25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Савай айылдык кенешинин 2019-жылдын 7-августундагы 2-сессиясынын №2/8- токтому, 2019-жылдын 29-декабрындагы 3-сессиясынын №3/1, №3/2, №3/3, №3/4, №3/5, №3/6, №3/7- токтомдору жана 2020-жылдын 4-февралындагы 1 - сессиясыныны №1/1, №1/2- токтомдору

Савай айылдык кенешинин 2019-жылдын 7-августундагы 2-сессиясынын №2/8- токтому, 2019-жылдын 29-декабрындагы 3-сессиясынын №3/1, №3/2, №3/3, №3/4, №3/5, №3/6, №3/7- токтомдору жана 2020-жылдын 4-февралындагы 1 - сессиясыныны №1/1, №1/2- токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Савай айылдык кенешинин 2019-жылдын 7-августундагы 2-сессиясынын №2/8- токтому, 2019-жылдын 29-декабрындагы 3-сессиясынын №3/1, №3/2, №3/3, №3/4, №3/5, №3/6, №3/7- токтомдору жана 2020-жылдын 4-февралындагы 1 - сессиясыныны №1/1, №1/2- токтомдору

 Савай айылдык кенешинин 2019-жылдын 7-августундагы 2-сессиясынын №2/8- токтому, 2019-жылдын 29-декабрындагы 3-сессиясынын №3/1, №3/2, №3/3, №3/4, №3/5, №3/6, №3/7- токтомдору жана 2020-жылдын 4-февралындагы 1 - сессиясыныны №1/1, №1/2- токтомдору

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги III сессиясынын

2/8-Т О К Т О М У

 

           Кызыл-Шарк айылы.                                                                           07.08.2019-ж.      

 

 

Савай айыл ъкмът\нъ караштуу ижара

мъънът\ б\ткън кайра бъл\шт\р\\ фондун

жерлерин ижарага бер\\ жън\ндъ

          Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 3-сентябрындагы №602, 2016-жылдын 18-ноябрындагы №599, 2019-жылдын 15-февралындагы №55 токтомдордун редакциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ шарттары жана тартиби тууралуу Типт\\ Жобонун негизинде Савай айылдык округунун кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

  1. Ижара мъънът\ аяктаган Савай айыл ъкмът \н\н айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н2016-жылдын 18-ноябрындагы №599-токтомунун редакциясына ылайык ижарага берилсин.
  2. Савай айыл ъкмът\н\н кайра бъл\шт\р\\ жеринин суулу жери 1 гектарына жылына 5000 ( беш миё) сомдон, каракы жери 1000 ( миё) сомдон, шарттуу сугат жерлер жылына 3500 ( \ч миё сомдон) ижарага берилсин.Кайра бъл\шт\р\\ фондунун жерлери беш жылдан къп убакытка берилген жерлердин келишми жокко чыгарылып башынан торукка коюлсун жана беш жылдык мъънът менен берилсин.
  3. Бул токтомду къзъмълдъъ жагы Савай айылдык   округунун кеёешинин айыл чарба, жер, жайыттар жана курулуш боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

 

 

Търага                                                                                                           А.Баимбетов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

 

 

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги III сессиясынын

3/1- Т О К Т О М У

Кызыл-Шарк айылы                                                                                       29.12.2019-ж.

 

Савайайыл ъкмът\н\н 2020-жылга социалдык                                                                                                          экономикалыкн\г\\ планын жана бюджетинин

2020-жылга карата бюджети бекит\\ жън\ндъ

  

Савай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы С.Каримжановдун 2020-жылга бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\ жана айыл ъкмът\н\н штаттык бирдиги боюнча бидир\\с\н талкуулап чыгып, Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 18-беренесинин негизинде Савай айылдык Кеёешинин VI-чакырылышы кезектеги III сессиясы

                                              

                                                              ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Савай айыл ъкмът\н\н 2020-жылга карата каралган бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\ 29450,7 миё сомго( анын ичинен 3780,0 миё сом атайын каражат)ълчъм\ндъ алымча кошумчасы менен бекитилсин.2. Савай айыл ъкмът\н\н бюджетинин аткарылышын толук камсыз кылуу боюнча жеткиликт\\ иш алып баруужана ай сайын коюлган пландарды аткарууга жетиш\\ жагы айыл ъкмът\н\н салык бъл\м\нъ жана финансы-экономика бъл\м\нъ милдеттендирилсин.

