25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Сары-Колот айылдык кенешинин бешинчи чакырылышынын 2018-2019-2020-жылдардагы IX сессиясынын №9/1-9/4, X сес №10/1, ХI сес №11/1-11/2, XII сес №12/1-12/2, XIII сес №13/1-13/2, XIV сес № 14/1-14/2, XV сессиясынын №15/1 токтомдору.

Кара-Суу районунун Сары-Колот айылдык кенешинин бешинчи чакырылышынын 2018-2019-2020-жылдардагы IX сессиясынын №9/1-9/4, X сес №10/1, ХI сес №11/1-11/2, XII сес №12/1-12/2, XIII сес №13/1-13/2, XIV сес № 14/1-14/2, XV сессиясынын №15/1 токтомдору.

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги IX СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№9/1

Сары-Колот айылы                                                                      «24» декабрь 2018-жыл

Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 25-сентябрындагы №215 «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъг\» мыйзамына ылайык Сары –Колот айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2019-жылга бюджетин бекит\\ жън\ндъ.

         Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 25-сентябрындагы №215 «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъг\» мыйзамына ылайык Сары –Колот айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2019-жылга бюджетин бекит\\ жън\ндъг\ Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнун башчысынын милдетин аткаруучу Б. Орозбаеванын жазган билдир\\с\н талкуулап, бул маселе боюнча депутаттардын Сары-Колот айылдык Кенешинин социалдык-экономика, инфраструктура, бюджет, салык, курулуш, транспорт жана коммуникация маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын берген корутундусун эске алып, депутаттардын Сары-Колот айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары –Колот айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджети киреше бъл\г\ боюнча -11187,5 мин сомго, чыгаша бъл\г\-11187,5 мин сом аткарылгандыгы бекитилсин.
 2. Айыл аймагынын 2019-жылга карата т\з\лгън бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\ контингенттерге жана нормативдерге ылайык 2019-жылга бюджети бардык статьялар менен 13725,5 мин сом ълчъм\ндъ, анын ичинен 1035,0миё сом ата-энелерден т\шкън акча каражаты бекитилсин.
 3. Сары-Колот айыл аймагынын 2020-жылга киреше бъл\г\ 12914,4миё сом ал эми чыгаша бъл\г\ 12914,4миё сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 4. 2019-жыл ичинде Сары-Колот айыл аймагынын бюджети боюнча кассада ж\г\рт\л\\ч\ нак акча 10,0 мин сом ълчъм\ндъ белгиленсин.  
 5. 2021-жылдарга киреше бъл\г\ 13505,4миё сом ал эми чыгаша бъл\г\-13505,4миё сом бекитилсин.
 6. Аппарат кызматкерлеринин жалпы штаттык бирдиги-22 .Анын ичинен айыл башчылары-5 штаттык бирдик эмгек акы фондусу менен, техникалык тейлоо кызматкерлеринин саны-2 штаттык бирдик эсебинде бекитилсин .
 7. Сары-Колот айыл аймагынын 2019-жыл ичинде жергиликтуу бюджетке бардык статьялардагы суммаларды айыл аймагындагы муктаждыктарына карата ъзгърт\\ \ч\н айылдык Кенештин сессиясында каралсын.
 8. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айылдык кенештин алдындагы туруктуу комиссияга жана айыл окмотунун финансы-экономикалык бъл\м\нъ ж\ктълс\н.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                               Н.Узаков

 

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчишайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги IX СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№9/2

Сары-Колот айылы                                                                      «24» декабрь 2018-жыл

Сары-Колотайыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъг\ иштерди кароо боюнча комиссиянын типт\\ жобосун жана курамын бекит\\ жън\ндъ

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиянын жобосун жана курамын бекит\\ жън\ндъ депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 17.10.2018-жылдагы №01-18-/126 сандуу буйругун жетекчиликке алып Сары-Колот айылдык Кенеши токтом кылат:

ТОКТОМ

            Сары-Колот айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссиянын жобосу бекитилсин. (жобо тиркелет)

            Сары-Колот айыл ъкмът\н\н бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссия тъмънк\ курамы бекитилсин.

