25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Толойкон айылдык кенешинин 2019-жылдын 17-сентябрындагы кезектеги VIII-сессиясынын № 8-1,8-2,8-3 токтомдору, 2019-жылдын 22-ноябрындагы кезексиз IX-сессиясынын №9-1,9-2,9-3 токтомдору жана 2019-жылдын 30-декабрындагы X-сессиясынын №10-1

Кара-Суу районунун Толойкон айылдык кенешинин 2019-жылдын 17-сентябрындагы кезектеги VIII-сессиясынын № 8-1,8-2,8-3 токтомдору, 2019-жылдын 22-ноябрындагы кезексиз IX-сессиясынын №9-1,9-2,9-3 токтомдору жана 2019-жылдын 30-декабрындагы X-сессиясынын №10-1

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги VIII сессиясынын

ТОКТОМУ № 8-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                17-сентябрь 2019-ж.

Дыйкан-Кыштак айылындагы курулуп жаткан коомдук аймактык кенешинин (ТОС) курулушун толук б\т\р\\ жана ал имараттын аймагына от казанды (котельныйды) санитардык т\й\н\ менен долборлоо жана керект\\ эмеректерди сатып алуу жън\ндъ

Дыйкан-Кыштак айылындагы курулуп жаткан коомдук аймактык кенешинин (ТОС) курулушун толук б\т\р\\ жана ал имараттын аймагына от казанды (котельныйды) санитардык т\й\н\ менен долборлоо жана керект\\         эмеректерди сатып алуу \ч\н айыл ъкмът\н\н 2019-2020-жылдын бюджетинин эсебинен акча каражатын которуу жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х. Сулаймановдун сунушун угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Дыйкан-Кыштак айылындагы курулуп жаткан коомдук аймактык кенешинин (ТОС) курулушун толук б\т\р\\ \ч\н айыл ъкмът\н\н 2020-жылдын эсебинен 164918(бир ж\з алтымыш търт мин тогуз ж\з он сегиз) сом акча каражаты ажыратылып берилсин.
 2. Дыйкан-Кыштак айылындагы курулуп жаткан коомдук аймактык кенешинин (ТОС) имаратынын аймагына от казанды (котельныйды) санитардык т\й\н\ менен куруу \ч\н айыл ъкмът\н\н 2020-жылдын бюджетинин эсебинен 639557(алты ж\з отуз тогуз мин беш ж\з эл\\ жети) сом акча каражаты ажыратылып берилсин.
 3. Имаратка керект\\ эмеректерди (мебелдерди) даярдатып сатып алууга, 2019-жылдын эсебинен кошумча кирешенин негизинде 368800 (\ч ж\з алтымыш сегиз мин сегиз ж\з) сом, 2020-жылга 448400 (търт ж\з кырк сегиз мин търт ж\з) сом жергиликт\\ бюджтеттин эсебинен ажыратылып берилсин.
 4. Бул токтомдун ъз убагында аткарылышын айыл ъкмът\н\н финансы экономика бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин.
 5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айылдык кенешинин бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жана айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруусу Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.

         Тълъйкън айылдык кеёешинин

         търагасы:                                                                                                       К. Турдиев

                                                                  

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги VIII сессиясынын

ТОКТОМУ № 8-2

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                 17-сентябрь 2019-ж.

Бюджетке 2019-жылдын 3 - кварталына карата  

ъзгърт\\лър жана толуктоолор киргиз\\   жън\ндъ              

            

         Айыл ъкмътт\н аймагында элдин социалдык абалын жакшыртуу \ч\н аткарылуучу иштерге проект т\зд\р\\гъ, керект\\ иш кагаздарын даярдоого, Сот чечимдерин аткарууга, кышка карата жакыр \й-б\лъълъргъ материалдык   жардам къръсът\\ максатында

                

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 70111-Аппарат бъл\м\нън Айыл ъкмъткъ автоунаа сатып алууга бъл\нгън 500,0 мин сом акча каражаты жана компьютер сатып алууга бъл\нгън 21,6 мин сом болуп жалпы 521,6 мин сом акча каражатынан, 70629-Турак -жай бъл\м\нъ 2215-кызмат кърсът\\лъргъ акы тълъъгъ байланыштуу чыгашаларга-451,6 мин сом,   2823 - Сот чечимдерин аткарууга - 20,0 мин сом, 71092- Социалдык камсыздоо бъл\м\н\н 2721- женилдиктер статьясына 50,0 мин сом акча каражаты жылдырылып максаттуу пайдалансын.
 2. 70921- Билим бер\\ бъл\м\н\н 2224-към\р сатып алуу статьясынан \нъмдългън 41,0 мин сом акча каражаты 2215-ар кызмат кърсът\\лъргъ акы тълъъгъ байланыштуу чыгашаларга жылдырылып, максатуу пайдаланылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышы айыл ъкмътт\н ФЭБ башчысына ж\ктълс\н.
 4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенештин финансы жана бюджет туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

                                             

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                                                                    К.Турдиев

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги VIII сессиясынын

ТОКТОМУ № 8-3

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                 17-сентябрь 2019-ж.

