25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин (алтынчы чакырылышын) 2019-жылдын ХХ, ХХI сессиясынын жана 2020-жылдагы ХХII сессиясынын токтомдору

Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айылдык кенешинин (алтынчы чакырылышын) 2019-жылдын ХХ, ХХI сессиясынын жана 2020-жылдагы ХХII сессиясынын токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-1 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

Айыл аймактагы айылдардын

къчълър\нъ ат коюу жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Айылдык кеёештин “социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча” туруктуу комиссиясынын 26.11.2019-жылдагы отурумунун №23-протоколунун, айыл аймагындагы айылдарындагы къчълъргъ ат коюу жън\ндъг\ чечиминин негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Ишкаван айылынын Стадион къчъс\нъ Жоробаев Сагынбайдын аты берилсин.

2. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Кызыл-Кыштак айылындагы къчъгъ Шамшад тар къчъс\нъ Юлчиев Мухаммаджандын аты берилсин.

3. Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Ишкаван айылынын жаёы конуштарынын 1,2,3,4,5-къчълър\нъ Барсбек, Барсбек -1, Барсбек -2, Барсбек -3 жана Барсбек -4 аты берилсин жана ошол эле конуштун 8-къчъс\нъ Сатиев Адимбайдын аты берилсин.

4.Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Жаны-Турмуш айылынын С\рътт\\-Таш участкасынын къчълър\нъ Тажибаев Саипжан, Хабибулин Халилулло, Абидов Махамджан, Жалилов Хайрулло, Садыков Пазылжан, Кочкаров Эргашхан, Садыков Абдукадыр, Хабибуллаев Хайрулло, Алимов Шукурулло, Мамедов Гариф, Абдазимов Махамаджан, Каримов Токтосин, Темиров Комилжон, Газиев Мамахан, Джураев Хотамжон, Жураев Тоиржон, Абдалимов Паттахон, Нурматов Тавакалжон, Раимжанов Адахамжан, Шокирова Адалатхан, Собиров Позилжон, Мансуров Номонжан жана Мадусманова Хикматхондын аты берилсин.

5.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            6.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев


Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-2 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

О.Рахманов къчъс\н\н газ т\т\ктър\н “Газпром Кыргызстан” ЖЧКнун Ошгаз филиалынын балансына ъткър\\ жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: Жаёы-Турмуш айылынын О.Рахманов къчъс\н\н жашоочуларынын арызынын негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Жаёы-Турмуш айылынын О.Рахманов къчъс\нъ тартылган узундугу 2700 метр болгон газ т\т\ктър\н “Газпром Кыргызстан” ЖЧКнун Ошгаз филиалынын балансына ъткър\л\п берилсин.

2. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.СатвалдиевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-3 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                   07.12.2019-жыл.

“Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъг\” келишимди кароо жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъг\” келишим негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап

токтом кылат:

1. Келишимде кърсът\лгън тараптардын милдеттеринин жана укуктарынын негизинде Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ КРнын Ъкмът\нъ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын калктты каттоо жана жарандык абалынын актыларын каттоо депортаментинин Кара-Суу райондук башкармалыгына бир штаттык бирдикте Маматов Аскарбекке ыйгарым укук берилсин.

2. Берилген ыйгарым укуктарды аткаруучу адистерди кызматка кабыл алуу жана кызматтан четтет\\ укугу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н жетекчилигине калтырылсын.

3. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            4. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.Сатвалдиев


Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-4 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

“Достук-автожол” ъткърмъ пунктуна навест куруу \ч\н акча каражатын ажыратуу жън\ндъ

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: КРнын Мамлекеттик Чек ара кызматынын Ош областы боюнча башкармалыгынын башчысы И.Талиповдун 16.07.2019-жылдагы №3/724 катын негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. “Достук-автожол” ъткърмъ пунктунан ът\\ч\ жарандарга ыёгайлуу шарт т\з\\ максатында навест куруу \ч\н 94000 (токсон търт миё) сом акча каражаты Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинен ажыратылсын.

2. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция” боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                            Д.Сатвалдиев


Кызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-5 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                   07.12.2019-жыл.

“Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъг\” келишимди кароо жън\ндъ.

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды бер\\ жън\ндъг\” типт\\ келишим негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап

токтом кылат:

1. Келишимде кърсът\лгън тараптардын милдеттеринин жана укуктарынын негизинде Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык ън\г\\ башкармалыгына \ч социалдык иштер боюнча адис штаттык бирдикте ыйгарым укук берилсин.

2. Берилген ыйгарым укуктарды аткаруучу адистерди кызматка кабыл алуу жана кызматтан четтет\\ укугу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н жетекчилигине калтырылсын.

3. Келишимдин мъънът\ эки жылга белгиленсин. Жумуштун ж\р\ш\нъ карап мъънът\н узартуу каралсын.

4. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            5. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.СатвалдиевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-6 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

“Шамшат-Суу” ИСКАКБга акча каражатын ажыратып бер\\ жън\ндъ.