2Башкаруу аппаратынын кызматкерлери 42, анын ичинен айыл башчылар 8,ВУС инспектору 4, тейлъъ кызматкерлери 4, башкы адис 10, жетектъъч\ адис-6 жана адис-4. Маданият кызматкерлери 6 штат анын ичинен   3 маданият кызматкери, тейлъъ кызматкери 3 штат бирдиги ълчъм\ндъ .Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 8 - июлундагы №466 сандуу мыйзамы менен штаттык расписание негизинде бекитилсин.Кызматчыларга Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ» мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун негизинде акы тълън\п берилсин

3.Савай айыл ъкмът\н\н бюджетинин чыгаша бъл\г\ сметанын негизинде 2020-жылга т\шкън кирешелердин жана гранттардын чегинде, ъз беренелери жана тармактары боюнча бъл\шт\р\л\ш\н жана корголгон беренелерди биринчилерден болуп каржылоо жагы белгиленсин..(эмгек акы,соц фонд,льгота,тамак аш, электр энергия,комуналдык кызматтар).

4Жыл ичиндеги бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\ктър\нъ киргизиле турган кошумчалар жана толуктоолор бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен ж\рг\з\лс\н.

5.Бала бакча тармагына ата-энелер тарабынан т\ш\\ч\ каражаттын тартыштыгына байланыштуу, жергиликт\\ бюджеттен ар бир бала \ч\н бир к\н\нъ 16 сомдон акча каражаты каралсын.

6. Савай айыл ъкмът\н\н   бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы боюнча 6 айдын жана жылдын жыйынтыгы менен Савай айылдык Кеёешинин сессиясында каралсын.

7..Айыл аймагындагы мекеме ишканалар, атайын эсеп каражаттарына т\шкън акчаны аймактык казына бъл\м\ аркылуу ж\рг\з\лс\н,ъз алдынча кассадан чыгымдалышына жол берилбесин.

8.Айыл ъкмът\н\н резервдик фондуна 263,0 миё сом ълчъм\ндъ белгиленсин.

9. Савай айыл ъкмът\н\н 2021- жылга 29097,5 миё сом,2022-жылга 29427,5 миё сомълчъм\ндъ т\з\лгън бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н божомолу бекитилсин.

10.Жайыт комитетинин бир жылдык бюджети160,0 миё сом эсебинде бекитилсин,анын чыгашасынын миё сому жэ 3/2 бъл\г\ келишимдин негизинде чыгымдалсын.

11.Савай айыл ъкмът\н\н кассада акча ж\г\рт\\с\ 50,0 миё сом ълчъм\ндъ ж\рг\з\лс\н.

12.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика,финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                                            А.Баимбетов

 

 

 

        "Бекитемин"    
        Сумма: Жыйырма беш миллион  
        алты жуз жетимиш мин жети жуз сом    
        Савай айыл аймагынын башчысы  
            М.Сайпидинов
             
             
СМЕТА  
Бюджеттин чыгаша болугу 2020-жылга карата  
             
Савай айыл аймагы  
(Айылдык аймактын аталышы)          
             
Савай айыл аймагы  
(бюджеттик каражатты алуучунун аты)          
             
оздук эсептин коду    
             
Ведомстволук классификациясынын коду      
             
Функцияналдык классицификациянын коду Айыл аймагы боюнча жыйнак    
             
Казына болумунун аталышы. Кара-Суу райондук казына башкармалыгы  
             
Штаттык бирдик      
             
Техникалык кызматкерлерден сырткары      
Кенже кызматкерлер      
             
  Чыгаша беренелеринин аталышы Бардыгы Анын ичинен  
  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал  
   