Учар айылындагы балдар бакчасын реконструкциялоо   жън\ндъ

Учар айылындагы балдар бакчасын реконструкциялоо \ч\н айыл ъкмът\н\н 2019-2020-жылдын бюджетинин эсебинен акча каражатын которуу жън\ндъг\  айыл ъкмът\н\н башчысынын милдетин аткаруучусу Х.Сулаймановдун сунушун угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                            ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Учар айылындагы балдар бакчасын реконструкциялоо иштерин   б\т\р\\ \ч\н айыл ъкмът\н\н 2020-жылдын эсебинен 4244,721мин (търт миллион эки ж\з кырк търт мин жети ж\з жыйырма бир мин) сом акча каражаты ажыратылып берилсин.
 2. Бул токтомдун ъз убагында аткарылышын айыл ъкмът\н\н башчысынын м.а. Х. Сулаймановго жана финансы экономика бъл\м\н\н башчысы Г.Бердиевага милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Тълъйкън айылдык кенешинин бюджет жана финансылык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                                 К. Турдиев

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезексиз IX сессиясынын (VI шайланган)

№ 9-1

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                       22.11.2019-ж.

“Айыл ъкмътт\н башчысын шайлоо жън\ндъ”

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” мыйзамынын 43-беренесинин жана Тълъйкън айылдык кенешинин депутаттарынын IX кезексиз сессиясында ъткър\лгън жашыруун добуштун негизинде, Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин депутаттарынын жашыруун добушунан 29 добушту алган жолдош, Мазаев Зулпукар Камишович Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы болуп шайланды.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                   К. Турдиев

Катчысы:                                                                                              Р. Карабаева

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезексиз IX сессиясынын (VI шайланган)

№ 9-2

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                       22.11.2019-ж.

“Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын курамына       (резервине) талапкерлерди кърсът\\ жън\ндъ”

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ъткър\\ боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Тълъйкън айылдык округунун аймагындагы коомчулуктан келип т\шкън протоколдордун негизинде:

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын курамына (резервине) Карабаев Туголбай Аиповичтин жана Абдуллаев Руслан                         Махмаджановичтин талапкерлиги сунушталсын.
 2. Тълъйкън айылдык кеёешинин чечими Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ъткър\\ боюнча борбордук комиссиясына жиберилсин.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                   К. Турдиев

Катчысы:                                                                                             Р. Карабаева

           

  

                                                                     

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезексиз IX сессиясынын (VI шайланган)

№ 9-3

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                       22.11.2019-ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н социалдык ън\г\\ кызматын бирдиктерин бер\\н\ сунуштоо жън\ндъ

Кара-Суу райондук социалдык ън\г\\ башкармалыгынан бекитилип, Тълъйкън айыл ъкмът\нъ 2 (эки) штаттык бирдикти социалдык маселелер боюнча тейлъъгъ сунуштоо боюнча маселени угуп жана талкуулап Тълъйкън айылдык кенешинин депутаттары

                                       ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\ндъ Кара-Суу райондук социалдык ън\г\\ башкармалыгынын штаттык бирдигинен бекитилип, келишимдин негизинде иштеп, Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарын социалдык маселелери боюнча тейлеп бер\\с\ сунушталсын.
 2. Токтомду ишке ашыруу жагы айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы Х. Сулаймановго ж\ктълс\н.
 3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кенештин социалдык, маданий маселелер боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                                   К. Турдиев

Катчысы:                                                                                            Р. Карабаева

           

    

     

Тълъйкън айылдык кенешинин (VIшайланган) кезектеги X сессиясынын                  

№10-1 ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак а.                                                                                30-декабрь 2019-ж.

