башчысы,

Кара-Суу райондук агрардык ън\кт\р\\ башкармалыгынын ък\л\,

Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармалыгынын ък\л\.

Катчысы:                                                                                     Х. Сулайманов

    

                                                              

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3-10

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                         21.06.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н

2011-жылдын 23-сентябрындагы №571 токтому

менен бекитилген муниципалдык менчикте

турган жер участокторуна менчик же ижара

укугун бер\\н\н тартиби жана шарттары

тууралуу Типт\\ Жобого ылайык муниципалдык

менчикте же ижара укугун бер\\ боюнча

комиссиясын бекит\\ жън\ндъ

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жетектъъч\ адиси Исраилу уулу Шерикбектин жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун бер\\ боюнча комиссиясынын курамы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысы А. Абдукаримовго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин 21-июнь 2018-ж кезектеги №3 сессиясынын № 10 токтомуна тиркеме

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчикте турган жер                  участокторуна менчик же ижара укугун бер\\ жана турак жай маселелери          боюнча комиссиясынын курамы

З. Мазаев- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башкы адиси, комиссиянын търагасы,

Исраилу уулу Ш- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жер адиси,

комиссиянын катчысы,

М\чълър\:

У. Кадыров- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары,

Х. Сулайманов-Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы,

Г. Бердиева- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы,

Ж. Оморов- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н салык инспектору,

А. Нарматов-Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

З. Гафуров- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Д. Боронбаев- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

А. Арзимбеков-Коомчулуктун ък\л\,

Аукцион ът\п жаткан айылдын айыл башчысы,

Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды            каттоо башкармалыгынын ък\л\,

Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын ък\л\,

Катчысы:                                                                                   Х. Сулайманов

    

                                                              

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги III сессиясынын (VI шайланган)

№ 3-11

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                          21.06.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын

биринчи жарым жылдыгына бюджетке

такталган пландын негизинде ъзгърт\\лърд\

киргиз\\ жън\ндъ»

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгына бюджетке кошумча т\шкън акча каражатынын эсебинен   ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъг\ финансы экономика бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиеванын билдир\\с\н угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгына бюджетке кошучма т\шкън акча каражаты 70629- турак жай бъл\м\нъ 1550,0 мин сом, 70825 маданият бъл\м\нъ 200,0 мин сом, 70921-билим бер\\ бъл\м\нъ 50,0 мин сом, 71092-социалдык камсыздоо бъл\м\нъ 200,0 мин сом тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бекитилген тиркемеге ылайык максаттуу сарпталышын камсыз кылуу финансы экономика бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин

  Статья Аталышы Сумма
    Аппарат  
70825 2215 Маданий иш чараларгр 200,0
71092 2721 Материалдык жардамга 100,0
71092 2215 Карыялар к\н\нъ иш-чараларга 100,0
70921 2221 Учурдагы ремонт 50,0
70629 2215 Проекттерге, техникалык шарттарга 50,0
70629 3111 Толойкон айылындагы бала бакчага капиталдык ремонтуна кошумча 500,0
70629 3112 Толойкон айылындагы бала бакчанын эмеректерине 1000,0
       
       
       
      2000,0

Финансы-экономика бъл\м башчысы:                                                  Г. Бердиева

                                                              

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-2

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                  17- октябрь 2018-ж.

«2018-жылы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу У. Кадыров жън\ндъ

Тълъйкън айылдык кенештин депутаттарынын сунушу менен Тълъйкън айыл аймагында муниципалдык менчикти пайдалануу, аймактык социалдык-экономикалык ън\г\ш\н\н программаларынын аткарылышы жана айыл фондусунун жерлерин пайдалануу жън\ндъ, андан тышкары айыл ъкмът тарабынан жергиликт\\ маанидеги ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу У. Кадыров маалымат бербегендиги \ч\н депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

                                           ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенештин депутаттарынын сунушу менен Тълъйкън айыл аймагында муниципалдык менчикти пайдалануу, аймактык социалдык-экономикалык ън\г\ш\н\н программаларынын аткарылышы жана айыл фондусунун жерлерин пайдалануу жън\ндъ, андан тышкары айыл ъкмът тарабынан жергиликт\\ маанидеги ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу У. Кадыров маалымат бербегендиги \ч\н ж\рг\з\п жаткан иштери канааттандыраарлык эмес деп табылсын.
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу У. Кадыров ъз функционалдык милдетин, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н ченемдик укуктук актыларын так жана талапка ылайык аткарбагандыгы \ч\н тиешел\\ укук коргоо органдарына текшер\\гъ жиберилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

                                                

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-3

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                   17- октябрь 2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышын 9 айлык отчету жана бюджетке ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ”

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын бюджетинин аткарылышын жана 9 айлык отчету жана бюджетке ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айыл ъкмът\н\н   ФЭБ н\н башчысы Г. Бердиеванын билдир\\с\н угуп жана талкуулап Депутаттардын Тълъйкън айылдык Кенеши

                                         ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл Ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышынын 9 айлык отчету канааттандыраарлык деп табылсын.
 2. 2018-жылдын 3-кварталына карата киргизилген ъзгърт\\лър жана толуктоолор тиркемеге ылайык кабыл алынсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын ФЭБ башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин, къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдыкэкономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин

Бюджетке 2018-жылдын 4-кварталында озгортуулор

__________________________Олчоо бирдиги мин сом

  Статья Аталышы Сумма
70421 2215 Сугат суу арыктарын тазалоого 300,0
70429 2215 Жайыттарды инфраструктурасын жакшыртуу \ч\н проекттерди даярдоо кызмат акысы 160,0
70629 2231 Кыргызстан айылына таза суу тутукторун жанылап тартуу \ч\н проект сметаларын даярдоо кызмат акысы \ч\н 200,0
70629 3111 Толойкон айылындагы бала бакчанын жылытуу системасын орнотууга 355,0
70825 2215 Ч. Айтматовдун 90-жылдык юбилейине 100,0
70629 3111 Кыргызстан айылындагы таза суу т\т\ктор\но, Озгур айылына жарыктандырууга болунгон акча каражатынан эсебинен -1115
       
       
       
       
             0,0

Финансы-экономика бол\м башчысы:                                     Г. Бердиева

                                                          

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-13

ТОКТОМ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                         17- октябрь 2018-ж.

Бюджетке 2018-жылдын 4-кварталына карата  

ъзгърт\\лър жана толуктоолор киргиз\\   жън\ндъ              

Бюджетке 2018-жылдын 4-кварталына карата   ъзгърт\\лър жана толуктоолор киргиз\\   жън\ндъ кышка карата жакыр \й б\лъълъргъ материалдык жардам кърсът\\, майыптар к\н\н карата майыптарга материалдык жардам кърсът\\ максатында.                  

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 71092 Социалдык камсыздоо бъл\м\нъ 2721-женилдиктер статьясына 100,0мин сом акча каражаты бъл\нс\н.
 2. Бъл\нгън акча каражаты 70825- Маданият бъл\м\нъ 2215-ар т\рд\\ кызматтар статьясынан алынсын
 3. Бул токтомдун аткарылышын айыл ъкмътт\н ФЭБ башчысына ж\ктълс\н.
 4.  Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык-экономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

                                             

Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы:                                                      К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов

 

 

                                                             

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги IV сессиясынын

(VI шайланган)

№ 4-14

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                   17- октябрь 2018-ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н балансындагы

Учар айылында “Жаштар клубу” муниципалдык мекемесин каржылоо   жън\ндъ              

                Тълъйкън айыл ъкмът\н\н балансындагы Учар айылында жайгашкан “Жаштар клубу” муниципалдык мекемесин каржылоо максатында Тълъйкън айыл ъкмът\н\н соц адисинин 2018-жылдын 17-октябрындагы маалыматын угуп жана талкуулап Тълъйкън айылдык кенеши                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2018-жыл “Жаштар клубун” каржылоо маселеси Швецариянын Ън\кт\р\\ жана Кызматташтык Агенттиги тарабынан каржылансын.
 2. 2019-жылдан баштап “Жаштар клубу” Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бюджетинин эсебинен каржылансын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын ФЭБ башчысы Г. Бердиевага ж\ктълс\н.
 4. Аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин социалдык-экономикалык ън\г\\ коммуналдык менчик, бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

                                             

Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы:                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                Х. Сулайманов

 

                                            

  

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги IV сессиясынын

ТОКТОМ 4/15

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                               17-октябрь 2018-ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\нъ жарандардан

т\шкън арыздарын кароо жън\ндъ

            Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу Дыйкан-Кыштак айылынын Коргон участкасынын №1502 контурунда жайгашкан Абдуллаев Русланга тиешел\\ болгон 1,30 га жер аянтын мурунку ъз\н\н ордуна жылдырып бер\\ жън\ндъг\ арызын карап депутаттардын айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Дыйкан-Кыштак айылынын Коргон участкасындагы №1502 контурунда жайгашкан Абдуллаев Русланга тиешел\\ болгон 1,30га жер аянтын мурунку ъз\н\н ордуна жылдырылуусу Тълъйкън айыл ъкмът\нъ сунушталсын.
 2. Бул токтомдун мыйзамдуулугу жана аткарылышы Тълъйкън айыл ъе\кмът\н\н орун басары У. Кадыровго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                   Х. Сулайманов

 

 

 

 

                                                

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги IV сессиясынын

ТОКТОМ 4/16

Дыйкан-Кыштак айылы                                                           17-октябрь 2018-ж.

Жайыт комитетинин търагасы С. Токсонбаевдин маалыматы жън\ндъ

         «Мал чарбасын жана рынокту ън\кт\р\\-2» долбоорунун алкагындагы иш пландар боюнча жайыт комитетинин търагасы С. Токсонбаевдин 2018-жылдын 17-октябрындагы маалыматын угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Учар айылына мал ът\\ч\ жерге раскол курууу \ч\н 0,50га жер ажыратып бер\\ жагы жайыт комитетинен суралсын.
 2. Тълъйкън айылынан Жапалак кыштоосунун булагынын къз\н ондоо \ч\н 0,50га жер аянтын ажыратып бер\\ жагы жайыт комитетинен суралсын.
 3. Озгур айылынын жайыт жерине мал ът\\ч\ къп\ръ куруу \ч\н Кара-Суу чарбасынан 0,10 га жер аянтын ажыратып бер\\ жагы суралсын.
 4. Бул токтомдун мыйзамдуулугун къзъмълдъъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.
 5. Бул токтомдун аткарылышын Тълъйкън ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

 

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 К. Турдиев

 

Катчысы:                                                                                                  Х. Сулайманов

                                                            

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги IV сессиясынын

ТОКТОМ 4/17

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                   17-октябрь 2018-ж.

Учар айылынын тургундарынын 26.05.2018-жылдагы элдик жыйынын протоколун кароо жън\ндъ

         Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Учар айылынын Жаны-Учар участкасынын 1-къчъс\нъ маркум Токтошев Мамасадыктын атын ыйгарып бер\\ сунушун угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёеши

                                           ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Учар айылынын Жаны-Учар участкасынын 1-къчъс\нъ маркум Токтошев Мамасадыктын аты ыйгарылсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун мыйзамдуулугун къзъмълдъъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                   Х. Сулайманов

                                                          

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу району Тълъйкън айылдык Кеёешинин кезектеги IV сессиясынын

ТОКТОМ 4/18

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                   17-октябрь 2018-ж.

