25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Жаны-Арык айылдык кенешинин 2017-жылдагы (алтынчы чакырылышынын) кезексиз VIII-IX -сессияларынын токтомдору

Жаны-Арык айылдык кенешинин 2017-жылдагы (алтынчы чакырылышынын) кезексиз VIII-IX -сессияларынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI-чакырылышынын кезексиз VIII- сессиясынын

№8 / 1 токтому

Жаны-Арык айылы                                                                 24.08.2017-жыл

                                                                         Кара-Суу мамлекеттик

                                                                     админстрациясынын 09.08.2017-жылдагы  

                                                                     № 974-5 катынын негизинде айыл

                                                                    ъкмът\ндъ Калкка кызмат кърсът\\

                                                                     борборун   (ККБ) ачуу жън\ндъ                                                                

Кара-суу мамлекеттик   админстрациясынын 09.08.2017-жылдагы

№974-5 катынын негизинде, ККБ ны жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын алдында ачууну карап талкуулап: Жаны-Арык айылды

кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\ндъ ККБ т\з\\н\н кажети жок ,айыл ъкмът\н\н тийешел\\ адистери калкка ъз кызматын акысыз кърсътът.

2.Жаны-Арык айыл ъкмът\ндъ аз камсыз болгон \й б\лълъргъ жана ънъкът оорулууларга айыл ъкмът\ тарабынан 1(бир)мин сомдон материалдык жардам каралсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                                                    Ж.Осумбеков.

 

Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI -чакырылышынын кезексиз VIII-сессиясынын

№ 8 / 2 ТОКТОМУ

Жаны-Арык айылы                                       24.08.2017-жыл

                                                                     Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жеке турак

                                                                 жай куруу \ч\н жер участогун бъл\п

                                                                 бер\\ комиссиясын т\з\\ жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жеке турак жай куруу \ч\н, жер участогун бъл\п бер\\ комиссиясын т\з\\ боюнча сунушун карап, Жаны-Арык айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

Жеке турак жай салууга 6-май2005-жылдагы К.Р.Ъкмът\н\н№177-жобосунун негизинде.Жеке турак жай салу укугун бер\\ комиссиясы тъмъндъг\дъй курамда т\з\лс\н.

 1. С.Арынова-Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары
 2. Ш.Асанов -ЪКМдин башкы адиси.
 3. Р.Козубаев жер адиси
 4. Кара Суу Архитектурасынан ( ъз\н\н макулдугу менен)
 5. Кара Суу мам катоодон (гос регистир) ( ъз\н\н макулдугу менен)
 6. Т.Тургунбаев-Жаны-Арык айылдык кенешинин депутаты
 7. Ар бир айыл башчылар.(ъз айылдарында)

   8. А.Турдубаев Аксакалдар сотунун търагасы.

   9. Апиев Бахтияр коомдук ък\л

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                                                      Ж.Осумбеков.

 

Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI- чакырылышынын кезексиз VIII-сессиясынын

№ 8/3 ТОКТОМУ

Жаны-Арык айылы                                                                                   24.08.2017-жыл

                                                           Муниципалдык менчикте турган жер                                                                

                                                           участокторуна менчик же ижара укугун                  

                                                          бер\\н\н тартиби жана шарттарына ылайык      

                                                          комиссиянын курамын т\з\\ жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Муниципиалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун беруунун тартиби жана шарттарына ылайык комиссиянын сунуш карап Жаны-Арык айылдык кенеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

1.К.Р.Ъкмът\н\н 23-сентябрь 2011-жылдагы №571-токтомунун 111-беренесини 7-пункутунун негизинде.Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун бер\\н\н тартиби жана шарттарына ылайык, комиссия курамы тъмънк\ атуулдардан т\з\лс\н

 1. С.Арынова Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары
 2. Ш.Асанов ЪКМдин башкы адиси
 3. Абдибаитова.Т Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н ФЭБ и
 4. Р.Козубаев Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н жер адиси
 5. А.Жалилов - Жаны-Арык айылдык кенешинин депутаты
 6. А.Зарипов- Жаны-Арык айылдык кенешинин депутаты
 7. Архитектура (озунун макулдугу менен)
 8. Кара Суу мам каттоо (гос регистир) ( озунун макулдугу менен).
 9. Жаанбаев Мамат - коомчулуктун ък\л\.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                         Ж.Осумбеков

 

Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI- чакырылышынын кезексиз VIII-сессиясынын

№ 8/4ТОКТОМУ

     Жаны-Арык айылы                                                                              24.08.2017-жыл

                                                                    Жаны-Арык айыл аймагында        

                                                                   т\з\лгън «Береке» тобунун жобосун            

                                                                    бекит\\ жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\ндъ т\з\лгън «Береке» тобунун жобосун карап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                 ТОКТОМ   КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\ндъ т\з\лгън «Береке» тобунун жобосу бекитилди.          