 1. Э.Айтикеев – Сары-Колот айыл ъкмът\н\н башкы адиси, комиссиянын търагасы
 2. Т.Аматкулов – Сары-Колот айылынын айыл башчысы, комиссиянын орун басары
 3. С.Жунусов – Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жооптуу катчысы, комиссиянын катчысы
 4. А.Мамадинов – Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Аксакалдар сотунун търагасы комиссия м\чъс\
 5. А.Насиров – Курбан-Кара айылынын айыл башчысы, комиссиянын м\чъс\
 6. Б.Абдиев – Сары-Колот айылдык Кенешинин депутаты, комиссия м\чъс\
 7. А. Султанов – Сары-Колот айылдык Кенешинин депутаты, комиссиянын м\чъс\.

Бузуулар жън\ндъ иштерди кароо боюнча комиссия типт\\ жобонун негизинде иш ж\рг\з\\гъ милдеттендирилсин.

Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ алуу жагы Сары-Колот айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

 

 

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                              Н.Узаков

   Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчишайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги IX СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№9/3

Сары-Колот айылы                                                                        «24» декабрь 2018-жыл

«Калктуу конуштардын экономикалык пландаштыруу Ъзгъчъл\ктър\нъ жараша К2 коэфиценттерин жана айыл чарба жерлерин пайдалангандык \ч\н жер салыгын базалык ставкасын 2019-жылга бекит\\ жън\ндъ»

Калктуу конуштардын экономикалык пландаштыруу ъзгъчъл\ктър\нъ жараша коэфиценттерин жана айыл чарба жерлерин пайдалангандык \ч\н жер салыгын базалык ставкасын 2019-жылга бекит\\ жън\ндъ Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жыйымдар бъл\м\н\н башчысы М.Эргешовдин маалыматын угуп КР СалыкКодексинин 337-беренесин эске алып Сары-Колот айылдык Кенеши токтом кылат:

ТОКТОМ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Калктуу конуштарын экономикалык пландаштыруу ъзгъчъл\ктър\нъ жараша К2 коэфиценттери 2019-жылга тъмъндъг\ тартипте бекитилсин:
 1. Сары-Колот айылына – 0,8
 2. Ак-Колот айылына – 0,8
 3. Шералиайылына - 0,8
 4. Курбан-Кара айылына – 0,9
 5. Тынчтыкайылына – 0,8
 6. Присавайайылына – 0,8                                                                                                                                                                            2. Айылчарбажерлеринпайдалангандыгы \ч\н жер салыгынын базалык ставкасы тъмъндъг\дъй ълчъмдъ белгиленсин:

- сугат айдоо жерлери \ч\н бир гектарына – 456 сом

- кайрак айдоо жерлери \ч\н бир гектарына – 45 сом

- къп жылдык ъс\мд\ктър \ч\н бир гектарына – 264 сом

- чъп чабынды жерлери \ч\н биргектарына – 29 сом

- жайыт жерлери \ч\н биргектарына – 13 сом

3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык Кенештин тийишт\\ туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                              Н.Узаков

 

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчишайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги IX СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№9/4

Сары-Колот айылы                                                                «24» декабрь 2018-жыл

«Сары-Колот айыл ъкмът\н\н аймагындагыайылдардагыатыжоккъчълъргъаткоюужън\ндъ»