Дыйкан-Кыштак айылынын тургундарынын 22.09.2018-жылдагы элдик жыйынын          протоколун кароо жън\ндъ

         Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Дыйкан-Кыштак айылынын къчълър\н\н бирине Касымалиев Эмилбектин атын ыйгарып бер\\ жън\ндъг\ сунушун угуп жана талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.                  Дыйкан-Кыштак  айылынын  къчълър\н\н бирине  Касымалиев     Эмилбектин  аты  ыйгарылсын.

2.                  Бул токтомдун аткарылышы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

3.                  Бул токтомдун мыйзамдуулугун къзъмълдъъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына  ж\ктълс\н.

 

 

 

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 К. Турдиев

 

Катчысы:                                                                                                  Х. Сулайманов

                                                          

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 5-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      25.12.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2019-жылга каралган бюджетин бекит\\ жън\ндъ»

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2019-жылга каралган бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\ктър\н бекит\\ маселесин айылдык кенештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясында каралып корутундусунун негизинде жана Тълъйкън айыл ъкмът\н\н финансы-экономика бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиеванын билдир\\с\н угуп, талкуулап Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2019-жылга карата Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бюджетинин кирешелери жана чыгашалары 22619,4мин сомго бекитилсин.
 2. 2019-жылга карата Тълъйкън айыл ъкмът\н\н атайын каржатынын кирешелер жана чыгашалары 1638,0мин сомго бекитилсин.
 3. Атайын эсеп каражаттарында кърсът\лгън чыгымдар ъз статьялары жана бъл\мдър\ боюнча бъл\шт\р\лс\н жана корголгон статьяларды биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын (эмгек акы, соц фонд. Комуналдык кызмат жана башкалар).
 4. Айыл ъкмъткъ 2019-жылдын бюджетине берил\\ч\ толуктоо грант 5296,7мин сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 5. 2019-жылга бюджеттин чыгаша бъл\г\ башкаруу аппараттын каржылоосуна7223,5мин сомго, айыл чарбасына 170,0мин сом, жайытка 166,7мин сом, турак-жайга 10093,8мин сом, библиотекага 211,8мин сом, маданиятка 198,1мин сом, бала бакчага 1535,4мин сом, билим бер\\гъ 1760,1мин сом, соц жардамга 660,0мин сом ълчъм\ндъ бекитилгени менен суралсын.
 6. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н атайын каражаты 1638,0мин сом бала бакчага жумшалсын.
 7. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2013-жылдын 8-июлунун №403 токтомуна ылайык аппарат кызматкерлердин 33 штат бирдиктери каралсын, анын ичинен 4 айыл башчысы жана 4 тейлъъ кызматкерлери бекитилсин.
 8. Жыл ичинде айыл ъкмът\н\н башчысы жана ФЭБ башчысына айыл ъкмът\н\н бюджетинин чыгаша бъл\ктър\нъ айрым ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укутук негизги принциптери жън\ндъ» мыйзамынын 15-беренесине ылайык айылдык кенештин депутаттарынын макулдугу менен уруксат берилсин.
 9. Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майындагы №59 Кыргыз Республикасындагы бюджеттик кодексинин 24-беренесине ылайык айыл ъкмът\н\н резервдик фонду 223,0мин сом ълчъм\ндъ белгиленсин.
 10. Жогорудагы аныкталган жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жана киреше, чыгаша бъл\мдър\ боюнча Тълъйкън айылдык кенештин търагасы жана айылдык кенешинин финансы жана бюджет комитетине 6-9 айлык жыйынтыгы боюнча, билдир\\ берип туруу жагы ФЭБ башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин.
 11. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                           К. Турдиев

Катчысы:                                                                                          З. Мазаев

 

 

                                        

      

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 5-2

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      25.12.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин Типт\\ этикалык кодексин бекит\\ жън\ндъ»

          Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 24.07.2018-ж №01-18-89 бекитилген буйругунун негизинде жергиликт\\ кенештеринин депутаттарынын Типт\\ этикалык кодексин бекит\\ максатында депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин Типт\\ этикалык кодекси тиркемеге ылайык      бекитилсин.
 2.  Бул токтомдун аткаруу жагы Тълъйкън айылдык кенешинин жооптуу катчысына      ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук, укук тартипти чындоо, депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                   К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                 З. Мазаев

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №2 токтомуна тиркеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ТИПТҮҮ ЭТИКАЛЫК КОДЕКСИ

Бул Кодекс жергиликтүү кеңештердин депутаттарына сөзсүз аткаруугамилдеттүү болгон моралдык принциптерин жана жүрүм-турум эрежелерин аныктайт.

Депутаттык этика – бул депутаттардын депутаттык ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу учурундагы негизги моралдык жана адептүүлүк жүрүм-турум нормаларынын жыйындысы.

Ар бир депутат өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууда үлгү болууга умтулуп, кынтыксыз кесиптик жана жарандык беделге ээ болуусу керек.

 1. I.ЖАЛПЫ ЖОБО

1.1.            Жергиликтүү кеңештердин депутаттары (мындан ары - депутаттар) тийиштүү айыл аймак, шаар калкынын өкүлү катары өзүнүн ишмердүүлүгүндө алардын кызыкчылыктары ошондой эле социалдык-экономикалык жана маданий өнүгүү максаттарын жетекчиликке алуу керек.

1.2.            Депутаттар өз макамын аймактын, шаардын жана алардын жашоочуларынын кызыкчылыктарына зыян келтирген аракеттерге жумшабаш керек.

1.3.            Депутаттар өз аракеттерин Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун Жобосуна, жергиликтүү кеңештин регламентине жана башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларынын негизинде жүргүзүшөт.

1.4.             Депутаттар өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө, анын ичинде депутаттык ыйгарым укуктарын аткарбаган учурларда дагы, жалпыга таанылган моралдык жана адептүүлүк нормаларды жетекчиликке алуу керек.

1.5.            Депутаттар депутаттын жана аймактын, шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аброюна шек келтирүүчү аракеттерден жана жоруктардан алыс болуш керек.

1.6.            Депутаттар өзүнүн кадырын сактоо менен бирге башка депутаттардын, кызматтык адамдардын жана жарандардын кадырын сыйлаш керек.

1.7.            Депутаттар өзүнүн депутаттык мандатын депутаттык ишмердүүлүккө тиешеси жок максаттарга пайдалана албайт.

II. ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТИН ДЕПУТАТТАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНӨ ТИЙИШТҮҮ ДЕПУТАТТЫК ЭТИКАНЫН ЭРЕЖЕЛЕРИ

2.1.   Депутаттар жергиликтүү кеңештин ишине өзүнүн позициясын коркутуп-үркүтүү, кескин талаптарды коюу жана башка ушул сыяктуу аракеттерди жасабай иштиктүү жана жөндүү катышууга тийиш.

2.2. Ар бир депутат жергиликтүү кеңеште иштиктүү кызматташтык жана өз ара колдоо, ак ниеттүү жана жолдоштук чөйрөнү түзгөнгө жардам кылат.

2.3. Депутаттар өзүнүн жумушун каралып жаткан маселелер боюнча теңчиликтин негизинде жана эркин жамааттык талкуулоо принцибинде чечим кабыл алып, ар түрдүү пикирлерди сыйлоо менен, чыр-чатакка жеткирбей, пикир

келишпестиктерди талкуулоо менен чечүү жолдорун табуу менен жүргүзүү керек.

2.4. Депутаттар бири-бирине жана жыйындар өтүүчү залдагы бардык катышуучуларга расмий түрдө кайрылуу керек. Ыгы жок теңтушсунуп жана тоотпостук менен кайрылууларга жол берилбейт. Жергиликтүү кеңештин сессия жана комиссиялары өтүп жаткан учурларда депутаттар иштиктүү стилде кийинүү керек.

2.5.   Депутаттар чыгып сүйлөөрдүн алдында өзүнүн айта турган сөзүн даярдап анан сүйлөш керек. Талкууланып жаткан маселе боюнча так жана багыттуу, жеткиликтүү тил менен, ар кандай мааниси жок сөздөрдү колдонбой сүйлөш керек. Депутаттарга жергиликтүү кеңештин жана комиссиялардын иши жүрүп жаткан учурда уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүүгө тыю салынат.

2.6. Депутаттар, калктын кызыкчылыктарын көрсөтүүдө башка депутаттардын ынанымына, салттарына, этникалык жана социалдык топтордун, диний конфессиялардын маданий өзгөчөлүктөрүн сыйлоо жана чыдамдуулук менен мамиле кылуу керек. Этностор аралык жана конфессия аралык биримдикке жана тынчтыкка жардам берет.

2.7. Депутаттар жергиликтүү кеңештин тийиштүү комиссияларынын отурумдарына катышууга тийиш. Депутат жергиликтүү кеңештин отурумдарына жүйөсүз катары менен 3 жолу катышпаса депутаттык милдетин аткарбагандыгы тууралуу маселе депутаттык этика боюнча комиссияда каралат.

Жүйөлүү себептер менен жыйындарга катышууга мүмкүнчүлүгү болбосо, депутат жыйынга чейин 2 күндөн кечиктирбей жергиликтүү кеңештин төрагасына маалымдап коюу керек.

Жүйөлүү себептерге депутаттын ооруп калуусу, командировкада жана эмгек өргүүсүндө болуусу, маанилүү үй-бүлөлүк жагдайлар кирет.

2.8. Жергиликтүү кеңештин сессиясында каралып жаткан маселеде катышып жаткан депутаттын, же анын жакындарынын финансылык же кандайдыр бир жеке кызыкчылыктары болсо, токтоосуз түрдө бул жөнүндө маалымдап, бул маселе боюнча добуш берүүдөн баш тартышы керек.

2.9. Депутаттар өздөрү кабыл алган жергиликтүү кеңештин Регламентин, анын талаптарын жана тартипти сактоого чакырган сессияда төраганын талаптарына баш ийиши керек. Жүйөлүү себепсиз сессияга, комиссиялардын ишине, депутаттык угууларга жана башка жергиликтүү кеңештин иш-чараларына кечикпей келиши керек.

2.9.1. Жергиликтүү кеңештин депутаттарына – отурумду үзгүлтүккө учуратып же жөнү жок себептер менен башка шылтоо айтып нааразылык көрсөтүү иретинде отурум өтүп жаткан залдан чыгып кетүүгө, сөз берилбесе деле сүйлөөгө, күн тартибине коюлган маселеден сырткары же мааниси жок сүйлөгөнгө, кыйкырууга жана сүйлөп жаткан адамдын сөзүн бөлүп жарууга болбойт.

2.9.2 Депутат жергиликтүү кеңештин отурумунда, депутаттык угууларда, туруктуу комиссиянын жана жумушчу топтордун ишине катышып жатканда отурумга төрагалык кылуучуга, башка депутаттарга, аткаруу органынын аппаратынын кызматкерлерине жана жергиликтүү кеңештин отурумуна катышып жаткан башка адамдарга сылык мамиле кылуу менен адептүүлүгүн көрсөтүп, сый урмат менен мамиле кылуусу керек.

2.9.3. Депутат орой сөздөрдү колдонуп жана одоно мамилелерди жасабашы керек.

2.9.4. Депутаттар депутаттык ишмердүүлүгүн аткаруу учурунда жана аткарбай жүргөн убагында үчүнчү тараптан   белектерди, акча түрүндө акы албашы керек жана алардын кызматынан пайдаланууга болбойт.

2.9.5. Депутаттар жергиликтүү кеңеште сыйакы алып кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын сүрөмөлөөгө укуксуз.

