25Июнь2021

Телефон: 0(3232)50006 Факс: 0(3232)50008 Номер мобильного телефона: +996 770 08 00 50 E-mail: rga.kara-suu@mail.ru

КАРА-СУУ

karasuu.el.kg

banner3

Вы здесь: Башкы бет ТОКТОМДОР Ак-Таш айылдык кенешинин 2016-жылдагы ХХI -сессиясынын №21/5, 2019-жылдагы ХVIII-сессиясынын №18/1, 2020-жылдагы ХIХ-сессиясынын №19/1, ХХ-сессиясынын №20/1,20/2,20/3,20/4,20/5 токтомдору

Ак-Таш айылдык кенешинин 2016-жылдагы ХХI -сессиясынын №21/5, 2019-жылдагы ХVIII-сессиясынын №18/1, 2020-жылдагы ХIХ-сессиясынын №19/1, ХХ-сессиясынын №20/1,20/2,20/3,20/4,20/5 токтомдору

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

      

   
     

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 18 –сессиясынын

(жетинчи шайланган)

 

Т О К Т О М У

27-декабрь 2019-жыл                               № 18/1                     Жылкелди айылы

  

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н 2020-жылга жергиликт\\ бюджетин бекит\\ жън\ндъ

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н 2020-жылдын бюджетин Ак-Таш айылдык кенешинин депутаттарынын финансы, экономика, бюджет экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери туруктуу комиссиясынын берген ъзгърт\\лър\ жана толуктоолору менен сессияда каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши токтом кылат:

       1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше жана чыгаша бъл\г\ 2020-жылга карата жалпысы 22 974,9 мищ (жыйырма эки миллион тогуз ж\з жетимиш търт миё тогуз ж\з) сом, анын ичинен атайын эсеп 3 604,0 миё (\ч миллион алты ж\з търт миё) сом жана жайыт \ч\н 200,0 миё (эки ж\з миё) сом эсебинде бекитилсин.

     2. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин 2021-жылга карата болжолдуу планы 23 383,1 миё сомго жеткир\\ жагы каралсын.

     3. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин 2022-жылга карата болжолдуу планы 23 821,4 миё сомго жеткир\\ жагы каралсын.

     4. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин 2023-жылга карата болжолдуу планы 24 021,4 миё сомго жеткир\\ жагы каралсын.

     5. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н административдик имаратын (кеёсе) куруу иштери б\тпъгънд\г\нъ байланыштуу республикалык бюджеттен т\шкън акча каражатынын эсебинен айыл ъкмътт\н бюджетинен 416 700 (търт ж\з он алты миё жети ж\з ) сом кошумча акча каражаты ажыратылып берилсин.

     6. Ак-Таш айыл ъкмът\ндъ иштеген кызматкерлердин штат бирдиги Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 28-мартындагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы тълъъ шарттары ж\н\ндъг\” № 131 токтомунун негизинде жалпы штат бирдиги 22 (жыйырма эки), анын ичинен кенже кызматкерлерге 2 (эки) штат бирдиги бекитилсин жана айыл башчылардын эмгек акысы жетектъъч\ адис коэффиценти менен, чинге кошумча тълъмдър тълън\п берилсин.

   7. 2020-жылдын бюджетинин бекитилген долбоорун аткарууда, жыл ичи бекитилген долбоорго ъзгърт\\лърд\ жана толуктоолорду киргиз\\ жана аны айылдык кеёештин сессиясына коюу укугу Ак-Таш айылдык Кеёешинин депутаттарынын экономика, бюджет, экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

     8. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык Кеёешинин депутаттарынын экономика, бюджет, экономикалык жактан ънг\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана Ак-Таш айылдык Кеёешинин търагасы Б.Акимовго милдеттендирилсин.

