25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Ош облусунун Катта-Талдык айылдык кенешинин кезектеги 2018-жылдагы (алтынчы чакырылышын) VIII-сессиясынын токтомдору жана 2019-жылдагы IX-X-XI-XII-сессияларынын токтомдору

Ош облусунун Катта-Талдык айылдык кенешинин кезектеги 2018-жылдагы (алтынчы чакырылышын) VIII-сессиясынын токтомдору жана 2019-жылдагы IX-X-XI-XII-сессияларынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

VIII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 8/1             « 22 » декабрь   2018– ж.

Катта – Талдык айыл аймагынын 2019– жылга бюджетин бекит\\ жън\ндъ

            Катта - Талдык айыл аймагынын 2019 – жылга бюджетин кабыл алуу боюнча айыл аймагынын финансы – экономикалык болумунун башчысы – К.Кайназарованын докладын угуп жана аны талкуулап чыгып, суйлошкон депутаттардын сын пикирлерин угуп, депутаттардын Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                    

        

                                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта - Талдык айыл аймагынын 2019– жылга бюджетинин кирешелер бъл\г\ 23954,6 мин сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 2. Катта - Талдык айыл аймагынын бюджетинин чыгашалар бъл\г\ 23954,6 мин сом ълчъм\ндъ бекитилсин
 3. Айыл аймагынын 2019 – жылга штаты жалпы 31 штаттык бирдик менен бекитилсин, анын ичинен 8 айыл башчы, ВУС – 3 штаттык бирдик , ветеринардык врач (контракт менен) 1 штат, кенже тейлъъдъг\ кызматкер 2 штат,техникалык тейлъъдъг\ кызматкер 1 штат.
 4. Айыл башчылардын эмгек акысы айыл ъкмът\н\н жетектъъч\ адисинин денгээлиндеги эмгек акысы жана ветеринардык врачтын (контракт менен) эмгек акысы адистин денгээлиндеги эмгек акысы менен бекитилсин.
 5. Катта-Талдык айыл аймагынын 2019-жылга атайын каражат боюнча 2850,0 мин сом ълчъм\ндъ киреше жана чыгаша бъл\г\ бекитилсин.
 6. Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетинин кирешелер жана чыгашалар бъл\г\ 398,0 мин сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 7. Айыл аймагынын бюджетинин кирешелер жана чыгашалар бъл\г\н\н аткарылышын къзъмълдъп, аны статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы айыл аймагынын башчысына жуктолсун жана 2019 – жылга карата Катта - Талдык айыл аймагынын бюджетинин кирешелер жана чыгашалар

         бъл\ктър\н\н статьялар боюнча ъзгърт\\лъргъ жана толуктоолорго уруксат  

         берилсин.

                                             

 1. Катта-Талдык айыл аймагынын 2019-жылга резервдик фонду 230,5 мин сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 2. 2019– жылга карата Катта - Талдык айыл аймагынын бюджетинин кирешелер жана чыгашалар бъл\г\н мыйзам чегинде сарпталуусун къзъмълдъъ жагы депутаттардын Катта - Талдык айылдык Кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

                  Търага                                                    Айдаров С.

                       

нин кезектеги

VIII – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                       № 8/2         « 22 » декабрь   2018– ж.

«Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу типт\\ жобосун, комиссиянын курамын жана санын бекит\\ жън\ндъ»

         Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу типт\\ жобосун, комиссиянын курамын жана санын бекит\\ жън\ндъг\ айыл ъкмът\н\н жетекчилигинин билдир\\с\н угуп жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынчабашкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 17-октябрындагы №01-18/26 буйругун, Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2018-жылдын 12-ноябрындагы №1716/1 катын талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. 1.Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынчабашкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 17-октябрындагы №01-18/26 буйругунун негизинде «Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу» типт\\ жобосу № 1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 1. 2.Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиянын сандык курамы 9 адамдан т\з\лс\н.
 2. 3.Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиянын курамы № 2 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 3. Токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык кенештин търагасынын орун басары Н.Бекмуратовго ж\ктълс\н.

           Търага                                                           С.Э.Айдаров

Катта-Талдык айылдык кенешинин 2018-жылдын 22-декабрындагы №8/2 токтомуна №1 тиркеме

Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча

комиссиялары тууралуу

ТИПТҮҮ ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Типтүү жобоКыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинде (мындан ары - Кодекс) каралган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссияларын (мындан ары - Комиссия) түзүүнүн жана алардын ишинин тартибин аныктайт.

2. Комиссия жергиликтүү кеңеш тарабынан түзүлөт жана туруктууиштөөчү коллегиалдуу орган болуп эсептелет.

3. Комиссия жөнүндө жобо, анын сандык жана персоналдык курамы жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет.

4. Комиссия өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексин, башка ченемдик укуктук актыларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

5. Комиссия кодексте каралган бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча ыйгарым укуктарга ээ.

6. Комиссия жергиликтүү кеңештиналдында отчет берет. Комиссия жыл сайын,        15-январдан кеч эмес өткөн календарлык жылда аткарган өз иштери тууралуу отчет даярдап жергиликтүү кеңешке киргизет.

7. Комиссиянын ишмердүүлүгүн материалдык-техникалык жактан камсыздоо жергиликтүү бюджетте каралган каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт.

2. Комиссияны түзүүнүн жана анын ишмердүүлүгүн токтотуунун тартиби

8. Комиссия так санда, 5-11 адамдан, Комиссиянын төрагасынын, төрагасынын орун басарынын, катчысынын жана мүчөлөрүнүн курамында түзүлөт.

10. Жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилүүчү Комиссиянын курамына төмөндөгүлөр киришет:

- жергиликтүү кеңештин депутаттары;

- муниципалдык кызматчылар;

- шаардын, айыл аймагынын чегинде жашаган жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча).

Комиссиянын төрагасы комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен, ал эми Комиссиянын катчысы мэриянын (айыл окмөтүнүн) муниципалдык кызматчысы болгон комиссиянын мүчөлөрүнүн ичинен дайындалат.

11. Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн21 жашка толгон, атайын орто жана (же) жогорку билимдүү Кыргыз Республикасынын жараны Комиссиянын мүчөсү боло алат.

12. Жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнөн:

- соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылган;

- соттулугу бар же мыйзамда аныкталган тартипте алынбаган же жабылбаган соттулугу бар;

- акталбаган негиздер боюнча соттук куугунтуктоосу (жазык иши) токтотулган, мурда жазык жоопкерчилигине тартылган;

- медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы Комиссиянын мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылган

адамдар Комиссиянын мүчөсү боло албайт.

13. Комиссияныништеп жаткан курамынын ыйгарым укуктары жергиликтүү кеңеш Комиссияны түзүү жөнүндө чечим кабыл алган күндөн тартып башталат жана Комиссиянын жаңы курамы бекитилген учурдан тартып токтотулат.

14. Комиссиянынмүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары ошондой эле:

- жарандык коомдун жана жергиликтүү жамааттын өкүлү болуп эсептелген Комиссиянын мүчөсү өз ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу жазуу жүзүндо арыз берген учурда;

- Комиссиянын мүчөсү муниципалдык кызматын токтоткондо;

- Комиссиянын мүчөсүнө карата соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенде;

- күчүнө кирген соттун чечими менен Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген, дайынсыз жок болгон же өлгөн деп табылганда;

- медициналык корутундуга ылайык Комиссиянын мүчөсүнүн ден соолугунун абалы ыйгарым укуктарын аткарууга тоскоолдук кылганучурда;

- Комиссиянын мүчөсү болуп эсептелген адам Комиссиянын мүчөсүнүннамысын жана кадыр-баркын кетирүүчү жосун жасаган учурда;

- Комиссиянын мүчөсү өлгөндө;

- Комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары жерге туруктуужашоо үчүн чыгып кеткенде;

- Комиссиянын мүчөсү Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда, Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо же чет мамлекеттин жарандыгын алганда;

- жергиликтүү кеңештин депутаты катары ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганда;

- жарандык коом жана жергиликтүү жамаат тарабынан өз өкүлүн кайра чакырып алганда

токтотулат.

15. Комиссиянын жаңы мүчөсү Комиссиянын мурдагы мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан 15 календарлык күндөн кеч эмес бекитилет.

16. Комиссиянын ыйгарым укуктары Комиссия өз ыйгарым укуктарын аткарбаган же талаптагыдай эмес аткарганда жергиликтүү кеңештин чечими менен токтотулушу мүмкүн.

17. Комиссиянын жаңы курамы Комиссиянын мурдагы курамынын ыйгарым укуктары токтотулгандан 5 календарлык күндөн кеч эмес түзүлөт.

3. Комиссиянын ишинин тартиби

18. Комиссиянын ыйгарым укуктары Кодексте аныкталган.

19. Комиссия бузуулар жөнүндө иштерди от\р\мдарда карайт.Комиссиянынот\р\мдары зарылчылыгына жараша (материалдардын түшүшүнө карата) өткөрүлөт. Комиссиянынот\р\мдарынын мезгилдүүлүгү бузуулар жөнүндө иштерди кароонун мыйзам тарабынан аныкталган мөөнөттөрүн сактоо камсыз кылынгандай болууга тийиш.

20. Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн үчтөн экиси катышса, Комиссиянын от\р\му укуктуу болот.

Эгерде Комиссиянын жалпы мүчөлөрүнүн жарымынан көбү добуш берсе чечим кабыл алынды деп эсептелет.

21. Бузуулар жөнүндө ишти Комиссия иштин материалдары келип түшкөндөн баштап он күндүк мөөнөттө, Кодексте аныкталган тартипте карайт.

22. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары өз чечимдери менен бузуулар жөнүндө протокол түзүү боюнча ыйгарым укук берилген кызмат адамдарынын тизмегин аныктайт.

23. Комиссия чечимди аныктама же токтом түрүндө чыгарат.

24. Комиссия, бузуу жөнүндө ишти карап чыгып:

а) төмөндөгү токтомдордун бирин чыгарат:

1) жаза чарасын колдонуу жөнүндө;

2) туумду кошуп эсептөө жөнүндө (Кодекстин 29-беренеси);

3) иш боюнча өндүрүштү кыскартуу жөнүндө.

б) ишти кароо Комиссиянын компетенциясына кирбей тургандыгы ачыкталган кезде, ишти ведомстволук караштуулугу боюнча өткөрүп берүү жөнүндө аныктама чыгарат.

25. Иш боюнча чыгарылган токтомго даттануу тартиби, жаза чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер жөнүндө токтомду аткаруунун тартиби Кодексте каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

4. Комиссиянын мүчөлөрүнүн укуктары жана милдеттери

26. Комиссиянын ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасы уюштурат.

27. Бузуу жөнүндө иштерди кароодо Комиссиянын мүчөлөрү бирдей укукка ээ.

28. Комиссиянын мүчөлөрү:

Төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- Комиссия тарабынан каралып жаткан бузуу жөнүндө иштердин материалдары менен таанышууга;

- бузуу жөнүндө иштер боюнча иликтөөгө жана далилдерге баа берүүгө катышууга;

- Комиссиянынчечимдерин чыгарып жатканда талкуулоого жана добуш берүүгө катышууга;

- жүрүм-т\р\мдун этикасынын эрежелерин сактоого;

- Комиссиянынот\р\мдарынын протоколуна кол коюуга.

Төмөндөгүлөргө укуктуу:

- бузуу жөнүндө иштерге катышып жаткан адамдарга суроолорду берүүгө;

- бузуу жөнүндө иштер боюнча кабыл алынып жаткан чечимдер боюнча сунуштарды кийирүүгө;

- Кодексте каралган башка укуктарга.

29. Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттеринен сырткары, төмөндөгүлөргө милдеттүү:

- Комиссиянынишмердүүлүгүн пландаштыруу, уюшт\р\у жана жетектөө;

- Комиссиянынот\р\мдарында төрагалык кылуу;

- Комиссиянынот\р\мунун күн тартибин бекитүү;

- Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго), ошондой эле Комиссиянын башка документтерине кол коюу;

- Комиссиянынишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү.

Комиссиянын төрагасы, Комиссиянын мүчөсүнүн укуктарынан сырткары, төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- өз компетенциясынын чегинде Комиссиянын атынан ишеним катсыз аракеттерди жасоого жана мамлекеттик бийликтин органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары жана жарандар менен болгон мамилелерде Комиссиянын кызыкчылыктарын билдирүүгө;

- Комиссиянын ыйгарым укуктарына кирген маселелер боюнча тапшырмаларды берүүгө;

- ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка укуктарга.

30. Комиссиянын төрагасынын орун басары Комиссиянын мүчөсүнүнмилдеттеринен сырткары:

- бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын от\р\мунда кароого алдын-ала даярдоону уюштурат;

- Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

- Комиссиянын төрагасы жок болгон учурда анын ыйгарым укуктарын ишке ашырат;

- ушул Жобого жана Кодекске ылайык башка функцияларды аткарат.

