12Декабрь2019

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Ак-Таш айылдык кенешинин 2018-жылдын кезектеги 7 чакырылыштагы №10 сессиясынын №10/1,10/2 токтомдору жана 2019-жылдагы 11-16-сессияларынын №11-16 токтомдору

Ак-Таш айылдык кенешинин 2018-жылдын кезектеги 7 чакырылыштагы №10 сессиясынын №10/1,10/2 токтомдору жана 2019-жылдагы 11-16-сессияларынын №11-16 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 10 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

     20- декабрь 2018- ж                        № 10/1                         Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын жергиликт\\ бюджетин бекит\\ жън\ндъ

         Ак-Таш айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын бюджетин Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын финансы, экономика, бюджет экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери туруктуу комиссиясынын берген ъзгърт\\лър\ жана толуктоолору менен сессияда каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

       1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\ 2019-жылга карата жалпысы 18 952,5 миё сом, анын ичинен атайын эсеп 2 592,8 миё сом жана жайыт\ч\н 155,0 миё сом эсебинде бекитилсин.

     2. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин 2020-жылга карата болжолдуу планы 19 933,0 миё сомго жеткир\\ жагы каралсын.

     3. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин 2021-жылга карата болжолдуу планы 19 817,5 миё сомго жеткир\\ жагы каралсын.

     4. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин 2022-жылга карата болжолдуу планы 20 037,7 миё сомго жеткир\\ жагы каралсын.

     5. Ак-Таш айыл ъкмът\ндъ иштеген кызматкерлердин штат бирдиги Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 28-мартындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы тълъъ шарттары жън\ндъг\” № 131 токтомунун негизинде жалпы штат бирдиги 22, анын ичинен кенже кызматкерлерге 2 штат бирдиги бекитилсин жана айыл башчылардын эмгек акысы жетектъъч\ адис коэффиценти менен, чинге кошумча тълъмдър тълън\п берилсин.    

   6. 2019-жылдын бюджетинин бекитилген долбоорун аткарууда, жыл ичи бекитилген долбоорго ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ жана аны айылдык кеёештин сессиясына коюу укугу Ак-Таш айылдык Кеёешинин депутаттарынын экономика, бюджет, экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу къмиссиясына ж\ктълс\н.

     7. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык Кеёешинин депутаттарынын экономика, бюджет, экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана Ак-Таш айылдык Кеёешинин търагасы Б.Акимовго милдеттендирилсин.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                            Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 10 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

     20- декабрь 2018- ж                        № 10-2                           Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл аймагындагы Жылкелди айылынын Ленин участкасындагы А.Базарбаев къчъс\ндъг\ ачылып жаткан балдар бакчасынын ишин тездет\\ жън\ндъ

       Ак-Таш айылдык кеёешинин 2018-жылдын 10-апрелинде “Эски мектептин имаратына балдар бакчасы ачуу жън\ндъг\” № 3/3 токтомунун негизинде Ак-Таш айыл аймагындагы Жылкелди айылынын Ленин участкасындагы А.Базарбаев къчъс\ндъг\ ачылып жаткан балдар бакчасынын ишин тездет\\ жън\ндъг\ маселе сессияда каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

     1. Ак-Таш айылдык кеёешинин 2018-жылдын 10-апрелинде “Эски мектептин имаратына балдар бакчасы ачуу жън\ндъг\” №3/3 токтомунун негизинде Ак-Таш айыл аймагындагы Жылкелди айылынын Ленин участкасындагы А.Базарбаев къчъс\ндъг\ ачылып жаткан балдар бакчасынын ишин тездет\\ колго алынсын.

     2. Жылкелди айылынын тургуну Кожошева Алтынай 2019-жылдын апрель айынан баштап балдар бакчасын ачып, тез арада ишке киргизсин.

   3. Балдар бакчасына тиешел\\ иш кагаздары жана документтерин оёдоо жана толуктоо иштери 2019-жыл ичинде б\ткър\лс\н.