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Сары-Колот, Курбан-Кара, Шерали айылдарындагы аты жок къчълъргъ ат жън\ндъг\ элден т\шкън маалыматты угуп жана КыргызРеспубликасынын «Географиялык аталыштар жън\ндъг\ мызамынын 7-беренесин негиз кылып Сары-Колот айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айылындагы эл оозуна аталып ж\ргън Дъё-Маала къчъс\нъ Тешебаев Абдухашимдин \й\нън Бекмурзаев Жалинин \й\нъ чейин жана Тешебаев Абдухакимдин \й\нън Абдулажанов Насиптин \й\нъ чейинки аралык эмгек ветераны маркум Жунусов Исматилланын аты ыйгарылсын.
 2. Сары-Колот айылындагы т\шт\к тарабындагы жаны конуштардагы узун къчън\н Мамырканов Дастандын \й\нън Абдувалиев Шавкаттын \й\нъ чейинки аралыгына Улуу ата-мекендик согуштун ветераны Шайимов Абдырахмандын аты ыйгарылсын.
 3. Сары-Колот айылындагы ортонку жаны кошунтагы къчън\н Абдылкасымова Гулжандын \й\нън Жороев Келсинбектин \й\нъ чейинки аралыка маркум Жусупов Жумаштын аты ыйгарылсын.
 4. Шерали айылынын т\нд\к жагындагы жаны конушдагы узун къчън\н Кулботоев Кожомураттын \й\нън Тургунбаев Шамырбектин \й\нъ чейин аралык маркум ветеран Кулботоев Эгендин аты ыйгарылсын.
 5. Шерали айылынын аты жок къчън\н ЛолиевМинбайдын \й\нънТагаевУланбектин \й\нъ чейинки аралык маркум Курбанов Ашимдин аты ыйгарылсын.
 6. Курбан-Кара айылынын т\шт\к тарабындагы жаны конуштун аты жок къчъс\н\н Эргешов Сатылбадынын \й\нън Жусупов Нурбектин \й\нъ чейинки аралыка маркум МашаевТоктоматажынын аты ыйгарылсун.
 7. Жаныдан аталышка ээ болгон Жунусов Исматилла, Шайимов Абдырахман, Жусупов Жумаш, Кулботоев Эген, Курбанов Ашим жана МамашевТоктомататындагы къчълър\нъ къчълърд\н аттары жазылган къчъ белгилерин жаздырып илдир\\, къчън\ жашылдандыруу, жолдорун ондоо жана жарыктандыруу жагы жогорудагы аты коюлган инсандардын балдарына, бир туугандарына жана жакындарына милдеттендирилсин.
 8. Бул токтомдун аткарылышын къзъмългъ алуу жагы айылдык Кенештин тийишт\\ комиссиясына ж\ктълс\н.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                      Н.Узаков

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчишайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги X СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№10/1

Сары-Колот айылы                                                                     «23» январь 2019-жыл

 

«Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышын жана 2019-жылга карата калган калдыкты бекит\\ жън\ндъ»

           Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2018-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2018-жылга карата калган калдыкты бекит\\ жън\ндъг\ Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБн\н башчысы Б.Орозбаеванын жазган билдир\\с\н талкуулап, депутаттардын Сары-Колот айылдык кенешинин социалдык-экономика, инфраструктура, бюджет, салык, курулуш, транспорт жана коммуникация маселелери боюнча туруктуу комиссиянын берген корутундусун эске алып, депутаттардын Сары-Колот айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2018-жылдын бюджетинин 12-айга киреше бъл\г\-16472,9 мин сомго, чыгаша бъл\г\-15181 мин сомго аткарылып, 2019-жылга бюджеттен калган калдык 1291,9 мин сом, анын ичинен атайын каражаттардан калган калдык 94,0 мин сом акча каражатын тъмъндъг\дъй статьяларга бъл\п иштет\\ жагыбекитилсин.

А) Аппарат бъл\м\н\н 2215 статьясына 60,0 мин сом, 2222 статьясына 280,0 мин

Б) ЖКХ бъл\м\н\н 2215 статьясына 300,0 мин сом, 2231 статьясына 70,0 мин сом

В) Маданият бъл\м\н\н 2215 статьясына 227,9 мин сом

Г) Социалдык коргоо бъл\м\н\н 2721 статьясына 260,0 мин сом

Д) Мектепке чейинки билим бер\\ бъл\м\н\н 2222 статьясына 94,0 мин сом, жалпысы 1291,9 мин сом.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н каржы экономика бъл\м\н\н башчысы Б.Орозбаевага жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                                         Н.Узаков

            

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчишайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектегиXI СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№11/1

Сары-Колот айылы                                                         «20» май 2019-жыл

«Сары-Колот айыл аймагынын калктуу конуш жерлеринин чек араларын белгилъъ жана жалпы жер фондунун инвентаризациялоо боюнча даярдаган материалдарды бекит\\ жън\ндъ»

Кара-Суу районунун караштуу Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жалпы жер фондунун инвентаризациялоо боюнча “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош областык жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы даярдаган материалдарын карап чыгып, айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кара-Суу районунун караштуу Сары-Колот айыл ъкмът\н\н жалпы жер фондунун инвентаризациялоо боюнча “Кыргызмамжердолбоор” институтунун Ош областык жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик ишканасы даярдаган материалдары бекитилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъ жагы айылдык Кенештин алдындагы жер маселелери туруктуу комиссиясына жана жер адисине ж\ктълс\н.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                   Н.Узаков

 

 

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XI СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№11/2

Сары-Колот айылы                                                         «20» май 2019-жыл

«Сары-Колот айыл аймагынын Присавай айылынан калктуу конуштун ичиндеги кайрак 4,20га жер аянтын турак жай куруу \ч\н ажыратылып бер\\ жън\ндъ»

