25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2019-жылдагы кезексиз (алтынчы шайланган) XX сессиясынын №20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6,20-7 токтомдору жана кезектеги XXI-сессиясынын №21-1, 21-2 токтомдору.

Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин 2019-жылдагы кезексиз (алтынчы шайланган) XX сессиясынын №20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 20-6,20-7 токтомдору жана кезектеги XXI-сессиясынын №21-1, 21-2 токтомдору.

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-1 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

Айыл аймактагы айылдардын

къчълър\нъ ат коюу жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссиясынын 26.11.2019-жылдагы отурумунун №23-протоколунун, айыл аймагындагы айылдарындагы къчълъргъ ат коюу жън\ндъг\ чечиминин негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Ишкаван айылынын Стадион къчъс\нъ Жоробаев Сагынбайдын аты берилсин.

2. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Кызыл-Кыштак айылындагы къчъгъ Шамшад тар къчъс\нъ Юлчиев Мухаммаджандын аты берилсин.

3. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Ишкаван айылынын жаёы конуштарынын 1,2,3,4,5-къчълър\нъ Барсбек, Барсбек -1, Барсбек -2, Барсбек -3 жана Барсбек -4 аты берилсин жана ошол эле конуштун 8-къчъс\нъ Сатиев Адимбайдын аты берилсин.

4.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Жаны-Турмуш айылынын С\рътт\\-Таш участкасынын къчълър\нъ Тажибаев Саипжан, Хабибулин Халилулло, Абидов Махамджан, Жалилов Хайрулло, Садыков Пазылжан, Кочкаров Эргашхан, Садыков Абдукадыр, Хабибуллаев Хайрулло, Алимов Шукурулло, Мамедов Гариф, Абдазимов Махамаджан, Каримов Токтосин, Темиров Комилжон, Газиев Мамахан, Джураев Хотамжон, Жураев Тоиржон, Абдалимов Паттахон, Нурматов Тавакалжон, Раимжанов Адахамжан, Шокирова Адалатхан, Собиров Позилжон, Мансуров Номонжан жана Мадусманова Хикматхондын аты берилсин.

5.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            6.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев


Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-2 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

 

О.Рахманов къчъс\н\н газ т\т\ктър\н “Газпром Кыргызстан” ЖЧКнун Ошгаз филиалынын балансына ъткър\\ жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: Жаёы-Турмуш айылынын О.Рахманов къчъс\н\н жашоочуларынын арызынын негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Жаёы-Турмуш айылынын О.Рахманов къчъс\нъ тартылган узундугу 2700 метр болгон газ т\т\ктър\н “Газпром Кыргызстан” ЖЧКнун Ошгаз филиалынын балансына ъткър\л\п берилсин.

2. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.СатвалдиевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-3 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                   07.12.2019-жыл.

 

“Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъг\” келишимди кароо жън\ндъ

 

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъг\” келишим негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап

токтом кылат:

1. Келишимде кърсът\лгън тараптардын милдеттеринин жана укуктарынын негизинде Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ КРнын Ъкмът\нъ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын калктты каттоо жана жарандык абалынын актыларын каттоо депортаментинин Кара-Суу райондук башкармалыгына бир штаттык бирдикте Маматов Аскарбекке ыйгарым укук берилсин.

2. Берилген ыйгарым укуктарды аткаруучу адистерди кызматка кабыл алуу жана кызматтан четтет\\ укугу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н жетекчилигине калтырылсын.

3. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.Сатвалдиев

 

 

 


Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-4 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

“Достук-автожол” ъткърмъ пунктуна навест куруу \ч\н акча каражатын ажыратуу жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: КРнын Мамлекеттик Чек ара кызматынын Ош областы боюнча башкармалыгынын башчысы И.Талиповдун 16.07.2019-жылдагы №3/724 катын негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. “Достук-автожол” ъткърмъ пунктунан ът\\ч\ жарандарга ыёгайлуу шарт т\з\\ максатында навест куруу \ч\н 94000 (токсон търт миё) сом акча каражаты Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинен ажыратылсын.

2. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция” боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                            Д.Сатвалдиев


Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-5 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                   07.12.2019-жыл.

“Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъг\” келишимди кароо жън\ндъ.

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъг\” типт\\ келишим негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап

токтом кылат:

1. Келишимде кърсът\лгън тараптардын милдеттеринин жана укуктарынын негизинде Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгына \ч социалдык иштер боюнча адис штаттык бирдикте ыйгарым укук берилсин.

2. Берилген ыйгарым укуктарды аткаруучу адистерди кызматка кабыл алуу жана кызматтан четтет\\ укугу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н жетекчилигине калтырылсын.

3. Келишимдин мъънът\ эки жылга белгиленсин. Жумуштун ж\р\ш\нъ карап мъънът\н узартуу каралсын.

4. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.СатвалдиевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-6 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

“Шамшат-Суу” ИСКАКБга акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъ.

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: “Шамшат-Суу” ИСКАКБнын электр энергиясына болгон карызынан кутулуу \ч\н 400000 (търт ж\з миё) сом акчаны 2 жылдык мъънттъ кайтарып бер\\ келишими менен сурап жазган А.Умурзаковдун билдир\\с\н\н негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. “Шамшат-Суу” ИСКАКБнын электр энергиясына болгон карызынан кутуулуу максатында айыл ъкмътт\н бюджетинен 400 000 (търт ж\з миё) сом акча каражаты 2 жыл мъънъттъ кайтарып бер\\ келишими менен ажыратылып берилсин.

2. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, “бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция” боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.СатвалдиевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-7 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

Таза суу кампасынын жеринин мыйзамдуулугун текшер\\ боюнча комиссия т\з\\ жън\ндъ.

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: Таза суу кампасынын жеринин мыйзамдуулугун текшер\\ боюнча комиссия т\з\\ маселенин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Айылдардагы таза суу кампасынын жеринин мыйзамдуулугун текшер\\ боюнча тъмъндъг\ курамда комиссия т\з\\лс\н:

- Депутат Рахманов Д.

- Депутат Абдулазимов У.

- Айылдык Кеёештин Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы толук курамда.

- Айыл ъкмътт\н тиешел\\ адистери.

2. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.СатвалдиевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезектеги XXI сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 21-1 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.12.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2020-жылга иш-планын бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XХI сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2020-жылга карата иш-планы бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2020-жылга иш-планы бекитилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин търагасынын орун басары Ш.Джураевга ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев


Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

2020-жылга иш-планы

Иш-пландар Аткаруу мъънът\ Жооптуулар
1 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы бюджетинин   аткарылышы боюнча отчету жана 2020-жылга карата 2019-жылдан калдык болгон калдык бюджетти бекит\\

I

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
2.

Айылдык аймакта айыл чарбасында ж\рг\з\л\п жаткан иштер жън\ндъ:

-жазгы талаа иштеринин атарылшынын абалы жън\ндъ,

-мал жандыктарынын идентификациялоо, ветеринардык жактан тейлъъ иштери жън\ндъ

II

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин жер,курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы
3 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарган иштери жън\ндъ отчету. III квартал Айыл ъкмът\, айылдык кеёештинбюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
4 Кызыл-Кыштак айылдык аймагында 2020-2021-жылдардын к\з-кыш мезгилине карата билим бер\\, саламаттыкты сактоо мекемелеринини жана калктын   к\з-кыш мезгилдерине даярдыктары жън\ндъ даарыканалардын калкты медициналык тейлъъ иштеринин жън\ндъ

IV

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясы
5 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2020-жылдагы бюджетинин киреше жана чыгаша аткарылышы жана 2021-жылга бюджетти бекит\\ жън\ндъ.