2111 Маяна 5491,9 1377,70 1377,00 1377,00 1377,00  
2121 Социалдык фондко тогумдор 823,4 206,3 206,0 206,0 206,0  
2211 Олко ичиндеги иш сапарынын чыгымдары 80,3 15,0 40,3 10,0 15,0  
2212 Байланыш кызматын корсотуу 74,0 24,0 25,0 15,0 10,0  
2214 Транспорттук кызмат корсотуулор 189,6 90,2 33,1 33,1 33,2  
2215 Дагы башка кызмат корсотууну алуу 3849,2 937,9 937,9 937,90 937,90  
2218 Тамак аш азыктарын алуу 1624,0 406,0 406,0 406,0 406,0  
2221 Мулкту учурдагы ондоого кеткен чыгымдар 1049,6 140,9 200 155,0 67,7  
2222 Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 430,0 70 65,0 65,0 80  
2224 Комур сатып алуу 1966,0     1966,0    
2231 Коммуналдык кызматтар 1773,6 488,6 445,0 440,0 400,0  
2721 Калкка соц жардам боюнча жолок пул 800,0 250,0 250,0 250,0 250,0  
2824 Резервдик фонддор 263,0 66 67 66,0 66  
3111 Имараттар жана курулуштар 6850,0 2075 3025 1600,00 1600,0  
3112 Машиналар жана жабдуулар 306,1 60,0 80,0 40,0    
3113 Башка негизги фонддор 100,0 150,0        
  Бардыгы 25670,7 6357,60 7157,30 7567,00 5448,80  
               
               
Финансы-экономика болумунун башчысы                    Каримжанов С.  
               
                           
        "Бекитемин"
        Сумма:    
             
        Савай а/о башчысы  
            М.Сайпидинов
             
             
СМЕТА
Атайын каражаттардын чыгашасы
             
Савай айыл аймагы
(Айылдык аймактын аталышы)          
             
Савай айыл аймагы
(бюджеттик каражатты алуучунун аты)          
             
Оздук эсеп 4407041253009072.
             
Ведомстволук классификациясынын коду 92320  
             
Функцияналдык классицификациянын коду 70911 атайын каражаттар  
             
Казына болумунун аталышы. Кара-Суу райондук казына башкармалыгы
             
Штаттык бирдик    
             
Техникалык кызматкерлерден сырткары    
Кенже кызматкерлер    
             
             
  Чыгаша беренелеринин аталышы Баардыгы Аныны ичинен
  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
 
             
  Ушул жылдын каражаттарынын кирешеси 0,0        
  Анын ичинен 0,0        
  Аталык салымдары 3780,0 945,0 945,0 945,0 945,0
 
башка кирешелер
0,0        
  Жалпы кирешелер 0,0 0 0 0 0
  Чыгашалар 0,0        
2218 Тамак-аш сатып алуу 3780,0 945,0 945,0 945,0 945,0
    0,0        
  Жалпы чыгашалар 3780,0 945,0 945,0 945,0 945,0
             
             
             
Финансы-экономикалык болумунун башчысы:     С.Каримжанов
             

                          

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги III сессиясынын

 

3/2- Т О К Т О М У

 

Кызыл-Шарк айылы                                                                                      29.12.2019-ж.

Кара-Суу аймактык шайлоо

комиссиясынын резервине

талапкерлерди кърсът\\ жън\ндъ

 

Савай айылдык Кеёеши айылдык жамааттардын чогулуштарынын протоколдору менен таанышып чыгып, талкуулап, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ъткър\\ боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъ» Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын «Шайлоо комиссиясынын резервин т\з\\ жана ж\рг\з\\ тартиби жън\ндъ» жобосуна ылайык Савай айылдык Кеёешинин VI-чакырылышы кезектеги III сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

  1. Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын резервинин курамына тъмънк\лър кърсът\лс\н:

- Мурзалиева Бусапар Абдыкалиевна

- Усонов Кадырбек Туратбекович

2.Токтомдун къч\рмъс\ Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясына берилсин.

3.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы ъз\мъ калтырамын.

 

 

 

 

 

 

Търага                                                                                                               А.Баимбетов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги III сессиясынын

 

3/3- Т О К Т О М У

 

                                                                              

Кызыл-Шарк айылы                                                                                      29.12.2019-ж.