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                   Б.Акимов

                                                                                                              

      

   
     

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 19-сессиясынын

(жетинчи шайланган)

 

Т О К Т О М У

19-март 2020-жыл                         № 19/1                      Жылкелди айылы

  

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н 2019-жыл ичинде жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы жана 2019-жылдан калган калдык акчаларды бъл\п, бекит\\ жън\ндъ

         Ак-Таш айыл ъкмът\н\н 2019-жылы жергиликт\\ бюджеттин аткарылышы жана 2019-жылдан калган калдык акчаны бъл\п, бекит\\ маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык кеёеши токтом кылат:

        1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н киреше бъл\г\ 2019-жылда 28 890,7 миё сомго, чыгаша бъл\г\ 25 914,4 миё сомго, киреше бъл\г\ чыгаша бъл\г\н\н 2 976,3 миё сомго, башкача айтканда бюджет 2 910,4 миё сом, атайын эсеп 65,9 миё сомго артыкчылыгы менен аткарылды деп кабыл алынсын.

         2. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н бюджетинде калган 2 976,3 миё сом ълчъм\ндъг\ калдык акча каражаты кошумча сметанын негизинде жумшалсын.

         3. 2020-жылдын бюджетин аткарууда жыл ичинде бюджетке ъзгърт\\лър киргиз\\ укугу Ак-Таш айылдык кеёешинин финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

         4. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

      

Ак-Таш айылдык кещешинин търагасы                                        Б.Акимов

 

      

   
     

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 20-сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

 

Т О К Т О М У

05-июнь 2020-жыл                                     № 20/1                             Жылкелди айылы

  

2019-жылда Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы боюнча айыл ъкмът башчысынын отчетун кабыл алуу ж\н\ндъ

     2019-жыл ичинде Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы боюнча айыл ъкмът башчысынын отчетун угуп аны кабыл алуу маселеси Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын сессиясында каралып, талкууланып, айтылган сын-сунуштарды аткаруу максатында Ак-Таш айылдык Кеёеши токтом кылат:

         1. 2019-жыл ичинде Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жергиликт\\ бюджетинин аткарылышы боюнча айыл ъкмът башчысынын берген отчету кабыл алынсын жана 2020-жылга койулган план тапшырмалардын аткарылышы къзъмългъ алынсын.                   

         2. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\ 2019-жылда 28 890,7 миё сомго, чыгаша бъл\г\ 25 914,4 мин сомго, башкача айтканда киреше бъл\г\ чыгаша бъл\г\нън 2 976,3 миё сомго башкача айтканда бюджет 2 910,4 миё сомго артыкчылыгы менен аткарылгандыгы белгиленсин.

         3. Токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин финансы, экономика, бюджет, экономикалык жактан ън\г\\н\н болжолдуу багыттарын аныктоо жана инвестиция маселелери боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

      

Ак-Таш айылдык кещешинин търагасы                                          Б.Акимов

 

      

   
     

 

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 20-сессиясынын

(жетинчи шайланган)

 

Т О К Т О М У

05-июнь 2020-жыл                                № 20/2                Жылкелди айылы

  

Жергиликт\\ бюджетти кошумча булактар менен толтуруу максатында жер салыктарынын жана “таштанды \ч\н алынуучу” жыйымдын ълчъм\н къбъйт\\ жън\ндъ

     Кыргыз Республикасынын ъкмът\нъ караштуу мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу району боюнча башкармалыгынын 2020-жылдын 20-апрелиндеги № 025/20/08-3/6862 сандуу сунуш катына ылайык, Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинин 74-беренесинин 24-бъл\мчъс\н\н негизинде жергиликт\\ бюджетти кошумча булактар менен чыёдоо максатында жер салыктарынын жана Салык эмес “таштанды \ч\н алынуучу” жыйымдын ълчъм\н къбъйт\\ жън\ндъг\ маселелерин угуп, талкуулап Ак-Таш айылдык Кеёешинин кезектеги 20-сессиясы токтом кылат:

         1. Кыргыз Республикасынын ъкмът\нъ караштуу мамлекеттик салык кызматынын Кара-Суу району боюнча башкармалыгынын 2020-жылдын 20-апрелиндеги № 025/20/08-3/6862 сандуу сунуш катына ылайык, Кыргыз Республикасынын Салык Кодексинин 74-беренесинин 24-бъл\мчъс\н\н негизинде жергиликт\\ бюджетти кошумча булактар менен чыёдоо максатында “Жер салыктарынын жана Салык эмес “таштанды \ч\н алынуучу” жыйымдын ълчъм\н къбъйт\\ жън\ндъг\” маселесин кароо жагы айылдык кещештин кийинки сессиясына калтырылсын.