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: “Шамшат-Суу” ИСКАКБнын электр энергиясына болгон карызынан кутулуу \ч\н 400000 (търт ж\з миё) сом акчаны 2 жылдык мъънттъ кайтарып бер\\ келишими менен сурап жазган А.Умурзаковдун билдир\\с\н\н негизинде, маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. “Шамшат-Суу” ИСКАКБнын электр энергиясына болгон карызынан кутуулуу максатында айыл ъкмътт\н бюджетинен 400 000 (търт ж\з миё) сом акча каражаты 2 жыл мъънъттъ кайтарып бер\\ келишими менен ажыратылып берилсин.

2. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, “бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция” боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.СатвалдиевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XX сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 20-7 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    07.12.2019-жыл.

Таза суу кампасынын жеринин мыйзамдуулугун текшер\\ боюнча комиссия т\з\\ жън\ндъ.

            Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезексиз XХ сессиясы, к\н тартибиндеги: Таза суу кампасынын жеринин мыйзамдуулугун текшер\\ боюнча комиссия т\з\\ маселенин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Айылдардагы таза суу кампасынын жеринин мыйзамдуулугун текшер\\ боюнча тъмъндъг\ курамда комиссия т\з\\лс\н:

- Депутат Рахманов Д.

- Депутат Абдулазимов У.

- Айылдык Кеёештин Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы толук курамда.

- Айыл ъкмътт\н тиешел\\ адистери.

2. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

            3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин, Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.СатвалдиевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезектеги XXI сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 21-1 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.12.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2020-жылга иш-планын бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XХI сессиясынын к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2020-жылга карата иш-планы бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин 2020-жылга иш-планы бекитилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин търагасынын орун басары Ш.Джураевга ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                           Д.Сатвалдиев


Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

2020-жылга иш-планы

Иш-пландар Аткаруу мъънът\ Жооптуулар
1 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы бюджетинин   аткарылышы боюнча отчету жана 2020-жылга карата 2019-жылдан калдык болгон калдык бюджетти бекит\\

I

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
2.

Айылдык аймакта айыл чарбасында ж\рг\з\л\п жаткан иштер жън\ндъ:

-жазгы талаа иштеринин атарылшынын абалы жън\ндъ,

-мал жандыктарынын идентификациялоо, ветеринардык жактан тейлъъ иштери жън\ндъ

II

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин жер,курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясы
3 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарган иштери жън\ндъ отчету. III квартал Айыл ъкмът\, айылдык кеёештинбюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы
4 Кызыл-Кыштак айылдык аймагында 2020-2021-жылдардын к\з-кыш мезгилине карата билим бер\\, саламаттыкты сактоо мекемелеринини жана калктын   к\з-кыш мезгилдерине даярдыктары жън\ндъ даарыканалардын калкты медициналык тейлъъ иштеринин жън\ндъ

IV

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиясы
5 Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2020-жылдагы бюджетинин киреше жана чыгаша аткарылышы жана 2021-жылга бюджетти бекит\\ жън\ндъ.

IV

квартал

Айыл ъкмът\, айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ънг\\, инвестициялар боюнча туруктуу комиссиясы

Уюштуруу практикалык иш-чаралар

1 Айылдык кеёештин депутаттарынын, туруктуу комиссияларынын окуусун уюштуруу Жыл ичинде Айылдык кеёеш
2 Айылдык кеёештин сессияларында берилген тапшырмалардын аткарылышы боюнча отчеттору Ар дайым Айылдык кеёеш
3 Айылдык кеёештин депутаттарынын шайлоочулары менен жолугушуулары Жыл ичинде Айылдык кеёештин депутаттары
4 Туруктуу комиссиялардын отурумдарын ъткър\\ Ар ай сайын Айылдык кеёештин турутук комисиялары
5 Айыл аймагынын тургундарынын айылдык кеёешке кайрылган арыз даттанууларынын аткарылышынын къзъмълдъ Ар дайым Айылдык кеёеш
6 Даталуу к\ндърд\ белгилъън\ ъткър\\гъ къмъктъш\\ Ар дайым Айылдык кеёеш
7 Айыл аймагынын тургундарына Кыргыз Республикасынын Президентинин, Жогорку Кеёешинин жана Ъкмът\н\н Мыйзамдарынын турмушка ашыруу боюнча иш-аракеттерди ж\рг\з\\ Ар дайым Айылдык кеёештин депутаттары

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин

търагасынын орун басары:                                                                  Ш.ДжураевКызыл-Кыштак айылдык кеёешини кезексиз XXI сессиясынын

(алтынчы шайланган)

№ 21-2 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    26.12.2019-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н

2020-жылдагы бюджетин жана

2021-2022-жылдарга карата бюджетинин

долбоору бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) кезектеги XХI сессиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык к\н тартибиндеги: 2020-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н, айыл ъкмът\н\н аппаратынын жана маданият кызматкелеринин штаттык санын бекит\\ жън\ндъг\ маселелерин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2020-жылга карата киреше бъл\г\ 39435,9 миё сомго, ал эми бюджетинин чыгаша бъл\г\ 39435,9 миё сомго бекитилсин. Анын ичинен теёдъъч\ гранттын эсебинен 7466,4 миё сом жана 4320,0 миё сом атайын каражат эсебинен.

2. Айыл ъкмът\н\н резервдик фондуна 344,3 миё сом ажыратылсын.

3. Айыл ъкмът\, жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.    

4. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2020-жылга кызматкелеринин типт\\ т\з\м\ жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 8-июль 2013-жылдагы № 403-токтомунун негизинде бардыгы – 44 штат кызмат орду бикитилсин.

Мындан: - 7 штат аскердик каттоо столунун (ВУС) инспекторлору,                              7 штат айыл башчылар жана 4 штат техникалык жана кенже тейлъъч\ кызматкерлер,

Айыл ъкмът\н\н маданият тармагындагы кызматкерлеринин - 6 штат кызмат орду бекитилсин.

5. Айыл ъкмът\ндъ статистикалык маалыматтарды жыйноо боюнча айрым мамалекеттик ыйгарым укуктарды жергиликт\\ ъз алдынча бакаруу органдарына бер\\ жън\ндъг\ келишим бекитилсин.

6. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2021-2022-жылдарга карата бюджеттин долбоору бекитилсин.

            7. Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

8. Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                            Д.Сатвалдиев


СМЕТА
об исполнении доходной части бюджета Кызыл -Кыштакского айылного округа
Кара-Суйского района за 2020 год
в т. ч. по кварталам
Элемент План
Наименование доходов на I II III IV
2020г квартал квартал квартал квартал
Всего общие доходы и полученные трансферты 39435,9 9723,7 10021,5 11099,0 8591,7
Доходы + активы и объязательства(продажа земель) 31969,5 7857,1 8154,9 9232,4 6725,1
1 Доходы 31969,5 7857,1 8154,9 9232,4 6725,1
11 Налоговые доходы 31969,5 6410,9 6574,5 7645,0 4965,4
111 Налоги на доходы и прибыль 7514,0 1765,8 1953,6 1878,5 1916,1
11111100 Падаходный налог,уплачиваемый налоговым агентом 7514,0 1765,8 1953,6 1878,5 1916,1
11122 Налог на основе патента 6230,0 1548,2 1592,0 1659,6 1430,2
11122100 Налог на основе объязательного патента 1200,0 313,2 312,0 300,0 274,8
11122200 Налог на основе добровольного патента 5000,0 1230,0 1275,0 1350,0 1145,0
11121100 Налоги на малее бизнец 30,0 5,0 5,0 9,6 10,4
11123100 Налоги на спец.средства бюджетных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Налоги на собственность 8424,8 2386,6 2138,6 3235,9 663,7
1131 Налог на имущество 5583,3 1578,8 1418,0 2457,8 128,7
11311 Налог на недвижимое имущество 1746,3 796,7 436,7 384,2 128,7
11311100 Налог на недвижимое имущество неисп-е для осуще-е пред 0,3 0,1 0,1 0,1
11311200 Налог на недвижимое имущество неисп-е для осуще-е пред-й деятельности 1711,0 783,6 427,8 376,4 123,2
11311300 Налог на недвижимое имущ 35,0 13,0 8,8 7,7 5,5
11312 Налог на движимое имущество 3837,0 782,1 981,3 2073,6 0,0
11312120 Налог на транспортные средства физ лицо 3820,0 779,2 977,9 2062,9
11312110 Налог на транспортные средства юр лицо 17,0 2,9 3,4 10,7
1132 Земельный налог 2841,5 807,8 720,6 778,1 535,0
11321 Земельный налог 2841,5 807,8 720,6 778,1 535,0
11321100 Земельный налог за пользования приусадебными и дачными земельными участками 340,0 81,6 85,0 173,4
11321200 Земельный налог за пользования сельскохозяйствен ными угодъями 1034,5 206,9 258,6 237,9 331,1
11321300 Земельный налог за пользования земель несельско хозяйственного назначения 1467,0 519,3 377,0 366,8 203,9
11412 Налог с продаж 3427,0 710,3 890,3 871,0 955,4
11412100 Налог с продаж 3067,0 644,1 797,4 776,0 849,5
Роялти 360,0 66,2 92,9 95,0 105,9
14 Неналоговые доходы 6373,7 1446,2 1580,4 1587,4 1759,7
1415 Арендная плата 1753,7 336,2 440,4 432,4 544,7
14152 Плата за использование природных ресурсов 1753,7 336,2 440,4 432,4 544,7