IV

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
       

Уюштуруу практикалык иш-чаралар

1 Айылдык кеёештин депутаттарынын, туруктуу комиссияларынын окуусун уюштуруу Жыл ичинде Айылдык кеёеш
2 Айылдык кеёештин сессияларында берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчеттору Ар дайым Айылдык кеёеш
3 Айылдык кеёештин депутаттарынын шайлоочулары менен жолугушуулары Жыл ичинде Айылдык кеёештин депутаттары
4 Туруктуу комиссиялардын отурумдарын ъткър\\ Ар ай сайын Айылдык кеёештин турутук комисиялары
5 Айыл аймагынын тургундарынын айылдык кеёешке кайрылган арыз даттанууларынын аткарылышынын къзъмълдъ Ар дайым Айылдык кеёеш
6 Даталуу к\ндърд\ белгилъън\ ъткър\\гъ къмъктъш\\ Ар дайым Айылдык кеёеш
7 Айыл аймагынын тургундарына Кыргыз Республикасынын Президентинин, Жогорку Кеёешинин жана Ъкмът\н\н Мыйзамдарынын турмушка ашыруу боюнча иш-аракеттерди ж\рг\з\\ Ар дайым Айылдык кеёештин депутаттары
           

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

търагасынын орун басары:                                                                  Ш.ДжураевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XXI сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 21-2 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.12.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н

2020-жылдагы бюджетин жана

2021-2022-жылдарга карата бюджетинин

долбоору бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XХI сессиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: 2020-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н, айыл ъкмът\н\н аппаратынын жана маданият кызматкелеринин штаттык санын бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2020-жылга карата киреше бъл\г\ 39435,9 миё сомго, ал эми бюджетинин чыгаша бъл\г\ 39435,9 миё сомго бекитилсин. Анын ичинен теёдъъч\ гранттын эсебинен 7466,4 миё сом жана 4320,0 миё сом атайын каражат эсебинен.

2. Айыл ъкмът\н\н резервдик фондуна 344,3 миё сом ажыратылсын.

3. Айыл ъкмът\, жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.    

4. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2020-жылга кызматкелеринин типт\\ т\з\м\ жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 8-июль 2013-жылдагы № 403-токтомунун негизинде бардыгы – 44 штат кызмат орду бикитилсин.

Мындан: - 7 штат аскердик каттоо столунун (ВУС) инспекторлору,                                7 штат айыл башчылар жана 4 штат техникалык жана кенже тейлъъч\ кызматкерлер,

Айыл ъкмът\н\н маданият тармагындагы кызматкерлеринин - 6 штат кызмат орду бекитилсин.

5. Айыл ъкмът\ндъ статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча айрым мамалекеттик ыйгарым укуктарды жергиликт\\ ъз алдынча бакаруу органдарына бер\\ жън\ндъг\ келишим бекитилсин.

6. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2021-2022-жылдарга карата бюджеттин долбоору бекитилсин.

            7. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

8. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев


СМЕТА
об исполнении доходной части бюджета Кызыл -Кыштакского айылного округа
Кара-Суйского района за 2020 год
      в т. ч. по кварталам
Элемент   План        
  Наименование доходов на I II III IV
    2020г квартал квартал квартал квартал
             