   4. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык Кеёешинин депутаттарынын экономика, бюджет, экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана Ак-Таш айылдык Кеёешинин търагасы Б.Акимовго милдеттендирилсин.

    

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                            Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 11 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

     19- март  2019- ж                                  № 11/1                         Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл аймагындагы аты

жок къчълъргъ ат коюу жън\ндъ

         Ак-Таш айыл аймагындагы аты жок къчълъргъ ат коюу максатында айыл аймакта жашаган тургундардын чогулуштарынын протоколдорунун негизинде Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

       1. Ак-Таш айыл аймагынын Ак-Таш айылындагы аты жок търт къчъгъ Ак-Таш айылынын тургундарынын жалпы чогулушунун протоколдорунун негизинде тъмъндъг\дъй аттар койулсун: 1-къчъ Жумабаева Курбанб\, 2-къчъ Тешебаев Садир, 3-къчъ Маматалиева Кайры, 4-къчъ Биримдик къчъс\ деп аталсын.

     2. Ак-Таш айыл аймагынын Барак айылынан Сары-Колот зоонасындагы Беш-/й участкасына къч\п чыккан тургундардын жалпы чогулушунун протоколдорунун негизинде аты жок \ч къчъгъ тъмъндъг\дъй аттар коюулсун: 1-къчъ Мусабеков Дъълътбай, 2-къчъ Достук, 3-къчъ Ынтымак къчъс\ деп аталсын.                                                                                     

     3. Жаёы ат койулган къчълърд\ Ак-Таш айыл аймагынын картасына киргиз\\ жана белгилъъ иштери Кара-Суу райондук мамлекеттик каттоо жана жерге жайгаштыруу башкармалыгынан суралсын.

     3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айыл ъкмът\н\н башчысы А.Доорановго милдеттендирилсин.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                            Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 11 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

     19- март  2019- ж                                 № 11/2                       Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н 2018-жылга карата жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы жана 2018-жылга карата каралып экономдолуп калган ашкан калдык акчаларды бъл\шт\р\п, бекитип бер\\ жън\ндъ

         Ак-Таш айыл ъкмът\н\н 2018-жылы жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жана 2018-жылдан калган калдык акчаны бъл\п, бекит\\ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н киреше бъл\г\ 2018-жылда 22 715,4 миё сомго, чыгашга бъл\г\ 18 553,3 миё сомго, киреше бъл\г\ чыгаша бъл\г\нън 4 162,1 миё сомго башкача айтканда бюджет 3 984,0 миё сом, атайын эсеп 178,1 миё сомго артыкчылыгы менен аткарылды деп кабыл алынсын.

2. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н бюджетинде калган 4 162,1 миё сом ълчъм\ндъг\ калдык кошумча сметанын негизинде жумшалсын.

3. 2019-жылдын бюджетин аткарууда жыл ичинде бюджетке ъзгърт\\лър киргиз\\ укугу финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

4. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы бюджет жана экономика боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                           Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 11 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

     19- март  2019- ж                                  № 11/3                         Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъг\ иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамын ъзг\рт\\ жън\ндъ

         Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 2018-жылдын 17-октябрындагы “Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу жобону бекит\\ жън\ндъг\” №01-18/126 буйругунун негизинде т\з\лгън комиссия курамына ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 2018-жылдын 17-октябрындагы “Кыргыз Республикасынын жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу жобону бекит\\ жън\ндъг\” №01-18/126 буйругунун негизинде т\з\лгън комиссия курамына ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ максатында Ак-Таш айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиясы тъмъндъг\дъй курамда ъзгърт\л\п т\з\лс\н:

- Б.Жолдошов – Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаты, комиссия търагасы;

- Н.Кантъръев – Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаты, комиссия търагасынын орун басары;

- Х.Таирова –Ак-Таш айыл ъкмът\н\н юристи, комиссиянын жооптуу катчысы;

Комиссия м\чълър\:

- Б.Амирбаев – Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаты;

- М.Турсунбаев – Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жер маселеси боюнча башкы адиси;

- А.Тажибаев – Жылкелди айылынын айыл башчысы;

- М.Бакиев – Ак-Таш айылынын айыл башчысы;

- Б.Аширов – Барак айылынын айыл башчысы;

- М.Орунбаев – – Ак-Таш айыл ъкмът\н\н салык боюнча адиси;

- Т.Дуйшеев – “Кумарыкбек” СПАсынын башчысы;

- И.Маматалиева – “Ак-Таш таза суу” ИСКАБнын жетекчиси.