III. ДЕПУТАТТАРДЫН ШАЙЛООЧУЛАР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИНДЕГИ ДЕПУТАТТЫН ЭТИКАЛЫК ЭРЕЖЕЛЕРИ

3.1. Депутаттар өздөрүнүн округундагы шайлоочулар менен тыгыз байланышта болуусу керек, депутаттар шайлоочуларынын алдында жоопкер жана отчет берип турат. Депутаттар айыл аймагындагы жана шаардагы бардык жашоочулардын кызыкчылыгын көздөйт.

3.2. Депутаттар менен шайлоочулардын ортосундагы мамиле сый урмат, сылык мамиле жана жарандардын кайрылууларына жана арызданууларына ыкыластуулук менен жасалган мамиледен куралат.

3.3. Депутаттар өздөрүнүн шайлоочуларынын укуктарын, эркиндигин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого чараларды көрөт: шайлоочулардан түшкөн кайрылууларды жана арыздарды кароодо өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде чечүүгө милдеттүү.

3.4. Депутаттар шайлоочуларынын алдында жылына 1 жолудан кем эмес отчет берет, өзүнүн жергиликтүү кеңештин сессиясынын отурумундагы ишмердүүлүгү боюнча шайлоочулары менен болгон жолугушуулардыжалпыга маалымдо каражаттары аркылуу билдирип турат. Шайлоочуларга берилген маалыматтар толук, анык жана объективдүү болушу керек.

3.5. Депутаттар ай сайын белгиленген график боюнча шайлоочуларды жеке кабыл алууну жүргүзөт.

3.6. Депутаттар дайыма чыдамкайлыкты жана сыпайы, сылыктыкты көрсөтүүсү керек, айрыкча депутаттын ой пикири менен шайлоочунун ой пикири дал келбей калган учурда.

IV. ДЕПУТАТТЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР, ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ, ЮРИДИКАЛЫК ЖАНА ФИЗИКАЛЫК ТАРАПТАР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕРИНДЕГИ ДЕПУТАТТЫК ЭТИКАНЫН                 ЭРЕЖЕЛЕРИ

4.1.            Депутаттар атайын ыйгарым укуктарга ээ болбогон учурда жергиликтүү кеңештин атынан чыгуусуна, анын атынан мамлекеттик аткаруу органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана башка уюмдардын алдында расмийбилдирүүлөрдү жасоого укугу жок.

4.2.            Депутаттар депутаттын макамына байланыштуу мүмкүнчүлүктөрүн мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жана физикалык тараптар менен болгон мамилелеринде өз кызыкчылыгына пайдаланбашы керек.

4.3.            Депутаттар жергиликтүү кеңештин расмий бланкаларын депутаттын ыйгарым укуктарынын чегинде талаптарды чечүүдө,расмий каттарды жана документтерди жөнөтүүдө гана пайдаланууга милдеттүү.

4.4.            Депутаттар депутаттык ишмердүүлүгүн аткарууга байланышпаган учурда жергиликтүү кеңештин имаратын, телефондорун, автотранспортун жана башка материалдык-техникалык каражаттарын пайдаланууга болбойт.

4.5.            Депутаттардын ыйгарым укуктарын аткаруу учурунда белгилүү болуп калган  маалыматтарды жайылтууга болбойт, эгерде ал маалыматтар:

- мамлекеттик, коммерциялык же кызматтык сыр болсо;

-жарандардын жеке турмушу менен, юридикалык тараптардын ишкердик

бедели жана ишмердүүлүгү менен байланыштуу болуп, аны жарыя кылбоо боюнча  депутатка ишеним берилген болсо.

4.6.            Депутат жарандардын жеке турмушу же үй-бүлөгө байланышкан маалыматтарды, юридикалык тараптардын ишкердик бедели жана ишмердүүлүгү боюнча жарыяланбай турган талаптарды атайлап же байкабастыктан олдоксон бузган болсо тараптардан кечирим суроосу керек.

4.7.            Депутаттардын чет мамлекеттерге баруусундагы жүрүм-туруму Кыргыз Республикасынын жаранынын беделин жана депутаттык корпустун кадыр баркын көтөрүүгө багытталыш керек.

4.8.            Депутаттар чет өлкөлөрдөгү сапарларында барган мамлекеттердин өзгөчөлүктөрүн, салт-санаасын жана мыйзамдарын сыйлоосу керек, этиканы сактап, конфликтик кырдаалды болтурбоого милдеттүү.

 

V. ДЕПУТАТТАРДЫН ЭЛ АЛДЫНДА ЧЫГЫП СҮЙЛӨӨ ЭТИКАСЫ

5.1. Депутаттар жергиликтүү кеңештин отурумунда, депутаттык угууларда, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы чыгып сүйлөөлөрүндө, мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын жана жарандардын ишмердүүлүгү боюнча баяндама жасаганда текшерилген анык фактыларга гана таянышы керек.

5.2. Депутаттар эл алдында чыгып сүйлөгөндө же жалпыга малымдоо каражаттары аркылуу билдирүүлөрдү жасаганда сылык сыпайы болуп, жарандардын, кызмат адамдарынын абийирин, ар-намысын каралоого, юридикалык жана физикалык тараптардын ишкердик беделин булгоого жол бербеш керек.

5.3. Депутаттардын эл алдына чыгып сүйлөө учурунда жана билдирүүлөрүндө такталбаган фактылар айтылып калган болсо, ошондой эле жарандардын абийирин, ар намысын каралоого, юридикалык жана физикалык тараптардын ишкердик беделин түшүрүүгө атайын же кандайдыр бир себептер менен аракеттер жасалса, депутаттын эл алдында кемчилдигин мойнуна алууменен алардан кечирим суроого милдеттүү.

Ушул пункт менен белгиленген депутаттын жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алдында ушул бөлүм боюнча тартип бузуу жоопкерчиликке тартуудан бошотпойт.

VI. ДЕПУТАТТЫН ЭТИКАЛЫК КОДЕКСИН САКТОО БОЮНЧА КӨЗӨМӨЛ ЖАНА АЛАРДЫ БУЗГАНДЫГЫ ҮЧҮН ДЕПУТАТТЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

6.1. Депутаттардын депутаттык этикасы боюнча Эрежелеринин сакталышын депутаттардын ишмердүүлүгү жана этикасы боюнча Комиссия (мындан ары комиссия) көзөмөлдөйт.

Комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрү депутаттар тарабынан депутаттык этиканын сакталышы боюнча тийиштүү чараларды көрүүгө милдеттүү.

6.2. Депутаттык этиканын эрежелерин бузуу боюнча маселени Комиссия өзүнүн демилгеси менен же жергиликтүү кеңештин демилгеси боюнча карай алат.

6.3. Депутаттардын этикасын бузуу далили боюнча маселени кароо үчүн Комиссияга айыл аймагынын, шаардын жашоочулары, мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары, ишкана, уюмдардын жана коомдук уюмдардын,бирикмелердин өкүлдөрү арыз менен кайрыла алат.

6.4. Депутаттардын этиканы бузгандыгы боюнча күнөөлөгөндө депутаттар Комиссияга кагаз жүзүндө документтерди көргөзүү менен негизделген каршылык көрсөтүүгө жана күнөөлөнгөндүгү боюнча оозеки түшүндүрмө бергенге укуктуу.

6.5. Депутаттардын ар намысына, кадыр баркына, ишмердүүлүк беделине шек келтирген негизсиз арыздануу боюнча депутаттар өздөрүнүн укугун мыйзамга каршы келбеген ыкмалар менен коргонууга укуктуу.

6.6. Депутаттардын мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына же сот органдарына ар намысын, кадыр баркын, ишмердик беделин коргоо боюнча Комиссияга кайрылуусуна аткаруу органдарынын аппараты депутаттын ар намысын коргоо боюнча көмөк көрсөтөт жана керектүү учурда анын кызыкчылыгын сот органдарынын алдында коргоого көмөктөшөт.

6.7. Комиссия депутаттын этикалыкКодексин бузуу боюнча маселени кароодо депутаттын этикалык Кодексин бузулгандыгы же бузулбагандыгы бар же жок экендигин аныктаган чечим кабыл алат.

6.8. Депутаттардын этикалык Кодексин бузуу фактысы боюнча Комиссиянын рекомендациясы боюнча гана каралат. Депутаттар тарабынан жергиликтүү кеңештин отурумунда ушул эрежелердинбузулуусуна карата жергиликтүү кеңештин Регламентинде белгиленген тартипте жоопкерчилик чаралары колдонулушу мүмкүн.

6.9. Жергиликтүү кеңеште депутаттын этикалык Кодексин бузган адамга төмөндөгүдөй чаралар көрүлүшү мүмкүн:

-депутаттын этикалык Кодексине туура келбеген жүрүм-турумун токтотууну сунуштайт жана кечирим суроону талап кылат.

-депутаттын этикалык Кодексин бузган факты боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу округдун шайлоочуларына жана мүчөлүгүнө жараша саясий партиясынын башкаруу органдарына маалымдайт.

6.9.1. Ушул пунктта белгиленген эрежелерди депутат одоно түрдө бузган болсо, Комиссия тарабынан этикалык Кодексин бузган депутатка чара көрүү маселеси жергиликтүү кеңештин сессиясына чыгарылат.

Жергиликтүү кеңеш депутаттын жоопкерчилиги боюнча маселени алдын ала Комиссиянын кароосу жок эле чечет. Этика кодекси одоно бузулгандыгын Жергиликтүү кеңеш аныктайт.

6.9.2. Депутаттын жергиликтүү кеңеште жана анын органдарында өз милдеттерин системалуу түрдө аткарбай жүргөн учурда, жергиликтүү кеңештин иштөө тартибин бузган учурда Комиссиянын алдын ала кабыл алган чечими менен жергиликтүү кеңеш шайлоочуларга депутаттын өз милдеттерин аткарууга болгон мамилеси боюнча билдирет.

                                                                        

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ     № 5-3

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      25.12.2018-ж.

«Тълъйкън айыл аймагынын Аксакалдар сотунун Типт\\ регламентин бекит\\ жън\ндъ»

          Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 14.07.2018-ж №01-78-88 бекитилген буйругунун негизинде Тълъйкън айыл аймагынын Аксакалдар сотунун Типт\\ регламентин бекит\\ максатында депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл аймагынын Аксакалдар сотунун Типт\\ регламенти тиркемеге ылайыкбекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткаруу жагы Тълъйкън айылдык кенешинин жооптуу   катчысына ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомду къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук, укук тартипти чындоо, депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                К. Турдиев

Катчысы:                                                                                               З. Мазаев

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №3 токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын аксакалдар сотторунун ишинин

ТИПТҮҮРЕГЛАМЕНТИ

I глава. Жалпы жоболор

 1. Аксакалдар сотунун ушул регламенти Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамына (мындан ары – Мыйзам) ылайык иштелип чыгылды жана Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын аймагында түзүлүүчү аксакалдар сотторунун ишмердүүлүгүн уюштурууну жана ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартибин жөнгө салат.
 2. Аксакалдар соттору - булар ыктыярдуу башталыштарда жана шайлануучулук жана өз алдынча башкаруу негизинде түзүлүүчү, белгиленген тартипте сот, прокурор, кылмыш иштерин кароо укугуна ээ башка укук коргоо органдары жана алардын кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жөнөтүлүүчү материалдарды, ошондой эле жарандардын ортосундагы талаш-тартыштар боюнча иштерди Мыйзамда белгиленген учурларда жана тартипте кароону жүзөгө ашырууга чакырылган коомдук органдар.
 3. Аксакалдар сотторунун укуктук негизин Кыргыз РеспубликасынынКонституциясы, Кыргыз РеспубликасынынЖарандык кодекси,Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодекси, Кыргыз Республикасынынжер кодекси, Кыргыз РеспубликасынынЖарандык процесстик кодекси,Кыргыз РеспубликасынынЖазык кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси),Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамытүзөт.
 4. Ушул Регламентте колдонулган терминдер.