31. Комиссиянын катчысы, Комиссиянын мүчөсүнүн милдеттерин аткаруудан сырткары:

- бузуулар жөнүндө иштерди Комиссиянын кароосуна даярдоону уюштурат;

- өз ишмердүүлүгүн Комиссиянын төрагасынын жетекчилигинин астында ишке ашырат;

- Комиссиянын төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

- келип түшкөн материалдарды, билдирүүлөрдү жана арыздарды, ошондой эле бузуу жагдайы бар экендигин көрсөткөн, массалык маалымат каражаттарында (анын ичинде Интернетте) жарыяланган кабарларды кабыл алат жана каттайт;

- бузуулар жөнүндо протоколдорду, Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорду жана аныктамаларды Кодекстин жана ушул Жобонун талаптарына ылайык даярдоону жана тариздөөнү камсыз кылат;

- Комиссиянын мүчөлөрүн, бузуулар жөнүндө өндүрүшкө катышып жатышкан адамдарды талаптагыдай ишти кароонун убактысы жана орду тууралуу кабарландырат, аларды Комиссиянын кароосуна киргизилген иштердин материалдары менен тааныштырат;

- Комиссиянынот\р\мдарынын протоколун жүргүзөт жана тариздейт, аларга кол коет;

- Комиссия тарабынан чыгарылган чечимдерге (аныктамаларга жана токтомдорго) кол коет;

- аныктамалардын жана токтомдордун көчүрмөлөрүн тиешелүү адамдарга белгиленгенмөөнөттөрдө тапшырууну же жөнөтүүнү камсыз кылат;

- Комиссия тарабынан чыгарылган токтомдорго жана аныктамаларга даттанууларды кабыл алат, аларды кароону уюштурат;

- Комиссия тарабынан чыгарылган аныктамалардын жана токтомдордун аткарылышына көзөмөл жүргүзөт;

- Комиссиянын иш кагаздарынын жүргүзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылат;

- бузуулар жөнүндө иштерди кароонун тажрыйбасын иликтейт жана жалпылайт, Комиссиянын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдайт;

- отчеттуулукту жана статистикалык отчеттуулукту жүргүзөт;

- Кодекске жана ушул Жобого ылайык башка милдеттерди аткарат.

Комиссиянын катчысы убактылуу жок болгон учурда анын милдеттерин комиссиянын төрагасынын тапшыруусу боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн бири аткарып турат.

32. Эгерде Комиссиянын мүчөлөрү:

- бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдын, жабырлану\ч\нун, анын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, коргоочусунун, өкүлүнүн, адвокатынын, ошондой эле күбөсүнүн, эксперттин, адистин, котормочунун туугандары болушса;

- иштин чечилишине тике же кыйыр түрдө кызыкдар болушса,

алардын бузуулар жөнүндө иштерди кароого катышууга акысы жок.

5. Комиссиянын иш кагаздарын жүргүзүү

33. Иш кагаздарын жүргүзүүгө жалпы жетекчилик Комиссиянын төрагасы тарабынан ишке ашырылат, ал бул иштин абалы үчүн жоопкерчилик тартат.

34. Эсеп журналдарынын сакталышы, аларга маалыматтардын өз убагында жана анык, так киргизилиши үчүн жоопкерчиликти Комиссиянын катчысы тартат.

35. Бузуулар жөнүндө иш өндүрүшүнүн катышуучуларына бардык зарыл документтерди жөнөтүү Комиссиянын катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

36. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча кабарламалар ишти кароонун датасы дайындалгандан кийинки күндөн кеч эмес жиберилиши керек (№3-тиркеме).

Жиберилген кабарлама адресатка тапшырылбай калганы билинген учурда, Комиссиянын жооптуу катчысы ошол замат тапшырылбай калуунун себептерин аныктоого, бул тууралуу Комиссиянын төрагасына билдирүүгө, анын көрсөтмөсү боюнча кабарламанын өз убагында тапшырылышын камсыз кылуучу чараларды көрүүгө милдеттүү.

Комиссиянын от\р\муна келбеген адамдардын кабарламаларынын айырма бөлүгү ишке тигилет.,

37. Бузуу жасалган жерде айып пул өндүргөн учурда айып пулду төлөө банк картасын пайдалануу менен терминал аркылуу жүргүзүлөт, ал эми төлөөнүн мындай формасы мүмкүн болбогондо, Комиссиянын катчысы бузуу үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамга кабыл алынган үлгүдөгү, атайын финансылык отчеттулуктун документи болуп эсептелүүчү жана эки нускада түзүлүүчү айып пул дүмүрчөгүн (квитанциясын) берет. Жоопкерчиликке тартылып жаткан адам салынган айып пулду ыктыярдуу төлөөгө макулдугун билдирип айып пул дүмүрчөгүнүн (квитанциясынын) биринчи нускасына кол коет, экинчи нускасы жаза чарасы колдонулуп жаткан адамга берилет.

38. Комиссиянын катчысы бузуулар жөнүндө иштерди түзүүнү, аларды төмөндөгүдөй хронологиялык тартипте топтошт\р\п тигүүнү камсыздайт:

- бузуулар жөнүндө протокол жана ишке байланыштуу башка материалдар;

- от\р\мдун процессинде ишке кошулган, келип түшкөн иретинде жайгаштырылган бардык документтер;

- белгиленген тартипте кол коюлган комиссиянын от\р\мунун протоколу;

- ишти кароонун жыйынтыгында от\р\мда чыгарылган аныктамалар, токтомдор.

Бардык документтер көктөмөгө алардын тексти көрүнүп тургандай болуп көктөлөт.

39. Комиссия тарабынан каралган бардык иштер эсепке алынууга жатат.Иштин номуру каттоо журналындагы катар номурун жана келип түшкөн жылды камтыйт.

40. Бузуулар жөнүндө протокол түзүүчү кызмат адамдары бузуулар жөнүндө каралган иштер тууралуу маалыматтарды Комиссия менен ай сайын салыштырып т\р\шат.  

41. Комиссия ай сайын Комиссия тарабынан салынган айып пулдардын келип түшүшүн казначылыктын райондук (шаардык) бөлүмү менен салыштырып текшерип турат.

42. Комиссия төмөнкүдөй эсеп журналдарын жүргүзө алат:

- бузуулар жөнүндо иштерди эсепке алуу журналы;

- айып пул салынган адамдарды эсепке алуу журналы;

- бузууну жасоо үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан адамдарга жиберилген кабарламаларды эсепке алуу журналы (№4-тиркеме).

43. Журналдардын барактары номурланган, көктөлгөн, мөөр менен бекитилген болууга тийиш, эсеп журналындагы бардык жазуулар окуй алгыдай даана, көк же сыя көк түстөгү сыя (паста) менен жазылат.

44. Журналдарды сактоо мөөнөтү 3 жыл.Бузуулар жөнүндо иштерди сактоо мөөнөтү 5 жыл.Көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганда алар тизим боюнча архивге тапшырылат.

45. Эсепке алуу журналдарыички колдонуунун документтери болуп эсептелет жана мекеме-уюмдарга, жеке жарандарга же кызмат адамдарына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан сырткары, Комиссиянын төрагасынын уруксатысыз берилбейт.

Катта-Талдык айылдык кенешинин 2018-жылдын 22-декабрындагы №8/2 токтомуна №2 тиркеме

Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н “бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча” комиссиясынын курамы:

 1. Тажибаев Казыбек – комиссиянын търагасы, айыл ъкмът башчысынын орун басары
 2. Уданов Шарабидин – комиссиянын катчысы, айыл ъкмът\н\н жер адиси.

М\чълър\:

 1. Даткаев Кутманалы – айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы
 2. Айыл башчы (керект\\л\г\ боюнча)
 3. Худайбердиев Бекмурат – айылдык кенештин депутаты
 4. Бекмуратов Нурбек - айылдык кенештин депутаты
 5. Жолдошев Урустам - айылдык кенештин депутаты
 6. Арапбаев Адыл - айылдык кенештин депутаты
 7. Апанов Элдияр – жарандык коомдун ък\л\

Катта-Талдык айылдык

кенешинин жооптуу катчысы                                                         К.Даткаев

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги VIII- сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 8/3               « 22 » декабрь   2018– ж.

«Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт

комитетинин 2018-жылдагы аткарган

иштери, 2019-жылга бюджетин, жамааттык

планын жана жайыттарды пайдалануу боюнча ыйгарым

укуктарды ъткъз\п бер\\ келишимин бекит\\ жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын жайыттар жън\ндъг\ №30 26.01.2009-жыл мыйзамынын 6,7 беренелерине ылайык, жайыт пайдалануучулар бирикмесинин отчеттук чогулушунун протоколуна ылайык Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

1.Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетинин 2018 жылкы аткарган иштери канааттандырарлык деп табылсын.

2.Жайыт комитетинин 2019 жылга т\з\лгън иш планы бекитилсин.

3.Жайыт комитетинин 2019 жылга бюджети бекитилсин.(бюджет тиркелет)

4. Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу ыйгарым укуктарын ъткър\п бер\\ боюнча Катта-Талдык айыл ъкмът\ менен жайыт комитетинин ортосундагы келишим бекитилсин.

5.Жайыт комитетинин сунушунун негизинде малдан алынуучу жайыт акы 2013 жылдагы баа калтырылсын.

а) Айыл аймагынын тургундары \ч\н

   1.Бир баш малга -125 сом

   2.Бир баш кой-эчкиге-25 сом

   3.Бир баш жылкыга 185 сом

б) Четтен келген мал кой жылкыларга тъмъндъг\дъй баа белгиленсин.

   1.Бир баш малга -300 сом

   2.Бир баш кой-эчкиге-50 сом

   3.Бир баш жылкыга 500сом

6.Жайыттарга мал жаю менен байланышпаган башка максаттарга пайдаланууга тъмъндъг\дъй баа белгиленсин.

     1.Маданий ден-соолукту чындоочу туристик иш чаралар \ч\н 1га жер \ч\н 1000 сом

     2.Табигый тоют даярдоо \ч\н 1га жер \ч\н 500 сом

7.Токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык кенештин тиешел\\ туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                      С.Э.Айдаров

                                                                                                               Бекитемин

                                                                                              

                                                                                       Катта-Талдык айылдык кенешинин

                                                                                                  

                                                                                     Търагасы_______________С.Айдаров

                                                                                                                                          

Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар бирикмесинин

2019-жылга карата

Б Ю Д Ж Е Т И

Киреше бъл\г\

     Кирешелердин   аталышы                                              Сумма
1. Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт пайдалануучулардан 398220
                         Баары: 398220
2.     Жер салыгы 136780

                           Жалпы                                                                                   535000

Чыгаша бъл\г\

   № Чыгашалардын аталышы            Сумма
       1. Айлык акы          168600
       2. Мамлекеттик тълъмдър           183873
       3. Жайыт инфраструктурасын ондоого            45747
             Баары:          398220                                                                                                                                   
       4. Жер салыгы          136780

                     Жалпы                                                                                           535000

Бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\ктър\

1.Киреше бъл\г\

Малдын т\р\ Малдын саны Бир баш малга алынуучу баа Бир жылга алынуучу толом
1. Ири муйуздуу мал          1600            125          200000
2. Кой эчки          у5102              25          127550
3. Жылкы         382            185            70670
Баары        398220

2.Чыгаша бъл\г\

Жайыт комитетинин штаттык сметасы

Кызмат орду   Саны Айлык акы Мооноту Суммасы
1. Ж.К. Търагасы    1   8550 12 102600
2. Инспектор    1   5000    6 30000
3. бухгалтер    1   3000    12 36000
   Баары 168600

Мамлекеттик толомдор

1.     Мамлекеттик чегер\\ бюджеттин 3/1            132739
3.     Соц фонд толомдору       168600*17,25%            29084
4.     Кара-Суу жайыт ассоциасына мучолук акы           6000
5.     Соода салыгы 3%            16050
   Баары:        183873

Жайыт инфраструктурасын жакшыртууга

Жасалуучу жумуштардын аттары     Айылы   Сумма
1.   Ветсервис курууга Баш-Булак 25747
2.   Кызыл-Ордо айылына мал суу ич\\ч\ ноо куруу

Кызыл-Ордо

20000

                   Баары 45747

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Търага                                                                           У.Жолдошов

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

IX – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 9/1             11 – март 2019 – ж.

Катта-Талдык айыл аймагынын 28-январь 2019-жылдагы “жер фондун инвентаризациялоо жумуштарынын даярдалган материалды бекит\\ жън\ндъг\” №42-б токтому жън\ндъ

Катта-Талдык айыл аймагынын 28.01.2019-жылдагы Катта-Талдык айыл аймагынын “жер фондун инвентаризациялоо жумуштарынын даярдалган материалды бекит\\ жън\ндъг\” №42-б токтомун окуп, талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

1. Катта-Талдык айыл аймагынын 28.01.2019-жылдагы Катта-Талдык айыл аймагынын “жер фондун инвентаризациялоо жумуштарынын даярдалган материалды бекит\\ жън\ндъг\” №42-б токтому бекитилсин.