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Социалдык,маданий агартуу,спорт жана жаштар менен иштъъ маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                               Ж.Осумбеков

         « БЕРЕКЕ » тобунун жобосу (Устав)

1.ТОПТУН ДАРЕГИ:     Жаны-Арык айыл ъкмът\, Жаны-Арык айылы

2.ТОПТУН АТАЛЫШЫ:       «БЕРЕКЕ» тобу.

3.ТОПТУН МАКСАТЫ:биргелешип иштъъ аркылуу топтун м\чъл\р\н\н жашоо шартын жакшыртуу.

-Жергиликт\\ ъз\н-ъз\ башкаруу органдары менен кызматташууну ън\кт\р\\

- Топтун м\чълър\н\н ишмерд\\л\к м\мк\нч\л\ктър\н жогорулатуу

- Топко зарыл болгон инфраструктураны т\з\\гъ къмъктъш\\

4. ТОПТУН М/ЧЪЛЪР/Н/Н УКУГУ

 • Топтун ар м\чъс\ ъз оюн эркин айтууга, сунушун киргиз\\гъукукутуу;
 • Топтун жетекчилигине, казыначылыгына, катчысына шайланууга жана шайлоого укуктуу;
 • Топтун ортолук фондтун акчасын пайдаланууга укуктуу;
 • Топтун ън\г\\ багытын аныктоого укуктуу;

Ортолук фонддогу акчанын туура пайдаоланышын къзъмълдъъ \ч\н ревизиялык комиссияны шайлоого жана комиссияга м\чъ болуп шайланууга укуктуу.

5. ТОПТУН М/ЧЪЛЪР/Н/Н МИЛДЕТТЕРИ:

 • Топтун жобосунда кърсът\лгън эрежелерди сактоого;
 • Ай айын ъткър\л\\ч\ топтун чогулуштарына катышууга;
 • Долбоордун алкагында ъткър\лгън окутууларга катышууга;
 • Топтун экономикалык ишмерд\\л\г\нъ ак ниетт\\ катышууга;
 • Топтун ортолук фондун пайдаланууга алган акчаларын иштеткенден кийин ъз убагында кайтарууга ;
 • Топтук ортолук фондун къбъйт\\н\н жолдорун издъъгъ;
 • Топтун социалдык-экономикалык абалын ън\кт\р\\гъ;
 • Сырттан алып келинген жардамды максаттуу пайдаланууга жана 30% пайызын ъз убагында кайтарууга милдетт\\.

6. ТОПТУН ЧОГУЛУШТАРЫН ЪКТЪР// ТАРТИБИ:

 • Топтун чогулуштарын ар айдын 30-числосунда ъткър\\;
 • Чогулуштарды топтун м\чълър\н\н \йлър\ндъ кезек менен ъткър\\;
 • Чогулушту топтун жетекчиси алдын ала даярдалган к\н тартиби боюнча

ъткърът;

 • Чогулуштун токтому жазылат;
 • Топтун ар бир м\чъс\ токтомго кол коет.

7.ОРТОЛУК (САКТЫК) ФОНДДУ ТОПТОО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ:

 • Ортолук фондуна ар ай сайын ар бир м\чъс\нън 50 сомдон топтолот
 • Акча ар бир айдын 2-числосунда топтун казыначысына берилет.
 • Казыначы топтун Ортолук фондунун отчетун ар айдын 30-числосунда тапшырат.
 • ар бир кечиктирилген к\нгъ алынган суммадан 0,054% пеня кошулат.
 1. ТОПТУН БАШКАРУУ ОРГАНЫ

Топтун жетекчисинин милдеттери:

 • Ар ай сайын кезект\\ чогулуштарды, керект\\ учурда кезексиз чогулуштарды ъткър\\;
 • Топтун чогулуштарынын к\н тартибин даярдоо;
 • Ортолук фонддун топтолушун къзъмълдъъ;
 • Топтун ишмерд\\л\г\н жана коюлган максаттарга жет\\с\н къзъмълдъъ;
 • Топтун Жобосунун аткарылышын камсыздоо;
 • Топтун ар бир м\чъс\н\н талкууларга, чечим кабыл алууга жана чогуу иштъъгъ катышуусуна шарт т\з\\;
 • Топко жаны ойлорду сунуштоо жана топтун башка м\чълър\н да жаны ойлорду сунуштоого \ндъъ;
 • Жалпы топтун жана жеке м\чълърд\н жумушу тууралуу отчет бер\\;
 • Коомдук иш чараларда, шериктештердин жана донорлордун алдында топтун артынан жоооптуу болуу;

Топтун казыначысынын милдеттери:

 • Топтун акча каражаттарынын эсебин ж\рг\з\\ - ортолук фонддун, м\чъл\к акынын, ички насыялардын, кайтарымдуу каражаттарынын ;
 • Топтун м\чълър\нъ жалпы каражаттар тууралуу маалыматты \зг\лт\кс\з берип туру;
 • Топтун ар бир чогулушунда бардык чыгашалар жън\ндъжана учурдагы баланс тууралуу маалымат берип туруу;
 • Ички насыялардын эсебин ж\рг\з\\ - канча насыя берилди, кимге берилди, канча мъънъткъ берилди.