  Всего общие доходы и полученные трансферты 39435,9 9723,7 10021,5 11099,0 8591,7
  Доходы + активы и объязательства(продажа земель) 31969,5 7857,1 8154,9 9232,4 6725,1
1 Доходы 31969,5 7857,1 8154,9 9232,4 6725,1
11 Налоговые доходы 31969,5 6410,9 6574,5 7645,0 4965,4
111 Налоги на доходы и прибыль 7514,0 1765,8 1953,6 1878,5 1916,1
11111100 Падаходный налог,уплачиваемый налоговым агентом 7514,0 1765,8 1953,6 1878,5 1916,1
11122 Налог на основе патента 6230,0 1548,2 1592,0 1659,6 1430,2
11122100 Налог на основе объязательного патента 1200,0 313,2 312,0 300,0 274,8
11122200 Налог на основе добровольного патента 5000,0 1230,0 1275,0 1350,0 1145,0
11121100 Налоги на малее бизнец 30,0 5,0 5,0 9,6 10,4
11123100 Налоги на спец.средства бюджетных организаций   0,0 0,0 0,0 0,0
113 Налоги на собственность 8424,8 2386,6 2138,6 3235,9 663,7
1131 Налог на имущество 5583,3 1578,8 1418,0 2457,8 128,7
11311 Налог на недвижимое имущество 1746,3 796,7 436,7 384,2 128,7
11311100 Налог на недвижимое имущество неисп-е для осуще-е пред 0,3 0,1 0,1 0,1  
11311200 Налог на недвижимое имущество неисп-е для осуще-е пред-й деятельности 1711,0 783,6 427,8 376,4 123,2
11311300 Налог на недвижимое имущ 35,0 13,0 8,8 7,7 5,5
11312 Налог на движимое имущество 3837,0 782,1 981,3 2073,6 0,0
11312120 Налог на транспортные средства физ лицо 3820,0 779,2 977,9 2062,9  
11312110 Налог на транспортные средства юр лицо 17,0 2,9 3,4 10,7  
1132 Земельный налог 2841,5 807,8 720,6 778,1 535,0
11321 Земельный налог 2841,5 807,8 720,6 778,1 535,0
11321100 Земельный налог за пользования приусадебными и дачными земельными участками 340,0 81,6 85,0 173,4  
11321200 Земельный налог за пользования сельскохозяйствен ными угодъями 1034,5 206,9 258,6 237,9 331,1
11321300 Земельный налог за пользования земель несельско хозяйственного назначения 1467,0 519,3 377,0 366,8 203,9
11412 Налог с продаж 3427,0 710,3 890,3 871,0 955,4
11412100 Налог с продаж 3067,0 644,1 797,4 776,0 849,5
  Роялти 360,0 66,2 92,9 95,0 105,9
14 Неналоговые доходы 6373,7 1446,2 1580,4 1587,4 1759,7
1415 Арендная плата 1753,7 336,2 440,4 432,4 544,7
14152 Плата за использование природных ресурсов 1753,7 336,2 440,4 432,4 544,7
14152123 Плата за аренду земли в насел пунк 350,0 70,0 87,5 87,5 105,0
14153200 Аренда помещения 134,4 26,9 33,6 33,6 40,3
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель 1069,3 213,9 267,3 267,3 320,8
14152200 Плата за пользование пастбищными угодьями 300,0 30,0 60,0 75,0 135,0
14151200 Плата за литцензия 200,0 25,4 52,0 44,0 78,6
14232400 Плата за оказания услуг 4320,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0
14221 Сборы и платежей 0,0        
14221700 Сбор за вывоз мусора          
14222 Государственные пошлины 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14222200 Государственная пошлина, взимаемае органами юстиции          
31412 Несельскохозяйственные земли 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
314121 Продажа несельскохозяйственных земель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Выравнивающий грант 7466,4 1866,6 1866,6 1866,6 1866,6
  Остаток бюдж.средств на начало года          
  Остаток спец.средств на начало года          
Начальник Ф.Э.О:                               Аширова Б
СМЕТА по     бюджету
РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ
   
  Кызыл-Кыштакский айыл окмот
  (наименование главного распорядителя бюджетных средств)
                               
  Кызыл-Кыштакский айыл окмот
  (наименование получателя бюджетных средств)
                               
   
   
Код эконом. клас-ции Наименование эконом. классификации 70111 704 29 70629 70821 70823 70825 70911 70921 71092 за Год I-квартал II-квартал III-квартал IV-квартал
                               