2. Катта-Талдык айыл аймагынын жалпы чек араларынын сызыгын аныктап тактоо жер фондусун инвентаризациялоо боюнча иш-кагаздарын мыйзамдаштыруу жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н башчысына ж\ктълс\н.

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы тиешел\\ туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                              С.Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

           КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

 

ТОКТОМ

« 28» январь 2019-жыл               №42-б  

Катта-Талдык айыл аймагынын жер фондун инвентаризациялоо жана калктуу конуштардын чек араларын орнотуу жумуштарынын даярдалган материалдарды бекит\\ жън\ндъ

Кара-Суу районунун Катта-Талдык айыл аймагынын жалпы жер фондун инвентаризациялоо жана ички чек араларын аныктап тактоо боюнча “Кыргызмамжердолбоор” институнун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы даярдаган материалдарын жана айыл ъкмът\н\н жерлерин инвентаризация ж\рг\з\\ калктык конуштардын ички чек араларын аныктап, тактоо жана орнотуу боюнча комиссиянын актысын карап чыгып

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Кара-Суу районунун Катта-Талдык айыл аймагынын жалпы чек араларынын сызыгын аныктап тактоо, жер фондусун инвентаризациялоо боюнча “Кыргызмамжердолбоор” институнун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасынын жумушун жана жер фондун инвентаризациялоо боюнча жумушчу топтун сырткы чек араларын орнотуу актысы бекитилсин.
 2. Ушул токтомду бекитип бер\\ жагы Катта-Талдык айылдык кенешинен суралсын.

Башчы                                                                       К.Жантъръев

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

IX – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 9/2                         11 – март 2019 – ж.

      

     Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуукомиссияларына жана алардын курамына ъзгърт\\лърд\, толуктоолорду киргиз\\ жън\ндъ

      

     Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуукомиссияларына жана алардын курамына ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ максатында

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Туруктуукомиссиянын сандык курамы 5 (беш) тармак боюнча т\з\лс\н.
  1. Финансы, бюджет, экономика жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуукомиссия- курамы 5 (беш) депутат;
  2. Айыл чарбасы, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо боюнча туруктуукомиссия- курамы 5 (беш) депутат;
  3. Мыйзамдуулук, укук, тартипти чындоо, кенештин иштери, депутаттык этика жана коомдук уюмдар боюнча туруктуукомиссия- курамы 3 (\ч) депутат;
  4. Социалдык-маданий маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуукомиссия- курамы 3 (\ч) депутат;
  5. Ънър жай, курулуш, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча туруктуукомиссия- курамы 3 (\ч) депутат;

Туруктуукомиссиянын сандык курамы:

 1. Финансы, бюджет, экономика жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуукомиссия:
  1. Ы.Дашаев
  2. Г.Акимбекова
  3. Э.Т.Ураимов
  4. А.Кенжетаев
  5. Э.Ураимов
  6. Айыл чарбасы, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо боюнча туруктуукомиссия:
   1. У.Жолдошев
   2. Ж.Божубаев
   3. А.Арапбаев
   4. К.Казаков
   5. Т.Омонов
   6. Мыйзамдуулук, укук, тартипти чындоо, кенештин иштери, депутаттык этика жана коомдук уюмдар боюнча туруктуукомиссия:
    1. А.Бакиров
    2. А.Акаев
    3. М.Малабеков
    4. Социалдык-маданий маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуукомиссия:
     1. П.Сагынбаева
     2. Б.Худайбердиев
     3. А.Келдибеков
    5. Ънър жай, курулуш, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча туруктуукомиссия:
     1. А.Артыкбаев
     2. Жумабай у Санжарбек
     3. М.Аденов

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин кезектеги IX-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

Баш-Булак айылы                       № 9/3                                   11-март 2019 ж.

Ар т\рд\\ маселелер (Бала бакчаларда ата-энелердин балдардын тамак-ашына тълъмдър\н кътър\\) жън\ндъ

Катта-Талдык айылдык аймагына караштуу балдар бакчаларында ата-энелердин балдардын тамак-ашына тълъмдър\н 625 сомдон 750 сомго кътър\\ жън\ндъг\ бала бакчалардын башчыларынын билдир\\с\н угуп, талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

                 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Катта-Талдык айылдык аймагына караштуу “Татына”, “Жаш канат”, “Жоогазын г\л\”, “Эркетай бала” жана “Къг\лт\р асман” балдар бакчаларындагы ата-энелердин балдардын тамак-ашына 1 айлык тълъмдър\ 2019-жылдын 1-февралынан баштап 750 сомго бекитилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы финансы, бюджет, экономика жана инвестицияларды тартуу боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин кезектеги IX-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

Баш-Булак айылы                       № 9/4                                   11-март 2019 ж.

Катта-Талдык айыл аймагынын Кызыл-Ордо айылынын наамы жок къчъгъ “Жаёы-Конуш” къчъ деп наам бер\\ жън\ндъ

Катта-Талдык айылдык кеёеши   Кызыл-Ордо айылынын тургундарынын 2019-жылдын 23-январындагы жалпы чогулушунун протоколунун жана 2020-жылы эл жана турак-жай фондун каттоого даярдык кър\\ жана ъткър\\ жън\ндъг\ токтомдун, буйруктун негизинде Катта-Талдык айылдык кенеши

                  

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кызыл-Ордо айылындагы наамы жок къчъгъ “Жаёы-Конуш” къчъс\ деп наам берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык, маданий маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин кезектеги IX-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

Баш-Булак айылы                       № 9/5                                   11-март 2019 ж.

Катта-Талдык айыл аймагынын Эшме айылынын наамы жок къчъс\нъ “Жайылма” къчъ деп наам бер\\ жън\ндъ

Катта-Талдык айылдык кеёеши   Эшме айылынын тургундарынын 2019-жылдын 29-январындагы жалпы чогулушунун протоколунун жана 2020-жылы эл жана турак-жай фондун каттоого даярдык кър\\ жана ъткър\\ жън\ндъг\ токтомдун, буйруктун негизинде Катта-Талдык айылдык кенеши

                  

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Эшме айылындагы наамы жок къчъгъ “Жайылма” къчъс\ деп наам берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык, маданий маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта-Талдык айылдык кеёешинин кезектеги IX-сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш-Булак айылы                            9/6                         “11” март 2019-жыл

Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын “20”февралындагы №66-б токтомундагы “Баш-Булак айылынын тургундарынын жеке менчик турак жай куруу муктаждыгын жана жеке менчик турак жай куруу арыздарын канаттандыруу максатында Баш-Булак айылындагы Долоно участкасынын №140 конт\р\ндагы 2,0 га “Калктуу конуш” категориясындагы жер аянтын башкы планга киргиз\\н\” бекитип бер\\ жън\ндъ

Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын “20”февралындагы №66-б токтомундагы “Баш-Булак айылынын тургундарынын жеке менчик турак жай куруу муктаждыгын жана жеке менчик турак жай куруу арыздарын канаттандыруу максатында Баш-Булак айылындагы Долоно участкасынын №140 конт\р\ндагы 2,0 га “Калктуу конуш” категориясындагы жер аянтын башкы планга киргиз\\н\” бекитип бер\\ сунушун карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Баш-Булак айылынын тургундарынын жеке менчик турак жай куруу муктаждыгын жана жеке менчик турак жай куруу арыздарын канаттандыруу максатында Баш-Булак айылындагы Долоно участкасынын №140 конт\р\ндагы 2,0 га “Калктуу конуш” категориясындагы жер аянты башкы планга киргизилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.
 1. Бул токтомду къзъмълдъъ жагы Катта-Талдык айылдык кеёешинин туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта - Талдык айылдык кеёешинин кезектеги (алтынчы чакырылышы) IX сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш-Булак айылы                             9/7                           11– март 2019 - жыл.

Эшме айылынын Казак-Уулу участкасынын жалпы тургундарынын атынан берилген арызын кароо жън\ндъ

         Катта-Талдык айыл аймагынын Эшме айылынын Казак-Уулу участкасынын тургундарынын берген арыздарын карап, талкуулап,       Катта-Талдык айыл ъкмът\

                                         ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Эшме айылынын Казак-Уулу участкасына Мечит куруу \ч\н 0,10 га жер тилкеси ажыратылып бер\\ жагы сунушталсын.
 2. Архитектура жана шаар куруу башкармасынан тийишт\\ документтерин даярдап бер\\ жагы суралсын.
 3. Кара-Суу райондук мамлекеттик жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лктърд\ каттоо башкармасынан тийишт\\ иш-кагаздарын даярдап каттоого даярдап бер\\ жагы суралсын.

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта - Талдык айылдык кеёешинин кезектеги IX сессиясынын (алтынчы чакырылышы)

Т О К Т О М У

Баш-Булак айылы                             № 9/8                       11– март 2019 - жыл.

“Айыл аймактын Эшме айылынын тургундарынын жеке \й куруу муктаждыктарын чеч\\ максатында Эшме айылынын 1992-жылы жасалган башкы планына ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ ”

Катта-Талдык айыл аймагындагы Эшме айылынын 1992-жылы жасалган башкы планындагы кърсът\лгън айрым обьектилер айылдын башка жерлерине курулгандыгын б\г\нк\ к\ндъ ал обьектилер иштеп жаткандыгын эске алып, айыл тургундарынын арызын канааттандыруу максатында Катта-Талдык айылдык кенеши угуп жан талкуулап

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Эшме айылынын 1992-жылы жасалган башкы планындагы спорт аянтчасы, жайкы театр котельныйларга ажыратылган аянтка жеке \й куруучуларга турак-жай салуу \ч\н 0,12 га жер тилкесинен 0,08 га жер тилкесине ъзгърт\л\п берилсин.
 2. Токтомду аткарууга тиешел\\ иш кагаздарын даярдоо Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы тиешел\\ туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Катта-Талдык айылдык

кенешинин търагасы:                                                                               С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин кезектеги IX-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

Баш-Булак айылы                       № 9/9                                  11-март 2019 ж.

Катта-Талдык айыл аймагынын Баш-Булак айылынын наамы жок къчъгъ “Арабтар” къчъ деп наам бер\\ жън\ндъ

Катта-Талдык айылдык кеёеши   Баш-Булак айылынын тургундарынын 2019-жылдын 25-январындагы жалпы чогулушунун протоколунун жана 2020-жылы эл жана турак-жай фондун каттоого даярдык кър\\ жана ъткър\\ жън\ндъг\ токтомдун, буйруктун негизинде Катта-Талдык айылдык кенеши

                  

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Баш-Булак айылындагы наамы жок къчъгъ “Арабтар” къчъс\ деп наам берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык, маданий маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта – Талдык айылдык Кеёешинин кезектеги IX-сессиясынын

(алтынчы чакырылышынын)

ТОКТ О М У

Баш-Булак айылы                       № 9/10                                   11-март 2019 ж.

Катта-Талдык айыл аймагынын Баш-Булак айылынын наамы жок къчъс\нъ “Лицей” къчъ деп наам бер\\ жън\ндъ

Катта-Талдык айылдык кеёеши   Баш-Булак айылынын тургундарынын 2019-жылдын 25-январындагы жалпы чогулушунун протоколунун жана 2020-жылы эл жана турак-жай фондун каттоого даярдык кър\\ жана ъткър\\ жън\ндъг\ токтомдун, буйруктун негизинде Катта-Талдык айылдык кенеши

                  

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Баш-Булак айылындагы наамы жок къчъгъ “Лицей” къчъс\ деп наам берилсин.
 1. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы социалдык, маданий маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, тил жана каада-салт боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезексиз

X – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 10/1             29 – май 2019 – ж.

                                                        

       Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын 18-майдагы №119 токтомунун Ачы айылынын Торгой-Булак участогунун тургундарынын жеке менчик турак-жай куруу муктаждыгын чеч\\ максатында Торгой-Булак участогундагы №62 контурдагы 0,18 га жер аянтына калктуу конуш графасында жайгашкан категориясындагы жер аянтын башкы планга киргиз\\ жън\ндъ

Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын 18-майындагы Ачы айылынын Торгой-Булак участогунун тургундарынын жеке менчик турак-жай куруу муктаждыгын чеч\\ жана айыл тургундарынын арыздарын канааттандыруу максатында башкы план менен таанышып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Ачы айылынын Торгой-Булак участогундагы №62 контурдагы 0,18 га калктуу конуш жер тилкеси калктуу конушта жайгашкан, жеке \й куруучуларга турак жай салуу \ч\н ажыратып бер\\ жагын сунуштайт.
 2. Тиешел\\ иш кагаздарын даярдоо жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                 С.Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезексиз

X – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 10/2           29 – май 2019 – ж.