2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                            Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 11 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

19- март  2019- ж                                 № 11/4                         Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н балансында турган кызматтык жеёил авто унаасын аукционго коюп сатуу жана жаёы кызматтык унаа сатып алуу жън\ндъ

         Ак-Таш айыл ъкмът\н\н балансындагы жеёил авто унаанын колдонуу мъънът\\ б\ткънд\г\нъ, эскилиги жеткендигине байланыштуу аны аукционго коюп сатуу жана жаёы кызматтык унаа сатып алуу маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н балансындагы кызматтык жеёил авто унаасынын

катталган № 40 00 ОА

модели ВАЗ 21074

чыгарылган жылы 2008-ж

кузовдун № ХТА 21074082716582

шассинин рамасынын № V=1568 см 3

кыймылдаткычтын № 9026784 т\с\ “ак”, жеёил унаанын колдонуу мъънът\\ б\ткънд\г\нъ, эскилиги жеткендигине байланыштуу аны аукционго койуп сатууга жана жергиликт\\ бюджеттин эсебинен 2012-жылдан жогору чыгарылган “Hyudai Accent” \лг\с\ндъг\ 1,6 кубаттуулуктагы жаёы кызматтык авто унааны сатып алууга макулдук берилсин.

     2. Кызматтык жеёил авто унааны аукционго коюп сатуу боюнча тиешел\\ иш кагаздарын даярдап, аны сатуу жагы Ак-Таш айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы Р.Абдиллажановага тапшырылсын.

     3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айыл ъкмът\н\н башчысы А.Доорановго милдеттендирилсин.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                            Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезексиз 12 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

     08- апрель  2019- ж                              № 12/1                     Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл аймагынын Барак айылындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жер аянттарын аукционго коюуга бирдикт\\ бааны бекит\\ жън\ндъ

       Ак-Таш айыл аймагынын Барак айылындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жер аянттарын аукционго коюуга бирдикт\\ бааны бекит\\ жън\ндъг\ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Ак-Таш айыл аймагынын Барак айылындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жер аянттарын аукционго койуп ижарага бер\\н\н башталгыч баасынын суммасы 2 500 (эки миё беш ж\з) сом акча каражаты болуп бекитилсин.

2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

      

 Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                            Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезексиз 12 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

     08- апрель  2019- ж                             № 12/2                       Жылкелди айылы.

 

  Ак-Таш айыл аймагынын Ак-Таш айылында жайгашкан авто гаражды аукционго койуп сатуу жън\ндъ

       Ак-Таш айыл аймагынын Ак-Таш айылында жайгашкан авто гаражды аукционго койуп сатуу жън\ндъг\ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды ишке ашыруу жана аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Ак-Таш айыл аймагынын Ак-Таш айылында жайгашкан авто гаражды аукционго койуп сатуу маселеси Ак-Таш айылынын тургундарынын жалпы элдик жыйынына койулуп, тиешел\\ чечим айыл тургундары тарабынан кабыл алынгандан кийин, Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын 2019-жылдын 17-апрелинде ът\\ч\ кезексиз сессиясында кайрадан каралсын.