Аксакалдар сотунун мүчөсү – Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган, элүү жашка чыккан, бүткөн жалпы орто билимге ээ, көрсөтүлгөн жерде беш жылдан кем эмес жашаган, соттуулугу жок, айылдардын, шаарчалардын жана шаарлардын калкынын арасында урмат-сыйга жана кадыр-баркка ээ, ишкердик жана адеп-ахлактык сапаттары боюнча аксакалдар сотторунун алдына коюлган милдеттерди аткарууга жөндөмдүү адам.

Аксакалдар сотунун мүчөсүн чыгарып салуу - талашып-тартышкан тараптардын жакын тууганы болсо, ошондой эле соттун мүчөсү иштин жыйынтыгына кызыкдар деп эсептөөгө негиз берген башка жагдайлар болсо аксакалдар сотунун мүчөсүн ишти (материалдарды) кароого катышуудан четтетүү.

               Аксакалдар сотунун отуруму – курамында аксакалдар сотунун бардык курамынын үчтөн экисинен кем эмес мүчөсү, тараптар жана ишке катышып жаткан башка адамдар катышкан, олуттуулугу боюнча ишти (материалдарды) кароо боюнча отуруму.

Тарап – жабырлануучу же жоопкер.

Аксакалдар сотунун чечими –иштиолуттуулугу боюнча чечүү тууралуу аксакалдар сотунун жазуу жүзүндө чыгарылган токтому.

Таасир көрсөтүү чарасы – ишти (материалдарды) кароонун жүрүшүндө күнөөлүүлүгү аныкталган адамга карата аксакалдар соту тарабынан чыгарылган жаза.

 1. Аксакалдар соту жылына 1 жолу – июль айында бүт курамы менен каникулга тарайт жана иштерди материалдарды кабыл албайт, карабайт.

II глава. Аксакалдар сотторун уюштуруу тартиби

6. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча жергиликтүү жамааттын чогулушу жергиликтүү жамааттын өкүл болуп шайланган мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлөт. Өкүлчүлүктүн нормасын жергиликтүү кеңеш жана чогулуштун демилгечилери менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы аныктайт.

7. Аксакалдар соттору 5тен кем эмес жана 9дан ашык эмес адамдардын курамында шайланат, ошону менен бирге алардын саны милдеттүү түрдө так эмес болууга тийиш.Аксакалдар сотунун мүчөлөрүжергиликтүү жамааттын өкүлчүлүктүү чогулуштарында ачык добуш берүү менен үч жылдык мөөнөткө шайланышат.Чогулушка катышкандардын көпчүлүк добушун алган талапкерлер соттун курамына шайланды деп эсептелинет.

8. Мыйзамдын 10-беренесинде көрсөтүлгөндөй, аксакалдар соттору эреже катары айылдык аймакта бир калктуу конушта - бир аксакалдар соту, болбосо бир айыл өкмөтүндө - бир аксакалдар соту, шаарларда тургундардын саны боюнча ар бир 25 миңден адамга - бир аксакалдар соту, кичи райондору жана жаңы турак-жай конуштары бар шаарларда - тургундардын санына карабастан бир кичи район (бир жаңы турак-жай конушу)- бир аксакалдар сотупринциби боюнча түзүлөт.

9. Аксакалдар сотторун шайлоо боюнча чогулуш төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

9.1. Аксакалдар сотторун шайлоо боюнча чогулуш жарандардын демилгеси боюнча өткөрүлгөн учурда, чогулуш өткөрүүдөн бир жарым ай мурда демилгечи топ чогулушту өткөрүүнүн датасын, убактысын жана ордун жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысы менен макулдашат. Тиешелүү аймакта жашаган жарандарды шайлоо күнү жөнүндө кабарландыруу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы (айыл башчысы, муниципалдык аймактык башкарма) тарабынан чогулуш болордон бир ай мурда жүргүзүлөт. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча чогулуш өтөрү тууралуу кабарлоо көчөлөргө, үйлөргө жана подъезддерге кулактандырууларды илүү, өз алдынча башкаруунун аймактык органдарынын (ТОС) активи, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын (айыл башчысы, муниципалдык аймактык башкарма) кызматкерлеринин көчөлөрдү жана үйлөрдү кыдырып айтуусу аркылуу ишке ашырылат.

Аксакалдар сотунун мүчөлүгүнө талапкерлер Мыйзамдааныкталган талаптарга жооп бериши керек жана калктуу конуштун аймагын толук камтуу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы аныктаган чөлкөмдүк бөлүктөрдүн (квартал, көчө жана үйлөрдүн тобу) ар биринен көрсөтүлүшү керек.

         9.2. Жергиликтүү жамааттын өкүл болуп шайланган мүчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлгөн чогулушун чогулушта катышып жаткан жергиликтүү жашоочулардын ичинен жөнөкөй көпчүлүк добуш менен шайланган чогулуштун төрагасы жана катчысы алып барат.

9.3. Аксакалдар сотун шайлоо боюнча чогулушту өткөрүү үчүн жергиликтүү жашоочулардынкеректүү саны чогулбаган учурда, чогулушту өткөрүү ушул күнгө карата 15 күндөн ашык эмес белгилүү бир мөөнөткө которулат.

       9.4. Аксакалдар сотунун мүчөлөрүн шайлоо боюнча чогулушту өткөрүү үчүн

жергиликтүү жашоочулардынкеректүү саны кайрадан чогулбаган учурдажергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы аймактын коомчулугунун (кварталдык же үй комитети, аялдар жана жаштар кеңеши, ардагерлер кеңеши ж.б.) өкүлдөрү менен бирдикте тиешелүү аймактын жашоочуларынын ичинен аксакалдар сотунун мүчөлүгүнө талапкерди көрсөтөт жана бекитүү үчүн жергиликтүү кеңешке сунуштайт.

9.5.Жергиликтүү жамааттын чогулушунда шайланышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүн бекитүү жөнүндө жергиликтүү кеңештин токтомунун долбоорун жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы – айыл өкмөтү жана шаардын мэриясы даярдап жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизет. Токтомдун долбоору шайланышкан аксакалдар сотунун мүчөлөрүн чакыруу менен жергиликтүү кеңештин жакынкы сессиясында каралат жана бекитилет.

9.6.Аксакалдар сотунун мүчөлөрү бекитилгенден кийин 7 календарлык күндүн ичинде алар тарабынан өз курамынан аксакалдар сотунун төрагасы жана катчысы шайланат. Аксакалдар сотунун төрагасын жана катчысын шайлоо боюнча аксакалдар сотунун отуруму ага аксакалдар сотунункурамы толугу менен катышканда ыйгарым укуктуу деп эсептелинет.

Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүн анын төрагасы жана катчысы уюштурушат.

10. Аксакалдар сотун каттоодон өткөрүү төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

10.1. Мыйзамдын 11-беренесинде жана ушул регламентте көрсөтүлгөн талаптарга ылайык шайланган аксакалдар сотунун төрагасы аксакалдар сотун каттоодон өткөрүү тууралуу жергиликтүү кеңештин төрагасынын наамына арыз менен кайрылат.

10.2. Мыйзамдын 12-беренесинде жана өзүнүн регламентинде көрсөтүлгөн тартипте жергиликтүү кеңеш жаңыдан түзүлгөн аксакалдар сотун эсепке алуу каттоосунан өткөрөт, (Кыргыз Республикасынын Жогорку соту) жергиликтүү кеңеш бекиткен үлгүдөгү аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн күбөлүгүн, каттоо күбөлүгүн берет.

10.3. Мурда түзүлгөн аксакалдар соту кайрадан эсепке алуу каттоосунан өткөрүлбөйт жана ага каттоо күбөлүгү берилбейт.

11. Мыйзамдын 14-беренесиндекаралган аксакалдар сотунун мүчөсүн терс жүйөөлөр боюнча соттун курамынан чыгаруу жана чакырып алуу жөнүндө ченемди ишке ашыруу төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

11.1. Ал чөлкөмдөн терс жүйөөлөр боюнча соттун курамынан чыгаруу/чакырып алуу жөнүндө маселе көтөрүлүп жаткан аксакалдар сотунун мүчөсү шайланган тиешелүү аймактагы (тиешелүү калктуу конуштагы) жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жергиликтүү кеңешке анын жүктөлгөн милдеттерди аткара албоосун, же татыксыз жүрүм-турумун, укук бузууларды жана аксакалдар сотунун мүчөсүнүн наамына ылайык келбеген башка жоруктарды жасоосун бышыктаган фактыларды жанае документтерди беришет. Алар соттун курамынан чыгарылып жаткан мүчөнүн ордуна өздөрүнүн аймагынан көрсөтүү үчүн жаңы талапкерди сунуштай алышат.

11.2. Аксакалдар сотунун мүчөсүн мөөнөтүнөн мурда курамдан чыгаруу/чакырып алуу тууралуу чечим тиешелүү жергиликтүү кеңештин сессиясында кабыл алынат.

11.3. Бишкек жана Ош шаардык кеңештеринин сессиялары аксакалдар сотунун мүчөсүн бекитүү жана курамдан чыгаруу боюнча өздөрүнүн ыйгарым укуктарын тармактык (профилдик) туруктуу комиссиясына өткөрүп берүүгө укуктуу.

11.4. Курамдан чыгарылган аксакалдар сотунун мүчөсүнүн ордуна жаңы мүчөнү шайлоо Мыйзамдын11-беренесинде, ушул регламенттин 5-, 6,1-6,3-пункттарында көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт.

III глава. Аксакалдар сотторунда иштерди (материалдарды) кароого даярдоонун жана кароонун тартиби

12. Аксакалдар соттору Кыргыз РеспубликасынынЖарандык кодекси, Кыргыз РеспубликасынынЖазык кодекси, Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекси (Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси),Кыргыз Республикасынын «Аксакалдар соттору жөнүндө» Мыйзамыменен аныкталгаништерди (материалдарды) карашат.

13. Аксакалдар сотторунда келип түшкөн иштерди (материалдарды) кабыл алуу,кароого даярдоо төмөндөгүдөй тартипте жүргүзүлөт:

13.1.Аксакалдар сотторунун кароосуна келип түшкөн бардык материалдар (иштер жана арыздар) келип түшкөн күнү зарыл маалыматтарын көрсөтүү менен атайын журналга катчы же төрага (же атайын кыска мезгилге бекитилген соттун мүчөсү) тарабынан катталат.

13.2. Аксакалдар сотунун төрагасы жана мүчөлөрү келип түшкөн бардык иштерди (материалдарды) кароого даярдоодо милдеттүү түрдө ушул ишти кароо аксакалдар сотунун компетенциясына кирер-кирбесин, ушул ишти аксакалдар сотунун кароо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу жагдайлар бар же жок экендигин, олуттуулугу боюнча ишти кароо үчүн андагы материалдардын жетиштүүлүгүн, соттун мүчөсүн соттун курамынанчыгаруу жөнүндө өтүнүчтүн (ходатайствонун) бар же жок экендигин аныкташат.