Катта – Талдык айыл аймагынын 2019 – жылга                                                                      бюджетинин чыгаша бъл\г\нън статьялар  

боюнча ъзгърт\\лърд\ киргиз\\боюнча

Катта – Талдык айылдык округунун ФЭБ башчысы К.Кайназарованын 2019 – жылга   смета боюнча жыл башында каралган акча каражаты жетишсиз болгондугуна байланыштуу   1- июнга карата кошумча акча каражатын кароо   боюнча билдируусун угуп жана талкуулап, бюджеттин чыгаша бъл\г\н\н тармактар жана статьялар боюнча озгортуу \ч\н   Катта – Талдык айылдык кеёеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 115-беренесинин 4-пунктуна жана 109-беренесинин 2-пункттарына ылайык Катта – Талдык айылдык аймагынын 2019 – жылга бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н 70629 тармагынын 3112         «машиналар жана камсыз кылуулар» статьясынан 212000 ( эки жуз он эки мин ) сом акча каражатын , 3111 «имараттар жана курулмалар» статьясына жана 88000 ( сексен       сегиз мин) сом акча       каражатын 70111 тармагынын 2211 ( кызматтык сапарлар) статясына пайдаланылсын.
 1. Айылдык округдун бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н аткарылышын къзъмълдъп, статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы Катта – Талдык айылдык округуна жуктолсун.
 1. Ушул токтомду козомолдо жагы Катта – Талдык айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                               С.Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезексиз

X – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 10/3             29 – май 2019 – ж.

     Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын 22-майындагы №125 токтому жън\ндъ

Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н 2009-жылдын 10-февралындагы “Кыргыз Республикасынын токойлоруна дарактарды ъс\п турган жеринде баалап ъткър\\ \ч\н дарак породаларын турган жеринде баалап ъткър\лч\ жыгачтарына таксаларды жана Кыргыз Республикасынын токой баскан аянттарын баалоо \ч\н нормативдерди бекит\\ жън\ндъг\” №97 токтомунун, Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын 22-майындагы №125 токтомунун негизинде Катта-Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

 1. Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н 2009-жылдын 10-февралындагы №97 токтомунун 13-беренесинин негизинде жана Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын 22-майындагы №125 токтомуна ылайык Баш-Булак айылындагы Интернационал конушунун генералдык планындагы жолго эгилген кайрагачты жана кайнолуну баары (11 т\п жаш къчът) алынуу жагын же жылдырууга уруксат бер\\ жагын Ош облусунун айлана-чъйрън\ коргоо жана токой чарба агенттигинен суралсын.
 2. Тиешел\\ иш кагаздарын даярдап жана дарегине жеткир\\ жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н жер адистерине ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Катта-Талдык айылдык кенешинин айыл чарбасы, жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз м\лккъ укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо туруктуукомиссиясына (У.Жолдошев) тапшырылсын.

Катта-Талдык айылдык

кенешинин търагасы:                                                                             С.Э. Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

 

ТОКТОМ

№125 « 22» май 2019-жыл                                                    

Баш-Булак айылында генпландагы жолго эгилген жаш кайрагачты жана кайноолуну къч\р\\ жън\ндъ

     Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Интернационал участкасында генпландагы жолго эгилген къчъттърд\ ордунан алдыруу же болбосо жылдыруу боюнча Катта-Талдык айыл ъкмът\

                                         ТОКТОМ     КЫЛАТ

 1. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Интернационал участкасында генпландагы жолго эгилген кайрагачты жана кайноолуну баары (11т\п жаш къчът) алынсын же ордунан жылдырууга уруксат берилсин жана жол ачылсын.
 1. Ушул токтомду бекитип бер\\ жагы Катта-Талдык айылдык кенешинен суралсын.
 1. Ушул токтомго макулдук бер\\ жагы Ош областык айлана-чъйрън\ коргоо –
 1. жана токой чарба агентигинен суралсын.

Катта-Талдык айыл

ъкмът\н\н башчысы:                                                         К.Жантороев

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезексиз

X – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 10/4             29 – май 2019 – ж.

Катта – Талдык айыл аймагынын

2020– 21 – 22 – жылдарга болжолдуу

бюджетинин долбоорун бекит\\ жън\ндъ

            Катта - Талдык айыл аймагынын 2020– 2021 – 2022 – жылдарга болжолдуу бюджетинин долбоорун бекит\\ боюнча айыл аймагынын финансы – экономикалык болумунун башчысы – башкы эсепчиси К.Кайназарованын докладын угуп жана аны талкуулап чыгып, суйлошкон депутаттардын сын пикирлерин угуп, Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                       Т О К Т О М   К Ы Л А Т:                                         

 1. Катта - Талдык айыл аймагынын 2020– жылга болжолдуу бюджетинин киреше бъл\г\12578,7 мин сом жана чыгашалар бъл\г\ 22535,4 мин сом ълчъм\ндъ жактырылсын
 1. Катта - Талдык айыл аймагынын 2021 – жылга болжолдуу бюджетинин киреше бъл\г\12070,5 мин сом жана чыгашалар бъл\г\22532,6 мин сом ълчъм\ндъ жактырылсын.
 1. Катта - Талдык айыл аймагынын 2022 – жылга болжолдуу бюджетинин киреше бъл\г\ 12970,5 мин сом жана чыгашалар бъл\г\ 22170,1 мин сом ълчъм\ндъ жактырылсын.

    

 1. 2020- жылга чыгаша бъл\г\9956,7 мин сом,2021- жылга чыгаша бъл\г\10462,1 мин сом, 2022-жылга чыгаша бъл\г\ 9199,6 мин сом ашыкча сарпталышына байланыштуу ушул   суммаларды республикалык бюджеттен тендештирилуучу грант катарында суралсын.

      

                 Катта-Талдык айылдык

                 кенешинин Търагасы:-                                                          С.Айдаров .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезексиз

ХI – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 11/1           « 27 » сентябрь 2019– ж.

         «Эн мыкты айыл окмот» наамына ъткър\лгън

жалпы мамлекеттик сынакта II - орунду ээлеп жана

утуп алган 1 000 000 (бир миллион) сом байге фондун

2019-жылдын бюджетинин чыгаша бъл\г\нъ кошумча

киргиз\\жън\ндъ .

         КР Ъкмът\н\н 2019-жылдын 23-июлундагы № 272 – б буйругунун негизинде Катта-Талдык айыл ъкмът\ 2018-жылдагы иштердин жыйынтыгы боюнча «Эн мыкты айыл ъкмът\» наамына ъткър\лгън жалпы мамлекеттик сынакта II - орунду ээлеп жана 1 000 000 ( бир миллион) сом байге   утуп алгандыгы жана ушул сумма айыл окмоттун бюджетине келип тушкондугу боюнча финансы-экономика болумунун башчысы К.Кайназарованын билдируусунун угуп жана талкуулап чыгып, 2019 – жылдын бюджетинин чыгаша бъл\г\нъ статьялар боюнча   кошумча киргиз\\боюнча Катта – Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 1. КР Ъкмът\н\н 2019-жылдын 23-июлундагы № 272 – б буйругунун негизинде Катта-Талдык айыл ъкмът\ 2018-жылдагы иштердин жыйынтыгы боюнча «Эн мыкты айыл ъкмът\» наамына ъткър\лгън жалпы мамлекеттик сынакта II - орунду ээлеп утуп алган 1 000 000 ( бир миллион) сом акча каражаты айыл окмоттун бюджетине келип тушкондугу \ч\н томондогу тармактар боюнча болунсун:

-   71092 тармагынын 27215 «ден соолукту чындоо чараларына багытталган чыгымдар » статьясына 268 700 (эки жуз алтымыш сегиз мин жети жуз) сом акча каражаты;

- 70111 тармагынын 3112 «Машиналар жана камсыз кылуулар» статьясына 81300 ( сексен бир мин уч жуз) сом акча   каражаты;

-   70629 тармагынын 3111 « имараттар жана курулуштар»статьясына 250 000 ( эки жуз элуу мин) сом акча каражаты;

-   70911 тармагынын 3111 « имараттар жана курулуштар» статьясына  

400 000(торт жуз мин) сом акча каражатты жалпы 1 000 000 ( бир миллион) сом

           акча каражаты   айыл окмоттун бюджетинин чыгаша бъл\г\нъ кошумча

           бекитилип пайдаланылсын.

 1. Айылдык округдун бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н аткарылышын къзъмълдъп, статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы Катта – Талдык айыл ъкмът\но жуктолсун.
 1. Ушул токтомду къзъмълдъъ жагы Катта – Талдык айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

                                     Търага :-                                                  Айдаров С.

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХI – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 11/2             « 27 » сентябрь 2019– ж.

         Катта-Талдык айылдык Кенешинин аймагындагы Баш-Булак айылынын тургуну Курмушева Рысб\б\н\н арызы жън\ндъ

       Катта-Талдык айылдык Кенешинин аймагындагы Баш-Булак айылынын тургуну Курмушева Рысб\б\н\н Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясына 19.06.2019-жылы №К-177 болуп катталган арызын карап чыгып, талкуулап жана Р.Курмушеванын турмуш шарты оордугуна байланыштуу Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                    

        

                                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Баш-Булак айылынын тургуну Курмушева Рысб\б\ ден соолугун чындоого Индия мамлекетине кетип жаткандыгына байланыштуу айыл ъкмът\ тарабынан 35 (отуз беш) мин сом акчалай жардам бер\\ жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ сунушталсын.
 2. Ушул токтомду аткаруу жагы айыл ъкмътт\н Финансы-экономикалык бъл\м\н\н башчысына тапшырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы финансы жана бюджет боюнча туруктуукомиссиясынын търагасы Ы.Дашаевге ж\ктълс\н.

                

Търага                                                                                                                     С.Э. Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

ДЕПУТАТТАРДЫН КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ                             723303 Баш-Булак айылы, Шамурзаев У. къч.

№58 эл.дарек:katta-taldyk@mail.ru

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ ДЕПУТАТОВ

723303 с.Баш-Булак, ул.Шамурзаева У. №58

эл адресс:katta-taldyk@mail.ru

                                                         

                                        

Катта-Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

Х1 – сессиясынын ( алтынчы чакырылышынын)

                                                                     Т О К Т О М У

              Баш – Булак айылы                       № 11/3                             27 – сентябрь 2019 – ж .

Катта – Талдык айыл ъкмът\н\н 2019 – жылга                                                                       бюджетинин чыгаша бъл\г\нън статьялар  

боюнча ъзгърт\\лърд\ киргиз\\боюнча

Катта – Талдык айылдык ъкмът\н\н 2019 – жылга   смета боюнча жыл башында каралган акча каражаты жетишсиз болгондугуна байланыштуу   1- ноябрга карата кошумча акча каражатын кароо   боюнча билдируусун угуп жана талкуулап, бюджеттин чыгаша бъл\г\н\н тармактар жана статьялар боюнча озгортуу \ч\н   Катта – Талдык айылдык кеёеши

                                                     Т О К Т О М К Ы Л А Т

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 115-беренесинин 4-пунктуна жана 109-беренесинин 2-пункттарына ылайык Катта – Талдык айылдык аймагынын 2019 – жылга бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н 70111       тармагынын 2215 «башка тейлоо кызматтарын алууга » статьясынан 50 000 ( элуу мин       ) сом,2222 «материалдарды сатып алуулар»статьясынан   130 000 ( жуз отуз мин) сом жалпы 180 000 ( жуз сексен мин) сом акча каражаты ,70629 тармагынын 2215 (башка тейлоо кызматтарын алууга) статьясына жана 70911 тармагынын 3111 «имараттар жана курулмалар» статьясынан 300 000( уч жуз мин) сом акча каражаты 70629 тармагынын 3111«имараттар жана курулмалар» статьясына жылдырылып пайдаланылсын.
 2. Катта-Талдык айыл аймагынын 2019 – жылдын 9 айлык бюджетти аткаруу боюнча чыгашалар бъл\г\нъ тиркеменин негизинде озгортуулор  

     киргизилсин (тиркеме тиркелет) .

     3. Катта – Талдык айыл аймагынын 2019-жылдын   9 айлык бюджеттине

         атайын каражатка 370,0 мин сом акча каражаты кирешелер жана  

           чыгашалар бъл\г\нъ   кошумча бекитилсин.

 1. Айылдык округдун бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н аткарылышын къзъмълдъп, статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы Катта – Талдык айылдык округуна жуктолсун.
 2. Ушул токтомду козомолдо жагы Катта – Талдык айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

                            Търага:                                                    Айдаров С.

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

                                

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХI – сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 11/4             « 27 » сентябрь 2019– ж.