14152123 Плата за аренду земли в насел пунк 350,0 70,0 87,5 87,5 105,0
14153200 Аренда помещения 134,4 26,9 33,6 33,6 40,3
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель 1069,3 213,9 267,3 267,3 320,8
14152200 Плата за пользование пастбищными угодьями 300,0 30,0 60,0 75,0 135,0
14151200 Плата за литцензия 200,0 25,4 52,0 44,0 78,6
14232400 Плата за оказания услуг 4320,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0
14221 Сборы и платежей 0,0
14221700 Сбор за вывоз мусора
14222 Государственные пошлины 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14222200 Государственная пошлина, взимаемае органами юстиции
31412 Несельскохозяйственные земли 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
314121 Продажа несельскохозяйственных земель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Выравнивающий грант 7466,4 1866,6 1866,6 1866,6 1866,6
Остаток бюдж.средств на начало года
Остаток спец.средств на начало года
Начальник Ф.Э.О:                               Аширова Б
СМЕТА по     бюджету
РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ
Кызыл-Кыштакский айыл окмот
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Кызыл-Кыштакский айыл окмот
(наименование получателя бюджетных средств)
Код эконом. клас-ции Наименование эконом. классификации 70111 704 29 70629 70821 70823 70825 70911 70921 71092 за Год I-квартал II-квартал III-квартал IV-квартал
2111 Заработная плата 6081,1 0,0 151,6 238,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6470,8 1621,8 1629,6 1629,1 1590,3
2121 Взносы в Соцфонд 900,7 0,0 26,2 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 968,0 236,9 243,8 243,5 243,8
2211 Командировочные расходы 200 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 50,0 0,0 290,0 72,5 72,5 72,5 72,5
2212 Услуги связи 166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 0,0 218,7 54,7 54,7 54,7 54,6
2213 Арендная плата 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2214 Транспортные услуги 300 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 125,0 125,0 75,0 75,0
2215 Расходы.связ.с опл.проч.усл. 637,3 200 1420,0 20,0 80,0 800,0 420,0 300,0 3877,3 1093,7 1054,3 938,0 791,3
22152 Приобретения услуг 180,0 180,0 45,0 45,0 45,0 45,0
2221 Расходы на тек-й рем. 200 0,0 0,0 500,0 300,0 0,0 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0
2222 Приобретения и матер 200 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 800,0 200,0 250,0 200,0 150,0
2218 Продукты и питания 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1080,0 0,0 0,0 1080,0 270,0 270,0 270,0 270,0
2224 Приобретения др.вид.топлива 450 0,0 15,0 0,0 0,0 370,0 1900,0 0,0 2735,0 3,7 910,4 914,1 906,8
2232 Плата за электро энергия 165 257,6 0,0 0,0 0,0 290,0 560,0 0,0 1272,6 345,6 345,6 335,6 245,8
2721 Пособия по социальной помощи населению 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 2300,0 575,0 737,5 575,0 412,5
2824. Резервный фонд 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 344,3 86,0 86,0 86,0 86,3
3111 Здания и сооружения 350 7600,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 1000,0 0,0 10150,0 2955,8 2059,1 3622,4 1512,7
3112 Приобретения инвентарь 300 200 637,0 0,0 42,2 0,0 600,0 1250,0 0,0 3029,2 808,0 808,0 708,1 705,1
Итого расходов: 10295 400 10194,6 212,8 401,4 800,0 4800,0 5712,4 2300,0 35115,9 8743,7 8941,5 10019,0 7411,7
4320 питан.
всего. 39435,9,
Начальник ФЭО-Гл.бухгалтер: Б. Аширова