Кара-Суу районунун караштуу Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Присавай айылындагы кезекке турган турак жайга муктаж болгон жарандардын къйгъй\н чеч\\ жана даярдаган материалдарын карап чыгып, айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл аймагынын Присавай айылындагы 4,20га кайрак жер аянты турак жай куруу \ч\н кезекке турган жарандарга бъл\н\п берилсин жана башкы планы иштелсин.
 2. Ушул токтомдун аткарылышы боюнча тийишт\\ иш кагаздарын дярдап бер\\ жагы айыл ъкмът\н\н жер маселелери боюнча адисине ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы жер боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                  Н.Узаков

 

 

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№12/1

Сары-Колот айылы                                                          «14» июль 2019-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н “2020-2021-2022-жылдарга карата жергиликт\\ бюджеттин долбоорунун болжолу жън\ндъ»

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ” “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу” “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ” жана “Кыргыз Республикасынын 2020-2021-2022-жылдарга карата жергиликт\\ бюджетинин долбоорунун болжолу жън\ндъ мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан сунуш кылынган кърсътк\чтърд\ карап чыгып, Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын башчысы Б.Орозбаеванын жазган билдир\\с\н талкуулап, бул маселе боюнча депутаттардын Сары-Колот айылдык Кенешинин социалдык-экономика, инсфраструктура, бюджет, салык, курулуш, транспорт жана коммуникация маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын берген корутундусун эске алып, депутаттардын Сары-Колот айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2020-2021-2022-жылдарга карата жергиликт\\ бюджетинин долбоору жън\ндъ мыйзамдарынын негизинде жергиликт\\ бюджетинин кирешелери жана чыгашалар бъл\г\н\н долбору тиркемеге ылайык бекитилсин.
 2. Сары-Колот айыл аймагынын 2020-жылга киреше бъл\г\ 13896,20 миё сом, ал эми чыгаша бъл\г\ 13896,20 миё сом ълчъм\ндъ бектилсин.
 3. 2021-жылдарга киреше бъл\г\ 14776,2миё сом, ал эми чыгаша бъл\г\ 14776,20миё сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 4. 2022-жылдарга киреше бъл\г\ 15010,80миё сом, ал эми чыгаша бъл\г\ 15010,80миё сом ълчъм\ндъ бекитилсин.
 5. Сары-Колот айыл аймагынын 2020-2021-2022-жыл ичинде жергиликт\\ бюджетке бардык статьялардагы суммаларды айыл аймагындагы муктаждыктарына карата ъзгърт\\ \ч\н айылдык Кенештин отурмунда каралсын.
 6. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айылдык Кенештин алдындагы туруктуу комиссияга жана айыл ъкмът\н\н ФЭБнын башчысына ж\ктълс\н.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                        Н.Узаков

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№12/2

Сары-Колот айылы                                                         «14» июль 2019-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Присавай айылындагы кезекке турган жарандарын арыздарын жана башкы планын бекит\\ жън\ндъ»

Кара-Суу районунун караштуу Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Присавай айылындагы кезекке турган турак жайга муктаж болгон жарандардын къйгъй\н чеч\\ жана даярдаган материалдарын карап чыгып, айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл аймагынын Присавай айылындагы 6,20га кайрак жер аянты турак жай куруу \ч\н кезекке турган жарандарга бъл\н\п берилсин жана башкы планы иштелсин.
 2. Ушул токтомдун аткарылышы боюнча тийишт\\ иш кагаздарын дярдап бер\\ жагы айыл ъкмът\н\н жер маселелери боюнча адисине ж\ктълс\н.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы жер боюнча туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                             Н.Узаков

 

 

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчишайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XIII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№13/1

Сары-Колот айылы                                                         «21» ноябрь 2019-жыл

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын башчысы Б.Орозбаеванын билдир\\с\ жън\ндъ»

Кара-Суу районунун караштуу Сары-Колот айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысы Б.Орозбаеванын билдир\\с\н\н негизинде айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\нъ 2019-жылдын 10 айынын жыйынтыгында салыктардын т\рлър\нън ашыкча т\шкън акча каражатын статьялар боюнча бъл\шт\р\п иштет\\гъ уруксат бер\\ жън\ндъг\ билдир\\с\н угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык Кенешинин кезектеги XIII сессиясынын негизинде