Катта-Талдык айылдык кенешинин аймагында жайгашкан жарандарга турак жай салуу \ч\н жер тилкесин ажыратып бер\\ жън\ндъ

     Катта-Талдык айылдык кенешинин депутаттары «Кыргызмамжердолбоор» институтунун Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасынын 2019-жылдын 03-майындагы №138 чыгыш саны менен берилген корутундусунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 13-беренесинин 1-бъл\м\н\н 3-бъл\мчъс\н\н жана Кыргыз Республикасынын «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ» мыйзамынын 31-беренесинин 2-бъл\м\н\н 1-бъл\мчъс\н\н талаптарына ылайык Катта-Талдык айылдык кенеши

                                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Долоно, Таш-Кыя, участкаларындагы №137 конт\р\ндагы 5,0 га, Ынтымак участкасындагы №124а, №114 конт\р\ндагы 20,9 га, Ачы айылындагы Торгой-Булак, Съък завод участкаларындагы №81 конт\р\ндагы 5,0 га, Торгой –Булак участкасындагы №62 конт\р\ндагы 6,0 га, Эшме айылындагы №331 конт\р\ндагы 5,10 га, Кызыл-Ордо айылындагы №567 конт\р\ндагы 2,0 га жалпысы 44,0 га кайрак айдоо жер аянттарын «Айыл чарба багытындагы жерлер» категориясынан «Калктуу конуштун жерлери» категориясына которууга макулдук берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ тапшырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Катта-Талдык айылдык кенешинин туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Търага                                                                                                                     С.Э. Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

                                                                         сессиясынын

                                                                      Т О К Т О М У                                                                                

Баш-Булак а.                                  №12/1                   « 27 » ноябрь 2019– ж.

Катта – Талдык айыл аймагынын

2020– 21 – 22 – жылдарга болжолдуу

бюджетинин долбоорун бекит\\ жън\ндъ

            Катта - Талдык айыл аймагынын 2020– 2021 – 2022 – жылдарга болжолдуу бюджетинин долбоорун бекит\\ боюнча айыл аймагынын финансы – экономикалык болумунун башчысы – башкы эсепчиси К.Кайназарованын докладын угуп жана аны талкуулап чыгып, суйлошкон депутаттардын сын пикирлерин угуп, Катта - Талдык айылдык Кенеши

Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта - Талдык айыл аймагынын 2020– жылга болжолдуу бюджетинин киреше бъл\г\12578,7 мин сом жана чыгашалар бъл\г\ 22535,4 мин сом ълчъм\ндъ жактырылсын
 1. Катта - Талдык айыл аймагынын 2021 – жылга болжолдуу бюджетинин киреше бъл\г\12070,5 мин сом жана чыгашалар бъл\г\22532,6 мин сом ълчъм\ндъ жактырылсын.
 1. Катта - Талдык айыл аймагынын 2022 – жылга болжолдуу бюджетинин киреше бъл\г\ 12970,5 мин сом жана чыгашалар бъл\г\ 22170,1 мин сом ълчъм\ндъ жактырылсын.

    

 1. 2020- жылга чыгаша бъл\г\9956,7 мин сом,2021- жылга чыгаша бъл\г\10462,1 мин сом, 2022-жылга чыгаша бъл\г\ 9199,6 мин сом ашыкча сарпталышына байланыштуу ушул суммаларды республикалык бюджеттен тендештирилуучу грант катарында суралсын.

                 Търага                                                                 С.Айдаров .

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

                                                                      Т О К Т О М У

               Баш – Булак айылы                       № 12/2               « 27 » ноябрь 2019– ж.

Катта – Талдык айыл аймагынын 2019 – жылга                                                                      бюджетинин чыгаша бъл\г\нън статьялар  

боюнча ъзгърт\\лърд\ киргиз\\боюнча

Катта – Талдык айылдык округунун ФЭБ башчысы К.Кайназарованын 2019 – жылга   смета боюнча жыл башында каралган акча каражаты жетишсиз болгондугуна байланыштуу   1- июнга карата кошумча акча каражатын кароо   боюнча билдируусун угуп жана талкуулап, бюджеттин чыгаша бъл\г\н\н тармактар жана статьялар боюнча озгортуу \ч\н   Катта – Талдык айылдык кенеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т

 1. Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 115-беренесинин 4-пунктуна жана 109-беренесинин 2-пункттарына ылайык Катта – Талдык айылдык аймагынын 2019 – жылга бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н 70629 тармагынын 2221       «мулкту учурдагы ондоолор» статьясынан жалпы 650 000 (алты жуз элуу мин ) сом акча каражаты жана 70911 тармагынын 3111 «имараттар жана курулмалар» статьясынан 300 000 ( уч жуз мин) сом жалпы 950 000 (тогуз жуз элуу мин) сом акча каражаттары   кыскартылып,   70629 тармагынын 2214 «унаа менен тейлоо кызматтары» статьясына 350 000 ( уч жуз элуу мин) сом ,2222 «учурдагы чарбалык максаттар \ч\н материалдырды сатып алуу « статьясына 400 000( торт жуз мин) сом 2215 ( башка тейлоо кызматтары» статьясына 200 000 ( эки жуз ми) сом акча каражаттары кошумча жылдырылып пайдаланылсын.
 2. Айылдык округдун бюджетинин чыгашалар бъл\г\н\н аткарылышын къзъмълдъп, статьялар боюнча мыйзам чегинде сарпталуусун камсыздоо жагы Катта – Талдык айылдык округуна жуктолсун.
 3. Ушул токтомду козомолдо жагы Катта – Талдык айылдык кенешинин финансы жана бюджет боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

                 Търага                                                               Айдаров С.

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 12/3           « 27 » ноябрь 2019– ж.

         Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык ън\г\\ министрлиги тарабынан келишимдин негизинде ъткър\л\п берил\\ч\ социалдык иштер боюнча адистердин ыйгарым укуктары жън\ндъ

       Кара-Суу райондук социалдык ън\г\\ башкармалыгы тарабынан Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ келишимдин негизинде ъткър\л\п берилген ыйгарым укуктарды аткаруу максатында эки социалдык иштер боюнча адиске штаттык бирдикке жараша жумуш бер\\ маселесин угуп жана талкуулап Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                    

        

                                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Кара-Суу райондук социалдык ън\г\\ башкармалыгы жана Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н ортосундагы ыйгарым укуктарды т\з\лгън бер\\ келишими бекитилсин.
 2. Токтомду аткарууга алуу жагы Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н жетекчилигине тапшырылсын.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы финансы жана бюджет боюнча туруктуукомиссиясына ж\ктълс\н.

                  

Търага                                                                                                                     С.Э. Айдаров

Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъ келишим

                                              1.Келишимдин тараптары

           1.1. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык ън\г\\ министрлигинин (мындан ары - ЭСЪМ) Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы, мындан ары “мамлекеттик орган”, бир тарабынан начальник Ахмедов Эгенбердинин атынан ЭСЪМд\н 2018-жылдын 3-августундагы 43 буйругу менен бекитилген ЭСЪМд\н Аймактык бъл\н\штър\ жън\ндъ жобосунун негизинде иштеген жана айыл ъкмът\, мындан ары “жергиликт\\ башкарууну аткаруучу органы” экинчи тараптан ” Жантороев Канторо 2017-жылдын 30-январындагы Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун негизинде иштеген, башка жагынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ башкаруу жън\ндъ”, “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\н тартиби жън\ндъ” мыйзамын жетекчиликке алып, ушул келишимди т\з\шт\:

                                   2.Келишимдин предмети

           2.1.Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2014-жылдын 19-декабрындагы 715 “Берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н республикалык бюджеттен жергиликт\\ бюджеттерге берил\\ч\ трансферттердин кълъм\н эсептъън\н убактылуу методикасын бекит\\ жън\ндъ” токтомуна ылайык ЭСЪМд\н Кара-Суу райондук эмгекти башкаруу жана социалдык ън\г\\ Катта-Талдык айыл ъкмът\ айыл ъкмът\ тъмънк\дъй мамлекеттик ыйгарым укуктарды сунуштайт:

           2.1.1. Турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълър жана балдарды аныктоо боюнча тъмъндъг\ алынган маалыматтарды карап жана иштеп чыгуу:      

-жарандардын жана уюмдардын оозеки же кат т\р\ндъг\ кайрылуулары;

           - массалык маалымат каражаттарынан;

           - аймактык мамлекеттик органдардан;

           - ведомстволор аралык рейддер, акция, калк менен кезигиш\\лърд\н жыйынтыктары боюнча;

           2.1.2. Турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълър жана/же балдардын муктаждыгын баалоо менен:

           -турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълър жана/же балдардын базасын жана тизмесин т\з\\;

           - турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълър жана/же балдардын жашоо-шартын карап чыгуу;

           - турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълърд\н социалдык паспортун т\з\\;

           - турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълър жана/же балдардын социалдык кызматка муктаждыгын баалоо:

           -турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълър жана/же балдардын социалдык кызматка муктаждыгын бардык жактан кайталап баалоо;

           2.1.3. Турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълър жана балдарды социалдык жактан коштоо:

           -жумуш менен камсыз кылуу жана социалдык ън\г\\ маселелери боюнча жарандардын арыз жана каттарын карап чыгуу;

           -турмуштук оор кырдаалга жол бербъъ боюнча алдын алуу иштерин ж\рг\з\\;

           -\й б\лълър менен жекече иштъъ планын ишке ашыруу;

           -баланы коргоо боюнча жекече иштъъ планын ишке ашыруу:

           - турмуштук оор кырдаалга кабылган \й-б\лълър жана/же балдарды социалдык коштоо

           2.2. Катта-Талдык айыл ъкмът\ жогорудагы мамлекеттик ыйгарым ишти аткарат.

3. Эмгек жана социалдык ън\г\\ министрлигинин Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгынын мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\дъ укуктары жана милдеттери

           3.1.Эмгек жана социалдык ън\г\\ министрлигинин Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгынын жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткаруучу органдары тъмъндъг\дъй укуктарга ээ:

           - берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды, ошондой эле ага керектел\\ч\ материалдык, каржылык ж.б. каражаттарды къзъмълдъън\ ишке ашыруу;

- жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын ъткър\л\п берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашыруу маселелери боюнча ъз компентециясы жаатында аткаруу \ч\н милдетт\\ болгон актыларды кабыл алууга

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашырууда жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткаруучу органдары тарабынан кетирилген бузууларды четтъъ боюнча жазуу ж\з\ндъ билдир\\ бер\\;

-берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарга байланыштуу маалымат, материалдады, документтерди жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынан талап кылуу;

- жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\н жыйынтыктары жана материалдык, каржылык ж.б. ресурстарды колдонуу жън\ндъ маалымат бер\\ \ч\н жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткаруучу органдарга отчет бер\\н\н формасын бекит\\гъ;

           - жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\дъ материалдык, каржылык ж.б. ресурстарды камсыз кылуусун къзъмълдъъ;

          - жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткаруучу органдарга мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\ ишке ашыруу \ч\н берилген каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы боюнча белгиленген тартипте жаза-чара колдонууга;

- Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\н тартиби жън\ндъ” мыйзамына жана ушул келишимдин бекитилген тартипке ылайык келишимди жокко чыгаруу демилгесин кътър\\гъ.

           3.2.Эмгек жана социалдык ън\г\\ министрлигинин эмгек жана социалдык ън\г\\ башкаруусу тъмъндъг\дъй компепетенцияларга милдетт\\:     -

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну камсыздоо \ч\н материалдык, каржылык ж.б. ресурстарды толук кълъмдъ жана ъз убагында бер\\гъ;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашыруу \ч\н жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткаруучу органдарга усулдук, уюштуруучулук, консультациялык ж.б. жардам бер\\гъ жана жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткаруучу органдарды керект\\ укуктук, техникалык жана башка документтер менен камсыз кылууга ;

-берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууга адистердин квалификациясын жогорулатуу максатында жылына экиден кем эмес окууларды ъткър\\;                                                                                                                  -берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын жана ъткър\п берилген материалдык каржылык ж.б. каражаттарды максаттуу пайдаланышына къзъмъл ж\рг\з\\н\ ж\зъгъ ашыруу;

4. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\дъ жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарынын укуктары жана милдеттери

4.1. Катта-Талдык айыл ъкмът\ берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда тъмъндъг\дъй укуктарга ээ:

           -мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\ ишке ашыруу \ч\н берилген \ч\н материалдык, финансылык ж.б. ресурстарды толук кандуу жана ъз убагында талап кылууга;                                                                  

-берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашыруу \ч\н мамлекеттик органдардан усулдук, уюштуруучулук, кеӊеш бер\\ ж.б. керект\\ укуктук, техникалык ж.б. документтер менен камсыз болууга.   -берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашырууда кетирилген кемчиликтер болсо, соттук негизде мамлекеттик органдар кат ж\з\ндъ кайрылууга;  

- Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\н тартиби жън\ндъ” мыйзамына жана ушул келишимдин бекитилген тартипке ылайык келишимди жокко чыгаруу демилгесин кътър\\гъ.                              