13.3. Аныктоонун жыйынтыгында:

13.3.1. Мыйзамдын 15-беренесинде каралган аксакалдар сотунун компетенциясына кирбей турган келип түшкөн иштер (материалдар) соттун кириш-чыгыш каттарды каттоо журналдарына белги коюу менен коштомо катка тиркелип артка кайтарылат;

13.3.2. аксакалдар соту ишти кароонун убакытын жана ордун дайындоо жөнүндө, чечим кабыл алат.

13.4. Соттун төрагасы, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча соттун мүчөсүишти (материалдарды) кароо менен байланыштуу арыздарды жана башка материалдарды текшерүүнү жүргүзөт, сотко тартылган адамды, жабырлануучуну жана талаш-тартыштын башка катышуучуларын колдо болгон материалдар менен тааныштырат, зарыл болгондо сотко тартылган адамды, жабырлануучуну, күбөлөрдүсурайт же алардан түшүнүк алышат.

Анын жыйынтыктары боюнча текшерүү жүргүзгөн адам корутунду жазат, анда иштин нукура жагдайы, жасалган жоруктун себептери, аксакалдар сотуна тартылган адам жөнүндөгү маалыматтар көрсөтүлөт.

14. Ишти (материалдарды) кароо16 жашка чейинки адамдарга байланыштуу болгондо аксакалдар соту алардын мыйзамдуу өкүлдөрүн (ата-энесин, көзөмөлчүсүн, камкорчусун, алар жок болгондо-балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлерин), алардын мыйзамдуу

кызыкчылыктарын коргоо үчүн ишти олуттуу кароо боюнча отурумдун убагы жана орду тууралуу кабарландырат.

         15. Аксакалдар соту ишти (материалдарды) кароонун мөөнөтүн, убактысын, ордун дайындоону, сот отурумуна катыша турган адамдарды кабарлоону Мыйзамдын 16-17-беренелеринде көрсөтүлгөн тартипте аткарат.

IV глава. Аксакалдар сотторунун иштерди (материалдарды) кароосунун тартиби

16. Аксакалдар сотунун иши отурум түрүндө өтөт.Аксакалдар сотунун отурумунда иштер (материалдар) олуттуулугу боюнча каралат. Аксакалдар

сотунун отуруму зарылчылыгына жараша, материалдардын келип түшүшүнө карата өткөрүлөт.Аксакалдар сотунун отурумун өткөрүүнүн мезгилдүүлүгү иштердиМыйзамда каралган мөөнөттөрдө кароону камсыз кылгандай болууга тийиш.

17. Аксакалдар сотунун отурумунда иштер коллегиалдуу – соттун төрагасынын жана мүчөлөрүнүн катышуусу менен каралат.

Аксакалдар сотторунун курамынын так эмес сандагы үчтөн экисикатышканда аксакалдар соту ишти кароого укуктуу. Отурумга катышып жаткан аксакалдар сотунун мүчөлөрү жуп санда болгондо жана алардын добушу теңме-тең (барабар) болгондо төраганын добушу чечүүчү болот.

Соттук отурумда ишти карап жатканда пайда болгон ар кандай маселелер аксакалдар сотунун мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен чечилет.

18. Аксакалдар сотунун катчысы сот отуруму башталганга чейин паспортун же өздүгүн тактоочу башка документин текшерүү менен процесске катышуучулардын келип-келбегендигин тактайт жана төрагага кабарлайт.

19. Соттун төрагасы, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча соттун бир мүчөсүаксакалдар сотунун отурумуначат,соттун курамын, карала турган ишти (материалдарды) жарыялайт.

20. Иштер (материалдар) ишке тиешелүү тараптардын, зарылчылыгы болгон учурда, мыйзамдуу өкүлдөрдун сөзсүз (милдеттүү) катышуусу менен каралат.

21. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү ишти кароонун каалаган этабында тараптардын өз ара кабыл алына турган макулдашуусун кабыл алуу – бүтүмгө келүүменен жарашуу мүмкүндүгү бар экендигин тараптардын эсине салып турушат.

22. Отурумду өткөрүүдө аксакалдар сотужабырлануучунун, анан жоопкердин түшүндүрмолөрүн угат.Процесске катышып жатышкан күбөлөр жана башка адамдар соттун мүчөлөрүнүн талабы боюнча иш боюнча аныкталууга жаткан, аларга белгилүү жагдайлар тууралуу маалыматтарды билдиришет.

23. Аксакалдар сотунун мүчөлөрү күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн сырткары иштеги башка далилдерди алышат жана талдап изилдешет.

V глава. Аксакалдар сотунун чечим чыгаруусу

24.Аксакалдар соту ишти (материалдарды) карап, чечим чыгарууда:

24.1.Ишти (материалдарды) карап бүткөндөн кийин аксакалдар сотунун мүчөлөрү иштин бардык жагдайларын талдап чыгып, иш боюнча чечим чыгаруу үчүн отурум өтүп жаткан жерден катышуучуларды сыртка чыгарышат же болбосо өздөрү башка жакка чыгышат.

24.2. Аксакалдар сотунун чечими ишти кароого катышып жаткан соттун мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Чечимге макул болбогон соттун мүчөсү өзүнүн өзгөчө пикирин айтат, жазат жана ал чечимге тиркелет.  

24.3. Каралган иштердин жыйынтыгы боюнча протокол жана токтом жазылат.

24.4. Аксакалдар сотунун протоколу Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 229-231-беренелеринде көрсөтүлгөн талаптарга ылайык жүргүзүлгөнү максатка ылайыктуу.

24.4.1. Протокол далилдик мааниге ээ болгон документ. Аксакалдар сотунун протоколунда соттун отурумунун жүрүшүндө, ошондой эле отурумдан тышкары

жасалган ар бир өз алдынча процесстик аракеттер баяндалат. Протокол так жана кыска, кош маанилүү болбогондой, процессте болуп өткөн бардык аракеттерди, сүйлөгөндөрдүн сөздөрүн даана чагылдырып, отурумдагы териштирүүнүн жүрүшүндө болуп өткөн бардык болгон окуяларды калтырып (аттап кетпей), жазылышы керек.

       24.4.2. Протокол компьютердик, электрондук (санариптик аудио жазууну кошо алганда) жазуу, машинада басуу же кол менен жазуу аркылуу түзүлөт.

24.4.3. Аксакалдар соту протоколду толук түзүүнү камсыз кылуу үчүн соттун отурумунда же болбосо отурумдан тышкары айрым процесстик аракет жасалганда аудио жана видео жазууларды колдоно алат.Мындай учурларда аудио жана видео жазуулар протоколго тиркелет.

24.4.4. Протоколго сот отурумунун төрагалык кылуучусу жана катчысы кол коет. Протокол соттун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

24.5.Аксакалдар сотунун токтому чечим түрүндө, жазуу жүзүндө чыгарылат.   Аксакалдар сотунун чечими киришүү, баяндоо, жүйөө жана корутунду (резолютивдик) бөлүктөрүнөн турат.

24.5.1.Аксакалдар сотунун чечиминин киришүү бөлүгүндө аксакалдар сотунун аты, чечимди чыгаруунун убагы жана орду, соттун, ишке катышкан адамдардын курамы, талаштын предмети же укук бузуунун мазмуну, ишти аксакалдар сотунда кароого тараптардын макулдугу көрсөтүлөт.

24.5.2.Аксакалдар сотунун чечиминин баяндоо бөлүгүндө арыз ээсинин (доогердин) талаптары, же болбосо укук бузуунун маңызы, коюлган талапка каршы пикирдин жүйөөлөрү, ишке катышкан адамдардын түшүндүрмөлөрүкөрсөтүлөт.  

24.5.3.Аксакалдар сотунун чечиминин жүйөө бөлүгүндө аксакалдар соту тарабынан каралган иш боюнча аныкталган жагдайлар, аксакалдар соту тыянак чыгарууда таянган далилдер, ишке катышкан адамдардын укуктары жана милдеттери, аксакалдар соту тигил же бул далилдерди четке какканда негиз болгон жүйөөлөр,чечим чыгарууда аксакалдар соту шилтеме берген Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жан башка ченемдик укуктук актылары камтылат.

24.5.4.Корутунду бөлүгү каралган иш боюнча аксакалдар соту кабыл алган тыянакты, чечимге даттануунун тартибин жана чечимди аткаруунун мөөнөтүн камтууга тийиш.Корутунду бөлүгү аны аткарууда талаш чыкпагыдай так жана түшүнүктүү жазылышы керек.

24.5.6.Чечимге аны отурумда жарыялаганга чейин аксакалдар сотунун төрагасынын жана мүчөлөрүнүн колдору коюлат.    

24.5.7.Көпчүлүктүн чечими менен макул болбогон соттун мүчөсү бул чечимге кол коюшу жана өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө баяндашы зарыл. Өзгөчө пикир ишти олуттуу чечүүнүн олуттулугуна таасир этпейт, бирок ал чечимге тиркелет.

25. Мыйзамдын 28-беренесинде көрсөтүлгөндөй:

25.1. аксакалдар сотунун чечими төмөндөгү таасир көрсөтүү чараларынын бирин дайындоо менен же ансыз кабыл алынышы мүмкүн:

а) эскертүү берүү;

б) жабырланган тараптан эл алдында кечирим суроого милдеттендирүү;

в) коомдук уяткаруу жарыялоо;

г) материалдык зыяндын ордун толтурууну күнөөлүү тарапка милдеттендирүү;

д) акчалай жазапул салуу.

25.2. коомдук таасир көрсөтүү чараларынын жогоруда белгиленген тизмеси толук делип эсептелинет жана аксакалдар соту тарабынан кеңири чечмеленүүгө жатпайт.

25.3.Таасир көрсөтүү чаралары аксакалдар соту тарабынан сотко тартылган адамдын күнөөсүнө ылайык жана өлчөмдүү түрдө, ушул маселеге тиешелүү мыйзамдардагы жана элдик салт-адаттардагы ченемдерди эске алуу менен

дайындалат.

     26. Каралып жаткан иштер (материалдар) боюнча соттук өндүрүш тараптардын жарашуу жөнүндөгү макулдашуга (бүтүмгө) келишине, арыз ээсинен

тосмо арыз түшкөндүгүно байланыштуу Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин ченемдерине, Мыйзамга ылайык токтотулат (кыскартылат) жана ал жөнүндөаксакалдар сотунун аныктамасы чыгарылат.

27. Аксакалдар соту тарабынан жазапул салуу жөнүндо чечим чыгарылганда аксакалдар соту укук бузуучуга соттун чечиминин көчүрмөсүн жана кабыл алынган формадагы жазапул квитанциясын берет.

28. Аксакалдар сотунун чечими чечимде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылууга тийиш. Аксакалдар сотунун катчысы чечимдердин аткарылышына көзөмөл жүргүзүп турат.

29. Тараптар белгиленген мөөнөттө чечимди аткарбаган учурда:

29.1. Мыйзамдын 32-беренесинде көрсөтүлгөн тартипте аксакалдар соту мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арыз менен райондук (шаардык) сотко кайрылат;

29.2.мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арызга төмөндөгү документтер тиркелет:

1) аксакалдар сотунун чечиминин тиешелүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

2) аксакалдар сотунун чечиминин аткарылбагандыгын тастыктоочу документтер;

3) аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү жөнүндөгү арыздын көчүрмөсүн башка тарапка жиберүүнү тастыктаган тапшыруу жөнүндө кабарлама же башка документ;

4) арызга кол коюучу адамдын ыйгарым укуктарын тастыктаган ишеним кат же башка документ.

29.3.райондук (шаардык) сот тарабынанаксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткартуу баракчасын берүү Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинде аныкталган тартипте ишке ашырылат.