“Тълъйкън айыл ъкмът\нъ таза суу боюнча   муниципалдык ишкана ачуу жън\ндъ”

Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 09.12.2019-жылдагы          №17-67-3 сандуу катынын негизинде Тълъйкън айыл ъкмът\нъ муниципалдык таза суу маселелерин чеч\\ \ч\н бардык ИСКАКБларды бириктирип, бир муниципалдык ишкана ачуу мактсатында        

                                    

ТОКТОМ КЫЛАМЫН:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н балансына “Тълъйкън   Ак-Суу”           муниципалдык ишканасын ачуу сунушталсын.
 2. Бул токтомдун мыйзамдуулугун карап, иш-кагаздарын даярдоо жагы бузуулар боюнча комиссиянын търагасы М. Эдилбековго ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын айыл ъкмът\н\н         башчысы З. Мазаевге тапшырылсын.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                          К. Турдиев

Катчысы:                                                                                           Х. Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-2

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                           30.12.2019-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жана 2020-жылга карата бюджетин бекит\\ жън\ндъ»

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2020-жылга каралган бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\ктър\н бекит\\ маселесин айылдык кенештин бюджет жана финансы боюнча туруктуу комиссиясында каралып корутундусунун негизинде жана Тълъйкън айыл ъкмът\н\н финансы-экономика бъл\м\н\н башчысы Г.Бердиеванын билдир\\с\н угуп, талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2020-жылга карата Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бюджетинин кирешелери жана чыгашалары 31276,4мин сомго бекитилсин.
 2. 2020-жылга карата Тълъйкън айыл ъкмът\н\н атайын каржатынын кирешелер жана чыгашалары 2160,0мин сомго бекитилсин.
 3. Атайын эсеп каражаттарында кърсът\лгън чыгымдар ъз статьялары жана бъл\мдър\ боюнча бъл\шт\р\лс\н жана корголгон статьяларды биринчилерден болуп каржылоо жагы каралсын (эмгек акы, соц фонд. комуналдык кызмат жана башкалар).
 4. Айыл ъкмъткъ 2020-жылдын бюджетине берил\\ч\ толуктоо грант 15130,4мин сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 5. 2020-жылга бюджеттин чыгаша бъл\г\ башкаруу аппараттын каржылоосуна7484,6мин сомго, айыл чарбасына 630,0мин сом, жайытка 172,0мин сом, турак-жайга 14567,9мин сом, библиотекага 226,8мин сом, маданиятка 298,1мин сом, бала бакчага 2467,4мин сом, билим бер\\гъ 2899,6мин сом, соц жардамга 1130,0мин сом ълчъм\ндъ бекитилгени менен суралсын.
 6. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н атайын каражаты 2160,0,0мин сом бала бакчага жумшалсын.
 7. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2013-жылдын 8-июлунун №403 токтомуна ылайык аппарат кызматкерлердин 33 штат бирдиктери каралсын, анын ичинен 4 айыл башчысы жана 4 тейлъъ кызматкерлери бекитилсин.
 8. Жыл ичинде айыл ъкмът\н\н башчысы жана ФЭБ башчысына айыл ъкмът\н\н бюджетинин чыгаша бъл\ктър\нъ айрым ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ «Кыргыз республикасындагы бюджеттик укуктук негизги принциптери жън\ндъ» мыйзамынын 15-беренесине ылайык айылдык кенештин депутаттарынын макулдугу менен уруксат берилсин.
 9. Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 16-майындагы №59 Кыргыз Республикасындагы Бюджеттик кодексинин 24-беренесине ылайык айыл ъкмът\н\н резервдик фонду 308,3мин сом ълчъм\ндъ белгиленсин.
 10. Жогорудагы аныкталган жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жана киреше, чыгаша бъл\мдър\ боюнча Тълъйкън айылдык кенештин търагасы жана айылдык кенешинин финансы жана бюджет комитетине 6-9 айлык жыйынтыгы боюнча, билдир\\ берип туруу жагы ФЭБ башчысы Г. Бердиевага милдеттендирилсин.
 11. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин                                                                                 търагасы:                                                                                       К. Турдиев

Катчысы:                                                                                          Х.Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-2-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                           30.12.2019-ж.

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2020-жылга карата салык тълъмдър\ жън\ндъ»

            Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарынын таштандыларын ташып чыгаруу         \ч\н тълън\\ч\ салыктын т\р\нън 2020-жылга карата бошотуу боюнча айыл ъкмът\н\н финансы-экономика бъл\м\н\н башчысы Г. Бердиеванын билдир\\с\н угуп, талкуулап депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. 2020-жылга карата айыл ъкмът\н\н тургундары таштандыларын ташып чыгаруу \ч\н (плата за вывоз мусора, код платежа 14224200) тълън\\ч\ салыктын т\р\нън бошотулсун.
 2. Бул токтомдун мыйзамдуулугу жана аткарылышы айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиясына, ФЭ бъл\м\нъ, салык кызматкерлерине милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын айыл ъкъмът\н\н башчысы З. Мазаевге ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                           К. Турдиев

Катчысы:                                                                                         Х. Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

№ 10-3

ТОКТОМУ

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                       30.12.2019-ж.