4.2. Катта-Талдык айыл ъкмът\ мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\ ж\зъгъ ашырууда тъмънк\лъргъ милдетт\\:                

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\ Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларына жана келишимге ылайык ишке ашырууга;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\ камсыз кылуу \ч\н берилген материалдык, каржылык жана башка каражаттарды толук жана ъз убагында бер\\н\ камсыз кылууга;

- мамлекеттик орган мамлекеттик ыйгарым укук бер\\н\ ж\зъгъ ашырууну жана берилген материалдык, каржылык жана башка ресурстарды пайдаланууну тосколдуксуз текшер\\ ж\рг\з\\ \ч\н шарт т\з\п бер\\гъ;

- мамлекеттик орган тарабынан квалификациясын жогорулатуу \ч\н ъткър\лгън окууларга жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткарган органдын адистердин катышуусун камсыз кылууга;            

- мамлекеттик орган мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\ ж\зъгъ ашырууда кетирилген кемчиликтерди четтет\\ боюнча кат ж\з\ндъ билдир\\ бер\\гъ;

- ыйгарым укуктарды бер\\н\ ж\зъгъ ашыруунун натыйжалары тууралуу мамлекеттик органга ай сайын, квартал сайын, жары жылда бир жана жылдын аягында отчет бер\\гъ;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\ ишке ашырууга бъл\нгън каржылык каражаттардын пайдаланышы жън\ндъ квартал сайын, жылдын аягында каржылык отчет бер\\гъ;

-мъънът\нън мурда берилген мамлекеттик ыйгарым укук токтотулган учурда мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашыруу \ч\н берилген материалдык, каржылык жана башка пайдаланылбаган ресурстарды кайрадан артка кайтарууга;

5. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси

5.1. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси муниципалдык кызмат чъйръс\ндъг\ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган муниципалдык кызматчы болуп саналат.

5.2. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси ъз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

5.3. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\ аткарган жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткарган органдын адисинин укугу жана милдеттерри 1-тиркемеге ылайык ишке ашат.

5.4.ЭСЪМ Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы коррупциялык факты байкалганда ошондой эле айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун алкагында милдеттерин одоно бузган учурларда адис тарабынан зарыл чараларды кабыл алуу жън\ндъ жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткарган органга сунуш киргизет.

6. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\дъ жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органын финансылык, материалдык жана башка каражаттар менен камсыздоо

6.1. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашырууга зарыл болгон финансылык камсыздоо республикалык бюджеттен жергиликт\\ бюджетке берил\\ч\ трансферттер (субвенциялар) формасында ж\рг\з\лът.

6.2. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н тиешел\\ финансылык жылга максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы кълъм\н эсептъъ Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2014-жылдын 19-декабрындагы 715токтому менен бекитилген максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) кълъм\н эсептъъ методикасынын негизинде ж\рг\з\лът.

Ушул келишимдин 9.2. пунктунда мъънът\ аныкталган, кърсът\лгън трансферттердин (субвенциялардын) кълъм\ ушул келишимге тиркелет жана анын ажырагыс бир бъл\г\ болуп саналат.

6.3. Ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашыруу \ч\н жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына республикалык бюджеттен берил\\ч\ каржы каражаттары жергиликт\\ бюджеттин кирешелеринин жана чыгашаларынын т\з\м\ндъ берилет жана келерки жылдын каржылыгы \ч\н жергиликт\\ бюджеттин кирешелери жана чыгашаларынын т\з\м\ндъ чагылуусу керек.

6.4. трансферттердин (субвенциялардын) жалпы кълъм\ ъз\нъ тъмънк\лърд\ камтыйт:

- жергиликт\\ ъз алдынча башкарууну аткаруучу органжын адисинин эмгек акысы;

-берилген ишти б\т\р\\гъ кеткен чыгымдар: командировкалык чыгым, окууга кеткен чыгым, канцелярдык товар жана байланыш кызматы;

6.5. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н зарыл болгон материалдык каражаттар мамлекеттик органы тарабынан жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органына кабыл алуу-ъткър\п бер\\ актынын негизинде ъткър\л\п берилет.

6.6. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу \ч\н чарбалык ишин (жабдуулар, объекттер, техника ж.б.) ж\рг\з\\гъ бъл\нгън материалдык каражаттар макулдашуу комиссиясында каралгандан жана алардын колдонууга жарактуулугу аныкталгандан кийин алар ъткър\л\п берил\\гъ тийиш.

Макулдашуу комиссиясы мамлекеттик органдардын жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын ък\лдър\нън теё укуктуулуктун негизинде т\з\лът.

6.7. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органына ъткър\л\п берил\\ч\ материалдык каражаттардын тизмеси тараптардын макулдашуусу менен аныкталат.

6.8. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н бъл\нгън материалдык каражаттарды пайдалануунун тартиби мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

6.9. Айрым берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н зарыл болгон жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын штаттык санынын ченемдери жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъ келишимде чагылдырылууга тийиш.

7. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын отчеттуулугунун формасы жана мезгилд\\л\г\

7.1. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы мамлекеттик органдын аймактык башкармалыгына тъмънк\лърд\ бер\\н\ камсыздайт:

- ай сайын 5инен кечиктирбестен,квартал сайын, жарым жылда бир жолу, жылдын аягында мамлекеттик орган тарабынан бекитилген жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы менен макулдашылган форма боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун жыйынтыктары жън\ндъ отчету;

- квартал сайын 5инен кечиктирбестен (ай сайын, жарым жылда бир жолу, жылдын аягында) мамлекеттик орган тарабынан бекитилген жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы менен макулдашылган форма боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бъл\нгън финансылык каражаттарды пайдалануу тууралуу финансылык отчетту.

8. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын мамлекеттик орган тарабынан къзъмълдъън\н тартиби

8.1. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын къзъмълдъъ (мындан ары - къзъмълдъъ) келишимдин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышын камсыздоо максатында ж\рг\з\лът.

8.2. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын къзъмълдъън\ мамлекеттик органдын аймактык башкармалыгы ж\рг\зът.

8.3. Мамлекеттик органдын аймактык бъл\н\ш\:

- аныкталган тартип бузууларды четтет\\ тууралуу кърсътмълърд\ жънът\\ укугу менен жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын толук кандуу жана сапаттуу аткарылышын къзъмълдъйт;

- жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органынын мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н бъл\нгън материалдык жана финансылык каражаттарды максаттуу пайдаланышын текшерет;

- жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар чъйръс\нъ таандык болгон маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын, ошондой эле методикалык кърсътмълърд\н аткарылышын къзъмълдъйт;

- келишим менен каралган учурларда жогору турган органга жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну токтотуу жана ушул келишимди бузуу жън\ндъ сунуштарды даярдайт жана киргизет.

8.4. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын къзъмълдъън\ тиешел\\ мамлекеттик орган тъмънк\дъй т\рдъ ж\рг\зът:

- - берилген ыйгарым укуктарды жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан ишке ашыруу бъл\г\ндъ алардын ишин координациялоо;

- ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъ мыйзамда же келишимде белгиленген тартипте жана мъънъттърдъ жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун натыйжалары жън\ндъ отчетторду кабыл алуу;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу жана мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бъл\нгън каражаттарды пайдалануу бъл\г\ндъ жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын ишин текшер\\;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу маселелери боюнча жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына сунуштамаларды бер\\;

- жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерди мыйзамдуулук жана максатка ылайыктуулук къз карашы менен баалоо.

9. Келишимдин к\ч\нъ киришинин жана колдонуу мъънът\н\н тартиби

9.1. Келишим Катта-Талдык   Айылдык кеӊеш менен бекитил\\гъ тийиш

9.2.Бул келишимдин мъънът\ кабыл алынган к\ндън тартып жыл аягына чейин болуусу керек.

Эгерде бир да тарап келишимдин мъънът\ б\ткънгъ чейин келишимди токтоуу жън\ндъ ъз оюн билдирбесе, анда автоматтык т\рдъ келишимдин мъънът\ ошол эле мъънъттъ, ошол эле шартта узартылат.

9.3.Бул келишим бирдей юридикалык к\чкъ ээ эки нускада т\з\лд\.

10.Келишимди ъзгърт\\ шарттары

10.1. Келишимге ъзгърт\\лър жана толуктоолор тараптардын макулдашуусу менен киргизилет.

10.2. Кара-Суу райондук Катта-Талдык айылдык Кеӊештин бекитилген чечимин эске алуу менен келишимге ъзгърт\\ жана толуктоолорду киргизилет.

11. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну токтотуунун негиздери жана тартиби

11.1 Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашыруусу тъмънк\ учурларда токтотулушу м\мк\н:

- келишимдин колдонулуу мъънът\ б\ткъндъ;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъ мыйзамды к\ч\н жоготту деп таануу тууралуу мыйзам к\ч\нъ киргенде;

- Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ж\зъгъ ашырылышын камсыздоодо кийинки жылга республикалык бюджеттин трансферттери жок болсо;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мындан ары ж\зъгъ ашырылышы \ч\н укуктук ченемдик актылар кабыл алынса;

- мамлекеттик орган тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ъз алдынча ишке ашыруу жън\ндъ чечим кабыл алынса (келишимди мъънът\нъ чейин к\ч\н бузуу);

келишим жана/же "Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\н тартиби жън\ндъ" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жана шарттарда жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруудан баш тарткан учурда (келишимди мъънът\нъ чейин бузуу).

11.2. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ ЭСЪМд\н эмгекти башкаруу жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы же Катта-Талдык   айыл ъкмът\н\н демилгеси боюнча мъънът\нън мурда токтотулушу м\мк\н.

11.3. Катта-Талдык айыл ъкмът\ тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашыруунун мъънът\нън мурда баш тартуунун шарттары :

- ЭСЪМд\н эмгекти башкаруу жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу \ч\н материалдык, каржылык жана башка каражаттарды камсыздоо м\мк\н болбогондо;

-берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарбоо, Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н къз каранды эмес себептери;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\н\н жана (же) ишке ашыруунун шарттарын ъзгърткън ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы.

11.4. . ЭСЪМд\н Кара-Суу райондук эмгекти башкаруу жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ж\зъгъ ашыруунун мъънът\нън мурда баш тартуунун шарттары :

- . ЭСЪМд\н Кара-Суу райондук эмгекти башкаруу жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мындан ары ж\зъгъ ашыруу максатсыз деп табылганда;

- Катта-Талдык айыл ъкмът\ берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н алынган материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу, эгер ал бузуулар жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну татаалдаштырган шарттарды т\зсъ;

-мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруунун шарттарын ъзгърт\\дъ укуктук ченемдик актыларды кабыл алынышы;

11.5. Тараптардын биринин демилгеси боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар мъънът\нъ чейин токтотулган учурда токтотууну демилгелеген тарап берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотуунун болжолдонгон датасына чейин 15 жумушчу к\н мурда башка тарапка жазуу т\р\ндъ билдир\\ жънът\\гъ милдетт\\.

11.6. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мъънът\нъ чейин токтотуу жън\ндъ билдир\\н\ алган тарап аны 15 жумушчу к\нд\н аралыгында карап чыгууга жана башка тарапка кароонун жыйынтыгы жън\ндъ кабарлоого милдетт\\.

Башка тарап билдир\\ менен макул болгон учурда берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу тараптардын макулдашуусунун негизинде токтойт.

11.7. 30 жумушчу к\нд\н аралыгында билдир\\н\ кароонун жыйынтыгы жън\ндъ жазуу т\р\ндъ жооп жок болгон же башка тарап берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотуу менен макул болбогон учурда берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мъънът\нъ чейин токтотуу жън\ндъ маселе сот тартибинде чечилет.

11.8. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар аткаруу мъънът\нъ чейин токтотулган учурда аларды ишке ашыруу \ч\н Катта-Талдык айыл ъкмът\нъ бъл\нгън, пайдаланылбаган материалдык жана финансылык каражаттар берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу токтотулган к\ндън тартып 15 жумушчу к\нд\н аралыгында ЭСЪМд\н эмгекти башкаруу жана социалдык ън\г\\ башкармалыгына кайтарылууга тийиш.

11.9. Мыйзамда же келишимде каралган кълъмдъ, тартипте жана мъънъттърдъ берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну каржылоо токтотулган учурда, Катта-Талдык айыл ъкмът\ берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтото турууга укуктуу, ал жън\ндъ беш жумушчу к\нд\н ичинде жазуу ж\з\ндъ ЭСЪМд\н эмгекти башкаруу жана социалдык ън\г\\ башкармалыгына кабарлайт.