         2. Жергиликт\\ бюджетти кошумча булактар менен толтуруу максатында жер салыктарынын жана “таштанды ъчън алынуучу” жыйымдын ълчъм\н къбъйт\ маселесин райондун аймагындагы башка айыл ъкмъттърд\н \лг\с\ндъ карап кабыл алуу жагы эсепке алынсын.

         3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                        Б.Акимов

      

   
     

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 20-сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

 

Т О К Т О М У

05-июнь 2020-жыл                                     № 20/3                             Жылкелди айылы

  

“Ак-Таш- таза суу-эл байлыгы” муниципалдык ишканасын т\з\\ жън\ндъ

     Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” Мыйзамына ылайык жана айыл тургундарынын суроо-талаптарын эске алуу менен, Ак-Таш айыл аймагындагы айыл тургундарын таза суу менен камсыз кылуу, учурда иштеп жаткан ИСКАКБлардын (ич\\ч\ сууну керектъъч\лърд\н айылдык коомдук бирикмелердин) ишин жакшыртуу \ч\н аларды ирилештирип кайрадан т\з\\ максатында “Ак-Таш- таза суу-эл байлыгы” муниципалдык ишканасын т\з\\ жън\ндъг\ маселелерин угуп, талкуулап Ак-Таш айылдык Кеёешинин кезектеги 20-сессиясы токтом кылат:

         1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н алдында “Ак-Таш-таза суу-эл байлыгы” муниципалдык ишканасы т\з\лс\н жана тъмъндъг\дъй аталсын.

“Ак-Таш-таза суу-байлыгы” муниципалдык ишканасынын толук фирмалык аталышы:

Мамлекеттик тилде: “Ак-Таш-таза суу-эл байлыгы” муниципалдык ишканасы.

Расмий тилде: Мунипиальное предприятие “Ак-Таш -таза суу-эл байлыгы”.

“Ак-Таш-таза суу-эл байлыгы” муниципалдык ишканасынын кыскартылган фирмалык аталышы:

Мамлекеттик тилде: “Ак-Таш-таза суу-эл байлыгы” МИ.

Расмий тилде: МП “Ак-Таш -таза суу-эл байлыгы”.

         2. “Ак-Таш-таза суу-эл байлыгы” муниципалдык ишканасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Юстиция министрлигинин тийишт\\ органдарынан мамлекеттик каттоодон ъткър\лс\н.

         3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш айылдык кеёешинин мыйзамдуулук боюнча туруктуу комиссиясына ж\ктълс\н.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                           Б.Акимов

       

   
     

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 20-сессиясынын

                                          (жетинчи шайланган)

 

Т О К Т О М У

05-июнь 2020-жыл                                № 20/4                      Жылкелди айылы

  

Ак-Таш айылдык кеёешинин жооптуу катчысынын кызмат ордун бекит\\ жън\ндъ

       Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 2020-жылдын 20-майындагы №01-25/119 сандуу катынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н 2020-жылдын 5-февралындагы “Айылдык кеёештердин акы тълъъ негизиндеги кызмат орундарын бекит\\ жън\ндъг\” токтомуна ылайык калкынын саны 6001ден жогору айыл аймактарында айылдык кеёештин жооптуу катчысынын 1 штаттык кызмат орду, анын айлык акылары каралгандыгы жън\ндъг\ маселесин угуп, талкуулап Ак-Таш айылдык Кеёешинин кезектеги 20-сессиясы токтом кылат:

         1. Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ караштуу жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агентигинин 2020-жылдын 20-майындагы №01-25/119 сандуу катынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын ъкмът\н\н 2020-жылдын 5-февралындагы “Айылдык кёештердин акы тълъъ негизиндеги кызмат орундарын бекит\\ жън\ндъг\” токтомуна ылайык калкынын саны 6001ден жогору айыл аймактарында айылдык кеёештин жооптуу катчынын 1 штаттык кызмат орду, анын айлык акылары каралгандыгына байланыштуу Ак-Таш айылдык кеёешинин жооптуу катчысы кызмат ордуна 1 (бир) штаттык бирдик каралсын.