СМЕТА

РАСХОДОВ ПО СПЕЦ СРЕДСТВАМ
Кызыл-Кыштакский айыл окмот
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Кызыл-Кыштакский айыл окмот
(наименование получателя бюджетных средств)
Код эконом. клас-ции Наименование эконом. классификации 70911 За I-месяц II-квартал III-квартал IV-квартал
2111 Заработная плата
2121 Взносы в Соцфонд
2211 Командировочные расходы
2212 Услуги связи
2213 Арендная плата
2214 Транспортные услуги
22154 Расходы.связ.с опл.проч.усл.
2221 Расходы.на текуший рем.
2222 Приоб оборудования и матер
2218 Продукты и питания 4320 1080 1080 1080 1080
2224 Приобретения др.вид.топлива
2232 Плата за электро энергия
2721 Пособия по социальной помощи населению
2824. Резевный фонд
3111 Здания и сооружения
3112 Приобретения инвентарь
Итого расходов: 4320 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0
Начальник ФЭО-Гл.бухгалтер:

П Р О Е К Т.

по прогнозу   местных бюджетов С\Управа Кызыл-Кыштак на 2020 год и 2021-2022 годы.
Примечание: Строго соблюдать параметры таблицы (строки, столбцы не менять)
Экономич. классификация НАИМЕНОВАНИЕ 2020год 2021 год 2022 год
Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ) Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ) Местный бюджет Респ.бюджет (ВГ)
ВСЕГО ДОХОДЫ ПО С\Управа Кызыл-Кыштак. 39 435,9 0,0 40 116,6 0,0 40 472,4 0,0
11 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 595,8 0,0 24 466,8 0,0 25 076,8 0,0
11111100 Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом 7 514,0 9 438,0 10 033,0
11121100 Единый налог для субъектов малого предпринимательства 30,0 30,0 30,0
11122100 Налог на основе обязательного патента 1 200,0 1 200,0 1 200,0
11122200 Налог на основе добровольного патента 5 000,0 5 000,0 5 000,0
11311100 Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности 0,3 0,3 0,3
11311200 Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 1 711,0 1 711,0 1 711,0
11311300 Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 35,0 35,0 35,0
113121 Налог на транспортные средства 3 837,0 3 837,0 3 837,0
1132 Земельный налог 2 841,5 0,0 2 841,5 0,0 2 841,5 0,0
11321100 Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными земельными участками 340,0 340,0 340,0
11321200 Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями 1 034,5 1 034,5 1 034,5
11321300 Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения 1 467,0 1 467,0 1 467,0
11412 Налог с продаж 3 067,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11412100 Налог с продаж 3 067,0
11442 Роялти 360,0 374,0 389,0
133 ТРАНСФЕРТЫ 7 466,4 0,0 9 045,4 0,0 8 791,2 0,0
1331 Гранты местным бюджетам 7 466,4 0,0 9 045,4 0,0 8 791,2 0,0
13311 Гранты местным бюджетам 7 466,4 0,0 9 045,4 0,0 8 791,2 0,0
13311200 Выравнивающие гранты 7 466,4 9 045,4 8 791,2
13311300 Стимулирующие гранты 0,0 0,0
14 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 373,7 0,0 6 604,4 0,0 6 604,4 0,0
1415 Арендная плата 2 053,7 0,0 2 284,4 0,0 2 284,4 0,0
14151 Плата за разработку месторождений полезных ископаемых 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14152 Плата за использование природных ресурсов 1 853,7 0,0 2 084,4 0,0 2 084,4 0,0
14152100 Плата за аренду земли в населенных пунтах 350,0 350,0 350,0
14152200 Плата за аренду пастбищ
14152200 Плата за ползование пастбищными угодьями 300,0 300,0 300,0
14153200 Плата аренда помещения,зданий и сооружений наход муниципальной собств 134,4 134,4 134,4
14152600 Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель 1 069,3 1 100,0 1 100,0
14152700 Плата за использование лесных ресурсов 200,0 200,0
14152 Плата за лицензия 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0
14153100 Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собствености
142 Доходы от продажи товаров и оказания услуг 4 320,0 0,0 4 320,0 0,0 4 320,0 0,0
1422 Административные сборы и платежи 4 320,0 0,0 4 320,0 0,0 4 320,0 0,0
14221 Сборы и платежи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14221700 Сбор за вывоз мусора
14222 Государственные пошлины 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14222200 Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции
14222300 Государственная пошлина, взимаемая судебными органами
1423 Поступления от оказания платных услуг без налога на спец. ср-ва 4320,0 4320,0 4320,0
143 Штрафы, санкции, конфискации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14311100 Административные штрафы
145 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 10 294,7 0,0 10 500,0 0,0 10 122,4 0,0
За счет бюджетных средств 0,0 10,0 0,0 7472,2 0,0
706 ЖИЛИЩНЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 10 194,6 0,0 9 766,6 0,0 9 000,0 0,0
За счет бюджетных средств 5430,0 0,0 0,0 0,0
708 ОТДЫХ, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 1 414,2 0,0 2 000,0 0,0 1 800,0 0,0
709 ОБРАЗОВАНИЕ 14 832,4 0,0 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0
710 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 2 300,0 0,0 2 600,0 0,0 2 600,0 0,0
704                                                    Сельхоз назначения 400,0 250,0 250,0
ВСЕГО ПО МСУ 39 435,9 0,0 40 116,6 0,0 40 472,4 0,0
Руководитель                               Капаров.Ш.К.                   ФЭО                                 Аширова.Б.


                                                                                

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-1 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы

бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н

аткарылышы жана 2019-жылдан калдык болуп

калган акча каражатын 2020-жылдын бюджетинин

киреше жана чыгаша бъл\г\нъ бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2019-жылдагы бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы жана 2019-жылдан калдык болуп калган акча каражатын 2020-жылдын бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\нъ бекит\\ жън\ндъг\”маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2019-жылга карата киреше бъл\г\ 48 566,3 миё сомдон, аткарылышы 56 983,6 миё сомго же 117,3 пайызга, ал эми бюджетинин чыгаша бъл\г\н\н аткарылышы 45 935,8 миё сомго, же 94,6 пайызга аткарылганы белгиленсин.  

2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2019-жылдан калдык болуп

калган 10 909,7 миё сом акча каражатын 2020-жылдын бюджетине киреше болуп киритилип жана 10 909,7 миё сом чыгаша болуп бекиилсин.

3.Айыл ъкмът\ жыл ичиндеги бюджетти аткаруу мезгилинде келип чыккан зарыл болгон финансы-экономикалык маселелерди чеч\\дъ ъзгърт\\лърд\ киргиз\\гъ укуктуу.

4.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

5.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                 Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-2 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2021-жылга карата

бюджетинин долбоорун, 2022 жана 2023-жылдарга

божомол долбоорун бекит\\ жън\ндъ.

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, “Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2021-жылга карата долбоорун, 2022 жана 2023-жылдарга божомол долбоорун бекит\\ жън\ндъг\“ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н 2021-жылга карата бюджетинин киреше бъл\г\н долбоору 30 890,9 мин сомго жана чыгаша бъл\г\ 30 890,9 бекитилсин.

           2.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н бюджетинин 2022-жылга божомол долбоорунун киреше бъл\г\ 31 500,9 миё сомго, чыгаша бъл\г\ 31 500,9 сомго жана 2023-жылга божомол долбоорунун киреше бъл\г\ 32 011,9 миё сомго, чыгаша бъл\г\ 32 011,9 сомго бекитилсин.