11.10. Катта-Талдык айыл ъкмът\ берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтоткон к\ндън тартып, мамлекеттик ыйгарым укуктар, жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруу органына аларды ЭСЪМд\н эмгекти башкаруу жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы тарабынан аткарылууга тийиш.

11.11. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды андан ары аткарууну токтотуу, токтотуп туруу жана баш тартуу тууралуу чечими Катта-Талдык Айылдык кеӊешинин токтому менен бекитилет

12. Тараптардын жоопкерчилиги

2.1. Келишимдин шарттарын талаптагыдай аткарбагандык, укуктарын басмырлоо же материалдык жана моралдык зыян келтир\\ \ч\н тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

12.2. Айыл ъкмът\н\н башчысы берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын тийишт\\ т\рдъ аткарылышын уюштуруу, бъл\нгън материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдалануу жана ушул келишимдин жоболорун так аткаруу \ч\н жеке жоопкерчилик тартат.

13. Талаштарды чеч\\ тартиби

13.1. Ушул келишимди аткаруунун ж\р\ш\ндъ келип чыккан бардык талаштар жана келишпестиктер тараптар ортосунда с\йлъш\\лър аркылуу же болбосо сот тартибинде чечилет

14. Тараптардын даректери жана кол тамгалары

Кара-Суу райондук эмгекти башкаруу                                             ЖЪБ органы

жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы

                                                                                                                  

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык ън\г\\ министрлигинин  Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы

Бишкек ш., Киев къчъс\ 58

(312) 66 61 20 факс (312) 66 23 29

ЭСЪМд\н начальниги

Э.Ахметов

                   Катта-Талдык айыл Ъкмът\

                   Баш-Булак айылы

                   У.Шамурзаев къч 58,

                 ОКПО:22477727

                ИНН 01007200010099

               Айыл ъкмът\н\н башчысы

                К.Жантороев

КЫРГЫЗ    РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 12/4       « 27 » ноябрь 2019– ж.

         Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын курамына талапкерлерди кърсът\\ жън\ндъ

       «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ъткър\\ боюнча шайлоо комиссиялары жън\ндъ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н аймагындагы коомчулуктан келип т\шкън протоколдун негизинде   Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                    

        

                                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын курамына Мойдунов Талипжан Келдибаевичтин (29.06.1968-жылы туулган, билими жогорку, «А.Осмоно» атындагы орто мектебинин директору, Жаны-Турмуш айылы, Катта-Талдык айыл ъкмът\) талапкерлиги сунушталсын.
 2. Катта-Талдык айылдык кенешинин чечими менен Кыргыз Республикасынын шайлоо референдум ъткър\\ боюнча комиссиясына жиберилсин.

              

Търага                                                                               С.Э. Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

ХII - сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 №12/5             27 – ноябрь   2019 – ж.

Катта-Талдык айыл аймагынындагы

Талдык айылынын тургуну Алиматов

Канаттын арызын кароо жън\ндъ.

                                  

Катта-Талдык айыл аймагынын Талдык айылынын тургуну Алиматов Канаттын арызын карап жана талкуулап Катта-Талдык

айылдык кенеши токтом кылат.

                                     Т О К Т О М

1.Талдык айылынын тургуну Алиматов Канаттын ден соолугун чындоого Индия мамлекетине бара жаткандыгына байланыштуу

35000 (отуз беш мин)сом акчалай жардам бер\\ жагы Катта-Талдык

айыл ъкмът\но сунушталсын.

2.Ушул токтомду аткаруу жагы финансы-экономикалык болумдун башчысына тапшырылсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы финансы жана бюджет боюнча туруктуукомиссиясына жуктолсун.

Катта-Талдык айылдык

Кенешинин Търагасы:-                                             С.Айдаров

КЫРГЫЗ   РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛАСТЫ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 коч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

        

Катта –Талдык айылдык Кенешинин (VI-чакырылышындагы) кезектеги

ХII сессиясынын

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 №12/6                          27-ноябрь 2019 ж.

Катта-Талдык айыл аймагынын

жайыт комитетине Мал чарбасын

жана рынокту ън\кт\р\\-2 долбоору

аркылуу алынган   ХОВО автосамосвалы

менен Фронтальный погрузчиктин иштъъ

тарифтерине ъзгърт\\лърд\ киргиз\\жън\ндъ

Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетине Мал чарбасын жана рынокту ън\кт\р\\-2 долбоору аркылуу алынган   ХОВО автосамосвалы менен Фронтальный погрузчиктин иштъъ тарифтерине айлык акыдан чегерилуучу 17,25% социалдык фондко болунуучу акча каражатын кошуу куректигин карап жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши токтом кылат.

                                           Т О К Т О М

1.Катта-Талдык айыл аймагынын жайыт комитетине Мал чарбасын жана рынокту ън\кт\р\\-2 долбоору аркылуу алынган   ХОВО автосамосвалы менен Фронтальный погрузчиктин иштъъ

тарифтерине айлык акыдан чегерилуучу 17,25% социалдык фондко болунуучу акча каражаты кошулуп эсептелсин.

         2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы финансы жана  

     бюджет боюнча туруктуукомиссиясына тапшырылсын.

Катта-Талдык айылдык

Кенешинин Търагасы:                                                             С.Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

                                                                                        

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                  № 12/7         « 27 » ноябрь 2019– ж.

Катта-Талдык айыл аймагындагы социалдык обьектилерге акча каражатын бъл\\жън\ндъ

Кара-Суу районунун Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Аблаев атындагы кочого асфальт тошоо долбоорун карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Аблаев атындагы кочого асфальт тошоо долбоору жактырылсын.

2. Кара-Суу районунун Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Аблаев атындагы кочого асфальт тошоо долбооруна айылдык аймактын 2020-жылкы кирешелер бъл\г\нън оздук салым \ч\н 555 674 (беш жуз элик беш мин алты жуз жетимиш торт) сом акча каражаты болунуп берилсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы инвестиция тартуу, бюджет жана экономикалык онугуу боюнча комиссиясына   тапшырылсын.

Търага                                                                         С.Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 12/8           « 27 » ноябрь 2019– ж.

         Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н аймагында спирттик ичимдиктерди сатууга чектъъ коюу жън\ндъ

       Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н аймагында коомдук тартипти сактоо максатында   Катта - Талдык айылдык Кенеши

                                                    

        

                                                           Т О К Т О М   К Ы Л А Т:

 1. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н аймагында коомдук тартипти сактоо максатында айылдардагы комок, маркеттерде майрам к\ндър\ спирттик ичимдиктерди сатууга кечки саат 19:00 дън эрте мененки саат 10:00 гъ чейин тыюу салынат.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы мыйзамдуулук, укук, тартипти чындоо боюнча туруктуукомиссиясына ж\ктълс\н.

                

Търага                                                                                                                    С.Э. Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 12/9           « 27 » ноябрь 2019– ж.

Катта-Талдык айыл аймагындагы социалдык обьектилерге акча каражатын бъл\\ жън\ндъ

Кара-Суу районунун Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Токтогул атындагы кочого асфальт тошоо долбоорун карап чыгып жана талкуулап Катта-Талдык айылдык кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Токтогул атындагы кочого асфальт тошоо долбоору жактырылсын.

2. Кара-Суу районунун Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н Баш-Булак айылындагы Токтогул атындагы кочого асфальт тошоо долбооруна айылдык аймактын 2020-жылкы кирешелер бъл\г\нън оздук салым \ч\н 1 803 944 (бир млн сегиз жуз уч мин тогуз жуз кырк торт) сом акча каражаты болунуп берилсин.

3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы инвестиция тартуу, бюджет жана экономикалык онугуу боюнча комиссиясына   тапшырылсын.

Катта-Талдык айылдык

кенешинин Търагасы                                                                        С.Айдаров

КЫРГЫЗ         РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАТТА-ТАЛДЫК АЙЫЛДЫК КЕЁЕШИ  

Баш-Булак а, Шамурзаев У. №58 къч.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАТТА-ТАЛДЫКСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕЁЕШ

с.Баш-Булак,ул.Шамурзаева У. №58

Катта –Талдык айылдык Кенешинин кезектеги

ХII– сессиясынын (алтынчы чакырылышынын)

Т О К Т О М У

Баш – Булак айылы                                 № 12/10                       « 27 » ноябрь 2019– ж

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы калкты жана жарандык актыларды каттоо Департаменти менен Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н ортосунда т\з\лгън келишимди бекит\\ жън\ндъ

     Катта-Талдык айылдык кенешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы калкты жана жарандык актыларды каттоо Департаменти менен Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н ортосунда т\з\лгън келишимди бекит\\ бер\\ жън\ндъг\ сунушун угуп, бул маселе кенири талкууланып, алар тарабынан киргизилген сунуштардан кийин Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2013-жылдын 30-майындагы №304 токтомунун, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы №238 ыйгарым укуктарды т\з\лгън бер\\ жън\ндъг\ буйругунун негизинде Катта-Талдык айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу райондук Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы калкты жана жарандык актыларды каттоо Департаменти менен Катта-Талдык айыл ъкмът\н\н ортосунда т\з\лгън айрым мамлекеттик укуктарды жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына ъткър\п бер\\ жагы жактырылсын.
 2. Айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы (К.Кайназарова) – келишимдин 4.2-беренесинин жана 6.4-беренелеринде кърсът\лгън шарттарга ылайык ВУС инспекторун материалдык жана финансылык жактан колдоону камсыз кылсын.
 3. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адисти жумушка дайындоо, жумуштан бошотуу жана кошумча милдеттерди ж\ктъъ укугу айыл ъкмът\н\н башчысына берилсин.
 4. Келишимдин бир нускасы Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы калкты жана жарандык актыларды каттоо Департаментине жънът\лс\н.

Търага                                                                                С.Э. Айдаров

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө

КЕЛИШИМ

1. Келишимдин тараптары

   Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти, мындан ары Департамент деп аталуучу,   Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2013-жылдын 30-майындагы №304 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти жън\ндъ жобонун жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы №238 ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъ буйругунун негизинде аракеттенген директор М.К.Пратованын атынан, бир тараптан   жана Катта-Талдык айыл ъкмът\, мындан ары жергилиет\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруучу органы деп аталуучу, уставтын негизинде Жантороев Канторо экинчи тараптан, мындан ары Тараптар деп аталуучу

Кыргыз Республикасынын Конституциясын, "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө" жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 21-апрелиндеги №238 токтому менен бекитилген жобону жетекчиликке алуу менен төмөнкүлөр тууралуу ушул келишимди түзүштү.

2. Келишимдин негизи

2.1.Департамент Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2014-жылдын 19-декабрындагы №715 Берилген айрым мамлекеттик укуктарды ишке ашыруу \ч\н республикалык бюджеттен жергиликт\\ бюджеттерге берил\\ч\ трансферттердин кълъм\н эсептъън\н убактылуу методикасын бекит\\ жън\ндъ токтомуна ылайык Катта-Талдык айыл ъкмът\ тъмънк\дъй ыйгарым укуктарды берет:
1) Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун алмаштырууга документтерди кабыл алуу, ошондой эле даярдалган паспортту бер\\;
2) Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун алмаштырууга документтерди кабыл алуу, ошондой эле жекелештирилген жалпы жарандык паспортту бер\\;

3) жарандарды жашаган жери жана барган жери боюнча каттоо;

4)   баланын туулгандыгын мамлекеттик каттоо, ошондой эле туулгандыгы тууралуу к\бъл\к бер\\;

5)   никелеш\\н\ мамлекеттик каттоо, ошондой эле никелеш\\ тууралуу к\бъл\к бер\\;

6)     ългънд\г\н мамлекеттик каттоо, ошондой эле ългънд\г\ тууралуу к\бъл\к бер\\;

7)       аталыкты аныктоону мамлекеттик каттоо, ошондой эле аталыкты аныктоо тууралуу к\бъл\к бер\\;

8)       балага с\й\нч\ бир жолку тълъмгъ арыздарды кабыл алуу.

2.2. Катта-Талдык айыл ъкмът\

жогоруда көрсөтүлгөн берилүүчү мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн кабыл алат.

3. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө мамлекеттик органдын укуктары жана милдеттери

3.1.     Департамент өзүнүн ыйгарым укуктарын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берүүдө төмөнкүлөргө укуктуу:

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан ишке ашырылышын, ошондой эле ушул максатка бөлүнүп берилген финансылык, материалдык жана башка каражаттардын пайдаланылышын контролдоого;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу маселелери боюнча аткаруу үчүн милдеттүү болгон актыларды өзүнүн компетенциясынын чегинде кабыл алууга;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруунун жүрүшүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан жол берилген бузууларды жоюу боюнча кат жүзүндөгү сунуштарды берүүгө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга байланышкан маалыматтарды, материалдарды жана документтерди сурап алууга;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун жана материалдык, финансылык жана башка каражаттарды пайдалануунун натыйжалары жөнүндө маалымат берүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын отчетторунун формаларын бекитүүгө;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына бөлүнгөн, бирок максаттуу эмес пайдаланылган каражаттарды өндүрүп алууга;

- ушул келишим жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген учурларда жана тартипте, мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишимди мөөнөтүнө чейин бузууну демилгелъъгъ.