«Тълъйкън айылдык кенешинин 2020-жылга карата иш-планын бекит\\ жън\ндъ»

Тълъйкън айылдык кенешинин 2020-жылга карата иш-планын бекит\\ жън\ндъг\ Тълъйкън айылдык кенешинин търагасы К. Турдиевдин маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айылдык кенешинин 2020-жылга карата иш-планы тиркемеге ылайык кошума алымчалары менен кабыл алынсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                              К. Турдиев

Катчысы:                                                                                        Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин

2019-жылдын 30-декабрындагы                       Х сессиясынын № 10-3 токтомуна тиркеме

Тълъйкън айылдык кеёешинин 2020-жылга карата т\з\лгън          

ИШ ПЛАНЫ

XI-сессия

1.Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2020-жалга карата социалдык-экономикалык ън\г\\с\н\н планы жън\ндъ маалымат.

Докладчы –статист-экономист                                                     февраль 2020-ж

2.Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча т\з\лгън «Айыл активдерин» бекит\\ жън\ндъ

Докладчы- жооптуу катчы                                                       февраль 2020-ж

3.Тълъйкън айыл аймагындагы арык каналдарды тазалоо, эгин талааларын суу менен камсыз кылуу жана суу акыларынын ънд\р\л\ш\ жън\ндъ

Докладчы – Жаны-Арык СПАсынын жетекчиси                       февраль 2020-ж

4.Ар т\рд\\ маселелер

XII-сессия

1. КР 2020-жылга эл жана турак жай фондун каттоого даярдык кър\\ жана ъткър\\ жън\ндъ маалымат.

Докладчы – жооптуукатчы                                                                     май 2020-ж.

2. Айыл аймагындагы жарандардын малдарын каттоо жана жайытка даярдоо боюнча ветеринардык кызматкерлердин маалыматы

Докладчы- вет адис М. Джолчиев                                                           май 2020-ж.

3. Тълъйкън айыл аймагында жаздык эгиндерди эг\\ боюнча ж\рг\з\лгън иштери жън\ндъ.

Докладчы - айыл ъкмът башчынын орун басары                       май 2020-ж.

4. Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча салык инспекторлорунун ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча маалымат

Докладчы салык инспектор– Ж. Омаров                                  май 2020-ж.

5. Тълъйкън айыл ъкмът\ боюнча участкалык инспекторунун жарандардан т\шкън арыз даттануулар жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат.

Аймактык тескъъч\лър.                                                              май 2020-ж.

6.Тълъйкън айыл аймагын тейлеген Кара-Суу райондук мамкаттоо башкармасы жана райондук архитектура башкармасынын адистеринин маалыматтары.

Башкармалыктын адистери.                                                        май 2020-ж.    

7. 5 мандаттуу Тълъйкън шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору

Докладчы: Депутаттар.                                                             май 2020-ж.

8. 2 мандаттуу Озгур шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.                                            

           Докладчы: Депутаттар.

9. Ар т\рд\\ маселелер.

XIII-сессия

1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н 2020-жылга бюджетинин аткарылышын жарым жылдык отчету жана бюджетке ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ

 Айылдык кенештин туруктуу комиссиясы:

Докладчы- айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы Г.Бердиева                                  июль – 2020-жыл

2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н аймагында иштеп жаткан инвестициялар, аларды тартуу боюнча ж\рг\з\п жаткан иштери боюнча билдир\\ жана айыл ъкмът\н\н аймагындагы мектептерди 2019-2020-жылдарына даярдыгы жън\ндъ билдир\\.

Докладчы- айыл ъкмът\н\н соц.кызматкерлери

Мектеп директорлор                                                                                 июль – 2020-жыл.

3. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н тургундарын жарандык паспорт менен камсыз кылуу жана аскер кызматына чакыруу боюнча ВУС инспекторлорунун ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ маалымат.

Докладчы - ВУС инспектор А.Жороев.                                                  июль – 2020-жыл.

4. К.Р. Жогорку кенешинин депутаттарына шайлоолорго даярдык кър\\ жън\ндъ. Докладчы -жооптуу катчы.июль – 2020-жыл

 Айыл ъкмът\н\н соц обьекттерин жана калкын кышка даярдыгы жън\ндъ.