 

“Кыргыз Республикасынын Эмгек жана Социалдык

Ън\г\\ министрлигинин 2018-жылдын 3-августундагы

№ 43 буйругу менен белгиленген аймактык бъл\н\штър\

жън\ндъ жобосунун     негизинде Кара-Суу райондук

Эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы менен

Савай айыл ъкмът\н\н келишими жана социалдык иштер

боюнча адистердин ыйгарым укуктары жън\ндъ

         Кара-Суу райондук социалдык ън\г\\ башкармалыгы тарабынан Савай айыл ъкмът\нъ келишимдин негизинде ъткър\л\п берилген ыйгарым укуктарды аткаруу   максатында социалдык иштер боюнча адистикке     3 (\ч ) штаттык бирдикке жараша жумуш бер\\ маселеси   каралып, талкууланып Савай айылдык округунун кеёеши

                                         Т О К Т О М       К Ы Л А Т

1.Кара-Суу райондук социалдык ън\г\\ башкармалыгы тарабынан   Савай айыл ъкмът\нъ келишимдин негизинде ъткър\л\п берилген ыйгарым укуктарды аткаруу максатында социалдык иштер боюнча адис кызматына 3 ( \ч ) штаттык бирдикке жараша жумушка кабыл алынсын.

2.Бул токтомдун аткарылуусун къзъмългъ алуу жагы Савай айылдык кеёешинин тийишт\\ туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

3.Токтомду аткарууга алуу жагы Савай айыл ъкмът\н\н башчысы М.Сайпидиновго милдеттендирилсин.

 

 

 

 

Търага                                                                                                 А.Баимбетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ              ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН         САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги III сессиясынын

3/4-Т О К Т О М У

 

           Кызыл-Шарк айылы.                                                                                 29.12.2019-ж.                                                                      

«Савай-Суу» муниципалдыкишканасын

   т\з\\ жън\ндъ.

               КыргызРеспубликасыны «Жергиликт\\ ъзалдынчабашкаруужън\ндъ» Мыйзамына ылайык Савай айыл ъкмът\н\н тургундарын таза суу менен камсыз кылуу, элден т\шкън суроо талаптарды эске алып, учурда иштеп жаткан ИСКААКБлардын ишин жакшыртуу \ч\н аларды ирилештирип кайра т\з\\ максатында «Савай-Суу» муниципалдык ишканасын т\з\\ жън\ндъг\ маселесин угуп жана талкуулап Савай айылдык округунун кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Савай айылъкмът\н\н алдында «Савай-Суу» муниципалдык ишканасы т\з\лс\н жана тъмъндъг\дъй аталсын.

«Савай-Суу»муниципалдык ишканасынын толук фирмалык аталышы:

Мамлекеттиктилде: «Савай-Суу» муниципалдык ишканасы.

Расмий тилде аталышы: Муниципальное предприятие «Савай-Суу».

«Савай-Суу» муниципалдык ишканасынын кыскартылган формалык аталышы:

Мамлекеттиктилде «Савай-Суу» МИ

Расмий тилде аталышы: МП «Савай-Суу»

2.»Савай-Суу» муниципалдык ишканасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Юстиция министрлигинин тийишт\\ органдарынан мамлекеттик каттоодон ъткър\лс\н.

3.Ушу токтомдун аткарылышын къзъмлдъъ жагы айылды ккенештин «Мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына» ж\ктълс\н.

 

Търага                                                                                                                  А.Баимбетов

           

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги III сессиясынын

 

 

Кызыл-Шарк айылы                                                                                       29.12.2019-ж.

 

3/5 Т О К Т О М У

Савайайыл ъкмът\н\н 2020-жылга социалдык                                                                                                         экономикалык ън\г\\ сунун 2020-жылга                                                                                                            бюджетинин аткарылышы жън\ндъ

  

Савай айыл ъкмът\н\н   2020-жылга бюджетинин чыгаша бъл\г\н\н аткарылышын, Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 18-беренесинин негизинде Савай айылдык Кеёешинин VI-чакырылышы кезектеги III сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Курбан-Кара жана Октябрь айылдарына таза суу линиясын тартуу \ч\н долбоор т\з\\гъ 70629 бъл\г\н\н 2215 беренесинен 1350 000 сом;

- Савай айыл ъкмът\н\н Ынтымак айылындагы къп жылдан бери сугат суу жетпей жаткан жерлерге эски насостун ордуна инвесторлордун жардамы менен сугат суу тартуу \ч\н долбоор т\з\\гъ 70629 бъл\г\н\н 2215 беренесинен 500 000 сом;

- Октябрь айылындагы С.Аристанбеков атындагы орто мектептин спорт залынын курулушуна 70921 бъл\м\н\н 3111 беренесинен 2 000 000 сом, “Балаты” балдар бакчасына 70911 бъл\м\н\н 3111 беренесинен 300 000 сом.