2111 Заработная плата 6081,1   0,0 151,6 238,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6470,8 1621,8 1629,6 1629,1 1590,3
2121 Взносы в Соцфонд 900,7   0,0 26,2 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 968,0 236,9 243,8 243,5 243,8
2211 Командировочные расходы 200   0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 50,0 0,0 290,0 72,5 72,5 72,5 72,5
2212 Услуги связи 166,3   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 0,0 218,7 54,7 54,7 54,7 54,6
2213 Арендная плата 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0
2214 Транспортные услуги 300   100,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 125,0 125,0 75,0 75,0
2215 Расходы.связ.с опл.проч.усл. 637,3 200 1420,0 20,0 80,0 800,0 420,0 300,0   3877,3 1093,7 1054,3 938,0 791,3
22152 Приобретения услуг     180,0             180,0 45,0 45,0 45,0 45,0
2221 Расходы на тек-й рем. 200     0,0   0,0 500,0 300,0 0,0 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
2222 Приобретения и матер 200     0,0   0,0 300,0 300,0 0,0 800,0 200,0 250,0 200,0 150,0
2218 Продукты и питания 0   0,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 1080,0 270,0 270,0 270,0 270,0
2224 Приобретения др.вид.топлива 450   0,0 15,0 0,0 0,0 370,0 1900,0 0,0 2735,0 3,7 910,4 914,1 906,8
2232 Плата за электро энергия 165   257,6 0,0 0,0 0,0 290,0 560,0 0,0 1272,6 345,6 345,6 335,6 245,8
2721 Пособия по социальной помощи населению 0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 2300,0 575,0 737,5 575,0 412,5
2824. Резервный фонд 344,3   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 344,3 86,0 86,0 86,0 86,3
3111 Здания и сооружения 350   7600,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 1000,0 0,0 10150,0 2955,8 2059,1 3622,4 1512,7
3112 Приобретения инвентарь 300 200 637,0 0,0 42,2 0,0 600,0 1250,0 0,0 3029,2 808,0 808,0 708,1 705,1
  Итого расходов: 10295 400 10194,6 212,8 401,4 800,0 4800,0 5712,4 2300,0 35115,9 8743,7 8941,5 10019,0 7411,7
                      4320 питан.      
                               
                               
                          всего. 39435,9,
                               
                               
  Начальник ФЭО-Гл.бухгалтер:         Б. Аширова            
                                 

СМЕТА

 
РАСХОДОВ ПО СПЕЦ СРЕДСТВАМ  
  Кызыл-Кыштакский айыл окмот  
  (наименование главного распорядителя бюджетных средств)  
  Кызыл-Кыштакский айыл окмот  
  (наименование получателя бюджетных средств)  
Код эконом. клас-ции Наименование эконом. классификации 70911 За I-месяц II-квартал III-квартал IV-квартал  
               
2111 Заработная плата            
2121 Взносы в Соцфонд            
2211 Командировочные расходы            
2212 Услуги связи            
2213 Арендная плата            
2214 Транспортные услуги            
22154 Расходы.связ.с опл.проч.усл.            
2221 Расходы.на текуший рем.            
2222 Приоб оборудования и матер            
2218 Продукты и питания 4320 1080 1080 1080 1080  
2224 Приобретения др.вид.топлива            
2232 Плата за электро энергия            
2721 Пособия по социальной помощи населению            
2824. Резевный фонд            
3111 Здания и сооружения            
3112 Приобретения инвентарь            
  Итого расходов: 4320 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0  
         
               
               
  Начальник ФЭО-Гл.бухгалтер:          

П Р О Е К Т.