Докладчы- айыл ъкмът\н\н башчысынын орун басары.                                          июль – 2020-жылы

5. 5 мандаттуу Учар шайлоо округунан шайланган депутаттардын депутаттык ишти ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

Докладчы- депутаттар                                                                               июль – 2020-жыл

6. 3 мандаттуу Жапалак шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

Докладчы- депутаттар.                                                                             июль – 2020-жыл.

7. Ар т\рд\\ маселелер.

XIV-сессия

1. Тълъйкън айылдык кенешинин 2021-жылга т\з\лгън иш-планын бекит\\ жън\ндъ маалымат.

                                                                                                          ноябрь –декабрь 2020-ж.

2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н айыл башчыларынын аткарып жаткан иштери боюнча отчеттору.

Айыл башчылар.                                                                             ноябрь –декабрь 2020-ж.

3. 4 мандаттуу Кыргызстан шайлоо округунан шайланган депутаттардын депутаттык иштери боюнча ж\рг\з\п жаткан отчеттору.

Докладчы- айылдык кенештин депутаттары                 ноябрь –декабрь   2019-ж.

4. 10 мандаттуу Дыйкан-Кыштак шайлоо округуна шайланган депутаттардын депутаттык иштерди ж\рг\з\\ боюнча отчеттору.

Докладчы -Айылдык кенештин депутаттары.             ноябрь –декабрь 2019-ж.

5. Тълъйкън айылдык кенеишинин туруктуу комиссияларынын ж\рг\з\п жаткан иштери жън\ндъ билдир\\лър\.

Айылдык кенешининин туруктуу комиссияларынын

търагалары.                                                                         ноябрь –декабрь 2020-ж.

6. Ар т\рд\\ маселелер

       Жооптуу катчы:                                                                           Х. Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-4

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      30.12.2019-ж.

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н

2011-жылдын 23-сентябрындагы №571 токтому

менен бекитилген муниципалдык менчикте

турган жер участокторуна менчик же ижара

укугун бер\\н\н тартиби жана шарттары

тууралуу Типт\\ Жобого ылайык муниципалдык

менчикте же ижара укугун бер\\ боюнча

комиссиясын бекит\\ жън\ндъ

            Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жер адиси А. Арзимбековдун жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                              ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун бер\\ боюнча комиссиясынын курамы тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысы З. Мазаевге ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                                К. Турдиев

Катчысы:                                                                                       Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин 30-декабрь 2019-жылдагы кезектеги       10 сессиясынын №4 токтомуна тиркеме

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун бер\\ жана турак-жай маселелери боюнча комиссиянын курамы

А. Арзимбеков-Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башкы адиси, комиссиянын търагасы,

Х. Сулайманов- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы, комиссиянын   катчысы,

М\чълър\:

З. Мазаев- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы,

Ш. Исраил уулу- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча адиси,

Г. Бердиева- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы,

Ж. Омаров- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н салык инспектору,

Жээналиев Уларбек- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Сансызбаев Алтынбек- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Бозарбаев Отабек- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Капаров Кубатбек- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Халмаматов Алишер- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Ожорбаев Жамшит- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Рысбай уулу Талас- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Тургунбаев Бакыт- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Ражабалиев Чынтемир- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Торук ът\п жаткан айылдын бир коомдук уюмунун ък\л\,

Торук ът\п жаткан айылдын айыл башчысы,

Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармалыгынын ък\л\.

Кара-Суу райондук архитектура жана шаар курулуш башкармалыгынын ък\л\.

          

         Жооптуу катчы:                                                               Х. Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-5

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                 30.12.2019-ж

Кыргыз Республикасынын Жогорку

Кенешинин 2007-жылдын 29-июнундагы

№1997-III токтому менен бекитилген айыл

чарба жерлерин ижарага бер\\н\н шарттары

жана тартиби тууралуу Типт\\ Жобого ылайык

жер комиссиясын бекит\\ жън\ндъ

            Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жер адиси Арзимбеков Азаматтын жер комиссиясына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ маалыматын угуп жана талкуулап, депутаттардын Тълъйкън айылдык кенеши

                                             ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н КБФнын жерлерине тоорук ъткър\\ жана ижарага бер\\ боюнча комиссиясынын курамы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышы къзъмълдъъ жагы айыл ъкмътт\н башчысы               З. Мазаевге ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                   К. Турдиев

Жооптуу катчы:                                                                        Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин 30-декабрь 2019-жылдагы кезектеги       10 сессиясынын №5 токтомуна тиркеме

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н КБФнун жерлерине тоорук ъткър\\ жана ижарага бер\\ комиссиянын курамы

А. Нарматов-Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты, комиссиянын търагасы,

Х. Сулайманов- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы, комиссиянын  

                               катчысы,

М\чълър\:

З. Мазаев- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы,

Г. Бердиева- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы,

Исраилу уулу Ш- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н ижара боюнча адиси,

Ж. Омаров- Тълъйкън айыл ъкмът\н\н салык инспектору,

З. Туленбаев- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

З. Гафуров- Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты,

Торук ът\п жаткан айылдын бир коомдук уюмунун ък\л\,

Торук ът\п жаткан айылдын айыл башчысы,

Кара-Суу райондук агрардык ън\кт\р\\ башкармалыгынын ък\л\.