- Курбан-Кара айылына тротуар курууга 70629 бъл\м\нън 3111 беренесинен 1200 000 сом,                           «Пионердин 50 жылдыгы «атындагы орто мектептин ич\\ч\ суусуна фильтр коюуга 70921 бъл\м\н\н 2222 беренесинен – 50 000 сом;

- Савай айылына ич\\ч\ таза суу коюуга 70629 бъл\м\нън 3111 беренсинен 600 000 сом;

- Султан-Абад айылына т\нк\ жарыктандырууга жана шебень тъг\\гъ, айылдын ички жолдорун ондоого 70629 бъл\м\н\н 2222 беренесинен – 500 000 сом;

- Кесен-Жар айылындагы турак жайларды газ т\т\ктър\нъ улоого 70629 бъл\м\н\н 3111 беренесинен 350 000 сом;

-Кен-Сай айылына жаны чекке трансформатор бир дана жана электр мамыча орнотууга70629 бъл\м\нън 3111 беренесинен1 100 000 сом;

- Кыдырша айылынын жогорку къчълър\нъ таза суу линиясын тартуу \ч\н суу кампасын курууга 70629 бъл\м\нън 3111 беренесинен 700 000 сом, Кыдырша айылынын жаны чектерине электр мамыча орнотууга 70629 бъл\м\нън 3111 беренесинен 100 000 сом,Кыдырша айылындагы

ФАПка ажааткана курууга 70629 бъл\м\нън 3111 беренесинен 100 000сом, «Ай бала» балдар бакчасына 70911 бъл\м\н\н 3112 беренесинен 200 000 сом;

- Ынтымак айылынын жаёы чектерге электр мамыча жана чубалгыларын тартууга 70629 бъл\м\нън 3111 беренесинен 600 000 сом, Ынтымак айылындагы чек ара бъл\г\нъ мончо курууга 70629 бъл\м\нън 3111 беренесинен 200 000 сом;

- Кыргыз Республикасында 2020-жылы боло турган Эл жана тупак жай фондун каттоого даярдык кър\\ боюнча иш-чараларды ишке ашыруунуну Календарлык планынын негизинде 2020-жылдын бюджетинен унаа, кеёсе бюмдарына(1 даана планшет),байланыш кызматына жана электр энергия чыгымдарына 70111 бъл 2215 беренесинен 200 000 сом;

- Савай айыл ъкмът\ндъг\ айылдарында жан катоо, мал жана \й канатууларын катоого70111 бъл\м\н\н 2215 беренесинен 135 000 сом;

- Савай айыл ъкмът\н\н вет адиси жана айыл башчыларынан   ългън малдарды, жандыктарды къмгън\ «Яма Беккар» курууга70629 бъл\м\нън 3111 беренесинен 300 000 сом;

- Савай айыл ъкмът\нъ караштуу бала бакчалардын эектр энергия эсептегичтерин жаёылоого жана къчъдъг\ т\нк\ жарыктандырууларды каттоого алууга 70921 бъл\м\н\н 2222 беренесине 100 000 сом которулсун.

2. Мыйзам чегинде иш алып баруу ФЭБ башчысына милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика,финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н..

 

 

 

 

 

Търага                                                                                                                А.Баимбетов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙАЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги III сессиясынын

3/6-Т О К Т О М У

 

           Кызыл-Шарк айылы.                                                                   29.12.2019-ж.      

 

Савай айылдык округунун кеёешинин                                                                   (VIшайланган)кезектеги II сессиясыны                                                                                                       2019-жылдын 7-августундагы 2/6 токтомуна

“Савай айыл ъкмът\н\н аймагындагы ижара

мъънът\ б\ткън кайра бъл\шт\р\\ фондун

жерлерин ижарага бер\\ комиссиясынын

курамына» ъзгърт\\ киргиз\\\ жън\ндъ

         Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 3-сентябрындагы №602,02016-жылдын 18-ноябрындагы №599,2019-жылдын 15-февралындагы №55 токтомдордун редакциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2007-жылдын 22-июнундагы №243 токтому менен жактырылган Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ шарттары жана тартиби тууралуу Типт\\ Жобонун негизинде комиссиянын курамына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ сунушун талкуулап Савай айылдык округунун кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

  1.        Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага бер\\ максатында айыл ъкмът\ндъ Жер комиссиясынын курамына тъмъндъг\дъй ъзгърт\\лър киргизилсин.