3.2. Департамент өзүнүн компетенциясынын чегинде төмөнкүлөргө милдеттүү:

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын камсыз кылуу үчүн арналган материалдык, финансылык жана башка каражаттарды өз убагында жана толук көлөмдө өткөрүп берүүгө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон методикалык, уюштуруучулук, консультациялык, башка жардам көрсөтүүгө, укуктук, техникалык жана башка документтер менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын камсыздоого;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу жүктөлгөн адистердин квалификациясын жогорулатуу үчүн жылына эки жолудан кем эмес окуу өткөрүүгө;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын аткарылышын жана бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдаланышын контролдоого.

- Келишимдин 1-тиркемесине ылайык мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ боюнча иштерди камсыздоого.

4. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын укуктары жана милдеттери

4.1. Катта-Талдык айыл ъкмът\ берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда төмөнкүлөргө укуктуу:

- берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн каралган материалдык, финансылык жана башка каражаттарды өз убагында жана толук көлөмдө өткөрүп берүүнү талап кылууга;

- мамлекеттик органдан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн методикалык, уюштуруучулук, консультативдик жана башка жардамды, ошондой эле зарыл болгон укуктук, техникалык жана башка документтерди алууга;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууда кетирилген тартип бузууларды четтетүү боюнча мамлекеттик органдардын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрүнө сот тартибинде даттанууга;

- ушул келишим жана "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген учурларда жана тартипте, мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндөгү келишимди мөөнөтүнө чейин бузууну демилгелъъгъ.

4.2. Катта-Талдык айыл ъкмът\ берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда төмөнкүлөргө милдеттүү:

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды келишимге жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ишке ашырууга;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыздоого;

- мамлекеттик орган тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу жана материалдык, финансылык жана башка каражаттарды пайдалануу боюнча тоскоолдуксуз текшерүүлөрдү жүргүзүү үчүн шарттарды камсыздоого;

- квалификацияны жогорулатуу үчүн мамлекеттик орган тарабынан уюштурулган окууга, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын адистеринин катышуусун камсыздоого;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда кетирилген тартип бузууларды четтетүү боюнча мамлекеттик органдардын жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрүн аткарууга;

- ай сайын отчеттук айдан кийинки айдын 10-к\н\нъ чейин Департаментке учурдагы айга каржылоого Келишимдин 2-тиркемесине ылайык ведомстволук табыштама бер\\гъ;

- ай сайын, квартал сайын, жарым жылдын жана бир жылдын негизинде берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун жыйынтыгы жън\ндъ Департаменттин жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо аймактык бъл\м\нъ (мындан ары Департаменттин ЖААККПКБсы) келишимдин 3-тиркемесине ылайык отчет берүүгө;

- жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын адиси болбогон учурда (ооруп калуу, ърг\\дъ болуу, окууга баруу жана башка) ъз ара алмаштырууну камсыздоого;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн ага ъткър\п берилген, колдонулбаган материалдык жана башка каражаттарды кайтарып бер\\гъ;

-   Келишимдин 1-тиркемесине ылайык мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ боюнча иштерди камсыздоого.

5. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарган жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын адиси

5.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган муниципалдык кызматчы болуп саналат.

5.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

5.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси даярдалган паспортторду жана жарандык абалдын актыларын каттоо боюнча так отчеттуулук бланктарын жоготкондугу, бузгандыгы \ч\н толук ълчъмдъ материалдык жоопкерчилик тартат.

Документ жоголгон же бузулган учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси тарабынан арыз ээсине келтирилген зыян документтерди кайра калыбына келтир\\ чыгымдарынын наркынын ълчъм\ндъ Департаментке тълънът.

Жогоруда аталган учурларда арыз ээсине, Департаментке келтирилген зыянга ъз ыктыяры менен Кыргыз Республикасынын азыркы мыйзамдарында белгиленген тартипте соттун чечими менен ж\рг\з\лът.

5.4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилк тартат:

-жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо тартибин регламенттеген Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган талаптарга ылайык жарандык абалдын актыларын каттоо боюнча берилген документтерди кабыл алуу, алардын аныктыгы жана т\п нускалыгы \ч\н;

- туулгандыгын, аталыкты аныктоону, никелеш\\н\, ългънд\г\н каттоо боюнча арыздарды толтуруу \ч\н ошондой эле туулгандыгы тууралуу, никелеш\\ тууралуу, ългънд\г\ тууралуу, аталыкты аныктоо тууралуу к\бъл\кт\ бер\\ \ч\н;

- туулгандыгы, аталыкты аныктоо, никелеш\\, ългънд\г\ жън\ндъактылык жазууларды толтуруу \ч\н, ошондой эле туулгандыгы тууралуу, никелеш\\ тууралуу, ългънд\г\ тууралуу, аталыкты аныктоо тууралуу к\бъл\ктърд\ бер\\ \ч\н;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун алмаштырууга документтерди кабыл алуу, алардын аныктыгы жана т\п нускалыгы \ч\н, ошондой эле даярдалган паспортту бер\\ \ч\н;

- Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспортун алмаштырууга документтерди кабыл алуу, алардын аныктыгы жана т\п нускалыгы \ч\н, ошондой эле жекелештирилген жалпы жарандык паспортту бер\\ \ч\н;

- жарандарды жашаган жери жана барган жери боюнча каттоо \ч\н;

- балага с\й\нч\ арыздарын каттоо \ч\н;

- арыз ээлеринин арыздардагы колунун аныктыгы жана жарандык абалдын актыларын жазуунун эки нускасы \ч\н;

- арыз ээси тарабынан ким экендигин тастыктоочу документ берилбестен документтерди кабыл аландыгы \ч\н;

- арыз ээсинин жеке ъз\н\н катышуусусуз кабыл алгандыгы \ч\н;

- ЖААК, АМСте документтерди ъз убагында жана туура тариздъъ, актылык жазууларга ылайык к\бъл\к бер\\ \ч\н;

-   арыз ээси тарабынан документтердин т\п нускалары берилбестен документтер кабыл алынбаганы \ч\н;

-   жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо тууралуу к\бъл\ктърд\н бланктарын сактоо \ч\н;

-   актылык жазуулар жана жарандык абалдын мамлекеттик каттоо тууралуу к\бъл\ктърд\н бланктары боюнча отчеттуулукту ъз убагында бер\\ \ч\н.

5.5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси тъмънк\лъргъ укуктуу:

- кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруу \ч\н зарыл маалыматтарды, документтерди жана башка материалдарды белгиленген тартипте суроого;

-   берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н каралган материалдык жана башка каражаттарды ъз убагында жана толук кълъмдъ ъткър\п бер\\н\ талап кылууга;

-   арыз ээсинде ИЖН болбогон же туура эмес, кош ИЖН болгон учурда бардык иш аракеттерди токтотууга жана Департаменттин аймактык ЖААККПКБсына кайрылуу зарылдыгы жън\ндъ арыз ээсине билдир\\гъ;

-   жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо боюнча мамлекеттик кызмат кърсът\\ боюнча квалификациясын жогорулатууга (окууга);

-   берилген ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н Департаменттен усулдук, уюштуруучулук, консультациялык жана башка жардам алууга, ошондой эле зарыл укуктук, техникалык жана башка документтерди алууга;

-   эгер арыз ээси тарабынан берилген документтер тизмекке туура келбесе, тизмекке ылайык документтерди бер\\н\ сунуштоого.

5.6.     Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси тъмънк\лъргъ милдетт\\:

-   жеке маалыматтардын сакталышын жана аныктыгын, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген тартипте ага жет\\ режимин камсыздоого;

-   Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда жеке маалыматтардын купуялуулук режимин камсыздоого;

-   Инфоком МИ КБнын Регламентинин Кошулуу жън\ндъ макулдашуусуна ылайык электрондук кол тамганын сакталышын камсыздоого;

-     берилген документтерден ондоолор жана/же жасалмалоо белгилери аныкталган учурда, бул жън\ндъ Департаменттин аймактык бъл\м\н\н жетекчилигине ошондой эле ички иштер органдарына тез арада билдир\\гъ милдетт\\.

Мындай учурда жасалмалоо белгилерин сыпаттоо менен \ч нускада эркин формада акт т\з\лът, анын бири бир иш к\нд\н ичинде Департаменттин аймактык бъл\мдър\ жайгашкан жер боюнча ички иштер органдарына жиберилет, экинчиси Департаменттин аймактык бъл\м\ндъ калат, \ч\нч\с\ арыз ээсине берилет. Ондоо же жасалмалоо белгилери аныкталган документтерди берген арыз ээсине анкета арызды тариздъъ \ч\н документтерди кабыл алуу маселеси ички иштер органдары тарабынан акыркы чечим чыккандан кийин чечилет.

5.7.   Ушул келишимде каралбаган жоопкерчилик Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык колдонулат.

6. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органын финансылык, материалдык жана башка каражаттар менен камсыздоо

6.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга зарыл болгон финансылык камсыздоо республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке берилүүчү трансферттер (субвенциялар) формасында жүргүзүлөт.

6.2. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн тиешелүү финансылык жылга максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмүн эсептөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн\н 2014-жылдын 19-декабрындагы №715 токтому менен бекитилген тарабынан бекитилген берилген айрым ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н республикалык бюджеттен жергиликт\\ бюджеттерге берил\\ч\ трансферттердин көлөмүн эсептөөн\н убактылуу методикасынын негизинде жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүн\н 2014-жылдын 19-декабрындагы №715 токтому менен бекитилген тарабынан бекитилген берилген айрым ыйгарым укуктарды ишке ашыруу \ч\н республикалык бюджеттен жергиликт\\ бюджеттерге берил\\ч\ трансферттердин көлөмүн эсептөөн\н убактылуу методикасына ылайык ушул келишимдин 9.2-пунктунда көрсөтүлгөн суммасы келишимге тиркелет жана анын ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелет.

6.3. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан жергиликтүү бюджетке республикалык бюджеттен бөлүнүүчү максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын алыш-бериш эсебине түшөт жана кезектеги финансылык жылга жергиликтүү бюджеттин кирешелер жана чыгашалар түзүмүндө чагылдырылууга тийиш.

6.4. Максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмү өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын адисине эмгек акысын;

- берилүүчү ыйгарым укуктарды аткарууга чыгымдарды: иш сапардын чыгымдарын, Интернет тармагынын кызмат кърсът\\с\н, кенсе буюмдарын.

6.5. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык каражаттар мамлекеттик органы тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына кабыл алуу-өткөрүп берүү актынын негизинде өткөрүлүп берилет.

6.6. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн чарбалык ишин (жабдуулар, объекттер, техника ж.б.) жүргүзүүгө бөлүнгөн материалдык каражаттар макулдашуу комиссиясында каралгандан жана алардын колдонууга жарактуулугу аныкталгандан кийин алар өткөрүлүп берилүүгө тийиш.

Макулдашуу комиссиясы мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын өкүлдөрүнөн паритеттик башталышта түзүлөт.

6.7. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына өткөрүлүп берилүүчү материалдык каражаттардын тизмеси тараптардын макулдашуусу менен аныкталат.

6.8. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн материалдык каражаттарды пайдалануунун тартиби Департамент тарабынан аныкталат.

6.9. Айрым берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды 1 штаттык бирдикте жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын адиси тарабынан ишке ашырылат. 

7. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын отчеттуулугунун формасы жана мезгилдүүлүгү

7.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы Департаменттин аймактык ЖААККПКБсына төмөнкүлөрдү берүүнү камсыздайт:

- ай сайын 10унан кечиктирбестен учурдагы айга каржылоого ведомстволук табыштаманы Келишимдин 2-тиркемесине ылайык;

- ай сайын 5-к\ндън кечиктирбестен берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун жыйынтыгы жън\ндъ отчетту Келишимдин 3-тиркемесине ылайык;

- ай сайын, квартал сайын жарым жылда бир жолу, жылдын аягында 4-к\ндън кечиктирбестен берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бъл\нгън финансылык каражаттарды пайдалануу тууралуу финансылык отчеттумамлекеттик орган тарабынан бекитилген жана жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун аткаруучу органы менен макулдашылган форма боюнча келишимдин 4-тиркемесине ылайык.

8. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын мамлекеттик орган тарабынан контролдоонун тартиби