2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

      

 Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                            Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезексиз 12 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

     08- апрель  2019- ж                             № 12/3                         Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл аймагынындагы жайыттарга багып жаткан мал жандыктарга бирдикт\\ бааны бекитип бер\\ жън\ндъ

       Ак-Таш айыл аймагындагы жайыт комитетинин търагасы С.Кадыровдун арызынын негизинде каралган Ак-Таш айыл аймагынындагы жайыттарга багып жаткан мал жандыктарга бирдикт\\ бааны бекитип бер\\ жън\ндъг\ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды ишке ашыруу жана аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Ак-Таш айыл аймагындагы жайыттарга багылып жаткан мал жандыктар \ч\н бирдикт\\ баа тъмъндъг\дъй бекитилсин:

-Ийри м\й\зд\\ малдарга айына 500 (беш ж\з) сомдон;

-Майда жандыктарга (кой-эчкилерге) айына 100 сомдон акча каражаты тълънс\н.

2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

      

 Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                            Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кенешинин депутаттарынын кезексиз 13–сессиясынын (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

17-апрель  2019- ж                      № 13                  Жылкелди айылы.

  

Ак-Таш айыл ъкмът\нъ караштуу Ак-Таш айылындагы муниципалдык менчикте турган авто гаражды аукционго коюп сатуу жън\ндъ

       Ак-Таш айыл ъкмът\нъ караштуу Ак-Таш айылындагы муниципалдык менчикте турган авто гаражды аукционго коюп сатуу маселеси Ак-Таш айылдык кещешинин депутаттарынын сессиясында каралып чыгып, талкууланып, Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

1. Ак-Таш айыл ъкмът\нъ караштуу Ак-Таш айылындагы муниципалдык менчикте турган авто гараж аукционго коюлбасын жана сатылбасын.

2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кенешинин депутаттарынын кезексиз 15 –сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

04-июль  2019- ж                             № 15\1                       Жылкелди айылы.

 

Ак-Таш айыл аймагындагы таза сууну пайдалануучулар \ч\н бирдиктъъ бааны бекитип бер\\ жън\ндъ

       Кара-Суу районуна караштуу Ак-Таш айыл аймагындагы таза сууну пайдалануучулар \ч\н бирдикт\\ бааны бекитип бер\\ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып чыгып, талкууланып, Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

     1. Кара-Суу районуна караштуу Ак-Таш айыл аймагындагы ич\\ч\ таза сууну суу эсептегич менен (счетчик) пайдалануучулар \ч\н бирдикт\\ баа 1 (бир) куб таза суунун баасы 15 сом экендиги белгиленип, бекитилсин.

       2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

      

 Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                        Б.Акимов

     

Ак-Таш айылдык кенешинин депутаттарынын кезексиз 15–сессиясынын (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

4-июль 2019- жыл                           № 15/2                    Жылкелди айылы

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин киреше бъл\г\нъ бирдикт\\ салык декларациясы боюнча т\шкън акча каражатын кароо менен жергиликт\\ бюджетке ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

       Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин пландаштырылбаган киреше бъл\г\нъ (киреше салыгына) 2019-жылдын 18-июнунда бирдикт\\ салык декларациясы боюнча т\шкън акча каражатын кароо менен жергиликт\\ бюджетке ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып чыгып, талкууланып, Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

     1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин пландаштырылбаган киреше бъл\гънъ (киреше салыгына) 2019-жылдын 18-июнунда бирдикт\\ салык декларациясы боюнча т\шкън 4 276 200 сом акча каражатын кароо менен айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы жергиликт\\ бюджетине тъмъндъг\дъй ъзгърт\\лър киргизилсин: Ош-Кара-Суу жолунун боюна заманбап т\нк\ жарыктандырууну коюуга тармагы 70629 статья 3111, элементи 31111200 жалпы суммасы 3 897 200 сом, ошондой эле статья 2215, 22154900 элементинен 150 000 сом видео камера орнотууга, Жылкелди айылындагы Т.Алимбеков атындагы орто мектебин ремонттоого тармагы 70921 статья 2221 элементи 22211100 суммасы 200 000 сом, Кыргыз Республикасынын жаёы Мыйзамдарынын, Кодекстеринин китептерин сатып алууга тармагы 70111 статья 3112 элементи 31123290 суммасы 29 000 сом акча каражаты бъл\н\п берилсин.