             1.Хакимов  Базарбек        Савай айылдык окргунунКенешинин депутаты      комисиянын торагасы.

                                                            2. Абибилла Акымбеков Савай айыл ъкмът\н\н башкы адиси    комиссиянын катчысы

                                          Комиссия мучолору:

3.Сайпидинов Мунарбек                       – Савай айыл ъкмът\н\н башчысы

             4. Кудайбердиев Эргешбай Савай айылдык округунун кенешинин депутаты
             5. Аманов Тыныбек  Савай айылдык округунун кенешинин депутаты

             6. Базарбаев Сапарбай Ынтымак айылынын айыл башчысы

             7. Джусуев Мамасадык Савай айылынын айыл башчысы

             8. Ходжаев Айдар Кыдырша айылынын айыл башчысы

             9. Женмуратов Алмаз Савай айыл ъкмът\н\н жетектъъч\ адис салык боюнча

                                                                                                                                          

           10)Каримжанов Садир                             - Савай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы

           11)Дадажанов Музафар                             - Савай айыл ъкмът\н\н жетектъъч\ адиси жер жана      

                                                           турак жай коммуналдык маселелер боюнча..

                              

 3.Т\з\лгън комиссияга иштерин КР Ъкмът\н\н “КБФ нун жерлерин ижарага бер\н\н тартиби ” жън\ндъг\ мыйзамдарынын, жер кодексинин, нормативдик актылары, типтуу жоболордун негизинде иш алып баруусу милдеттендирилсин.

4.Аукционду алып баруучу аукционист дайындоо айыл ъкмът\н\н башчысына ж\ктълс\н.

 5.Бул токтомду къзъмълдъъ жагы Савай айылдык   округунун кеёешинин айыл чарба, жер, жайыттар жана курулуш боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

 

Търага                                                                                                               А.Баимбетов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ КАРА-СУУ РАЙОНУ САВАЙ АЙЫЛДЫК ОКРУГУНУН КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ               ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАСУЙСКИЙ        РАЙОН САВАЙСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ ОКРУГНЫЙ КЕНЕШ

Савай айылдык округунун кеёешинин (VI-шайланган) кезектеги III сессиясынын

3/7- Т О К Т О М У

 

   Кызыл-Шарк айылы.                                                                                       29.12.2019-ж.      

 

Савай айыл ъкмът\н\н аймагындагы

калктуу     конуштардагы муниципалдык

менчиктеги ижарага берилген жерлердин

жана айыл чарба багытындагы эмес жерлердин

жер салыгын бекит\\ жън\ндъ

         Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын принциптеринин 5-беренесинин 5-пунктун жана Кыргыз Республикасынын Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ мыйзамынын 18-беренесинин негизинде Савай айылдык округунун кеёеши

 

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

  1. Савай айылдык ъкмът\н\н аймагындагы калктуу     конуштардагы муниципалдык менчиктеги ижарага берилген жерлердин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлери бир чарчы метрине 50 сомдон ижара акысы жана жер салыгын бекит\\ жън\ндъ тъмъндъг\дъй тарифтер бекитилсин.
Айылдардын аталышы м2 тариф коэфцент1 коэфцент2
1 Кен-Сай,Султан-Абад, Кызыл-Шарк 10 м2 чейин 2 25 22,5
2 Кескен-Жар, Курбан-Кара, Октябрь 10 м2 чейин 2 18 22,5
3 Ынтымак,Савай,Кыдырша 10 м2 чейин 2 12 22,5
Айылдардын аталышы м2 тариф коэфцент1 коэфцент2
1 Кен-Сай,Султан-Абад, Кызыл-Шарк 10 м2 -20 м2 2 25 16,25
2 Кескен-Жар, Курбан-Кара, Октябрь 10 м2 -20 м2 2 18 16,25
3 Ынтымак,Савай,Кыдырша 10 м2 -20 м2 2 12 16,25
Айылдардын аталышы м2 тариф коэфцент1 коэфцент2
1 Кен-Сай,Султан-Абад, Кызыл-Шарк 20 м2 -35 м2 2 25 10,5
2 Кескен-Жар, Курбан-Кара, Октябрь 20 м2 -35 м2 2 18 10,5
3 Ынтымак,Савай,Кыдырша 20 м2 -35 м2 2 12 10,5