VI глава. Аксакалдар сотторунун башка органдар менен өз ара мамилеси

30. Аксакалдар соту айылдык (шаардык) кеңештен каттоодон өтүп, каттоо күбөлүгүн алгандан кийин 10 күн ичинде өзү жайгашкан райондун аймагындагы райондук (шаардык) сотко, райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнөкаттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсүн, аксакалдар соту тууралуу кыскача маалыматты тиркеп кат жиберет.

31. Райондук (шаардык) сот:

Мыйзамдын 34-беренесине ылайык:

31.1. аксакалдар соттору менен байланыш жүргүзүп турууга, аларга усулдук жардам көрсөтүүгө жана окууларды өткөрүп турууга жооптуу бир судьяны буйрук менен бекитет;

31.2. аксакалдар соту айылдык (шаардык) кеңештен каттоодон өткөндөн кийин бир айдын ичинде жергиликтүү мамлекеттик администрация, же болбосо айыл өкмөтү, мэрия менен макулдашып, райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнүн жетекчилерин катыштырып, аксакалдар соттору үчүн нускамалык-усулдук семинар-кеңешме өткөрөт;

31.3. кварталына бир жолу аксакалдар сотунун катынын негизинде (эгер келип түшсө) өз кеңсесинде же жеринде жолугушуу откөрүп, каттагы маселелер

боюнча кыскача оозеки (зарыл болгон учурда жазуу жүзүндө да) түшүндүрмөлөрдү берет;

31.4. аксакалдар сотунун төрагасынын отурумда кароо үчүн иштерди (материалдарды) изилдөөсүнүн жүрүшүндө аны тоскоолдуксуз кабыл алышат жана ага зарыл жардамдарды көрсөтүшөт;

Мыйзамдын 32-беренесине ылайык:

31.5. аксакалдар соту кайрылган учурда аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартуу боюнча зарыл көмөктөрдү көрсөтүшөт.

32. Аксакалдар соту кварталына бир жолу:

32.1.райондук (шаардык) сотко иштерди (материалдарды) карап чечим чыгаруудагы укук колдонуунун түшүнүксүз маселелери боюнча;

32.2. райондук (шаардык) ички иштер бөлүмүнө сот отурумдарына укук бузган жоопкерлерди алып келүүнүн, сот отурумунда коомдук тартипти камсыз кылуунун абалы боюнча, сотто каралган иштер (материалдар) боюнча (мааалымат);

32.3. айыл өкмөтүнө (мэрияга) калган бардык маселелер, анын ичинде соттун ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыздоонун маселелери, сотто каралган иштер (материалдар) боюнча (маалымат);

каттарды жиберет.                                                                                                                                    

33. Аксакалдар сотуна райондук (шаардык) сот тарабынан көрсөтүлүүчү усулдук жардам төмөндөгү маселелерди түшүндүрүүнү камтыйт:

1) аксакалдар сотунун иштерди (материалдарды) кароого даярдоо боюнча аракеттерин (башкача айткандакелип түшкөн арыздарды текшерүү, жабырлануучуларды, күбөлөрдү суроо, аксакалдар сотуна тартылып жаткан адамдын өздүгү тууралуу маалыматтар ж.б.у.с.);

2) аксакалдар соту тарабынан иштерди (материалдарды) кароонун тартибин, кароонун мөөнөттөрүн;

3) сот отурумунун протоколун жүргүзүүнүн (процессуалдык форма) жана иш боюнча чечим кабыл алуунун, ошондой эле аксакалдар сотунун чечимине даттануунун тартибин;

4) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн ченемдик укуктук актыларын түшүндүрүүнүн;

5) аксакалдар соту тарабынан укук бузуулар жөнүндө иштерди кароонун жана жаза берүүнүн тартибин.

34. Райондук (шаардык) ички иштер бөлүмү:

34.1. өзүнүн буйругу менен аксакалдар соттору менен иштөөгө жооптуу кызматкерлерди, анын ичинде милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнбекитет;

34.2. кварталына бир жолу аксакалдар сотунун катынын негизинде (эгер келип түшсө) өз кеңсесинде же жеринде жолугушуу өткөрүп, каттагы маселелер боюнча кыскача оозеки (зарыл болгон учурда жазуу жүзүндө да) түшүндүрмөлөрдү берет;

34.3. Мыйзамдын 17-беренесине ылайык, аксакалдар сотунда катышуусу зарыл болгон адамдарды (укук бузуучуларды, жоопкерлерди, күбөлөрдү, зарыл болгон учурларда, арыз ээлерин) отурумга чакырууну, зарыл болгон учурда аларды мажбурлап алып келүүнү, соттук отурумда коомдук жана укуктук тартипти камсыз кылуунумилициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү аркылуу жүргүзөт.

35.Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы (айыл өкмөтү, мэрия):

1) жергиликтүү кеңеш эсепке алуучу каттоо жүргүзгөндөн кийин аксакалдар сотуна анын аты жазылган мөөр берет;

2) аксакалдар сотунун мүчөлөрүн шайлоо жана өз ишмердүүлүгү жөнүндө отчет берүү боюнча жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн чогулуштарын өткөрүүгө аксакалдар сотуна көмөк көрсөтөт;

3) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнө тиешелүү өзүнүн чечимдери жана жергиликтүү кеңештин токтомдору менен аксакалдар сотторунун төрагаларын тааныштырууну жүргүзөт;

4) аксакалдар сотуна иш кагаздарын сапаттуу жүргүзүүгө жардам көрсөтөт;

5) зарыл болгон учурда аксакалдар сотунун иш кагаздарын басып жана чыгарып берүүгө жардам берет;

6) айыл өкмөтүнүн, мэриянын (мэриянын түзүмдүк бөлүмүнүн) буйругу менен аксакалдар сотунун отурумдарын өткөрүү үчүн имаратты (имараттын ичиндеги бөлмөнү) туруктуу бекитип берет (ылайыгы келсе коомдук алдын алуу борбору менен бириктирсе болот);

7) аксакалдар сотунун отурумуна катышуусу зарыл болгон адамдарды, аксакалдар соту менен макулдашуу боюнча, өзүнүн кызматкерлерин, тиешелүү мекеме-ишканалардын кызматкерлерин чакырууга жана катыштырууга көмөк көрсөтөт;

8) аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү аяктаганда алар караган иштер боюнча материалдарды, эсептик каттоо тууралу күбөлүгүн жана мөөрүн жана аксакалдар сотунун өтүнүчү боюнча андан башка учурда аксакалдар сотунун документтерин кабыл алат жана сактап турат.

36.Аксакалдар соту каралган иштердин (материалдардын)статистикалык эсебин жүргүзөт жана жыл сайын жылдык статистикалык отчетун тиешелүү жергиликтүү кеңешке жана райондук (шаардык) сотко жөнөтөт.

37. Аксакалдар соту жылына бир жолудан кем эмес өз ишмердүүлүгү тууралуу жергиликтүү жамааттын чогулуштарында, конференцияларында же өзүн каттоодон өткөргөн жергиликтүү кеңештин сессиясында (тиешелүү туруктуу комиссиясынын отурумунда) отчет берет.

VII глава. Аксакалдар сотунун иш кагаздарын жүргүзүү

38. Аксакалдар сотунда кабыл алынган материалдарды (иштерди) эсепке алуу, материалдар боюнча кабыл алынган чечимдер, аксакалдар сотунда иштерди (материалдарды) кароого катышуу үчүн адамдарга жиберилген кабарламалар, ж.б. маселелер боюнча журналдар жүргүзүлөт.

39. Журналдардын барактары номурланат, көктөлөт жана мөөр менен бекитилет.

40. Кабыл алынган материалдарды эсепке алуу, материалдар боюнча кабыл алынган чечимдержурналдары ички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда аксакалдар сотунунтөрагасынын уруксатысыз өткөрүлүп берилбейт же колго берилбейт.

41. Журналдарды жүргүзүү жана сактоо, аларга жазылуучу маалыматтардын өз убагында жазылышы жана ишенимдүүлүгү үчүн аксакалдар сотунун катчысы жоопкерчилик тартат.

42. Аксакалдар сотунун ишмердүүлүгүндө иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик анын абалы үчүн жоопкерчилик тартуучу соттун төрагасы тарабынан ишке ашырылат.

43. Журналдарды жана иштерди (материалдарды) сактоонун мөөнөтү үч жыл жана бул мөөнөт өткөндөн кийин алар тизим (опись) боюнча айыл өкмөтүнө, мэрияга (муниципалдык аймактык башкармалыкка) өткөрүлүп берилет.

VIIIглава. Аксакалдар сотторун материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу

44.Аксакалдар сотторунун ишин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу жана аксакалдар сотторунун мүчөлөрүн акчалай сыйлоо төмөнкү каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат:

1) жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен;

2) аксакалдар соту салган жазапулдардан түшкөн каражаттардын эсебинен;

3) ар кандай юридикалык жактардан жана жарандардан спонсорлук жардам иретинде түшкөн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган, каражаттардын эсебинен;

4) жергиликтүү кеңеш, айыл өкмөтү, мэрия тарабынан түзүлгөн (табылган) бюджеттен сырткаркы акчалай жана материалдык каражаттардын, төлөмдүк жана башка жеңилдиктердин эсебинен.

45. Аксакалдар соту салган жазапулдардан түшкөн каражаттардын 70 пайызы аксакалдар сотунун төрагасы менен макулдашылган айыл өкмөтү, мэрия (мэриянын аймактык башкармалыгы) түзгөн сметага ылайык аксакалдар сотуна бөлүнүп берилет.

46. Аксакалдар соту кварталына бир жолу казыналыктын райондук (шаардык) бөлүмү менен атайын эсепке түшкөн жазапулдар боюнча текшерүү (сверка) жүргүзүп турат.

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Vсессиясынын (VI шайланган)

№ 5-4

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      25.12.2018-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча Типт\\ жобого ылайык комиссия курамын бекит\\ жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин 17.10.2018-жылдагы №01-18-26 буйругунун жана Типт\\ жобонун негизинде Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу Типт\\ жобону бекит\\ максатында депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Типт\\ жобонун негизинде Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссия курамы 11 адамдан 1-тиркемеге ылайык  бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткаруу жагы Тълъйкън айылдык кенешинин жооптуу      

   катчысына     ж\ктълс\н.

       3. Бул токтомду къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук, укук тартипти чындоо,         депутаттык этика боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                   К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                   З. Мазаев

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №4 токтомуна 1-тиркеме

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамы

 

            1.      М. Эдилбеков-аксакалдар сотунун търагасы, комиссиянын търагасы,

2.      Х. Сулайманов-жооптуу катчы, търаганын орун басары,

М\чълър\:

3.      А. Арзимбеков-жер адис,

4.      Ж. Омаров- салык инспектору,

5.      Р. Карабаева- ишкагаздарын алып баруу боюнча жетектъъч\ адис,

6.      С. Токсонбаев-жайыт комитетинин търагасы,

7.      М. Кабылов- Жаны-Арык СПАнын жетекчиси,

8.      Айыл башчылар

9.      Аксакалдар соттору.

                                                

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ   № 5-5

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                        25.12.2018-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин 2019-жылга карата иш-планын бекит\\ жън\ндъ»

Тълъйкън айылдык кенешинин 2019-жылга карата иш-планын бекит\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы К. Турдиевдин маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин 2019-жылга карата иш-планы тиркемеге ылайык кошума алымчалары менен кабыл алынсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                                 К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                            З. Мазаев

                   «Бекитемин»

Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы           ______________ К. Турдиев

Депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёешинин кезектеги 6-сессиясынын №5 токтомуна тиркеме

Депутаттардын Тълъйкън айылдык кеёешинин 2019-жылга карата т\з\лгън

                                                 ИШ ПЛАНЫ

                                                     VI-сессия

           Айылдык кеёешинин търагасы–К. Турдиев                         январь 2019ж

1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2019-жалга карата социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н аткарылышы жън\ндъ маалымат.