     2. Жыл башында инвестицияларды тартууга бъл\нгън тармагы 70629 статья 3111 элементи 31113290 суммасы 600,0 мищ сом жана ъзгъчъ кырдаалдар \ч\н бъл\нгън тармагы 70629 статья 2215 элементи 22154900 суммасы 100,0 мищ сом жалпысы 700,0 мищ сом акча каражаты тармагы 70111 статьясы 3111 элементи 31111200 айыл ъкмътт\н аппаратына (канторанын курулушу \ч\н) бъл\н\п берилсин.    

     3. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин 2020-жылга карата болжолдуу планын 19 933,0 миё сомго, 2021-жылга карата болжолдуу планын 19 817,5 миё сомго, 2022-жылга карата болжолдуу планын 20 037,7 миё сомго жеткир\\ жагы каралып, бекитилсин.

     4. Тармагы 70111 статья 2221, 22211100 элементинен 1 300,0 миё сом акча каражаты тармагы 70111, статья 3111, 31111200 элементине жылдырып бер\\ жагы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Кара-Суу райондук башкармалыгынан суралсын.

     5. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айыл ъкмът\н\н башчысы А.Доорановго милдеттендирилсин.

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                         Б.Акимов

      

Ак-Таш айылдык кенешинин депутаттарынын кезексиз 15–сессиясынын (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

04-июль  2019- ж                      № 15/3                Жылкелди айылы

  

Ак-Таш айылаймагына караштуу Ак-Таш айылында жайгашкан “Таиров Гапыр-/рън” комуналдык чарбасына тиешел\\ жер аянттарына тълън\\ч\ бааларды бекит\\ жън\ндъ

Ак-Таш айылаймагына караштуу Ак-Таш айылында жайгашкан “Таиров Гапыр-/рън” комуналдык чарбасына тиешел\\ жер аянттарына тълън\\ч\ бааларды бекитип бер\\ жън\ндъг\ жазган арызы Ак-Таш айылдык кещешинин депутаттарынын сессиясында каралып чыгып, талкууланып, депутаттардын Ак-Таш айылдык Кеёеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

       1. Ак-Таш айылаймагына караштуу Ак-Таш айылында жайгашкан “Таиров Гапыр-/рън” комуналдык чарбасына тиешел\\ жер аянттарына тълън\\ч\ баалар тъмъндъг\чъ белгиленсин: кайра бъл\шт\р\\ фондундагы 15,0 гектар суулуу жер аянтынын 1 гектарына 5 000 сомдон, шарттуу суулуу 33,5 га жер аянтынын 1 гектарына 3 000 сомдон акча каражаты тълънър\бекитилсин.

     2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айыл ъкмът\н\н башчысы А.Доорановго милдеттендирилсин.

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                Б.Акимов

     

Ак-Таш айылдык кенешинин депутаттарынын кезексиз 16–сессиясынын (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

02-октябрь 2019- ж                            № 16/1                    Жылкелди айылы.

Ак-Таш айыл аймагындагы аты

жок къчълъргъ ат коюу жън\ндъ

Ак-Таш айыл аймагындагы аты жок къчълъргъ ат коюу максатында айыл аймакта жашаган тургундардын чогулуштарынын протоколдорунун негизинде Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

       1. Ак-Таш айыл аймагынын Ак-Таш айылындагы аты жок беш къчъгъ Ак-Таш айылынын тургундарынын жалпы чогулушунун протоколдорунун негизинде тъмъндъг\дъй аттар койулсун: Стадион-1 къчъс\ Мамажанов Мамасалы, Стадион-2 къчъс\ Шеркулов Розувай, 1-май къчъс\ Жороев Ъм\р, Мектеп къчъс\ къчъс\ Абдиллажанов Барат, гараждагы Жаёы конуш къчъс\ Бакыев Жакып деп аталсын.