3.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджеттик, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-3 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н

бюджетинен берил\\ч\ теёдъъч\ гранттан

(дотациядан) чыгуу жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XХII сессиясы к\н тартибиндеги Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н бюджетинен берил\\ч\ теёдъъч\ гранттан (дотациядан) чыгуу жън\ндъг\ маселе боюнча айылдык кеёешинин «бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестициялар боюнча» туруктуу комиссиясынын 2020-жылдын 7-февралындагы отрумунун протоколдорунун чечимин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н бюджетинен берил\\ч\ теёдъъч\ гранттан (дотациядан) чыгарылсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-4 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Айылдык кеёештин отрумдарынын

пртоколдорунун чечимдерин кароо жън\ндъ

                       

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112 - беренесине ылайык к\н тартибиндеги:Айылдык кеёештин депутаттарынын 2020-жылдын 31-мартындагы, 2020-жылдын 4-апрелиндеги кеёейтилген отрумдарынын жана айылдык кеёештин “бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясынын” 2020-жылдын 24-апрелиндеги пртоколдорунун чечимдерин кароо жън\ндъг\” маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Айылдык кеёештин депутаттарынын 2020-жылдын 31-мартындагы кеёейтилген отрумунун пртоколунун чечими боюнча, короновирус инфекциясынын    таркалышына    каршы    ж\рг\з\л\\ч\   иштерге   250,0 миё сом ажыратылсын.

2.Айылдык кеёештин депутаттарынын 2020-жылдын 04-апрелиндеги кеёейтилген чукул отрумунун пртоколунун чечими боюнча, учурдагы короновирус илдети боюнча кырдаалга байланыштуу айыл аймагындагы биринчи тайпадагы майыптарга 20 кг унга жана 5 литр ъс\мд\к майына 1000,0 сомдон акча каражаты ажыратылсын.

3.Айылдык кеёештин депутаттарынын 2020-жылдын 04-апрелиндеги кеёейтилген отрумунун пртоколунун чечими боюнча, 2020-жылдын 01-январына атайын каражаттар эсебиндеги ата-энелердин тълъм\нън (родительский взнось) \нъмдъл\п калдык болуп калган 138 065 сом акча каражаты айыл аймагындагы мектепке чейинки билим бер\\ мекемелеринин башчыларынын берген билдир\\с\ боюнча сметалардын негизинде жумшалсын.

4. Айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясынын 2020-жылдын 24-апрелиндеги отрумунун пртоколунун чечими боюнча, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2020-жылдын 20-мартындагы   № 92-р распоряжениесинин негизинде, айыл ъкмът\нъ «коронавирус» инфекциясына байланыштуу дем алыш к\дър\ иштеген   айыл ъкмът\н\н кызматкерлерине эмгек акы тълъъ \ч\н акча каражаты бъл\нс\н.

5.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

6.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-5 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык милиция

бъл\мчъс\н\н жаёы имаратынын

курулушуна колдоо корсът\\ \ч\н

акча каражатын ажыратуу жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112 - беренесине ылайык к\н тартибиндеги: Кара-Суу райондук ички иштер бъл\м\н\н 2020-жылдын 28-майындагы чыгыш № 1-3056 сандуу катындагы Кызыл-Кыштак айылдык милиция бъл\мчъс\н\н жаёы имаратынын курулушуна колдоо корсът\\ \ч\н акча каражатын ажыратуу боюнча сураныч каты жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1. Кызыл-Кыштак айыл аймагында Кара-Суу райондук ички иштер бъл\м\нъ караштуу Кызыл-Кыштак айылдык милиция бъл\мчъс\ ачылгандыгына байланыштуу жаёы имараттын курулушуна колдоо корсът\\ максатында 150,0 миё сом ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-6 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айыл аймагында

жайгашкан “Белкыштак” чек ара

постуна жайкы ашкана курууга

каражат бъл\п бер\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112 - беренесине ылайык к\н тартибиндеги: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын “Ак-Буура” чек ара заставасынын 2020-жылдын 11-февралындагы, Кызыл-Кыштак айыл аймагында жайгашкан “Белкыштак” чек ара постуна жайкы ашкана курууга каражат бъл\п бер\\ боюнча сураныч каты жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын “Ак-Буура” чек ара заставасынын Кызыл-Кыштак айыл аймагында жайгашкан “Белкыштак” чек ара постунун жайкы ашканасынын курулушуна колдоо кърсът\\ максатында     72 420 сом ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-7 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                    02.06. 2020-жыл.

Материалдык жардам сураган жарандарга

колдоо кърсът\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Айыл аймагынын тургундарынан турмуш шарттарына байланыштуу материалдык жардам сурап жазган арыздарын жана айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиянын 2020-жылдын 02-июнундагы отрумунун № 25 - пртоколунун чечимин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Керме-Тоо айылынын тургуну Абдураимова Канайымдын небереси Туратбеков Омурбектин операциясына 20,0 мин сом колдоо кърсът\лс\н.

2.Коммунист айылынын тургуну Халикова Шахидахандын операциясына 10,0 мин сом колдоо кърсът\лс\н..

3.Кызыл-Кыштак айылынын Бадалов къчъс\н\н жашоочусу Назарова Розанын ден-соолугу чектелген баласы Назарова Мадинахандын дарылануусуна 15,0 мин сом колдоо кърсът\лс\н..

4.Жаны-Турмуш айылынын Х.Абдуллаев къчъс\н\н 20- уйунун жашоочусу Максудова Муминанын кызы Максудова Гулнозанын дарылануусуна 10,0 мин сом колдоо кърсът\лс\н.15-16

5.Керме-Тоо айылынын тургуну эмгектин ардагери Мусабаев Мурзалыга операциясына 10,0 мин сом колдоо кърсът\лс\н.

           6. Ишкаван айылынын тургуну Рахманов Акылбектин дарылануусуна 10,0 мин сом колдоо корсотулсун.