Докладчы –Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын

орун басары                                                                      январь 2019ж

2. Тълъйкън айыл ъкмът\нъ караштуу жайыт комитетинин 2019-жылга карата т\з\лгън иш планы жън\ндъ

докладчы- С.Токсонбаев                                                       январь 2019-ж

3. Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча т\з\лгън «Айыл активдерин» бекит\\ жън\ндъ

Докладчы жооптуу катчы                                                 январь 2019-ж

4. Тълъйкън айыл аймагындагы арык каналдарды тазалоо, эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларынын ънд\р\л\ш\ жън\ндъ

Докладчы – Жаны-Арык СПАсынын жетекчиси                          февраль 2019-ж

    

5.Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2019-жылга карата социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н индикативдик болжолу жана 2018-2023-жылдарга карата стратегиялык жана инвестициялык ън\г\\ планы жън\ндъ.

Айыл ъкмът статист-экономист                                      февраль 2019-ж

6. Ар т\рд\\ маселелер

VII-сессия

1.      КР Президенти, КР Ъкмът\н\н, КР Ъкмът\н\н Ош облусундагы ыйгарым укуктуу ък\л\ жана Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан чыгарылган жарлыктар, токтомдор жана буйруктарын ишке ашыруу жън\ндъ.

Докладчы – жооптуукатчы                                                         май 2019-ж.

 

2.      Айыл аймагындагы жарандардын малдарын каттоо жана жайытка даярдоо боюнча ветеринардык кызматкерлердин маалыматы

Докладчы вет адис  М. Джолчиев                                                май 2019-ж.

 

3.      Тълъйкън айыл аймагында жаздык эгиндерди эг\\ боюнча ж\рг\з\лгън иштери жън\ндъ.

 

Докладчы -Тълъйкънайылъкмът\н\нбашчысынын

орун басары                                                          май 2019-ж.

 

4.      Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча салык инспекторлорунун ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча маалымат

Докладчы салык инспектор– Ж. Омаров                                    май 2019-ж.

 

 

5.      Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча участкалык инспекторунун жарандардан т\шкън арыз даттануулар жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат.

Аймактык тескъъч\лър.                                                                         май 2019-ж.

 

6.      Тълъйкън айыл аймагын тейлеген Кара-Суу райондук мамкаттоо башкармасы жана райондук архитектура башкармасынын адистеринин маалыматтары.

Башкармалыктын адистери.                                                               май 2019-ж.

                                                                                                                       

7.      5 мандаттуу Тълъйкън шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

8.      2 мандаттуу Озгур шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

Докладчы: Депутаттар.

 

9.      Ар т\рд\\ маселелер

                                          VIII-сессия

1.                  Тълъйкън айыл ъкмът\н\н  2019-жылга бюджетинин аткарылышын жарым жылдык отчету жана бюджетке ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ

Айылдык кенештин туруктуу комиссиясы:

Докладчы- айыл ъкмът\н\н  ФЭБ башчысы Г.Бердиева август – 2019-жыл.

 

2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагында иштеп жаткан инвестициялар, аларды тартуу боюнча ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча билдир\\ жана айыл ъкмът\н\н аймагындагы мектептерди 2019-2020-жылдарына даярдыгы жън\ндъ билдир\\.

Докладчы- айыл ъкмът\н\н соц.кызматкерлери

Мектеп директорлор           август – 2019-жыл.

 

3. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарын жарандык паспорт менен камсыз кылуу жана аскер кызматына чакыруу боюнча ВУС инспекторлорунун  ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат.

Докладчы - ВУС инспектор  А.Жороев.   август – 2019-жыл.

 

4. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагында т\з\лгън айыл активдеринин ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалыматтары.

Докладчы -жооптуу катчы. август – 2019-жыл.

                                  

5. Кылкандуу  дан-эгиндерин оруп жыйноого даярдык кър\\ жана к\зг\ дан эгиндерин себ\\ боюнча ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат

Докладчы- айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары. август – 2019-жыл.

 

6. 5 мандаттуу Учар шайлоо округунан шайланган депутаттардын депутаттык ишти ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

3 мандаттуу Жапалак шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

Докладчы- депутаттар. август – 2019-жыл.

 

7. Ар т\рд\\ маселелер. 

IX-сессия

1.                  Тълъйкън айылдык кенешинин 2020-жылга т\з\лгън иш-планын бекит\\ жън\ндъ маалымат.

Докладчылар айылдык кенешинин туруктуу комиссиялары, айыл ъкмът\н\н аппарат кызматкерлери.            ноябрь –декабрь 2019-ж.

 

2.                  Тълъйкън айыл ъкмът\н\н айыл башчыларынын аткарып жаткан иштери боюнча отчеттору.

Айыл башчылар.      ноябрь –декабрь 2019-ж.

 

3.                  4 мандаттуу Кыргызстан шайлоо округунан шайланган депутаттардын депутаттык иштери боюнча  ж\рг\з\п жаткан отчеттору.

Докладчы- айылдык кенештин депутаттары ноябрь –декабрь   2019-ж.

4.                  10 мандаттуу Дыйкан-Кыштак шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

Докладчы -Айылдык кенештин депутаттары.    ноябрь –декабрь  2019-ж.

 

5.                  Тълъйкън айылдык кенеишинин туруктуу комиссияларынын ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ билдир\\лър\.                     

Айылдык кенешининин туруктуу комиссияларынын

търагалары.  ноябрь –декабрь  2019-ж.

 

6.                  Айыл ъкмът\н\н аймагындагы социалдык обьектилердин жана кожолуктардын кышка даярдыгы боюнча маалымат.

Докладчылар У.Кадыров, ФЭБ башчысы Г.Бердиева    ноябрь –декабрь 2019-ж.

 

7.                  Ар т\рд\\ маселелер

Тълъйкън айылдык кенешинин

жооптуу катчысы:                                                                                 З. Мазаев

                                                                    

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 5-7

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                       25.12.2018-ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар

Бирикмесинин 2018-жылдагы аткарган иштери жана

2019-жылга бюджеттик ишпланын бекит\\ жън\ндъ

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин 2018-жылдагы аткарган иштерин талкуулап, 2019-жылга карата жайыт пайдалануунун жамааттык планын жанан бюджетин карап, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2009-жылдын 19-июнь №386 «Жайыттар жън\ндъ» токтомунун негизинде Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин 2018-жылдагы аткарган иштерин эске алынып, 2019-жылга жайыт пайдалануунун бирикмесинин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жааматынын орто мъънътт\\ планы 2018-2022-жылдарга карата жайыттарды пайдалануу планы бекитилсин.
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин 2019-жылга карата т\з\лгън долбоордук бюджети 1- тиркемеге ылайык бекитилсин.
 3. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар Бирикмесинин 2019-жылга жайыт пайдалануу \ч\н акы тълън\\ ълчъмдър\ жана бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\ктър\ №2, №3 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 4. Чек араны аныктоо боюнча комиссия т\з\лс\н жана жайыт м\чълър\ 4-тиркемеге ылайык бекитилсин.
 5. Токтомдун аткарылышы жана къзъмълдъъ жагы тийишт\\ туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З. Мазаев

    

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №7 токтомуна 1-тиркеме

Тълъйкън айылдык ЖПБ нин 2019-жылга карата долбоордук

БЮДЖЕТИ

            Жалпы пайдалануучу жер аянты – 3078 га.

  Киреше бъл\г\  
Аталышы Сумма
1 Тълъйъкън айыл ъкмът\н\н ЖПнын тълъмдър\ 157870
2 Сырткы айыл аймактарынын жайыт пайдалануу тълъмдър\ 90 000
3 Жайыттагы кыйыр пайдалануудан 10 500
  Жалпысы: 258 370
  Чыгаша бъл\г\  
Аталышы Сумма
1 Айлык акы 52 000
2 Соц. Фонд 17-25 8 970
3 Ассоцация взнос 10 000
4 Жайыт мониторинг ж\рг\з\\, ГСМ 25 000
5 Конц. товар 5 790
6 Жайыт ондоо инфр. жакшыртуу 70 490
7 Айыл ъкмътт\н эсебине 86120
  Жалпысы: 258 370
  Бардык чыгаша каражаттары жер салыгынан сырткары  

Катчысы:                                                                                                                З.Мазаев

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №7 токтомуна 2-тиркеме

Бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\ктър\

Киреше бъл\г\ 258 370 (эки ж\з эл\\ сегиз мин \ч ж\з жетимиш) сом

Чъп-чабык ресурстуу жерге коюлган баалар

Мал жандыктын т\р\ Бирдик жанга Коэф-т Пайдалануу мъънът\ Жалпы мал Жалпы
1 Чонбодо мал, жылкы 150 сом 1 Сезон 758 113 700
2 Жашбодо 1-жашка чейинки торпок, кулун 105 0,7 Сезон 222 23 310
3 Кой, эчки 30 0,2 Сезон 495,3 14 860
  Жалпы:         151 870

Башка аймактардын участкасынан чыккан жайыт пайдалануучулардын жандыктарына коюлган баалар

Мал жандыктын туру Бирдикжанга Коэф-т Пайдалануумооноту Жалпы мал Жалпы
1 Чонбодо мал, жылкы 300 1 Сезон 264 78 600
2 Жашбодо 1-жашка чейинкиторпок,кулун 245 0,7 Сезон 24 5 880
3 Кой, эчки 60 0,2 Сезон 92 5 520
  Жалпы:         90 000

Чъп-чабык ресурстуу жерге коюлган баалар

Жердин туру Бирдик ълчъм\ Пайдалануу мъънът\ 1 га тълъм Жалпы жер аянты Жалпы тълъм
1 Ресурстарды пайдалануу Га Сезон 800 8,0 6 400
2 Тоют камдоодон Га Сезон 1000 4,1 4100
             
             
  Жалпы:         10 500
  Бардык чыгаша каражаттары жер салыгына сырткары          
 

Катчысы:                                                                                                                  З.Мазаев

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №7 токтомуна 3-тиркеме

Чыгаша бъл\г\ 258 370 (эки ж\з эл\\ сегиз мин \ч ж\з жетимиш) сом

Жайыт жерлердин инфраструктурасын ондоо

Аткарылуучу иштин аты Ълчъм\ Саны Бирдик баасы (сом) Суммасы (сом)
Жайлоо шартын ондоого       40 625
Участка жолдорун жакшыртуу Км     10 000
Жайытка мониторинг ж\рг\з\\, ГСМ       25 000
Долбоордун ишкагаздары, смета чыгымдары Даана     22 985
Жалпы:       98 610

Мамлекеттик тълъмдър

Кармоо ЖПБ эсебинен Баары
Айлык акы 52 000 52 000
Соц фонддун тълъмдър\ 8 970 8 970
Ассоцация взнос 10000 10000
Конц. товар 5 790 5 790
Айыл ъкмътт\н эсебине 83 000 83 000
Жалпы:   258 370

Катчысы:                                                                                                                 З.Мазаев