по прогнозу   местных бюджетов С\Управа Кызыл-Кыштак на 2020 год и 2021-2022 годы.
Примечание: Строго соблюдать параметры таблицы (строки, столбцы не менять)
Экономич. классификация НАИМЕНОВАНИЕ 2020год 2021 год 2022 год  
    Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ) Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ) Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ)  
                 
  ВСЕГО ДОХОДЫ ПО С\Управа Кызыл-Кыштак. 39 435,9 0,0 40 116,6 0,0 40 472,4 0,0  
                 
11 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 595,8 0,0 24 466,8 0,0 25 076,8 0,0  
11111100 Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом 7 514,0   9 438,0   10 033,0    
11121100 Единый налог для субъектов малого предпринимательства 30,0   30,0   30,0    
11122100 Налог на основе обязательного патента 1 200,0   1 200,0   1 200,0    
11122200 Налог на основе добровольного патента 5 000,0   5 000,0   5 000,0    
11311100 Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности 0,3   0,3   0,3    
11311200 Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 1 711,0   1 711,0   1 711,0    
11311300 Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 35,0   35,0   35,0    
113121 Налог на транспортные средства 3 837,0   3 837,0   3 837,0    
1132 Земельный налог 2 841,5 0,0 2 841,5 0,0 2 841,5 0,0  
11321100 Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными земельными участками 340,0   340,0   340,0    
11321200 Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями 1 034,5   1 034,5   1 034,5    
11321300 Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения 1 467,0   1 467,0   1 467,0    
11412 Налог с продаж 3 067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
11412100 Налог с продаж 3 067,0            
11442 Роялти 360,0   374,0   389,0    
133 ТРАНСФЕРТЫ 7 466,4 0,0 9 045,4 0,0 8 791,2 0,0  
1331 Гранты местным бюджетам 7 466,4 0,0 9 045,4 0,0 8 791,2 0,0  
13311 Гранты местным бюджетам 7 466,4 0,0 9 045,4 0,0 8 791,2 0,0  
13311200 Выравнивающие гранты 7 466,4   9 045,4   8 791,2    
13311300 Стимулирующие гранты 0,0   0,0        
14 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 373,7 0,0 6 604,4 0,0 6 604,4 0,0  
1415 Арендная плата 2 053,7 0,0 2 284,4 0,0 2 284,4 0,0  
14151 Плата за разработку месторождений полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
14152 Плата за использование природных ресурсов 1 853,7 0,0 2 084,4 0,0 2 084,4 0,0  
14152100 Плата за аренду земли в населенных пунтах 350,0   350,0   350,0    
14152200 Плата за аренду пастбищ              
14152200 Плата за ползование пастбищными угодьями 300,0   300,0   300,0    
14153200 Плата аренда помещения,зданий и сооружений наход муниципальной собств 134,4   134,4   134,4    
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель 1 069,3   1 100,0   1 100,0    
14152700 Плата за использование лесных ресурсов     200,0   200,0    
14152 Плата за лицензия 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0  
14153100 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собствености              
142 Доходы от продажи товаров и оказания услуг 4 320,0 0,0 4 320,0 0,0 4 320,0 0,0  
1422 Административные сборы и платежи 4 320,0 0,0 4 320,0 0,0 4 320,0 0,0  
14221 Сборы и платежи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
14221700 Сбор за вывоз мусора              
14222 Государственные пошлины 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
14222200 Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции              
14222300 Государственная пошлина, взимаемая судебными органами              
1423 Поступления от оказания платных услуг без налога на спец. ср-ва 4320,0   4320,0   4320,0    
143 Штрафы, санкции, конфискации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
14311100 Административные штрафы              
145 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0  
                 
701 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 10 294,7 0,0 10 500,0 0,0 10 122,4 0,0  
  За счет бюджетных средств   0,0 10,0 0,0 7472,2 0,0  
706 ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 10 194,6 0,0 9 766,6 0,0 9 000,0 0,0  
  За счет бюджетных средств 5430,0 0,0   0,0   0,0  
708 ОТДЫХ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 1 414,2 0,0 2 000,0 0,0 1 800,0 0,0  
709 ОБРАЗОВАНИЕ 14 832,4 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0  
710 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2 300,0 0,0 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0  
704                                                    Сельхоз назначения 400,0   250,0   250,0    
  ВСЕГО ПО МСУ 39 435,9 0,0 40 116,6 0,0 40 472,4 0,0  
                 
                 
Руководитель                               Капаров.Ш.К.                   ФЭО                                 Аширова.Б.