7. Керме-Тоо айылынын тургуну къп балалууМирзаева Нуриянын куруп жаткан \й\н\н курулушуна айыл ъкмът\ндъг\ иштетилген материалдардан (шифер, жыгач) жардам кърсът\лс\н.

8.Бул чечимди аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

9.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кеёештин социалдык маселелер, билим бер\\, саламаттыкты сактоо, депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштъъ боюнча туруктуу комиссиянын ж\ктълс\н.

                 

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-8 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

           

Кызыл-Кыштак айыл аймагынын Жаёы-Турмуш айылдагы милициянын аймактык пункуту жайгашкан имаратты Кара-Суу РИИБнин Кызыл-Кыштак айылдык аймактык милиция бъл\мчъс\ ачылганына байланыштуу мъънътс\з пайдаланууга бер\\ жън\ндъ

           

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы к\н тартибиндеги: Султанов А.К. атындагы Кара-Суу РИИБн\н 2020-жылдын 22-майындагы, Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Х.Атаханов къчъс\ндъ жайгашкан, азыркы учурдагы милиция аймактык пункутунун имаратын Кара-Суу РИИБнин Кызыл-Кыштак айылдык аймактык милиция бъл\мчъс\ ачылгандыгына байланыштуу Султанов А.К. атындагы Кара-Суу РИИБнин балансына ъткър\п бер\\н\ суранган чыгыш № 2 - 2867 сандуу катын жана айылдык кенештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын” 2020-жылдын 29- майдагы отрумунун протоколунун чечимин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кара-Суу РИИБнин Кызыл-Кыштак айылдык аймактык милиция бъл\мчъс\ ачылгандыгына байланыштуу Кызыл-Кыштак айыл аймагындагы Жаёы-Турмуш айылындагы Х.Атаханов къчъс\ндъ жайгашкан айыл ъкмът\н\н балансындагы имарат 350,0 чарчы метр жер аянты менен, Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 13-статьясынын, 14-статьясынын 32 - статьясынын 4-пункутуна жана 44-статьянын 3-пункутуна ылыйык, келишимдин негизинде Султанов А.К. атындагы Кара-Суу РИИБге ижара акысыз мъънътс\з пайдаланууга берилсин.

2.Бул чечимди аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ айылдык кенештин жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                                Д.Сатвалдиев

                                                                                                                                                                

                                                                   

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22- 9 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

“Нодир” фермердик чарбасынын жерлерин

“Айыл чарба багытындагы” жерлер

категориясынан “Ънър-жайынын, транспорттун,

байланыштын, коргонуунун жерлери жана   башка

багыттагы жерлер” категориясына которуу жън\дъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын” 2020-жылдын 28-майындагы “Нодир” фермердик чарбасынын менчигиндеги жеринин категориясын ъзгърт\\ жън\ндъ арызын боюнча чогулушунун протоколун кароо жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап Кызыл-Кыштак айылдык кеёеши токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\ Жаёы-Турмуш   айылындагы       “Нодир” фермердик чарбасынын жеке менчигиндеги   1,20 га жана 0,20 га жер аянттары жалпысы 1,40 га жер аянтын индустриалдык-логистикалык борборун куруу \ч\н “Айыл чарба багытындагы” жерлер категориясынан “Ънър-жайынын, транспорттун, байланыштын, коргонуунун жерлери жана жана башка багыттагы жерлер” категориясына которууга макулдук берилсин.

2.Тийишт\\ документтерди даярдоо жагы Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ милдеттендирилсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ Кызыл-кыштак айылдык кенешинин “Жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-10 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) 2019-жылдын 26-июнунундагы кезексиз XIХ сессиясынын № 19-5 токтомунун               1-пунктуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы, к\н тартибиндеги: Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2020-жылдын 18-февралындагы № 224-2 сандуу катынын негизинде Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) 2019-жылдын 26-июнунундагы кезексиз XIХ сессиясынын      № 19-5 токтомунун 1-пунктуна ъзгърт\\ киргиз\\ жън\ндъг\ “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясынын” сунушу боюнча маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

           

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын) 2019-жылдын 26-июнунундагы кезексиз XIХ сессиясынын № 19-5 токтомунун               1-пунктундагы:

“Маткасымов Азизбек Бекмаматовичтин “Коммунист” айылында жайгашкан “айыл чарба багытындагы” 0,60 га \л\ш жер аянты, айыл чарба багытында эмес жерлер: “ънър-жай, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багыттагы жерлер” категориясына которуу Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясына сунушталсын” деген текстине тъмънк\дъй ъзгърт\\ киргизилсин:

Маткасымов Азизбек Бекмаматовичтин “Коммунист” айылындагы          № 1019 контурунда жайгашкан “айыл чарба багытындагы” 0,60 га \л\ш жер аянтына, индустриалдык-логистикалык борборун куруу \ч\н айыл чарба багытында эмес жерлер: “ънър-жай, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багыттагы жерлер” категориясына которуу Кара-Суу райондук жергиликт\\ мамлекеттик администрациясына сунушталсын.