         2. Ак-Таш айылдык кеёешинин жооптуу катчысы кызмат ордуна талапкер Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ” Мыйзамына ылайык сынактык тандап алуу аркылуу кабыл алынсын.

         3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагын ъз\мъ калтырамын.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                       Б.Акимов

     

   
     

Ак-Таш айылдык кеёешинин депутаттарынын кезектеги 20-сессиясынын

                                           (жетинчи шайланган)

 

Т О К Т О М У

05-июнь 2020-жыл                               № 20/5                           Жылкелди айылы

  

“Т.Алимбеков атындагы орто мектебинин иштетилбей турган эски спорт аянтчасынын жер аянтын ден соолук борборун уюштурууга бъл\п бер\\ жън\ндъ

     Кыргыз Республикасынын “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\” Мыйзамына ылайык жана Ак-Таш айыл аймагынын Жылкелди айылындагы Ленин участкасынын тургундарынын суроо-талаптарын эске алуу менен, Т.Алимбеков атындагы орто мектебинин эски спорт аянтчасына ден соолук борборун т\з\\ жън\ндъг\ маселесин угуп, талкуулап Ак-Таш айылдык Кеёешинин кезектеги 20-сессиясы токтом кылат:

         1. Ак-Таш айыл ъкмът\н\н алдында Жылкелди айылындагы Т.Алимбеков атындагы орто мектебинин эски спорт аянтчасынын жеринен ден соолуктуу чыщдоочу борбор уюштурууга жер аянты бъл\н\п берилсин.

         2. Ден соолукту чыёдоочу борборду ачууга керектел\\ч\ акча каражаттар Ак-Таш айыл аймагындагы Жылкелди айылынын жашоочуларынын, демъърч\лърд\н ж.б. эсебинен каржылансын.

         3. Ушул токтомдун аткарылышын къзъмълдъъ жагы Ак-Таш ъкмът\н\н башчысы А.Доорановго милдеттендирилсин.

      

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                       Б.Акимов

     

   
     

Ак-Таш айылдык кеёешинин кезектеги 21-сессиясынын (бешинчи шайланган)

№ 21/5 Т О К Т О М У

Жылкелди айылы                                                                       09-сентябрь 2016-жыл

Ак-Таш айыл ъкмът\н\н жеке менчик \й

куруу \ч\н жер аянтын ажыратып бер\\

жън\ндъг\ токтомду бекитип бер\\ жън\ндъ

            Ак-Таш айыл ъкмът\н\н аймагында туруктуу жашаган тургундарына жеке менчик \й куруу \ч\н жер тилкелерин ажыратып бер\\ жън\ндъг\ Ак-Таш ъкмът\н\н 11.08.2016 жылдагы №25 токтомун карап чыгып жана Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 12,13,32 статььяларына ылайык, Ак-Таш айылдык Кеёеши токтом кылат

ТОКТОМ:

 

  1. Жеке менчик \й куруу \ч\н Ак-Таш айыл ъкмът\н\н кайра бъл\шт\р\\ фондусунун Отуз-Адыр (Беш \й) участкасындагы кайракы жеринен 76,0 га жер аянтын ажыратып бер\\ жън\ндъг\ 11.08.216-жылдагы №25 токтому бекитилсин.
  2. Ушул токтомду бекитип жана Ош облустук мамлекеттик администрациясына, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\нъ сунуш бер\\ жагы Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынан суралсын.

Ак-Таш айылдык кеёешинин търагасы                                     К.Орунбаев