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\нъ салыктардын т\рлър\нън ашыкча т\шкън 200,0 (эки ж\з миё) сом акча каражатын тъмъндъг\дъй статьяларга бъл\п иштет\\гъ урусат берилсин.
 2. ЖКХ бъл\м\н 22221200 статьясына 200,0 миё сом.
 3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысы Б.Орозбаевага жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                             Н.Узаков

 

  

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XIII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№13/2

Сары-Колот айылы                                                         «21» ноябрь 2019-жыл

“КыргызРеспубликасынын Эмгек жана Социалдык ън\г\\ министрлигинин 2018-жылдын 3-августундагы № 43 буйругу менен белгиленген аймактык бъл\н\штър\ жън\ндъ жобосунун негизинде Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы менен Сары-Колот айыл ъкмът\н\н келишими жън\ндъ”

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгы менен т\з\л\п жаткан келишимин угуп жана талкуулап Сары-Колот айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\ келишимде кърсът\лгън тараптардын милдеттеринин жана укуктарын негизинде Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгына бир социалдык иштер боюнча адис штаттык бирдикте ыйгарым укук берилсин.
 2. Берилген ыйгарым укуктарды кызматка кабыл алуу жана кызматтан четтет\\ жагы, Сары-Колот айыл ъкмът\н\н башчысына милдеттендирилсин.
 3. Келишимдин мъънът\ 2 (эки) жылга белгиленсин, жумуштун ж\р\ш\нъ карап мъънът\н узартуу каралсын.
 4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Сары-Колот айылдык Кенешинин туруктуу комиссияга милдеттендирилсин.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                              Н.Узаков

 

 

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XIII СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№13/3

Сары-Колот айылы                                                         «21» ноябрь 2019-жыл

“Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы калкты жана жарандык актыларды каттоо Департаменти менен Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ортосунда т\з\лгън келишимди бекит\\ жън\ндъ”

 

Сары-Колот айылдык кеёешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы калкты жана жарандык актыларды каттоо Деапртаменти менен Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ортосунда т\з\лгън келишимди бекитип бер\\ жън\ндъг\ сунушун угуп, бул маселе кеёири талкууланып, алар тарабынан киргизилген сунуштардан кийин Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2013-жылдын 30-майындагы №304 токтомунун, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы №238 ыйгарым укуктарды ъткър\п бер\\ жън\ндъг\ буйругунун негизинде Сары-Колот айылдык Кеёеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.Кара-Суу райондук Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы калкты жана жарандык актыларды каттоо Департаменти менен Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ортосунда т\з\лгън айрым мамлекеттик укуктарды жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына ъткър\п бер\\ жън\ндъг\ келишим бекитилсин.

2.Айыл ъкмът\н\н ФЭБ башчысы (Б.Орозбаева) – келишимдин 4.2- беренесинин жана 6.4-беренелеринде кърсът\лгън шарттарга ылайык ВУС инспекторун материалдык жана финансылык жактан колдоону камсыз кылсын.

3.Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адисти жумушка дайындоо, жумуштан бошотуу жана кошумча милдеттерди ж\ктъъ укугу айыл ъкмът\н\н башчысына берилсин.

4.Келишимдин бир нускасы Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н алдындагы калкты жана жарандык актыларды каттоо Департаментине жънът\лс\н.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                              Н.Узаков

 

 

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчишайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XIV СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

14/1

Сары-Колот айылы                                                      «30» декабрь 2019-жыл

        «Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2020-жылга социалдык-экономикалык ън\г\\ планын жана 2020-жылга карата бюджетин бекит\\ жън\ндъ»

         Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБнын башчысы Б.Орозбаеванын 2020-жылга бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н негизинде айыл ъкмът\н\н штаттык бирдиги боюнча билдир\\с\н талкуулап чыгып Сары-Колот айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары –Колот айыл ъкмът\н\н 2020-жылга карата каралган бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\ 15289,9 мин сом (анын ичинен 1665,0 мин сом атайын каражаттар) ълчъм\ндъ алымча кошумчасы менен бекитилсин.
 2. Сары –Колот айыл ъкмът\н\н бюджетинин аткарылышын толук камсыз кылуу боюнча жеткиликт\\ иш алып баруу жана ай сайын коюлган пландарды аткарууга жетишт\\ жагы айыл ъкмътт\н салык инспекциясына жана финансы-экономика бъл\м\нъ милдеттендирилсин. Башкаруу аппаратынын штаттык бирдигинде 24, анын ичинен айыл башчылар 5, ВУС инспектору 3, тейлъъ кызматкерлери 2, башкы адис, жетектъъч\ адис, жана 14штат бирдиги. Китепканачылар 3 штат, анын ичинен 1 китепканачы, тейлъъ кызматкерлери 2 штат бирдиги ълчъм\ндъ бекитилсин.
 3. Сары –Колот айыл ъкмът\н\н бюджетинин чыгаша бъл\г\ сметанын негизинде 2020-жылга т\шътурган кирешелерди жана гаранттардын чегинде, ошону менен бирге биринчи кезекте корголгон статьяларга (эмгек акы, соцфонд, дары-дарымек,тамак-аш чегер\) каржылануусу белгиленсин.
 4. Жыл ичиндеги бюджеттин киреше жана чыгаша бъл\ктър\нъкиргизиле турган кошумчалар жана толуктоолор бюджет боюнча туруктуу комиссиянын макулдугу менен ж\рг\з\лс\н.
 5. Бала бакча тармагына ата-энелер тарабынан т\ш\\ч\ каражаттын тартыштыгына байланыштуу жергиликт\\ бюджеттен ар бир бала \ч\н к\н\нъ 5,50 сомдон акча каражаты каралсын.
 6. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н киреше жана чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы боюнча 6 айдын жана жылдын жыйынтыгы менен Сары-Колот айылдык Кенешинин сессиясында каралсын.
 7. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н кассадагы акча ж\г\рт\\с\ 10,0 мин сом ълчъм\ндъ белгиленсин.
 8. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2021-жылга 16178,7мин сом, ал эми 2022-жылга 16478,7 мин сом ълчъм\ндъ т\з\лгън бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н божомолу бекитилсин.
 9. Жайыт комитетинин бир жылдык бюджетти 70,0 мин сом эсебинде бекитилсин жана анын чыгашасынын 46,7мин сом же болбосо 3/2 бъл\г\ кеилишмдин негизинде чыгымдалсын.
 10. Сары-Колот айыл 2019-жылдын 17-декабрындагы №218 буйругунун негизинде, 70111 бъл\м\н\н 31123290 статьясынан 306200 сом акча каражатын бъл\шт\р\\ жагы ФЭБнын башчысан милдеттендирилсин.
 11. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы экономика, бюджет, соода жана ишмерд\\л\к боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         Сары-Колот айылдык

         кенешинин търагасы:                                                           Н.Узаков

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XIV СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

14/2

Сары-Колот айылы                                                                          «30» декабрь 2019-жыл

«Сары-Колот айыл ъкмът\н\н аймагындагы айылдардагы аты жок къчълъргъ ат коюу жън\ндъ»