Кара-Суу райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо башкармалыгынын ък\л\.

         Жооптуу катчы:                                                                       Х. Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-5-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                30.12.2019-ж

«Тълъйкън айыл ъкмът\н\н киреше бъл\г\н толуктоо жън\ндъ»

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бюджетин кътър\\ жана айыл ъкмът\ндъг\ мекеме ишканалардын мамлекеттик бюджетке тълън\\ч\ салыктарын ънд\р\\н\ уюштуруу боюнча айылдык кенешинин депутаттарынын сунушунун негизинде

                                     ТОКТОМ КЫЛАМЫН:

1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н бюджетин кътър\\ жана айыл ъкмът\ндъг\ мекеме ишканалардын мамлекеттик бюджетке тъл\н\\ч\ салыктарын ънд\р\\н\ уюштуруу тъмъндъг\ курамда атайын топ т\з\лс\н:

Жээналиев Уларбек-айылдык кенешинин депутаттары,

Сансызбаев Алтынбек -айылдык кенешинин депутаттары,

Базарбаев Отабек- айылдык кенешинин депутаттары,

Капаров Кубатбек- айылдык кенешинин депутаттары,

Халмаматов Алишер- айылдык кенешинин депутаттары,

Ъжърбаев Жамшит- айылдык кенешинин депутаттары,

Тургунбаев Бакыт - айылдык кенешинин депутаттары,

Ражабалиев Чынтемир- айылдык кенешинин депутаттары,

Омаров Жанар- киреше салыктар боюнча адис,

Арзимбеков Азамат-жер адис,

Айыл башчылар.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын бюджет жана финансы маселелер боюнча туруктуу комиссияга жана ФЭБ\нъ ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                    К. Турдиев

Жооптуу катчы:                                                                         Х. Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-6

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      30.12.2019-ж.

Тълъйкън айыл аймагындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жана муниципалдык менчиктеги жерлеринин ижара акысын бекит\\ жън\ндъ

Тълъйкън айыл аймагындагы кайра бъл\шт\р\\ фондунун жана муниципалдык менчиктеги жерлеринин ижара акысын бекит\\ боюнча айыл ъкмът\н\н жер адиси Ш. Исраил уулунун маалыматын угуп жана талкуулап, Тълъйкън айылдык кенеши

                                           ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\ндъг\ 1га сугат айдоо жерлерге 4000 (търт мин) сомдон 6000 (алты мин) сомго чейин (жерлердин шарттарына карап) берилсин. Улуу Ата Мекендик жана Афган согушунун ардагерлерине 0,25га жер аянтын ижара акысыз, \й шарты ътъ начарларга 2000 (эки мин) сомдон берилсин.
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\ндъг\ 1га кайрак айдоо жерлерге 500 (беш ж\з)сомдон 1000(бир мин) сомго чейин (жердин шартына карап) берилсин.
 3. Тълъйкън айыл ъкмът\ндъг\ 1га къп жылдык бак-дарактарга 3000 (\ч мин)сомдон 8000(сегиз мин) сомго чейин берилсин.
 4. Тълъйкън айыл ъкмът\ндъг\ 1га айыл чарба багытындагы эмес жерлерди (жердин шартына карап) 5000 (беш мин) сомдон 15000 (он беш мин) сомго чейин берилсин.
 5. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н Ош шаарына жакын аймактагы жана айыл чарба багытында эмес жер аянттарынын 1чарчы метри 50 (эл\\) сомдон 200 (эки ж\з) сомго чейин белгиленсин.
 6. Бул токтомдун мыйзамдуулугун кароо жана аткаруу жагы айыл ъкмът\н\н ижара боюнча жетектъъч\ адиси Исраил уулу Шерикбекке тапшырылсын.
 7. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кенешинин жер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кенешинин

търагасы:                                                                                   К. Турдиев

           Жооптуу катчы:                                                                         Х. Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги X сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-7

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      30.12.2019-ж.

Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар

бирикмесинин 2019-жылдагы аткарган иштери жана 2020-жылга бюджеттик иш-планын бекит\\ жън\ндъ

          Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2019-жылдагы аткарган иштерин талкуулап, 2020-жылга карата жайыт пайдалануунун жамааттык планын жана бюджетин карап, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2009-жылдын 19-июнь №386 «Жайыттар жън\ндъ» токтомунун негизинде Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2019-жылдагы аткарган иштерин эске алынып, 2020-жылга жайыт пайдалануунун бирикмесинин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамаатынын орто мъънътт\\ планы 2018-2022-жылдарга карата жайыттарды пайдалануу планы бекитилсин.
 2. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2020-жылга карата т\з\лгън долбоордук бюджети 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.
 3. Тълъйкън айыл ъкмът\н\н жайыт пайдалануучулар бирикмесинин 2019-жылга жайыт пайдалануу \ч\н акы тълън\\ ълчъмдър\ жана бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\ктър\ №2, №3 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 4. Чек араны аныктоо боюнча комиссия т\з\лс\н жана жайыт м\чълър\ 4-тиркемеге ылайык бекитилсин.
 5. Токтомдун аткарылышы жана къзъмълдъъ жагы тийишт\\ туруктуу комиссияга ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                              К. Турдиев

Катчысы:                                                                                 Х. Сулайманов

Тълъйкън айылдык кенешинин                 30-декабрь 2019-жылдагы кезектеги       10 сессиясынын №7 токтомуна                     1-тиркеме

Тълъйкън айылдык ЖПБ нин 2020-жылга карата долбоордук

БЮДЖЕТИ

            Жалпы пайдалануучу жер аянты – 3078 га.

  Киреше бъл\г\  
Аталышы Сумма
1 Тълъйъкън айыл ъкмът\н\н ЖПнын тълъмдър\ 157870
2 Сырткы айыл аймактарынын жайыт пайдалануу тълъмдър\ 90 000
3 Жайыттагы кыйыр пайдалануудан 10 500
  Жалпысы: 258 370
  Чыгаша бъл\г\  
Аталышы Сумма
1 Айлык акы 52 000
2 Соц. Фонд 17-25 8 970
3 Ассоцация взнос 10 000
4 Жайыт мониторинг ж\рг\з\\, ГСМ 25 000
5 Конц. товар 5 790
6 Жайыт ондоо инфр. жакшыртуу 70 490
7 Айыл ъкмътт\н эсебине 86120
  Жалпысы: 258 370
  Бардык чыгаша каражаттары жер салыгынан сырткары  

Жайыт комитетинин търагасы:                                                      С. Токсонбаев

Тълъйкън айылдык кенешинин                 30-декабрь 2019-жылдагы кезектеги       10 сессиясынын №7 токтомуна                     2-тиркеме

Бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\ктър\

Киреше бъл\г\ 258 370 (эки ж\з эл\\ сегиз мин \ч ж\з жетимиш) сом

Чъп-чабык ресурстуу жерге коюлган баалар

Мал жандыктын т\р\ Бирдик жанга Коэф-т Пайдалануу мъънът\ Жалпы мал Жалпы
1 Чон бодо мал, жылкы 150 сом 1 Сезон 758 113 700
2 Жаш бодо 1-жашка чейинки торпок, кулун 105 0,7 Сезон 222 23 310
3 Кой, эчки 30 0,2 Сезон 495,3 14 860
  Жалпы:         151 870

Башка аймактардын участкасынан чыккан жайыт пайдалануучулардын жандыктарына коюлган баалар

Мал жандыктын т\р\ Бирдик жанга Коэф-т Пайдалануу мъънът\ Жалпы мал Жалпы
1 Чонбодо мал, жылкы 300 1 Сезон 264 78 600
2 Жаш бодо 1-жашка чейинк иторпок, кулун 245 0,7 Сезон 24 5 880
3 Кой, эчки 60 0,2 Сезон 92 5 520
  Жалпы:         90 000

Чъп-чабык ресурстуу жерге коюлган баалар

Жердин туру Бирдик ълчъм\ Пайдалануу мъънът\ 1 га тълъм Жалпы жер аянты Жалпы тълъм
1 Ресурстарды пайдалануу Га Сезон 800 8,0 6 400
2 Тоют камдоодон Га Сезон 1000 4,1 4100
             
             
  Жалпы:         10 500
  Бардык чыгаша каражаттары жер салыгына сырткары          
 

Жайыт комитетинин търагасы:                                                       С. Токсонбаев

Тълъйкън айылдык кенешинин                 30-декабрь 2019-жылдагы кезектеги       10 сессиясынын №7 токтомуна                     3-тиркеме