    2. Ак-Таш айыл аймагынын Жылкелди айылынын тургундарынын тургундардын жалпы чогулушунун протоколдорунун негизинде аты жок эки къчъгъ тъмъндъг\дъй аттар коюулсун: Саруулар къчъс\ Аматов Мавлян, Ленин участкасындагы эски малкананын ордундагы къчъс\ Эгемкулов Мити деп аталсын.                        

     3. Жаёы ат койулган къчълърд\ Ак-Таш айыл аймагынын картасына киргиз\\ жана белгилъъ иштери Кара-Суу райондук мамлекеттик каттоо жана жерге жайгаштыруу башкармалыгынан суралсын.

     3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айыл ъкмът\н\н башчысы А.Доорановго милдеттендирилсин.

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                Б.Акимов

     

Ак-Таш айылдык кенешинин депутаттарынын кезексиз 16–сессиясынын (жетинчи шайланган)

Т О К Т О М У

02-октябрь 2019- жыл                      № 16/2                   Жылкелди айылы

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетине ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

       Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетке ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып чыгып, талкууланып, Ак-Таш айылдык Кеёеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ:

       1. Балдар бакчаларына ата-энелер тарабынан тълън\\ч\ взностун кълъм\ жогорулагандыгына байланыштуу Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетиндеги киреше бъл\г\н\н атайын счетунан (14232400 элементинен), чыгаша бъл\г\нъ тармагы 70911, 2218 статьясына 250,0 миё сом кошумча планы бекитилсин.

     2. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айыл ъкмът\н\н башчысы А.Доорановго милдеттендирилсин.

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                               Б.Акимов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

Ак-Таш айылдык Кенеши

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

Ак-Ташский айыльный Кенеш

   

Ак-Таш айылдык кенешинин кезектеги (жетинчи шайланган) XVIсессиясынын

                                                     Т О К Т О М У     

02-октябрь 2019-жыл                         № 16\3                   Жылкелди айылы

Ак-Таш айылдык кеёешинин 2016-жылдын

9-сентябрындагы “Ак-Таш айыл ъкмът\н\н

жеке менчик \й куруу \ч\н жер аянтын

ажыратып бер\\ жънъндъг\ токтомду бекитип

беръъ жън\ндъг\” №21/5 токтомуна ъзгърт\\

киргиз\\ жөнүндө

Ак-Таш айыл аймагында туруктуу жашаган тургундарынын жеке менчик \й куруу \ч\н жер тилкелерин ажыратып бер\\ жън\ндъг\ арыздарын карап чыгып, талкуулап, турак жайга болгон муктаждыктарын канаттандыруу жана Ак-Таш айылдык кещешинин 2016-жылдын 9-сентябрындагы “Ак-Таш айыл ъкмът\н\н тургундарына жеке менчик \й куруу \ч\н жер аянтын ажыратып беръъ жън\ндъг\ токтомду бекитип бер\\ жън\ндъг\” № 21/5 токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ максатында Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 11,12,13,32-беренелерине ылайык Ак-Таш айылдык Кенеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

         1. Ак-Таш айыл аймагындагы тургундарга жеке менчик турак \й куруу \ч\н жер тилкелерин бер\\ максатында Ак-Таш айылдык кещешинин 2016-жылдын 9-сентябрындагы №21/5 токтомуна тъмъндъг\дъй ъзгърт\\ киргизилсин: Ак-Таш айыл аймагынын Отуз-Адыр (Беш \й) участкасындагы № 14 контурдагы 12,10 га, № 39 контурдагы 23,60 га, № 45 контурдагы 40,30 га кайрак айдоо жалпысынан 76,0 га жер аянтын “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан “Калктуу конуштардын жерлери” категориясына которууга макулдук берилсин.

         2. Кыргыз Республикасынын “Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жън\ндъг\” мыйзамынын талаптарына ылайык керектъъ иш кагаздарын карап чыгып, бекитип беръъ жагы Кара-Суу районунун мамлекеттик администрациясынан суралсын.

        3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айыл ъкмът\н\н башчысы А.Доорановго милдеттендирилсин.

Търага                                                                                                              Б.Акимов