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Сары-Колот, Курбан-Кара, Шерали айылдарындагы аты жок къчълъргъ ат жън\ндъг\ элден т\шкън маалыматты угуп жана КыргызРеспубликасынын «Географиялык аталыштар жън\ндъг\ мызамынын 7-беренесин негиз кылып Сары-Колот айылдык Кенеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Ак-Колот айылынын №1 къчъс\нъ Маткеримов Шавкаттын \й\нън Сатыбалдиев Бекендин \й\нъ чейин жана Мамажанов Номанжандын \й\нън Мамытов Рашиттин \й\нъ чейинки аралык эмгек ветераны маркум Акулов Жолборстун аты ыйгарылсын.
 2. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Сары-Колот айылынын №25-къчъс\нъ Эргешов Акылдын \й\нън Маткеримов Шавкаттын \й\нъ чейин жана Курбанов Уландын \й\нън Тешебаев Алишердин \й\нъ чейинки аралык эмгек ветераны Осмонов Маматисактын аты ыйгарылсын.
 3. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Ак-Колот айылындагы №1 къчъс\нъ Търъкулова Токтокандын \й\нън Шарапов Манастын \й\нъ чейинки жана Ал-Рахма мечетинен баштап Омаралиев Дурустун \й\нъ чейинки аралык эмгек ардагери Султан уулу Шакирдин аты ыйгарылсын.
 4. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Ак-Колот айылындагы №1 къчъс\нъ Султанов Алтынбектин \й\нън Пазылов Адылдын \й\нъ чейинки жана Жусупова Сабиранын \й\нън Пазылов Чырмашбайдын \й\нъ чейинки аралык эмгек ардагери Ормонов Урайимдин аты ыйгарылсын.
 5. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н Ак-Колот айылындагы №2 къчъс\нъ Токоев С\й\нд\н \й\нън Апсаматов Абдушариптин \й\нъ чейин жана Тойчиев Жалалдин \й\нън Жээнбаев Уландын \й\нъ чейинки аралык Уулу Ата-Мекендик согуштун ветераны Токоев Буркандын аты ыйгарылсын.
 6. Ак-Колот айылындагы №3 къчъс\нъ Тургунова Турдукандын \й\нън Сулайманов Кабылдын \й\нъ чейин жана Айдаралиев Амандын \й\нън Чураев Кадырдын \й\нъ чейинки аралык эмгек ардагери Туктаматов Сулаймандын аты ыйгарылсын.
 7. Ак-Колот айылындагы №4 къчъс\нъ Курбанов Эсендин \й\нън Токтоназаров Мамасадыктын \й\нъ чейинки аралык маркум Курбанов Апсаматтын аты ыйгарылсын.
 8. Ак-Колот айылындагы №5 къчъс\нъ Тойчиев Шабдандын \й\нън Садаматов Таирдин \й\нъ чейин жана Тойчиева Чынардын \й\нън Асанов Бакыттын \й\нъ чейинки аралык маркум эмгек ветераны Тойчиев Жамшиттин аты ыйгарылсын.
 9. Ак-Колот айылындагы № 6 къчъс\нъ Апсаматов Сейиттин \й\нън Султанов Рустамдын \й\нъ чейинки жана Сулайманов Уландын \й\нън Абдурасулов Камбардын \й\нъ чейинки аралык Абдурасулов Камбардын аты ыйгарылсын.
 10. Сары-Колот айылындагы №1 къчъс\нъ Эргешов Акылдын \й\нън Канаев Жаныбектин \й\нъ чейинки жана Махаматов Саматтын \й\нън Шаимов Матраимдин \й\нъ чейинки аралык маркум профессор Каримов Абдыкалыктын аты ыйгарылсын.
 11. Сары-Колот айылындагы №3 къчъс\нъ Аматов Тургунбайдын \й\нън Абдраев Аскардын \й\нъ чейинки жана Исакова Жазгулдун \й\нън Абакиров Токтмуштун \й\нъ чейинки аралык маркум согуштун ардагери Абакиров Таштанбектин аты ыйгарылсын.
 12. Сары-Колот айылындагы №4 къчъс\нъ Абдилаев Сейдалинин \й\нън Эсенов нурландын \й\нъ чейинки жана Алиев Абдимиталдын \й\нън Исраилов Мурадилдин \й\нъ чейинки аралык маркум эмгек ардагери Рыскулов Жунустун аты ыйгарылсын.
 13. Сары-Колот айылындагы № 5 къчъс\нъ Ботояров Жеништин \й\нън Абдулажанов Канжарбектин \й\нъ чейинки жана Шаимов Жаныбектин \й\нън Чотонов Канаттын \й\нъ чейинки аралык согуштун ардагери Ботояров Нышанбайдын аты ыйгарылсын.
 14. Сары-Колот айылындагы № 7 къчъс\нъ Кубатов Максатын \й\нън Турдуев Алескардын \й\нъ чейинки жана Токторбаев Каримдин \й\нън Моминов Шавкаттын \й\нъ чейинки аралык ардагер мугалим Турдуев Атажандын аты ыйгарылсын.
 15. Сары-Колот айылындагы №10 къчъс\нъ Жапаров Абдувалинин \й\нън Арзыматов Уландын \й\нъ чейинки жана Маматов Дженалинин \й\нън Къчъров Жакшылыктын \й\нъ чейинки аралык маркум Камалбаев Маматтын аты ыйгарылсын.
 16. Сары-Колот айылындагы №12 къчъс\нъ Атабаева Махпураттын \й\нън Абдиев Батырдын \й\нъ чейинки жана Нуралиев Шайирдин \й\нън Разаков Зикирдин \й\нъ чейинки аралык маркум эмгектин ардагери Абдиев Ашимбектин аты ыйгарылсын.
 17. Сары-Колот айылындагы №14 къчъс\нъ Узаков Нурсултандын \й\нън Батыров Жапардын \й\нъ чейинки жана Сыдыков Зарлыктын \й\нън Шаимов Жаныбектин \й\нъ чейинки аралык ардагер мугалим Канкиев Иминдин аты ыйгарылсын.
 18. Сары-Колот айылындагы №16 къчъс\нъ Канаев Алибектин \й\нън Эсенов Эралинин \й\нъ чейин жана Нуралиев Закирдин \й\нън Ботояров Медердин \й\нъ чейинки аралык маркум коомдук ишмер Ботояров Асилбектин аты ыйгарылсын.
 19. Сары-Колот айылындагы № 19 къчъс\нъ Халматов Сабырдын \й\нън Абдырахманов Абдирашиттин \й\нъ чейинки жана Жумабаев Таштемирдин \й\нън Рахманбердиев Тураттын \й\нъ чейинки аралык согуштун ардагери Шаимов Абдырахмандын аты ыйгарылсын.
 20. Сары-Колот айылындагы № 20 къчъс\нъ Шамшиев Муктардын \й\нън Шамирзаев Алишердин \й\нъ чейинки жана Эгермбердиев Нурландын \й\нън Кулашов Азиздин \й\нъ чейинки аралык маркум согуштун ардагери Жураев Жусуптун аты ыйгарылсын.
 21. Сары-Колот айылындагы №21 къчъс\нъ Бостонбаев Нурдиндин \й\нън Къчъров Орозмаматын \й\нъ чейинки жана Къчъров Жакшылыктын \й\нън Умаралиев Омардин \й\нъ чейинки аралык маркум эмгек ардагери Эргешов Токурдун аты ыйгарылсын.
 22. Сары-Колот айылындагы Дън-Маала къчъс\нъ Разаков Бакиржандын \й\нън Абдиллаев Сайбалинин \й\нъ чейинки жана Канаев Сатинин \й\нън Мамажанов Мамырдын \й\нъ чейинки аралык маркум ардагер мугалим Жалиев Эрмекбайдын аты ыйгарылсын.
 23. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын айылдык Кенештин алдындагы тиешел\\ комиссиясына жана айыл башчыларга милдеттендирилсин.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                    Н.Узаков