Чыгаша бъл\г\ 258 370 (эки ж\з эл\\ сегиз мин \ч ж\з жетимиш) сом

Жайыт жерлердин инфраструктурасын ондоо

Аткарылуучу иштин аты Ълчъм\ Саны Бирдик баасы (сом) Суммасы (сом)
Жайлоо шартын ондоого       40 625
Участка жолдорун жакшыртуу км     10 000
Жайытка мониторинг ж\рг\з\\, ГСМ       25 000
Долбоордун ишкагаздары, смета чыгымдары даана     22 985
Жалпы:       98 610

Мамлекттик тълъмдър

Кармоо ЖПБ эсебинен Баары
Айлык акы 52 000 52 000
Соц фонддун тълъмдър\ 8 970 8 970
Ассоцация взнос 10000 10000
Конц. товар 5 790 5 790
Айыл ъкмътт\н эсебине 83 000 83 000
Жалпы:   258 370

Жайыт комитетинин търагасы:                                                       С. Токсонбаев

Тълъйкън айылдык кенешинин                 30-декабрь 2019-жылдагы кезектеги        10 сессиясынын №7 токтомуна                     4-тиркеме

 1. Жайыт комитетинин търагасы: С. Токсонбаев
 2. Айыл ъкмът\н\н башчысы: З. Мазаев
 3. Жапалак айылынын жайыт пайдалануучусу: З. Туленбаев
 4. Тълъйкън айылынын айыл башчысы: К. Нурматов
 5. Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты: Н. Жоробаев
 6. Тълъйкън айылынын жайыт пайдалануучусу: К. Дейдиев
 7. Жайыт пайдалануучу: А.Коконова
 8. Жайыт пайдалануучу: И.Топчубаев
 9. Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты: З.Гафуров
 10. Жайыт пайдалануучу: А. Токсонбаева
 11. Кыргызстан айылынын айыл башчысы: У.Толонбаев
 12. Тълъйкън айылдык кенешинин депутаты: У.Жээналиев
 13. Озгур айылынын айыл башчысы: А.Толубаев
 14. Учар айылынын айыл башчысы: Н. Мамыров
 15. Озгур айылынын жайыт пайдалануучусу: К. Капаров

           Жайыт комитетинин търагасы:                                                        С. Токсонбаев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-8

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      30.12.2019-ж.

Тълъйкън айыл аймагынын айылдарынын ички къчълър\нъ согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ысымын ыйгаруу жън\ндъ

Тълъйкън айыл аймагындагы жаёы конуштардын къчълър\нъ наам бер\\ боюнча элдик жыйындын протоколун, иш кагаздарын карап, айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясынын сунушунун негизинде Тълъйкън айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Согуштун жана эмгектин ардагерлеринин ысымдары тъмънк\ къчълъргъ ыйгарылсын:

1.1 Учар айлынын ички къчълър\н\н бирине Кадыров Сапарбайдын ысымы ыйгарылсын.

1.2 Кыргызстан айылынын ички къчълър\н\н бирине Семетеев Кыдындын ысымы ыйгарылсын.

1.3 Учар айылынын къчълър\н\н бирине Ташпулатов Бегалинин ысымы ыйгарылсын.

1.4 Жапалак айылынын ДЭУ участкасынын къчълър\н\н бирине Анарбаев Адылбектин ысымы ыйгарылсын.

2. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы З. Мазаевге милдеттендирилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ   жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                         К. Турдиев

Катчысы:                                                                                     Х. Сулайманов

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ТЪЛЪЙКЪН АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ   РАЙОН

ТОЛОЙКОНСИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Кыргыз Республикасы Ош облусу, Кара-Суу району Тълъйкън

айылдык кенешинин кезектеги Х сессиясынын (VI шайланган)

ТОКТОМУ № 10-8-1

Дыйкан-Кыштак айылы                                                                                      30.12.2019-ж.

Тълъйкън айыл аймагынын айылдарынын ички къчълър\нъ ысым ыйгаруу жън\ндъ

Тълъйкън айыл аймагындагы жаёы конуштардын къчълър\нъ наам бер\\ боюнча элдик жыйындын протоколун, иш кагаздарын карап, айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясынын сунушунун негизинде Тълъйкън айылдык кенеши

                                     ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Дыйкан-Кыштак айылынын ички къчълър\нъ Чынгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Тълъйкън айыл ъкмът\н\н башчысы З. Мазаевге милдеттендирилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ   жагы айыл-чарба, жер агрардык реформа, турак-жай, ънър-жай курулуш, энергетика, экология жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Тълъйкън айылдык кеёешинин

търагасы:                                                                                              К. Турдиев

Катчысы:                                                                                      Х. Сулайманов