2.Бул токтомду аткаруу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелери боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-11 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча” туруктуу комиссиясынын чогулуштарынын пртоколдорунун сунушун кароо жън\ндъ

                       

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын” айыл аймагында аныкталган жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\ 2020-жылдын 29-майындагы жана 02-июнунудагы чогулушунун протоколунун сунушун карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Андижан айылындагы Курманжан датка къчъс\ндъг\ унаа дъёгълъктър\н сатуучу д\кънд\н жанындагы 90,0 0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Андижан айылындагы Курманжан датка къчъс\ндъг\ “Султан” кафесинин к\н чыгыш тарабындагы 70,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

3.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

4.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

           

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-12 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча” туруктуу комиссиясынын чогулуштарынын пртоколдорунун сунушун кароо жън\ндъ

                       

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын” айыл аймагында аныкталган жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\ 2020-жылдын           29-майындагы чогулушунун протоколунун сунушун карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылынын А.Навои къчъс\нгдъг\ Ош облустук МАИнин тушундагы 250,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-13 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча” туруктуу комиссиясынын чогулуштарынын пртоколдорунун сунушун кароо жън\ндъ

                       

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын” айыл аймагында аныкталган жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\ 2020-жылдын             01-июнунудагы чогулушунун протоколунун сунушунун карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Жаёы-Турмуш   айылынын   “С\рътт\\-Таш” участкасындагы № 899       контурдагы 0,40 га жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-14 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча” туруктуу комиссиясынын чогулуштарынын пртоколдорунун сунушун кароо жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Кониституциясынын сегизинчи бъл\г\н\н 112-беренесине ылайык, к\н тартибиндеги: Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиянын” айыл аймагында аныкталган жер тилкелерин айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алуу жън\ндъг\ 2020-жылдын           13-майындагы чогулушунун протоколунун сунушун карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Коммунист айылындагы № 713- контрундагы 3000,0 чарчы метр жер тилкеси айыл ъкмът\н\н муниципалдык менчигине алынсын.

2.Мунципалдык менчике алынган жерлерди ижарага бер\\ жана жеке менчикке сатуу Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 23.09.2011-жылдагы № 571-токтому менен бекитилген типт\\ жобонун негизинде аткарууга алуу айыл ъкмът\нъ ж\ктълс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

           

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)кезектеги XХII сессиясынын

№ 22-15 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Айылдык кеёештин търагасынын жана

жооптуу катчысынын штаттык бирдигин

жана эмгек акысын бекит\\ жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы шайланган) кезектеги XХII сессиясы, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2020-жылдын 28-майындагы № 01-25 / 119 саны менен айылдык кеёештин сессиясын кароосуна киргиз\\ жън\ндъг\, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2020-жылдын 4-мартындагы “Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу чъйръс\ндъг\ айрым чечимдерине ъзгърт\\лърд\ киргиз\\ жън\ндъ”       № 124 токтому жана 2020-жылдын 5-февралындагы “Айылдык кеёештердин акы тълъъ негизиндеги кызмат орундарынын тизмесин бекит\\ жън\ндъ” № 64- негизинде айылдык кеёештин търагасынын жана жооптуу катчысынын кызмат орду жана алардын айлык акылары жън\ндъг\ маселени карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин търага кызмат орду жана жооптуу катчыснын 1 штаттык кызмат орду жана алардын айлык акылары белгиленген тарифтин негизинде бекитилсин.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                              Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22 -16 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                      02.06. 2020-жыл.

Айылдык аймагындагы ЖПБнын “Жайыттарды башкаруу

жана пайдалануу боюнча жамаатынын 2020-жылга

планын бекит\\ жън\ндъ

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы к\н тартибиндеги: Айылдык аймагындагы ЖПБ “Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамаатынын 2020-жылга планын бекит\\ жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Кызыл-Кыштак айылдык аймагындагы ЖПБнын “Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамаатынын” 2020-жылга планын бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция “жер, курулуш, муниципалдык менчиктер жана агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына” ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                               Д.Сатвалдиев

 

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылышынын)

кезектеги XХII сессиясынын

№ 22 -17 токтому

Жаны-Турмуш айылы                                                                     02.06. 2020-жыл.

Айылдык аймагындагы ЖПБнын 2020-жылдагы инвестициялык планындагы АРИС тарабынан берил\\ч\ гранттык акча каражатына салым катары акча каражатын ажыратуу жън\ндъ

Кызыл-Кыштак айылдык кеёешинин (алтынчы чакырылыштагы) кезектеги XХII сессиясы к\н тартибиндеги: Айылдык аймагындагы ЖПБнын 2020-жылдагы инвестициялык планындагы АРИС тарабынан берил\\ч\ гранттык акча каражатына салым катары акча каражатын ажыратуу жън\ндъг\ маселесин карап чыгып, талкуулап токтом кылат:

1.Айылдык аймагынын ЖПБ 2020-жылдагы инвестициялык планындагы АРИС тарабынан берил\\ч\ гранттык 1 192 000 сом акча каражатына айыл ъкмът\н\н салымы катары 25 пайыз - 298 000 сом акча каражаты ажыратылсын.

2.Бул токтомду аткаруу Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\нъ ж\ктъл\нс\н.

3.Бул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы айылдык кеёештин бюджет, финансы-экономикалык ън\г\\ жана инвестиция боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

Кызыл-Кыштак айылдык

кеёешинин търагасы:                                                              Д.Сатвалдиев