 

Айылдардын аталышы м2 тариф коэфцент1 коэфцент2
1 Кен-Сай,Султан-Абад, Кызыл-Шарк 35 м2- 50 м2 2 25 7,5
2 Кескен-Жар, Курбан-Кара, Октябрь 35 м2- 50 м2 2 18 7,5
3 Ынтымак,Савай,Кыдырша 35 м2- 50 м2 2 12 7,5

 

Айылдардын аталышы м2 тариф коэфцент1 коэфцент2
1 Кен-Сай,Султан-Абад, Кызыл-Шарк 50м2 жогору 2 25 6
2 Кескен-Жар, Курбан-Кара, Октябрь 50м2 жогору 2 18 6
3 Ынтымак,Савай,Кыдырша 50м2 жогору 2 12 6

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика,финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.


Търага                                                                                                              А.Баимбетов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ                                   КАРА-СУУ РАЙОНУ                     САВАЙ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ                       ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                 КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН      САВАЙСКИЙ АЙЫНЫЙ КЕНЕШ

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезексиз I сессиясынын

              

1/1- Т О К Т О М У

                                                              

Кызыл-Шарк                                                                                                                  04.02.2020-жыл

Савай айыл ъкмът\н\н 2019-жылга                                                                                                                             жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы                                                                                                                   жана 2020-жылдын 1-январына карата                                                                                                                       калдык сумманы бекит\\ жън\ндъ

  

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 18-беренесинин негизинде Савай айылдык Кеёешинин кезексиз сессиясы

                                                              

                                                                                ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Савай айыл ъкмът\н\н 2019-жылга бекитилген жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы киреше боюнча 29286,6 миё сом; чыгаша 25577,6миё сом.

2. Савай айыл ъкмът\н\н 2020-жылдын 1-январына карата калдык сумма 3709,0 миё сом менен берилген отчетко ылайык бекитилсин.

3.Кошумча смета т\з\п, ошол сметанын негизинде иш алып баруу Савай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы С.Каримжановко милдеттендирилсин.

4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика,финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                                                                                А.Баимбетов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ             ОШ ОБЛУСУ                                   КАРА-СУУ РАЙОНУ                     САВАЙ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ     КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИ                       ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                 КАРАСУЙСКИЙ РАЙОН     САВАЙСКИЙ АЙЫНЫЙ КЕНЕШ

Депутаттардын Савай айылдык Кеёешинин (VI-шайланган) кезексиз I сессиясынын

           

1/2- Т О К Т О М У

                                                              

Кызыл-Шарк                                                                                                    04.02.2020-жыл

Савай айыл ъкмът\н\н   2020-жылдын

1-январына карата калдык суммага

аткарылуучу иштер жън\ндъ

  

Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\» мыйзамынын 18-беренесинин негизинде Савай айылдык Кеёешинин кезексиз сессиясы

                                              

                                                                ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Савай айылына асфальт тъшъъгъ Атакулов Турдукул къчъс\нъ70629 б3111беренесинен 1 700 000 сом;

-   Савай айылындагы “Батма-Эне” балдар бакчасына70911 бъл\м\н\н 3112 беренесинен100 000 ;

-     Т.Мусаев къчъс\нъ асфальт басууга70629 б3111беренесинен 1100 000 сом;

-    вет сервис курууга жалпы сметасы 2 018100 сом. Арис долбоорунан грант катары 1515156 сом берилет. Айыл ъкмът тарабынан70629 б3111б еренесинен 502944 сом;

-     Ынтымак айылындагы «Арзуу» балдар бакчасына 70911 бъл\м\н\н 3112 беренесинен 300 000 сом которулсун

2. Сметанын негизинде иш алып баруу Савай айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы С.Каримжановго Милдеттендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика,финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                                              А.Баимбетов