Кыргыз республикасы

ош областы

кара-суу району

Сары-колот

айылдык кеёеши

 

кыргызская республика

ошская область

кара-сууский район

сары-колот

айылный кеёеш

 

     

САРЫ-КОЛОТ АЙЫЛДЫК КЕНЕШИНИН

(бешинчи шайланган) ДЕПУТАТТАРЫНЫН кезектеги XV СЕССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

№15/1

Сары-Колот айылы                                                         «21» январь 2020-жыл

 

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2020-жылга карата калган калдыкты бекит\\ жън\ндъ.

Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2020-жылга карата калган калдыкты бекит\\ жън\ндъг\ Сары-Колот айыл ъкмът\н\н ФЭБн\н башчысы Б.Орозбаеванын жазган билдир\\с\н талкуулап, депутаттардын Сары-Колот айылдык Кенешинин социалдык-экономика, инфраструктура, бюджет, салык, курулуш, транспорт жана коммуникация маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын берген корутундуусун эске алып, депуттардын Сары-Колот айылдык Кенеши

Т О К Т О М К Ы Л А Т:

 1. Сары-Колот айыл ъкмът\н\н 2019-жылдын бюджетинин 12-айга киреше бъл\г\ -16587,2 миё сомго, чыгаша бъл\г\ -14698,2миё сомго аткарылып, 2020-жылга бюджеттен калган калдык 1870,3 миё сом, анын ичинен атайын каражаттардан калган калдык 18,7 миё сом акча каражатын тъмъндъг\дъй статьяларга бъл\п иштет\\гъ уруксат берилсин.

А) ЖКХ бъл\м\н 2215 статьясына 100,0 миё сом, 2221 статьясына 1116,3

     миё сом, 3111 статьясына 384,0 миё сом

  Б) Маданият бъл\м\н\н 2215 статьясына 120,0 миё сом

  В) Билим бер\\ бъл\м\н\н 3112 статьясына 150,0 миё сом

  Г) Мектепке чейинки билим бер\\ бъл\м\н\н 2222 статьясына 18,7 миё сом,

     жалпысы 1889,0 миё сом.

2 Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ милдети айыл ъкмът\н\н каржы-экономика бъл\м\н\н башчысы Б.Орозбаевага жана айылдык Кенештин алдындагы бюджет боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Сары-Колот айылдык

Кенешинин търагасы:                                                                              Н.Узаков