Топтун катчысынын милдеттери:

 • Топтун чогулуштарынын топтомдорун жазуу;
 • Токтомдорду тиркелъъ;
 • Топтун иш кагаздарын ж\рг\з\\
 1. АЙЫПТАР
 • Топтун чогулушуна катышпагандыгы \ч\н 10сом айып пул тълъъ, чогулушка кечиксе ар бир м\нът\нъ 5 сом тълъъ.
 1. ТОПКО М/ЧЪ БОЛУУ ЖАНА М/ЧЪЛ/КТЪН ЧЫГУУ:
 • Жаны м\чъ топтун чогулушунда ъз арызынын негизинде кабыл алынат;
 • Топко кирип жаткан м\чъ 50 сом м\чъл\к акы тълъйт.
 • Топтун м\чъл\г\нън чыгуу м\чън\н ъз арызынын негизинде жалпы чогулушта чыгарылат;
 • Топтун м\чълър\н\н жалпы саны 10 адамдан аз болбош керек.
 1. ТОПТУ ЖОЮУ.
 • Топтун жалпы чогулуштун чечими менен жоюлат;
 • Кызматташтардын, донорлордун, спонсорлордун талаптарын аткаргандан кийин гана топту жоюуга болот;
 • Ортолук фонд кошкон салымдарына жараша дивиденд менен бъл\н\п берилет.

ЖОБО     «БЕРЕКЕ» тобунун М/ЧЪЛЪР/

ТАРАБЫНАН ИШТЕЛИП ЧЫКТЫ.

           АТЫ-ЖЪН/                                                                        КОЛУ

1.Мойдун кызы Мээрим

2.Айсабекова Замира

3.Худайбердиева Батма

4.Абжалова Самара

5.Сагынбаева Дамира

6.Жабирова Мехринсо

7.Эргешова Мамура

8.Джумахмедова Хосион

9.Мамашова Матлюба

10.Сопубекова Рахима

11.Жумабай кызы Рита

12.Маматова Гулбахор

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини VI-чакырылышын

кезексизVIII-сессиясынын

№8/5 Токтому

Жаны-Арык айылы                                             24.08.2017-ж

                                           Жаны-Арык айылдык 17-февраль .2017-жылдагы      

                                         №4.2 токтомуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н алдындагы жайыт комитетинин търагасы Р.Маткасымовдун билдир\\с\н угуп жана талкуулап Жаны-Арык айылдык кенеши

                                           Токтом кылат:

 1. Жаны-Арык айылдык кенешинин17.02.2017-ж №4.2 токтомуна тъмъндъг\дъй ъзгърт\\ киргизилсин:

       -Жаны-Арык айыл аймагынын жайыт комитетинин 2017-жылдагы киреше бъл\г\ 330.0 мин сомго бекитилип калган,бирок Алай районунун жайытына 150.0мин сомду ъздър\ алгандыктан,Жайыт комитетинин 2017-жылга бюджети 180.0мин сом ълчъм\ндъ бекитилсин.-жайыт комитетинин чыгаша бъл\г\07.05.2016-ж №56 «Жайыт комитети жън\ндъг\»мыйзамдын 11-ст,3-бъл\г\ндъ кърсът\лгъндъй,т\з\лгън бюджеттин 3/2 бъл\г\нъ жайыт комитетинин бюджети бекитилсин.

-70429бъл\м\н\н 2111элементине 29.8

-70429 бъл\м\н\н2121 элементине 6.2

-22211200 элементине84.0 жалпысы 120.0мин сом

2. Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н бюджетине жайыт комитети аркылуу т\ш\\ч\кирешенин 3/1 бъл\г\ же 60 мин сом акча каражаты 70629бъг\м\н\н 2221 элементине бекитилсин.

3. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы Жаны-Арык айылдык кенешинин Бюджет, финансы-экономикалык маселелер, регламент жана этика боюнча турукту комиссиясына ж\ктълс\н.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                                   Ж.Осумбеков

 

  

Жаны-Арык айылдык кенешинини VI-чакырылышын

кезексизVIII-сессиясынын

№8/6-1 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                                           24.08.2017-ж

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Жаны-Арык       айылындагы №968 контурунда турга 0.8га №1087 контурунда турган 0,5га таштак жайыт жер аянттарын айыл чарба багытындагы жерлер   категориясынан «Ънър жай жана транспорт, байланыш коргонуу жана     башка багыттагы жерлер»котегориясына которуу жън\ндъ.

Жаны-Арык айылдык кенеши Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Жаны-Арык айылындагы № 968 контурунда турган 0,8га жана № 1087контурунда турган 0,5га жер аянттарын карап, Жаны-Арык айылдык кенеши

                                               ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Жаны-Арык айылындагы № 968контурунда турган 0,8га жана №1087 контурундагы 0.5га жер аянттарын «Айыл чарба багытындагы жерлер»категориясынан «Ънър жай жана транспрт,байланыш коргонуу жана башка багыттагы жерлер» категориясына которууга макулдук берилсин.

2.Ушул токтомду бекитип бер\\ жагы,Кара-Суу райондук мамлекеттик админстрациясынан суралсын.

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы:                                                                   Ж.Осумбеков.

 

 

 

 

Жаны-Арык айылдык кенешинини VI-чакырылышын

кезексизVIII-сессиясынын

№8/6-2 Токтому

Жаны-Арык айылы                                                              24.08.2017-ж

           

Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Достук айылындагы №2 контурунда турган 0,5га таштак жайыт           жер аянтын айыл чарба багытындагы жерлер   категориясынан «Ънър жай жана   транспорт, байланыш коргонуцу жана     башка багыттагы жерлер» котегориясына которуу жън\ндъ.

Жаны-Арык айылдык кенеши Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Достук айылындагы № 2 контурунда турган 0,5га жер аянтын карап, Жаны-Арык айылдык кенеши

                                                         ТОКТОМ КЫЛАТ

1.Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н Достук айылындагы №2 контурундагы 0.5га жер аянтын «Айыл чарба багытындагы жерлер»категориясынан «Ънър жай жана транспрт, байланыш коргонуу жана башка багыттагы жерлер» категориясына которуууга сунушталсын.

2.Ушул токтомду бекитип бер\\ жагы, Кара-Суу райондук мамлекеттик админстрациясынан суралсын.

Жаны-Арык айылдык  

кенешинин търагасы:                                                     Ж.Осумбеков.

 

Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI-чакырылышынын кезексиз IХ- сессиясынын

№9 / 1 токтому

Жаны-Арык айылы                                                                 03.11.2017-жыл

                                                       КБФ нун жерлерин аукцион

                                                       аркылуу ижарага бер\\гъ комиссия                                                                                                                                                                                                                        

                                                      курамы т\з\\ жън\ндъ

КБФ нун жерлерин аукцион аркылуу ижарага бер\\ комиссиясы Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н берген сунушун карап Жаны-Арык айылдык кенеши тъмънк\ курамга

                                   ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. С.Махмарахимов-Жаны-Арык айылдык кенешинин депутаты.(търага)
 2. Ш.Асанов Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н МЧС адиси(катча)
 3. Т.Исаев- Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н башчысы
 4. Т.Асанова -Жаны-Арык айыл ъкмът\н\н эсепчиси(бухгалтери)
 5. Карасуу райондук ън\кт\р\\ башкармалыгынын ък\л\.

6.А.Каипов-Жаны-Арык айылдык кенешинин депутаты

7.К.Артыков-Жаны-Арык айылдык кенешинин депутаты

   8.М.Абдылдаев-Жаны-Арык айылдык кенешинин   депутаты

9.Ар бир айыл башчылар (ъз айылдарында).

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                                                             Ж.Осумбеков.

 

Жаны-Арык айылдык кенешинин

VI-чакырылышынын кезексиз IХ- сессиясынын

№9 / 2 токтому

Жаны-Арык айылы                                                                 03.11.2017-жыл

                                                       Правда айылындагы №5180 участкалык шайлоо

                                                   комиссиясынын курамын бекит\\ жън\ндъ

Правда айылындагы №5180 участкалык шайлоо комиссиясынын курамына сунушталган тъмънк\ атуулдарды бекит\н\ карап Жаны –Арык айылдык кенеши

Токтом кылат

1.Токторов Талант.

2.Кудайбердиев Иляз

3.Токтосунов Асил

4.Къчкънов Самар

5.Артыков Иляз

6.Сулайманова Жамила

7.Жалилова Г\лнара

.Жаманкулова Айсенем

9.Абдихалил уулу Кыял

10.Мирзоев Соли

11.Шарипов Абдыкалык

12.Салимбаев Эламан

Жаны-Арык айылдык

кенешинин търагасы;                                                   Ж.Осумбеков.