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №7 токтомуна 4-тиркеме

 1. Жайыт комитетинин търагасы: С. Токсонбаев
 2. Айыл ъкмът\н\н башчысы: А. Абдукаримов
 3. Жапалак айылынын жайыт пайдалануучусу: З. Туленбаев.
 4. Тълъйкън айылынын айыл башчысы: К. Нурматов
 5. Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты: Н. Жоробаев.
 6. Тълъйкън айылынын жайыт пайдалануучусу: К. Дейдиев
 7. Жайыт пайдалануучу: А.Коконова
 8. Жайыт пайдалануучу: И.Топчубаев
 9. Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты: З.Гафуров.
 10. Жайыт пайдалануучу: А. Токсонбаева
 11. Кыргызстан айылынын айыл башчысы: У.Толонбаев
 12. Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты: У.Жээналиев
 13. Озгур айылынын айылбашчысы: А.Толубаев
 14. Учар айылынын айыл башчысы: М.Асилбеков
 15. Озгур айылынын жайыт пайдалануучусу: К.Капаров

Катчысы:                                                                                                                З.Мазаев

                                            

       Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

№ 5-7-1

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                    25.12.2018-ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигиндеги 0,13 га жер аянтын максаттык багытын ъзгърт\\ жън\ндъ

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт комитетинин търагасы С.Токсонбаевдин “Мал чарбасы жана рынокту ън\кт\р\\ долбоору -2” алкагында келген проектти ишке ашыруу максатында даярдаган баяндамасын угуп, муниципалдык менчиктеги 0,13 га жер аянтын максаттык багытын ъзгърт\\ максатында депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1.  Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигиндеги социалдык багыттагы 0,13 га жер аянтын ветеринардык даарыкана курууга ъзгърт\л\п берилсин.
 2.  Токтомдун аткаруу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучу Х.Сулаймановго милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомду къзъмълдъъ жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                      К. Турдиев

Катчысы:                                                                                                       З. Мазаев

                                                                      

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 5-8

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      25.12.2018-ж.

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н

2011-жылдын 23-сентябрындагы №571 токтому

менен бекитилген муниципалдык менчикте

турган жер участокторуна менчик же ижара

укугун бер\\н\н тартиби жана шарттары

тууралуу Типт\\ Жобого ылайык муниципалдык

менчикте же ижара укугун бер\\ боюнча

комиссиясын бекит\\ жън\ндъ

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жетектъъч\ адиси Исраилу уулу Шерикбектин жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун бер\\ боюнча комиссиясынын курамы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысынын убактылуу милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                           К. Турдиев

Катчысы:                                                                                          З. Мазаев

    

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №8 токтомуна тиркеме

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун бер\\ жана турак-жай маселелери боюнча комиссиянын курамы

 

З. Мазаев-Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчынын милдетин аткаруучу, комиссиянын търагасы,

Ш. Исраил уулу- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча адиси,, комиссиянын        

                               катчысы,

М\чълър\:

Х.Сулайманов- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучу

Г. Бердиева- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы,

А. Арзимбеков- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жер адиси

Ж. Омаров- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н салык инспектору,

А. Нарматов- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

З. Гафуров- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

З. Туленбаев- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Торук ът\п жаткан айылдын бир коомдук уюмунун ък\л\,

Торук ът\п жаткан айылдын айыл башчысы,

Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармалыгынын ък\л\.

Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын ък\л\.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н

жооптуу катчысынын м.а:                                                                    З. Мазаев

                                              

 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 5-9

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                        25.12.2018-ж

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кенешинин 2007-жылдын 29-июнундагы

№1997- III токтому менен бекитилген айыл

чарба жерлерин ижарага бер\\н\н шарттары

жана тартиби тууралуу Типт\\ Жобого ылайык

жер комиссиясын бекит\\ жън\ндъ

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жетектъъч\ адиси Исраилу уулу Шерикбектин жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н КБФнын жерлерине тоорук ъткър\\ жана ижарага бер\\ боюнча комиссиясынын курамы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысынын убактылуу милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З. Мазаев

  

Тълъйкън айылдык кенешинин 25-декабрь 2018-жылдагы кезектеги       5 сессиясынын №9 токтомуна тиркеме

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н КБФнун жерлерине тоорук ъткър\\ жана ижарага бер\\ комиссиянын курамы

А. Нарматов-Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты, комиссиянын търагасы,

З. Мазаев- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысынын милдетин аткаруучу,

, комиссиянын   катчысы

М\чълър\:

Х.Сулайманов- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучу

Г. Бердиева- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы,

А. Арзимбеков- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жер адиси

Исраилу уулу Ш- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча адиси,

Ж. Омаров- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н салык инспектору,

З. Гафуров- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

З. Туленбаев- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Торук ът\п жаткан айылдын бир коомдук уюмунун ък\л\,

Торук ът\п жаткан айылдын айыл башчысы,

Кара-Суу райондук агрардык ън\кт\р\\ башкармалыгынын ък\л\.

Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармалыгынын ък\л\.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н

жооптуу катчысынын м.а:                                                                     З. Мазаев

    

                                                                  

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 5-10

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                     25.12.2018-ж.

Тълъйкън айыл аймагынын айылдарынын ички къчълър\нъ согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ысымын ыйгаруу жън\ндъ

Тълъйкън айыл аймагындагы жаёы конуштардын къчълър\нъ наам бер\\ боюнча элдик жыйындын протоколун, иш кагаздарын карап, айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясынын сунушунун негизинде Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.                  Согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ысымдары тъмънк\ къчълъргъ ыйгарылсын:

1.1.            Озгур айылынын №4,6,7 къчълър\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Турдиев Топчубайдын ысымы ыйгарылсын.

1.2 Озгур айылынын №1 къчъс\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Батыров Абдуваптын ысымы ыйгарылсын.

1.3 Озгур айылынын Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери №2  къчъс\нъ Токтосунов Жоробайдын ысымы ыйгарылсын.

1.4              Озгур айылынын Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери №3,5  къчъс\нъ Калмурзаев Султанбектин ысымы ыйгарылсын.

1.5              Тълъйкън айылынын Автодром учатскасынын №1,2,3 къчълър\нъ эмгектин ардагери Закиров Айтибайдын ысымы ыйгарылсын.

1.6              Тълъйкън айылынын Автодром учатскасынын №4,6,7 къчълър\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун жана эмгектин ардагери Матиев Карыбектин ысымы ыйгарылсын.

1.7              Тълъйкън айылынын Зеленстрой учатскасынын жаны конуштарынын бирине   эмгектин ардагери Боронбаев Тураттын ысымы ыйгарылсын.

1.8              Тълъйкън айылынын жаны конуштарынын бирине   эмгектин ардагери Раев Кожонун ысымы ыйгарылсын.

1.9              Тълъйкън айылынын жаны конуштарынын бирине   эмгектин ардагери Абдиев Жээнбекти ысымы ыйгарылсын

1.10          Жапалак айылынын жаны конуштарынын биринчи къчъс\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Кайназаров Толонбайдын ысымы ыйгарылсын.

1.11          Жапалак айылынын Жапалак къчъс\нъ удаалаш турган къчъгъ эмгектин ардагери Абдукаримов Абдылаздын ысымы ыйгарылсын.

 

1.12          Дыйкан-Кыштак айылынын Жаны-Турмуш участкасынын ортонку къчъс\н\н эмгектин ардагери Азимов Нематжандын ысымы ыйгарылсын.

1.13          Кыргызстан айылынын Тълъйкън деп аталып ж\ргън къчъс\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Толонбаев Райымжандын ысымы ыйгарылсын.

1.14          Кыргызстан айылынын Достук деп аталып ж\ргън къчъс\нъ эмгектин ардагери Орунбаева Санталатхандын ысымы ыйгарылсын.

1.15          Кыргызстан айылынын № 2 къчъс\нъ Улуу Ата Мекендик согуштун  ардагери Раимкулов Жоронун  ысымы ыйгарылсын.

1.16          Кыргызстан айылынын № 3 къчъс\нъ  эмгектин ардагери Султанова Кимсандын ысымы ыйгарылсын.

1.17          Кыргызстан айылынын № 4 къчъс\нъ милициянын старшинасы  Торобаев Эсендин ысымы ыйгарылсын.

1.18          Учар айылынын ички къчълър\н\н бирине Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери Жолдошов Эркинбайдын  ысымы ыйгарылсын.

1.19          Учар айылынын ички къчълър\н\н бирине эмгектин ардагери Дубанаев Алымжандын  ысымы ыйгарылсын.

1.20          Учар айылынын ички къчълър\н\н бирине эмгектин ардагери Парпиев Турдубайдын  ысымы ыйгарылсын.

1.21          Учар айылынын ички къчълър\н\н бирине эмгектин ардагери Маткасымов Осмондун  ысымы ыйгарылсын.

1.22          Учар айылынын ички къчълър\н\н бирине эмгектин ардагери Батыров Исакбайдын  ысымы ыйгарылсын.

1.23          Дыйкан-Кыштак айылынын Жаны-Турмуш участкасынын къчълър\н\н бирине  оган согушунун ардагери Шербабаев Шахабидиндин ысымы ыйгарылсын.

1.24          Дыйкан-Кыштак айылынын Полевая жана Х. Салиев чолок   къчълър\ деп аталып ж\ргън къчълър\нъ Мирзаев Неъматулланын ысымы ыйгарылсын.

1.25          Кыргызстан айылыны Дъбъ участкасынын къчълър\н\н бирине эмгектин ардагери Халматов Султандын ысымы ыйгарылсын.

1.26          Кыргызстан айылынын М. Бегиев къчъс\нън Дъбъ участкасына карап кеткен къчъгъ эмгектин ардагери Карабаева Турдуштун ысымы ыйгарылсын.

1.27          Кыргызстан айылынын Дъбъ участкасынын къчълър\н\н бирине Кабылов Насирдиндин ысымы ыйгарылсын.

1.28          Дыйкан-Кыштак айлынын №18 къчъс\нъ эмгектин ардагери  Эшбаев Токтомаматтын ысымы ыйгарылсын.

2.                  Бул токтомдун аткарылышын  камсыз кылуу  жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановго милдеттендирилсин.

3.                  Бул токтомдун аткарылышын  къзъмълдъъ   жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо  боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       З. Мазаев

                                                          

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги V сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 5-10/1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                            25.12.2018-жыл.

Тълъйкън айыл аймагындагы Коргон участогунда жайгашкан 0,20 га жер тилкесин муниципалдык менчикке алуу жън\ндъ

Тълъйкън айыл аймагынын Коргон участогунда жайгашкан 0,20 га жер тилкеси боюнча чыгарылган 2018-жылдын 21-сентябрь айындагы Ош облустук райондор аралык сотунун чечимин, Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2018-жылдын 26-октябрь айындагы № 1-44-3491-8 сандуу мыйзам бузуучулуктарды четтет\\ жън\ндъ талабын, айыл ъкмътт\н жер адиси А. Арзимбековдун билдир\\с\н угуп, Тълъйкън айылдык кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Ош облустук райондор аралык сотунун 2018-жылдын 21-сентябрь айындагы чечиминин, ошондой эле, Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2018-жылдын 26-октябрь айындагы № 1-44-3491-8 сандуу мыйзам бузуучулуктарды четтет\\ жън\ндъ талабынын негизинде, Тълъйкън айыл аймагынын Коргон участогунда жайгашкан 0,20 га жер тилкеси муниципалдык менчикке алынсын.
 2. Бул токтомдун мыйзамдуулугу жана аткарылышы Тълъйкън айыл ъкмът башчысынын милдетин аткаруучу Х. Ж. Сулаймановко ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                        К. Турдиев

Катчысы:                                                                                         З. Мазаев